Een index van alle momenteel definitief oproepbare boeken, onderrichtingen, meditaties en tijdgebonden verzamelingen in deze sectie vindt U wat verder onderaan

TOTUS TUUS, MARIA !

ONDERRICHTINGEN

De onderrichtingen vormen het ware middelpunt van de opdracht van Myriam ten dienste van de Meesteres van alle zielen.

In Haar hoedanigheid der hoedanigheden – als Meesteres van alle zielen – bestaat de taak van de Moeder Gods erin, de zielen te onderrichten in de Wetenschap van het Goddelijk Leven. Deze omvat de kenniselementen via dewelke God de zielen in staat wil stellen om het reusachtig potentieel aan heiliging dat deze bij hun ontvangenis hebben meegekregen, tot de weelderigste bloei te brengen.

De Meesteres van alle zielen streeft dit Hemels doel na via diverse wegen. Van deze wegen zijn de onderrichtingen de meest essentiële. Zij vormen het ware hart van de kennis die de ziel moet tonen hoe zij de Verlossingswerken van Christus door eigen actieve inzet op haar levensweg in zich kan helpen voltooien. Zo moet elk van deze onderrichtingen worden beschouwd als een sleutel tot het Ware Geluk.

De Meesteres van alle zielen leert de zielen dat de vervolmaking als mens niet wordt bereikt door passief op Gods ingrijpen in de wereld te zitten wachten, doch slechts door Gods Wijsheid in het eigen leven toe te passen en zich onophoudelijk in te spannen om de wegen der heiliging te volgen, ongeacht wat er ook moge komen. Het geheim verraadt de Hemelse Koningin aan de zielen in alle teksten uit dit menupunt, die Zij hen in de teksten van de overige rubrieken op de juiste wijze leert gebruiken.

Het is belangrijk dat de zielen zich steeds voor ogen houden dat in de Wetenschap van het Goddelijk Leven elke tekst verband houdt met elke andere tekst, zodat elke leerstelling slechts volledig correct kan worden begrepen in haar verband met elke andere. De hele onderrichting van de Meesteres van alle zielen vormt een sluitend systeem. Daarin ligt het bewijs van de echtheid ervan: Elk element verklaart elk ander. Elke ziel met een hart dat waarlijk geopend is voor de Liefde en de dienst aan Gods Werken en Plannen van Heil zal zich over de schoonheid van dit geheel verwonderen en het waarlijk ervaren als een buitengewoon Hemels geschenk.

Moge Gods Licht U allen doorheen deze Hemelse Bloesems leiden, opdat deze ook U de Ware Vrede en de volheid van de Hoop mogen kunnen brengen.

Het Maria Domina Animarum Werk

Overzicht van de momenteel oproepbare onderrichtingen

Kernbegrip van de Wetenschap van het Goddelijk Leven

De Ware Liefde

Boeken

Korte onderrichtingen

Meditaties

Bloemlezingen