TOTUS TUUS, MARIA!

DE DROOM VAN DE ALLERHOOGSTE -
DE ZIEL ALS BEELD EN GELIJKENIS VAN HAAR SCHEPPER

Dagelijkse verheerlijking van God via Maria
in de maand augustus

geïnspireerd door de Heilige Maagd Maria, de Spiegel van Gods Hart
en Gods grootste Wonderwerk

aan Myriam van Nazareth

Om deze wereld om te vormen tot Gods Rijk, moet elke ziel meebouwen aan de fundering van dit Rijk van de Ware Liefde en Vrede. Precies het herstel van de stroming van de Ware Liefde in de Schepping, is de bouw van deze fundering. God schept de ziel naar Zijn beeld en gelijkenis. Elke afwijking van Gods Wet, door zonden, ondeugden en allerlei onvolkomenheden in de navolging van Jezus Christus, de Zon van het Goddelijk Leven, vervormt in de ziel het beeld dat haar op God doet gelijken. Wanneer wij ons God voorstellen als de Zon, moet elke ziel zijn als een volle maan, die het zonlicht naar de Schepping toe weerkaatst en daarbij licht geeft zonder te verblinden. Hoe meer men een bepaald wezen liefheeft, des te vuriger zal men trachten, op dat wezen te lijken en de eigenheden van dat geliefde wezen in zich op te nemen.

Welnu, de ziel die al haar Liefde richt op de Goddelijke Drie-eenheid en op Maria, Die door God aan de zielen is gegeven om deze in het Hart van de Godheid binnen te leiden, zal meer en meer leven zoals Maria, en dus zoals God Zelf verlangt dat de ziel leeft, want Maria is de volmaakte volle maan: Zij heeft het Licht van God in zijn totaliteit in Zich opgenomen en is hierdoor in staat om de hele Schepping volmaakt aan God en aan de macht van het Licht te herinneren. (uit de onderrichting De maan in de nacht).

God heeft elke mensenziel geschapen met de levensopdracht, via alle aspecten van haar wezen en haar leven Zijn Werken en Plannen te helpen vervullen. Deze Werken en Plannen hebben één doel: de grondvesting van Gods Rijk in de hele Schepping, door de volledige wedergeboorte van de vlekkeloze zelfverloochenende Liefde en Vrede in en tussen alle schepselen, een Liefde en Vrede die sedert de erfzonde van het eerste mensenpaar en de ontelbare zonden die daarna doorheen de hele geschiedenis zijn bedreven, door immense duisternis zijn verontreinigd en voor een groot gedeelte onwerkzaam zijn gemaakt. God heeft het overigens zo beschikt, dat zondeschuld afbetaald (goedgemaakt) kan worden door strikte navolging van een levenspatroon dat de ziel maakt tot Zijn beeld en gelijkenis.

De staat van de ziel als beeld en gelijkenis van God is niets anders dan wat wij kennen als de staat van volmaakte zuiverheid: De Meesteres van alle zielen definieerde reeds jaren geleden de zuiverheid als de mate waarin een ziel een spiegel is van Gods Hart en daardoor in staat is om Zijn Licht zo onvervalst te weerkaatsen als een spiegel zonder spatten.

Via een leven in vlekkeloze zelfverloochenende Liefde moest de mensenziel God – dit wil zeggen: Zijn 'gesteldheden van Hart' – tegenwoordig stellen jegens alle schepselen. Een ziel kan dit slechts doen in de mate waarin haar innerlijke gesteldheden deze van haar Schepper zuiver weerspiegelen.

Wat maakt een mensenziel het meest tot beeld en gelijkenis van God? Een mensenziel benadert de gesteldheden van God Zelf steeds dichter naarmate zij méér bloeit in de eigenschappen die het meest bijdragen tot de vervulling van Gods Werken. In wezen zijn dit tevens de eigenschappen waardoor de ziel het meest de werken en plannen der duisternis verlamt.

De grootste verheerlijking die een ziel God kan geven, is de onophoudelijke betrachting om in elk detail van haar leven (met inbegrip van haar eigen doen en laten en al haar woorden) en in alle aspecten van haar innerlijk leven (gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen, ingesteldheid jegens alles en jegens alle medeschepselen, reacties ten aanzien van alle situaties, gebeurtenissen en ontwikkelingen op de levensweg) ernaar te streven om in een zo volmaakt mogelijke mate beeld en gelijkenis te zijn van God, dit wil zeggen van Zijn Goddelijke natuur en Zijn hartsgesteldheden.

De enige geschapen mensenziel die ooit de hoogst bereikbare graad van gelijkenis met de Goddelijke natuur heeft bezeten, was Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, Heilige Maagd en Moeder van de Zoon Gods, Zij Die een absoluut zondeloos leven heeft geleid en daarom door God aan de hele Schepping wordt voorgehouden als een vlekkeloze weerspiegeling van Zijn Hart, als het absolute Wonderwerk van Gods handen, dat door Hem is bekleed met de volheid der Genade. In dit feit ligt de ware rechtvaardiging voor Haar uitverkiezing om met Lichaam en ziel ten Hemel te worden opgenomen, daar door God te worden gekroond tot Koningin van al het geschapene, en in onze dagen krachtens een Goddelijke Beschikking te worden verkondigd als Meesteres van alle zielen, Diegene met de Missie om in elke ziel die actief, spontaan, vrijwillig en volhardend haar wil onverdeeld, onvoorwaardelijk en levenslang uitsluitend in dienst stelt van de vervulling van de Goddelijke Wet, de Verlossingswerken van de Christus te helpen ontsluiten, dit wil zeggen: deze Verlossingswerken in staat te stellen om de volheid van hun door Christus bedoelde effecten te ontwikkelen.

In Haar Openbaring van 26 juli 2006 noemde de Meesteres van alle zielen de maand augustus voor het eerst de maand van Mijn verheerlijking, en verwees met deze woorden in de eerste plaats naar Haar Opneming ten Hemel en Haar Kroning aldaar, die beide in augustus worden herdacht. Zij voegde er verder aan toe: "Augustus moet een maand van intense heiliging zijn". Later zou Zij letterlijk zeggen: "Deze maand is een uitnodiging voor elke ziel om te groeien tot beeld en gelijkenis van God".

Met dit geschrift nodigt de Heilige Maagd de zielen in de eerste plaats uit tot een intense bewuste beschouwing en oefening tot heiliging gedurende de maand augustus, en wijst erop, dat het heiligingsproces niets anders is dan de bloei en ontwikkeling van de ziel naar de hoogste voor het geschapene bereikbare graad van gelijkenis met God. Van alle geschapen zielen is de Heilige Maagd bij uitstek het Model dat ons door God wordt voorgehouden als Spiegel van Zijn Hart. Zij is bij uitstek het grootste Wonderwerk dat ooit uit Gods handen is voortgekomen. Haar roeping om Zich in deze Laatste Tijden aan de zielen kenbaar te maken in de alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen bestaat precies uit de vervulling van Haar opdracht om zielen innerlijk te helpen omvormen tot beeld en gelijkenis van God.

De Onbevlekte Ontvangenis is Gods verpletterend antwoord op Eva, de eerste geschapen vrouw die aan de basis lag van de erfzonde. Eva was bedoeld als de eerste koningin van de mensenzielen. Door haar ontrouw jegens de Goddelijke Wet werd in alle mensenzielen de wonde aangebracht, die in hen als het ware de neiging zou vergroten om in de vele uiteenlopende omstandigheden, situaties en gebeurtenissen van het leven de voorrang te geven aan inspiraties vanwege de duisternis boven de verlangens van hun God en Schepper. Maria, de Vrouw Die God voor het eenmalige voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis uit Haar vrije wil eer aandeed door Haar hele leven lang niet de geringste zonde te bedrijven, is de Nieuwe Eva, de Belichaming van de zondeloosheid en dus van de totale en onvoorwaardelijke keuze voor de vervulling van Gods Wet in alle omstandigheden van het leven. Daarom was Maria de enige geschapen mensenziel die in alle opzichten volmaakt beeld en gelijkenis van Gods gesteldheden was.

