TOTUS TUUS, MARIA !

ADVENTSVIERLUIK

Gebedsbloemen voor de vier weken van de Advent
door de allerheiligste Moeder van God aan de zielen gegeven via

Myriam van Nazareth

Het volgende vierluik werd door de Meesteres van alle zielen geïnspireerd als een geheel van veertig aanroepingen, verdeeld in groepen van tien voor elk van de vier weken van de Advent.
Het Advents-vierluik beoogt, lofprijzing te brengen die de macht van het Goddelijk Licht wekt in de strijd tegen de duisternis in de wereld en in de ziel zelf.
De Koningin van Hemel en aarde wees reeds jaren geleden op de diepe spirituele betekenis van de Advent als een reis uit de duisternis naar het Licht, zowel in de wereld als geheel alsook in de individuele ziel die waarlijk van God alleen verlangt te zijn.

ADVENTS-VIERLUIK – Bloemen 1605-1608

1e week van de Advent
Gebed 1605 wordt vanaf de 1e Adventszondag tot en met de zaterdag vóór de 2e Adventszondag dagelijks gebeden:

1605. LOFPRIJZING AAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
TOT VERLAMMING VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Drie-Ene God, vervuld van verlangen naar de wedergeboorte van de Christus in de wereld en in mijzelf, breng ik U in eenheid met het Hart van Maria, de Koningin van Hemel en aarde en door U uitverkoren maagdelijke Moeder van Uw Zoon Jezus Christus als de God-Mens, de offerande van mijn hele wezen in lofprijzing en dank voor Uw boven alles verheven Liefde.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als het hoogst verheven Tabernakel van het Goddelijk Licht.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als het Grote Teken van mijn God tegen de duisternis en als de vlekkeloze Spiegel van Zijn Liefde, Zijn macht en Zijn Wijsheid.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als Gods feilloze, eeuwigdurende en onwankelbare Brug over de stroom van alle zonde en bekoring.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als Ster van het volmaakt heilig Licht in de nacht die door de erfzonde over de mensheid was neergedaald.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als absoluut Meesterwerk van de Schepper van alle Licht dat geen schaduwen werpt.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als de enige ondoordringbare Burcht tegen alle bekoring en oppermachtige Schrik voor de legers der duisternis.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als Belichaming van de dood van alle effecten van de erfzonde en van de zondigheid der mensenzielen.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als stralende Dageraad na de dreiging van een eeuwigdurende nacht in de kerker van de vijand van God en al Zijn Werken.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als de Vrouw Die is voorbestemd om alle werken van de satan onder Haar voeten te verbrijzelen tot teken voor de macht van de volmaakte Liefde.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als Belichaming van de absoluut volmaakte oogst uit het zaad van Gods heiligheid.

Slotgebed:
Almachtige Drie-Ene God, ik leg mijn hele wezen en mijn hele leven voor U neer in het innigste verlangen naar de definitieve Geboorte van het Licht in de wereld, in alle mensenharten en in mijzelf.
Ik wil elk spoor van duisternis en van duistere neigingen in mijzelf vervangen door het Ware Licht.
Moge tot aan de einder van mijn levensweg mijn hele wezen een levende Advent zijn, een weg via dewelke de Christus Zijn Verlossingswerken in de wereld verder kan ontsluiten.
Daarom stel ik mijn vrije wil restloos ter beschikking van Maria, de Koningin van het Licht, opdat ik in innige eenheid van hart met Haar nog slechts Werken van Licht moge volbrengen, tot verwelkoming van de Christus in de wereld en in mijzelf.


www.maria-domina-animarum.net

2e week van de Advent
Gebed 1606 wordt vanaf de 2e Adventszondag tot en met de zaterdag vóór de 3e Adventszondag dagelijks gebeden:

