DE OORLOG IN DE OEKRAINE:
PLANT DE SATAN ZIJN LAATSTE SLAG TEGEN DE SCHEPPING?

Zeer dringende brief geïnspireerd door de Koningin des Hemels

aan Myriam van Nazareth

in antwoord op een uiterst belangrijke vraag

TOTUS TUUS, MARIA !

Een Engelstalige zus in Jezus Christus en Maria schreef een brief rond de volgende vraag. Zoals door de Meesteres van alle zielen gevraagd, werd het vroegere systeem waarbij Zij brieven beantwoordde en verordende dat een aantal van de antwoorden zouden worden gepubliceerd, reeds in 2012 beëindigd. Het thema dat in de volgende brief ter sprake werd gebracht, is echter door de Koningin des Hemels als zo essentieel geoordeeld, dat Zij een uitzondering op Haar regel heeft toegestaan en een antwoord heeft geïnspireerd, en dat Zij heeft verordend dat dit antwoord spoedig zou worden gepubliceerd.

De vraag luidt als volgt:
"Bij het lezen van de Speciale Openbaring die in juni ter gelegenheid van de Russisch-Oekraïense oorlog werd gepubliceerd, was ik ten zeerste geïntrigeerd door de woordkeuze van onze Hemelse Meesteres in Haar inleiding:
In mijn geliefde Oekraïne woedt een oorlog die is ontketend door de satan zelf in een ultieme poging om de wereld totaal te ontwrichten. Deze oorlog maakt rechtstreeks deel uit van de laatste fase van de strijd van de duisternis tegen het Licht voor de beheersing van de wereld met als uiteindelijke doelstelling de vernietiging van de Schepping.
Op mij hebben deze woorden het effect van een wekroep. Dit geldt trouwens voor de hele sectie betreffende spirituele oorlogsvoering. Heeft de wereld werkelijk het punt bereikt waarop de duivel zijn laatste slag tegen de Schepping plant?"

Lieve zus in Jezus en Maria,

De allerheiligste Moeder van Christus heeft mij toegestaan om wat uit te weiden over het thema dat in Uw vraag ter sprake is gebracht. Hierbij wil Zij tevens de aandacht vestigen op, en verwijzen naar, Haar recent verslag dat werd gepubliceerd in de vorm van de speciale sectie over spirituele oorlogsvoering.

Het uitgangspunt van het volgende antwoord kan U wellicht verbazen, maar een poosje geleden beantwoordde de Hemelse Koningin een vraag die ik Haar enige tijd voordien had voorgelegd, met een onverwachte parallel:

Zij zei dat het Koninkrijk der Hemelen zou kunnen worden beschouwd als gebaseerd op de grondregel van de democratie, terwijl het rijk van de satan zou kunnen worden beschouwd als gebaseerd op de grondregel van het totalitarisme. Het 'Koninkrijk der Hemelen' en het 'rijk van de satan' moeten hierbij strikt worden begrepen als verwijzend naar de betrekkingen van God, respectievelijk van de satan, jegens de zielen op aarde. Democratie is een bestuurssysteem dat is gebaseerd op deelneming van de mensen van een gemeenschap of van een samenleving aan de besluitvorming, terwijl totalitarisme geen individuele vrijheid toelaat en is gebaseerd op bestuur door het opleggen van de wil en de beslissingen van de machthebber(s). Laten wij deze principes toepassen op de partijen die een nooit eindigende spirituele oorlog voeren met de mensenzielen en de Schepping als geheel als inzet:

God en Zijn machten van het Licht maken het tot regel dat zij hun wil niet aan de mensenzielen opdringen, doch eerder om de vrije medewerking van de mensenzielen vragen, wat derhalve door de zielen ofwel kan worden aanvaard ofwel door hen kan worden afgewezen. Wij kunnen aldus stellen dat de ontwikkeling van de mensheid of van de Schepping als geheel in hoge mate wordt bepaald door de wijze waarop de mensenzielen verkiezen, om te gaan met de opties die hen door de Goddelijke Voorzienigheid worden geboden. God, hoewel Hij almachtig is, legt Zijn Wil niet op, Hij geeft er de voorkeur aan dat de individuele zielen Hem zouden tonen wat zij werkelijk willen. Deze houding van God is gebaseerd op Zijn absoluut onbegrensd respect voor elk van Zijn schepselen, daar Hij ieder van hen beschouwt als een Werk dat in Zijn Hart is ontworpen en door Zijn absoluut volmaakte Intelligentie en Wijsheid tot stand is gebracht.

