TOTUS TUUS, MARIA !

MARIA’S NOVEMBERPLAN

November
=
maand van volkomen vergeving en verzoening

Wij verwijzen tevens naar hoofdstuk 59 van het boek
Sluier van Goud


(geïnspireerd aan Myriam van Nazareth)

In een private Openbaring op 16 augustus 2017 zei de Hemelse Koningin tot Myriam:

"Waarlijk vergeven doet de ziel wanneer zij echt of vermeend onrecht dat haar is aangedaan, niet zelf oordeelt, doch het oordeel hierover volledig en onvoorwaardelijk overlaat aan Gods Gerechtigheid, en zij zelf de schuldige, of diegene die zij als schuldig beschouwt, intussen benadert alsof tussen hen geen kwaad is geschied.
Om oprecht te zijn, moet deze houding waarlijk in het hart leven, wat betekent dat de benadeelde ziel de ander niet in het verborgene van haar hart blijft oordelen en/of jegens deze laatste gevoelens van wrok of wraakzucht blijft koesteren.
Dit betekent niet dat onrecht vergeten wordt: De benadeelde kan ook in de sfeer van volkomen vergeving de ander wijzen op de gemaakte fouten, indien dit uitsluitend gebeurt met de bedoeling, deze tot bewustwording te brengen over de duisternis waaraan is toegegeven, opdat hij/zij via deze bewustwording moge worden geopend voor oprecht berouw, goedmaking en bekering".

Verzoening wordt door de Meesteres van alle zielen gedefinieerd als een verbond dat de ziel sluit met de Heilige Geest en waardoor de ziel haar verlangen te kennen geeft om met Gods genade terug te keren uit de onvrede naar de Ware Vrede. Het verlangen naar verzoening is een verlangen naar totale Vrede met de medemens, maar ook met de eigen ziel.

Afb. Novembergebetsplan MDA Ap

Op 22 oktober 2006 gaf de Allerheiligste Maagd Maria aan Myriam van Nazareth een bijzonder Gebedsplan voor de maand november. Maria motiveerde het buitengewoon belang van dit Plan in de beide volgende openbaringen. Na deze openbaringen volgt het eigenlijke Plan.

MARIA, 22 oktober 2006: "(...) De maand november is in aantocht. November is de maand van Allerheiligen en Allerzielen. Ik wil op een bijzondere wijze in alle zielen heersen, doch kan dit slechts met vrucht doen in de mate waarin zij Mij de gelegenheid geven om hun tempel volkomen te reinigen.

De grote reinigingsmiddelen voor de ziel zijn:

 • de belangeloze, zelfverloochenende naastenliefde,
 • de oprechte en onvoorwaardelijke vergevingsgezindheid, en
 • de groothartige mildheid.

Daarom wil Ik dat Mijn toegewijden gedurende de maand november volledig in het reine komen met al hun medemensen, met alle relaties van hun leven, verleden en heden. In het reine komen met alle aspecten van het verleden en alle sporen en herinneringen die overblijven van vroegere contacten met medemensen, zelfs de meest vluchtige, is als een totale verbouwing van de funderingen van de tempel der ziel, waardoor deze veel sterker wordt tegen de stormwinden en aardbevingen van het leven. In de loop van de komende dagen zal Ik je een Plan geven waarvan Ik wil dat het volgens Mijn verlangens gevolgd wordt. Elke ziel zal voor de diverse categorieën van haar medemensen bidden en offers brengen, volgens het door Mij voorgestelde Plan.

De bedoeling is, dat de ziel met al haar medemensen tot innerlijke Vrede zou komen. Het is niet noodzakelijk dat zij deze medemensen bezoekt, noch op een bijzondere wijze met hen in contact zoekt te treden: de uitzuivering van al deze relaties moet verlopen in de beslotenheid van het eigen hart. Wanneer de gebeden en offers aan Mijn voeten worden neergelegd in oprechte Liefde en bezield met de wil om te vergeven, te verzoenen, het ware Heil toe te wensen, zal Mijn macht deze intenties een veelvoud van hun oorspronkelijke kracht verlenen en een vuur van loutering over de zielen uitstrooien".

