TOTUS TUUS, MARIA!

STORMKLOKJES

Oproepen vanwege Maria, de Meesteres van alle zielen,

via Myriam van Nazareth

tot bestrijding van het onrecht in de wereld


Inhoud

Inleiding + Stormklokgebed 1096

Stormklokje 1: Strijd tegen de honger in de wereld

Stormklokje 2: Spirituele zuivering van het verleden van de mensheid

Stormklokje 3: Uitnodiging tot het Rijk van de Hoop


Inleiding

Als Meesteres van alle zielen onderricht Maria de zielen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven. Deze Wetenschap is voor de zielen in wezen een leerschool in de weg naar de heiligheid. De weg naar de heiligheid is een weg van vervolmaking in de Liefde, omdat de Liefde de boomstam van de boom der deugden genoemd zou kunnen worden: Zij voedt alle andere deugden, die daarom, wanneer zij niet de Ware Liefde in zich dragen, hol en inhoudsloos worden.

De Meesteres van alle zielen heeft van God de leiding gekregen over de strijd voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Deze strijd moet noodzakelijkerwijs gericht zijn op de grondvesting van de Ware Liefde in de harten, anders schiet hij met zekerheid aan zijn doel voorbij.

Alle Liefde stroomt uiteindelijk uit één Bron: Gods Hart. Elke Liefde die niet gericht is op het volbrengen van Gods Werken en op de vervulling van Zijn Plan van Heil voor alle zielen, is daarom menselijke liefde, die niet volmaakt en eeuwigdurend, doch besmet en vergankelijk is. De Goddelijke Wet van de Liefde wordt in onze wereld dagelijks zwaar en veelvuldig overtreden in allerlei vormen van onrecht. Daarom luidt Maria, de Meesteres van alle zielen, nu in onze harten de stormklok.

Een stormklok weerklinkt wanneer zich een noodtoestand voordoet, bijvoorbeeld stormweer, brand, enzovoort. Gods Schepping wordt in deze tijd door vele vormen van storm en brand bedreigd. De zielen die voor de Goddelijke Wet van de Liefde ontvankelijk zijn, en in wie de Liefde voor Gods Heilsplan en voor Zijn Werken voldoende groot is, zullen zich geroepen voelen om gevolg te geven aan de oproepen van de stormklok, waarmee Maria nu oproept tot het bestrijden van de noodtoestanden in Gods Schepping.

Gods Gerechtigheid wordt bestormd door allerlei vormen van onrecht, en overal woeden de branden van zonde en ondeugd.

De stormklok laat nu in de voldoende geopende harten de stem van de Heilige Geest weerklinken, Die de zielen uitnodigt om Gods Schepping te helpen beschermen tegen de stormen der ongerechtigheid, en de branden der zonde te helpen blussen.

Hiertoe herhaalt Maria Haar oproep tot de zielen voor de vorming van een ketting van Licht, een geestelijke aaneenschakeling van zielen die dag na dag in de geest gebeden, offers en verstervingen verzamelen en deze aan Maria opdragen, opdat Zij deze, verrijkt met de oneindige macht van Haar volmaakte Liefde, vóór Gods Gerechtigheid zou brengen tot genoegdoening aan de Goddelijke Wet van de Liefde. Zo kunnen stromen van Licht over de wereld uitgestort worden. De praktische grondvesting van onze ketting van Licht is als het blussen van een brand met water van Goddelijk Leven, dat bestaat uit de druppels van al onze gebeden, offers en verstervingen, of als het bouwen van een dam tegen de stormen die Gods Hart tarten. Deze dam moet bestaan:

 • uit ons rotsvast Geloof in de macht van Maria en in Gods Liefde;

 • uit onze vurige Liefde tot onze noodlijdende medemens en tot Jezus Christus in hem, en

 • uit onze onwankelbare Hoop op de overwinning van het Licht, die vaststaat omdat zij door God Zelf is beloofd.

Met de oproep van Haar stormklokken wil Maria de zielen verder oefenen in het spiritueel denken en het betrachten van spirituele oplossingen voor wereldse problemen. Al te vaak grijpt de mens naar wereldse oplossingen voor het bestrijden van de stormen op zijn levensweg, of zoekt hij zich hieruit te bevrijden door werelds denken. De Meesteres van alle zielen wijst in al Haar onderrichtingen op de noodzaak dat de ziel haar denken, voelen en handelen meer en meer de wegen van de spiritualiteit zou laten gaan, omdat slechts deze wegen waarlijk door God bezield zijn en blijvende oplossingen kunnen bieden. Slechts deze wegen bevorderen volkomen Gods Werken en kunnen de overtredingen jegens Zijn Gerechtigheid vergoeden.

De stormklok luidt voor de christenen opdat zij samen zouden bouwen aan een betere wereld. Zij kunnen dit op geen enkele wijze beter en doeltreffender doen dan door het optrekken van een spirituele dam tegen de storm van zonde en onrecht die over de wereld woedt. Laten wij nu door deze gezamenlijke strijd vorm geven aan de ketting van Licht waartoe Maria sedert januari 2006 oproept. Toen zei Maria tot Myriam van Nazareth:

"Het is van het grootste belang dat alle aan Maria toegewijde zielen de handen in elkaar zouden slaan en door hun doorgedreven gebeden, offers en toegewijde beproevingen en lasten een ketting van Licht zouden vormen om het kwaad aan banden te leggen".

Maak deze oproep kenbaar!