Het komt er dus op neer, dat God erop staat, dat Zijn Rijk op aarde zou worden bestuurd in een vorm zoals wij deze in feite kennen als 'democratie'. In de mate waarin de zielen bereid zijn om gevolg te geven aan de inspiraties 'van Boven', zullen zij de Wil van God doen; in de mate waarin zij dit niet zijn, kiezen zij ten voordele van Gods tegenhanger, die de duivel, de satan is, of bij uitbreiding de machten der duisternis. In wezen is dit inderdaad democratie: een verregaande vrijheid van het individu bij het bekend maken van zijn of haar voorkeuren, waarbij de Heerser (God) met deze voorkeuren onvoorwaardelijk rekening houdt en ten volle de waardigheid van elk van Zijn menselijke onderdanen respecteert. Ja, uiteindelijk wordt elk individu wel degelijk door God aan een levensoordeel onderworpen, doch dit gebeurt geen seconde eerder dan zodra het individu het einde van zijn reis doorheen het aardse leven heeft bereikt en dus vele beslissingen heeft genomen, hetzij ten gunste van Gods Wet, hetzij in overtreding met die Wet. Elke beslissing die een ziel in de loop van haar aardse leven neemt, betekent hetzij een keuze voor de Liefde (het Licht, het Goddelijk Leven) of voor de dood (de duisternis als de grote vijand van het Leven en de Liefde). De eerste vorm van beslissingen wijst op het verlangen van de ziel om een spiegel te zijn van het Hart van haar Goddelijke Schepper, de laatstgenoemde vorm wijst op een gebrek aan een dergelijk verlangen, wat haar zal doen neigen tot ondeugd en zonde en aldus tot het niet-vervullen van de opdracht die God haar heeft toevertrouwd ten dienste van de vervulling van Zijn Plannen en Werken in de wereld.

De satan daarentegen, is een totalitaire heerser. Hij dringt onophoudelijk zijn wil op aan elke individuele ziel en tracht dwang uit te oefenen teneinde de ziel aan te sporen om gevolg te geven aan zijn inspiraties en daardoor zijn beslissingen ten uitvoer te leggen, die ten volle zijn gericht op de verwoesting van alles wat God tracht te verwezenlijken met het oog op de grondvesting van een wereld vervuld van ware, zelfverloochenende Liefde tussen alle schepselen.

Kijkt U nu even naar het conflict dat zich in zijn volle onvoorstelbare gruwelijkheid voor onze ogen aan het ontvouwen is. Het gaat hier niet louter om een conflict tussen staten, tussen politieke visies of tussen legers, het betreft hier een conflict dat onmiskenbaar getuigt van het feit dat de spirituele geschiedenis van de mensheid het punt heeft bereikt waar de duisternis met haar totalitaire doelstellingen de democratie, de individuele vrijheid en alle waarden tracht te verpletteren, die inherent zijn aan de pogingen van de mensheid om het Leven te bevorderen en niet de dood, te strijden voor de Liefde in plaats van haat, verachting en agressie te bevorderen, en te strijden voor het behoud van respect en onvoorwaardelijke zorg tussen schepselen in plaats van te kiezen voor misprijzen en grenzeloos gebrek aan respect voor elk medeschepsel en voor het Leven als de eigenlijke handtekening van God Zelf, Die de Eeuwige Liefde is. De satan, deze totalitaire heerser, drijft zijn volgelingen naar het absolute toppunt van de haat tegen elke mogelijke uiting van democratische waarden, en inspireert hen tot verwoesting van deze uitingen op de meest brutale en barbaarse wijzen die men zich kan voorstellen.

Totalitarisme zal steeds trachten, elke uiting van de vrije wil te verpletteren en in de harten elk spoor te ontwortelen dat individuen ertoe zou kunnen aanzetten om zich ooit te verzetten tegen de wil en de beslissingen van de machthebber(s) en tegen het bestuur dat deze laatstgenoemde(n) heeft/hebben gegrondvest as de enige wet en de enige norm. Deze houding jegens de onderdanen van de staat is in rechtstreeks conflict met het basisprincipe dat God Zelf vanaf het begin der tijd heeft gegrondvest: dat Zijn schepselen te allen tijde een vrije wil zouden bezitten, die onschendbaar is en die in geen enkele omstandigheid door Hem zou worden genegeerd, ondanks het feit dat Hij de macht bezit om Zijn schepselen te allen tijde om het even wat te weigeren. Dit maakt elk totalitair regime onverenigbaar met de Wil van God en betekent derhalve dat een totalitair regime de verwezenlijking van de werken en plannen der duisternis in de hand werkt.

