Op het internet circuleren ook buiten deze website Myriamgebeden
die ten dele niet met de echte versies overeenstemmen.

Als authentiek mogen slechts de gebeden worden beschouwd,
die U op www.maria-domina-animarum.net aantreft.

Elk gebruik van andere versies dient niet het Plan
dat God met deze Hemelse inspiraties beoogt te verwezenlijken.

TOTUS TUUS, MARIA !

Een gewenst gebed kan het snelst worden bereikt door
CTRL+F
te klikken en daarna het volgnummer van het gebed in te tikken.

Belangrijke opmerking bij de gebeden: Zie hier.


MARIA’S BLOEMENTUIN

Gebedsbloemen van en voor de Heilige Maagd Maria
Verzameling van alle gebeden door Maria geïnspireerd aan

Myriam van Nazareth

vanaf mei 1997

Gebeden 501-750

Algemene opmerking: In gebeden waarin woorden in de vrouwelijke vorm staan (bijvoorbeeld 'dienares'), kunnen de betreffende woorden uiteraard worden veranderd in hun mannelijke vorm (bijvoorbeeld 'dienaar')

Opmerking in verband met één van de volgnummers in deze gebedscategorie

TOTUS TUUS, MARIA !

Het Apostolaat is erop gewezen, dat in de lijst van de Myriam-gebeden een nummer ontbreekt. Het gaat hierbij evenwel noch om een vergissing noch om een vergetelheid. Graag licht ik U de reden toe:

Het 'ontbrekend' nummer is 666. Toen in april 2004 het gebed met nummer 665 was geschreven, en na een nieuwe inspiratie vanwege de Hemelse Koningin het volgende gebed op papier werd gebracht, verzuchtte ik tot de Moeder Gods dat ik het nooit over mijn hart zou krijgen om één van Haar bloemen het nummer van de satan toe te bedelen. Toen Zij deze verzuchting niet met woorden doch met een betoverende glimlach beantwoordde, kreeg deze nieuweling het nummer 665bis, en het daarop volgende gebed het nummer 667 toegewezen.

De zogenaamde 'vergissing' is dus in werkelijkheid niets anders dan een stellingname tegen de duisternis.