Omdat God de onbevlekt ontvangen, eeuwig zondeloze Koningin des Hemels als Zijn grootste Wonderwerk beschouwt, kan de ziel haar God nauwelijks méér eerbetoon en verheerlijking brengen dan via lofprijzing aan, en trouwe actieve, dagelijkse navolging van dit Wonderwerk, in Wie tevens de meest volmaakte Transformator van Liefdesvuur tussen het geschapene en de Godheid werkzaam is. Maria is een Transformator die alles wat in een gesteldheid van totale toewijding aan Haar wordt opgedragen, in oneindige mate kan zuiveren en veredelen om het zo aan God aan te bieden tot voldoening van de zo zwaar op de proef gestelde Wet der Gerechtigheid. Oprechte verheerlijking van God via de boven alles verheven Koningin van Hemel en aarde ontwikkelt een immens Licht in de strijd tegen de werken en plannen der duisternis, die de tekenen van Gods Tegenwoordigheid en werking in deze wereld zo intens hebben kunnen verzwakken omdat de mensenziel, geroepen om te leven als beeld en gelijkenis van haar God, bij talloze miljarden gelegenheden de duisternis méér heeft bemind dan het Licht.

De zo volmaakt mogelijke navolging van Maria is navolging van de volmaakte Gouden Brug naar het Hart van God en naar de absoluut volmaakte vervulling van Zijn bedoelingen met de Schepping. Hoe getrouwer een mensenziel uit eigen vrije wil en door eigen actieve inzet in alle omstandigheden van het leven tot spiegelbeeld van Maria weet te worden, des te groter de mate waarin zij ertoe bijdraagt, Gods grootste droom in vervulling te laten gaan. Een basisvoorbeeld voor navolging van Maria in de praktijk van het leven heeft de Koningin des Hemels onder andere aan de zielen geschonken in de onderrichting De Onverwelkbare Bloem van Galilea uit 2010. De Meesteres van alle zielen inspireerde de navolgende 31-daagse verheerlijking aan God via Haar als een ultieme generator van Licht voor deze duistere wereld, een bijdrage die elke ziel aan haar God kan geven als een begin van vergoeding voor de onvolprezen tekenen van Zijn Liefde, die slechts om één reden in deze wereld zo weinig zichtbaar en voelbaar zijn: omdat de mensenzielen doorheen de geschiedenis van de Schepping ontelbare malen Zijn Liefde hebben genegeerd en in hun hele ingesteldheid zichzelf en de duisternis in hun innerlijke tempel op de troon hebben verheven, die slechts de Schepper toekomt.

Myriam, juli 2020

Augustus – 31 dagen van verheerlijking aan God

1 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als de absoluut volmaakte mensenziel, de absoluut volmaakte Vertegenwoordigster van Zijn eigen gesteldheden en dus van de Ware Liefde in al haar aspecten jegens al Uw medeschepselen.
Opdat ik waarlijk moge kunnen bijdragen tot de vervulling van al Zijn intenties van Liefde en Vrede in deze wereld, geef ik mij onverdeeld over aan Uw soevereine heerschappij en leiding in mijn hart.
O Nieuwe Eva, ware Koningin der mensenzielen, U in Wie de waardigheid die God voor elke mensenziel had voorzien, volmaakt intact is gebleven, wil toch in mij de vaste wil voeden om in volkomen navolging van Uw voorbeeld zo te leven, dat al mijn medeschepselen mijn optreden op hun levensweg mogen ervaren als een zon die in hen de Liefde van onze God voelbaar maakt en tot volle bloei helpt komen.
Moge ik, zoals U, voortaan voor al mijn medeschepselen een kanaal van warme geborgenheid zijn, die in hen het geloof en het vertrouwen kan versterken dat de duisternis er nooit zal in slagen om God helemaal uit deze wereld te verdrijven.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

2 augustus - feestdag Maria Koningin van de engelen

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als de Koningin en Meesteres van Zijn engelen en daardoor als de Aanvoerster van de Hemelse legers van het Licht in de strijd tegen de duisternis in de wereld en in de zielen en voor de voltooiing van Gods Heilsplan.
In navolging van Uzelf en van de engelen wil ik mijn hele leven geven voor de vervulling van Gods Werken en Plannen, opdat Zijn Rijk van de Ware Liefde op aarde spoedig gegrondvest moge worden.
Zie, o Koningin van de zelfgave aan God, stralend Licht van heiligheid dat zelfs de engelen voor eeuwig in verrukking heeft gebracht, hoe kan ik U méér dienen en eren, hoe kan ik de Ware Liefde dieper aanbidden, dan door mijn hele wezen aan Uw voeten neer te werpen tot volmaakte overgave aan de Eeuwige Liefde, waarvan U het absolute Wonderwerk bent.
Wil Uw beeld als Model van Gods grootste welbehagen in mij branden met het Vuur van Uw Hart, dat vanaf het uur van Uw Onbevlekte Ontvangenis elke seconde slechts heeft geklopt om de Glorie van onze onfeilbare God in haar volheid te laten stralen in tijd en in eeuwigheid.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

3 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als een stralend Licht, elk ogenblik en in alle omstandigheden en situaties van Uw leven vervuld van positieve, liefdevolle gedachten, gevoelens en verlangens jegens al Uw medeschepselen, zowel dieren als mensen.
Uit Uw mond komt geen enkel woord van achterklap, roddel, laster of ontmoediging. Uit U stralen slechts warmte die geneest en Licht dat alle duisternis verdrijft uit elk wezen wiens levensweg door de heilige aanraking van Uw voeten wordt gekust.
Mijn hele wezen verlangt zozeer, alle verdere uren van mijn leven één van hart en geest met U te zijn, opdat al mijn gedachten, gevoelens en verlangens even verslaafd mogen zijn aan Gods verlangens voor de Schepping als de Uwe het waren sedert Uw leven in het Vlees, o Tabernakel van Licht dat het eerste Paleis van de God-Mens was.
Tot verheerlijking van de Eeuwige Liefde smeek ik U dat mijn hart onvoorwaardelijk en totaal moge worden bezield door het heilig Vuur dat Uw Hart volkomen liet versmelten met de Zon van alle Leven.
Voortaan wil ik een leven leiden als slavin van Uw zuiverheid van Hart, opdat ik de levensweg van elk medeschepsel dat God mij waardig keurt te ontmoeten, niet langer moge overschaduwen of verduisteren, doch verlichten.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

4 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als volmaakt Model van de mensenziel die zozeer één van Hart was met God dat geen kwaad haar kon misleiden.
Geen mensenziel werd ooit méér bekoord dan U, want de satan was verward over Uw nooit geziene heiligheid en over het Licht der volmaakte Liefde dat uit U straalde als uit duizend engelen. Deze Liefde was de bron van Uw onbegrensde macht over alle duisternis.
O volmaakt heilige Dochter van de Eeuwige Vader, zoals U wil ik mij uit zuivere Liefde tot mijn God afkeren van alles wat mijn ziel schade kan toebrengen, want Hij heeft haar geschapen als een dochter van Zijn Liefde, en verlangt haar te laten delen in de erfenis van Zijn eeuwigdurende schatten.
Welk onschatbaar geschenk heeft mijn Schepper mij bereid in de gave van het besef van goed en kwaad, want zodra ik dit besef bruiloft laat sluiten met een vrije wil die zich totaal aan mijn God overgeeft, ontsluit zich in mijn hart reeds het Eeuwig Rijk.
Daarom verheerlijk ik U, o Koningin van alle zielen, in Uw Wil om mijn onfeilbare Gids te zijn op mijn reis naar de poort van het Paradijs, want door de macht die U over mijn hart zult uitoefenen, zal ik niet langer het onkruid begieten en de bloemen verwaarlozen omdat het mijn Schepper heeft behaagd, hen slechts te ontsluieren volgens de maat van mijn Liefde tot Hem en al Zijn Werken.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

