TOTUS TUUS, MARIA !

MARIA DOMINA ANIMARUM IN BEELDEN

In de loop der jaren inspireerde de Meesteres van alle zielen drie voorstellingen via dewelke Zij de wezenlijke elementen van Haar Werk toelicht. Deze voorstellingen, die samen mogen gelden als een diepe onderrichting, worden hieronder weergegeven:

Iets over de achtergrond bij de afbeeldingen
die U in onze website binnenleiden

1. LICHTMIS IN HET MARIA DOMINA ANIMARUM WERK

Lichtmis is het feest waarop in de Hemel de overwinning van het Licht over de duisternis wordt gevierd, zo zei de Meesteres van alle zielen ooit. De reden hiervoor ligt in het feit dat de Moeder Gods en de H. Jozef op deze dag in de Tempel te Jeruzalem de kleine Messias, het Licht der wereld, aan de Godheid opdroegen en derhalve eigenlijk de overwinning van het Licht door de Verlossing reeds aan God en Zijn Heilsplan toewijdden. Precies daar liggen het doel en de zin van het Maria Domina Animarum Werk: Dit Werk werd door de Koningin des Hemels in het leven geroepen om zijn plaats midden in de frontlijn van de strijd van het Licht tegen de duisternis in te nemen en zijn zware roeping met volharding te volbrengen, in een gesteldheid van onvoorwaardelijke toewijding aan de Meesteres van alle zielen en met geen ander doel dan dit, de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis te helpen bespoedigen, dit alles onder de uitsluitende leiding van de Koningin des Hemels, aan Wie de leiding in de oorlog tegen de duisternis door God Zelf is toevertrouwd.

Wat is eigenlijk 'het Licht' (van God)? Dit begrip heeft betrekking op de volheid van de Waarheid. De volheid van de Waarheid zouden wij kunnen omschrijven als de verwezenlijking van Gods Wetten, van de essentie van Gods handelen en van Zijn bedoelingen. Precies om deze reden heeft de Meesteres van alle zielen Haar Maria Domina Animarum Werk het Apostolaat van de Ware Liefde, de Ware Hoop, de bemoediging en de volheid van de Waarheid genoemd.
In het Maria Domina Animarum Werk gaat het bovendien tevens om de ontsluiting van de Verlossing en de heiliging van de zielen door totale, onbeperkte en onvoorwaardelijke toewijding aan de Koningin des Hemels in het Licht van de volheid van de Waarheid.

Omstreeks Pasen 2012 begon de Meesteres van alle zielen met een volledige en grondige herstructurering van Haar Maria Domina Animarum Werk, herdefinieerde Zij de 'publieke' taken van Haar Myriam opnieuw helemaal volgens het oorspronkelijk, vele jaren voordien door Haarzelf ontworpen patroon, en werd één en ander zo geheroriënteerd, dat het opnieuw precies in overeenstemming kon worden gebracht met Haar Wil, Haar bedoelingen en de oorspronkelijke zin en doelstelling van Haar Maria Domina Animarum Werk. Dit alles louter en alleen opdat dit uniek Werk zijn door God beoogde vruchtbaarheid eindelijk ten volle moge kunnen verwezenlijken. Sedertdien wordt ook deze website stap voor stap heel precies volgens de inspiraties van de Hemelse Meesteres geherstructureerd, wat heel veel tijd in beslag neemt, doch heel vervullend en vooral voor de zielen zeer heilvol is.

De Meesteres van alle zielen stelt alles in het werk om dit Werk te zuiveren van alle wereldse invloeden en van alles wat de verwezenlijking van het verheven doel van de Moeder Gods ook maar enigszins negatief kan beïnvloeden.

Als 'Apostolaat van de volheid van de Waarheid' kan en wil dit Werk, dat – laten wij dit nooit vergeten – uit een Hemelse Bron stamt en uitsluitend op een mystieke basis kan worden ontwikkeld en in stand kan worden gehouden, het zich niet veroorloven om zelfs maar het geringste kenniselement te verspreiden dat niet voor honderd procent in overeenstemming is met datgene wat de Meesteres van alle zielen via Haar Myriam wil onderrichten, en wat waarlijk deel uitmaakt van de Wetenschap van het Goddelijk Leven.

Zo ontstonden de afbeeldingen Het Ware Venster op Maria Domina Animarum en Maria Domina Animarum als Lente, die sedertdien op instructie van de Meesteres van alle zielen als poorten tot deze website worden gebruikt. Deze beelden zijn naderhand door de Koningin des Hemels betiteld als de enige ware genadebeelden van de Meesteres van alle zielen.