Enkele maanden geleden verzekerde de Koningin des Hemels mij, en ik geef hier Haar woorden uiterst getrouw weer, dat het regime dat deze oorlog is begonnen en hetwelk ik in gehoorzaamheid aan Haar bevel voortaan in deze brief zal aanduiden met de term 'de agressorstaat', één van de boosaardigste regimes is, die de geschiedenis van de mensheid ooit heeft gezien. Onder boosaardig regime verstaat Zij een systeem voor het besturen van een menselijke samenleving via de tenuitvoerlegging van waarden die niet bevorderlijk zijn voor de vervulling van Gods Wet van de Ware Liefde (dit begrip is uitvoerig gedefinieerd in de basisonderrichting van de Hemelse Koningin De Ware Liefde) doch die integendeel bijdragen tot de verwezenlijking van de ultieme plannen en werken der duisternis, die volledig zijn afgestemd op de verwoesting van Gods Werken en Plannen in de wereld door niet-aflatende pogingen tot het uitschakelen van alle effecten die teweeg worden gebracht door handelingen, woorden, gevoelens, gedachten en bestrevingen van onzelfzuchtige Liefde die ontstaan in de vrije wil van mensenzielen die bereid zijn om met hun Goddelijke Schepper mee te werken teneinde Hem in staat te stellen om Zijn Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Gerechtigheid en Geluk onder alle schepselen op aarde te grondvesten. Elke ziel die besluit om de werken en plannen van de satan, de prins der duisternis, te dienen, is medeplichtig aan de door deze laatstgenoemde gepleegde alomvattende misdaad tegen Gods Wet.

Een boosaardig regime is derhalve niet louter een stel politieke regels die worden gekenmerkt door gevolgen die potentieel een aantal mensen kunnen schaden, het is in wezen een stel regels die ten uitvoer worden gelegd door (een) machthebber(s), ontworpen door de vrije wil van deze laatstgenoemde(n) om doelstellingen te bereiken die niet verenigbaar zijn met de eigenlijke zin en het eigenlijke doel van het leven van elke mensenziel op aarde, namelijk het leiden van een leven ten dienste van de vervulling van Gods Basiswet van de ware zelfverloochenende Liefde en het afstand doen van om het even welke handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en bestrevingen die op welke wijze dan ook de werken en plannen der duisternis zouden kunnen dienen. Bijgevolg, vanwege het feit dat een boosaardig regime niet is gericht op de vervulling van Gods Wet van de Ware Liefde, zal het automatisch duisternis, haat en verwoesting voortbrengen en aanleiding geven tot het ontstaan van uiteenlopende waarden die, indien zij worden gemaakt tot wettelijke norm die moet worden gekoesterd door elke onderdaan van het regime, broedhaarden worden voor de meest uiteenlopende zonden en ondeugden, die leven geven aan ellende, ongeluk, onvrede, onveiligheid, angst, leed, en verachting voor het leven en voor elke uiting van Liefde en van het verlangen van individuen om de voelbare Tegenwoordigheid van hun God te ervaren, Die de Bron is van alle Leven, Liefde, Geluk en geborgenheid.

Volgens een basisstelling van de Meesteres van alle zielen is elke mensenziel slechts met één doel op aarde: om via al haar handelingen en via al haar innerlijke gesteldheden gedurende haar hele levensreis op aarde bij te dragen tot de verwezenlijking van Gods voornaamste Plan ten bate van de hele Schepping – de grondvesting van een levensatmosfeer die een volkomen afstraling vormt van de sfeer van het Eeuwig Leven in de Hemel, een atmosfeer die wordt gekenmerkt door de volkomen afwezigheid van alle chaos, ellende, leed, dood, ongeluk, angst, onvrede of onveiligheid, een atmosfeer die slechts mogelijk kan worden gemaakt naarmate grotere aantallen mensenzielen van harte verlangen naar de uitvoering van de Goddelijke Wet van volmaakte Liefde op een zo waarachtige en zo volhardende wijze dat de wereld waarlijk tot een levende belichaming wordt van de Tegenwoordigheid en werkingen van God Zelf, Die absoluut volmaakte Liefde IS.

Een andere door de Koningin des Hemels onderrichte basisstelling zegt dat, terwijl God van elke mensenziel verwacht dat deze bereid zou zijn om haar eigen vrije wil op te offeren aan de verwezenlijking van dit ideaal, Gods eeuwige tegenstander, de satan, de prins der duisternis, onophoudelijk elke mensenziel tracht te inspireren tot handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en bestrevingen die precies tegengesteld zijn aan de handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en bestrevingen die noodzakelijk zijn om Gods grote droom van universeel Geluk tussen alle zielen op grond van een vlekkeloze vervulling van Zijn Wet van Ware Liefde waar te maken.

