TOTUS TUUS, MARIA!

DE DROOM VAN DE ALLERHOOGSTE -
DE ZIEL ALS BEELD EN GELIJKENIS VAN HAAR SCHEPPER

Dagelijkse verheerlijking van God via Maria
in de maand augustus

geïnspireerd door de Heilige Maagd Maria, de Spiegel van Gods Hart
en Gods grootste Wonderwerk

aan Myriam van Nazareth

Om deze wereld om te vormen tot Gods Rijk, moet elke ziel meebouwen aan de fundering van dit Rijk van de Ware Liefde en Vrede. Precies het herstel van de stroming van de Ware Liefde in de Schepping, is de bouw van deze fundering. God schept de ziel naar Zijn beeld en gelijkenis. Elke afwijking van Gods Wet, door zonden, ondeugden en allerlei onvolkomenheden in de navolging van Jezus Christus, de Zon van het Goddelijk Leven, vervormt in de ziel het beeld dat haar op God doet gelijken. Wanneer wij ons God voorstellen als de Zon, moet elke ziel zijn als een volle maan, die het zonlicht naar de Schepping toe weerkaatst en daarbij licht geeft zonder te verblinden. Hoe meer men een bepaald wezen liefheeft, des te vuriger zal men trachten, op dat wezen te lijken en de eigenheden van dat geliefde wezen in zich op te nemen.

Welnu, de ziel die al haar Liefde richt op de Goddelijke Drie-eenheid en op Maria, Die door God aan de zielen is gegeven om deze in het Hart van de Godheid binnen te leiden, zal meer en meer leven zoals Maria, en dus zoals God Zelf verlangt dat de ziel leeft, want Maria is de volmaakte volle maan: Zij heeft het Licht van God in zijn totaliteit in Zich opgenomen en is hierdoor in staat om de hele Schepping volmaakt aan God en aan de macht van het Licht te herinneren. (uit de onderrichting De maan in de nacht).

God heeft elke mensenziel geschapen met de levensopdracht, via alle aspecten van haar wezen en haar leven Zijn Werken en Plannen te helpen vervullen. Deze Werken en Plannen hebben één doel: de grondvesting van Gods Rijk in de hele Schepping, door de volledige wedergeboorte van de vlekkeloze zelfverloochenende Liefde en Vrede in en tussen alle schepselen, een Liefde en Vrede die sedert de erfzonde van het eerste mensenpaar en de ontelbare zonden die daarna doorheen de hele geschiedenis zijn bedreven, door immense duisternis zijn verontreinigd en voor een groot gedeelte onwerkzaam zijn gemaakt. God heeft het overigens zo beschikt, dat zondeschuld afbetaald (goedgemaakt) kan worden door strikte navolging van een levenspatroon dat de ziel maakt tot Zijn beeld en gelijkenis.

De staat van de ziel als beeld en gelijkenis van God is niets anders dan wat wij kennen als de staat van volmaakte zuiverheid: De Meesteres van alle zielen definieerde reeds jaren geleden de zuiverheid als de mate waarin een ziel een spiegel is van Gods Hart en daardoor in staat is om Zijn Licht zo onvervalst te weerkaatsen als een spiegel zonder spatten.

Via een leven in vlekkeloze zelfverloochenende Liefde moest de mensenziel God – dit wil zeggen: Zijn 'gesteldheden van Hart' – tegenwoordig stellen jegens alle schepselen. Een ziel kan dit slechts doen in de mate waarin haar innerlijke gesteldheden deze van haar Schepper zuiver weerspiegelen.

Wat maakt een mensenziel het meest tot beeld en gelijkenis van God? Een mensenziel benadert de gesteldheden van God Zelf steeds dichter naarmate zij méér bloeit in de eigenschappen die het meest bijdragen tot de vervulling van Gods Werken. In wezen zijn dit tevens de eigenschappen waardoor de ziel het meest de werken en plannen der duisternis verlamt.

De grootste verheerlijking die een ziel God kan geven, is de onophoudelijke betrachting om in elk detail van haar leven (met inbegrip van haar eigen doen en laten en al haar woorden) en in alle aspecten van haar innerlijk leven (gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen, ingesteldheid jegens alles en jegens alle medeschepselen, reacties ten aanzien van alle situaties, gebeurtenissen en ontwikkelingen op de levensweg) ernaar te streven om in een zo volmaakt mogelijke mate beeld en gelijkenis te zijn van God, dit wil zeggen van Zijn Goddelijke natuur en Zijn hartsgesteldheden.