Hoe komt het dat deze prachtige beelden via dewelke U in onze website wordt binnengeleid, niet reeds vóór 2012 tot stand zijn gekomen? Eenvoudig omdat de volheid van de tijd daarvoor pas nu is gekomen, en deze door een lange reeks harde beproevingen moest worden afgekocht, want dit Werk heeft blootgestaan aan veel laster en manipulaties vanwege de duisternis. Dit alles moest eerst grondig worden uitgezuiverd.

De openingsbeelden van deze website zijn in de diepste zin van het woord Hemelse geschenken boordevol Hemelse kennis. Zij zitten ronduit boordevol Hemelse symboliek en onderrichting, die de ziel slechts diep in het hart echt en in de volle omvang kan leren aanvoelen. Zij drukken ook precies datgene uit waarvoor het Maria Domina Animarum Werk strijdt, ter bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde door de heiliging van zoveel mogelijk zielen, opdat het doel dat de Eeuwige Liefde Zich van in den beginne met de Schepping heeft gesteld, zich moge kunnen verwezenlijken. Méér zou God Zijn zielen niet kunnen geven, en méér zouden de zielen hun God niet kunnen geven.

Lichtmis in het MDA-Werk: het Licht liefhebben, onverzettelijk op de overwinning van het Licht hopen, tot medewerking aan deze overwinning bemoedigen, en deze overwinning mogelijk maken door de volheid van de Waarheid te dienen, en niets anders. Om dit alles gaat het in dit Werk van Mariale mystiek aan de voeten van Haar Die ertoe geroepen is, de duivel en zijn werken van duisternis te verpletteren. Laat U dit Hemelse zaad ook in Uw ziel tot bloei komen, het wordt U zomaar geschonken, omdat ginds boven Iemand U onuitsprekelijk liefheeft.


2. HET WARE VENSTER OP MARIA DOMINA ANIMARUM

(Myriam van Nazareth)

Nadat de Koningin des Hemels omstreeks Pasen 2012 een volledige herstructurering van Haar Maria Domina Animarum Werk had verordend, inspireerde Zij eind mei tot een afbeelding, die Zij als het ware venster op Haar Werk verlangde te zien. Zij verklaarde deze afbeelding naderhand tot 'het enige ware genadebeeld van de Meesteres van alle zielen', omdat het tot in de kleinste details volgens Haar rechtstreekse inspiraties en toelichtingen tot stand is gekomen. Deze afbeelding biedt een ongemeen rijke symboliek, die in de meest uiteenlopende opzichten verwijst naar de Grondwaarheden op dewelke dit Werk is opgebouwd, en naar een aantal van de basisleerstellingen die de Meesteres van alle zielen in Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven laat verkondigen.

In deze afbeelding laat de Heilige Maagd Maria Haar hoedanigheid en roeping als de Meesteres van alle zielen beter dan ooit tot hun recht komen, doordat Zij Zich visueel laat voorstellen in de hele context van deze hoedanigheid en roeping. Zonder deze context worden de ware natuur en werking van Maria in deze 'hoedanigheid der hoedanigheden' (d.w.z. als Meesteres van alle zielen) vaak niet begrepen zoals deze werkelijk zijn.

De Moeder Gods laat daarom in deze afbeelding deze weg visueel ontsluiten, opdat de harten van Haar kinderen zich op hun beurt mogen laten ontsluiten voor de nooit geziene genadegeschenken van heiliging en Eeuwige Gelukzaligheid die God de zielen doorheen de Meesteres van alle zielen en Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven wil bereiden.

Het 'Ware Venster op het Maria Domina Animarum Werk' is op strikte openbaring vanwege de Koningin des Hemels tot stand gekomen, en is zelfs door Haar als Hemelse weg tot ontsluiting en onderrichting bedoeld.

De Hemelse Koningin nodigt alle zielen ertoe uit, deze afbeelding en de erbij horende toelichting diep in hun hart te prenten als Haar groot Teken van Hoop, want via dit Teken maakt Zij zielen ontvankelijker voor de volheid van de Waarheid over de grote Werken die God door Haar jegens de zielen voltrekt, evenals voor de ware betekenis van Haar Maria Domina Animarum Werk.

De belangrijkste elementen van dit beeld verduidelijken veel over de diepe zin van dit Werk van de Meesteres van alle zielen:

 • Als koepel boven het geheel staan de woorden Maria Domina Animarum, Latijn voor 'Maria Meesteres van alle zielen', als hoogste en alomvattende titel van de Moeder Gods en naam van Haar Werk. Deze woorden staan in het beeld in blauwe kleur, als uitdrukking van de eigenheid van Maria. Het is essentieel, erop te wijzen dat dit opschrift moet worden beschouwd als drager van een dubbele betekenis: Ten eerste, dat dit Werk al datgene verspreidt dat uit de Bron van het Hart van Maria in deze alomvattende hoedanigheid ontspringt, en ten tweede, dat Maria de ware Meesteres van dit Werk is, Die elke publicatie, elke handeling en elke vormgeving in dit Werk leidt en bestuurt en aan dit alles desgewenst volgens Haar noden wijzigingen laat aanbrengen. Zij is de enige ware Bron, de enige ware Auteur en daarom de enige ware Meesteres van dit Werk.