MARIA, 31 oktober 2006: "Het Gebedsplan dat Ik Mijn getrouwen heb voorgesteld, vormt een grootscheeps offensief tegen onze gemeenschappelijke vijand, de satan. De zielen kunnen nauwelijks bevatten welke draagwijdte de uitvoering van dit gebedsplan heeft.

In feite komen de effecten ervan neer op een spiritueel Vuur dat over duizenden zielen zal neerregenen. Elke ziel heeft in de loop van haar leven contact gehad met duizenden andere zielen. Deze delen allemaal in de effecten van dit Gebedsplan. De enige voorwaarde is, dat Mijn getrouwen dit plan gewetensvol en met oprechte Liefde volbrengen.

Hoe groter en oprechter het verlangen van de ziel om met deze gebeden en offers het Vuur en het Licht van de Goddelijke Liefde over haar medemensen af te roepen, des te groter zal de kracht zijn die zij ontwikkelt. De verdiensten van de ziel die dit programma gedurende de hele maand november met Liefde uitvoert, zijn onvoorstelbaar groot en kunnen onoverzienbare golven van Barmhartigheid uit Gods Hart vrijmaken. Zo zullen Mijn dienaren Vlammen opwekken die voor de duivelen verschroeiender zijn dan het vuur van de hel. Voor het Hemels Hof zullen deze Vlammen zijn als concrete vruchten van hun voortdurende gebeden voor de mensheid. Voor de mensheid zelf zullen zij zijn als een vuuroven waarin de barmhartige God vele zonden en ondeugden zal werpen om ze voor eeuwig te vergeten.

Bedenk inderdaad dat de ziel die zich dertig dagen lang verzoent met alle medemensen met wie zij ooit in contact is geweest, door God vergeven zal worden voor vele van haar eigen zonden, opdat het woord van het Onze Vader zich zou verwezenlijken, dat de ziel door God vergeven zal worden in de mate waarin zij haar eigen schuldenaren heeft vergeven. Dit gebedsprogramma is zo groot, dat het verzet van de satan evenredig groot zal zijn.

Zeg daarom aan de zielen dat zij het programma moeten uitvoeren samen met Gods engelen. Ik beloof bijzondere bescherming voor hen die de oprechte wil hebben om het te volbrengen".


HET GEBEDSPLAN VAN MARIA VOOR NOVEMBER

(de tweede helft van de maand is een exacte herhaling van de eerste helft)

Het maakt geen verschil uit, of de betrokken personen nog leven of niet, want verzoening is nog werkzaam over de grenzen van de dood heen.

1 november: Gebed en offers voor de echtgeno(o)t(e), zelfs indien men intussen gescheiden leeft.

2 november: Gebed en offers voor de ouders.

3 november: Gebed en offers voor de eigen kinderen; indien men kinderloos is: voor kinderen voor wie nooit gebeden of geofferd wordt.

4 november: Gebed en offers voor broers en zussen; indien men geen broers of zussen heeft: voor mensen die broers en zussen hebben, die echter nooit voor hen bidden.

5 november: Gebed en offers voor de grootouders, overgrootouders, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

6 november: Gebed en offers voor familieleden in een verdere verwantschapsgraad (ooms, tantes, neven, nichten, enz.).

7 november: Gebed en offers voor de schoonfamilie (schoonouders, schoonbroers, -zussen, -dochters, -zonen).

8 november: Gebed en offers voor buren, uit het verleden en in het heden.

9 november: Gebed en offers voor vrienden en bekenden uit het heden.

10 november: Gebed en offers voor werkcollega’s uit verleden en heden, en eventuele zakenrelaties.