De enige geschapen mensenziel die ooit de hoogst bereikbare graad van gelijkenis met de Goddelijke natuur heeft bezeten, was Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, Heilige Maagd en Moeder van de Zoon Gods, Zij Die een absoluut zondeloos leven heeft geleid en daarom door God aan de hele Schepping wordt voorgehouden als een vlekkeloze weerspiegeling van Zijn Hart, als het absolute Wonderwerk van Gods handen, dat door Hem is bekleed met de volheid der Genade. In dit feit ligt de ware rechtvaardiging voor Haar uitverkiezing om met Lichaam en ziel ten Hemel te worden opgenomen, daar door God te worden gekroond tot Koningin van al het geschapene, en in onze dagen krachtens een Goddelijke Beschikking te worden verkondigd als Meesteres van alle zielen, Diegene met de Missie om in elke ziel die actief, spontaan, vrijwillig en volhardend haar wil onverdeeld, onvoorwaardelijk en levenslang uitsluitend in dienst stelt van de vervulling van de Goddelijke Wet, de Verlossingswerken van de Christus te helpen ontsluiten, dit wil zeggen: deze Verlossingswerken in staat te stellen om de volheid van hun door Christus bedoelde effecten te ontwikkelen.

In Haar Openbaring van 26 juli 2006 noemde de Meesteres van alle zielen de maand augustus voor het eerst de maand van Mijn verheerlijking, en verwees met deze woorden in de eerste plaats naar Haar Opneming ten Hemel en Haar Kroning aldaar, die beide in augustus worden herdacht. Zij voegde er verder aan toe: "Augustus moet een maand van intense heiliging zijn". Later zou Zij letterlijk zeggen: "Deze maand is een uitnodiging voor elke ziel om te groeien tot beeld en gelijkenis van God".

Met dit geschrift nodigt de Heilige Maagd de zielen in de eerste plaats uit tot een intense bewuste beschouwing en oefening tot heiliging gedurende de maand augustus, en wijst erop, dat het heiligingsproces niets anders is dan de bloei en ontwikkeling van de ziel naar de hoogste voor het geschapene bereikbare graad van gelijkenis met God. Van alle geschapen zielen is de Heilige Maagd bij uitstek het Model dat ons door God wordt voorgehouden als Spiegel van Zijn Hart. Zij is bij uitstek het grootste Wonderwerk dat ooit uit Gods handen is voortgekomen. Haar roeping om Zich in deze Laatste Tijden aan de zielen kenbaar te maken in de alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen bestaat precies uit de vervulling van Haar opdracht om zielen innerlijk te helpen omvormen tot beeld en gelijkenis van God.

De Onbevlekte Ontvangenis is Gods verpletterend antwoord op Eva, de eerste geschapen vrouw die aan de basis lag van de erfzonde. Eva was bedoeld als de eerste koningin van de mensenzielen. Door haar ontrouw jegens de Goddelijke Wet werd in alle mensenzielen de wonde aangebracht, die in hen als het ware de neiging zou vergroten om in de vele uiteenlopende omstandigheden, situaties en gebeurtenissen van het leven de voorrang te geven aan inspiraties vanwege de duisternis boven de verlangens van hun God en Schepper. Maria, de Vrouw Die God voor het eenmalige voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis uit Haar vrije wil eer aandeed door Haar hele leven lang niet de geringste zonde te bedrijven, is de Nieuwe Eva, de Belichaming van de zondeloosheid en dus van de totale en onvoorwaardelijke keuze voor de vervulling van Gods Wet in alle omstandigheden van het leven. Daarom was Maria de enige geschapen mensenziel die in alle opzichten volmaakt beeld en gelijkenis van Gods gesteldheden was.