1606. LOFPRIJZING AAN HET GESCHENK VAN HET LEVEN
TOT VERLAMMING VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Drie-Ene God, vervuld van verlangen naar de wedergeboorte van de Christus in de wereld en in mijzelf, breng ik U in eenheid met het Hart van Maria, de Koningin van Hemel en aarde en door U uitverkoren maagdelijke Moeder van Uw Zoon Jezus Christus als de God-Mens, de offerande van mijn hele wezen in lofprijzing en dank voor Uw boven alles verheven Liefde.
Ik prijs en dank mijn God voor mijn levensweg als reis naar mijn wedergeboorte als echte, trouwe christen die zichzelf levenslang verloochent voor de bloei van het zaad dat de Christus op aarde heeft uitgestrooid.
Ik prijs en dank mijn God voor mijn levensweg als reis naar het ware Goddelijk Leven dat de cultuur van de dood van het aanschijn der aarde kan verdrijven.
Ik prijs en dank mijn God voor het onschatbaar geschenk van de Heilige Geest als een innerlijke Ster die ononderbroken naar de Christus wijst.
Ik prijs en dank mijn God voor het onschatbaar geschenk van Maria als Moeder en Leidster, om de Christus in mij te baren en mij op Zijn wegen te helpen houden.
Ik prijs en dank mijn God voor het vermogen om te verlangen naar het Goddelijk Licht als enige zin en Bestemming van mijn leven.
Ik prijs en dank mijn God voor mijn leven als enige kans om de volmaakte zelfverloochenende Liefde te helpen uitstrooien over al mijn medeschepselen.
Ik prijs en dank mijn God voor mijn leven als enige kans om de vervullende eenheid met het brandend Hart van de Christus te leren ervaren.
Ik prijs en dank mijn God voor mijn leven als enige kans om het wonder van de schoonheid te leren kennen van de bloemen die bloeien uit het zaad van alle beproevingen op mijn levenslange reis naar het Bethlehem van mijn innerlijk tabernakel, waar mijn ziel de Bruiloft met de Christus moet sluiten.
Ik prijs en dank mijn God voor het vooruitzicht van een leven in de Eeuwige Zomer voor elke ziel die voor haar medeschepselen levenslang een lente vol zon en bloesems is geweest.
Ik prijs en dank mijn God voor Zijn Heilsplan, dat elke ziel de macht heeft gegeven om elke bedreiging van het Ware Leven te verdrinken in het onzichtbaar bloed van beproevingen die in zelfverloochenende Liefde tot God, tot al Zijn Werken en tot alle medeschepselen vóór Zijn Troon worden neergelegd. Geprezen en gedankt zijn de Christus en Maria, Die de bloei van het Goddelijk Heilsplan mogelijk hebben gemaakt.

Slotgebed:
Almachtige Drie-Ene God, ik leg mijn hele wezen en mijn hele leven voor U neer in het innigste verlangen naar de definitieve Geboorte van het Licht in de wereld, in alle mensenharten en in mijzelf.
Ik wil elk spoor van duisternis en van duistere neigingen in mijzelf vervangen door het Ware Licht.
Moge tot aan de einder van mijn levensweg mijn hele wezen een levende Advent zijn, een weg via dewelke de Christus Zijn Verlossingswerken in de wereld verder kan ontsluiten.
Daarom stel ik mijn vrije wil restloos ter beschikking van Maria, de Koningin van het Licht, opdat ik in innige eenheid van hart met Haar nog slechts Werken van Licht moge volbrengen, tot verwelkoming van de Christus in de wereld en in mijzelf.


www.maria-domina-animarum.net

3e week van de Advent
Gebed 1607 wordt vanaf de 3e Adventszondag tot en met de zaterdag vóór de 4e Adventszondag dagelijks gebeden:

1607. LOFPRIJZING AAN DE GODDELIJKE BELOFTE
TOT VERLAMMING VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Drie-Ene God, vervuld van verlangen naar de wedergeboorte van de Christus in de wereld en in mijzelf, breng ik U in eenheid met het Hart van Maria, de Koningin van Hemel en aarde en door U uitverkoren maagdelijke Moeder van Uw Zoon Jezus Christus als de God-Mens, de offerande van mijn hele wezen in lofprijzing en dank voor Uw boven alles verheven Liefde.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de Zoon van God Die in elke ziel opnieuw geboren wil worden om de wereld waarlijk te kunnen bevruchten met de Ware Liefde.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de ontsluiting van mijn vermogen om alle duisternis te weren en te overwinnen door de Bruiloft tussen mijn eigen vrije wil en de Goddelijke Genade.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van mijn roeping om opnieuw geboren te worden uit dezelfde hoogheilige Schoot die de Zoon van God als mens heeft gebaard.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de dageraad van de eeuwigdurende dag van de Eeuwige Liefde.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de volledige heiliging van de ziel die haar hart heeft gemaakt tot een wieg van warmte en geborgenheid voor de Christus.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte dat de ziel de macht van haar eigen vrije wil tot ontsluiting van de Eeuwige Gelukzaligheid zal zien in de mate waarin zij haar wil levenslang gebruikt voor een strikte navolging van de Harten van Jezus en Maria.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van het tijdperk van de voltooide heiliging van de wereld, waarin alle schepselen de verrukkingen van de Tegenwoordigheid van hun God in hun volheid zullen ervaren, omdat de Zoon van God uit een menselijke vrouw op aarde de reis van duizend kwellingen heeft aanvaard.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de nimmer ondergaande Zon aan de horizont van mijn levensweg indien ik deze wil volbrengen tot goedmaking voor het leed dat de Christus vanaf Zijn Bethlehem voor mij met onbegrensde Liefde heeft aanvaard.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de definitieve overwinning van het Licht in elke ziel die deze overwinning wil helpen afbetalen door haar eigen kruisen te beschouwen als doodvonnissen voor de duisternis in zichzelf en in de wereld.