Doorheen de eeuwen is de satan erin geslaagd om talloze mensenzielen te doen leven op een wijze die drastische gevolgen heeft gekregen voor de algemene atmosfeer van denken, voelen en bestreven die God, de Eeuwige Liefde, doorheen de hele geschiedenis in alle mensenharten heeft trachten te leggen. Steeds grotere aantallen zielen hebben het daardoor steeds moeilijker gekregen om de wegen van de Ware Liefde te volgen, die gepaard gaan met een spontane neiging om afstand te doen van vele wereldse verlangens en om zich toe te spitsen op de doelstellingen die worden nagestreefd door God Zelf, en steeds méér zielen neigen ertoe, hun hele leven te wijden aan het najagen van materiële doelstellingen: rijkdom, materiële bezittingen en eigendommen, duidelijke tekenen van macht en status.

Naarmate grotere aantallen zielen beginnen kiezen voor de wijzen van denken, voelen en nastreven die worden geïnspireerd door de duisternis, raakt de algemene levenssfeer in de hele wereld in een negatieve zin aangetast, wat betekent dat gevoelens van rust en Vrede en van kracht gevende Liefde geleidelijk in de verdrukking komen ten voordele van een atmosfeer van onveiligheid, spanning, angst, zinloosheid, uitzichtloosheid en een verlammend gebrek aan medevoelen tussen schepselen. Dit is de atmosfeer uit dewelke zonde en ondeugd worden geboren, en die ervoor zorgt dat toenemende aantallen zielen elk gevoel voor gezonde morele waarden verliezen – wat in wezen betekent dat deze zielen voeling verliezen met Gods verwachtingen over hoe een ziel zou moeten leven en hoe zij zou moeten zijn.

Zie hoe dit aanleiding geeft tot de vele ondeugden, zonden en misdaden van dewelke wij getuige zijn wanneer wij kijken naar de handelingen die worden gesteld en de waarden die worden gekoesterd door een totalitair regime: ongebreidelde corruptie, diefstal van middelen ten nadele van het gewone volk, wat zover gaat dat zelfs de ontwikkeling van de infrastructuur van de staat wordt verwaarloosd en niet of zeer onvoldoende wordt voorzien in de behoeften van de minder bemiddelden ten bate van de opstapeling van persoonlijke rijkdom (waardoor een basiselement van de Ware Liefde wordt geschonden, namelijk het element van de zelfverloochening en van het ondergeschikt maken van eigen vermeende behoeften ten voordele van de ware behoeften van anderen). Reeds jarenlang bestempelt de Koningin des Hemels materialisme (de levenswijze en de denkwijze volgens dewelke de stoffelijke behoeften en belangen die verband houden met het leven in de stoffelijke wereld het overgrote gedeelte van de aandacht en inspanningen van het individu voor zich opeisen) als één van de grootste valstrikken van de satan, een kerker in dewelke hij de zielen opsluit, die hebben gekozen voor de bevrediging van wereldse belangen en zichzelf daarbij gewillig hebben losgesneden van God en derhalve van de weg die leidt naar het eeuwig Geluk.

Materialisme is tevens een verslavende drug: De zielen die verslaafd raken aan materiële bezittingen, belangen en doelstellingen en aan allerlei uitingen van wereldse status, beginnen reeds spoedig naar deze dingen te smachten als zouden deze de ware zin van hun leven en de maatstaf van hun waarde als menselijk wezen vormen. Zo worden wereldse ideologieën en doctrines geboren. De zaden hiervoor krijgen de kans om te rijpen telkens zielen hun gedachten, visies, gevoelens en bestrevingen losrukken van de gedachten, visies, gevoelens en bestrevingen die God tracht te injecteren in elke ziel die Hij ontwerpt in Zijn Hart, dat de fontein van de Eeuwige Wijsheid en Liefde is. Zo vangt en rekruteert tevens de satan zijn slaven en verzekert hij zich zich van hun 'trouw' jegens zijn werken en plannen. Zo drukt de satan ook zijn eigen beeld in het hart van de mensenzielen en vormt hij deze uiteindelijk om tot duivels in mensengedaante.

Doorheen de geschiedenis van de mensheid heeft de satan ononderbroken onenigheid en verdeeldheid tussen mensenzielen gezaaid, in een poging om hen minder waardevol te maken als werktuigen in de handen van hun enige God, de God van de Ware Liefde Die niets anders verlangt dan de verwezenlijking van Zijn Heilsplan met de grondvesting van Zijn Rijk van volmaakt Geluk en een totale afwezigheid van ellende en leed in en tussen alle schepselen. De Meesteres van alle zielen wees op het feit dat de mensenzielen momenteel getuige zijn van de tekenen van een totale aanval vanwege de satan tegen elk spoor van de waarden die draagsters zijn van het Goddelijk Leven in deze wereld, dit wil zeggen: waarden die, voor zover zij met volharding worden gecultiveerd, gevoed en gekoesterd, de ware draagsters zijn van de bloesems en vruchten waarvoor de zaden ooit door Jezus Christus in de akkers en tuinen van de Schepping zijn gezaaid.