501. Akte van uiterste overgave aan Maria
502. Dagelijkse Aanroeping tot de Heilige Geest
503. Gebed voor de Tweede Geboorte van Jezus
504. Gebed van vergiffenis aan mijn medemens
505. Dagelijks smeekgebed tot mijn begeleidende heiligen
506. Zegen aan een medemens
507. Dankgebed tot Maria voor het slapengaan
508. Wees gegroet Jezus
509. Smeekgebed tot Maria om de Hemelse zalving
510. Smeekgebed tot Maria om bevrijding uit de greep van de satan
511. Smeekgebed tot Maria, Meesteres van de genade
512. Aanroeping uit een gekweld hart
513. Akte van eerherstel aan het Kruis
514. Smeekgebed voor een stervende
515. Smeekgebed tot Maria bij de Hemelse Bruiloft
516. Aanroeping tot redding van de wereld
517. Verbond van gave van mijn leven aan Maria
518. Aanroeping tot de Heilige Geest om Genade in mijn zwakheid
519. Gebed voor alle mensen uit mijn verleden
520. Litanie tot de Smarten van Jezus voor de bekering van een ziel
521. Aanroeping tot Maria vóór de Biecht
522. Dagelijkse aanroeping voor de Vastentijd
523. Dagelijks gebed voor bevrijding van de mensheid
524. Getuigenis van de Passie
525. Toewijding aan Maria’s Liefde
526. Aanroeping tot Maria om genezing
527. Aanroeping tot de Heilige Geest om Ontsluiting van mijn wezen
528. Gebed tot Maria, Moeder van Goede Raad
529. Gebed van Overgave aan de Heilige Geest
530. Aanroeping tot Maria om deugdzaamheid
531. Gebed om verhoring in hopeloze zaken
532. Aanroeping tot Maria, Moeder van Troost
533. Drie Weesgegroeten voor heiliging
534. Gebed tot Maria om ontferming over mijn ziel
535. Belijdenis van zelfgave aan Maria
536. Smeekgebed tot het geopend Hart van Jezus
537. Gebed tot de Heilige Geest om Genezing van een gewond hart
538. Akte van dank aan het Hemels Hof
539. Gebed tot de Heilige Antonius voor verloren onschuld
540. Ochtendaanroeping tot de engelen
541. Aanroeping om Omvorming door de Heilige Geest
542. Akte van zelfgave aan de Heilige Geest
543. Gebed tot Maria voor mijn lijdende medemens
544. Gebed tot de Heilige Geest tot Voorbereiding van mijn Oordeel
545. Aanroeping tot Maria, Geneesmiddel tegen alle bekoring
546. Avondaanroeping tot Maria, Koningin van de nacht
547. Toewijding van de tempel van mijn ziel aan Maria
548. Gebed tot Maria tot voorbereiding op het laatste levensuur
549. Smeekgebed om de macht van de naam van Maria
550. Gebed tot de Heilige Geest om Vrijheid van hart en ziel
551. Smeekgebed tot Maria, Poort van Gods Genade
552. Aanroeping tot Maria voor de nacht
553. Smeekgebed tot Maria, Gezegende Morgenster
554. Aanroeping tot Jezus na de Heilige Communie
555. Smeekgebed om de bloemen van de Heilige Geest
556. Smeekgebed tot de Heilige Maria Magdalena om deugdzaamheid
557. Gebed tot Maria, Tuin van Hemelse verrukking
558. Toewijding van mijn levensuren aan Maria
559. Smeekgebed tot Maria om het Ware Geluk
560. Twaalf Weesgegroeten tot ondersteuning van de priesters
561. Aanroeping tot Maria, ten Hemel opgenomen
562. Gebed tot de Heilige Geest tot Verlichting van Dierbaren
563. Gelofte van bevrijdende boete voor een ziel in het vagevuur
564. Gebed van dank aan de Goddelijke Voorzienigheid
565. Aanroeping tot de engelen van het Licht
566. Smeekgebed om bekrachtiging van de Hemelse Bruiloft
567. Gebed tot de Heilige Aartsengel Rafaël voor mijn gewond hart
568. Gebed voor mijn vervolgers
569. Aanroeping tot Maria om heiligheid
570. Gebed om bescherming tegen kwaadwilligheid
571. Smeekgebed tot Maria, Koningin van de Vrede
572. Dagelijkse aanroeping om de vrucht der Verlossing
573. Aanroeping tot overwinning van het Kruis
574. Smeekgebed tot Maria voor de Paus
575. Toewijding aan de Heilige Drievuldigheid
576. Heilig verbond met de Aartsengelen
577. Eerbetoon aan de verdiensten van Maria
578. Dagelijkse aanroeping tot de negen engelenkoren
579. Gebed tot Maria om vergiffenis van tekortkomingen
580. Avondaanroeping tot Maria, Spiegel van Gods Licht
581. Smeekgebed tot Maria om het Licht van de ziel
582. Stormgebed voor de Wederkomst van Jezus
583. Akte van huwelijk met het Kruis
584. Ochtendgebed tot Gods engelen
585. Opdracht van de dag aan Maria
586. Gebed tot Maria om de Hemelse vruchten
587. Intentie na de Heilige Communie
588. Akte van slavernij jegens Maria
589. Smeekgebed om het Rijk van Maria in mij
590. Smeekgebed om de Heilige Geest, het hoogste goed
591. Aanroeping om het heilig Licht
592. Beschouwend Gebed bij de Zeven Smarten van Maria
593. Akte van bereidheid tot medeverlosserschap
594. Gebed tot de Heilige Geest om wederdoop
595. Aanroeping tot Maria om zalving
596. Gebed tot Maria om ontferming over mijn levensweg
597. Twaalf aanroepingen tot verdrijving van de satan
598. Toewijding aan Jezus Christus
599. Aanroeping tot de Heilige Geest om bezieling
600. Aanroeping tot Maria om Licht in de nacht
601. Smeekgebed tot alle heiligen voor deze wereld
602. Akte van eerherstel voor heiligschennissen tegen het Onbevlekt Hart
van Maria
603. Gebed tot Maria voor de jeugd
604. Dringende aanroeping tot Aartsengel Michaël
605. Aanroeping tot redding van de mensheid
606. Aanroeping tot Maria om het Hemels Vuur
607. Novene voor toewijding aan Maria
608. Gebed tot Christus Koning
609. Smeekgebed om totale vergeving
610. Gebed tot Maria om vrijwaring van negatieve gedachten
611. Aanroeping tot Jezus om genezing naar de ziel
612. Aanroeping tot Maria om dringende bevrijding
613. Stormgebed tot de Onbevlekte Ontvangenis
614. Aanroeping van de zwakke ziel tot Maria
615. Avondverbond met Maria
616. Gebedstocht door de week met Maria
617. Smeekbede tot de Onbevlekte Ontvangenis
618. Kerstnovene voor de Vrede
619. Aanroeping tot de Heilige Geest bij ontmoediging
620. Toewijding aan de Verlosser en Medeverlosseres
621. Verzuchting tot Maria, Koningin van de Hemelse schoonheid
622. Akte van toebehoren aan Maria
623. Aanroeping van de apostel (slaaf) van Maria tot Gods engelen
624. Smeekgebed om de Tranen van Maria
625. Dankgebed tot Maria om de offers van mijn leven
626. Smeekgebed tot Maria om opening van de ziel
627. Akte van eerherstel na elke Eucharistie
628. Akte van Liefde tot de Heilige Geest
629. Gebed tot Maria om vurige priesters
630. Stormgebed voor een leven in de deugd
631. Lofprijzing aan de Messias
632. Gebed om troost in de smarten van het leven
633. Offer van Smarten aan Maria
634. Aanroeping tot Maria om Hemelse bezieling
635. Gebed om vereniging met Jezus Christus
636. Smeekgebed van een toegewijde tot Maria
637. Smeekgebed om bijstand voor een heilig leven
638. Smeekgebed tot Maria, hart van mijn leven
639. Stormgebed tot Maria om genezing van een zieke
640. Boetegebed voor de wereld
641. Groet aan Maria in vereniging met de engelen
642. Aanroeping van de troosteloze ziel tot Maria
643. Gebed om vereniging met Maria in de Passie
644. Toewijding van het jodendom aan Jezus Christus door de handen
van Maria
645. Aanroeping tot Maria na de Biecht
646. Gebed tot de Heilige Geest voor de wereld
647. Akte van vergeving
648. Aanroeping tot de Heilige Geest om Bevrijding
649. Offerande van de voorbije dag aan Maria
650. Noodgebed tot Maria, Koningin van het Kruis
651. Aanroeping om nieuw Leven
652. Dagelijkse aanroeping tot het Hemels Hof
653. Gebed tot de Heilige Geest, Bron van Licht
654. Aanroeping tot Maria vóór de Heilige Communie
655. Totale offerande van mijn wil aan Maria
656. Toewijding aan de Goddelijke Wil
657. Lofprijzing aan Maria, oorzaak van mijn blijdschap
658. Afscheidskus aan Jezus
659. Gebed tot de Heilige Geest om heiliging
660. Smeekgebed om ontlediging van mijzelf
661. Aanroeping van de aan Maria toegewijde ziel voor de Biecht
662. Gebed om een leven in Gods welbehagen
663. Gebed tot de apostelen van Christus voor onze priesters
664. Aanroeping tot Maria om reiniging
665. Dagelijks gebed tot Maria om zuiverheid
665. bis. Verheerlijking van de Drie-Ene God
666. Totus Tuus, Maria, Dei Genitrix!
667. Meigebed tot Maria
668. Pinksternovene
669. Aanroeping tot de Heilige Wonden van Jezus
670. Gebed om de dauw van de Heilige Geest
671. Toewijding van mijn lasten aan God
672. Gebed tot Maria, mijn Hemelse Moeder
673. Dankgebed tot Maria om Haar ja-woord
674. Smeekgebed tot de Heilige Geest om het Ware Leven
675. Akte van overgave aan Maria in de Goddelijke Wil
676. Dagelijkse aanroeping tot zuivering van de aarde
677. Smeekgebed van de aan Maria toegewijde ziel om vergiffenis
678. Akte van kleinheid voor Maria
679. Akte van vergeving in toewijding aan Maria
680. Nachtaanroeping tot Maria
681. Dagelijkse aanroeping in tijden van vervolging
682. Aanroeping om eenwording met Maria
683. Bevrijdingsgebed voor een medemens
684. Aanroeping tot Maria na de Heilige Communie
685. Toewijding aan God tot eerherstel
686. Verheerlijking aan de Heilige Drievuldigheid
687. Gebed tot Maria, Koningsdochter
688. Smeekgebed tot Maria om bevrijding van mijn hart en ziel
689. Uitboetingskroontje tot de Heilige Drievuldigheid
690. Offergebed tot vergoeding van zonden
691. Aanroeping tot Maria om bevrijding van schuld
692. Hymne van Liefde aan de Verlosser Jezus Christus
693. Aanroepingen tot het Hart van Maria om hulp
694. Korte ochtendtoewijding aan Maria
695. Akte van zelfverloochening aan Maria
696. Akte van overlevering van mijzelf aan Maria
697. Smeekgebed tot Maria om een leven in de Goddelijke Wil
698. Aanroeping tot Maria om het Licht
699. Akte van totale toewijding aan Maria in de Goddelijke Wil
700. Communiegebed in de Goddelijke Wil
701. Offerande van mijn leven in het Verlossingsmysterie
702. Smeekgebed tot vernietiging van de plannen van de satan
703. Aanroeping tot aanbidding
704. Gebed van eerherstel in de Goddelijke Wil
705. Offerande van het verborgen leed van de mensheid
706. Offerande van alle mensen in de Heilige Communie
707. Akte van eerherstel voor heiligschennende Communies
708. Aanroeping tot God na de Communie
709. Smeekbede om de genade van de vergeving
710. Aanroeping tot de Heilige Geest om Vrijheid van de ziel
711. Gebed tot Maria, Koningin van de Hemelse Vrede
712. Gebed tot alle heiligen
713. Offergebed voor het Ware Geluk op aarde
714. Verbond van trouw met Maria
715. Verbond van eenheid met het Leven van Jezus
716. Aanroeping tot het Kind Maria om genezing
717. Smeekgebed tot de Heilige Aartsengelen
718. Ochtendgebed tot Maria in de Goddelijke Wil
719. Zelfgave aan Maria in de ochtendstond
720. Gebed tot vereniging van Hemel en aarde
721. Aanroeping van Liefde tot Maria
722. Verbond met mijn engelbewaarder
723. Gebed tot verzegeling van mijn wezen
724. Gebed tot de Heilige Maria Magdalena om een bekering
725. Gebed tot Maria in de Goddelijke Wil voor alle zielen
726. Stormgebed tot zuivering van de wereld
727. Eerherstellende week met de Lijdende Jezus
728. Zelfofferande aan Maria bij nacht
729. Aanroeping tot de Heilige Geest voor het Ware Leven
730. Aanroeping na het Kruisteken
731. Boetegebed voor mijn hele leven
732. Gebed tot Maria, Meesteres van de genade
733. Adventsgebed voor een nieuwe wereld
734. Aanroeping tegen bekoringen
735. Aanroeping tot het Licht van God
736. Toewijding van het uur van mijn geboorte aan het Kind Jezus
737. Smeekgebed om vereniging van mijn nietigheid met Maria
738. Smeekgebed om kracht in de deugd
739. Stormgebed voor een zieke
740. Gebed tot de Heilige Familie voor de gezinnen
741. Basisakte van toewijding aan Maria
742. Aanroeping van dienstbaarheid aan Maria
743. Gebed van de droefgeestige ziel tot Maria
744. Aanroeping om Maria’s tussenkomst voor de dag
745. Gebed tot eerherstel voor de zonden van alle tijden
746. Smeekgebed voor mijn heiliging
747. Toewijding van mijn reinheid aan Maria
748. Aanroeping voor de Vastentijd
749. Aanroeping tot de Liefdevlam van Maria
750. Gebed tot Maria, Bron van deugdzaamheid

 

www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande akte is uitsluitend ingegeven voor hen die bereid zijn, de gelofte van een TOTALE toewijding aan Maria af te leggen. Deze akte heeft de kracht van een heilige eed. De naleving ervan vergt een absolute overgave van zichzelf aan Maria’s leiding, een totale en uiterste dienst aan Haar, als Haar apostel. Leg deze eed alleen af zodra U bereid bent tot een leven in absolute onderwerping aan de Moeder Gods, en bid vurig om de kracht van vergeestelijking om in woord en daad alleen Maria toe te behoren.

