TOTUS TUUS, MARIA !

BELANGRIJK IN VERBAND MET DE GEBEDEN

Myriam van Nazareth

Maria’s Bloementuin is een verzameling van alle gebeden die de Heilige Maagd Maria mij in Haar Liefde heeft geïnspireerd sedert ik in de Paastijd van 1997 door Haar in Haar dienst ben geroepen. Het schrijven van gebeden bleek reeds spoedig na mijn roeping één van de grote onderdelen van mijn opdracht. Nadat ik in de maand mei 1997 het eerste gebed had geschreven, begonnen de ingevingen elkaar zeer snel op te volgen.

Deze verzameling bevat alle gebeden in chronologische volgorde van ingeving. De gebeden kregen later een volgnummer ter wille van een vlotte identificatie. Buiten deze nummering vallen de Verheerlijking aan Maria en de 22 Kroontjes: Van deze 23 gebeden werden door diverse omstandigheden nooit de data van ingeving opgetekend. Om deze reden hebben zij geen volgnummer. De nummering van alle andere gebeden loopt daarom gewoon door. De Verheerlijking en de Kroontjes zijn alle opgetekend in de loop van de jaren tussen 1999 en 2003.

Hoe worden deze gebeden geboren? Hun ontstaansgeschiedenis vormt een wonder op zich. Tijdens allerlei geestesgesteldheden die geregeld tot de graad van vervoering reiken, worden mij (in vele gevallen tijdens innerlijke aanschouwing van Maria) beelden getoond, die in bepaalde gevallen te maken hebben met de Passie of met bepaalde Mysteries. Tijdens dit proces blijkt steeds een zekere vorm van 'niet zintuiglijke kennisoverdracht' plaats te hebben, want wanneer ik weer 'tot mijzelf kom', blijk ik vaak dingen te weten die ik nooit heb gelezen of gestudeerd (religieuze kenniselementen, inzichten, verbanden). Ook komt het tijdens dergelijke fasen voor, dat ik inwendig woorden of zinnen, niet zelden hele tekstpassages hoor. Uit deze ervaringen worden gebeden geboren. Ik zou kunnen zeggen 'ik schrijf op wat ik inwendig zie en voel', en zou het kunnen vergelijken met het bekijken van beelden waarvoor ik automatisch de ondertiteling in mij voel opwellen. Hun oorsprong is dus van mystieke aard. In andere gevallen is het alsof de gebedsteksten mij woordelijk worden gedicteerd.

Als hoofdbedoeling voor de gebeden is mij van meet af aan geopenbaard dat zij de totale toewijding aan Maria ('Totus Tuus') moeten helpen bevorderen. De gebeden door Maria geopenbaard aan Myriam vormen in feite samen een bloemlezing over de toepassing van de Hemelse Liefde. Wie deze gebeden langzaam leest met een geopend hart, zal vroeg of laat ontdekken dat zij samen een tipje oplichten van de sluier die de 'hogere werkelijkheid' voor onze ogen verbergt: het Rijk der Hemelen, dat om ons heen bestaat maar dat wij niet met onze gewone zintuigen kunnen waarnemen. Deze gebeden bevatten boodschappen van Liefde (de ware Hemelse Liefde) en schoonheid. Vraag de Heilige Geest en Maria Zelf dat Zij U helpen om de teksten tot in de diepte te begrijpen, want er gaat zeer veel schuil tussen de regels. Vele van deze gebedsteksten raken diepe Mysteries uit het ene ware christelijk Geloof. Daarom zal het vaak nodig zijn dat U ze meermaals leest, niet met het analyserend verstand doch vanuit een hart dat helemaal geopend is voor de hogere werkelijkheid.

Beschouw deze gebeden in de eerste plaats als bronnen van geestelijk voedsel, bemoediging, balsem voor de ziel. Geef Uzelf totaal weg aan Maria, zoals Zij Zich in deze gebedsbloemen via Myriam totaal aan U geeft, en U zult het Rijk van Christus nu reeds in Uw hart beleven. Mogen Uw wandelingen doorheen Maria’s Bloementuin Uw ziel vervullen met een stukje Hemel.

Zoals ik heb aangeduid, vormen alle gebeden samen een systeem: Samen belichten zij de meest uiteenlopende elementen van Gods Eeuwige Waarheid zoals deze mij sedert jaren (hoofdzakelijk in beelden) wordt geopenbaard.