 • Dan komt de belijdenis TOTUS TUUS, MARIA !, Latijn voor '(Ik ben) geheel de Uwe, Maria'. Deze woorden vormen bij uitstek de formule van de totale en onvoorwaardelijke toewijding aan Maria. De Moeder Gods verlangde vanaf het begin van de roeping van Haar Myriam, dat Myriam deze formule zou gebruiken als formule van toewijding voor elk individueel geschrift, elke individuele brief, enzovoort. Door deze formule wordt alles wat via dit Werk wordt gepubliceerd, hetzij op de website, hetzij via enig ander kanaal, aan Maria toegewijd, onder Haar hoede geplaatst, en door Haar genaderijke handen in de schatkamers van Gods Heilsplan binnengedragen. De Koningin des Hemels bestempelt deze formule als Haar handtekening, en laat deze derhalve boven elk Myriam-geschrift en bovenaan Haar website plaatsen. Zie hierin ook een wonderbare kring: Alles in dit Werk gaat uit van Maria en wordt niettemin bij de verspreiding speciaal aan Haar toegewijd, zoals een bekrachtiging van een verbond dat daardoor wordt hernieuwd tussen de Meesteres en Haar dienaressen.

  Deze woorden staan in het beeld in een gouden kleur, als uitdrukking van hun heiligheid, hun waardigheid in Gods ogen, en als eerbetoon jegens de Koningin van Hemel en aarde, Die met Haar Onbevlekte Ontvangenis, Haar volmaakte zondeloosheid en Haar uitzonderlijke eigenschappen het grootste Wonderwerk van God en onder alle geschapen zielen de absolute Belichaming van de grootste ooit bereikbare heiligheid is.

 • De formule Ad Sanctam Trinitatem per Mariam, Latijn voor 'Naar de Heilige Drievuldigheid door Maria'. Deze formule drukt de diepste betekenis van dit Werk uit: Maria leert de zielen via dit hele Werk de gouden weg naar Gods Hart, die krachtens Goddelijke Beschikking door Haar loopt. Deze formule bevestigt Maria als Brug tussen Hemel en aarde.

  Deze woorden staan in het beeld in lila kleur omdat de Meesteres van alle zielen lila de kleur van de diepe mystiek, van de Goddelijke Mysteries, van de vergeestelijking EN van de boetvaardigheid noemt. Bedenken wij daarbij, dat dit hele Werk voor de volle honderd procent op de mystiek is gebaseerd, dat het inzichten in Goddelijke Mysteries onderricht als onderdeel van de onderrichting in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, en dat de roeping van Myriam vanaf het begin op akten van boete werd opgebouwd, die door de Moeder van Smarten werden geleerd en begeleid.

 • De kleuren van het beeld: Het beeld is voor een overgroot gedeelte samengesteld uit schakeringen van blauw en wit, die de kleuren van de Moeder Gods zijn. Maria leerde Myriam vroeger reeds dat blauw als kleur van de Hemel de diepe Vrede van hart, de diepe innerlijke rust, de onverstoorbaarheid, het innerlijk evenwicht, het volmaakt vrij-zijn van angst, onrust, opwinding en agressie symboliseert. Blauw is de kleur van de volmaakte, vlekkeloze harmonie. Blauw is eveneens de kleur van de gelijkmoedigheid alsook van de ongeremde overgave, en derhalve ook van de volmaakte toewijding aan Maria. Maria wijst erop dat de blauwe Hemel voor de mensenzielen geldt als Poort van de Hemel, en dat dit, omdat blauw het Wezen van Maria symboliseert, als volgt moet worden begrepen: dat Haar ziel alle zielen omvat, welke God in de orde der Genade onder Haar hoede en leiding heeft gesteld, en Zij ook om deze reden Poort van de Hemel wordt genoemd: in Haar treedt de ziel in het Goddelijk Leven binnen.

  Wit geldt als de kleur van de vlekkeloze zuiverheid en de Wijsheid. Iets wits weerspiegelt in optimale mate het licht van de zon. De zuiverheid wordt immers door de Meesteres van alle zielen gedefinieerd als het vermogen om Gods Licht te weerspiegelen, of spiegel van God te zijn. Wit is ook de kleur die alle andere kleuren in zich sluit, zoals blijkt wanneer wit licht doorheen een prisma wordt opgesplitst in alle kleuren van de regenboog. Daarom geldt wit ook als het alomvattend Goddelijk Leven, zoals dit in absolute volmaaktheid aanwezig is in de Godheid.