De 'agressorstaat' levert zonder onderbreking bewijzen voor het feit dat zijn regime wordt geïnspireerd, gevoed en aangedreven door het kwaad, daar hij onmiskenbaar blijk geeft van intenties tot verwoesting van de Liefde en tot vervanging van de Liefde door ellende, leed, onveiligheid, hopeloosheid en angst. Hij brengt niets anders dan verwoesting en puin, zowel materieel als emotioneel, zelfs spiritueel, hij doodt werken van God in de gedaante van schepselen (mensen zowel als dieren), tot en met de graad van genocide (dit wil zeggen: opzettelijke uitroeiing op basis van het feit dat de slachtoffers behoren tot een ander volk, ras, een andere staat of cultuur, enzovoort), hij deinst niet terug voor het doden van tegenstanders van het regime alsook van mensen die als gevaarlijk voor het regime worden beschouwd of die de machthebber(s) publiek aan de kaak stellen (en dit doden gebeurt niet zelden op barbaarse wijzen), hij foltert God Zelf door lichamelijke en emotionele foltering van talloze schepselen, hij haalt de meest uiteenlopende tekenen van menselijke waardigheid neer door verkrachting, foltering en allerlei vormen van barbaarsheid en terrorisme. Hij gaat tot het uiterste in pogingen tot het doden van de vrije wil van mensenzielen die tegenstanders van het regime blijken te zijn, door hen op te sluiten in strafinstellingen die berucht zijn voor mishandeling, waarbij deze zielen worden beroofd van elk spoor van menselijke waardigheid. Hij maakt Gods Wet belachelijk, en wel op de meest onbeschaamde wijzen die een menselijke geest ooit zou kunnen bedenken.

Bovendien worden al deze handelingen gewild, bewust en opzettelijk verborgen, verheimelijkt en schijnbaar gerechtvaardigd via een weldoordacht systeem van volkomen irrationele en schaamteloze propaganda die is gespeend van elke zin voor realiteit, daar het regime is opgebouwd op een fundering, een denksysteem en een wereldbeeld die hun wortels hebben in fantasieën over wereldbeheersing, een messiaanse roeping van het regime en zijn heerser(s), en wordt gevoed door dwangmatige overtuigingen van het feit dat het regime en de staat worden vervolgd of ononderbroken worden bedreigd door zogenaamde vijanden van wie wordt verwacht dat deze het regime elk ogenblik kunnen aanvallen, schaden en het zullen trachten te verwoesten. Dit alles zijn elementen van de strategie die de satan zelf reeds de hele geschiedenis lang heeft toegepast.

Een totalitair regime lijkt wel vijanden 'nodig te hebben' om zijn bestaan en zijn agressieve aard te verzekeren en het kunstmatig te versterken. Zelfs wanneer geen enkele andere partij de intentie koestert om het regime schade toe te brengen, wil het regime niettemin geloven dat er vijanden zijn en zal het onverwijld bedreigingen uitvinden die zogenaamd tegen het regime worden gericht, teneinde de oorlogszuchtige houding van het regime schijnbaar te rechtvaardigen. Deze houding vindt uiteindelijk haar oorsprong in imperialistische doelstellingen. Laat mij er even aan herinneren dat imperialisme de politiek is, waarbij wordt beoogd om de macht, de rijkdom en de invloed van een regime of een staat te vergroten via uitbreiding van zijn grondgebied ten nadele van andere staten (gewoonlijk buurlanden).

Laten wij nogmaals naar de satan kijken, die helemaal vrijwillig en tegen alle logica in, een imperialistische houding aannam toen hij zich plechtig voornam dat hij de Schepping en alle mensenzielen zou wegleiden van hun Goddelijke Schepper, en zichzelf aldus maakte tot de bestuurder van Gods Schepping. Van in den beginne streefde hij ernaar, dit te doen via het vergiftigen van elke mensenziel en door deze laatsten op te hitsen tegen hun ware Heer en Meester en Zijn onfeilbare Wet van Liefde. Deze houding en deze bestrevingen, gekoesterd door de satan, zijn niets anders dan imperialisme, de neiging om onrechtmatig grondgebied in te palmen (namelijk het Rijk dat God van nature bezit in Zijn hele Schepping) teneinde de natuurlijke grondstoffen en rijkdommen ervan (elke mensenziel en alle handelingen, woorden en innerlijke gesteldheden die in alle zielen samen leven en van alle zielen samen uitgaan) voor zich op te eisen.

