TOTUS TUUS, MARIA !

OPROEP VAN DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

via Myriam van Nazareth

tot
DIEPE BEZINNING
en tot
EERBETOON AAN DE KONINGIN VAN HET GODDELIJK LICHT
op 31 OKTOBER

Op 25 oktober 2018 verordende de Meesteres van alle zielen dat Haar Maria Domina Animarum Werk Haar voortaan op 31 oktober zal gedenken en eren in de hoedanigheid als Koningin van het Goddelijk Licht.

Op 31 oktober viert de westerse wereld Halloween. Traditioneel werd 31 oktober beschouwd als de dag waarop de macht van de boze geesten – de duisternis – op haar hoogtepunt was. Deze dag gold tevens als een soort brug naar de donkerste periode van het jaar. Op deze dag moesten de boze geesten geschenken krijgen opdat zij als het ware 'te vriend zouden worden gehouden', en werd op diverse wijzen contact met de doden gezocht en/of werden dergelijke contacten het gemakkelijkst 'ervaren'. In de loop van de tijd groeide uit de traditie een soort cultus van duisternis, van het mysterieuze dat de mens onzekerheid en vrees inboezemt, van de 'magie van het onbekende'. Het commercialisme van de moderne wereld droeg er in hoge mate toe bij, dat Halloween ontelbare zielen in de ban van deze cultus kon brengen.

De Meesteres van alle zielen noemde oktober reeds de maand van bezinning over de ontvankelijkheid van de eigen ziel voor de duisternis en de bekoring en over de eigen staat van genade of ongenade. De laatste dag van oktober, die de vooravond is van Allerheiligen, zou hiertoe in de volste zin van het woord moeten uitnodigen.

De moderne wereld drijft de mensenzielen steeds verder van deze inkeer weg: Wij beleven de hoogdagen van de cultuur van de zintuiglijke waarnemingen met de daaruit ontkiemende materiële schijnbehoeften, en daardoor tevens van het 'leven met de wereld buiten de eigen ziel', voor velen een levenslange vlucht uit het innerlijk leven weg, waardoor zij nooit in hun eigen hart God zullen ontmoeten noch de ware zin van hun leven zullen vinden. De Meesteres van alle zielen heeft Haar Maria Domina Animarum Werk gebaard als een Apostolaat van immense verdieping in de staat van de eigen ziel, in de beleving van het christen-zijn, en daardoor van wedergeboorte van de ziel als waar kind van God. Zij doet dit via een verbond van intense samenwerking tussen de ziel van goede wil (dit wil zeggen: van de ziel die oprecht verlangt naar eenheid van haar wil en haar levensdoelstellingen met de Wil van God) en Haarzelf in Haar hoedanigheid van de Laatste Tijden, Haar alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen.

In het kader van deze doelstelling, die Zij via dit Werk in zoveel mogelijk mensenzielen tracht te verwezenlijken, wil Zij nu 31 oktober maken tot een dag van diepe inkeer, waarop de ziel zich in de beslotenheid van haar hart in alle oprechtheid bezint over haar staat van genade of ongenade, haar spirituele zwakheden, haar ontvankelijkheid voor duistere invloeden, de mate waarin haar gesteldheden van hart en geest vruchtbaar zijn voor de rijping van duistere gevoelens, gedachten en verlangens, de sporen van duisternis die haar levensloop in haar heeft opgewekt en waardoor zij zichzelf van God en de Ware Liefde blijft verwijderen.

Zo nodigt de Meesteres van alle zielen ertoe uit, op 31 oktober de hele ervaringswereld die de commerciële wereld in de zielen tracht te zaaien, volledig om te polen van uitwendig naar inwendig:

  • de ervaring van de realiteit van de doden moet niet tot uitdrukking komen in een wereld van spoken, heksen, griezelige ervaringen en angstaanjagende krachten, doch in een diep besef van de onsterfelijkheid van elke ziel als werktuig tot voltooiing van Gods Heilsplan;

  • de ervaring van de boze geesten die geschenkjes moeten ontvangen opdat zij de nog levende sterveling met rust zouden laten ('trick or treat'), behoort plaats te ruimen voor een diep besef van de noodzaak om nooit vrede te sluiten met de eigen innerlijke duisternis noch met diegene die onophoudelijk duisternis in de zielen tracht te zaaien;

