TOTUS TUUS, MARIA!

MARIA’S BLOEMENTUIN

GEBEDSBLOEMEN

Verzameling van alle gebeden door Maria geïnspireerd aan

Myriam van Nazareth

Ik draag deze gebedenverzameling op tot eerherstel aan Maria als Moeder van Smarten,
in welke hoedanigheid Zij mijn roeping als Haar instrument
gestalte heeft gegeven

De gebedscategorieën staan verder onderaan deze pagina opgesomd.

Via de volgende link kunnen instructies en onderrichtingen worden bereikt, die bevorderlijk zijn voor een juist begrip van de achtergrond bij de gebeden en die behulpzaam zouden zijn om de gebeden in hun juiste, door de Hemelse Koningin bedoelde context te plaatsen: Belangrijk in verband met de gebeden

 

Op 21 oktober 2018 liet de Meesteres van alle zielen via Myriam de volgende belangrijke stelling aan de zielen mededelen:

"Zeg aan de zielen dat om het even waarom in een gebed wordt gevraagd, slechts effect kan krijgen in de mate waarin de biddende ziel zich zelf actief inzet opdat God deze gunst in werking moge kunnen stellen.
Sedert jaren reeds benadruk Ik in al Mijn onderrichtingen het immens belang van de actieve deelname van elke ziel aan het heilsgebeuren, en de noodzaak van het koesteren van hartsgesteldheden van Ware Liefde en zuiverheid, dit wil zeggen van volkomen oriëntering van het hart op het Hart van God en op de doelstelling, in elk opzicht beeld en gelijkenis van God te worden.
De actieve inzet van de vrije wil voor Gods Werken, samen met de mate waarin de ziel waarlijk ontvankelijk is voor Gods innerlijke leiding, en zij met deze leiding meewerkt, bepalen de mate waarin haar gebeden verhoring kunnen vinden.
Dit is de enige weg om waarlijk vruchtbaar te zijn als werktuig voor de eindoverwinning van het Licht en de Liefde over de duisternis, die bron is van alle ellende in de wereld en van de teloorgang van zielen".

Op 16 oktober 2016 had de Koningin des Hemels in dit verband reeds de volgende woorden gesproken:

"Elk gebed dat waarlijk door Gods Geest is geïnspireerd, draagt in zich een kracht die God erin heeft gelegd opdat het zou kunnen dienen tot voltooiing van Zijn Werken ten gunste van Zijn Schepping en de grondvesting van Zijn Rijk op aarde. Deze kracht gaat niet automatisch van het gebed uit, zij wordt pas ontsloten door:

  1. het vertrouwen en het geloof van de biddende ziel in deze kracht;
  2. de zuiverheid van de Liefde van de biddende ziel jegens God en de Schepping;
  3. de oprechte wil van de biddende ziel om het gebed te maken tot een actief werktuig tot vervulling van Gods Heilsplan.

In de mate waarin deze drie voorwaarden meer of minder vervuld zijn, ontplooit het gebed een groter of kleiner aandeel van de kracht waarmee het geladen is.
De concrete uitwerking van een gebed wordt door vele factoren beïnvloed, in het bijzonder door Gods Plan met de Schepping, door de staat van genade van de biddende ziel, en door de noden van Gods Gerechtigheid (die op zich reeds in hoofdzaak wordt bepaald door de staat van genade of ongenade van de mensheid als geheel). Zelfs in de gevallen waarin dit alles geen zichtbare uitwerking van het gebed toelaat, zal een gebed dat wordt verricht door een ziel die tijdens het bidden aan de drie voorwaarden voldoet, minstens een verborgen uitwerking krijgen in de ontwikkeling en bloei van de ziel zelf".

 

Om diverse redenen werd besloten, het aantal interne verlinkingen op onze website sterk te verminderen. De belangrijkste reden is ontsproten uit het verlangen van de Moeder Gods, dat de zielen veel méér, spontaner en zelfstandiger de bijzondere rijkdom aan teksten op deze website zouden verkennen. Links schrijven als het ware bepaalde reiswegen voor, terwijl het zelfstandig navigeren de enige weg is die kan uitmonden in de ontdekking van vele nooit eerder gevonden schatten. Dit past tevens volkomen bij Maria’s stelling, dat de ziel slechts verdiensten verwerft via datgene wat zij spontaan en vrijwillig, vanuit haar eigen hart, voor haar eigen vorming en ten voordele van Gods Heilsplan zoekt te doen.
Alle teksten en gebeden die de Koningin des Hemels via deze weg aan de zielen heeft geschonken en nog steeds schenkt, vormen een buitengewoon sluitend systeem dat de zielen in zijn geheel in zich moeten opnemen. Pasklaar aangereikte zoekpaden (via veelvuldige verlinkingen) kunnen niet anders dan ten dele aan het grote doel van dit Werk van de Meesteres van alle zielen voorbijschieten: een diepe vorming van zielen in de Geheimen van het Goddelijk Leven.
In naam van de Koningin des Hemels is Haar Maria Domina Animarum Werk ervan overtuigd dat zielen die deze vormingsteksten vanuit een hart vol Liefde voor Gods Werken in zich opnemen, begrip zullen tonen voor deze beslissing, die wij hebben genomen in gehoorzaamheid aan Haar, Die de Zetel van Wijsheid is.
De ziel die heel gericht iets zoekt, kan steeds gebruik maken van de zoekfunctie CTRL+F.
 
In het begin van de Advent 2018 gaf de Meesteres van alle zielen een treffend beeld waarin Zij de deugden – de bouwstenen van de heiligheid – vergelijkt met bloemen. Zie de parallel tussen dit beeld en het feit dat Zij tevens de door Haar geïnspireerde gebeden 'bloemen' noemt, daar gebeden die uit een zuiver en liefhebbend hart tot de Hemel worden worden gericht, de lusttuin van Gods Rijk helpen uitbouwen:

"Ziehier het geheim om Mijn Hart te winnen en de volheid van Mijn bescherming en leiding te ontvangen: Ik ben verliefd op bloemen. Laat de ziel van haar hart een paradijs van de weelderigste bloemen der deugden maken, die samen een lusttuin van ware zelfverloochenende Liefde vormen, en Ik zal in haar leven en heersen alle uren van haar leven, en elke slang van bekoring die in deze tuin zal trachten binnen te dringen, zal tussen de bloemen de verstikkingsdood sterven. Ja, de duivel is allergisch voor de bloemen der ware deugd, want hij herkent in hen het parfum van Haar, Die hij nooit heeft kunnen overwinnen en onder Wier voeten zijn rijk van duisternis, chaos, ellende en leed verpulverd zal worden".

INHOUD

Bloemen

N.B. : Buiten de 'gewone' gebeden, en daarom zonder volgnummer:

Krachtige aanroepingen

Maria’s Novembergebedsplan

Dagelijks Gebedsplan

Speciale gebedscategorieën