501. AKTE VAN UITERSTE OVERGAVE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, hoogverheven Koningin der Hemelen en mijn machtige Meesteres, wil de absolute gave van mijzelf aan U aanvaarden en mij sterken in de dienst die U van mij mag verlangen. Wil mijn vurig verlangen aanvaarden om slechts door, met en in U te leven.
Ik smeek U, Maria, wees mijn Moeder. Ik lever mijzelf uit aan de wedergeboorte uit U als Uw geest en Uw vlees en bloed.
Ik smeek U, Maria, wees mijn Beschermster. Ik geef mijzelf over aan Uw macht over alles wat mij bedreigt naar ziel, geest, hart en lichaam.
Ik smeek U, Maria, wees mijn Bruid. Ik bind mijn hele wezen aan U in trouw en uiterste Liefde.
Ik smeek U, Maria, wees mijn Voorspreekster. Ik leg mijn lot in Uw handen, alle dagen van mijn leven en in het uur van mijn dood.
Ik smeek U, Maria, wees mijn Meesteres. Ik leg mijn hele wezen als Uw slaaf aan Uw voeten.
Ik smeek U, Maria, wees mijn Leidster. Ik erken Uw absolute macht over mij en beloof U eeuwige gehoorzaamheid.
Ik smeek U, Maria, wees de Heerseres van mijn tempel. Leef en heers in mij elk uur van de dag en de nacht, en maak mij één met U in het heilig offer.
Ik smeek U, Maria, wees mijn Koningin. Brand Uw Wil en Uw wet in mijn ziel, in mijn geest en in mijn vlees, en leg mijn wil voorgoed aan banden.
Ik smeek U, Maria, wees mijn Middelares van alle Genaden. Ik wil alles wat ik krijg, slechts aan U alleen te danken hebben en totaal van U afhankelijk zijn.
Ik smeek U, Maria, wees mijn Alles. Ik ben Uw bezit en eigendom, totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig, in Gods Licht, want alles is aan Uw voeten gelegd.
O mijn allerheiligste Meesteres, ik smeek U, door mijn dienst aan U de genade te mogen verdienen, in U te leven en in U te sterven. Zo moge de Heilige Geest mij bijstaan.


www.maria-domina-animarum.net

502. DAGELIJKSE AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Geest van God, allerheiligste Bron van alle Leven,
Ontsluit de diepten van mijn geest.
Vervul met het Goddelijk Licht de duisternis van mijn hart.
Maak mijn lichaam tot een heilige tempel van God, en maak het tot een instrument van Heil voor de zielen.
Baad mijn ziel in de dauw van de heiliging.
Bind mijn hele wezen aan het Onbevlekt Hart van Maria, en plant in mij het Kruis van Eeuwig Heil als een nooit opdrogende bron van kracht.
Wees mijn trouwe Gezel op mijn levensweg, vandaag en alle dagen van mijn leven, tot in de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is een kerstgebed, dat echter tevens ingegeven is als novene voor het afsmeken van de Wederkomst van Jezus (een 'tweede Kerstmis'). Het is gunstig, dit gebed te verrichten als novene van 16 december tot kerstavond.

503. GEBED VOOR DE TWEEDE GEBOORTE VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Kleine Messias, Koning van het Licht,
Als een Ster in de nacht heeft de Vader U in de duistere wereld gezonden om de stervende zielen tot Gids te zijn op hun weg langs de donkere afgronden van de zonde.
Zie hoe zij de Zon uit het Rijk van hun Bestemming de rug hebben toegekeerd om zich te warmen aan de koorts van hun bekoringen.
Zie hoe zij in vervoering neerknielen voor de beloften van de verleider die hun zielen heeft gekust met het gif van de erfzonde.
Zie hoe zij de Liefde minachten, die de koude grot van hun hart komt verlichten.
O ongekroonde Koning, Die in de allerheiligste nacht de Troon van Maria’s Moederschoot moet verlaten om Goddelijke rijkdommen te storten in de armoede der zielen. Strooi bloemen van Wijsheid over de akkers waar slechts het onkruid der onwetendheid bloeit.
Blaas de vurige adem der Liefde in de harten die bevriezen in de winternacht der Schepping.
Vervul met Hemels gezang de lucht boven de Godsstad in ademnood, waar de zielen verhongeren aan rijke tafelen omdat zij het Goddelijk Voedsel niet hebben herkend.
Kom, kleine Jezus, Maria’s heilige voeten hebben de bodem van het rijk van ongerechtigheid op Uw Komst voorbereid. Tussen de koude stenen der harten heeft het Liefdesvuur uit Haar wenend Moederhart het stro gezocht dat zich wil laten ontvlammen om U in warmte op te nemen.
O kom, opdat de onschuldigen U kunnen omhelzen alvorens de Geest U naar de Bruiloft met het Kruis zal leiden om deze wereld de erfenis na te laten die hij nooit heeft verdiend.


www.maria-domina-animarum.net

504. GEBED VAN VERGIFFENIS AAN MIJN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Liefde en de Vrede,
In Uw handen leg ik het offer van mijn vergeving aan mijn medemens die tegen mij heeft misdaan.
Mogen elke duistere gedachte en alle gevoelens van haat, nijd of afgunst die tegen mij zijn gericht om mij te schaden, verbrand worden in het Liefdesvuur van Uw Onbevlekt Hart en als stralen van Hemels Licht naar mijn medemens terugkeren, opdat zijn hart, geest en ziel gezuiverd worden.
Ik smeek U om de genade van zijn bekering, opdat de kracht van de Liefde uit mijn vergevingsgezindheid zijn hart moge openen voor het Licht van de Wijsheid en de Ware Vrede, tot redding van zijn ziel en tot verheerlijking en eerherstel aan Jezus, Die ook uit Liefde voor hem aan het Kruis is gestorven.


www.maria-domina-animarum.net

505. DAGELIJKS SMEEKGEBED TOT MIJN BEGELEIDENDE HEILIGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Heilige Apostel Johannes, Lieve Heilige Maria Magdalena,
mijn zo innig beminde broeder en zus in de Hemel,
in diepe Liefde tot U bid ik om Uw constante aanwezigheid in mijn hart, opdat ik de bloemen van Uw engelachtige Liefde en zuiverheid in mij moge dragen als eeuwig bloeiende lentebloesems.
Moge ik in de heiligende deugden ondersteund worden door Uw onophoudelijk gebed en voorspraak, opdat ik onder Uw begeleiding moge komen tot de hoogste trappen der volmaaktheid in ziel, geest, hart en lichaam.
Moge het zaad van de verdiensten van Uw zelfverzaking en Uw vurige Liefde tot Jezus en Maria ook de bodem van mijn ziel bevruchten tot een Hemelse Tuin, opdat het hoogste Verbond van de Bruiloft waartoe mijn Hemelse Meesteres mij heeft geroepen, in mij geheiligd moge worden.

♥ ♥ ♥

Bovenstaand gebed is zeer persoonlijk voor Myriam. De apostel-evangelist Johannes en Maria Magdalena zijn, na de Heilige Maagd, Myriams begeleiders. Dat heeft alles te maken met haar specifieke roeping. In zekere zin kunt U het gebed, eventueel mits een eigen aanpassing, wel gebruiken tot aanroeping van een heilige met wie U zich persoonlijk verbonden voelt.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande zegen is uit te spreken terwijl men zich een bepaalde mens voor de geest houdt.