Alles wat de satan niet onder zijn heerschappij kan krijgen, tracht hij te vernietigen, teneinde zich ervan te verzekeren dat zijn vijand (God) het niet voor Zijn doeleinden zou kunnen inzetten. Ziet U de parallel in de huidige oorlog, waarin de 'agressorstaat' onvermoeibaar dood en vernieling zaait met een wreedaardigheid en barbaarsheid waartoe slechts de satan zelf kan inspireren? Laat mij beklemtonen dat de Koningin des Hemels onder 'barbaarsheid' de gesteldheid verstaat, in dewelke mensenzielen, staten of regimes ertoe neigen, hun toevlucht te nemen tot sadistische praktijken in om het even welke vorm en dergelijke praktijken te beschouwen als een doel op zich. Daarbij miskennen zij volkomen de waardigheid van schepselen als werken die God heeft ontworpen om binnen Zijn Schepping specifieke opdrachten te vervullen. Handelingen van barbaarsheid zijn onmiskenbare tekenen voor het feit dat diegenen die hen bedrijven, volkomen hebben gebroken met hun basisroeping als kinderen van de God van de Ware Liefde en met hun erfenis als dragers van Gods handtekening in hun ziel.

Onze Hemelse Meesteres wil dat ik zou verwijzen naar de ongeëvenaarde intensiteit van de beschietingen die ver uitstijgen boven de 'normale' doelstellingen van een militaire operatie, de massale verwoesting van burgerwoningen en infrastructuur, de talloze onuitspreekbare uitingen van sadisme, foltering, verkrachting, wreedaardigheden die zelfs niet eens halt houden voor onschuldige kinderen en dieren, een totaal gebrek aan betrouwbaarheid vanwege het feit dat het regime de gewoonte koestert, elke internationale wet en regel te overtreden en elke overeenkomst die het zelf voordien heeft ondertekend, te breken. Verder zijn wij getuige van een grootschalige verwoesting van velden en akkers, van diefstal van de opbrengsten van het land en een verregaande ontwrichting van het proces waarbij in normale omstandigheden miljoenen mensen baat hebben bij de oogsten, dit alles in de rug gesteund door een schaamteloze propaganda die is ontdaan van elke gezondheid van geest, een propaganda die zodanig kunstmatig is opgezet en georganiseerd dat hij wordt tot een echte industrie van misinformatie en leugens tot ondersteuning van de zienswijzen, handelingen en doelstellingen van de heerser(s).

De door de 'agressorstaat' in elkaar gestoken propaganda is een echt schoolvoorbeeld van een systeem van leugens en misleidingen die ontdaan zijn van elk verband met de echte werkelijkheid doch integendeel slechts één doel dienen: de schijn te wekken dat het regime de belichaming is van de enige werkelijkheid en de enige waarheid onder Gods hemel. De moderne cybertechnologie versterkt het effect van de propaganda nog verder via een massale, wereldwijde verspreiding van valse, gefantaseerde nieuwsberichten die tot doel hebben, op kunstmatige wijze een soort extra magische glans te verlenen aan het regime door een 'realiteit' te scheppen die helemaal niet bestaat, wat neerkomt op een opzettelijk massaal en wereldwijd bedrog. Het duivels gelaat van de propaganda wordt zelfs nog lelijker waar het aanleiding geeft tot opruiing, dit wil zeggen wanneer de voorstanders en voorvechters van een boosaardig regime elkaar wederzijds geestelijk tot het uiterste vergiftigen tegen de beweerde en vermeende 'vijand'. Geen enkel regime dat trouw is aan de Wetten van God zou ooit zo diep verzinken in het moeras van de duisternis en zulke grote aantallen schepselen prijsgeven aan een zo immense ellende.

Ik heb reeds melding gemaakt van de obsessieve vervolgingswaan van het totalitaire regime (obsessieve vervolgingswaan = de dwangvoorstelling dat men vervolgd wordt), en moet hieraan toevoegen dat hierbij volgens de onfeilbare visie van de Koningin des Hemels nog een bijkomende factor in het spel is: Zij schrijft dergelijke gevoelens en neigingen ten dele toe aan de roepstem van het geweten van elke ziel die betrokken is bij het besturen of ondersteunen van het regime, een geweten dat zich in de diepte ten zeerste bewust is van de gapende kloof tussen de doelstellingen die worden nagestreefd door de machthebber(s) enerzijds, en de verwachtingen van Gods Wet anderzijds. Zielen die volharden in de weigering om te spelen volgens Gods regels, worden ononderbroken voor deze afwijking gewaarschuwd via hun eigen geweten, via hetwelk de Heilige Geest blijft trachten om de dwalende ziel bewust te maken van haar afwijkingen en aldus van het feit dat zij niet bezig is, de opdracht te vervullen met dewelke God elke ziel in de wereld zendt: de opdracht, Zijn Wet van ware zelfverloochenende Liefde jegens alle medeschepselen te vervullen in alle aspecten van haar gedrag en van haar innerlijke gesteldheden.