 • Het beeld is doorvlochten met lentebloesems. Telkens weer spreekt de Meesteres van alle zielen over de 'Eeuwige Lente', waarmee Zij naar de innerlijke gesteldheid verwijst, waarin de ziel het Goddelijk Leven, de Ware Liefde, de volmaakte innerlijke Vrede, de ware heiligheid in zich draagt. De Eeuwige Lente zou in deze zin de spirituele gesteldheid zijn, die Maria door de verkondigingen in het kader van de Wetenschap van het Goddelijk Leven (d.w.z. het geheel van alle Myriam-geschriften) in elke ziel tot stand tracht te brengen. Deze verkondigingen kunnen derhalve als een weg naar deze onvergankelijke lente worden beschouwd. Deze weg staat symbool voor de bijzondere Hoop, die de Meesteres van alle zielen met de Wetenschap van het Goddelijk Leven brengt. Steeds opnieuw beklemtoont Zij immers dat Zij het als één van de grote doelstellingen van Haar Apostolaat koestert, de zielen van de Laatste Tijden Hoop te geven. De Lentebloesems in het nieuwe openingsbeeld drukken dit alles uit. Bovendien moet er worden op gewezen dat de Meesteres van alle zielen de lentebloesems als symbool voor de deugden, en derhalve voor de weg naar de heiligheid beschouwt.

 • Boven in het beeld draagt God de wereldbol, die door het Kruis van Verlossing wordt omspannen. De Myriam-geschriften lichten voldoende de relatie tussen de Drievuldige God en Maria toe. De Meesteres van alle zielen op de troon als Aanvoerster in de strijd tegen de duisternis, in uitvoering van Gods Heilsplan in deze Laatste Tijden, is in de volheid van Gods Genaden gehuld en brengt in deze hoogste heiligheid God naar de zielen toe, en de zielen naar God toe. Haar zijn ten bate van de zielen herscheppende macht (macht tot innerlijke omvorming van zielen), de volheid van de Wijsheid en van de kennis geschonken, opdat Zij Haar rol als Behoedster van de mensheid ("Vrouw, ziedaar Uw zoon; zoon, ziedaar Uw Moeder") in alle details zou kunnen vervullen.

  De Koningin des Hemels is niet de Bron van het Licht, Zij is van de absolute volheid van het Licht doordrongen, dat uit de Bron stroomt, die in God ligt. In die gesteldheid van de absoluut hoogste volmaaktheid die ooit een geschapen mensenziel zou kunnen bereiken en heeft bereikt, vervult Zij Haar uiteindelijke roeping als Meesteres van alle zielen tot voltooiing van de Verlossing en van het Heil van de zielen.

 • Links Maria als Moeder van Smarten aan de voet van het Kruis, vanaf hetwelk de Goddelijke Verlosser Jezus Christus Haar via Johannes aan alle zielen geeft, en alle zielen via Johannes aan Maria geeft. Deze handeling, die de Christus uitgerekend in de kern van Zijn Verlossingswerk volbrengt (en derhalve als het ware als kroon op dat Werk), wordt door de Meesteres van alle zielen op diverse plaatsen in de Myriam-geschriften aangehaald als de basisovereenkomst, op dewelke de Mariatoewijding is gegrondvest en door dewelke deze door God in het leven is geroepen.

  De Moeder Gods riep Haar Myriam oorspronkelijk precies in Haar hoedanigheid als Moeder van Smarten. In die hoedanigheid toonde Zij overigens op heel overtuigende wijze de waarheid over Haar hoedanigheid als Medeverlosseres aan. Johannes was de Apostel van Jezus, over wie de Meesteres aantoont, dat zijn mystieke gevoeligheid deze van de andere apostelen overtrof, en hij derhalve ook als enige de ware verhevenheid van de Moeder van Jezus kon beginnen doorgronden. Johannes speelde bovendien een rol bij de vorming van Myriam als kanaal van de Hemelse Koningin: Maria Zelf wees Johannes omstreeks het jaar 2000 aan Myriam toe als één van Myriams 'begeleidende heiligen'.

 • Centraal zit de Meesteres van alle zielen op de troon, met de 'bol' en de slang onder Haar voet (zie tevens de afbeelding onder Maria Domina Animarum als Lente). Dit element drukt de definitieve Triomf van de Hemelse Koningin over de satan uit. In vele Myriam-geschriften is sprake van deze belofte. De vervulling van die Goddelijke belofte is de bekroning van de Hoop, van dewelke het Maria Domina Animarum Werk doordrongen is. Steeds weer is in de onderrichtingen van de Meesteres sprake van de strijd tussen Gods Licht en de werken der duisternis, en van het feit dat Maria als Leidster in deze strijd de duivel onder Haar voeten heeft. Zij had hem van meet af aan in Haar macht, vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis en gedurende Haar hele leven dat volledig vrij van zonden was. Daarom is het billijk dat Zij Diegene zal zijn, Die in vertegenwoordiging van alle zielen de kop van de duivel zal verpletteren, d.w.z. zijn werken van duisternis definitief onwerkzaam zal maken.