  • de rituelen die traditioneel werden betracht tot verdrijving van boze geesten, mogen niet de oprechte strijd tegen de ware 'boze geesten', deze van de eigen verleidbaarheid tot zonde en dwaling, naar de achtergrond verdrijven, zelfs niet voor één dag. De strijd tegen de eigen innerlijke duisternis en voor de bloei van het Licht dat de ziel in zich heeft ontvangen, is een zeer ernstige zaak, en elk ogenblik van onoplettendheid kan de ziel het Eeuwig Leven in de Gelukzaligheid kosten. De inwendige boze geest laat geen ogenblik na, te trachten, het zielenleven tot een kerkhof om te bouwen;

  • hoewel in de natuur de tijd van donkere dagen, lange nachten en schijnbare dood in de groei van al het levende zich steeds duidelijker merkbaar maakt, wordt de ziel door de Meesteres van alle zielen in deze tijd uitgenodigd tot een diep besef van het feit dat ook in de ziel vele dingen moeten worden afgestoten in een tijd van stille bezinning, teneinde de wedergeboorte van een spirituele lente voor te bereiden.

De Koningin van Hemel en aarde onderstreept Haar verlangen tot intense begeleiding van de ziel die haar innerlijk leven oprecht zoekt te verdiepen en te vervolmaken, door Haar uitnodiging om voortaan op 31 oktober te worden geëerd en aanroepen als Koningin van het Goddelijk Licht. Ooit zei Zij tot Myriam dat Zij op Lichtmis, 2 februari, in de Hemel wordt geëerd als de Moeder van het Licht. Op Lichtmis wordt herdacht hoe Zij in Haar hoedanigheid als Moeder van de Christus, het Licht der wereld, de veertig dagen oude Messias als God-Mens in de Tempel aan God opdroeg. Op 31 oktober echter, verlangt Zij te worden geëerd als de Koningin van het Goddelijk Licht omdat Zij op die dag ten volle optreedt in uitoefening van de Haar door God geschonken machtspositie ten aanzien van de duisternis, omdat Zij betracht, de zielen op die dag op speciale wijze te begeleiden in hun oprechte pogingen tot ontdekking van de diepten van hun eigen innerlijk leven, teneinde via een oprechte bezinning dieper door te dringen in datgene, wat hen het meest vatbaar maakt voor inspiraties vanwege de duisternis, en in datgene, wat de zielenbodem vruchtbaar maakt voor het zaad van bekoring en misleiding. Zo slaat de Meesteres van alle zielen deze dag een brug naar Haar hoedanigheid als Koningin der heiligen (in dewelke Zij op Allerheiligen wordt herdacht) en deze als Voorspreekster (in dewelke Zij op Allerzielen wordt herdacht).

De Hemelse Koningin benadrukt in dit verband dat Zij op die dag geen eerbetoon in deze hoedanigheid verlangt om Zelf deze eer te oogsten, doch omdat elke verheerlijking aan Maria in een hoedanigheid die Haar unieke verhevenheid en macht tot uitdrukking brengt, Haar verpletterende macht over de duisternis wekt en daardoor Haar functie als Brug van Licht naar de zielen toe zodanig kan helpen ontsluiten dat elke ziel die zich oprecht en volledig aan Haar weggeeft (totale, waarlijk beleefde en toegepaste toewijding) zich met de hulp van deze immense macht kan helpen losmaken van alles wat haar innerlijk leven gevangen houdt in de boeien van de duisternis.

