TOTUS TUUS MARIA !

15 – 22 augustus

DE DAGEN VAN MARIA’S UNIEKE VERHEERLIJKING

(Myriam van Nazareth)

Toen God de Allerheiligste Maagd Maria na Haar dagen op aarde tot Zich riep, deed Hij dit niet door Haar zoals elke andere ziel aan het levensoordeel te onderwerpen: Hij nam Maria tot Zich met Ziel en Lichaam om Haar hele Wezen onmiddellijk in de absolute heerlijkheid te verheffen.

Maria genoot het uniek voorrecht van een verheffing boven al het geschapene. Zij werd tot Koningin van Hemel en aarde gekroond, en in het jaar 2006 openbaarde Zij via Myriam dat Haar Kroning eveneens de gelegenheid is geweest waarbij God Haar openlijk bekendmaakte onder de titel Meesteres van alle zielen.

Maria’s hoedanigheid als Koningin en Meesteres van al het geschapene berust op:

  • Haar Onbevlekte Ontvangenis;

  • een volmaakt zondeloos leven op aarde;

  • Haar onvergelijkbaar grote verdiensten tijdens Haar leven op aarde, wegens Haar volmaakte deelneming aan het grote Verlossingswerk en de weergaloze heiligheid van al Haar handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en innerlijke gesteldheden;

  • Haar ononderbroken volmaakte eenheid met Gods Wil

Op grond van dit alles werd Maria bekleed met een nooit geziene macht en Glorie.

God houdt Maria aan de zielen voor als groot voorbeeld van gelijkenis met Zijn Hart (de ziel die in de volmaaktheid naar Zijn beeld en gelijkenis leeft) en van volmaakte inschakeling in Zijn Werken en Plannen. Als Meesteres van alle zielen leert Zij ons nu de Wetenschap van het Goddelijk Leven als de kunst om Haar volmaakt na te volgen, want

volkomen navolging van Maria
=
volkomen navolging van Jezus Christus

en derhalve de ideale weg voor de ziel
om haar christen-zijn ten volle te verwezenlijken

In deze dagen worden buitengewone genaden van heiliging uitgestort over de zielen die oprecht verlangen naar navolging van Maria, en via Haar van Christus. In de volkomen dienst aan Maria, de Koningin en Meesteres van al het geschapene, wordt de dienst aan God volkomen. De Meesteres van alle zielen benadrukte reeds bij herhaling dat niet Zijzelf verheerlijkt wil worden, doch dat God verlangt dat de mensenzielen Maria verheerlijken. De zielen moeten voor ogen houden dat in Maria God Zelf wordt verheerlijkt in Zijn absolute Meesterwerk, en dat deze verheerlijking heel veel Licht over de Schepping brengt.

Deze dagen nodigen de zielen ertoe uit om in zich het besef wortel te laten schieten, dat God de ziel wil verheerlijken in de mate waarin deze er uit vrije wil naar verlangt om zich naar Zijn beeld en gelijkenis te ontplooien. De ziel is immers precies op aarde om dit te verwezenlijken.

Wat moet dan eigenlijk onder 'verheerlijking' worden verstaan? Verheerlijking van een ziel betekent, het Licht dat in haar aanwezig is, respectievelijk in haar tot uitdrukking en tot uitwerking wordt gebracht, op een bijzondere wijze eren, zodat de Hemelse Bron van dit Licht en de heilzame macht ervan, duidelijk kunnen worden gezien. Dit heeft God in de absolute volheid gedaan met de Moeder van Christus, en dat zou Hij graag met elke ziel in de hoogst mogelijke mate doen.

De Schepper liet Maria deelachtig worden aan de allerhoogste verheerlijking die een ziel ooit zou kunnen krijgen, omdat geen ziel Haar heiligheid ook slechts bij benadering zou kunnen evenaren. Nooit is een ziel in zo verregaande mate in God opgenomen als Zij.