  In de gekruisigde en verrezen Christus, de God-Mens, heeft het verbond tussen God en de mens de duisternis overwonnen en is daardoor het zaad van deze overwinning gestort in elke mensenziel die dit zaad in zich door volmaakte navolging van de God-Mens tot rijping wil brengen; in Maria als geschapen ziel met 'vergoddelijkte eigenschappen' (dit wil zeggen: in de hoogst mogelijke graad van beeld en gelijkenis van God) zal het verbond tussen God en de mens de duisternis nogmaals overwinnen als een teken voor de eindoverwinning van de ziel die het zaad der Verlossing waarlijk tot rijping heeft gebracht.

 • Het beeld wordt zo gepresenteerd dat de zielen de indruk krijgen, als zouden zij doorheen een venster in de Schatkamer van Gods Mysteries, respectievelijk in de voltooide werkelijkheid van het Goddelijk Leven naar binnen kijken.

 • Onder het eigenlijke venster verlangt de Meesteres van alle zielen het Salve Regina ('Wees gegroet, Koningin...'), dat ons Maria toont als Koningin, Brug naar God, Middelares, Teken van Hoop, en als Diegene, Die in de zielen de Belofte van Christus (het Eeuwig Heil) kan helpen rijpen en bloeien, d.w.z. naar haar verwezenlijking kan helpen leiden.

Op de openingspagina van de Maria Domina Animarum webste biedt de Hemel in één oogopslag de essentiële elementen van het verkondigingswerk van het Maria Domina Animarum Werk.

Het beeld bevat een rijke onderrichting, in dewelke nogmaals wordt aangetoond hoe zeer in deze verkondiging alles met alles in verband staat en de Wetenschap van het Goddelijk Leven een sluitend systeem vormt. Moge dit beeld op elke ziel het effect krijgen dat de Meesteres van alle zielen ermee heeft beoogd: dat van een Hemelse omhelzing bij het betreden van Haar Rijk van de volmaakte Hoop, de bemoediging, de Ware Liefde en de volheid van de Waarheid, dat niets anders is dan Gods Rijk op aarde, waarop Maria in Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen de zielen voorbereidt, en dat Zij 'op maat' naar hen toe tracht te brengen, d.w.z.: Zij heeft de macht gekregen om elke ziel op basis van haar specifieke ingesteldheid, roeping en levensbagage zo om te vormen, dat deze klaar is voor een nieuwe Lente in het Goddelijk Leven.

Zo heeft de Allerheiligste Maagd ons de genade bereid om iets van datgene, wat Zij de zielen wil onderrichten, in één enkel beeld in de harten te drukken.

De Meesteres van alle zielen beschouwt dit 'ware venster' op Haar Werk als buitengewoon genaderijk, daarom noemt Zij deze afbeelding 'het enige ware genadebeeld van de Meesteres van alle zielen'.


3. MARIA DOMINA ANIMARUM ALS LENTE

(Myriam van Nazareth)

De Paastijd symboliseert nieuw Leven. Sedert 2012 wil de Koningin des Hemels Haar Maria Domina Animarum Werk laten vertegenwoordigen door een nieuw beeldconcept, dat Haar Tegenwoordigheid en Haar Werking ten volle tot uitdrukking brengt.

Het Maria Domina Animarum Werk werd door de Moeder Gods in haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen gegrondvest als spreekbuis voor Haar Hemelse verkondiging, en Maria stond er vanaf het begin van Myriam’s roeping op, dat het hele Werk een spiegel van Haar eigen gesteldheden, Haar eigen denken, en van de roerselen van Haar eigen Hart zou zijn, en derhalve een onmiskenbaar teken zou zijn voor totale, onvoorwaardelijke en strikt toegepaste toewijding aan Maria. Om deze reden heeft de Koningin des Hemels Myriam ertoe uitgenodigd, de volledige achtergrond van bepaalde ontwikkelingen in het Werk, die oorspronkelijk niet door Haar waren bedoeld, definitief in Haar Hart te begraven, opdat de duisternis er zich niet mee zou kunnen voeden, en vanaf 2012 de zielen via nieuwe, niet verontreinigde vensters in het hart van Haar Werk binnen te leiden. Maria, de Dageraad van de onvergankelijke lentedag, laat Zich door geen duisternis onwerkzaam maken. Zij is immers de Moeder van het Eeuwig Licht, en heeft in de voltooide werkelijkheid reeds alle duisternis overwonnen.