5 augustus - feestdag Maria ter Sneeuw

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Maria ter Sneeuw, het Kanaal van Zijn verlangen om het schijnbaar onmogelijke zichtbaar te verwezenlijken in een ziel die waarlijk slechts voor de vervulling van Zijn belangen leeft.
O Koningin van de eeuwigdurende zomer, U kunt het landschap van elke ziel die zich totaal aan U overgeeft, totaal en onherkenbaar omvormen.
Zie, ik geef de bodem van mijn ziel onvoorwaardelijk in Uw handen, opdat U mij verliefd zou laten worden op de wonderwerken die U in hem kunt voltrekken zodra hij bereid is om te leven van de verrukking, zich volmaakt de slaaf van Uw voeten te weten.
U hebt de macht om het uitzicht van mijn ziel te hervormen zoals een landschap na de nachtelijke sneeuw. In U en uit U kan ik opnieuw geboren worden voor het Ware Leven, want zodra ik mijn oude bodem van harte zal prijsgeven aan de mantel van Uw maagdelijke zuiverheid, zal hij onder de kussen van de zon van de oprechte Liefde met Uw mantel versmelten om nieuwe vruchtbaarheid te erven voor het Rijk Gods.
O Nieuwe Eva, machtig Symbool voor de wedergeboorte van de mensenziel die haar landschap volmaakt openstelt voor de verwezenlijking van Gods verlangen om alle sporen van oude zonde in zielenbodems onwerkzaam te maken, wil mijn leven opdragen aan de God der volmaakte Liefde, Die elke mensenwil wil herscheppen tot een Rijk zonder duisternis, opdat het aanschijn der aarde voorgoed vernieuwd moge worden.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

6 augustus – feest Gedaanteverandering van Jezus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als het volmaakt Model van de mensenziel met een volmaakte zelfkennis als ondoordringbaar schild tegen alle bekoring.
Absoluut volmaakt had de Eeuwige Vader U gemaakt, en Uw nederigheid en de brandende Wil om één van Hart met Hem te blijven, hebben Uw volmaaktheid niet slechts in stand gehouden doch haar schittering van dag tot dag vergroot.
Hoe zwak en verleidbaar ben ik. Aan Uw voeten ben ik als een stervende kaarsvlam vóór een alomvattend Vuur dat de hele Schepping herinnert aan het oneindig Vuur waaruit alle Leven is voortgekomen.
O volmaakt Paradijs van onverwelkbare heiligheid, uit Liefde en tot verheerlijking jegens U en tot aanbidding van de absoluut voltooide Bron en Bestemming van alle heiligheid, wil ik geen ogenblik meer leven zonder oprechte erkenning van al mijn zwakheden en verleidbaarheden.
Geen enkel kamertje van mijn zielentempel mag ongeopend blijven om sporen van duisternis in mijzelf aan de ogen van mijn hart te onttrekken. Daarom geef ik U onvoorwaardelijk de sleutel tot al mijn kamers, opdat zij door U betreden en doorstraald mogen worden door het Licht dat recht uit Gods Hart doorheen U alles in mij moge beschamen, dat God niet verheerlijkt.
Heers nu onverdeeld in mij, o machtig Vuur, opdat in mij geen schaduw meer moge worden gevonden wanneer de Heer van mijn tempel mijn ziel tot Zich terug zal roepen.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

7 augustus – feest van de Eeuwige Vader

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
God gaf U aan de mensheid als de Nieuwe Eva, de Vrouw Die nooit heeft willen zondigen en Die daarom voor tijd en eeuwigheid de hoogst verheven mensenziel zou worden, de Koningin van de Hemelse zuiverheid en de Meesteres van alle deugden.
Uw Liefde tot God en tot Zijn Schepping was absoluut volmaakt en ongeschonden, en zou nooit door enige overtreding tegen Zijn Wet worden geschonden.
Uw hele doen en laten, al Uw woorden, al Uw gedachten, gevoelens en verlangens werden slechts gedreven door de wil om Gods Plannen en Werken dichter bij hun voltooiing te brengen.
Tot verheerlijking van het Wonder van heiligheid dat U bent, en tot verheerlijking van de Bron waaruit dit Wonder is opgeweld als eindeloze kwelling voor de duisternis, leg ik voor U mijn verlangen neer om U na te volgen in de wil om een leven te leiden dat in alle details een kanaal van Liefde is, dat Licht en warmte over al mijn medeschepselen moge uitstorten tot ontsluiting van de werkingen van Gods almacht.
O Meesteres van mijn hart, geen bries mag de boom van mijn levensvruchten beroeren tenzij U hem in mijn tuin hebt gewild, geen warmte mag mijn vruchten omhullen tenzij deze uit de stralen van de Zon uit Wie U en alle schepselen zijn voortgekomen.
Daarom geef ik U onverdeeld mijn zielentuin in handen, want zolang mijn bodem Uw voeten kust met het Vuur van de alles beheersende Liefde tot de opperste zuiverheid, zal de vorst der wereld zien dat slechts de Ware Liefde de macht heeft, en dat zijn rijk is gedoemd om te verzinken in de afgrond die is bestemd voor elke menselijke wil die de koninkrijken der aarde méér zal hebben bemind dan de Wet van God.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

8 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model van totale, onvoorwaardelijke vergevingsgezindheid, de Vrouw Wier Hart zelfs niet de beulen van Haar Goddelijke Zoon op Calvarie kon haten, doch integendeel openscheurde onder de liefdespijnen van de ziel die leegbloedt bij het zien van de gevolgen van de moord die in talloze harten wordt gepleegd op de Ware Liefde.
O brandende en niettemin ongeschonden Tempel van Hemelse Liefde, in U werden nooit wrok, wrevel of drang naar wraak of vergelding gevonden, doch integendeel ongekende kwellingen over elk gebrek aan Liefde, over elke onverschilligheid, over elke pijn die mensenzielen hun medeschepselen aandoen en over elke negatieve gedachte of gevoel die mensenzielen jegens medeschepselen koesteren.
Wil toch in alle harten elke wortel van onkruid van haat, wrok, vergeldingsdrang en wraakzucht verschroeien met het Vuur van de Liefde die slechts kan bloeien in een hart dat in staat is om van harte te vergeven, want waar vergevingsgezindheid de troon bestijgt, wordt alle duisternis voor God op de knieën gedwongen. Geen spoor van onvrede of leed zou nog in deze wereld worden gevonden indien alle zielen de ware vergeving tot koningin van hun leven zouden maken.
Met alle krachten van mijn ziel smeek ik om Uw tussenkomst, o Koningin van de absoluut volmaakte Liefde, want ware vergeving is de grootste Hemelse macht die elke bezwaarde ziel kan bevrijden uit de kerker van gevangenschap en duisternis die zij voor zichzelf bouwt zodra zij verzuimt, een medeschepsel te beschouwen als een bouwwerk van God en daardoor als drager van de handtekening van haar God Zelf.
Moge deze zelfde Hemelse macht het Vuur van een oprechte Liefde en het Licht van een oprecht inzicht ontsteken in de talloze harten die God Zelf niet vergeven voor het vele dat hen overkomt en waarvoor zij Hem aanwijzen als de grote schuldige.
Moge zo deze hele wereld worden bevrijd van de gesel van onterechte veroordeling jegens medeschepselen en jegens God, want de oprechte vergeving zal de mast zijn, waaraan de vlag van het Rijk Gods op aarde zal worden gehesen.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