11 november: Gebed en offers voor vrienden en bekenden uit het verleden, bijv. uit de jeugdjaren.

12 november: Gebed en offers voor leraars/leraressen uit de schooltijd, en eventueel professoren uit de studententijd.

13 november: Gebed en offers voor alle priesters met wie men ooit contact heeft gehad.

14 november: Gebed en offers voor alle andere mensen met wie men ooit contact heeft gehad, zelfs vluchtig, en die niet behoren tot één van de vorige categorieën.

Enkele voorbeelden: buschauffeurs, conducteurs (trein, tram, bus), postboden, winkelpersoneel, conciërges, portiers, loketbedienden, schooldirecteur, ouders of broers en zussen van schoolvrienden, belastingcontroleurs, politieagenten, personen uit de legertijd, bewakers in gevangenissen en gevangenenkampen, ziekenhuispersoneel, personeel in bank- en postkantoren, verkopers op de markt, deelnemers aan het wegverkeer, mensen op straat, advocaten en rechters...

15 november: Gebed en offers voor zogenaamde vijanden en alle mensen met wie men negatieve contacten heeft of heeft gehad.

16 november: Gebed en offers voor de echtgeno(o)t(e), zelfs indien men intussen gescheiden leeft.

17 november: Gebed en offers voor de ouders.

18 november: Gebed en offers voor de eigen kinderen; indien men kinderloos is: voor kinderen voor wie nooit gebeden of geofferd wordt.

19 november: Gebed en offers voor broers en zussen; indien men geen broers of zussen heeft: voor mensen die broers en zussen hebben, die echter nooit voor hen bidden.

20 november: Gebed en offers voor de grootouders, overgrootouders, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

21 november: Gebed en offers voor familieleden in verdere verwantschapsgraad (ooms, tantes, neven, nichten, enz.).

22 november: Gebed en offers voor de schoonfamilie (schoonouders, schoonbroers, -zussen, -dochters, -zonen).

23 november: Gebed en offers voor buren, uit het verleden en in het heden.

24 november: Gebed en offers voor vrienden en bekenden uit het heden.

25 november: Gebed en offers voor werkcollega’s uit verleden en heden, en eventuele zakenrelaties.

26 november: Gebed en offers voor vrienden en bekenden uit het verleden, bijv. uit de jeugdjaren.

27 november: Gebed en offers voor leraars/leraressen uit de schooltijd, en eventueel professoren uit de studententijd.

28 november: Gebed en offers voor alle priesters met wie men ooit contact heeft gehad.

29 november: Gebed en offers voor alle andere mensen met wie men ooit contact heeft gehad, zelfs vluchtig, en die niet behoren tot één van de vorige categorieën.

Enkele voorbeelden: buschauffeurs, conducteurs (trein, tram, bus), postboden, winkelpersoneel, conciërges, portiers, loketbedienden, schooldirecteur, ouders of broers en zussen van schoolvrienden, belastingcontroleurs, politieagenten, personen uit de legertijd, bewakers in gevangenissen en gevangenenkampen, ziekenhuispersoneel, personeel in bank- en postkantoren, verkopers op de markt, deelnemers aan het wegverkeer, mensen op straat, advocaten en rechters...

30 november: Gebed en offers voor zogenaamde vijanden en alle mensen met wie men negatieve contacten heeft of heeft gehad.


Hoe worden de dagelijkse gebedsopdrachten uitgevoerd?

 1. Wij bidden nr. 785 voor onszelf: Met andere zielen in het reine komen, kan slechts vruchtbaar zijn in de mate waarin U eerst de fundering van Uw eigen ziel versterkt.

 2. Wij bidden nrs. 458 en 506.

 3. Op 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 november voegen wij hier nog aan toe: nr. 519.

 4. Telkens ten minste één van de betreffende personen overleden is, bidden wij voor de overledene ook nog nr. 1024.

Bovendien bieden wij elke dag elk offer en elke beproeving aan Maria ten bate van de ziel(en) voor wie wij die dag bidden.