Op tijdstippen die door Gods Tijd worden bepaald, zal Maria de stormklok luiden in de harten van de zielen die Haar willen volgen in de strijd van het Licht tegen de duisternis, en dit doet Zij nu voor de eerste maal met:

een oproep aan de zielen om zich te verenigen in een ketting van Licht voor een spirituele strijd tegen de honger in de wereld, en wel gedurende de hele Vastentijd, vanaf Aswoensdag tot en met Paaszaterdag.

Laten wij deze strijd mede vorm geven, en ons onderling solidariteitsgevoel laten versterken, door dagelijks het volgend gebed te verrichten, dat Maria met dit doel ingeeft:

1096. STORMKLOKGEBED TOT MARIA VOOR BESTRIJDING
VAN ALLE ONRECHT IN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde, gouden Stem van de Heilige Geest,
Temidden der stormen van zonde en ongerechtigheid in dit tranendal, heeft mijn hart Uw klok gehoord, die mij roept tot de verdediging van Gods Rijk.
Hoezeer is de wereld ten prooi aan onrecht, want de zielen beminnen Gods Werken niet meer, en verafgoden nu hun vergankelijke, materiële belangen.
O Meesteres van alle zielen door Goddelijke volmacht,
Ik smeek U om het Vuur van de Ware Liefde in alle zielen, opdat alle wereldse afgoden verbrand mogen worden.
Ik smeek U om het zaad van het ware geloof in Gods Werken en in het Eeuwig Leven, opdat de woestijn van de goddeloosheid moge veranderen in een paradijs van bloemen van heiligheid.
Ik smeek U om het doopsel van alle zielen in het water van Goddelijk Leven, opdat alle onrecht op de wereld moge verdrinken.
Daartoe, o Draagster van Goddelijk Licht, geef ik U mijn hele wezen, mijn hele leven, al mijn lijden en offers, en alle beproevingen en lijden van de hele mensheid.
Wil dit alles bekleden met de volmaakte verlossende macht van het Lijden van Jezus Christus, van Uw Smarten, van alle Heilige Missen die ooit op aarde zijn opgedragen, en van het Heilig Kruis als Teken van de eindoverwinning van de ene ware God over alle duisternis.
Moge door deze alomvattende offerande en de oneindige macht van Uw Voorspraak, deze wereld totaal herschapen worden.
Moge de God der volmaakte Liefde dit gebed bekleden met het Goddelijk Zegel, opdat het de geboorte van Zijn Geest in alle zielen moge helpen bespoedigen.

♥ ♥ ♥

www.maria-domina-animarum.net

STORMKLOKJE 1

STRIJD TEGEN DE HONGER IN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Een groot gedeelte van de mensen in deze wereld lijdt dagelijks honger. Dit is niet alleen in de Derde Wereld het geval, doch zelfs in ons midden.

Honger is geen natuurlijke toestand, het is een onrecht. Dit betekent dat het de vrucht is van een ontregeling in de wijze waarop mensen hun samenleving organiseren. God heeft Zijn Schepping zo gemaakt dat zij steeds voldoende voedsel zou dragen voor ALLE levende wezens. Dit heeft Hij zo beschikt omdat levende wezens voedsel nodig hebben om datgene te volbrengen waartoe zij door God Zelf geroepen zijn, namelijk hun specifieke rol te vervullen tot verwezenlijking van Gods Plan van Heil. Zolang Gods Wet de Schepping beheerst, zal geen levend wezen tekort hebben aan voedsel voor het lichaam. Welke factoren liggen dan aan de basis van het ontstaan van honger in de wereld? De twee voornaamste zijn:

 1. de natuurlijke eigenschappen van woongebieden van de mens. Vele mensen leven in gebieden waarvan de bodem van nature een geringe vruchtbaarheid bezit;

 2. de economische, politieke en sociale organisatie van samenlevingen.

Waar weinigen rekening mee houden, is het verband tussen deze beide factoren enerzijds, en de beleving van de spiritualiteit door de mens anderzijds. Gebieden worden niet slechts onvruchtbaar door louter natuurlijke invloeden. Maria wijst erop dat ontregelingen in de natuur, in de bodem, in de weersverschijnselen enzovoort, in hoge mate veroorzaakt kunnen worden doordat het gedrag van de mens op grote schaal niet meer in overeenstemming is met Gods Wet. Zij laat dit door Myriam van Nazareth onder andere aantonen in Stormschrift nr. 41 met als titel Als zij zwijgen, zullen de stenen roepen. Openbaringen over de zonde als bron van vernietiging.
Bovendien wordt de honger in de wereld in hoge mate veroorzaakt en in stand gehouden door de organisatie van de wereldeconomie, die volledig wordt gedreven door het materialisme, winstbejag, eerzucht, concurrentie, politieke belangen, de neiging van vele zielen tot discriminatie in vele vormen... Dit alles laat zich herleiden tot één grote oorzaak: God is in vele harten van Zijn troon gestoten. De gevolgen zijn:

 • goddeloosheid, of ten allerminste een schrijnend gebrek aan echt Geloof in het Goddelijke;
 • verheerlijking van al het wereldse, dat niet als vergankelijk doch als doel op zich wordt beschouwd;
 • groot gebrek aan Liefde tot God, tot de Schepping, en tot de naaste.