Voor elke ziel ligt hierin als het ware een levensprogram: de navolging van Maria, zoals deze in Myriams geschriften wordt onderricht, want Maria is de vlekkeloze Spiegel van alle geschapen volmaaktheid. Deze navolging zal nauwelijks ten volle kunnen worden verwezenlijkt indien de ziel zich niet eerst volledig aan Maria overgeeft, door een akte van totale toewijding die wordt gevolgd door een leven in totale overgave aan Maria in alle details van het dagelijks leven. Pas onder deze voorwaarden kan de Koningin des Hemels de aan Haar toegewijde ziel stap voor stap met Zich laten versmelten, respectievelijk Zich in de ziel laten overvloeien. Alle onderrichtingen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven beogen precies dit: dat de ziel voor deze versmelting ontvankelijk wordt gemaakt, zich op duurzame wijze openstelt voor Maria’s Werken in haar, en aldus vrijwillig kiest voor een leven in de grootste spirituele vruchtbaarheid.

Zo wil God de zielen deel laten hebben aan de verheerlijking van Zijn Koningsdochter, want Hij dringt geen enkele ziel haar Geluk op: Volgens de Wet van de Gerechtigheid moet de ziel uit vrije wil en op duurzame wijze kiezen voor de weg van de grootste vruchtbaarheid. Zonder deze vrijwillige keuze en een levenslang juist gebruik van de vrije wil kan de ziel haar Meesteres en Koningin niet in Haar verheerlijking volgen.

Gebedsbloemen bedoeld voor deze speciale dagen

In augustus 2021 inspireerde de Meesteres van alle zielen aan Myriam de onderrichting De Troon der volmaaktheid. In deze onderrichting beschrijft Zij zeven treden die de ziel moet beklimmen naar de Troon der volmaaktheid toe, die in wezen symbool staat voor Maria Zelf als enige geschapen Ziel in Wie de absolute volmaaktheid in haar volheid is verwezenlijkt.

Na de inspiratie van de onderrichting inspireerde de Hemelse Meesteres zeven gebedsbloemen, waarvan elk gebed betrekking heeft op één van de zeven treden zoals beschreven in de onderrichting.

Zij vraagt dat deze zeven gebeden Haar zouden worden aangeboden op de dagen van 16 augustus (de dag volgend op het feest van Haar Tenhemelopneming) tot 22 augustus (het feest van Haar Kroning in de Hemel en van Haar alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen), en wel volgens de aanduiding zoals vermeld bij elk van de gebeden, die hieronder volgen.

Vanzelfsprekend kan elk van deze gebedsbloemen op elke gewenste dag van het jaar met vrucht aan de Heilige Maagd worden aangeboden. Deze gebeden zijn geïnspireerd tegen de achtergrond van de Goddelijke Beschikking volgens dewelke elke verheerlijking rechtstreeks aan Hem of via Zijn grootste Wonderwerk (Maria) een immense macht ontwikkelt tegen de duisternis en daardoor tot voorbereiding van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed verwijst naar de eerste trede in de onderrichting De Troon der volmaaktheid, en is bedoeld om in het kader van de verheerlijking aan Maria tussen Haar Tenhemelopneming en Haar Kroning te worden gebeden op 16 augustus.

1644. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN DE NEDERIGHEID

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakte nederigheid.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat ik zoals U mijn ware plaats en mijn ware rol en opdracht in Gods Schepping moge beseffen en van harte moge aanvaarden.
Ik verheerlijk Uw grenzeloze nederigheid en eenvoud, die U een ongeëvenaarde macht gaven over alle listen van de prins der duisternis, de belichaamde hoogmoed en trots.
Wegens Uw alles beheersend verlangen om klein, eenvoudig en onopvallend te zijn, verhief God U boven al het geschapene.
Moge de totale gave van mijzelf aan U verheerlijking brengen aan de almachtige God, en moge deze verheerlijking al Zijn Werken en Plannen in de hele Schepping tot bloei brengen en het onkruid van de hoogmoed, de zelfverheffing en de zelfverheerlijking uit alle zielentuinen ontwortelen, opdat het paradijs van heiligheid dat Hij voor elke zielentuin reeds op aarde had voorzien, niet verloren moge gaan.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed verwijst naar de tweede trede in de onderrichting De Troon der volmaaktheid, en is bedoeld om in het kader van de verheerlijking aan Maria tussen Haar Tenhemelopneming en Haar Kroning te worden gebeden op 17 augustus.