506. ZEGEN AAN EEN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Ik wens je de Vrede van Christus en de Liefde van Maria.
Moge de Vader je overvloedig zegenen.
Moge de Heilige Geest je geest verlichten met de Goddelijke Wijsheid, je hart ontsteken aan het Vuur van de Goddelijke Liefde, en je verlichting schenken van al je lichamelijke kwalen.
Mogen Gods engelen je dag en nacht begeleiden.
Moge je de kracht krijgen om te strijden tegen alle kwaad om je heen en binnen in jou, het inzicht om je af te wenden van alle misleiding en verleiding, de vastberadenheid om af te stappen van alle dwaalwegen, en de moed om te breken met alle trots die je verhindert om het goede te doen.
Moge je de genade krijgen om voortaan de zonde te vermijden en je levensweg verder te zetten in staat van genade.
Moge je dit alles verkrijgen door de machtige bemiddeling van Maria, Moeder van Jezus Christus en Voorspreekster voor alle zielen.


www.maria-domina-animarum.net

507. DANKGEBED TOT MARIA VOOR HET SLAPENGAAN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Dank U, want ik heb weer een dag mogen leven.
Dank U, want ik heb vandaag te eten gehad.
Dank U, want ik heb een dak boven mijn hoofd.
Dank U, want ik heb een bed om in te slapen.
Dank U, want er zijn mensen die om mij geven.
Dank U, want ik heb genaden gevonden in vreugde en smart.
Dank U, want mijn lijden heeft een ziel van de ondergang gered.
Dank U, want in mijn tuin in de Hemel is vandaag een nieuwe bloem gezaaid.
Dank U, want Jezus en U bereiden mij het Eeuwig Geluk.
Dank U, want boven de wolken glimlacht Iemand naar mij.
Dank God, o mijn Moeder, voor Zijn goedheid, voor mijn engelbewaarder, en voor U aan mijn zijde.


www.maria-domina-animarum.net

508. WEES GEGROET JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Wees gegroet, O Jezus, Verlosser van de mensheid,
De Vader heeft U als de Messias in de wereld gezonden.
Gezegend zijn Uw Wonden en Uw Bloed die ons hebben verlost,
en gezegend is Uw Kruis dat de Hemel voor ons opent.
Verrezen Christus, Zoon van God, bekeer ons tot het Eeuwig Licht,
door mijn heilig leven en mijn genadevolle dood. Amen.


www.maria-domina-animarum.net

509. SMEEKGEBED TOT MARIA OM DE HEMELSE ZALVING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, ik smeek U, heilig mij,
Zalf mijn geest, opdat mijn gedachten zonden mogen toedekken met wolken van Hemelse rozengeur.
Zalf mijn hart, opdat mijn gevoelens wonden mogen zalven met de balsem van Uw Liefde.
Zalf mijn mond, opdat mijn woorden harten mogen beademen met de strelende bries van Gods Geest.
Zalf mijn handen, opdat mijn daden het zaad van Gods Rijk op aarde mogen verspreiden.
Zalf mijn ziel, opdat de Goddelijke Vlam in mij moge schitteren als een diamant van eeuwige glorie.


www.maria-domina-animarum.net

510. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING UIT DE GREEP VAN DE SATAN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, onbevlekte Moeder van God,
Aan Uw allerreinste voeten smeek ik om bevrijding van de aanvallen van de duivel.
Brand in mijn hart het verlossend Kruis van Jezus Christus als een onuitwisbaar Teken tegen de satan die mij bedreigt.
Omhul mijn geest met Uw Hemelse mantel, opdat geen verleiding, misleiding, bekoring, twijfel of angst in mijn gedachten kan leven.
Leg mijn gekwelde en zondige ziel onder Uw voeten, opdat elk spoor van het gif van de duivel onder Uw macht verstikt zou worden.
O Meesteres der Hemelse machten, beveel toch elke boze macht, zich voorgoed van mij te verwijderen, opdat ik vrij moge zijn en met Gods engelen Uw Heerlijkheid kan prijzen.
O Medeverlosseres in Wie de erfzonde teniet is gedaan, U in Wie de overwinning van Jezus Christus over alle machten van het kwaad tot voltooiing is gekomen, bind nu in mij en om mij heen alle duivelen, en vernietig al hun daden en plannen in de onoverwinnelijke macht, U voor eeuwig gegeven door de Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


www.maria-domina-animarum.net

511. SMEEKGEBED TOT MARIA, MEESTERES VAN DE GENADE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van alle zielen,
U Die de wanhoop der duivelen bent in alle eeuwen der eeuwen, U wil ik volmaakt toebehoren, opdat ook ik de vrijheid moge verkrijgen van de heiligen die uit Uw Hart geboren worden.
Mijn geest is de gevangene van de dwanggedachten en influisteringen van het kwaad. O Maria, Meesteres van de genade, bevrijd mij.
Mijn hart is de gevangene van de bekoringen en verleidingen door de geesten van liefdeloosheid en onzuiverheid. O Maria, Meesteres van de genade, bevrijd mij.
Mijn ziel is de gevangene van de netten van zonde, duisternis en dwaling. O Maria, Meesteres van de genade, bevrijd mij.
Verheven Dochter van God, U is alle macht gegeven over de genaden die de ketenen der mensheid verbreken. Ik smeek U om het voorrecht, slechts aan U geketend te mogen worden, opdat ik voor eeuwig vrij moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

512. AANROEPING UIT EEN GEKWELD HART

(Myriam van Nazareth)

Scheppende, verlossende en vernieuwende God,
Tot U roept mijn hart, dat bloedt onder de doornen van mijn levensweg.
Alle sporen van het kwaad, al mijn zonden, bekoringen en dwalingen lever ik uit aan het Kruis van Jezus Christus en aan de voeten van Maria.
Al mijn teleurstellingen en pijnen wijd ik toe aan de Heilige Geest, opdat het Licht der Waarheid mijn hart moge zalven en genezen.
Verleen mij de genade, elk ogenblik te leven zoals de Geest het mij ingeeft, in volmaakte eenheid met Maria in daden, woorden, gedachten, gevoelens en bestrevingen.
O God, door de verdiensten van het doorstoken Hart van Jezus en van het Smartvol Hart van Maria, aan Wie ik volkomen toebehoor, geef mij een nieuw hart, opdat ik mijn oude wezen kan begraven aan de eeuwige Bronnen der Genade.

♥ ♥ ♥

Toewijding, zodra zij oprecht en met volharding en vertrouwen doorleefd wordt, heeft alles te maken met de betrachting van een wedergeboorte uit Maria. Uw 'oude' hart, dat zo zeer verkleefd is met de wereld en zijn talloze misleidingen, dwalingen en verblinding, en met het nastreven van dingen die vergankelijk en dus op zich waardeloos zijn, moet vervangen worden door een 'nieuw' hart, dat uitsluitend op de onvergankelijke waarden van het Eeuwig Leven gericht is. Uw hart wordt gekweld doordat het onder voortdurende invloed van de wereld staat en daar ook vaak aan ten prooi is, met andere woorden erdoor gevangen gehouden wordt. De ware vrijheid kan slechts heersen in een hart dat zich van het wereldse losmaakt en zich door de Hemel laat leiden en besturen.


www.maria-domina-animarum.net

513. AKTE VAN EERHERSTEL AAN HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Gekruisigde Verlosser Jezus Christus,
In vereniging met de vruchten van Uw bloedende Wonden en de verdiensten van de Smarten van Maria, onze Medeverlosseres, bied ik U al mijn lijden van deze dag tot eerherstel aan Uw Heilig Kruis, dat door Gods volk zo zeer wordt miskend.

Elke volgende aanroeping wordt gevolgd door: "O Jezus, aanvaard mijn lijden"
Om de overwinning van Uw Kruis in alle onverschillige harten, …
Om de overwinning van Uw Kruis in alle verblinde zielen, …
Om de overwinning van Uw Kruis in alle dwalende geesten, …
Om de overwinning van Uw Kruis in alle lijdende lichamen, …
Om de overwinning van Uw Kruis in alle onwetenden, …
Om de overwinning van Uw Kruis in alle goddelozen, …
Om de overwinning van Uw Kruis in alle lauwe zielen, …
Om de overwinning van Uw Kruis over alle ketterijen, …
Om de overwinning van Uw Kruis over alle heiligschennissen, …
Om de overwinning van Uw Kruis over alle geloofsafval, …
Om de overwinning van Uw Kruis over alle modernisme in Uw Kerk, …
Om de overwinning van Uw Kruis over alle liefdeloosheid, …
Om de overwinning van Uw Kruis over alle bekoringen, …
Om de overwinning van Uw Kruis over alle dreiging van onvrede en oorlog, …
Om de overwinning van Uw Kruis over alle aanvallen van de duivel, …
Om de overwinning van Uw Kruis over alle uitingen van satanisme, …
Om de overwinning van Uw Kruis over alle vijanden van het Kruis, …
Om de overwinning van Uw Kruis over alle werken en plannen van de antichrist, …
Om de overwinning van Uw Kruis over de zondelast van alle eeuwen, …
Om de overwinning van Uw Kruis over de hele wereld, …
O Goddelijk Slachtoffer van onze zonden, ik bid om de totale en eeuwige overwinning van Uw Kruis, dat ik bemin met alle krachten van mijn ziel, opdat Zijn schittering alle duisternis uit deze wereld moge verbannen naar de diepten van de eeuwige afgrond, tot verheerlijking van het Mysterie van onze Verlossing.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


www.maria-domina-animarum.net

514. SMEEKGEBED VOOR EEN STERVENDE
(kan gebeden worden door een stervende,
of door iemand anders voor een stervende)

(Myriam van Nazareth)