Het is de plicht van elke christen, Jezus te volgen in Zijn oproepen tot het beminnen van God boven alles, en van de naaste zoals zichzelf. Wanneer Gods Werken ontwricht worden in Zijn Schepping en in de belemmering voor talloze zielen om op een waardige wijze te functioneren binnen Gods Plan, wordt van ons een akt van oprechte Liefde jegens God verwacht, door samen dit onrecht te bestrijden met de wapens van het leger van Jezus en Maria. Het is een goede zaak wanneer mensen de honger in de wereld helpen bestrijden door financiële hulp, door de inzet van hun arbeidskracht, of door enige andere vorm van ontwikkelingshulp. De hulp waaraan God echter het meest nood heeft, is deze waarbij de mens zijn spiritueel kapitaal toewijdt aan Maria met als intentie dat het onrecht in de wereld en in de harten uitgeroeid mag worden. Het spiritueel kapitaal van elke ziel bestaat uit:

 • het lichaam met zijn vermogen om te lijden, offers en verstervingen te brengen;
 • het hart met zijn vermogen om vurige Liefde over de Schepping te laten uitstromen;
 • de tijd: de ziel kan elk ogenblik van de dag in hart en geest richten op Gods Werken, Zijn belangen, en de inzet voor onze medeschepselen.

Laten wij al ons lijden, vermoeidheden, beproevingen, tegenslagen, verdriet, alle lasten van het leven, alle gebeden en al onze tijd, opdragen aan Maria met het vurig verlangen dat Zij dit alles – Haar geschonken door alle zielen van onze Ketting van Licht – in Haar volmaakte Liefde samenbrengt en voltooit, om daarmee een stortvloed van Goddelijke Genaden over de Schepping uit te storten, opdat de honger in de wereld uitgeroeid moge kunnen worden door een omkering van de oorzaken ervan, die schuilen in het materialisme, het gebrek aan Ware Liefde, en het gebrek aan Waar Geloof in God en Zijn Werken.

Laten wij samen deze Vastentijd maken tot een nooit geziene bron van Heil voor de hele Schepping, en van vreugde voor God. Wie helpt zorgen dat zijn medemens geen honger meer lijdt in het lichaam, wordt zelf door God voor eeuwig verzadigd in de ziel.

Myriam – februari 2009

♥ ♥ ♥

www.maria-domina-animarum.net

STORMKLOKJE 2

SPIRITUELE ZUIVERING VAN HET VERLEDEN VAN DE MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

Elke mensenziel is erfgenaam van het verleden van de hele mensheid. Om deze reden deelt elke ziel in de gevolgen van de allereerste zonde ooit door mensenzielen bedreven, die daarom 'erfzonde' wordt genoemd. Dit geldt echter ook met betrekking tot het geheel van alle andere zonden uit het verleden van de mensheid. Daarom draagt ieder van ons de medeverantwoordelijkheid voor de goedmaking van zonden die ook andere zielen, zelfs in een ver verleden, hebben bedreven, of anders – en in meer hoopgevende bewoordingen uitgedrukt: kan ieder van ons er door handelingen van Licht toe bijdragen dat de duisternis van vroegere zonden vergoed wordt.

Op 9 februari 2006 zei Maria reeds in Haar Openbaringen als Meesteres van alle zielen:

"De mensheid is door de lawines van niet-gebiechte en/of niet-uitgeboete zonden van alle eeuwen belast met een onoverzienbare last van schulden tegenover de Goddelijke Gerechtigheid. Deze last moet vergoed worden door leden van de mensheid zelf. Deze vergoeding gebeurt door gebed, offers, boete, de beoefening van de deugden, en de intense beleving van totale toewijding aan Mij".

De mensheid heeft in de loop der eeuwen ontelbare en vaak buitengewoon zware zonden bedreven. In drie golven – februari 2006, maart 2007 en het voorjaar van 2009 – werden aan Myriam visioenen getoond van talloze hartverscheurende handelingen en toestanden uit de wereldgeschiedenis, die dragers waren van de vreselijkste zonden. Het betrof daarbij perioden in de wereldgeschiedenis die wel 'laboratoria van de duivel' lijken: perioden waarin grote aantallen mensenzielen zich op georganiseerde wijze lieten verleiden tot waarlijk duivelse gedragingen ten aanzien van hun medemens.

Over welke zonden gaat het? In maart 2007 maakte Myriam na een golf van verschrikkelijke visioenen de volgende aantekening:

"Maria toont mij een zeer lange ketting van beelden die zeer snel aan mijn inwendig oog voorbij flitsen. Ik zie scènes uit de hele wereldgeschiedenis, die gekenmerkt worden door zwaar lijden en zware zonden: de beide Wereldoorlogen met het onnoemelijk leed aan de fronten, onder de burgerbevolking en bij de bombardementen, scènes uit strafkampen en concentratiekampen, allerlei vervolgingen, jodenvervolging doorheen alle eeuwen, het lot van de Joden in Egypte ten tijde van Mozes, uitmoording van indianen in Amerika, de Amerikaanse burgeroorlog, de goelags (strafkampen) in Siberië, uitbuitingstoestanden in de tijd van het kolonialisme (in Afrika en Azië), bloedige revoluties over de hele wereld, alle uitingen van racisme, slavenhandel, enzovoort...".

De satan heeft de eed gezworen dat hij de mensheid zou verwoesten teneinde Gods Werken te ontwaardigen en het Geloof in een liefhebbende en volmaakte God in alle zielen te vernietigen. Hij geeft deze eed op geen enkele wijze duidelijker gestalte dan door zielen aan te sporen tot de grondvesting van politieke en economische regimes en stelsels die aanleiding geven tot georganiseerde vervolging, ontwaardiging en koudbloedige moord.

Op 28 maart 2007 lichtte Maria toe wat Zij met deze hartverscheurende visioenbeelden beoogde, en Zij gaf mij toen de volgende opdracht:

"(...) 1. Eerherstel brengen voor de verschrikkelijke zonden bedreven gedurende de vele bloedige situaties uit de wereldgeschiedenis: haat, kwelling, foltering, moord, wraakzucht, uitbuiting. Bedenk dat miljarden vreselijke zonden zijn begaan die nooit zijn gebiecht en voor dewelke nooit vergeving is gevraagd, noch aan God noch aan de slachtoffers en hun lotgenoten. Om deze reden hebben ontelbare zielen zichzelf verdoemd tot de eeuwige duisternis, en is Gods Gerechtigheid zeer zwaar verstoord.