1645. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN DE ZUIVERHEID

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakte zuiverheid.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat ik zoals U een spiegel moge worden van Gods Hart.
Geen smet van gedachten, gevoelens en verlangens die niet in overeenstemming zijn met de gesteldheden van mijn God mag ooit in mij het beeld schenden, dat Hij van Zichzelf in mij heeft gedrukt opdat ik door mijn hartenklop Zijn Gelaat aan de wereld zou tonen.
Daarom, o Bloem van paradijselijke schoonheid, geef ik U alles wat de wereld in mijn hart heeft achtergelaten aan zaad van onkruid, opdat het in het allerzuiverste parfum van Uw koninklijke waardigheid moge worden gewassen, en mijn hele wezen de Tegenwoordigheid moge verraden van Haar, in Wie het Goddelijk Licht geen enkele schaduw, geen enkel spoor van duisternis, mogelijk heeft gemaakt.
Moge God voor eeuwig verheerlijkt worden in mijn verlangen, de schoonheid van Uw hele Wezen in mijn hart te drukken als het Model volgens hetwelk ik wil leven en sterven.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed verwijst naar de derde trede in de onderrichting De Troon der volmaaktheid, en is bedoeld om in het kader van de verheerlijking aan Maria tussen Haar Tenhemelopneming en Haar Kroning te worden gebeden op 18 augustus.

1646. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN DE VERGEESTELIJKING

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakte vergeestelijking.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat ik zoals U alle invloeden der wereld op mijn levensweg van hun kracht moge kunnen beroven door een zuiver verlangen naar een leven in dienst van de dingen die nooit vergaan.
Oneindig verheven waren al Uw gedachten, gevoelens en verlangens, want zij dienden slechts de verwezenlijking van de dromen van de Allerhoogste.
Daarom werp ik al mijn gesteldheden, gewoonten en neigingen aan Uw voeten neer, opdat zij mogen worden opgenomen in de eeuwig vloeiende stromen van Uw volmaaktheid, zo oneindig verheven boven alles wat sterfelijk is, en alles in mij moge hunkeren naar de vervulling van de Goddelijke Wet in al het geschapene.
Wil mijn onwaardigheid aanvullen, o Wezen mooier en glorierijker dan alle engelen, opdat Gods hoogst verheven Wonderwerk levenslang de macht moge hebben in mijn armzaligheid, die in haar verblinding zo vatbaar is geweest voor het schijngoud der wereld, dat slechts armer maakt.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed verwijst naar de vierde trede in de onderrichting De Troon der volmaaktheid, en is bedoeld om in het kader van de verheerlijking aan Maria tussen Haar Tenhemelopneming en Haar Kroning te worden gebeden op 19 augustus.

1647. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN HET GELOOF

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakt Geloof.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat mijn hele wezen zoals het Uwe door geen enkele andere magneet moge worden aangetrokken dan door deze van Gods Hart.
Voel toch hoezeer alles in mij smacht naar volkomen overvloeiing in U, Die zo totaal in de volheid van het Goddelijk Leven was ondergedompeld dat Uw werkelijkheid slechts bestond uit Gods Werken en de Liefde waarmee Hij deze zoekt te voltrekken.
Hoe vaak toch worden de harten en geesten misleid door de schijnvertoningen der duisternis in de wereld, en hoe totaal wordt daardoor de tirannie van de grote leugenaar in het inwendige leven van talloze zielen.
Daarom verheerlijk ik de verpletterende macht van Uw Geloof in de eindoverwinning van de Werken van de Drie-Ene God in een Schepping die zo zwaar is gevallen voor de tekenen van verval die de vorst der duisternis in haar heeft gezaaid als onkruid tussen de tarwe.
Leef en regeer in mij, o onwankelbare Rots van Geloof, opdat geen vezel van mijn wezen ooit moge twijfelen aan de onfeilbaarheid van Gods Werken, en ik U moge verheerlijken in de aanvaarding van al mijn beproevingen als bewijzen van Gods bedoeling om alle duisternis in Zijn Schepping te beschamen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed verwijst naar de vijde trede in de onderrichting De Troon der volmaaktheid, en is bedoeld om in het kader van de verheerlijking aan Maria tussen Haar Tenhemelopneming en Haar Kroning te worden gebeden op 20 augustus.