9 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als een Model van diep besef van de waarde van het Leven en van het feit dat al Zijn schepselen bedoeld zijn om samen te leven in een netwerk dat door Hem volmaakt is geschapen en binnen hetwelk elk element met elk ander element verbonden is door de stroom van Zijn Liefde.
Geen ziel besefte ooit beter dan U dat de mens zich nooit tot heer van leven en dood kan maken, want dat alle leven slechts in Gods handen ligt. Slechts aan God komt het toe, te bepalen wanneer, waar en hoe de levensweg van elk schepsel ten einde loopt.
De Schepper heeft met elk leven een bedoeling, alles speelt een zinvolle rol tot vervulling van Zijn Heilsplan. Elk leven is een element in het bouwwerk van Zijn beloofde Rijk op aarde.
De mensenziel bezit geen enkel medeschepsel, zij kan het slechts vanwege God onder haar hoede krijgen voor de duur die door God alleen kan worden geoordeeld als de duur van de grootste vruchtbaarheid voor de verwezenlijking van Zijn Plan van Heil voor de hele Schepping.
Tot Gods Glorie wil ik elk medeschepsel dat ik op mijn levensweg mag ontmoeten, omhullen met Ware Liefde om het te helpen, zijn levensopdracht zo vruchtbaar mogelijk te kunnen voltooien, opdat ook mijn eigen levensweg zo vruchtbaar mogelijk moge worden.
Tot Zijn Glorie wil ik mij ook nooit tot heer of meesteres over leven en dood van enig medeschepsel verheffen, doch alles in Zijn handen leggen en elk medeschepsel respecteren en alles doen om zijn welzijn te vergroten en zijn kruisen te helpen verlichten.
Moge dit verlangen de leidraad van mijn hele leven zijn, door de kracht en leiding die U mijn hele wezen zult willen laten toekomen.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

10 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
God toont mij U als een Zon van bemoediging, dienstbaarheid en hulpvaardigheid voor alle medeschepselen die Hij ooit Uw levenspad liet kruisen.
Uit U putte elk medeschepsel de kracht en de warmte die het nodig had om met geestdrift haar eigen weg voor God te voltooien, want U was een volmaakt Kanaal voor de stralen van Gods Liefde en een Boom van volmaakte vruchten tot voedsel voor elk leven. Wie U zag, zag de schaduw van God Zelf. Wie door Uw nabijheid werd gezegend, voelde Gods Tegenwoordigheid.
Hoezeer wil ook mijn eigen ziel dienstmaagd zijn, die door haar hele leven op aarde Gods Werken helpt volbrengen.
Hoezeer wil ook mijn hele wezen, zoals U, een tabernakel zijn dat de Christus in zich kan dragen, opdat Hij ook doorheen mijn wezen de wondertekenen moge kunnen volbrengen die Hij op de levensweg van alle schepselen wil kunnen uitzaaien, opdat uit Zijn zaad het Paradijs moge bloeien dat Gods grootheid laat stralen voor alles wat leeft.
Maak mij toch tot slavin van Uw Liefde, een werktuig aan Uw voeten, dat slechts vervulling vindt in het besef van haar kleinheid in dienst van Gods Werken voor de overwinning van Zijn volmaakte Liefde in deze wereld.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

11 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als een volmaakt Model van zelfverloochening.
U Die zonder aarzeling beantwoordde aan de oproep van God om Uw hele leven in dienst te stellen van de Missie van de Goddelijke Messias, aan U wil ik mijn hele leven geven in dienst van de uitvoering van Zijn Werken van Liefde, opdat de droom van de Allerhoogste spoedig werkelijkheid moge worden door de grondvesting van Zijn Rijk op aarde.
Daarom verlang ik met mijn hele wezen en al mijn innerlijke gesteldheden om alle details van mijn hele leven in Uw dienst te stellen, opdat U alle mogelijke vruchten van mijn levensweg moge kunnen omzetten in grondstoffen voor Werken van Licht en Genade in zielen.
Ook ik wil op elk ogenblik van mijn leven de belangen, de behoeften en noden van al mijn medeschepselen belangrijker achten dan mijn eigen vermeende belangen, behoeften en noden, want ik heb geen andere dan deze van U, Draagster van de macht en de opdracht om alle werken der duisternis van hun uitwerkingen te beroven opdat de Boom van de Eeuwige Lente spoedig moge bloeien in alle harten.
Hoe zou een ziel de Christus méér kunnen liefhebben dan door een belichaming te worden van de diepste gesteldheid van Zijn Hart: de zelfverloochening voor de volmaakte vervulling van Gods Wet van de Ware Liefde? Aan Uw voeten, o boven alles verheven Dienstmaagd van Gods Werken, wil ik nog slechts leven op Zijn Hartenklop. Moge mij geschieden naar Uw woord, opdat mijn leven een spiegelbeeld moge zijn van Zijn Wil, die niets anders verlangt dan de volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

12 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model van absoluut volmaakte nederigheid. Ondanks de hoogste graad van volmaaktheid die ooit door een geschapen ziel kan worden bereikt, beschouwde U Uzelf als kleiner dan elk medeschepsel dat Uw levensweg kruiste.
U begreep ten volle dat God slechts de ziel kan vervullen in de mate waarin deze zich kleiner maakt, want eigenwaan neemt alle ruimte in, die God nodig heeft om Zijn genaden in haar uit te werken. Alle hoogmoed vergroot slechts de macht van de slangen der bekoringen, die de ziel in duisternis hullen en Gods Werken aantasten met het gif van de vijand van alle Liefde.
Hoe zou ik mijn God waarlijk kunnen verheerlijken zolang ik mijzelf niet van harte beschouw als klein radertje binnen het reusachtig netwerk van de hele Schepping en binnen dit korte tijdvak van de geschiedenis waarin God mij in de wereld heeft gezonden, doch als onmisbaar of zelfs slechts als belangrijk.
Ondanks Uw volmaaktheid leefde in U een leven lang het alles beheersend verlangen om een steeds mooiere bloem voor God te mogen worden, want U beschouwde Uzelf als onwaardig, en Uw bijdrage tot Gods Werken als nietig. Hierdoor kon God Zich onbeperkt in U uitstorten.
Mag ik door een onbegrensde overgave aan U, net zoals U volkomen door God worden vervuld, opdat ik in elke situatie van mijn leven een betrouwbaar werktuigje voor de verwezenlijking van Zijn Werken moge zijn.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

13 augustus – feest Maria Toevlucht der zondaars

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model voor de ziel die zich spontaan en van harte ononderbroken totaal van zichzelf en van wereldse invloeden zoekt te onthechten opdat zij elk ogenblik van elke dag en nacht slechts voor Hem en Zijn Werken beschikbaar zou zijn.
Zie, o onverwoestbare Tempel van heiligheid, enige ziel die levenslang zonder zonde, ondeugd of smet bleef door de vaste wil om onverdeeld van God te zijn, ik smeek om Uw onverdeelde heerschappij over de tempel van mijn oude 'ik'.
Door Uw heerschappij zal Uw Hemelse Bruidegom in mijn tempel het 'allerheiligste' afbreken, dat niets anders was dan de schuilplaats van de afgoden die wereldse invloeden in mij op de troon wilden houden.
Alle oude gewoonten en banden met werelds denken en voelen wil ik aan Uw voeten breken als een kruik zonder nut, opdat de kiem van heiligheid die God in mij heeft gelegd, moge worden bevrijd en zijn Hemels parfum moge verspreiden in een nieuwe tempel die slechts door Uw denken en voelen zal worden geregeerd.
Mijn reis doorheen de woestijn der wereld, zo vol van schijnbare oasen die slechts luchtspiegelingen zijn gebleken, wil ik ter ere van God inruilen voor wegen doorheen de boomgaarden van Uw Hart, vervuld van vruchten die zo velen afstoten omdat zij in dit leven slechts zoet smaken voor de ziel die niet langer verliefd is op de misleidende zoetheid van wereldse belangen en vermeende behoeften.
Met alle krachten van mijn wil breek ik voor mijn God elke ketting die mij aan mijzelf tracht vast te kluisteren, en verlang ik nog slechts Uw gevangene te zijn, om in U geen andere gehechtheid meer te hebben dan deze aan de verlangens van de God van de Ware Liefde.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

