TOTUS TUUS, MARIA !

HET WERK EN ZIJN VRUCHTEN ONDER HEMELSE BESCHERMING -
EEN EERVOLLE OMGANG MET PRODUCTEN VAN DE GENADE


Lieve zielen in Jezus en Maria,

Het Apostolaat van Maria als de Meesteres van alle zielen is in de eerste plaats een Apostolaat van verkondiging. Alle geschriften die U op deze website aantreft, ontspringen uitsluitend uit een mystieke bron, en zijn aldus producten van Hemelse inspiratie. Ook alle afbeeldingen op deze website zijn uitdrukkelijk door de Koningin des Hemels goedgekeurd en zorgvuldig zo gekozen dat zij in overeenstemming zijn met de onderrichtingen van de Meesteres van alle zielen. Het zijn woorden en beelden via dewelke de Koningin des Hemels de zielen wil vormen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, en de harten wil openen voor de volheid van Gods Liefde.

Om deze reden is de Allerheiligste Maagd Maria, de Meesteres van alle zielen, de ware Eigenares van alle producten – teksten, afbeeldingen en prenten – die U op www.maria-domina-animarum.net aantreft; het hele Apostolaat is volledig onder Haar machtige bescherming gesteld. Noch Myriam noch het Apostolaat maken er enige aanspraak op, aan de bron van deze teksten te liggen, de enige Bron ervan is de Koningin des Hemels.

Het ligt volkomen in de lijn van de ideologie van het Maria Domina Animarum Werk, precies vanwege de oorsprong, de zin en de doelstelling ervan, dat wij bewust geen wereldse beschermingsmaatregelen treffen, doch uitsluitend naar de morele en spirituele verantwoordelijkheid van elke ziel verwijzen, met andere woorden: naar het verantwoordelijkheidsgevoel jegens God Zelf, zoals dit door Hem in elk geweten is geprent. Het betreft hier immers geen werelds werk uit een menselijke geest, doch in de diepste zin van het woord een Werk van de Hemelse Koningin.

Wij wijzen erop, dat elke ziel die geschriften en/of afbeeldingen van www.maria-domina-animarum.net vervalst, vervormt, ten bate van financieel gewin verkoopt of gebruikt op een wijze of met een doelstelling die niet verenigbaar is met de doelstellingen en de geest van het Apostolaat van de Meesteres van alle zielen of die in strijd is met deze geest, dit in de allereerste plaats jegens God Zelf zal moeten verantwoorden.

Het blijkt geregeld, dat ook buiten het Maria Domina Animarum Werk geschriften, afbeeldingen en prenten met betrekking tot het Werk van de Meesteres van alle zielen circuleren, die niet van ons Apostolaat uitgaan. In enkele gevallen worden dergelijke geschriften en prenten zelfs verkocht.

Met klem wijzen wij erop, dat slechts geschriften en prenten die uitdrukkelijk zijn voorzien van de identificatiegegevens van het huidige Maria Domina Animarum Werk (het origineel Belgisch postbetekeningsadres, huidige mailadres en/of internetadres – zie de gegevens in het menupunt Contact) en/of die op de www.maria-domina-animarum.net website te vinden zijn, als authentiek onderrichtingsmateriaal vanwege de Meesteres van alle zielen gelden. Geschriften, afbeeldingen en prenten die deze identificatiegegevens niet dragen, gaan niet uit van dit Werk. Derhalve staan wij noch borg voor de inhoud noch voor de betrouwbaarheid van de verspreidingskanalen van dergelijke producten.

Op instructie vanwege de Moeder Gods zullen de enige authentieke Myriam van Nazareth geschriften voortaan worden voorzien van de volgende vermelding: "Dit is een uitgave van het Maria Domina Animarum Werk in België, www.maria-domina-animarum.net".

Laten wij ons in gebed verenigen opdat de Hemelse vruchten die via dit Apostolaat worden aangeboden, uitsluitend worden gebruikt met een zuiver hart en op een wijze die verheerlijking brengt aan God en Zijn Meesterwerk, de Meesteres van alle zielen.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Haar Maria Domina Animarum Werk


© Copyright: Deze heilige onderrichtingen zijn een vrije publicatie. Daarom werd door het Maria Domina Animarum Werk toegestaan, kopieën te maken onder voorwaarde dat de tekst op geen enkele wijze wordt veranderd en alleen mag doorgeven worden zonder financieel gewin. In andere webpagina's mogen deze teksten slechts gedeeltelijk gebruikt worden, en wel onder verwijzing naar de originele webpagina www.maria-domina-animarum.net. Alle rechten op deze teksten berusten bij het Maria Domina Animarum Werk.


Speciale oproep vanwege de Meesteres van alle zielen uit 2015,
betreffende de verspreiding van teksten

TOTUS TUUS, MARIA !

Het komt veelvuldig voor, dat onze teksten en gebeden zonder bronvermelding worden aangetroffen op andere websites of in publicaties, die niet van dit Apostolaat uitgaan. Elke publicatie zonder bronvermelding snijdt zielen af van de gelegenheid, dit Hemelse geschenk in zijn volheid te leren kennen. Wij herinneren daarom aan de wens van de Moeder Gods, zoals vermeld in de Copyright-tekst waartoe Zij Zelf heeft opgeroepen:
"In andere webpagina's mogen deze teksten slechts gedeeltelijk worden gebruikt, en wel onder verwijzing naar de originele webpagina www.maria-domina.animarum.net."

De reden hiervoor is dus in de allereerste plaats van spirituele aard: De Meesteres van alle zielen wil elke ziel, die via kanalen buiten deze website in aanraking komt met teksten, gebeden enz., die oorspronkelijk via het Maria Domina Animarum Werk worden verspreid, de gelegenheid bieden om kennis te maken met het geheel van Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven, waarvan elke tekst of gebed slechts een klein onderdeeltje vormt.

Mogen wij vertrouwen op de medewerking van zielen, die tekstgedeelten of gebeden in andere media willen opnemen, dat zij de Moeder Gods de passende gehoorzaamheid zouden betonen, en hierdoor de verwezenlijking van Gods Werk helpen bevorderen. Ons christendom, en al onze werken in het kader van ons christen-zijn, zijn slechts zo vruchtbaar als onze gehoorzaamheid aan Gods voorschriften.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Haar Maria Domina Animarum Werk