Wanneer U alle handelingen en de hele wijze van denken en bestreven beschouwt, die in de huidige oorlog worden vertoond door de 'agressorstaat', zult U duidelijk de meest uiteenlopende tekenen merken, die getuigenis afleggen voor het feit dat de satan zelf de inspiratiebron evenals de uitvoerder is van de ongeëvenaarde gruwelen, het terroristisch en barbaars gedrag en de hele houding, de gehele geestes- en gemoedsgesteldheid en het wereldbeeld van de machthebber(s). De satan, de totalitaire heerser en imperialistische macht bij uitstek, overvalt het grondgebied van een behoeder van waarden die overheersend zijn in het democratische Rijk van God en gaat tot het uiterste om zoveel mogelijk van deze elementen te verwoesten, de natuurlijke grondstoffen van dat grondgebied te vergiftigen, alles te vernietigen dat maar enigszins vernietigd kan worden, zijn eigen regime van angst en terreur te grondvesten, het grondgebied van de kaart te vegen als soeverein gedeelte van de wereldorde waaraan God Zelf de voorkeur geeft als bestuurssysteem voor Zijn Rijk, en intussen de waardigheid van de onderdanen als werken van Gods Liefde uit te roeien.

Naarmate stemmen opgaan, via dewelke de Geest van God een beroep tracht te doen op het geweten van de agressor en deze laatstgenoemde tracht te waarschuwen voor een duidelijke afwijking ten aanzien van Gods Wet, antwoordt de agressor met nog nadrukkelijker bedreigingen die zijn gesteund op, en worden gevoed door, het irrationele geloof dat het regime wordt bedreigd door een ander wereldbeeld dat de intentie koestert om de 'agressorstaat' en zijn volk te vernietigen. Deze stemmen worden afgeschilderd als ontspringend in de geest van de satan, waardoor schijnbaar wordt gerechtvaardigd dat de 'agressorstaat' zijn agressie nog opdrijft (zowel mondeling als, wanneer de gelegenheid zich voordoet, tevens militair), tot op het punt waar zelfs wordt gedreigd met nucleaire vergelding.

Reeds in de eerste weken van de huidige oorlog begon de Meesteres van alle zielen mijn aandacht te vestigen op een snel toenemend aantal tekenen die wijzen op de mate waarin de gesteldheden en het gedrag van de 'agressorstaat', zijn regime en zijn machthebber(s) blijk geven van een volledig profiel van de gesteldheden, waarden en doelstellingen die worden gekoesterd en nagestreefd door de satan zelf, en toonde Zij de ongelooflijke mate aan, waarin dit profiel en al zijn 'vruchten' wijzen naar een geducht wapen in de klauwen van de satan. De Meesteres verbond deze vaststelling met Haar vroegere onderrichtingen, via dewelke Zij reeds had gewezen op het ultieme plan van de satan, volgens hetwelk hij in de Laatste Tijden zijn oorlog tegen alle Werken, Plannen en waarden van God op de spits zou drijven.

Lieve zus, het zou een gevaarlijke vergissing zijn, de oorlog in de Oekraïne, of de invasie van de Russische strijdkrachten in de Oekraïne, te beschouwen als een louter wereldse, politieke of militaire gebeurtenis, en de spirituele component ervan te onderschatten of zelfs ronduit over het hoofd te zien. De Koningin des Hemels wijst op het feit dat hier niet vlees en bloed aan het werk zijn, doch de satan zelf. Op een gelijkaardige wijze zoals God zielen inzet die bereid zijn om Zijn volmaakte Wet van de Ware Liefde en Zijn Werken van zuiver Licht te vervullen, tracht de satan geesten en harten in bezit te nemen opdat dezen zijn eigen gedachten zouden uitwerken en hen zouden omzetten in gruwelen van de meest uiteenlopende soort en allerlei daden van duisternis. Dit is precies de reden waarom de Hemelse Meesteres Haar uiterst belangrijke onderrichting, openbaring en gebeden in verband met spirituele oorlogsvoering heeft laten publiceren.