Omdat God de onbevlekt ontvangen, eeuwig zondeloze Koningin des Hemels als Zijn grootste Wonderwerk beschouwt, kan de ziel haar God nauwelijks méér eerbetoon en verheerlijking brengen dan via lofprijzing aan, en trouwe actieve, dagelijkse navolging van dit Wonderwerk, in Wie tevens de meest volmaakte Transformator van Liefdesvuur tussen het geschapene en de Godheid werkzaam is. Maria is een Transformator die alles wat in een gesteldheid van totale toewijding aan Haar wordt opgedragen, in oneindige mate kan zuiveren en veredelen om het zo aan God aan te bieden tot voldoening van de zo zwaar op de proef gestelde Wet der Gerechtigheid. Oprechte verheerlijking van God via de boven alles verheven Koningin van Hemel en aarde ontwikkelt een immens Licht in de strijd tegen de werken en plannen der duisternis, die de tekenen van Gods Tegenwoordigheid en werking in deze wereld zo intens hebben kunnen verzwakken omdat de mensenziel, geroepen om te leven als beeld en gelijkenis van haar God, bij talloze miljarden gelegenheden de duisternis méér heeft bemind dan het Licht.

De zo volmaakt mogelijke navolging van Maria is navolging van de volmaakte Gouden Brug naar het Hart van God en naar de absoluut volmaakte vervulling van Zijn bedoelingen met de Schepping. Hoe getrouwer een mensenziel uit eigen vrije wil en door eigen actieve inzet in alle omstandigheden van het leven tot spiegelbeeld van Maria weet te worden, des te groter de mate waarin zij ertoe bijdraagt, Gods grootste droom in vervulling te laten gaan. Een basisvoorbeeld voor navolging van Maria in de praktijk van het leven heeft de Koningin des Hemels onder andere aan de zielen geschonken in de onderrichting De Onverwelkbare Bloem van Galilea uit 2010. De Meesteres van alle zielen inspireerde de navolgende 31-daagse verheerlijking aan God via Haar als een ultieme generator van Licht voor deze duistere wereld, een bijdrage die elke ziel aan haar God kan geven als een begin van vergoeding voor de onvolprezen tekenen van Zijn Liefde, die slechts om één reden in deze wereld zo weinig zichtbaar en voelbaar zijn: omdat de mensenzielen doorheen de geschiedenis van de Schepping ontelbare malen Zijn Liefde hebben genegeerd en in hun hele ingesteldheid zichzelf en de duisternis in hun innerlijke tempel op de troon hebben verheven, die slechts de Schepper toekomt.

Myriam, juli 2020

Augustus – 31 dagen van verheerlijking aan God

1 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als de absoluut volmaakte mensenziel, de absoluut volmaakte Vertegenwoordigster van Zijn eigen gesteldheden en dus van de Ware Liefde in al haar aspecten jegens al Uw medeschepselen.
Opdat ik waarlijk moge kunnen bijdragen tot de vervulling van al Zijn intenties van Liefde en Vrede in deze wereld, geef ik mij onverdeeld over aan Uw soevereine heerschappij en leiding in mijn hart.
O Nieuwe Eva, ware Koningin der mensenzielen, U in Wie de waardigheid die God voor elke mensenziel had voorzien, volmaakt intact is gebleven, wil toch in mij de vaste wil voeden om in volkomen navolging van Uw voorbeeld zo te leven, dat al mijn medeschepselen mijn optreden op hun levensweg mogen ervaren als een zon die in hen de Liefde van onze God voelbaar maakt en tot volle bloei helpt komen.
Moge ik, zoals U, voortaan voor al mijn medeschepselen een kanaal van warme geborgenheid zijn, die in hen het geloof en het vertrouwen kan versterken dat de duisternis er nooit zal in slagen om God helemaal uit deze wereld te verdrijven.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

2 augustus - feestdag Maria Koningin van de engelen

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als de Koningin en Meesteres van Zijn engelen en daardoor als de Aanvoerster van de Hemelse legers van het Licht in de strijd tegen de duisternis in de wereld en in de zielen en voor de voltooiing van Gods Heilsplan.
In navolging van Uzelf en van de engelen wil ik mijn hele leven geven voor de vervulling van Gods Werken en Plannen, opdat Zijn Rijk van de Ware Liefde op aarde spoedig gegrondvest moge worden.
Zie, o Koningin van de zelfgave aan God, stralend Licht van heiligheid dat zelfs de engelen voor eeuwig in verrukking heeft gebracht, hoe kan ik U méér dienen en eren, hoe kan ik de Ware Liefde dieper aanbidden, dan door mijn hele wezen aan Uw voeten neer te werpen tot volmaakte overgave aan de Eeuwige Liefde, waarvan U het absolute Wonderwerk bent.
Wil Uw beeld als Model van Gods grootste welbehagen in mij branden met het Vuur van Uw Hart, dat vanaf het uur van Uw Onbevlekte Ontvangenis elke seconde slechts heeft geklopt om de Glorie van onze onfeilbare God in haar volheid te laten stralen in tijd en in eeuwigheid.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