2. Toewijding van al het nooit toegewijd leed uit deze situaties. Bedenk dat vele miljoenen zielen zwaar mishandeld zijn in lichaam, geest en hart, dat velen dit lijden niet hebben aanvaard, de veroorzakers van hun leed hebben gehaat, en zelfs God hebben vervloekt". (Meesteres van alle zielen)

Deze opdracht moest toen op een welbepaalde wijze worden uitgevoerd, en de zin ervan werd als volgt toegelicht (zo sprak Maria op Witte Donderdag 2007):

"Op deze wijze wordt de onnoemelijke zondeschuld van alle tijden verbonden met het Kruis van Christus, in een vereniging die in de uren waarin deze zonden zijn bedreven, niet heeft plaatsgevonden, omdat de zondaars deze zonden niet hebben gebiecht, er doorgaans geen berouw over hebben gekoesterd, en/of ze nooit hebben goedgemaakt, en omdat de slachtoffers van deze zonden hun beulen nooit hebben vergeven of hun lijden niet hebben aanvaard of toegewijd.
Wees doordrongen van het immens belang van deze opdracht. Zie ook waarom Ik dit van jou verlang: Ik ben de eeuwigdurende Moeder van Smarten, de Medeverlosseres van de mensenzielen. Door de onpeilbare macht van Mijn Voorspraak heeft de Allerhoogste de uitwerkingen van Zijn Beschikkingen reeds meermaals vervroegd. Dit is nog steeds mogelijk, ook op grond van de totale zelfofferande van Mijn ware liefdesslaven, wier offer vanuit Mijn Hart aan het oordeel van de Goddelijke Gerechtigheid wordt toevertrouwd".

Doordat een zeer grote meerderheid van alle zonden bedreven in het kader van georganiseerde politieke en economische stelsels in de loop van de wereldgeschiedenis, nooit zijn gebiecht en vaak ook niet zijn berouwd, blijven de sporen van deze zondelast als een deken van duisternis over de mensheid hangen, en zijn zij nu nog mede verantwoordelijk voor de zware ellende waaraan de Schepping ten prooi is.

Daarom roept Maria, de Meesteres van alle zielen, alle zielen ertoe op (oorspronkelijke oproep van mei 2009):

gedurende de komende maand juni, gewijd aan het Heilig Hart van Jezus, goedmaking te brengen om deze duisternis geleidelijk te laten optrekken.

Het Maria Domina Animarum Werk is een apostolaat van Liefde, Hoop en bemoediging. Maria wil ook nu de zielen met Liefde, Hoop en bemoediging doorstralen, door de stormklok te luiden om de zielen van alle nationaliteiten erop te wijzen:

 • dat wij het verleden samen kunnen helpen begraven;

 • dat wij samen kunnen bouwen aan een nieuwe, betere wereld;

 • dat wij deze nieuwe wereld kunnen bouwen op een gezonde fundering, door totale en onvoorwaardelijke onderlinge vergevingsgezindheid en verzoeningsbereidheid. Geen enkele natie is in haar geschiedenis volmaakt heilig, en geen enkele natie is volkomen zondig. Laten wij actief zoeken naar al het goede dat in ons en in de ander aanwezig is, en dit in elkaar zoeken te bevorderen en tot maximale ontplooiing te brengen.

De wereld kan van veel ellende bevrijd worden, door nu nog Licht te brengen waar voorheen duisternis heerste.

Daarom geeft Maria ons gedurende de komende maand juni de volgende opdrachten als onze bijdrage tot de spirituele zuivering van het verleden van de hele mensheid?

 • dat zo veel mogelijk zielen zich totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Maria toewijden, en daardoor hun hele leven met al zijn beproevingen als een akt van goedmaking en uitboeting in Gods Schoot leggen;

 • dat zo veel mogelijk zielen het verleden van de mensheid als geheel nu nog aan Maria toewijden;

 • dat zo veel mogelijk zielen een grondige eerherstellende Biecht spreken, waarbij het berouw wordt opgedragen tot eerherstel voor alle zonden bedreven in de bloedigste perioden van de geschiedenis van de hele mensheid;

 • dat alle zielen van harte vergeving schenken aan elke ziel – bekend of onbekend – die hen of hun familieleden of kennissen ooit schade heeft berokkend of boosaardig heeft behandeld, en tevens in naam van hun eigen volk totale vergeving schenken aan alle leden van andere volkeren, die haar eigen volk ooit leed hebben berokkend. Totale vergeving die van harte geschonken wordt, neemt de duisternis alle wind uit de zeilen, en onderlinge vergeving tussen verschillende naties schept een nieuwe eenheid, die de grondvesting van Gods Rijk op aarde dichterbij kan brengen;

 • dat zo veel mogelijk zielen gedurende de maand juni dagelijks het onderstaand gebed 1116 aan Maria opdragen:

1116. AKTE VAN GOEDMAKING VOOR ALLE ZONDEN
UIT DE GESCHIEDENIS DER MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Voorspreekster bij de Goddelijke Gerechtigheid,
Uit Liefde tot God, tot U en tot de hele Schepping, geef ik U mijn hart en mijn hele leven.
In mijn verlangen om de duisternis der eeuwen nu nog te laten doorstralen met het machtig Licht van de Ware Liefde, bied ik U:
Goedmaking voor de talloze verschrikkelijke zonden die gedurende de geschiedenis van de mensheid zijn bedreven.
Goedmaking voor alle keren dat mensen in de loop der geschiedenis hun ziel hebben laten sterven door verloochening van de Liefde tot God en tot hun medeschepselen.
Ik wijd U alle lijden toe, dat mensenzielen elkaar hebben aangedaan, opdat U dit nu nog zou toevoegen aan het verlossend Lijden van Jezus en Uw Smarten, tot afbetaling van de ontelbare overtredingen die zielen ooit tegen Gods Wet van Liefde hebben begaan.