Ooit definieerde de Meesteres van alle zielen het Licht als het geheel van de Werken die God, bij voorkeur via de mensenzielen, tracht te volbrengen. Het Licht is alles wat van God uitgaat, en dat bij toepassing en navolging ervan door de ziel, in deze laatste de voltooiing van haar Verlossing, haar heiliging en Eeuwig Heil bewerkt en bijdraagt tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan en van al Zijn Werken. Het is duidelijk dat het Licht en de Ware Liefde in wezen identiek zijn. Goddelijke eigenschappen zijn één en onverdeeld, en laten zich door het menselijk verstand niet scheiden. Het Licht is de zijnstoestand van God, en God is Liefde. De Ware Liefde is de essentie van God en derhalve de Bron van het Goddelijk Leven. God is Liefde, de mensenziel moet de Liefde in zich tot de hoogst mogelijke bloei brengen teneinde uit te groeien naar Gods beeld en gelijkenis. God heeft het zo voorzien, dat al Zijn schepselen het Licht in zich zouden dragen, opdat zij het vermogen zouden bezitten om spontaan, 'van nature', aan de verwezenlijking van Zijn Heilsplan mee te werken.

De Meesteres van alle zielen is de Koningin van het Goddelijk Licht omdat Zij alle macht heeft gekregen over de duisternis, die de absolute tegenpool is van Gods Werken, Zijn Waarheid en de Wet van de Liefde. Zij ontving deze macht reeds bij Haar Onbevlekte Ontvangenis, en wist dit Goddelijk voorrecht volmaakt te rechtvaardigen door een volkomen zondeloos leven. Een ziel die levenslang geen enkele zonde bedrijft en geen enkele ondeugd in zich tot rijping laat komen, is een ziel wier wil volmaakt één is met de Wil van God, en die daardoor in wezen deel krijgt aan de macht van God Zelf: Zij wil precies hetzelfde als datgene wat God Zelf wil. Vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis was de macht over de duisternis onder Maria’s voeten gelegd, Zij heeft de duisternis Haar hele leven lang onder Haar voeten gehouden, en Zij zal op Gods Tijd de satan en al zijn werken van duisternis onder Haar voeten de kop verpletteren tot eeuwigdurend teken van Haar macht en status als Koningin over al het geschapene en over elk zaadje van duisternis. Zij is daarom in de diepste zin van het woord de Koningin van het Goddelijk Licht, de volmaakte Gids voor elke ziel die bereid is om op haar beurt haar wil één te maken met de Wil van God en daardoor elk spoor van duisternis uit zichzelf te verbannen. De dag van de hoogste bezinning, door de Koningin van Hemel en aarde vastgesteld als 31 oktober, moge hiertoe een bijzondere aansporing vormen.

Myriam, oktober 2018

Het volgend gebed is geschreven in een diepe verrukking, door de Heilige Maagd Maria geschonken in voorbereiding op 31 oktober. Op 31 oktober viert de wereld halloween. Daarom heeft de Meesteres van alle zielen verordend dat Haar Maria Domina Animarum Werk voortaan, als antwoord op de duisternis, deze dag zal gedenken als een dag van eerbetoon aan de Moeder Gods als Koningin van het Goddelijk Licht.
Het gebed is tezelfdertijd een verheerlijking aan Maria in deze hoedanigheid, en een toewijding van de biddende ziel, die hierdoor met de Koningin van Hemel en aarde een verbond sluit om voortaan haar leven te leiden in uiterste betrachting van Licht in al haar doen en laten en in de diepste gesteldheden van haar hart.