Wat de nucleaire dreigingen betreft, die de 'agressorstaat' blijkbaar nodig acht om te blijven herhalen: Bid vurig om de genade van begrip, zelfkennis, bekering en berouw voor elke ziel die zich leent als element in dit proces van dreiging jegens de 'boosaardige vijanden van de agressorstaat', want de Koningin des Hemels herinnerde mij aan Haar vroegere onderrichtingen in dewelke Zij aantoonde dat een ziel die een duistere intentie of verlangen in haar hart koestert, in Gods ogen in feite deze duistere intentie of dit duister verlangen daadwerkelijk reeds ten uitvoer heeft gebracht. In concrete bewoordingen betekent dit dat een ziel die nucleaire wapens zou willen inzetten tegen een vermeende vijand, in Gods ogen daadwerkelijk reeds een massamoord heeft gepleegd en Zijn Schepping heeft vernietigd, want indien deze ziel een concrete gelegenheid zou krijgen om haar verlangen om te zetten in werkelijkheid zonder dat enige medemens haar dit zou kunnen beletten, zou zij daadwerkelijk overgaan tot een daad die miljoenen medeschepselen zou kunnen doden en ongekend grote gebieden zou beschadigen, gebieden die op zich werken zijn, die zijn ontworpen en geschapen vanuit Gods Hart en met een onfeilbare bedoeling.

Ieder van ons is hier en nu in de wereld gezonden met de bedoeling, bij te dragen tot de grondvesting van Gods Rijk op aarde via de vervulling van Zijn Wet van Liefde in elk detail van ons leven. Gods Rijk op aarde zal worden gegrondvest op het fundament van een democratisch bestuur in deze zin, dat wanneer het kan worden gegrondvest, dit niet toe te schrijven zal zijn aan een daad van God Die Zijn Wil opdringt aan mensenzielen, doch aan het verlangen van een groot aantal zielen dat Gods Wet eindelijk moge worden omgezet in een levenssfeer die een weerspiegeling vormt van het Hart van de Eeuwige Liefde. De satan haat elk democratisch bestuur. Hij is totalitair van nature, en indien het aan hem zou liggen, zou hij zijn eigen gesteldheden van duisternis diep in de bodem van alle mensenharten wortel doen schieten en daardoor een rijk grondvesten van uiterste duisternis, zonde, ondeugd, haat, dood, ellende, leed, wederzijdse wreedaardigheid, onverschilligheid, leugen, misleiding, bedrog, een dictatuur van het kwaad met materialisme als leidende regel, de cultuur van de dood als algemene doelstelling van het leven, en ongevoeligheid als de maatstaf volgens dewelke de waarde van elk individu als onderdaan van dat rijk zou worden gemeten.

De satan is met woeste aandrift bezig, zijn werktuigen te rekruteren, via dewelke hij zijn doel wil bereiken: de ultieme vernietiging van Gods Schepping. Hij doet dit door vergiftiging van vele zaden die door God waren bedoeld om te bloeien als fundering voor Zijn Rijk op aarde. Precies deze werktuigen zien wij thans dag na dag zijn boosaardige en verwoestende plannen ten uitvoer brengen.

De grondvesting van Gods Rijk op aarde te helpen verwezenlijken, deze droom van God Zelf, is de enige zin en doelstelling van ons leven, een doelstelling voor dewelke het waard is om te leven en ons in te zetten. Het is van het grootste belang dat niemand van ons de grillen van individuen en regimes 'pikt', die blijven bewijzen dat zij bezig zijn, de werken te voeden van diegene, die doorheen de geschiedenis van de mensheid ononderbroken bezig is geweest met het dwarsbomen van Gods Plan om een wereldorde te grondvesten die aan elk schepsel geluk wil waarborgen. Elk regime dat zich ertoe leent om de werken en plannen van de satan te verwezenlijken, moet worden 'ontgift', gereinigd van het gif dat de satan injecteert in de harten en geesten van hen die hij heeft gestrikt opdat zij, door zijn werken te doen, hun leven zouden vergooien. Laten wij ons heel goed bewust zijn van het feit dat het bijdragen tot een dergelijke reiniging tot de voornaamste redenen behoort waarom ieder van ons hier en nu op deze wereld leeft. Laten wij het mogelijk maken dat onze God trots op ons kan zijn, doordat wij de plannen van de satan onwerkzaam helpen maken. Dat is waar het bij spirituele oorlogsvoering precies om gaat.

Met Liefde en in dienst van de Meesteres van alle zielen,

Myriam, augustus 2022

De Hemelse Meesteres laat tevens naar de categorie over spirituele oorlogsvoering verwijzen, die helemaal is gebaseerd op de spirituele aspecten van de oorlog in de Oekraïne. U kunt deze hier terugvinden.