♥ ♥ ♥

Laten wij samen deze opdracht uitvoeren in naam van de hele mensheid van alle tijden, en door de uitvoering ervan het Licht laten schijnen waar voorheen duisternis was.

Myriam – mei 2009

♥ ♥ ♥

www.maria-domina-animarum.net

STORMKLOKJE 3

UITNODIGING TOT HET RIJK VAN DE HOOP

(Myriam van Nazareth)

Oproep van de Moeder Gods op Christus Koning 2015

God heeft Zijn Schepping bedoeld als een afspiegeling van het Rijk der Hemelen. Dit is wat wij verstaan onder 'Gods Rijk op aarde'. Zo was de Schepping ook aanvankelijk: Alle schepselen leefden onderling in volmaakte harmonie, Vrede en Liefde, tot het eerste mensenpaar de erfzonde bedreef. De erfzonde betekende een voorlopig einde van Gods Rijk op aarde. Voorlopig, inderdaad, dank zij Gods Besluit om Jezus Christus in de wereld te zenden om de wederopbouw van Gods Rijk op aarde in te luiden door de mensenzielen de weg te tonen naar de ontsluiting van een nieuwe staat van genade voor de hele Schepping. Jezus, de Messias en Zoon van God, leefde de mensenzielen de grondvesting van Gods Rijk op aarde voor: de definitieve ontkrachting van alle duisternis door uiterste beleving van de ware, onvoorwaardelijke en onzelfzuchtige Liefde en liefdevolle aanvaarding van alle kruisen van het leven.

De volgelingen van Christus dragen een grote verantwoordelijkheid in Gods Schepping: Van hen wordt verwacht dat zij de hartsgesteldheden van Jezus Christus in hun eigen leven vrijwillig, spontaan, volhardend en van harte toepassen. Concreet betekent dit een strikte beleving van alle deugden. De koningin van de deugden – of zoals de Meesteres van alle zielen het steeds weer noemt: de stam van de boom der deugden – is de Liefde: Elke deugd (verdraagzaamheid, zachtmoedigheid, blijmoedigheid, voorkomendheid, zorgzaamheid, geduld, eerlijkheid, eerbied, vriendelijkheid, matigheid, mildheid, enz...) is een tak aan deze boom, want elke deugd ontspruit uiteindelijk aan de Ware Liefde.

De wereld is zeer ver van Gods ideaal van een Schepping in volmaakte harmonie tussen alle schepselen afgedwaald. Oorlogen, uitbuiting, terrorisme, foltering en mishandeling van mensen en dieren, bedrog, ongebreideld materialisme... De mensenziel verloochent op grote schaal het Goddelijk zaad, dat is bedoeld om haar van nature te programmeren voor het voortbrengen van vruchten van Ware Liefde. Een ziel in de gesteldheid van Ware Liefde leeft vanuit de gedrevenheid en het alles beheersend verlangen dat het alle medeschepselen (mensen en dieren), die zij op haar levensweg ontmoet, in alle opzichten goed moge gaan. Zij is bereid tot verloochening van haar eigen behoeften en verlangens om in de eerste plaats de noden van haar medeschepselen te helpen bevredigen. Zij heeft begrepen dat de mens niet op de wereld is voor zichzelf, doch om Gods Plan voor de hele Schepping, namelijk de wedergeboorte van Gods Rijk op aarde, te helpen verwezenlijken. God heeft daartoe nood aan zielen die volkomen leven vanuit de gesteldheden die Jezus Christus ons heeft voorgeleefd:

 • ware, onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde jegens God en alle medeschepselen;
 • protestloze aanvaarding van alle beproevingen en kruisen van het leven, want deze bezitten een unieke kracht van Verlossing en van ontkrachting van de macht van de duisternis, en
 • een diep gewortelde beleving van de Ware Hoop: Een waar kind van God is doordrongen van de stille zekerheid dat alle duisternis op Gods Tijd totaal overwonnen zal worden, want God heeft de eindoverwinning van het Licht op de duisternis, van de Liefde op alle haat en onenigheid, van de Vrede op alle onvrede, van de volmaakte harmonie op alle ellende beloofd. De Ware Hoop is de gesteldheid waarin de ziel spontaan leeft alsof alle duisternis reeds overwonnen is en in Gods werkelijkheid (voor de mens voorlopig nog onzichtbaar) Gods Rijk op aarde reeds achter de horizont wacht om op te rijzen zoals de morgenzon na de donkere nacht.

Onze wereld is ten prooi aan diepe duisternis, doordat steeds méér mensenzielen toegeven aan steeds méér bekoringen tot handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en bestrevingen die tegen de Liefde indruisen en slechts de zelfzucht zoeken te bevredigen. Vele zielen leven alsof zij slechts voor zichzelf op aarde zijn, en willen absoluut het leven leiden dat zij zich hebben voorgenomen, zelfs ten koste van hun medeschepselen en van Gods Plan met de Schepping. Dit wordt pas mogelijk doordat de ziel zichzelf en de eigen belangen belangrijker vindt dan haar medeschepselen en hun belangen, doch hierdoor uit het oog verliest dat alle zelfzucht en egocentrisme de harmonie van het samenleven met de medeschepselen in de weg staat. Steeds méér zielen leven daarom vanuit een gesteldheid van materialisme: Zij willen te allen prijze hun eigen behoeften bevredigd weten, zelfs ten koste van het welzijn van hun medeschepselen. Hierdoor stellen velen geen belang meer in het welzijn van de mensen en dieren die hun levensweg kruisen.