Slotgebed:
Almachtige Drie-Ene God, ik leg mijn hele wezen en mijn hele leven voor U neer in het innigste verlangen naar de definitieve Geboorte van het Licht in de wereld, in alle mensenharten en in mijzelf.
Ik wil elk spoor van duisternis en van duistere neigingen in mijzelf vervangen door het Ware Licht.
Moge tot aan de einder van mijn levensweg mijn hele wezen een levende Advent zijn, een weg via dewelke de Christus Zijn Verlossingswerken in de wereld verder kan ontsluiten.
Daarom stel ik mijn vrije wil restloos ter beschikking van Maria, de Koningin van het Licht, opdat ik in innige eenheid van hart met Haar nog slechts Werken van Licht moge volbrengen, tot verwelkoming van de Christus in de wereld en in mijzelf.


www.maria-domina-animarum.net

4e week van de Advent
Gebed 1608 wordt vanaf de 4e Adventszondag tot en met Kerstavond dagelijks gebeden:

1608. LOFPRIJZING AAN DE GEBOORTE VAN DE CHRISTUS
TOT VERLAMMING VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Drie-Ene God, vervuld van verlangen naar de wedergeboorte van de Christus in de wereld en in mijzelf, breng ik U in eenheid met het Hart van Maria, de Koningin van Hemel en aarde en door U uitverkoren maagdelijke Moeder van Uw Zoon Jezus Christus als de God-Mens, de offerande van mijn hele wezen in lofprijzing en dank voor Uw boven alles verheven Liefde.
Ik prijs en dank mijn God voor Zijn Plan voor het leven van Jezus Christus als Licht der wereld.
Ik prijs en dank mijn God voor de uitverkiezing van de Onbevlekte, volmaakt heilige Maagd Maria tot Akker voor het Goddelijk Zaad waaruit de Verlosser geboren zou worden.
Ik prijs en dank mijn God voor de zending van Jezus Christus in de wereld als Messias en Voorbode voor de wedergeboorte van het Rijk Gods op aarde.
Ik prijs en dank mijn God voor de komst en het Leven van de Goddelijke Verlosser op aarde als ontsluiting van de Ware Hoop voor elke ziel die haar leven zou leiden in navolging van Zijn Leer en Zijn innerlijke gesteldheden van zelfverloochening en uitsluitende dienst aan de voltooiing van Gods Heilsplan.
Ik prijs en dank mijn God voor de Christus als Bron van de ware Vrede van hart, de vrucht van een alles beheersend verlangen naar eenheid met Gods Wil.
Ik prijs en dank mijn God voor de Menswording van Zijn Zoon uit de Nieuwe Eva tot herstel van de heiligheid van de mensenziel die waarlijk dienares van het Rijk van de Liefde wil zijn.
Ik prijs en dank mijn God voor het Leven van de Christus als Zaaier van een Liefde die alle onkruid van duisternis verstikt op akkers die zich totaal aan God geven voor een oogst van vruchten voor Zijn Rijk.
Ik prijs en dank mijn God voor de Geboorte van Hem Die kwam om in alle eeuwen de kiem van heiligheid van elke ziel van goede wil te ontsluiten voor een bloei die de macht van de duisternis in de wereld kan helpen breken.
Ik prijs en dank mijn God voor de Geboorte van de Koning van de Liefde, Die bereid was om de onherbergzaamheid en de koude van het Bethlehem van mijn ziel te trotseren om mij een leven mogelijk te maken dat niet langer gedoemd was om zonder zin en zonder doel te blijven.
Ik prijs en dank mijn God voor een hart dat is bestemd om tot wieg te dienen voor de Zoon van God, opdat mijn zielenbodem giftig moge zijn voor de slangen van alle bekoring tot werken van duisternis.

Slotgebed:
Almachtige Drie-Ene God, ik leg mijn hele wezen en mijn hele leven voor U neer in het innigste verlangen naar de definitieve Geboorte van het Licht in de wereld, in alle mensenharten en in mijzelf.
Ik wil elk spoor van duisternis en van duistere neigingen in mijzelf vervangen door het Ware Licht.
Moge tot aan de einder van mijn levensweg mijn hele wezen een levende Advent zijn, een weg via dewelke de Christus Zijn Verlossingswerken in de wereld verder kan ontsluiten.
Daarom stel ik mijn vrije wil restloos ter beschikking van Maria, de Koningin van het Licht, opdat ik in innige eenheid van hart met Haar nog slechts Werken van Licht moge volbrengen, tot verwelkoming van de Christus in de wereld en in mijzelf.