3 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als een stralend Licht, elk ogenblik en in alle omstandigheden en situaties van Uw leven vervuld van positieve, liefdevolle gedachten, gevoelens en verlangens jegens al Uw medeschepselen, zowel dieren als mensen.
Uit Uw mond komt geen enkel woord van achterklap, roddel, laster of ontmoediging. Uit U stralen slechts warmte die geneest en Licht dat alle duisternis verdrijft uit elk wezen wiens levensweg door de heilige aanraking van Uw voeten wordt gekust.
Mijn hele wezen verlangt zozeer, alle verdere uren van mijn leven één van hart en geest met U te zijn, opdat al mijn gedachten, gevoelens en verlangens even verslaafd mogen zijn aan Gods verlangens voor de Schepping als de Uwe het waren sedert Uw leven in het Vlees, o Tabernakel van Licht dat het eerste Paleis van de God-Mens was.
Tot verheerlijking van de Eeuwige Liefde smeek ik U dat mijn hart onvoorwaardelijk en totaal moge worden bezield door het heilig Vuur dat Uw Hart volkomen liet versmelten met de Zon van alle Leven.
Voortaan wil ik een leven leiden als slavin van Uw zuiverheid van Hart, opdat ik de levensweg van elk medeschepsel dat God mij waardig keurt te ontmoeten, niet langer moge overschaduwen of verduisteren, doch verlichten.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

4 augustus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als volmaakt Model van de mensenziel die zozeer één van Hart was met God dat geen kwaad haar kon misleiden.
Geen mensenziel werd ooit méér bekoord dan U, want de satan was verward over Uw nooit geziene heiligheid en over het Licht der volmaakte Liefde dat uit U straalde als uit duizend engelen. Deze Liefde was de bron van Uw onbegrensde macht over alle duisternis.
O volmaakt heilige Dochter van de Eeuwige Vader, zoals U wil ik mij uit zuivere Liefde tot mijn God afkeren van alles wat mijn ziel schade kan toebrengen, want Hij heeft haar geschapen als een dochter van Zijn Liefde, en verlangt haar te laten delen in de erfenis van Zijn eeuwigdurende schatten.
Welk onschatbaar geschenk heeft mijn Schepper mij bereid in de gave van het besef van goed en kwaad, want zodra ik dit besef bruiloft laat sluiten met een vrije wil die zich totaal aan mijn God overgeeft, ontsluit zich in mijn hart reeds het Eeuwig Rijk.
Daarom verheerlijk ik U, o Koningin van alle zielen, in Uw Wil om mijn onfeilbare Gids te zijn op mijn reis naar de poort van het Paradijs, want door de macht die U over mijn hart zult uitoefenen, zal ik niet langer het onkruid begieten en de bloemen verwaarlozen omdat het mijn Schepper heeft behaagd, hen slechts te ontsluieren volgens de maat van mijn Liefde tot Hem en al Zijn Werken.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

5 augustus - feestdag Maria ter Sneeuw

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Maria ter Sneeuw, het Kanaal van Zijn verlangen om het schijnbaar onmogelijke zichtbaar te verwezenlijken in een ziel die waarlijk slechts voor de vervulling van Zijn belangen leeft.
O Koningin van de eeuwigdurende zomer, U kunt het landschap van elke ziel die zich totaal aan U overgeeft, totaal en onherkenbaar omvormen.
Zie, ik geef de bodem van mijn ziel onvoorwaardelijk in Uw handen, opdat U mij verliefd zou laten worden op de wonderwerken die U in hem kunt voltrekken zodra hij bereid is om te leven van de verrukking, zich volmaakt de slaaf van Uw voeten te weten.
U hebt de macht om het uitzicht van mijn ziel te hervormen zoals een landschap na de nachtelijke sneeuw. In U en uit U kan ik opnieuw geboren worden voor het Ware Leven, want zodra ik mijn oude bodem van harte zal prijsgeven aan de mantel van Uw maagdelijke zuiverheid, zal hij onder de kussen van de zon van de oprechte Liefde met Uw mantel versmelten om nieuwe vruchtbaarheid te erven voor het Rijk Gods.
O Nieuwe Eva, machtig Symbool voor de wedergeboorte van de mensenziel die haar landschap volmaakt openstelt voor de verwezenlijking van Gods verlangen om alle sporen van oude zonde in zielenbodems onwerkzaam te maken, wil mijn leven opdragen aan de God der volmaakte Liefde, Die elke mensenwil wil herscheppen tot een Rijk zonder duisternis, opdat het aanschijn der aarde voorgoed vernieuwd moge worden.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