Wonden van Jezus Christus, neem alle zonden van mijn leven in U op.
Bloed van Jezus Christus, was mijn ziel van alle onreinheid van mijn leven.
Kruis van Jezus Christus, open de Hemelpoort voor mij.
Hart van Maria, draag mijn ziel het Paradijs binnen.
O God, Vader, Zoon en Heilige Geest, gedenk nu de belofte van het Rijk der Hemelen.
O Maria, mijn Moeder, ik wijd U alle lijden van mijn leven toe om de schulden van mijn ziel te vereffenen. Wil mij niet meer verlaten.


www.maria-domina-animarum.net

515. SMEEKGEBED TOT MARIA BIJ DE HEMELSE BRUILOFT

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, mijn Hemelse Bruid,
Laat nu Uw heiligheid over mij komen als een sluier van Hemels Licht.
Laat haar mijn geest doorstralen tot een volkomen kennis van de Eeuwige Waarheid en de Goddelijke Mysteries.
Laat haar mijn hart doorstralen tot een eeuwigdurende vervoering van Goddelijke Liefde.
Laat haar mijn lichaam doorstralen tot de volmaakte kuisheid der engelen.
Laat haar mijn ziel doorstralen tot eeuwige volmaakte versmelting met U in de Hemelse Bruiloft.
Moge zich nu aan mij het Mysterie voltrekken waardoor Uw ziel in mijn ziel leeft, Uw Hart in mijn hart, Uw geest in mijn geest, Uw Lichaam in mijn lichaam, Uw Wil mijn wil wordt, Uw verlangens mijn verlangens, Uw bestrevingen mijn bestrevingen, en Uw woorden mijn woorden, elk ogenblik van de dag en de nacht, in volmaakte altijddurende eenheid, alle dagen van mijn leven tot in eeuwigheid.
Ik smeek U om de genade, U voor eeuwig trouw te blijven in de geest van deze Bruiloft.


www.maria-domina-animarum.net

De Heilige Maagd Maria roept U DRINGEND op om dit gebed te verspreiden en dagelijks meermaals te bidden:

516. AANROEPING TOT REDDING VAN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Heilig Kruis van Jezus Christus, vernietig alle kwaad. Laat nu Gods Rijk in de wereld komen.
Heilige Geest, straal nu Gods Licht in alle zielen. Verjaag uit hen alle blindheid en zonde.
Smartvolle Moeder Maria, Onbevlekte Ontvangenis, ik wil U toebehoren. Door al mijn lijden, heilig de zielen en red de wereld. (maak het kruisteken)


www.maria-domina-animarum.net

517. VERBOND VAN GAVE VAN MIJN LEVEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik kom mijn hele leven in Uw handen leggen als een totale gave van mijzelf aan U in een heilig en eeuwigdurend verbond.
Ik geef U al mijn daden, woorden, gedachten, gevoelens, wensen en verlangens van mijn hele leven. Wil ze zuiveren tot volmaaktheid.
Ik geef U al mijn lijden, pijnen, ziekten, droefheden, neerslachtigheden, vermoeidheden, moedeloosheden, angsten, kwetsuren, beledigingen, vernederingen en teleurstellingen van mijn hele leven. Wil ze aanvaarden tot afbetaling van de schulden van mijn ziel en deze van anderen.
Ik geef U al mijn vreugden, goede werken, daden van naastenliefde, al mijn momenten van vroomheid, al mijn offers en gebeden. Wil ze aanvaarden tot verheerlijking van God en om genaden van bekering te bekomen.
Ik geef U al mijn zonden, fouten, nalatigheden en dwalingen van mijn hele leven. Wil ze bij Gods Gerechtigheid vergoeden door de oneindige macht van Uw Voorspraak.
Tot bezegeling van dit heilig verbond geef ik U het totaal, onvoorwaardelijk en eeuwig bezit en eigendom van mijn hele wezen, ziel, geest, hart en lichaam, opdat ik in Uw handen moge leven, sterven en het Eeuwig Leven moge binnengaan.


www.maria-domina-animarum.net

Verricht onderstaand gebed terwijl U zich concentreert op Uw grootste zwakheid, waarvan U genezen wilt worden

518. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST OM GENADE IN MIJN ZWAKHEID

(Myriam van Nazareth)

O Geest van God,
In het Licht van het verlossend Kruis van Jezus, en met het zegel van Maria’s Tranen op mijn hart, belijd ik voor U mijn kwelling om mijn zondigheid.
Hoezeer verlangen mijn ogen naar het Hemels Licht, want mijn ziel is zo blind.
Hoezeer verlangt mijn geest naar Uw Wijsheid, want de Waarheid verbergt zich achter vruchten die giftig blijken.
Hoezeer verlangt mijn hele wezen naar heilige kracht en weerstand, want de ketenen van zonde en bekoring zijn zo machtig.
Kom, Heilige Geest, kom mij bevrijden uit de slavernij van mijn grootste zwakheid, want zij verspert mij de weg naar Gods Hart.
Strooi nu in mij het zaad der volharding, opdat langs de weg van mijn aardse ballingschap bloemen mogen bloeien die mij de Tuin der Hemelen verdienen.


www.maria-domina-animarum.net

519. GEBED VOOR ALLE MENSEN UIT MIJN VERLEDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Zovele mensen zijn in vervlogen jaren door Gods Voorzienigheid op mijn levensweg gebracht.
Hun namen staan in het Boek van mijn leven geschreven.
Veler namen heb ik nooit gekend, andere zijn door het stof der tijden aan mijn oog onttrokken. Velen wonen niet meer in mijn hart.
Ieder van hen wijd ik nu nog toe aan Uw Onbevlekt Hart, opdat U alles voor hen zou doen wat ik in mijn onwetendheid of onverschilligheid heb nagelaten.
Moge mijn gebed vergoeden wat ik toen heb verzuimd.
Moge het goedmaken wat ik tegen hen heb misdaan.
Moge het hen helpen om hun zondeschuld jegens God af te betalen.
Moge het vergeving bekomen voor hen die tegen mij hebben misdaan.
Moge het kracht en troost bekomen voor hen die nog in leven zijn.
Moge het de spoedige aanschouwing van Gods Aanschijn bekomen voor hen die zijn heengegaan.
Moge het hun ziel vervullen als de kus van een onzichtbare vriend, een akt van naastenliefde die onze ontmoeting in dagen van weleer vandaag nog tot vrucht brengt op hun levensweg, die de Eeuwige Wijsheid van de mijne heeft weggenomen.
3 x Wees gegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

520. LITANIE TOT DE SMARTEN VAN JEZUS VOOR DE BEKERING VAN EEN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, bedroefde Verlosser,
in vereniging met het gekweld Hart van Maria vraag ik U om de bekering van een ziel.
Gedenk, o mijn geliefde Broeder, alle Smarten en hartenpijnen die U tijdens Uw Leven op aarde hebt doorstaan, en wees een ziel genadig, opdat zij Uw Smarten moge verminderen en de vestiging van het Rijk Gods op aarde moge helpen bespoedigen.

Na iedere volgende aanroeping: "O Jezus, bekeer een ziel"

Om de ongastvrijheid van Uw uitverkoren volk bij Uw geboorte, ...
Om het ongeloof onder Uw uitverkoren volk, ...
Om de valsheid van de Farizeeën, ...
Om het verraad door Uw apostel Judas, ...
Om de liefdeloosheid en ondankbaarheid van Uw volk dat U ter dood veroordeeld heeft, ...
Om Uw bittere Smart in Gethsemani om alle zonden der wereld, ...
Om Uw angst en vertwijfeling in Gethsemani, ...
Om Uw bespotting tijdens de Doornenkroning, ...
Om Uw vernedering bij de ontkleding op Calvarie, ...
Om Uw grote verlatenheid aan het Kruis, ...
Om Uw dorst naar zielen aan het Kruis, ...
Om de totale uitputting van Uw Hart bij de Kruisdood, ...
Omdat het volmaakt geschenk van Uw totale zelfgave U tijdens de Passie in het Gelaat teruggegooid werd, ...
Om alle Liefde die U door de mensen van alle tijden niet is gegeven, ...
Omdat U om mijn gebrek aan naastenliefde Bloed en Tranen hebt vergoten, ...