Moge het geheel van de gebeden en andere inspiraties die U hier en daar tussen de gebeden zult aantreffen, U motiveren tot een leven in toenemende vergeestelijking en overgave aan de Moeder Gods. De wonderen die Zij in mij heeft voltrokken, kan Zij ook in U volbrengen. Mijn hart, geest en ziel heeft Zij als in een ware explosie omgevormd om ze klaar te maken voor het volbrengen van mijn roeping in Haar dienst. U zal Zij misschien een andere weg laten bewandelen, maar uiteindelijk wil Zij U evenals mij het Ware Leven tonen: dat van de totale overgave aan Gods Voorzienigheid en aan Haar eigen leiding, met de Hemel als eindbestemming. Vergeet daarbij nooit dat U niet op aarde bent voor Uzelf, doch als een werktuigje in Gods hand, via hetwelk Hij – in hoge mate via een intensieve samenwerking tussen de Koningin des Hemels en alle zielen – Zijn Rijk op aarde wil grondvesten als een spiegel van het Rijk der Hemelen, helemaal zoals de Schepping was alvorens de erfzonde werd bedreven, de zonde waarvan Maria als enige geschapen ziel niet de effecten in Zich draagt.

Wat Maria van U verlangt, is dat U langsheen Uw levensweg zoveel mogelijk zielenbloemen plukt voor het Rijk van Christus op aarde. U kunt dat op de vruchtbaarste wijze doen door een leven van totale toewijding aan Maria en aan het Kruis, een leven van gebed, offerbereidheid en loskomen-van-de-wereld. U krijgt er oneindig veel voor in de plaats.

De mens neigt ertoe, zijn leven rond zichzelf te bouwen, zichzelf en zijn eigen noden in het middelpunt te stellen. Dat komt ook vaak tot uiting in zijn wijze van bidden: de meeste bestaande gebeden zijn gemaakt om er iets mee te vragen. Ik heb van meet af aan begrepen dat Maria mij met Haar ingevingen een heel andere weg wilde laten bewandelen: deze van het geven. U zult merken dat de meeste van de gebeden van Myriam van Nazareth dienen tot verheerlijking en het beschouwen van achtergronden van Gods Mysteries en de Eeuwige Waarheid. Waar in deze gebeden wél iets wordt gevraagd, betreft dit doorgaans het Heil van de medemens of van de zielen in het algemeen, of de eigen zielennoden, vrijwel nooit materiële noden of behoeften die met het stoffelijke (wereldse of lichamelijke) te maken hebben, omdat deze laatste van zeer weinig belang zijn voor de verwezenlijking van Gods Plannen met Zijn Schepping.

De gebeden zijn van meet af aan in de eerste plaats bedoeld geweest als onderrichtingen, tot vorming van de ziel. Een gedeelte van de gebeden is van contemplatieve aard (bestemd voor innerlijke beschouwing of meditatie), en een aantal gebeden berusten op diepe mystiek, doordat zij geboren zijn tijdens vervoeringen en in hoge mate te maken hebben met mijn persoonlijke roeping en vorming door Maria. Samen met alle onderrichtingen wil deze gebedenverzameling U naar oprechte, diepe, totale Mariatoewijding leiden. Waarom?

God heeft de Allerheiligste Maagd een sleutelrol in Zijn Plan van Heil voor de wereld toebedeeld. Toen Jezus als de Messias op aarde gezonden werd om door de vestiging van de enige Leer van Gods Waarheid (het Evangelie van het Christendom) en door Zijn Lijden, Dood en Verrijzenis de Hemel te openen die bij de erfzonde voor de mensheid gesloten was, werd Maria uitverkoren om Zijn Moeder te zijn. Zij was daartoe onbevlekt ontvangen, wat betekent dat Zij geschapen werd zonder de erfzonde. Zij werd één van Hart, geest en ziel gemaakt met Jezus, waardoor Zij de rol van Medeverlosseres van de mensheid kreeg: Door deze volmaakte eenheid met de lijdende Jezus kreeg Zij aandeel in Zijn Verlossingsoffer. Zij is volkomen vrij gebleven van alle zonde en heeft dus een totale macht gehad over de duivel en het kwaad.