De zonde neemt toe zoals een vloedgolf, en overspoelt de hartsgesteldheid van talloze zielen. Deze vloedgolf dreigt ook alle Hoop op de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en harmonie volkomen te verzwelgen. De gebeurtenissen en toestanden in de wereld van vandaag lijken de pessimisten en doemdenkers gelijk te geven. Dit is een zeer gevaarlijke houding, die de wortels van de macht van de satan over de zielen zeer snel dikker en sterker maakt, want deze houding stuurt naar de satan toe het signaal dat de ziel gelooft in zijn 'almacht', en niet meer gelooft in een God van Liefde Die het laatste woord heeft.

Daarom richt de Koningin des Hemels nu met de grootste klem en dringendheid op tot deze uitnodiging tot het Rijk van de Hoop.

De Moeder Gods herinnert er de christenen van deze tijd met nadruk aan, dat thans de tijd is gekomen om zich ernstig te bezinnen over:

 • hun levensroeping in dienst van Gods Rijk: Elke ziel wordt slechts in de wereld gezonden als een werktuig om Gods Rijk te helpen grondvesten;
 • hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van de hele Schepping (want als christenen hebben wij de genade gekregen, de Christus als God van Liefde te leren kennen, en te leren hoe het Heil in de Schepping definitief en onuitroeibaar wortel kan schieten), en
 • de mate waarin elke houding van defaitisme (berusting in de toestand van duisternis waarin de huidige wereld is verzonken) en de verspreiding van onheilsboodschappen van de meest uiteenlopende aard de greep van de satan op deze wereld verder vergroot.

Het ware christen-zijn is een gesteldheid en een praktische toepassing van de hoogste graad in:

 • de Ware Liefde: Ware Liefde is een kwestie van spontane, vrijwillige, doorgedreven en volhardende toepassing van strikte, onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde en dus van alle deugden, in woord en daad, maar ook in gedachten en gevoelens ten aanzien van alle medeschepselen. Elke uiting van Liefde en van elke deugd is een absolute tegenpool van de duisternis. Elk gebrek aan Liefde opent de deur naar ondeugd en zonde, en komt neer op het sluiten van een verbond met de satan, die ellende over de wereld brengt. Elke uiting van oorlog, terrorisme, misdaad, onenigheid en schade aan medeschepselen en/of aan hun goederen is een werk dat door mensenzielen wordt volbracht terwijl zij zich ertoe lenen, werktuigen van de satan te zijn, die zijn werken van verwoesting op deze wereld via mensen wil voltrekken, opdat zij hierdoor hun God zouden verloochenen, Die alles heeft geschapen uit Liefde.
 • het Ware Geloof: Waar Geloof is de gesteldheid waarin de ziel leeft in de zekerheid dat God bestaat, dat Hij ononderbroken werkzaam is, en dat al Zijn Werken uitsluitend zijn gericht op de voltooiing van Zijn Plan van Heil voor de hele Schepping. Het is de overtuiging dat alles een zin heeft binnen Gods Plan, maar dat de mensenzielen actief aan deze zingeving moeten meewerken door een strikte beleving van de Liefde. Het is tevens de overtuiging dat God geen enkele uiting van duisternis veroorzaakt, noch deze wil, doch deze wel kan toelaten om via de Werken van Zijn Voorzienigheid uiteindelijk alle gebeurtenissen te laten uitmonden in een wedergeboorte van het Licht. Het is de overtuiging dat God in Waarheid de overwinning van de Liefde op alle duisternis heeft beloofd en dat Hij deze belofte op Zijn Tijd, met actieve medewerking van de mensenzielen, zal voltrekken.
 • de Ware Hoop: Ware Hoop is de gesteldheid waarin de ziel reeds tijdens het ondergaan van alle duisternis, in haar hart slechts Licht beleeft. Het is daarom de gesteldheid waarin de ziel niet over de vloedgolf van duisternis klaagt, noch over deze duisternis wanhoopt, noch haar in de harten nog verder versterkt door onheilsboodschappen in de wereld te sturen. Onheilsboodschappen komen neer op een verheerlijking van de werken der duisternis, doordat zij de macht van de duisternis over de wereld versterken: Voor de satan vormen zij een signaal voor het feit dat de zielen méér onder de indruk zijn van datgene wat de satan de zielen kan laten doen dan van datgene wat God de zielen kan laten doen en hen bovendien heeft beloofd.
De Meesteres van alle zielen roept de christenen op om, in navolging van Haar Goddelijke Zoon, zonder enig uitstel een tegengewicht tegen de werken der duisternis in deze wereld te vormen. Wees geen stem van duisternis en ontmoediging, doch een stem van Licht en Hoop. Overtuig elkaar van de Waarheid van Gods Woord: Zijn Rijk op aarde komt, doch het kan slechts komen door ons aller actieve medewerking.

God wacht op ieder van ons, want Zijn Rijk op aarde kan slechts worden gevestigd door een klinkende overwinning van de Liefde op alles wat niet Liefde is. Het christendom is gebaseerd op het geloof in één God Die schept, verlost en heiligt door, met en voor de Ware Liefde, en van de christenen wordt verwacht dat zij hun leven leiden vanuit de onwankelbare overtuiging dat zij slechts op de wereld zijn om Gods Plan van Heil voor de hele Schepping te helpen verwezenlijken.