14 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model voor een vlekkeloze Liefde en een onvoorwaardelijk respect tot elk medeschepsel zonder uitzondering. U beschouwde elk schepsel als een volmaakt bouwwerk van God, dat slechts zijn volmaaktheid verliest in de mate waarin duisternis het kan beïnvloeden.
In elk medeschepsel beminde U God Zelf, Die in alle leven Zijn wonderen van Liefde tracht uit te werken, dat daarom ook in alle omstandigheden eigendom blijft van God alleen.
Om deze reden kon in U, o laaiend Vuur van bovenwereldse Liefde, geen spoor van haat, jaloersheid, wrevel, wrok of vijandschap jegens om het even welk medeschepsel ooit tot leven komen. In elk medeschepsel aanbad U de Liefde, de almacht, de Wijsheid en de schoonheid van God Zelf.
O Toorts van Hemels Liefdesvuur, hoe zou ik ooit U en mijn God volmaakt kunnen toebehoren indien ik ook slechts de geringste smet toelaat op de diamant, de kiem van het vermogen om vlekkeloos lief te hebben, die God mij uit grenzeloze Liefde tot mijn nietigheid heeft geschonken.
Wil daarom volmaakt bezit van mij nemen, o Koningin van de volmaakte Liefde, opdat de volheid van Gods Liefde blijvend in mij moge branden als doodsvonnis voor alle duisternis in mij en, door Uw machtige uitstraling vanuit mijn hart, als een Hemels teken tegen alle duisternis in de wereld.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

15 augustus – feest Maria Tenhemelopneming

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij Uw Opneming in de Hemel met Lichaam en Ziel als Zijn hoogste genadeteken, voorbehouden aan de enige mensenziel die ooit elk ogenblik van het leven heeft doorgebracht in volledige en uitsluitende dienst aan Zijn Werken en Plannen.
Uw leven was een volmaakt getuigenis voor de totale en onvoorwaardelijke eenheid van Uw Wil met de Wil van God, waardoor U op mystieke wijze de absoluut volmaakte Bruiloft met het Hart van God kon sluiten.
Zie, o uitverkoren Dochter van de Grote Koning, waar U bent en heerst, openen zich alle poorten die naar het Rijk van de Eeuwige Liefde leiden. Daarom geef ik U voor altijd de sleutel tot mijn hart en ziel, opdat U hun poorten moge helpen omvormen tot toegangsdeuren naar het Ware Geluk voor alle schepselen die ik in mijn hart sluit als kinderen van de Eeuwige Liefde.
O hoezeer verlang ik ernaar, mijn hele wezen te maken tot een hemel van heiligheid, opdat Uw onverdeelde intrede in mij voor U moge zijn als een kleine spiegel van Uw Opneming in het Rijk der duizend zaligheden, want elke mensenziel is geroepen om een klein rijk van haar God te zijn.
Wil mij elk ogenblik van elke dag leiden naar mogelijkheden om U volmaakt te dienen, opdat mijn hele leven rechtstreeks in dienst moge staan van de vervulling van de boven alles verheven bedoelingen van de God van de Ware Liefde, de Ware Vrede en het Ware Geluk.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

16 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als de enige mensenziel in wie de hele trap vanaf schepping tot volmaakte heiligheid vlekkeloos voltooid is. Om deze reden gaf Uw hele Wezen en alles wat ervan uitging, absoluut volmaakte Glorie aan God, want Zijn grootheid straalde uit U als een verblindend Licht, een nooit geziene kwelling voor de duisternis.
O welke schoonheid heeft onze God gelegd in alles wat uit de vurige Bronnen van Zijn Hart is opgeweld en wat aan zijn oorspronkelijke natuur trouw is gebleven. In U, o Koningin van de Hemelse schoonheid, zie ik de grenzeloosheid van de Liefde waaruit God alles schept.
Daarom wil ik U eeuwigdurend prijzen, o alles verterend Vuur dat in mij alles wil verbranden wat de handtekening van de Eeuwige Liefde in mij tracht te doen verbleken.
Hoe kan ik God grotere Glorie geven dan door mijn hele wezen en mijn hele leven onvoorwaardelijk en totaal aan U weg te geven. Ben ik niet in de wereld gezonden om mijzelf te vergeten en mijn reis te voltooien als zaaister van Liefde, opdat Zijn Werken waarlijk zichtbaar mogen opschieten als bloemen tussen het woekerende onkruid dat de duisternis in de wereld blijft bevruchten met het slijk van de zonde in haar duizend gedaanten?
Van U wil ik zijn, o volmaakt Paradijs van zomervruchten, opdat ik mijn God niet tot kwelling doch tot vreugde moge zijn, en Hij moge weten dat niet al Zijn zaad wordt verspild in grond die zich nooit klaarmaakt om Zijn Glorie te laten bloeien in de warmte van oprechte Liefde tot Hem en al Zijn schepselen.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

17 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model voor de eenheid van hart tussen de mensenziel en God. Uw Wil om vlekkeloos Gods verlangens aan te voelen en deze vanuit de zuiverste Liefde te vervullen, was de bron van Uw volmaakte heiligheid en van de onovertroffen macht die U is gegeven.
Uw aanhoudende bestreving van eenheid met Gods Hart maakte U klaar om de Christus in U te dragen en voor altijd op mystieke wijze met Hem verenigd te blijven.
O hoogheilige Gids, mij door God gegeven, voer mij toch op wegen die mij in staat stellen om Gods Werken te doen op dezelfde wijze zoals U ze zou doen, opdat ik waarlijk bruikbaar moge zijn voor de verwezenlijking van de droom die God van meet af aan ten gunste van de hele Schepping heeft gekoesterd.
Tot vervulling van mijn heilig verbond van volkomen dienstbaarheid jegens U wil ik op elk ogenblik van elke dag actief bewust handelen, spreken, denken, voelen en verlangen, opdat van mij niets moge uitgaan dat niet in staat is om de verwezenlijking van Gods Werken te helpen bevorderen.
Moge mijn hele innerlijke leven volmaakt door Uw Hart worden bestuurd, want eenheid van hart met U, o Spiegel van Gods gesteldheden, breekt de Schatkamers der Goddelijke Genaden voor de hele Schepping open.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

18 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model voor de mensenziel die elk contact met om het even welk medeschepsel ten volle benut als een kans om Gods Liefde te laten stromen, teneinde het Licht van de Ware Liefde in het netwerk van de Schepping te laten schitteren zoals God het had bedoeld.
O kristalheldere Rivier door Wie het water van Goddelijk Leven steeds volmaakt heeft kunnen stromen doordat geen steen van ondeugd zijn stroming kon belemmeren, elk schepsel dat met U in aanraking kwam, werd bevrucht met de oneindige bloeikracht van de Goddelijke Liefde die elke steppe verandert in een paradijs.
Hoezeer verlangt mijn hart, in eenheid met Uw Hart al mijn medeschepselen de diepe Vrede van Gods heersende Tegenwoordigheid te laten voelen door hen te hullen in het kleed van een grenzeloze geborgenheid. Moge ik voor elk medeschepsel een bron van verkwikking zijn, die alles verdrijft wat onrustig maakt en harten beklemt.
Moge ik daardoor een betrouwbaar werktuig zijn via hetwelk God Zijn zaad voor de bloei van Zijn Rijk van volmaakte Liefde op aarde kan uitstrooien en kan helpen bloeien, opdat de vruchten van Gods grootste droom het voedsel voor een nieuwe wereld mogen worden.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

