TOTUS TUUS, MARIA !

DE IMMACULATA ALS BRUG NAAR KERSTMIS

Beschouwing door de Heilige Maagd Maria geïnspireerd

aan Myriam van Nazareth

De Advent is een heel bijzondere tijd van het jaar. De wereld wordt meegesleept door de verwachtingen rond de geschenken die op Kerstavond zullen worden uitgewisseld en door de roes van de sfeer die is geassocieerd met de kerstversieringen, de fonkelende lichtjes en alles waar het volgens de mens met Kerstmis om te doen is. Het ware wezen van deze tijd van het jaar is echter heel wat dieper dan dit alles. De ware essentie van de Advent en zijn uiteindelijke vrucht, Kerstmis, is de opening van de diepten van onze ziel teneinde het allerbeste naar boven te brengen, dat in de diepste kern van ons hart ligt geborgen: de kiem van de heiligheid die onze Schepper heeft gezaaid in de bodem van onze ware natuur in haar maagdelijke staat, de toestand zoals deze vóór de erfzonde was.

Wij zouden deze diepste kern van onze ziel, de kiem der heiligheid, kunnen beschouwen als het licht dat, indien het op de juiste wijze is aangesloten en aangestoken, in staat is om de 'kerstboom' van onze ziel te laten stralen met het enige Licht dat God Zelf draagt: Christus, het Licht der wereld dat in Zijn volste kracht is aangestoken op Calvarie en daardoor de machten der duisternis in de ketenen heeft geslagen in elke mensenziel die bereid zou zijn om te leven naar Zijn beeld en gelijkenis.

De lichtintensiteit van onze 'inwendige kerstboom' is afhankelijk van de levenskracht van onze ziel, die op haar beurt wordt bepaald door de mate waarin wij waarlijk bereid zijn en verlangen om een deugdzaam leven te leiden, dat wordt gekenmerkt door zelfverloochenende Liefde. De Advent is bij uitstek een uitnodiging om onszelf op te tillen naar een ware beleving en toepassing van het Licht in elk detail van onze innerlijke gesteldheden.

Het is de Geboorte van dit Licht die wij gedurende de Advent verwachten. Of wij werkelijk bereid zijn om het in onze ziel aan te steken, is in de diepste zin van het woord een zaak van leven en dood, aangezien het leven slechts 'Leven' draagt (bemerk de hoofdletter, want het gaat hierbij om het Goddelijk Leven) in de mate waarin wij onze zielenbodem degelijk voorbereiden om al het zaad op te nemen, waarmee de Goddelijke Voorzienigheid hem onophoudelijk tracht te verrijken. De inspanning die wij ons getroosten om onze zielenbodem voor te bereiden op een heilig leven, is wat wordt verstaan onder 'ware navolging van Christus'. De ware bekroning van een leven op aarde is Gods oordeel dat zegt dat ons leven echt een positief verschil heeft gemaakt voor alle schepselen die de Goddelijke Voorzienigheid op onze levensweg heeft gebracht.

Een dergelijk oordeel is als een attest van spirituele vruchtbaarheid, dat zegt dat een ziel oprecht heeft getracht om Gods Werken te doen doorheen alle handelingen, gedachten, gevoelens, verlangens en innerlijke gesteldheden die zij tijdens haar leven op aarde aan de dag heeft gelegd. Dit attest is, bij wijze van spreken, een sleutel tot opening van de poorten der Eeuwige Gelukzaligheid. De Eeuwige Gelukzaligheid gaat oneindig veel verder dan de vergankelijke genietingen die door de dingen en gebeurtenissen der wereld te voorschijn worden getoverd, en die door Gods beruchte tegenstander zijn bedoeld om alle zielen te verblinden voor het ene ware Licht en de ene Bron van Waar Geluk uit Gods Hart. Dit is de reden waarom wij er allen zo licht toe neigen, verstrikt te raken in de talloze listen van de wereld om onze aandacht vast te pinnen op wereldse dingen, belangen en verlokkelijke beloften.

De Belofte der beloften, de Geboorte van Christus, kon slechts worden vervuld indien een vrouwelijk mens kon worden voorbereid om de Godheid in zich te dragen. Deze vrouw moest daartoe zo zuiver zijn als een volmaakt heilig tabernakel. Dit was slechts mogelijk indien de ziel van deze vrouw zou worden ontvangen zonder de smet van de erfzonde. Dit was het uniek voorrecht dat God uitsluitend toekende aan de ziel van de Vrouw: Maria van Nazareth, de 'Immaculata' Die de Moeder van de God-Mens, de Messias, de Gezalfde, de Verlosser zou zijn.

Daarom is de Geboorte van de Christus onlosmakelijk met de Onbevlekte Ontvangenis van Maria verbonden. De Onbevlekte Ontvangenis is het volmaakt beeld, ja de belichaming, van de grootst mogelijke oogst uit de kiem der heiligheid. De Heilige Maagd Maria, de Immaculata, de enige Ziel die waardig is gemaakt om de Godheid in haar maagdelijke Schoot te dragen, is de volmaakte Brug voor elke ziel die oprecht verlangt om de onstuimige rivier van het werelds leven over te steken teneinde het Land van Belofte in veiligheid te bereiken, dit wil zeggen: in de hoogst mogelijke staat van heiligheid. Zij is de Spiegel van Gods Hart als Bron van vlekkeloze en onvoorwaardelijke Liefde. Zij was de allereerste Volgelinge en Leerlinge van de Christus, de Bruid van de Heilige Geest, en derhalve met recht de Zetel van Wijsheid.