♥ ♥ ♥
God houdt er bijzonder veel van wanneer een mens het Verlossend Lijden gedenkt. Hij verwacht van U dat U bewust deel wil hebben aan dat Lijden, in Uw eigen dagelijkse beproevingen en in een regelmatige gedachtenis aan het Lijden van Jezus en de Smarten van Maria. Een leven in staat van genade kan voor U de Eeuwige Gelukzaligheid van de Hemel verwerven. Het lijkt dan ook slechts redelijk dat U zich zelf inspanningen getroost om het Verlossend Lijden in Uw eigen leven aan te vullen teneinde de onuitsprekelijke vruchten ervan waardig te worden.


www.maria-domina-animarum.net

521. AANROEPING TOT MARIA VÓÓR DE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Moeder van Smarten,
Aan de genadevolle Bron van Uw Onbevlekt Hart zoek ik genezing voor de koorts van mijn ziel.
Druk op haar Uw Hemelse kus, o allerzuiverste Bloem, en breek mijn hart open met Uw Tranen, opdat ik in diepe rouwmoedigheid moge naderen tot het Kruis van Verzoening.
Roep nu over mij de Geest van God af, om alle blindheid in mij te genezen en mij te bevrijden van alle onwetendheid, opdat ik vrijspraak kan bekomen van mijn zondelast, en in het Licht van Jezus’ Wonden geheiligd moge worden.

♥ ♥ ♥
Een goede Biecht is een genade, want zij kan een bespoediging van Uw intrede in de Eeuwige Gelukzaligheid met zich meebrengen. Daarom moet dit Sacrament zorgvuldig voorbereid worden. Betrek Maria ook bij deze voorbereiding, opdat U in de gesteldheid van oprechte rouwmoedigheid en met voldoende open zelfkennis en inzicht in eigen fouten tot God kunt naderen.


www.maria-domina-animarum.net

522. DAGELIJKSE AANROEPING VOOR DE VASTENTIJD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, allerheiligste Medeverlosseres van de mensheid,
In deze Vastentijd geef ik mijn hele wezen prijs aan het Vuur van Uw Smartvol en Onbevlekt Hart, opdat daarin alles verbrand moge worden wat mij tot slavin van mijn lichaam maakt.
Ik smeek U, mij door het Licht van de Heilige Geest te willen bevrijden uit de boeien van mijn behoeften, opdat ik sterk moge worden tegen alle bekoringen, verleidingen en begeerten, en ik aan mijn oude ik moge sterven.
Laat mij niet meer los, opdat ik in Uw Hart deze weg naar Calvarie moge voltooien, om er op Goede Vrijdag alle zonden, fouten en zwakheden van mijn leven te kruisigen voor een Wedergeboorte van mijn ziel uit U op Pasen.
Ik smeek U om een vurige Liefde tot het Kruis en tot Uw Smarten, opdat deze tocht mij moge heiligen in de geest van boete die zielen zal verlossen door het Kruis dat Licht en Leven brengt.


www.maria-domina-animarum.net

De onderstaande 14 aanroepingen zijn geïnspireerd als verwijzingen naar de 14 grootste gesels die de mensheid teisteren, de voornaamste ketenen waarmee het kwaad de mensheid bindt. Bedenk hierbij dat de Kruisweg eveneens 14 staties telt.

523. DAGELIJKS GEBED VOOR BEVRIJDING VAN DE MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, om de oneindige verdiensten van Jezus en Maria smeek ik U om bevrijding van de gekwelde mensheid uit de netten van de eeuwige dood.

Elke volgende aanroeping wordt voorafgegaan door: "Door het Lijden van Jezus, de Smarten van Maria en het leed van alle mensen",

(...) bevrijd de mensheid van hongersnood en armoede.
(...) bevrijd de mensheid van abortus en euthanasie.
(...) bevrijd de mensheid van drugsverslaving en alcoholisme.
(...) bevrijd de mensheid van oorlog.
(...) bevrijd de mensheid van materialisme en geldzucht.
(...) bevrijd de mensheid van zedeloosheid en ontucht.
(...) bevrijd de mensheid van alle onrecht.
(...) bevrijd de mensheid van antichristelijke organisaties.
(...) bevrijd de mensheid van niet-christelijke politieke regimes.
(...) bevrijd de mensheid van alle vormen van dwaling en misleiding.
(...) bevrijd de mensheid van gewelddadigheid, terrorisme en vandalisme.
(...) bevrijd de mensheid van rassenhaat.
(...) bevrijd de mensheid van alle vormen van misdaad.
(...) bevrijd de mensheid van alle foltering en kwelling.

SLOTGEBEDEN:
1 x Onze Vader
1 x Weesgegroet
1 x "Kom, Heilige Geest, kom door de machtige Voorspraak van het
Onbevlekt Hart van Maria, Uw allerliefste Bruid"


www.maria-domina-animarum.net

524. GETUIGENIS VAN DE PASSIE
(genadevol gebed op vrijdag)

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, in Tegenwoordigheid van Maria, de Moeder van Smarten, leg ik getuigenis af van de verlossende Smarten, opdat zij waarlijk vrucht mogen dragen.

Elke volgende aanroeping wordt gevolgd door: "o eeuwig lijdende Jezus, laat een ziel verrijzen uit de zonde".

 1. Ik getuig van Uw diepe droefgeestigheid in de Hof van Gethsemani,

 2. Ik getuig van Uw vreselijke smarten om de zonden der mensheid,

 3. Ik getuig van Uw diepe vertwijfeling en bloedzweten in Gethsemani,

 4. Ik getuig van Uw verraad door de kus van Uw apostel Judas,

 5. Ik getuig van Uw gevangenneming in de Hof van Gethsemani,

 6. Ik getuig van Uw bespotting en mishandeling bij de Hogepriesters,

 7. Ik getuig van de valse getuigenissen van de joden tegen U,

 8. Ik getuig van Uw bespotting bij koning Herodes,

 9. Ik getuig van Uw verhoor bij Pontius Pilatus,

 10. Ik getuig van Uw wreedaardige geseling,

 11. Ik getuig van Uw vernederingen tijdens de doornenkroning,

 12. Ik getuig van Uw terdoodveroordeling,

 13. Ik getuig van Uw omhelzing van het Kruis,

 14. Ik getuig van de vreselijke pijnen van Uw schouderwonde onder het Kruis,

 15. Ik getuig van Uw eerste val onder het Kruis,

 16. Ik getuig van Uw ontmoeting met Uw Moeder Maria op de Kruisweg,

 17. Ik getuig van Uw tweede val onder het Kruis,

 18. Ik getuig van Uw derde val onder het Kruis,

 19. Ik getuig van de kwellingen van de doornenkroon tot op het Kruis,

 20. Ik getuig van Uw ontkleding op Calvarie,

 21. Ik getuig van de aannageling van Uw rechterhand aan het Kruis,

 22. Ik getuig van de aannageling van Uw linkerhand aan het Kruis,

 23. Ik getuig van de aannageling van Uw rechtervoet aan het Kruis,

 24. Ik getuig van de aannageling van Uw linkervoet aan het Kruis,

 25. Ik getuig van Uw Lijden en doodstrijd aan het Kruis,

 26. Ik getuig van de Tranen van Maria aan de voet van Uw Kruis,

 27. Ik getuig van Uw onlesbare dorst aan het Kruis,

 28. Ik getuig van de vreselijke Smart van Maria bij Uw Dood,

 29. Ik getuig van Uw hartverscheurende eenzaamheid tijdens de hele Passie,

 30. Ik getuig van Uw ontelbare mishandelingen gedurende de hele Passie,

 31. Ik getuig van Uw uitputting gedurende de hele Passie,

 32. Ik getuig van Uw verloochening door tallozen tijdens de Passie,

 33. Ik getuig van de Smarten van Maria van Uw Kruisafneming tot Verrijzenis,


www.maria-domina-animarum.net

525. TOEWIJDING AAN MARIA’S LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Samen met Jezus hebt U mij tot voorwerp van Uw Liefde uitgekozen.
Daarom wil ik nu voor U kiezen, tot de dag van mijn dood.
Ik geef U mijn hele leven, want door een Goddelijk Mysterie kunt U alles wat ik ooit heb gedaan en nog zal doen, en alles wat ik ooit heb gezegd en nog zal zeggen, gebruiken tot afbetaling van mijn zondeschuld en deze van vele anderen.
Daarom smeek ik U: Leid mijn handen, verlicht mijn geest, zuiver mijn hart, waak over mijn mond, maak mij sterk tegen alle bekoringen en behoed mijn ziel voor alle kwaad, opdat ik nog slechts kan leven tot Heil van de hele wereld, en ik in U en voor U kan sterven tot aanschouwing van Uw schoonheid in de Eeuwige Gelukzaligheid van het Rijk der Hemelen.


www.maria-domina-animarum.net

526. AANROEPING TOT MARIA OM GENEZING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Hemelse Bloem van de volmaakte Vrede, ik smeek U,
Genees mijn geest, die zo vermoeid is door de verwarring van de wereld.
Genees mijn hart, dat leegbloedt onder de slagen van het lot.
Genees mijn ziel, die verwelkt als een bloem in giftig water.
Genees mij, o Moeder, want in U bloeit de Goddelijke Liefde, die Leven, kracht en Vrede schenkt. Wil mijn hart bevrijden van de doornen van mijn verleden, opdat ik de Hemelse Rozen moge zien.