19 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model van zachtmoedigheid, de teder strelende warmte uit een hart dat de Ware Vrede van God in de volheid in zich heeft opgenomen en deze in oprechte Liefde om elk medeschepsel heen vlijt.
U was als een wandelend Vuur dat alles kon ontdooien dat bereid was om zich onbelemmerd te openen voor de zonnestralen uit Gods Hart.
O Hemelse balsem voor elk hart dat ontvankelijk is voor de Ware Liefde, de kus van God Zelf, hoezeer verlang ik ernaar, elk ogenblik van mijn leven elk medeschepsel te hullen in de mantel van Uw voelbare Tegenwoordigheid, opdat het de diepe innerlijke Vrede moge ervaren die slechts bloeit in een grond die bruiloft heeft gesloten met Gods Wet om vruchten van Eeuwige Lente voort te brengen.
In U werd nooit woede gevonden, want woede is niet verenigbaar met de aanvaarding van alles wat God op een levensweg toelaat opdat de ziel zich zou kunnen heiligen. Moge mijn hart van geen enkele boom meer eten dan van deze in Uw Hart, opdat ik elk medeschepsel moge benaderen vanuit een warme Vrede, geduld en tederheid, en God moge voelen dat het zaad van Zijn Hart vruchtbare bodem heeft gevonden.
O Meesteres van de zachtmoedigheid en de warmte van de absoluut volmaakte Liefde, moge Uw onbegrensde macht mij ononderbroken helpen bij de ontsluiting van mijn wil om bevroren harten te helpen ontdooien tot verheerlijking van onze God.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

20 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model voor de ziel die op elk ogenblik van de dag en de nacht totaal met Hem verbonden leefde, en daardoor in al Haar doen en laten, in al Haar woorden, maar ook in Haar diepste, voor Haar medemensen verborgen, gedachten, gevoelens en verlangens zo leefde alsof God onmiddellijk tastbaar naast Haar stond.
U stelde elke handeling in wezen voor God, U sprak elk woord als het ware rechtstreeks tot God, en was in Uw innerlijk leven ononderbroken met Hem in gesprek, als in een constante en volkomen ongeremde overvloeiing tussen Hem en U in de beide richtingen.
O Meesteres van de mystieke eenheid met het Hart van de Christus en met Uw Goddelijke Bruidegom, de Heilige Geest, ik smeek U om de onovertroffen genade van een volkomen, spontane, ononderbroken, ongeremde en onvoorwaardelijke eenheid tussen mijn hele innerlijke leven en U, opdat ik, smeltend in het Vuur van een onovertrefbare Liefde tot U, gewapend moge zijn tegen alle bekoringen en elke inspiratie die mij van God zou wegleiden, want de grote bekoorder schuwt het Vuur uit Uw Hart, dat Uw macht over hem absoluut volkomen heeft gemaakt.
Ik leg mijn hele leven en mijn hele wezen in de diepste onderwerping en overgave aan Uw voeten neer, opdat ik onder Uw heerschappij, Uw macht, Uw bescherming en Uw leiding zeer innig moge samenleven met mijn God, Die mijn Bron en mijn Bestemming is.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

21 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als absoluut volmaakt Model van vergeestelijking, want geen ziel was ooit méér dan U volmaakt één met God in denken, voelen en verlangen.
U was de absolute Meesteres over Uw innerlijk leven en over Uw lichaam, zodat geen enkele stoffelijke behoefte en geen enkel stoffelijk belang U kon wegleiden van de weg van de volmaakte eenheid met God, en geen enkele wereldse indruk of invloed U ooit kon verleiden tot gedragingen of ingesteldheden die de volmaakte vruchtbaarheid van Uw leven voor Gods Werken hadden kunnen verminderen.
U sprak slechts minimaal over wereldse onderwerpen, want Uw Wil om één te blijven met het Hart van God, liet U het onkruid herkennen dat verscholen zit tussen de schijnbare bloemen van zovele wereldse situaties met hun beloften die sneller sterven dan de dauw onder de stralen van de rijzende zon.
O Koningin van de vergeestelijking, ik wil U zo totaal liefhebben dat ook ik volmaakt door Gods onfeilbare wegwijzers kan worden geleid, want vergeestelijking is de poort naar de Wijsheid, en de Wijsheid is het paradijs van de Heilige Geest, Die in elk waarlijk geopend hart bloemen zaait waarop God Zelf verliefd wordt.
Van U wil ik zijn, o volmaakte Spiegel van Gods Hart, opdat U in mij waarlijk Meesteres over de wereld zou zijn.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

22 augustus – feest Kroning van Maria in de Hemel,
feest Meesteres van alle zielen volgens Haar Openbaring van 26 juli 2006

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U in het uur waarin Hij U kroont tot Koningin van de hele Schepping en als de Volmachtdraagster voor de uitvoering van Zijn Werken in de strijd tegen de duisternis, omdat U Uw hele leven op aarde had doorgebracht in de hoogst mogelijke graad van spirituele volmaaktheid en als Meesteres van de heiligheid in al haar aspecten.
O machtige Koningin over al het levende dat door God is geschapen, mag mijn hele wezen voor U een klein paleis zijn, een tempel in dewelke en vanuit dewelke U onvoorwaardelijk en totaal kunt heersen en regeren, en U het Licht van God kunt uitstralen over alle schepselen die door God op mijn levensweg worden toegelaten.
Mag ik mijn leven leiden vanuit een hart dat ononderbroken aan Uw voeten ligt als een instrument van Uw macht over alles wat niet met God en Zijn Werken verenigbaar is. Wil over mijn hele wezen beschikken als grondstof die op elk ogenblik volgens Uw Wil wordt gekneed tot materiaal dat door God kan worden omgevormd tot genaden die de verdiensten van de Gekruisigde Christus kunnen helpen ontsluiten voor mensenzielen.
In U wil ik door al mijn innerlijke gesteldheden en door mijn hele doen en laten levenslang de onvoorstelbare schatten prijzen, die de Allerhoogste in U heeft verzameld, want Uw hele Wezen straalt Zijn grootheid en de grenzeloosheid van Zijn Liefde uit.
Wil mijn hele levensweg aanvaarden als een rode loper voor Uw machtige voeten die zijn voorbestemd om de grote vijand van God te vernederen. Moge mijn hele leven aldus een blijvend teken zijn voor mijn diepste en totale onderwerping aan U, en een weg die medeschepselen naar het Ware Geluk moge helpen leiden.
Wees geprezen, o soevereine Meesteres van mijn hele wezen en mijn hele leven, want in Uw grenzeloze macht over mij zal God Zelf verheerlijkt worden in Zijn onfeilbare Beschikking dat U, Belichaming van de hoogste heiligheid, voor alle eeuwigheid verheven zou zijn boven alles wat ooit door Hem is geschapen.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