God heeft het zo beschikt dat Maria, in oorsprong een mensenziel, de kop van de duivel zou verpletteren, zodat de duivel niet slechts vernederd en overwonnen zou worden door de gekruidigde God-Mens Jezus Christus, doch in de innigste eenheid met Hem eveneens door de geschapen mensenziel – Maria, het Wezen waartegen van in den beginne zijn grootste woede was gericht. Voor de Wederkomst van Jezus in de mensenharten en de vestiging van Gods Rijk op aarde heeft God zielen nodig die zich totaal aan Maria weggeven. Dit is wat wordt verstaan onder totale toewijding aan Maria. Door Uw hele leven, alle lief en leed, vrijwillig en uitdrukkelijk aan Maria op te offeren, neemt U op de meest intense wijze deel aan het Kruisoffer van Jezus, want Maria heeft Zelf Haar hele leven verbonden met het Kruisoffer van Haar Zoon. Door U met Haar te verenigen, geeft U Uw hele leven prijs aan het verlangen van de vestiging van Gods Rijk op aarde.

Geef U totaal aan Maria, en wees Haar trouw. Hoe doet U dat? Door Haar eerst en vooral te zeggen, elke dag opnieuw, dat Zij alles wat U meemaakt, mag gebruiken als losgeld voor zielen die bevrijd moeten worden uit de fatale greep van de zonde.

Het leven hier op aarde heeft slechts één enkel doel: de heiligheid, de terugkeer naar God verwezenlijken. Al Uw doen en laten, Uw denken, streven, voelen, spreken enz., moet op dat ene doel gericht blijven. De wereld is een tuin door God geschapen. God heeft de mensen voorzien als bloemen, doch veruit de meeste zielen blijven in het stadium van de gesloten bloemknop steken. Slechts heilige zielen, dit wil zeggen: Zielen die zich ononderbroken inzetten om hun leven waarlijk vruchtbaar te maken voor Gods Plannen en Werken, komen tot bloei. Alle heilige deugden zijn het voedsel dat God in de bodem van Zijn tuin heeft gestrooid opdat de bloem van onze ziel zou gedijen. Het lijkt of de meeste bloemen gewoon niet in staat zijn om dat speciale voedsel uit Gods bodem in zich op te nemen. Zij die dat wél kunnen, bloeien open en verblijden hun omgeving met hun pracht, hun schoonheid en hun parfum.

Mogen de wandelingen door Maria’s Bloementuin de bloem van Uw ziel helpen, de weg te vinden om het heilig voedsel uit de bodem van Gods Tuin in zich op te nemen. Wees zoals Maria: Haar Bloem is de mooiste die ooit in aardse grond heeft gebloeid. Wie Haar aanschouwt, wordt in verrukking gebracht, omdat het oog van de schouwende ziel begrijpt dat Zij het absolute hoogtepunt is van wat een bloem hier op aarde kan bereiken. Wie Maria ziet, aanschouwt een oneindige waaier van Gods Heerlijkheden. Moge Maria’s onvoorstelbare Moederliefde Uw ziel de warmte geven die zij nodig heeft om te ontluiken en zich te openen voor Gods Licht. Zo zult U zelf een Licht worden voor Uw omgeving.

Wees zuiver, heb God, Maria en al Uw medeschepselen lief, wees geduldig met elk medeschepsel, betracht in alle omstandigheden de zachtmoedigheid, gelijkmoedigheid en blijmoedigheid, oordeel of veroordeel niemand, vermijd verbittering, wrevel, wrok en afgunst. Wees onbevangen als een kind, en Uw bloem zal groot en mooi worden, zodat iedereen zal zien dat U een kind van Maria bent. Vergeet nooit dat Maria Uw Moeder is, die U liefheeft boven alles en er vurig naar verlangt, U voor eeuwig bij Zich in de Hemel te kunnen koesteren. Vergeet ook niet dat Zij tevens bij Goddelijke Beschikking de Meesteres, de innerlijke Gids en Leidster van Uw ziel is. Zij geeft U alles, zonder enige voorwaarde te stellen. Geef Haar op Uw beurt alles, wijd U aan Haar toe en leid Uw leven tot in alle bijzonderheden met Haar. Mogen de enige Tranen die Zij voortaan nog om U weent, Tranen van vreugde zijn, en Jezus zal U voor eeuwig toelachen. Wees apostel van Maria. Offer Haar Uw hele leven en werken op, verraad Haar nooit, verloochen Haar nooit, wees een rots waarop Zij kan bouwen, wees bereid om ook op het Calvarie van Uw eigen leven, in de uren van de grootste droefheid en tegenspoed, naast Haar te blijven staan, en neem Haar voor eeuwig bij U in huis (in Uw hart). Moge deze verzameling als Hemelse dauw op Uw ziel rusten, opdat zij tot ontplooiing moge komen en haar omgeving met Hemelse bloemen moge bevruchten.