♥ ♥ ♥

'Genezing' is veel breder dan wat de mens hieronder gewoonlijk verstaat. Uw lichaam is slechts het voertuig waarmee Uw ziel doorheen dit aardse leven gaat. Ware genezing is gezondmaking van de ziel. Het is voor God oneindig veel belangrijker dat U om genezing van de ziel vraagt dan om genezing van lichamelijk lijden, want dit laatste is vergankelijk en vormt bovendien het losgeld waarmee U Uw ziel vrijkoopt voor het Hemels Leven.


www.maria-domina-animarum.net

527. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST OM ONTSLUITING VAN MIJN WEZEN

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, Ziel van al wat leeft,
Straal Uw Licht in de ogen van mijn geest, opdat ik moge zien wat voor mij verborgen is, en ik Gods Eeuwige Waarheid moge kennen.
Sloop de muren van mijn hart, opdat het Vuur van de Goddelijke Liefde het kan verteren en mijn hele wezen kan ontvlammen in de stralen der heiligheid.
Dompel mijn ziel onder in de Vlammenzee van Uw oneindige Genaden, opdat in haar Gods Plan tot voltooiing gebracht moge worden, tot verheerlijking van de onvergankelijke schoonheid van de Tuin der Hemelse Deugden.
Kom, o Heilige Geest, bevrijd mij van alle onkruid, opdat in mij de bloesem der Eeuwige Lente ontluikt, om vruchten te dragen die blijvend mogen zijn.


www.maria-domina-animarum.net

528. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN GOEDE RAAD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de opperste Wijsheid en Gods Geneesmiddel voor gekwelde harten,
Mijn radeloosheid drijft mij in Uw armen, want de wereld gunt mij geen rust.
Hoezeer is mijn geest ten prooi aan de tegenstrijdigheden van dit leven. Open toch mijn ogen, opdat ik de werking van Gods Voorzienigheid in mijn leven moge zien.
Hoezeer is mijn hart de gevangene van mijn twijfels en wanhoop. Wil het in Uw heilige mantel hullen, opdat ik moge voelen dat de genezende Liefde op mij wacht.
Hoe blind zijn toch mijn ogen geworden door de dwaallichten die hen misleiden sedert ik mijn aardse reis begon. O Moeder, kon ik slechts geloven in de macht van de Eeuwige Waarheid, die het Ware Licht en Leven in mijn ziel wil storten, doch die de deur van mijn hart gesloten vindt door de grendel van mijn wankelmoedigheid.
O allerheiligste Moeder Die mij zo zeer bemint, moge één van de talloze Tranen die U om mij hebt gehuild, nu mijn ogen raken, opdat ik God moge vinden in alles en in elke medemens, want uit U straalt het ware Licht van het Kruis dat redding brengt.
O laat nu Uw Hemelse Liefde mijn hart vervullen, opdat mijn vertroebelde ogen weer zien, mijn verduisterde geest weer ontwaakt, en mijn ziek hart moge genezen. Geef mijn kwellingen nieuwe zin onder Uw kus op mijn ziel, opdat ook mijn dorre wegen door Uw bloemen geheiligd mogen worden.


www.maria-domina-animarum.net

529. GEBED VAN OVERGAVE AAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Gods Vuur van heiliging, in aanbidding voor Uw Heerlijkheid lever ik mijzelf aan U over en smeek ik U, mij naar het voorbeeld van Maria, Uw allerheiligste Bruid, te willen voeren naar de hoogste trappen der volmaaktheid.

Leg in mij de vurigste Liefde, opdat alle haat en zelfzucht uit mij verbannen worden.
Leg in mij de zuiverheid van het woord, opdat geen laster, roddel, leugen of oordeel nog mijn mond verlaat.
Leg in mij de kuisheid, opdat ik zoals Maria een engel op aarde moge zijn.
Leg in mij de Vrede van hart, opdat geen onrust of onvrede nog mijn ziel kan doen wankelen.
Leg in mij de vreugde en blijmoedigheid, opdat geen ontevredenheid noch droefgeestigheid nog een plaats vinden in mij.
Leg in mij de zachtmoedigheid, opdat alle opvliegendheid in mij aan banden wordt gelegd.
Leg in mij het geduld, opdat ik in alles op Gods uur vertrouw.
Leg in mij de verdraagzaamheid, opdat ik in alles op Gods bedoelingen vertrouw en mijn mond vrij moge blijven van alle kritiek.
Leg in mij de vergevingsgezindheid, opdat in mij geen wrok kan leven.
Leg in mij de Wijsheid, opdat al mijn beslissingen door U bezield worden.
Leg in mij de mildheid, opdat ik in alles barmhartig en goed moge zijn.
Leg in mij het ene Ware Geloof, opdat ik nooit meer zou wankelen op de weg van de Waarheid.
Leg in mij de voorzichtigheid, opdat geen roekeloosheid Gods Plan met mij verstoort.
Leg in mij de zelfbeheersing die mij sterkt tegen alle bekoring en verleiding.
Leg in mij de trouw aan mijn toewijding, opdat ik een betrouwbaar werktuig van God moge zijn.
Leg in mij de nederigheid, opdat geen hoogmoed of trots mij in het verderf kan storten.
Leg in mij de eerlijkheid en oprechtheid, opdat ik geen instrument van dwaling word.
Leg in mij de matigheid, opdat ik moge loskomen uit de greep van mijn wereldse behoeften.
Leg in mij de offerbereidheid, opdat ik Heil kan bekomen voor de zielen.
Beziel mij met Goddelijke kracht, opdat ik alle beproevingen en lasten van het leven kan dragen in aanvaarding en overgave.
Moge Maria, de Koningin van alle Deugden, mijn Gids zijn tot het einde van mijn levensweg, opdat in Haar al mijn schreden door U geleid mogen worden.


www.maria-domina-animarum.net

530. AANROEPING TOT MARIA OM DEUGDZAAMHEID

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, mijn Hemelse Moeder,
U alleen wil ik toebehoren.
Om het Goddelijk Voorrecht van Uw Onbevlekte Ontvangenis smeek ik U, maak mij tot een heilige bloem aan Uw voeten.
Wees de Meesteres van mijn hart. Laat het voor eeuwig ontbranden in Uw Liefde, opdat elke neiging tot zonde in mij moge verteren.
Wees de Meesteres van mijn geest. Bekom mij de Goddelijke Wijsheid, inzicht en kennis van de Mysteries van Gods Waarheid.
Wees de Meesteres van mijn lichaam. Bekom mij een volmaakte kuisheid, opdat ik Uw engel op aarde moge zijn.
Wees de Meesteres van mijn ziel. Maak mij tot slavin van Uw heiligheid, opdat ik moge leven en sterven onder het Licht van het Kruis van Jezus Christus.

♥ ♥ ♥

Deugdzaamheid, het leven in overeenstemming met Gods bedoelingen, is het wezen van de ware heiligheid, en vormt het uiteindelijke streefdoel van het leven zoals God het heeft bedoeld. Alle wereldse beslommeringen dienen slechts vergankelijke doelstellingen en verwerven U niet het Eeuwig Leven. Mensen verontschuldigen gemakkelijk alle tekortkomingen en fouten door de stelling 'een mens is geen engel'. Dat is ook zo, doch God verwacht van U wel een oprechte, doorgedreven inspanning om het ideaal van het engelachtig leven zo dicht mogelijk te benaderen. Een leven in heiligheid is een leven in een gesteldheid alsof U geen lichaam en geen aardse gehechtheden had. Niet het resultaat van Uw inspanningen is de basis waarop U geoordeeld zult worden, wel de inspanningen zelf.


www.maria-domina-animarum.net

531. GEBED OM VERHORING IN HOPELOZE ZAKEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, tot verhoring en bijstand in deze moeilijkheid die mij zoveel zorgen baart, breng ik U het plechtig offer van het Lijden en de Dood, de Wonden en het Bloed van Jezus Christus onze Verlosser, en van de Smarten en Tranen van Maria onze Medeverlosseres.