23 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als toonbeeld van openheid, oprechtheid en eerlijkheid jegens al Uw medeschepselen, zodat geen van hen ooit reden had om U te wantrouwen of aan de echtheid van Uw Liefde te twijfelen.
Voor U was elk schepsel een heilig bouwwerk van God, voor hetwelk U geen geheimen kon hebben en dat U op geen enkele wijze ooit wilde bedriegen. Ook voor God Zelf wilde U niets verbergen, want voor U gold bedrog als een belediging aan de Liefde en daarom als ontrouw van de ziel aan haar Goddelijke Bruidegom Zelf.
O mijn Hemels Voorbeeld van eenheid met het Hart van God, voor U en tot verheerlijking van de Eeuwige Liefde wil ik noch God Zelf noch enig medeschepsel ooit misleiden of bedriegen door mij aan hen te vertonen zoals iemand die ik niet ben, doch tot elke prijs zo leven dat ik mij op elk ogenblik onbevangen aan hen kan tonen zoals ik werkelijk ben, zonder hen reden te geven om zich door mij bedrogen te voelen, want ik heb alle Werken van God te zeer lief om ooit één van hen te beschamen of te kwetsen.
Slechts dan zal ik geen dief zijn van datgene wat God mij zowel rechtstreeks als via mijn medeschepselen tracht te geven.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

24 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model van de volmaakte blijmoedigheid, zelfs in de zwaarste beproevingen, want Uw ziel bleef zo diep in Gods Hart geworteld dat geen enkele beproeving macht kon krijgen over Uw Hart. Alles wat God op Uw weg toeliet, werd door U begrepen als een feilloze bron van Goddelijk Licht.
Uw volmaakte blijmoedigheid was de bron van Uw onbegrensde macht over Uw eigen Hart. Geen wolk boven Uw levensweg kreeg ooit de kans om Uw gemoed te verduisteren. Uw innerlijke rust en Vrede waren een ondoordringbaar schild tegen de onverbiddelijke aanvallen van de duisternis, die de geest van volmaakte aanvaarding in Uw Hart zocht te breken.
Hoe kon het Licht in Uw Hart ooit doven, o machtig Teken van het Licht van Hem Die geen schaduwen werpt? Het onblusbaar Licht in Uw Hart en ziel maakten U tot volmaakte Spiegel van Hem Die vanaf het Kruis de diepste afgronden der zonde doorstraalde.
O straal toch in mijn omnevelde tempel de avondzon van de Ware Hoop die geen nacht toelaat binnen de muren van een hart dat blind vertrouwt op Gods Liefde, ook in de uren waarin regen en wolken het Licht van Zijn Wil lijken te verduisteren.
In blinde overgave aan U wil ook ik, in Uw navolging, alle zaad dat God in mij heeft uitgestrooid, ononderbroken laten bestralen vanuit een hart dat in Zijn Licht blijft geloven. Slechts zo zal ik, zoals U, ook de kruisen en lasten van al mijn medeschepselen kunnen omhullen met het Licht van de ware ingetogen blijheid van de ziel die vast vertrouwt in de onfeilbaarheid van Gods Beschikkingen wanneer noodweer boven hun weg hun hart dreigt te verduisteren.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

25 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als volmaakt Model van offerbereidheid, de gesteldheid van de Christus Die Zijn hele Wezen en Zijn hele leven uitsluitend beschouwde als werktuigen in dienst van de volbrenging van Gods Werken door slachtoffering van Zichzelf en van elke mogelijke behoefte die Zijn Lichaam kon laten voelen, opdat de Wet van Verlossing van zielen door liefdevolle aanvaarding en zelfgave vervuld zou worden.
Ook U maakte Uw hele lichaam en elk detail van Uw levensweg tot bronnen van Bloed en Tranen tot ondertekening van het doodvonnis der duisternis als onrechtmatige vorst der wereld.
Door talloze offers toonde U God dat Uw Liefde tot Hem en Zijn Werken en Plannen de absolute meesteres was over elk verlangen om eigen behoeften te bevredigen. Door deze gesteldheid werd Uw hele leven tot één ononderbroken kwelling voor hem die zovelen tot slaven van hun eigen lichaam en daardoor tot slaven van de wereld maakt, die door hem van God en daardoor van de Ware Liefde worden verwijderd.
Opdat mijn hele wezen en mijn hele leven de Werken mogen weerspiegelen, die U zo rijkelijk in de bodem van Gods Rijk hebt gezaaid, geef ik mijzelf restloos aan U als een onvoorwaardelijke zelfofferande. Moge deze zelfofferande ook in mij de Ware Liefde tot enige meesteres van al mijn doen en laten maken, opdat mijn hart slechts behagen zou vinden in alles wat van God komt, en niet in het vele waarnaar de wereld mij tracht te doen verlangen.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

26 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als volmaakt Voorbeeld van navolging van Uw Goddelijke Zoon Jezus Christus door onvoorwaardelijke aanvaarding van alle beproevingen van het leven.
Door deze gesteldheid bewees U dat U ten volle had begrepen met welk doel elke mensenziel waarlijk op aarde leeft: voor een leven als onophoudelijke bijdrage tot de ontsluiting van de Vruchten van het Verlossingswerk van Christus in alle zielen, tot vervulling van Gods Heilsplan, want slechts de oprecht aanvaarde en liefdevol gedragen kruisen van het leven kunnen de duisternis voorgoed op de knieën dwingen.
Door de liefdevolle aanvaarding van een leven in de zwaarste beproevingen in Hart, ziel en lichaam gaf U God een absoluut volmaakt eerbetoon voor de geschenken die Hij in elk mensenleven verbergt om de ziel naar een maximaal vruchtbaar en dus heilig leven te leiden.
O waardige Koningin van alle Smarten en kruisen, wil mij bekleden met Uw Wil om volmaakt één te zijn met de gesteldheden van de Christus, het Goddelijk Voorbeeld voor de gesteldheid die noodzakelijk is om het Licht in staat te stellen om het Rijk van Eeuwige Liefde en Vrede voorgoed op deze wereld te vestigen.
Zo zal ook ik de God van de Ware Liefde verheerlijken door de kruisen van mijn beproevingen, zo zwaar en terneerdrukkend voor de mens die slechts zijn eigen voorstellingen van het leven najaagt, te verlichten en hen in mijn hart te ontsluiten tot de gouden schatkisten die zij in werkelijkheid zijn.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

27 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model van een absoluut volmaakt Geloof en vertrouwen in Hem, in Zijn altijddurende Tegenwoordigheid, in Zijn volmaakte Liefde, in de onfeilbaarheid van al Zijn Werken en Plannen, in Zijn almacht en volmaakte Wijsheid. Om deze reden maakte U Zich op geen enkel ogenblik van Uw leven zorgen, want U wist dat de Liefde en het Licht uiteindelijk alle duisternis overwinnen en al haar uitwerkingen onwerkzaam maken.
In dit blind vertrouwen op Gods volmaakte Liefde lag de kracht van Uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle moeilijkheden van het leven en van Uw machtige Hoop op de vervulling van al het goede dat God voor elke ziel wil volbrengen, waar mogelijk reeds tijdens haar vergankelijk leven op aarde, doch in zijn volheid gedurende een Leven in Gelukzaligheid die nooit meer eindigt.
Voor U was Geloof veel belangrijker dan begrijpen, want het verstand kan verduisterd worden, het Geloof daarentegen is de zuiverste verbinding van het hart met God, het vermogen waardoor de ziel God levend in haar hart terugvindt en daardoor alle ketenen van slavernij jegens de wereld kan verbreken.
O heilige Rots van Geloof, wil mij ondersteunen in de volharding van mijn verlangen om volkomen één van hart met U te blijven, opdat ik in mijn hart moge lezen uit het open boek in Uw Hart, dat volmaakt versmolten is met het Hart van de Christus, de Goddelijke Belichaming van het Geloof en het vertrouwen in de vervulling van de Ware Liefde.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