N.B.: Indien alle personen van de dag (bijv. grootouders, ouders) overleden zijn, vallen nrs. 458 en 506 weg.

DE IN HET NOVEMBERPLAN GEBRUIKTE GEBEDEN

458. TIENTJE VOOR DE NODEN VAN EEN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

(N.B.: hoewel dit gebed in het enkelvoud is geschreven, laten wij het in dit Gebedsplan gelden voor alle personen van de dag tezelfdertijd)

Lieve Moeder Maria, Middelares en Moeder van alle mensen, aan Uw zorgen vertrouw ik ... (naam/hier: categorie in het gebedsplan) toe. Wil over hem waken van nu af tot in het uur van zijn dood. Onze Vader die in de Hemelen zijt...

 1. Omwille van Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria,
  bekom hem een grote weerstand tegen alle kwaad, zonde en bekoring.
  Wees gegroet...
 2. Omwille van Uw leven in het Heilig Gezin van Nazareth, o Maria,
  sticht Vrede in zijn familie en in al zijn relaties.
  Wees gegroet...
 3. Omwille van Uw leven als Moeder van de vervolgde en onbegrepen Jezus, o Maria,
  schenk hem het Licht om sterk te blijven tegen alle roddel, laster, haat, nijd en jaloersheid.
  Wees gegroet...
 4. Omwille van Uw ontmoeting met de Kruis dragende Jezus, o Maria,
  bekom hem de kracht, de bereidheid en de overgave om al zijn lasten en kruisen met Liefde en geduld te aanvaarden en te dragen.
  Wees gegroet...
 5. Omwille van Uw leed bij het Kruis van de stervende Jezus, o Maria,
  bekom hem kracht in alle dagen van ziekte, pijn, vermoeidheid en uitputting.
  Wees gegroet...
 6. Omwille van Uw Smarten op Paaszaterdag, o Maria,
  schenk hem bijstand en troost in alle dagen van verdriet en geestelijk lijden.
  Wees gegroet...
 7. Omwille van de uitstorting van de Heilige Geest over U en de apostelen, o Maria,
  bekom hem een voortdurende leiding en inspiratie door de Heilige Geest.
  Wees gegroet...
 8. Omwille van Uw onophoudelijk gebed voor de jonge Kerk na de Hemelvaart van Jezus, o Maria,
  bekom dat hij een godvruchtig leven in staat van genade moge leiden.
  Wees gegroet...
 9. Omwille van Uw zalige Tenhemelopneming, o Maria,
  wees voelbaar bij hem in het laatste levensuur, en bekom hem een vredig heengaan.
  Wees gegroet...
 10. Omwille van Uw Kroning in de Hemel, o Maria,
  bekom hem door Uw Voorspraak het Eeuwig Geluk in de Hemel.
  Wees gegroet...

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen...

Moge de Goddelijke Voorzienigheid mijn smeken verhoren op Voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, Hulp der Christenen.


506. ZEGEN AAN EEN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Ik wens U de Vrede van Christus en de Liefde van Maria.
Moge de Vader U overvloedig zegenen.
Moge de Heilige Geest Uw geest verlichten met de Goddelijke Wijsheid, Uw hart ontsteken aan het Vuur van de Goddelijke Liefde, en U verlichting schenken van al Uw lichamelijke kwalen.
Mogen Gods engelen U dag en nacht begeleiden.
Moge U de kracht krijgen om te strijden tegen alle kwaad om U heen en binnen in U, het inzicht om U af te wenden van alle misleiding en verleiding, de vastberadenheid om af te stappen van alle dwaalwegen, en de moed om te breken met alle trots die U verhindert om het goede te doen.
Moge U de genade krijgen om voortaan de zonde te vermijden en Uw levensweg verder te zetten in staat van genade.
Moge U dit alles verkrijgen door de machtige bemiddeling van Maria, Moeder van Jezus Christus en Voorspreekster voor alle zielen.