Ware bloei kan slechts plaatshebben op gezonde grond. Daarom leidt de Koningin des Hemels ons voortdurend naar plaatsen die met het oog op Haar verheven doelstellingen nood hebben aan zuivering. Het resultaat is een nieuwe, zeer hoopgevende lente, zoals deze slechts uit het Hart van de Moeder van Christus kan opstaan, dat Hart dat, zoals bekend, het hoogheilig Graf van oneindig veel Lijden en Smart (ook van deze van Haar toegewijden) is en volkomen één is met het Hart van de Goddelijke Verlosser – een lente die in de harten de kiem voor de bloei van het Ware Leven opwekt. Lente betekent Leven, bloei, vrijheid, hoop, nieuwe kracht, de gewaarwording van Gods onmiddellijke nabijheid, een brug naar de zomer waarin de vruchten worden geoogst, die zowel zijn gevuld met de sappen uit Gods grond als met de tranen van de tuiniers. Zo is het Hart van de Moeder Gods een volmaakte Transformator die uit duisternis Licht produceert. Precies om deze reden wordt ons Werk vanuit bepaalde hoeken zo heftig aangevallen, doch zal de volhardende en diep beleefde toewijding aan de Meesteres van alle zielen deze duisternis op Gods Tijd tegen de duisternis zelf gebruiken, tot haar omzetting in Licht.

In het begin van 2012 fluisterde de Meesteres van alle zielen zo ontwapenend mooi in Myriams hart: "Wanneer de ziel alles in Mijn Hart legt, gaat in haar leven niets verloren. De werking van de dingen wordt niet bepaald door het feit of deze dingen voor de ogen der wereld zichtbaar zijn of niet, doch slechts door de Liefde en zuiverheid waarmee zij in de harten verder leven, want het zijn de Liefde en zuiverheid, die Gods Genade en het Ware Leven over de dingen afroepen"...

Hemelse woorden zoals een lentebries.

De Meesteres van alle zielen heeft van meet af aan Haar verkondiging gegrondvest op Liefde, zuiverheid en vrij-zijn van elke wereldse beïnvloeding. Zo zijn de afbeeldingen via dewelke Zij Zich verwaardigt, het wezen van Haar Werk naar de zielen toe te brengen, uitdrukking van Haar eigen zuiverheid, Liefde en vergeestelijking. Het openingsbeeld van onze website, dat door de Hemelse Koningin wordt betiteld als Ware Venster op Maria Domina Animarum, en het nieuwe beeld op de derde pagina, aan hetwelk Zij de naam Maria Domina Animarum als lente heeft gegeven, leveren samen een goudmijn aan wezenlijke elementen die de unieke verkondiging van de Meesteres van alle zielen tot uitdrukking brengen. De eerste afbeelding wordt toegelicht in Ware Venster. In de laatstgenoemde afbeelding, die U op de derde pagina van deze website evenals onder de titel van onderhavige tekst kunt aantreffen, ontvouwt zich de volgende rijke symboliek:

Symboliek van de afbeelding
Maria Domina Animarum als lente

Door dit zo veelzeggend beeld wordt heel veel tot uitdrukking gebracht van datgene, wat de Meesteres van alle zielen via Haar Maria Domina Animarum Werk onderricht. De volgende toelichting zou om deze reden nooit volledig kunnen zijn. Bij voorkeur neemt men deze samen met de toelichting van de andere afbeelding – het Ware Venster op Maria Domina Animarum – in de ziel op. Laten wij even de voornaamste elementen beschouwen:

 • De afbeelding heeft een hemelsblauwe omkadering, door dewelke de oneindigheid van de Hemelse Tegenwoordigheid om alles heen tot uitdrukking wordt gebracht. Hemelsblauw symboliseert de volmaakte innerlijke Vrede en de volkomen innerlijke rust, die zich overal ontplooien waar Maria tegenwoordig is en het Haar mogelijk wordt gemaakt, waarlijk de atmosfeer te beheersen en deze te doordringen van Haar gesteldheden, bijvoorbeeld in de totale, strikt toegepaste toewijding aan Maria.