28 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als volmaakt Model van de ziel die zichtbaar in Gods Tegenwoordigheid leeft. Al Uw handelingen, gedragingen, woorden en lichaamshoudingen waren voelbaar dragers van Licht, Liefde en zuiverheid, zodat U elk ogenblik van Uw leven niets anders verspreidde dan Licht.
Zo hielp U duistere neigingen uitroeien in zielen die met U in contact kwamen, want Uw uitstraling van Licht hulde elk wezen in het Licht van een Ware Hoop die hen inspireerde om te worden zoals U, Draagster van de macht van Gods Liefde.
Deze gesteldheid maakte U ten volle tot Belichaming van de oorspronkelijke heiligheid van de mensenziel vóór de erfzonde, toen de mensenziel op grond van haar absolute, ongeschonden zuiverheid Gods Tegenwoordigheid voelbaar maakte jegens al haar medeschepselen.
O U in Wie geen duisternis ooit wortel kon schieten, hoe aanbiddelijk zijn toch Gods Werken die in hun volheid uit U stralen als het licht van duizend zonnen, omdat Uw Hart volmaakt één was met Zijn Hart, Uw Wil volmaakt één met Zijn Wil, Uw ziel de volmaakte vervulling van de allerheiligste voorstellingen en verwachtingen die Hij ten aanzien van elke mensenziel koesterde sedert het begin van de Tijd, doch die zo zwaar werden beschaamd door de ontrouw van elke ziel die de Wet van de Ware Liefde onvoldoende heeft bemind.
U vertrouw ik in diepe deemoed het grootste verlangen van mijn leven toe: Dat ik volmaakt ontvankelijk moge zijn en blijven voor de overvloeiing van Uw onvergelijkbare kracht, die mij in Uw navolging zal doen bloeien in de levenssfeer van Gods Tegenwoordigheid, tot Zijn verheerlijking, want in mij mag niets meer bloeien dat Zijn Liefde onwaardig is.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

29 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als absoluut volmaakte Belichaming van de volmaakte Vrede van hart, de hoogste graad van de onverstoorbare innerlijke Vrede van Christus.
O Poort van de Hemel, de ziel die zich door vlekkeloos beleefde totale toewijding aan U in U laat opnemen, betreedt in en door U in haar hart reeds het Rijk van Gods heerlijkheid, want in U leeft de volheid van het Goddelijk Leven.
Poort van de Hemel was U reeds door de Goddelijke Messias in staat te stellen om vanuit het Tabernakel van Uw onbevlekt Wezen Zijn Goddelijke Missie als God-Mens te beginnen. Daarom, o Belichaming van de Zomer van de ziel, bent U voor elke ziel van goede wil zoals het hemelsblauw uitspansel op een volmaakte zomerdag, en daardoor Poort naar het Rijk dat voor onze zintuigen niet zichtbaar is.
In U is vanaf het uur van Uw Onbevlekte Ontvangenis het Rijk Gods voltooid, want in U bloeit eeuwigdurend in volmaakte toestand alles wat God nodig heeft om Zijn Rijk op aarde waarlijk wortel te laten schieten.
Daarom wil ik mij restloos aan U geven als mijn onbetwistbare Hemelse Meesteres, want de ziel die zich totaal in U laat overvloeien, en U in haar, opent daardoor voor zichzelf de poort naar de voltooiing van Gods Rijk in zichzelf, tot opperste verheerlijking van de Eeuwige Liefde.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

30 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als de absoluut volmaakte Zaaister van het zaad van de allerzuiverste Liefde op elke zielenakker die zijn bodem ontvankelijk maakt voor de vruchten die Gods Werken op aarde helpen voeden.
Ik smeek om Uw totale heerschappij in mijn innerlijk leven, opdat mijn hart op elke onzuiverheid van mijn leven moge reageren door een onvoorwaardelijk, oprecht en volmaakt zuiver berouw, want het ware berouw is Gods krachtigste wasmiddel voor de ziel na elke gelegenheid waarbij zij zich heeft verontreinigd door Zijn Wet van de Liefde te schenden.
O vlekkeloze Spiegel van Gods Wil en van het Leven schenkend Licht dat Hij elke ziel toestraalt, het ware berouw rijpt uit het zaad van het verlangen om opnieuw aansluiting te krijgen met Gods Tegenwoordigheid in de ziel en de vervuilde inwendige spiegel op te poetsen.
Ik leg mijn bloedend hart in rouwmoedigheid aan Uw voeten neer, opdat mijn ziel het Hemels parfum van Uw absoluut volmaakte Liefde tot God en tot alle schepselen in zich moge opdrinken en in mij een diepe afkeer moge bloeien voor alles wat ooit in mij aan onzuiverheid heeft geleefd of nog tot leven zou trachten te komen.
Wees toch de soevereine Meesteres over mijn geweten, de alarminstallatie van dewelke God mijn ziel heeft voorzien, opdat ik elk ogenblik van mijn leven onvoorwaardelijk slavin van de Ware Liefde moge zijn, en ik tot in mijn laatste levensuur van harte uitsluitend moge leven om alles goed te maken wat ik ooit jegens God en/of jegens enig medeschepsel kan hebben misdaan.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

31 augustus - feest Maria Middelares van alle Genaden

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God heeft U bekleed met de volheid der Genade, en U de macht gegeven om te beschikken over de verdeling van genaden voor elke ziel in de mate waarin de ziel zich openstelt voor een vlekkeloze eenheid van hart en wil met haar Schepper en voor de bevruchting van het zaad der genaden met een spontane, onvoorwaardelijke en zelfverloochenende Liefde.
Geen genade kan worden bevrucht indien de ziel de Beschikkingen van Gods Voorzienigheid niet ten volle, onvoorwaardelijk en van harte aanvaardt. U beschouwde elke gebeurtenis en situatie op Uw levensweg als een werk van Gods Voorzienigheid en daardoor als volmaakte wegwijzer naar de Eeuwige Gelukzaligheid.
Wees en blijf toch de soevereine Koningin van mijn hart, o U in Wie de Verlossing reeds voltooid was, want hoezeer heb ik, onwaardige ziel, de gesteldheden van Uw Hart nodig om mijn Verlossing volkomen te ontsluiten en Gods Tegenwoordigheid op mijn weg waardig te zijn. In U klopte het Hart van God Zelf, Zijn Wil was de enige motor van Uw hele doen en laten, Uw Hart brandde ononderbroken in het Goddelijk Liefdesvuur.
O mijn volmaakte innerlijke Gids, Bruid van de Heilige Geest, volgens de maat van mijn spontane eenheid van hart met U zal ook ik elk gebeuren op mijn levensweg beschouwen en aanvaarden als een bouwwerk van Gods Voorzienigheid, in de zekerheid dat ook alle schijnbare duisternis die erin verborgen kan zitten, bijdraagt tot de uiteindelijke overwinning van het Licht in mijn eigen leven én in de wereld, mits ik aanvaard dat de hand van mijn God de gebeurtenis vrij mag leiden.
U besefte elk ogenblik van Uw leven dat in alles het goede verborgen zit, doch dat de ziel dit zelf moet ontsluiten door aanvaarding, Ware Liefde, en geloof in de onfeilbaarheid van Gods Werken.
U bent de volmaakte Koningsdochter en mijn gouden Aanvulling gedurende dit leven én in het uur van mijn levensoordeel. Daarom wil ik levenslang Uw slavin zijn, en via U slavin van mijn God, opdat ik van harte en spontaan Gods Werken en Plannen zou dienen door elke situatie, elke gebeurtenis en elk contact met medeschepselen vanuit mijn hart te vervullen met Licht.
Moge God voor eeuwig geprezen en verheerlijkt zijn in U, Die Zijn absoluut volmaakt Wonderwerk was vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis, en Zijn grootste Wonderwerk zult blijven voor alle eeuwigheid.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).