God werkt via mensenzielen, en wil Zijn Plan slechts via mensenzielen voltooien. De christenen kunnen dit slechts waar maken door de strikte beleving van het basisprincipe van het christendom: Jezus Christus heeft door Zijn Lijden, Dood en Verrijzenis de Verlossing van de mensenzielen uit de greep van de duisternis ontsloten, doch elke individuele mensenziel moet deze Verlossing in zich voltooien door haar actieve beleving van de ware, onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde en de liefdevolle aanvaarding en toewijding van alle beproevingen en kruisen van haar levensweg, zodat deze actief door God kunnen worden omgezet in genaden van Verlossing tot wedergeboorte van Zijn Rijk op aarde.

De zielen werken in deze duistere tijden de schijnoverwinningen van de duisternis op grote schaal in de hand, door een gesteldheid van berusting in de 'slechtheid van de wereld', in de schijnbare almacht van de duisternis over het onvermogen van de zielen om Gods Wet van Liefde na te leven. De macht van de duisternis over de wereld wordt echter evenzeer nog verder versterkt doordat steeds méér zielen de hierdoor ontstane atmosfeer van negativiteit voedsel geven door op grote schaal uiting te geven aan hun overtuiging dat de duisternis bezig is, de wereld te vernietigen. Nochtans draagt elke ziel in haar eigen hart kernraketten die de duisternis zeer zware schade kunnen toebrengen en haar werken op termijn volkomen teniet kunnen doen. Elke ziel kan door haar hele levenshouding en alles wat van haar uitgaat, een tegengewicht vormen tegen de grote duisternis die over deze wereld ligt:

 • Elke versterving, elke handeling of woord van Liefde, elke positieve gedachte en gevoel jegens een medeschepsel (mens en dier), elk oprecht verlangen om de zelfverloochenende Christus na te volgen, stuurt een lichtstraal doorheen de Schepping;
 • Elke gesteldheid van Ware Hoop op de definitieve overwinning van de Liefde in deze wereld, en elke inspanning om geen boodschapper van onheil te zijn noch in het eigen hart te geloven in de macht van de duisternis over Gods Werken, verlamt de macht van de duisternis om zielen nog verder aan te sporen tot gedragingen en gesteldheden die de werken van de satan dienen;
 • Elke gesteldheid van Waar Geloof in de volmaakte Wijsheid van Gods Voorzienigheid helpt verhinderen dat de ontwikkelingen in deze wereld daadwerkelijk het rijk van de duisternis in de Schepping helpen grondvesten, want de satan wordt verlamd door elke uiting van Waar Geloof in Gods Werken en Plannen;
 • Elke uiting van zelfverloochening van een mensenziel ten gunste van al haar medeschepselen (mensen en dieren) ontkracht ergens ter wereld een handeling of een plan van duisternis. Elke uiting van zelfzucht vergroot de effecten van de werken van de satan, en daardoor de ellende op deze wereld. Deze ellende vertoont zich op ontelbare wijzen, die alle slechts één oorsprong hebben: het feit dat één of meer zielen hebben toegegeven aan een influistering van de duisternis om de Liefde te verloochenen;
 • De Moeder Gods waarschuwt voor de neiging van vele christenen, hun tijd te verspillen met het volgen van alle nieuwsuitzendingen en alle persberichten over alle onheil in de wereld. Zij wijst erop dat deze tot wapens in de handen der duisternis zijn geworden, om de werken van de satan te verheerlijken en de harten te vergiftigen tegen de Ware Liefde, het Ware Geloof en de Ware Hoop. Een ziel die beladen is door de overweldigende berichtgeving over de duisternis in de wereld, kan niet meer de lichtheid van hart bereiken die noodzakelijk is om Licht over de Schepping te helpen brengen. De tijd die de ziel niet besteedt aan de beleving van Ware Liefde, gebed en offers in ware toewijding aan God en in diep Geloof in de voltooiing van Zijn Plannen en Werken, is tijd die de ziel van God rooft. De ziel heeft elk ogenblik van haar leven gekregen om Gods Werken en Plannen te helpen voltooien, niet om zich door duisternis onwerkzaam te laten maken. Met de woorden van Maria Zelf:
"Verdiep jullie niet in alle details van de werken van Gods tegenstander, geef al deze duisternis aan Mij. Het is niet nodig dat jullie op de hoogte zijn van de details, wél dat jullie weten dat de duisternis werkzaam is doch met zekerheid wordt overwonnen indien jullie harten zich met elkaar verbinden en op elk ogenblik van de dag en de nacht worden tot generatoren van het Licht van Liefde, Geloof en Hoop.

De wereld tracht jullie te overspoelen met slijk. Weet echter, dat dit slijk wordt tot een korst van ontmoediging op jullie zielen, tenzij jullie het onmiddellijk wegwassen met het water van Ware Liefde, Waar Geloof en Ware Hoop. Toon toch de satan dat het ware christen-zijn geen doorgeefluik voor zijn werken van ontmoediging en verwoesting is, doch een voorraadkamer van Gods zaad van het Rijk van de Eeuwige Vrede op aarde. Begraaf al jullie gesteldheden in Mijn Hart, en jullie zullen in dit zaad veranderen in al jullie doen en laten en in alles wat van jullie uitgaat.