In het uniek voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis en de unieke volharding waarmee de Moeder Gods dit voorrecht Haar hele leven lang door zondeloosheid heeft ingevuld, stelt God Zelf een buitengewoon Teken voor de grote voorwaarde waaraan de mensenziel moet voldoen om de Christus, de Godheid, in zich te kunnen dragen. De mensenziel kan Jezus slechts waarlijk in zich geboren laten worden, en slechts Zijn permanente inwoning in zich verzekeren, in de mate waarin haar diepste gesteldheden op deze van Maria gelijken. Dit kan de ziel slechts verwezenlijken door een volhardend nastreven van:

  • een vlekkeloze zuiverheid van handelingen, woorden, gevoelens, gedachten, verlangens en bestrevingen. Ik herinner in dit verband aan het feit dat de Meesteres van alle zielen de zuiverheid definieert als "Het kenmerk waardoor de ziel een spiegel van God kan zijn, de mate waarin zij 'beeld van God is'. Een ziel in volkomen zuiverheid is een ziel die volkomen op God gelijkt, en dus in staat van genade (in staat van heiligheid) verkeert. Zuiverheid is dus het vermogen om alles wat de ziel kan verontreinigen en haar van God kan verwijderen, van zich af te houden". Het nastreven van een vlekkeloze zuiverheid is dus gebaseerd op een vaste wil om alle zonde, elke afwijking van Gods Wet van Ware Liefde, te vermijden;
  • een volkomen eenheid van de eigen vrije wil met de Wil van God, dit wil zeggen: een leven dat volmaakt in dienst staat van de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken, waarbij de ziel haar eigen behoeften volkomen ondergeschikt maakt aan deze van Gods Heilsplan voor de hele Schepping, en aan deze van al haar medeschepselen;
  • een maximale vruchtbaarheid van alle beproevingen van het leven, door deze te dragen in volkomen aanvaarding en Liefde, in het besef dat zij, indien zij in die gesteldheid worden gedragen, de bouwstenen voor de voltooiing van Gods Heilsplan zijn, zoals de Lijdende Jezus en de Moeder van Smarten ons dit hebben voorgeleefd;
  • een volmaakt besef van de positie die God aan de eigen ziel heeft toegekend als een klein knooppunt in het reusachtig netwerk van de hele Schepping. De vruchtbaarheid van het zielenleven wordt in hoge mate bepaald door het besef van eigen kleinheid en van het feit dat elk schepsel een functie en opdracht heeft als onderdeel van het hele netwerk, niet als afzonderlijk element. Zodra dit besef spontaan, onbeperkt en onvoorwaardelijk wordt beleefd, komt de ziel tot volmaakte nederigheid en tot spontane inschakeling in het hele netwerk van de Schepping, als knooppunt dat de stroming van Gods Liefde krachtig en onbelemmerd naar alle medeschepselen en naar God Zelf verder stuwt. Zolang een ziel zichzelf belangrijk vindt, blokkeert zij de doorstroming van Gods Liefdesstroom, die de levenskracht van de hele Schepping bepaalt, alsook de mate waarin God en Zijn Ware Vrede waarlijk de Schepping kunnen beheersen.

De ziel die Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, volmaakt tracht na te volgen, schept hierdoor in zich de optimale voorwaarden om Jezus in zich geboren te laten worden en Hem in zich te laten leven en handelen, spreken, voelen, denken en willen. Deze ziel wordt een wieg voor het Jezuskind en een door God begeerde voedingsbodem voor al Zijn Werken. Om deze reden is de totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan de Heilige Maagd Maria en de bewuste naleving van al Haar onderrichtingen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven de Gouden Weg van de volmaakte navolging van Jezus Christus. Maria’s diepste gesteldheden van ziel, hart en geest moeten elke mensenziel tot voorbeeld dienen, want niet slechts wegens Haar Onbevlekte Ontvangenis keurde God Haar waardig om de Christus in Zich te dragen, Zij kon slechts de Moeder zijn van de Christus, de God-Mens, door Haar volharding in de zuiverheid, de eenheid van Haar Wil met deze van God, de volmaakte nederigheid en de wijze waarop Zij alles heeft gedragen, wat Gods Voorzienigheid op Haar levensweg toeliet.

Het is van het grootste belang dat wij beseffen dat Maria’s grootheid niet slechts lag in Haar Onbevlekte Ontvangenis, want deze is Haar door God geschonken. Haar ware grootheid lag in de wijze waarop Zij Haar vrije wil een leven lang in alle details van Haar leven heeft gebruikt in volmaakte eenheid met de Wil van God, in totale zelfverloochening en volmaakt besef van Haar roeping als knooppunt in het netwerk van de Schepping. Ondanks Haar unieke verhevenheid achtte Maria Zichzelf en Haar eigen behoeften onbelangrijk. Zij leefde slechts voor onbeperkte dienstbaarheid aan God en al Haar medeschepselen. Ware toewijding aan Maria leeft niet in woorden, doch uitsluitend in alle doen en laten van de ziel in eenvormigheid met deze van Maria Zelf, en een ononderbroken betrachting van eenvormigheid van de eigen gesteldheden van ziel, hart en geest met deze van Maria. Toewijding spreekt men niet uit, men beleeft haar, in alle omstandigheden van het leven en in alles wat in het hart omgaat.

Moge de Immaculata onze Gids zijn gedurende onze levenslange reis naar het Hart van Christus, en moge Zij ons helpen om het Bethlehem van onze harten klaar te maken om Hem te ontvangen wanneer voor Hem het uur komt om in onze ziel geboren te worden en er voor alle eeuwigheid te leven.

In Liefde en ten dienste van de Meesteres van alle zielen, de Immaculata, het Tabernakel van de Allerheiligste Drievuldigheid,

Myriam, Advent 2016