1450. VERHEERLIJKING AAN MARIA, KONINGIN VAN HET GODDELIJK LICHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoog verheven Koningin van het Hemels Hof en van al het geschapene, schitterende Glorie in Wie alle heerlijkheden uit de Bron van Gods scheppende Liefde verzameld zijn,
Als getuigenis tegen alle duisternis verheerlijk ik de Goddelijke Bron van Uw volmaaktheid en het onvatbaar Heil dat God sedert het uur van Uw Onbevlekte Ontvangenis via U over Zijn Schepping laat uitstromen.
O enige geschapen Ziel die is bekleed met de volheid der Genaden en daardoor de onuitputtelijke Schatkamer van het Goddelijk Licht mocht worden, ik werp mij voor Uw voeten neer als voor Diegene, Die door volmaakte eenheid met Gods Wil het volmaakt Tabernakel van de Godheid kon zijn, het vlekkeloos heilig Kanaal van Gods macht over alles wat Zijn Werken en Plannen vijandig is, en het levend Teken van de volmaakt heilige geschapen ziel.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, U Die vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis zo totaal van Licht vervuld was dat in Uw ziel, Uw Hart, Uw geest en Uw Wil in eeuwigheid geen schaduw of geen vlek werden gevonden, zodat U het levend Tabernakel voor het Licht der wereld kon zijn en eeuwigdurend met Zijn gesteldheden zou versmelten.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, Onbevlekte Ontvangenis, totaal onvruchtbaar voor het zaad van de erfzonde, de bron van de ontvankelijkheid van de zielen voor alle duisternis.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, Wieg van de Verlossing, die de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis zou inluiden.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, Moeder van het Licht der wereld, U Die door Uw ja-woord de Christus op Gods Tijd in de wereld kon laten opstaan om de weg uit de tirannie der duisternis te openen.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, enige volmaakt vlekkeloze Ziel Wier hele doen en laten en innerlijke gesteldheden niets dan Licht en Heil over de Schepping hebben gebracht en eeuwigdurend zullen blijven brengen.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, Belichaming van het Eeuwig Licht van Gods Waarheid, het enige ware Geloof dat God, de Bron en Bestemming van alle Leven, in Zijn volheid in de zielen wortel kan doen schieten opdat zij de enige ware zin en doelstelling van hun leven zouden kunnen voltooien.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, volle Maan in de nacht, Die van de macht van Gods Licht getuigt voor elke ziel voor wie de duisternis de enige werkelijkheid lijkt te zijn.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, stralende Morgenster van de Ware Hoop, Dageraad van Gods Verbond van het Licht der Verlossing voor de zielen.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, onaantastbare Heerseres over alle duisternis, bekoring, verleiding en misleiding, in Wie de volheid van het Licht de macht der duisternis heeft ontmaskerd als het bedrog van diegene die Gods Schepping wil beroven van de zon der Eeuwige Liefde.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, absolute tegenpool van de zonde onder de geschapen zielen, U Die door volmaakte eenheid van Wil met God de macht hebt verworven om alles te bedwingen wat het Heil en het Geluk van de zielen bedreigt.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, volmaakte Spiegel van het Goddelijk Licht, aan Wie de macht is gegeven om alle duisternis te ontmaskeren en onwerkzaam te maken en daardoor de Verlossingswerken van de Christus te helpen ontsluiten in elke ziel van goede wil.
Ik verheerlijk U, mijn Koningin en Meesteres, Koningin van de volmaakte Liefde, het verblindend Licht uit Gods Hart dat alle duisternis ontkracht en het zaad van de Eeuwige Gelukzaligheid bevrucht in elke ziel wier akker zich slechts openstelt om zaaigrond voor Gods Rijk op aarde te worden.
O machtige Koningin van het Goddelijk Licht, in U leeft voor eeuwig de volheid van het Heil. Daarom bent U de Schrik der duivelen, het eeuwig levend Getuigenis tegen de duisternis die alle Licht zoekt te doven in elke ziel die niet ten volle voor de toepassing van de Wet van de Ware Liefde heeft gekozen.
In U strooide Gods hand het zaad van het Kruis der Verlossing en daardoor het zaad van de definitieve overwinning van Zijn Licht over alle duisternis.
Daarom leg ik mijzelf en mijn hele leven in diepe deemoed aan Uw voeten neer, want Uw voeten zijn door God gezalfd om de kop van de satan en al zijn werken van verwoesting te verpletteren als een Teken van de voltooiing van de Liefde van de Christus in de ziel die uitsluitend, restloos en onvoorwaardelijk heeft gekozen voor de dienst aan de ene God, de Bron van het Licht van alle Liefde, Wijsheid en Waarheid.
Geprezen zij U, Die het Licht in de wereld hebt gedragen en het waardig bent gebleven om eeuwigdurend Brug van Licht te blijven tussen de zielen en de Zon van Gods Hart, waarvan alle Leven is uitgegaan en waarnaar alle Leven terug moet keren tot verheerlijking van Zijn onvolprezen Glorie.
Met U sluit ik het heilig verbond, dat elk ogenblik van mijn leven door al mijn doen en laten en door al mijn diepe innerlijke gesteldheden een ononderbroken eerbetoon moge zijn aan de volheid van het Licht dat in Uw volmaakte heiligheid is belichaamd, en daardoor aan de Bron van dewelke dit Licht is uitgegaan, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).