6 augustus – feest Gedaanteverandering van Jezus

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als het volmaakt Model van de mensenziel met een volmaakte zelfkennis als ondoordringbaar schild tegen alle bekoring.
Absoluut volmaakt had de Eeuwige Vader U gemaakt, en Uw nederigheid en de brandende Wil om één van Hart met Hem te blijven, hebben Uw volmaaktheid niet slechts in stand gehouden doch haar schittering van dag tot dag vergroot.
Hoe zwak en verleidbaar ben ik. Aan Uw voeten ben ik als een stervende kaarsvlam vóór een alomvattend Vuur dat de hele Schepping herinnert aan het oneindig Vuur waaruit alle Leven is voortgekomen.
O volmaakt Paradijs van onverwelkbare heiligheid, uit Liefde en tot verheerlijking jegens U en tot aanbidding van de absoluut voltooide Bron en Bestemming van alle heiligheid, wil ik geen ogenblik meer leven zonder oprechte erkenning van al mijn zwakheden en verleidbaarheden.
Geen enkel kamertje van mijn zielentempel mag ongeopend blijven om sporen van duisternis in mijzelf aan de ogen van mijn hart te onttrekken. Daarom geef ik U onvoorwaardelijk de sleutel tot al mijn kamers, opdat zij door U betreden en doorstraald mogen worden door het Licht dat recht uit Gods Hart doorheen U alles in mij moge beschamen, dat God niet verheerlijkt.
Heers nu onverdeeld in mij, o machtig Vuur, opdat in mij geen schaduw meer moge worden gevonden wanneer de Heer van mijn tempel mijn ziel tot Zich terug zal roepen.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

7 augustus – feest van de Eeuwige Vader

Meditatiegebed

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
God gaf U aan de mensheid als de Nieuwe Eva, de Vrouw Die nooit heeft willen zondigen en Die daarom voor tijd en eeuwigheid de hoogst verheven mensenziel zou worden, de Koningin van de Hemelse zuiverheid en de Meesteres van alle deugden.
Uw Liefde tot God en tot Zijn Schepping was absoluut volmaakt en ongeschonden, en zou nooit door enige overtreding tegen Zijn Wet worden geschonden.
Uw hele doen en laten, al Uw woorden, al Uw gedachten, gevoelens en verlangens werden slechts gedreven door de wil om Gods Plannen en Werken dichter bij hun voltooiing te brengen.
Tot verheerlijking van het Wonder van heiligheid dat U bent, en tot verheerlijking van de Bron waaruit dit Wonder is opgeweld als eindeloze kwelling voor de duisternis, leg ik voor U mijn verlangen neer om U na te volgen in de wil om een leven te leiden dat in alle details een kanaal van Liefde is, dat Licht en warmte over al mijn medeschepselen moge uitstorten tot ontsluiting van de werkingen van Gods almacht.
O Meesteres van mijn hart, geen bries mag de boom van mijn levensvruchten beroeren tenzij U hem in mijn tuin hebt gewild, geen warmte mag mijn vruchten omhullen tenzij deze uit de stralen van de Zon uit Wie U en alle schepselen zijn voortgekomen.
Daarom geef ik U onverdeeld mijn zielentuin in handen, want zolang mijn bodem Uw voeten kust met het Vuur van de alles beheersende Liefde tot de opperste zuiverheid, zal de vorst der wereld zien dat slechts de Ware Liefde de macht heeft, en dat zijn rijk is gedoemd om te verzinken in de afgrond die is bestemd voor elke menselijke wil die de koninkrijken der aarde méér zal hebben bemind dan de Wet van God.

Verheerlijking aan God (gebedsbloem nr. 1564)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

(wordt gedurende de maand augustus dag na dag aangevuld met de beschouwing en het gebed van de dag).