TOTUS TUUS, MARIA !

TOEPASSING VAN DE WETENSCHAP VAN HET GODDELIJK LEVEN

Brieven van de Koningin des Hemels aan individuele zielen

Onderrichtingen specifiek gericht op concrete levenssituaties
en levensvragen van zielen

Myriam van Nazareth

De zielen worden ertoe uitgenodigd, de belangrijke info in verband met de antwoordbrieven te lezen, waarvan de link onder deze inleiding staat

TOTUS TUUS, MARIA !

Korte inleiding en toelichting door Myriam

Lieve zusters en broeders,

Van meet af aan vertrouwden zielen ons Apostolaat in brieven hun zielennood toe. In vele gevallen stond de Meesteres van alle zielen toe, deze brieven te beantwoorden, en nam Zij de gelegenheid van dat antwoord te baat om onderrichtingen te geven.

Ik beklemtoon dat elk antwoord door Maria Zelf geïnspireerd werd. Daar ik het niet passend zou achten indien dit niet het geval was, werd elk antwoord uitsluitend geformuleerd op een tijdstip waarop mij in het hart de innigst mogelijke eenheid met het Hart van Maria werd toegestaan. Deze gesteldheid van hart blijkt wellicht reeds uit de woordkeuze en de formuleringen in deze brieven.

Hoewel de antwoorden vanzelfsprekend van private aard waren, en rechtstreeks afgestemd waren op de in de brieven voorgelegde problemen, noemde Maria Zelf hen toepassingen van de Wetenschap van het Goddelijk Leven. Wij weten immers – want dat is de diepe zin en doelstelling van ons Apostolaat – dat de Meesteres van alle zielen de Wetenschap van het Goddelijk Leven wil onderwijzen. Zij bedient Zich daarom van elke aanleiding om deze kennis en inzichten in de zielen te grondvesten, opdat zij deze op hun concrete problemen van toepassing zouden leren brengen en zich daardoor de vruchtbaarste wijze van leven eigen kunnen maken.

Om deze reden publiceren wij met toelating van Maria brieven of gedeelten uit brieven, voor zover deze alle zielen kunnen helpen in hun zielenstrijd. Vanzelfsprekend blijven daarbij alle persoonlijke identiteitsgegevens onvermeld of worden deze derwijze veranderd dat geen conclusies kunnen worden getrokken over de identiteit van de auteur van de aan ons Apostolaat gezonden vragen.

De enige bedoeling van deze verzameling is: de Meesteres van alle zielen te dienen en Haar Werken in de zielen nog vruchtbaarder te maken. Alles is genadewerking, van ons allen worden slechts een oprechte inzet en volhardende groei verlangd.

Aangezien de meeste antwoordbrieven waren gericht aan Duitstalige zielen, zijn vele ervan voorlopig niet in het Nederlands vertaald. Volgens de verlangens van de Meesteres van alle zielen, en strikt op Haar Tijd, zal worden overgegaan tot deze vertalingen.

Op Tweede Pinksterdag 2013 maakte de Koningin des Hemels definitief een eind aan het systeem van de antwoordbrieven, zoals Zij in de Belangrijke info in verband met de antwoordbrieven (zie de link hieronder) nader liet toelichten. Sedertdien is Myriam ook niet meer voor de buitenwereld bereikbaar, als één van de maatregelen die de Moeder Gods heeft getroffen in het kader van de teruggetrokkenheid die voor Myriams mystieke roeping absoluut noodzakelijk is.

Tegen deze achtergrond verzeker ik ieder van U bij deze van de brandende Liefde van Maria.

Ten dienste van de Meesteres van alle zielen, Myriam

Inhoud