In Waarheid zeg Ik, dat alle ellende van deze wereld zou verdwijnen als sneeuw in de eerste lentezon, indien voldoende zielen zichzelf en hun hele levensweg door diep doorleefde toewijding aan Mij zouden weggeven aan de Ware Liefde. Tegen zoveel Licht houdt geen duisternis stand. God wacht op jullie actieve inzet om levende spiegels van Zijn Christus te zijn. Verbind daartoe jullie vrije wil met de Wil van God Zelf, en betracht de Ware Liefde in al jullie doen en laten, in al jullie woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, dan zal Christus waarlijk in jullie geboren worden, en is het rijk van de satan op aarde voorbij". (Private Openbaring van de Meesteres van alle zielen aan Myriam, 22 november 2015, door Maria vrijgegeven voor publicatie).

De huidige westerse wereld is zwaar ten prooi aan een atmosfeer van onrust, onveiligheid, onzekerheid, angst, wanhoop en doemdenken. Elke ziel die dergelijke gesteldheden onder haar medemensen verspreidt, draagt bij tot het verlies van levenskracht in vele zielen, geesten, harten en lichamen, want alle duisternis snijdt zielen af van God, Die Bron van Licht en Hoop is. Uitgerekend de westerse wereld is steeds de leefwereld van de meeste christenen geweest. De christen is geroepen om Jezus Christus na te volgen, en draagt derhalve de grootste verantwoordelijkheid om de wereld terug te voeren naar de beleving van de heiligende deugden.

Jezus Christus is Licht, volmaakte zelfverloochenende Liefde, grenzeloos vertrouwen in Gods Voorzienigheid en al Zijn Beschikkingen voor de wereld op lange termijn, de wetenschap dat Gods uiteindelijke overwinning op de duisternis vaststaat. De Christus staat voor geborgenheid, veiligheid, stille innerlijke Vrede en rust, onwankelbaar vertrouwen, en een volhardende toepassing van alle deugden in alle situaties van het leven, zelfs in de diepste gesteldheden van het hart (zeer veel zonden worden bedreven door negatieve gedachten en gevoelens jegens medeschepselen!).

De ware christen is geroepen tot navolging van het voorbeeld dat ons in Jezus Christus is gesteld. De Christus is de Zoon van God, de Eeuwige Liefde. De ziel die zich volledig aan God weggeeft, wordt gevoed met de kracht van God Zelf. Zij doet derhalve niet aan doemdenkerij en schenkt er geen aandacht aan, in het bewustzijn dat dit laatste neerkomt op een verheerlijking van de werken der duisternis.

De Heilige Maagd Maria roept méér dan ooit de christenen op tot totale en onvoorwaardelijke toewijding aan Haar. De strikte toepassing van deze gave van zichzelf aan de Moeder van de Christus heeft in de ziel de uitwerking van een dagelijkse belijdenis jegens God dat zij vast gelooft dat alle Heil slechts in Hem en in de medewerking aan Zijn Plannen en Werken ligt. De ziel leeft hier op aarde uitsluitend om deze Plannen en Werken te helpen voltooien, en dit kan zij slechts doen door strikte toepassing van een onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde jegens alle medeschepselen.

De Moeder Gods nodigt alle aan Haar toegewijde zielen uit tot volhardende inspanningen om in deze wereld een nieuwe atmosfeer van Hoop en van rotsvast vertrouwen in Gods leiding geboren te laten worden. Deze atmosfeer kan zich grondig uitzaaien in de mate waarin zij eerst en vooral diep wortel kan schieten in afzonderlijke harten. De Koningin des Hemels vraagt daarom dat de christenen zich aan Haar zouden toewijden, om op de diepst mogelijke wijze waarlijk in Christus te zijn. Slechts dan kan Zij hen bevruchten met Haar eigen hartsgesteldheden: volmaakte deugdzaamheid, heldhaftige zelfverloochenende Liefde jegens alle medeschepselen, en de grondvesting (in het eigen hart) van een stevige burcht van vertrouwen op God.

De ziel die resoluut kiest voor Maria en deze keuze dagelijks bezegelt door diep beleefde Liefde, wordt door Haar stap voor stap omgevormd tot Haar eigen spiegelbeeld. Een dergelijke ziel leeft steeds dieper vanuit de Ware Hoop, die een immense kracht en innerlijke Vrede schenkt, en die de ziel verandert in een burcht van Licht en van de stille rust en blijmoedigheid die haar met vertrouwen doorheen alle moeilijkheden van het leven kunnen loodsen.

Zielen die worden beheerst door deze gesteldheid, zullen de wereld tonen wat echt christendom is: leven in het Rijk van de Hoop, die de wieg is van Gods Rijk op aarde. Zo zullen de christenen die zich door Maria laten bewerken, worden tot kribben voor de wedergeboorte van de Christus in de wereld. Dit is wat wordt bedoeld wanneer sprake is van het 'Messiaans Tijdperk'.

Laten wij deze uitnodiging van de Moeder Gods niet aan ons voorbijgaan. God wacht op ieder van ons, want zonder ons kan Hij Zijn Rijk van Liefde, Vrede en harmonie niet grondvesten: Dit zou niet in overeenstemming zijn met Zijn Wet van Liefde, krachtens dewelke Hij alles wil volbrengen in samenwerking met de mensenzielen. Het ligt in onze handen of wij verder willen leven in een wereld van angst, onzekerheid en doemdenken, dan wel of wij vandaag nog het eerste zaad voor een Lente van Liefde, Vrede, harmonie en Geluk op aarde uitstrooien. Angst en duisternis in het gemoed van velen scheppen een atmosfeer van duisternis en onveiligheid in de hele wereld. Het bevorderen hiervan door negatieve gedachten, gevoelens, verwachtingen en woorden, is de kinderen van God onwaardig.

Myriam, op het feest van Christus Koning 2015