1648. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN DE HOOP

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakte Hoop.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat ik zoals U in al mijn doen en laten en in al mijn diepste gevoelens, gedachten en bestrevingen gedreven moge worden door de zekerheid dat Gods Liefde nu reeds de bron van alle leed in deze wereld heeft overwonnen, doch slechts wacht op de volmaakte overgave van alle mensenzielen aan Zijn onfeilbare Wetten en belangen.
In de ongeëvenaarde bloei van het paradijs van Uw hele Wezen bent U de Belichaming van de Ware Hoop. Moge geen kracht ter wereld mij ooit van U kunnen losmaken, want ook mijn eigen arme tuin heeft van God onvermoede bloeikracht ontvangen, die slechts wacht op de verrijzenis van mijn wil om het Goddelijk Leven in mij te laten kloppen als mijn hart in de tijd en in de eeuwigheid.
Mag ik U daarom verheerlijken als de Dageraad van de Eeuwige Belofte voor mij en voor elke ziel die het Licht wil herkennen als de enige zin en bestemming van haar bestaan.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed verwijst naar de zesde trede in de onderrichting De Troon der volmaaktheid, en is bedoeld om in het kader van de verheerlijking aan Maria tussen Haar Tenhemelopneming en Haar Kroning te worden gebeden op 21 augustus.

1649. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN DE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakte Liefde.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat ik zoals U de afkeer voor elke schending van de Goddelijke Wet moge koesteren als een onsterfelijk kind van de Heilige Geest.
O volmaakt Paradijs waarvan de schoonheid zelfs het Hart van de Grote Koning heeft veroverd en het voor eeuwig in verrukking wist te brengen, in U ervaar ik de almacht van de belichaamde Goddelijke Wet van de Ware Liefde. Van U wil ik zijn voor alle eeuwigheid, want in U brandt het Vuur dat al mijn ketenen kan smelten, het Vuur dat waarlijk vrij maakt.
Ik heb mijn leven niet gekregen om Gods Schepping in het geringste te schaden, noch om bron van kwelling te zijn voor Zijn volmaakt liefhebbend Hart, doch om Hem te verheerlijken en te omhelzen in mijn omgang met elk van mijn medeschepselen en in mijn overgave aan de voltooiing van elk van Zijn Werken en Plannen, die bomen van Leven willen doen opschieten uit alle zaadjes van Liefde uit Zijn Goddelijk Hart.
Leef en heers in mij, o Koningin van de zondeloosheid, opdat Gods Wet in mijn leven verheerlijkt moge worden in een vlekkeloze vervulling, want ik wil slechts leven en sterven voor de opstanding van het Rijk van de volmaakte Liefde in deze wereld die was bedoeld als een spiegel van het Paradijs der Hemelen, doch door de zonde is veranderd in een bodem die de wortels der Hemelse bloemen nog zelden kust.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed verwijst naar de zevende trede in de onderrichting De Troon der volmaaktheid, en is bedoeld om in het kader van de verheerlijking aan Maria tussen Haar Tenhemelopneming en Haar Kroning te worden gebeden op 22 augustus.

1650. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN DE
EENHEID MET GODS WIL

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakte eenheid met Gods Wil.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat ik zoals U geen andere geboden en verboden moge erkennen dan deze welke mijn God in Zijn onfeilbare Wijsheid in elk geweten brandt.
Ik zie U in de heerlijkheid, de macht, de schittering en de schoonheid van duizend koninginnen, omdat Uw Wezen restloos is vervuld van Gods Wil, die door U is vervuld in elke situatie, elke gebeurtenis en elke ontmoeting van Uw aardse leven.
De volmaakte versmelting van Uw Wil met de Wil van God heeft alle grenzen aan Uw macht verbrand in de gloed van een Liefde zoals de wereld er onder al het geschapene nooit één heeft gezien die de Uwe kon evenaren.
In U verheerlijk ik de Belichaming van de vervulling van elk verlangen dat ooit in Gods Hart heeft geleefd van vóór de tijd begon. Niets kan U door de Allerhoogste worden geweigerd, want Uw Wil is absoluut identiek met de Zijne. Daarom zijn in U de volheid der Genade en de volheid van het Goddelijk Leven onbegrensd tot bloei gekomen.
Daarom kan geen kracht ter wereld U ooit weerstaan, en prijs ik in U de zekerheid van de vervulling van de Goddelijke Belofte dat U, de Vrouw, het hart van de duisternis tot zwijgen zult brengen tot zichtbare eindoverwinning van het Verlossingsmysterie over de zonde, tot eeuwige lof en eer van Jezus Christus en van de Goddelijke Wet.