 • Centraal zetelt Maria op een gouden troon. Zij heeft heerschappij en macht ontvangen op basis van Haar volmaakte heiligheid (goud als symbool voor koninklijke waardigheid en heiligheid). Zij heeft eveneens een gouden scepter in de rechterhand, als symbool van Haar koninklijke macht, en draagt een gouden kroon, die ons eraan herinnert dat God Haar wegens een leven in volmaakte eenheid met Zijn Wil bij Haar intrede in de Eeuwigheid heeft gekroond tot Koningin over al het geschapene en Haar oneindig hoog boven al het geschapene heeft verheven. Opmerkelijk is overigens de gouden gloed, waarin de Koningin des Hemels is gehuld. Deze gloed symboliseert de volheid der Genade, die Zij zo volkomen in Zich heeft opgenomen en ingebouwd en tot ontplooiing heeft gebracht, dat Haar hele Wezen de absolute volheid van de heiligheid zoals deze door een geschapen ziel kan worden bereikt, lijkt uit te ademen – Zij straalt van heiligheid. Licht vertegenwoordigt Gods Waarheid, de effecten van Zijn Tegenwoordigheid, Zijn Wetten en Zijn Werken. Het gouden licht symboliseert de absolute volheid van de Waarheid, van dewelke Maria restloos is vervuld.

 • Maria draagt een wit kleed, symbool voor het feit dat Zij met de absoluut vlekkeloze zuiverheid en zondeloosheid is bekleed, en een hemelsblauwe mantel: Symbool voor het feit dat Zij is bekleed met de volmaakte Vrede, die voortkomt uit de volmaakte beheersing van Zichzelf, van elke menselijke zwakheid, hartstocht en beïnvloeding vanwege de duisternis. Zij is als het ware volkomen bekleed met alle hoedanigheden en kenmerken van de Hemelse natuur. De rozekleurige gordel brengt de Ware Liefde tot uitdrukking, waarvan Zij helemaal doordrongen is. De Ware Liefde is zoals de stam van de boom der deugden, de basisdeugd waaruit alle deugden voortkomen en door dewelke alle deugden worden gevoed. Maria heeft de Eeuwige Liefde in mensengedaante (de Christus) ter wereld mogen brengen, opdat Hij de Verlossing der zielen zou vrijkopen door de uiterste daad van Liefde, en Zij is in elk opzicht met deze Liefde versmolten.

  Zij is ertoe geroepen, in deze Laatste Tijden, en in de allerhoogste van Haar hoedanigheden – de alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen – de Eeuwige Liefde opnieuw te baren in elke ziel van goede wil die zich volledig aan Haar weggeeft en bereid is om de Ware Liefde te beleven in alle details van haar dagelijks leven. Het Smartvol Hart wordt getoond, dat door een mystiek Geheim de volheid van het zondebesef bezit en verschrikkelijk onder dit besef heeft geleden en nog steeds lijdt. Maria drukte Haar stempel op de eerste jaren van Myriams roeping – vóór Zij in 2005 Haar Openbaringen als Meesteres van alle zielen begon – in Haar hoedanigheid als Moeder van Smarten. Laten wij nooit vergeten dat de Smarten van Maria niets te maken hebben met werelds verdriet doch met Haar bovennatuurlijk leed in het Hart op grond van de ongeëvenaarde inzichten die Haar reeds tijdens Haar aardse leven door God waren vergund in verband met de onvoorstelbare mate waarin God wordt gekweld onder de talloze overtredingen tegen de Ware Liefde die op deze wereld dag na dag worden begaan.

 • De Heilige Geest rust op Maria, Die in de hoogst mogelijke mate met Hem mag versmelten en in Wie het Moederschap over Christus door de Heilige Geest is ontsloten.

 • Maria heeft de maan onder Haar voeten. Ooit verklaarde Zij dit als volgt: De maan symboliseert het licht in de duisternis van de nacht. De voorstelling van de Moeder Gods met de maan onder de voeten symboliseert derhalve de volkomen heilige Vrouw, Die alle deugden (het Licht) totaal beheerst. Via dit symbool wordt tevens Haar heerschappij over alle duisternis (de ware nacht van de ziel) zelf uitgedrukt. De strijd voor de heiliging van alle zielen en tegen de duisternis, evenals het overbrengen van inzichten in alle strategieën van de duisternis en misleidingen door de duisternis, behoren tot de grote kernpunten in de verkondiging door de Meesteres van alle zielen.

 • Maria’s rechtervoet rust op een 'bol'. De Meesteres laat voor deze 'bol' drie betekenissen zien:

  1. Hij symboliseert de wereldbol: Aan de Meesteres van alle zielen is een macht over de Schepping geschonken, die zich geen sterveling kan voorstellen. Over deze macht onderricht Zij uitvoerig in de via dit Werk gebrachte verkondiging;

  2. Hij symboliseert de zielen: De Hemelse Koningin toonde Haar Myriam in visioenen meermaals zielen op symbolische wijze als stralende, kleurrijke bollen. In deze afbeelding zou men zich deze 'bol' kunnen voorstellen als vertegenwoordiger van elke ziel – Maria als Meesteres van alle zielen, in welke hoedanigheid Haar onbegrensde macht over elke ziel (engelen, heiligen, mensenzielen en duivels) wordt uitgedrukt. Deze macht is absoluut noodzakelijk voor de vervulling van Haar opdracht in deze Laatste Tijden: Maria is de Leidster van Gods Leger in de strijd tegen de duisternis. Uitsluitend om deze reden moet Zij macht hebben om zielen te helpen omvormen tot burchten van kracht tegen de listen en aanvallen vanwege de duisternis;