519. GEBED VOOR ALLE MENSEN UIT MIJN VERLEDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Zovele mensen zijn in vervlogen jaren door Gods Voorzienigheid op mijn levensweg gebracht.
Hun namen staan in het Boek van mijn leven geschreven.
Veler namen heb ik nooit gekend, andere zijn door het stof der tijden aan mijn oog onttrokken. Velen wonen niet meer in mijn hart.
Ieder van hen wijd ik nu nog toe aan Uw Onbevlekt Hart, opdat U alles voor hen zou doen wat ik in mijn onwetendheid of onverschilligheid heb nagelaten.
Moge mijn gebed vergoeden wat ik toen heb verzuimd.
Moge het goedmaken wat ik tegen hen heb misdaan.
Moge het hen helpen om hun zondeschuld jegens God af te betalen.
Moge het vergeving bekomen voor hen die tegen mij hebben misdaan.
Moge het kracht en troost bekomen voor hen die nog in leven zijn.
Moge het de spoedige aanschouwing van Gods Aanschijn bekomen voor hen die zijn heengegaan.
Moge het hun ziel vervullen als de kus van een onzichtbare vriend, een akt van naastenliefde die onze ontmoeting in dagen van weleer vandaag nog tot vrucht brengt op hun levensweg, die de Eeuwige Wijsheid van de mijne heeft weggenomen.
3 x Wees gegroet Maria...

785. ZEVEN WEESGEGROETEN TOT MARIA VOOR EEN HEILIG LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Omdat aan U als Middelares van alle Genaden alle macht over Gods heiligmakende gaven is geschonken, smeek ik U:
Om de verdiensten van Uw ja-woord aan de engel toen hij U vroeg of U de Moeder van de Messias wilde zijn, wil mij toch de genade schenken van een leven in totale toewijding aan U in dienst van Gods Plan van Heil voor de zielen.
Wees gegroet Maria...
Om de verdiensten van Uw eeuwige maagdelijkheid, wil mij toch de genade schenken van een volmaakte kuisheid.
Wees gegroet Maria...
Om de verdiensten van Uw volmaakte Liefde, wil mij toch de genade schenken van een vermogen tot onvoorwaardelijke, zuivere Liefde tot God en tot mijn medeschepselen, in zelfopoffering en dienstbaarheid.
Wees gegroet Maria...
Om de verdiensten van Uw eeuwige zondeloosheid, wil mij toch de genade schenken van een grote weerstand tegen alle bekoring en de vrijwaring van alle zonden, dwaling en misleiding.
Wees gegroet Maria...
Om Uw verdiensten als de Moeder van Smarten, wil mij toch de genade schenken van een groot vermogen om alle beproevingen en kruisen van het leven te dragen in aanvaarding, Liefde en overgave.
Wees gegroet Maria...
Om de verdiensten van Uw onwankelbaar geloof in de almacht van God, wil mij toch de genade schenken van een groot geloof in de onfeilbaarheid van Gods Voorzienigheid in alles wat op mijn levensweg komt.
Wees gegroet Maria...
Om de verdiensten van Uw leven in de geest der engelen, wil mij toch de genade schenken van het vermogen om de vele invloeden van de wereld op mijn ziel, lichaam, gevoelens, gedachten en verlangens te breken, en binnen te treden in het Goddelijk Leven.
Wees gegroet Maria...

1024. ZELFOFFERANDE VOOR TOTALE VERLOSSING VAN EEN OVERLEDENE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik smeek U om de aanwending van Uw zo machtige Voorspraak bij Gods Barmhartigheid, opdat de ziel van ..... (naam) spoedig bij U in het Paradijs moge zijn.
Tot vergoeding van deze genade geef ik U mijn hele wezen en mijn hele levensweg in totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding.
Moge de offerande van al mijn lijden de Verlossing van deze ziel voltooien.