TOTUS TUUS, MARIA !

Myriam

Nog iets heel anders:

Ooit vroeg een ziel of het geoorloofd is om de Myriam-gebeden te wijzigen. De Meesteres van alle zielen liet Myriam toen deze vraag als volgt beantwoorden:

"De gebeden bestaan uit door Maria geïnspireerde woorden, en ooit heeft Zij uitdrukkelijk Haar verlangen te kennen gegeven dat aan geen enkel gebed iets zou worden veranderd, omdat elke woord zijn betekenis en zijn zin heeft en omdat de kracht die van het gebed als geheel uitgaat, in hoge mate wordt bepaald door de genade waarmee elk afzonderlijk woord en elke formulering is bekleed. Maria zei in dat verband nog dat elk Myriam-gebed deel uitmaakt van een systeem, de Wetenschap van het Goddelijk Leven, en dat elke wijziging zou kunnen bewerken dat het gebed niet meer volledig in het door Haar uitgewerkt systeem past of aan zijn doel voorbijschiet. Om deze reden kan een gebed waarin formuleringen zijn gewijzigd, ook niet meer zonder meer als Myriam-gebed gelden, want dan is het niet langer deel van dit systeem. Elk individueel geschrift en elk individueel gebed dat in de schoot van dit Apostolaat wordt geschreven en verspreid, is zeer nauw met elk ander geschrift en elk ander gebed uit dezelfde Bron verbonden. Elke individuele schakel speelt een specifieke rol binnen de hele ketting, en elke schakel kan worden gebruikt als uitgangspunt om het geheel te beginnen doorgronden.
Maria vaardigt deze voorschriften uit met de bedoeling, Haar Werken te beschermen, omdat het geheel van alle door dit Apostolaat beschikbaar gestelde publicaties, hetzij gebeden, Openbaringen of onderrichtingen, zijn samengesteld uit woorden van de Koningin des Hemels.
Niettemin heeft Zij één enkele uitzondering op deze regel toegestaan: de aanpassing van de persoon. Enkelvoud mag meervoud worden, de eerste persoon mag door de derde persoon worden vervangen, een mannelijke vorm mag vrouwelijk worden gemaakt of omgekeerd, enzovoort. Dergelijke wijzigingen doen geen afbreuk aan het wezen van het gebed, en schaden noch de betekenis van de woordkeuze noch van de formuleringen, noch maken zij de Bron van het gebed onherkenbaar. Eveneens mogen namen van zielen, voor dewelke men wil bidden, worden ingevuld. Zo kan elk gebed worden aangepast bij uiteenlopende omstandigheden".

Waarvan in bovenstaand antwoord geen sprake is, doch waarop moet worden gewezen, is de regel, dat evenals voor elk van de door het Maria Domina Animarum Werk verspreide teksten, ook voor de gebeden geldt dat deze uitsluitend mogen worden verspreid met aanduiding van de bron www.maria-domina-animarum.net, ongeacht via welk kanaal een dergelijke verspreiding gebeurt (in boeken, op websites, op audiodragers, enz...). De logica die achter deze regel schuilgaat, is geen menselijke doch een Hemelse: De Meesteres van alle zielen staat erop, dat de diverse elementen van deze verkondiging niet uit de context van het geheel zouden worden gerukt. In duidelijke taal: Alle elementen van deze verkondiging, met inbegrip van de gebeden, maken deel uit van een geheel, een sluitend systeem dat door de Koningin des Hemels de Wetenschap van het Goddelijk Leven is genoemd. Voor Haar is het van buitengewoon belang dat aan elke ziel die één van de elementen leert kennen, meteen de mogelijkheid wordt geboden om ook de vele andere elementen te leren kennen. Aangezien de Wetenschap van het Goddelijk Leven een systeem van kennis van mystieke oorsprong is, wordt elk afzonderlijk element vaak pas ten volle correct begrepen in zijn verband met alle andere elementen.