  3. Hij symboliseert een steen: De Meesteres van alle zielen benadrukt steeds weer dat alle details op de levensweg, die een ziel tot hindernis worden of ooit voor haar een hindernis hebben gevormd, kunnen worden beschouwd als stenen, die Zij – de Meesteres – na vurige toewijding van de ziel en haar leven aan Maria, als het ware onder Haar macht brengt en in goud (genaden, verdiensten tot Verlossing/heiliging) verandert. De Meesteres van alle zielen is voor de Haar waarlijk toegewijde zielen de Meesteres van hun levensweg met al zijn stenen. In een diep doorleefd leven met Maria worden alle stenen op de levensweg tot klompen van goud: genaden voor het Eeuwig Leven, want in elk obstakel dat de ziel in diepe eenheid met Maria en in HAAR gesteldheden van hart (blijmoedigheid, innerlijke Vrede, vertrouwen en Liefde) bestrijdt, liggen de sleutels tot de Hemelpoort.

 • Er slingert zich een slang rond de 'bol', symbool voor de duivel, de duisternis, die zowel de wereldbol als de zielen en hun levensweg tracht te beheersen en te wurgen. Maria’s rechter voet op deze bol drukt dus ook Haar heerschappij over alle werken der duisternis uit. Maria is gedurende Haar leven op aarde geen seconde lang door de bekoringen van de duivel overwonnen, en in de volheid van de Tijd zal Zij – 'de Vrouw' – de duivel de kop verpletteren. Als Meesteres van alle zielen onderricht de Moeder Gods uitvoerig over Haar onbegrensde macht over de duisternis en al haar werken. Eén van de hoofddoelstellingen van Haar roeping bestaat hierin, dat Zij in elke ziel die zich volkomen aan Haar toewijdt en die deze toewijding in het dagelijks leven bewust en strikt toepast, de weerstand tegen de bekoring, verblinding en dwaling tracht te verdiepen en te versterken, opdat de zielen ten volle mogen kunnen meewerken in de strijd van het Licht tegen de duisternis, en daardoor bij de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

 • Het geheel wordt uitgebeeld tegen een achtergrond van lentebloesems. Deze staan symbool voor de lente, de bloei, de ware vruchtbare groei van de ziel, alle deugden, de heiliging, het ware Goddelijk Leven. Witte bloesems kunnen bovendien worden beschouwd als symbolen voor vlekkeloze onschuld, die in de Onbevlekte Ontvangenis waarlijk wordt belichaamd. Laten wij niet vergeten dat de Meesteres van alle zielen steeds weer laat merken dat Zij beoogt, alle zielen te leiden naar de staat van heiligheid die de eerste zielen vóór de erfzonde bezaten.

Maria Domina Animarum (de Meesteres van de zielen, respectievelijk van alle zielen) is de spirituele Lente, de volmaakte, vlekkeloze Brug naar de zomer van de Eeuwige Gelukzaligheid voor elke ziel die zich ten volle aan de Koningin des Hemels geeft en Haar de kans geeft, haar hele leven en haar hele wezen onbeperkt te 'benutten', met andere woorden: ten volle voor Gods Heilsplan in te zetten. De Meesteres van alle zielen onderricht deze doelstelling via Haar Maria Domina Animarum Werk, dat te dien einde helemaal doordrongen is van Haar Tegenwoordigheid en Haar inspiraties. Dit Werk zou derhalve niet eens kunnen bestaan zonder een uitsluitend mystiek fundament. Geen menselijk verstand, geen louter menselijk handelen zou een Werk zoals dit op een vruchtbare wijze tot ontplooiing kunnen brengen.

De mens is noodgedwongen drager van sporen van de winter. Slechts de onbevlekte Meesteres van alle zielen is Draagster van een volmaakte lente en is in staat om de ware zomer in te luiden. Zo geeft Zij Zich ten volle aan Haar geestelijke vrucht, Haar Maria Domina Animarum Werk, opdat dit Haar steeds voelbaarder moge kunnen vertegenwoordigen en het elke dag een vleugje lente moge kunnen brengen naar de zielen van goede wil, die dit Hemels geschenk op hun weg naar de eeuwige zomer van harte aanvaarden.

Mogen alle harten bij de ontmoeting met ons Werk ontvankelijk zijn voor Diegene, Die het ware Hart van dit Werk is en de macht heeft om in elke ziel de lente te wekken.