In vereniging met alle engelen en heiligen zeg ik U daarom:

Eer aan God om de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, Teken van de opperste heiligheid van een mens.
Eer aan God om het Goddelijk Moederschap van Maria, Teken van het Huwelijk tussen God en de mens.
Eer aan God om de Menswording van Jezus, Teken van Gods Wil om alle mensen te bevrijden van het kwaad.
Eer aan God om de eeuwige Maagdelijkheid van Maria, Teken van de onaantastbare zuiverheid van de mens in Gods Genade.
Eer aan God om de vrijwaring van Maria van alle zonden, Teken van de macht van een mens over alle bekoring.
Eer aan God om de Kruisweg van Jezus, Teken van heiliging van alle lasten van onze levensweg.
Eer aan God om de Wonden en het Bloed van Jezus, Tekenen van de uitboeting van de zondelast van alle eeuwen.
Eer aan God om het Kruis van Jezus, Teken van de eeuwige overwinning van Gods Licht over de duisternis.
Eer aan God om de Kruisdood van Jezus, Teken van de bevrijding voor elke ziel die zich afkeert van de zonde.
Eer aan God om het Medeverlosserschap van Maria onder het Kruis, Teken van de overwinning van een mens over het kwaad.
Eer aan God om de Gaven van de Heilige Geest, Tekenen van Gods verlangen naar volmaaktheid voor elke ziel.
Eer aan God om de dagelijkse Eucharistie overal ter wereld, Teken van het eeuwigdurend Offer van Jezus dat de wereld van de ondergang redt.

♥ ♥ ♥

U kunt veel genaden bekomen door een gedachtenis aan elementen uit het Lijden van Jezus en de Smarten van Maria. U kunt dit doen door deze elementen als het ware aan God te offeren, als een ware offerande. Zo is het tussen Witte Donderdag en Goede Vrijdag ook gebeurd: Jezus en Maria offerden alles aan God de Vader op tot Verlossing van de zielen. Door gebeden zoals het bovenstaande herhaalt U als het ware dat groot Offer, in de vorm van een eerbetoon aan de Vader, Die deze mogelijkheid tot Verlossing heeft voorzien.


www.maria-domina-animarum.net

532. AANROEPING TOT MARIA, MOEDER VAN TROOST

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, U Die mij liefhebt als Uw eigen kind, zuiver mijn hart, bevrijd mij van alle negatieve gedachten, van alles wat mijn gemoed beklemt. Genees mijn wonden met Uw Hemelse Liefde.
Zegen mijn tranen, opdat zij mijn ziel mogen reinigen van de bitterheid waarmee mijn medemens haar heeft toegedekt.
Sluit mij in Uw Hart, o Moeder, opdat ik kan vergeten, en mijn gewonde hart kan begraven in Haar Die de Tuin van Gods Vreugde is geweest voor alle eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

533. DRIE WEESGEGROETEN VOOR HEILIGING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, onbevlekte Koningin van Hemel en aarde en hoogverheven Meesteres van de Goddelijke Mysteries der zaligheid,
Wil Uw zegel drukken in mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn ziel, opdat ik voor eeuwig Uw dienares en Uw eigendom mag zijn.
Maria, nooit verwelkende Schoonheid uit Gods Tuin, omhul mij met het kleed der engelen (Wees gegroet Maria...)
Maria, geurige Bloem der opperste heiligheid, vervul mijn hart met de nectar der Hemelse Liefde (Wees gegroet Maria...)
Maria, allermooiste Bloesem der volmaakte deugden, bekom mijn ziel de Eeuwige Lente (Wees gegroet Maria...)

♥ ♥ ♥

Er wordt veel gebeden, doch zo vaak voor intenties die niet echt Gods belangen dienen. Heel weinig mensen bidden om de genade van heiliging, en nochtans is dat de intentie bij uitstek die God welgevallig is. God verlangt sterk naar heiliging van alle zielen, opdat Hij Zijn Rijk ook op deze wereld kan vestigen. Een vurig verlangen naar heiligheid is één van de grootste vruchten die Maria Haar oprechte toegewijden toewenst en waarvoor Zij in hen werkt. Het bovenstaand gebed is een heel eenvoudige doch zeer krachtige weg om aan Uw verlangen gestalte te geven.


www.maria-domina-animarum.net

534. GEBED TOT MARIA OM ONTFERMING OVER MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, uit Wie alle schoonheid der Hemelse Glorie straalt, wil mijn armzalige ziel aan Uw Hart drukken, opdat het Ware Leven in haar moge bloeien.
Bekom mijn ziel het voedsel van de Eeuwige Waarheid van God, opdat zij niet verhongert.
Stort in mijn ziel het water der Goddelijke Genaden, opdat zij niet verdorst.
Schenk mijn ziel de zuurstof van Gods Wijsheid, opdat zij niet verstikt.
Was mijn ziel vrij van alle onzuiverheid en alle sporen van zonde, opdat zij niet vervuilt.
Schenk mijn ziel de weerstand tegen het gif van alle bekoring, opdat zij niet verziekt.
Vervul mijn ziel met het Licht der heiligheid, opdat zij niet verduistert.
In het uur van mijn dood, zegen mijn ziel met de verheerlijkende kracht van het Kruis van Christus, opdat zij niet sterft.


www.maria-domina-animarum.net

535. BELIJDENIS VAN ZELFGAVE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van Jezus en Koningin van de Hemel,
Ik belijd mijn innig verlangen om aan U afstand te doen van de vrije wil die God mij heeft gegeven, om U onvoorwaardelijk te gehoorzamen en te dienen, elk ogenblik van elke dag en in alle omstandigheden.
Daartoe smeek ik U om het onmiskenbaar teken van Uw totale heerschappij en macht over elk ogenblik van mijn leven en over mijn hele wezen, ziel, geest, hart en lichaam.
Hoogverheven Meesteres, slechts een leven aan Uw voeten is als een heilige roos voor het Kruis. Daarom smeek ik U met alle krachten van mijn ziel:
Wil mij voelbaar leiden, besturen en beheersen in al mijn daden, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen.
Ik belijd dat ik U erken als mijn Hemelse Meesteres, totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig, en dat ik U het volkomen bezit en eigendom geef van mijn hele wezen en van elk ogenblik van mijn leven, tot en met het uur van mijn dood. Moge mijn leven een onophoudelijke getuigenis zijn van Uw macht.
Mogen Gods engelen mijn permanente steun en kracht zijn, opdat deze gave van mijzelf aan Uw voeten U waardig moge zijn en blijven.


www.maria-domina-animarum.net

536. SMEEKGEBED TOT HET GEOPEND HART VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O liefhebbende Jezus, ik aanschouw U aan het Kruis, waar U Uzelf totaal ontledigt opdat ik de volheid van het Eeuwig Geluk zou ontvangen.
Voel toch hoezeer het leven mijn hart heeft beklemd.
In eenheid met de Smarten van mijn Hemelse Moeder Maria kom ik bedelen om een druppel Bloed uit Uw doorstoken Hart. Is het niet geopend om alle bitterheid van Uw aardse leven los te laten in stromen van oneindige Liefde?
O breek toch mijn eigen hart open, mijn Jezus, opdat het Gods Liefde in zich kan sluiten om de slagen van het leven te vergeten. Leer mij, zoals U mijn armen te openen voor de stralen van de Vader en de winden van de Heilige Geest.
Leer mij, zoals U, begrijpen dat mijn kruis de sleutel is die mijn hart niet mag sluiten doch het voorgoed moet bevrijden van zijn lasten.
Leer mij, zoals U de lansstoot te aanvaarden als het geschenk van God dat zielen doopt in de Bron der Genade, want ook mijn hart moet alle Liefde van God hebben gegeven alvorens naar Hem terug te keren.


www.maria-domina-animarum.net

537. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM GENEZING VAN EEN GEWOND HART

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Wiens Goddelijk Vuur elk hart geneest, in Tegenwoordigheid van mijn Hemelse Moeder Maria smeek ik U om zalving en opening van mijn hart, dat door het slijk van het leven wordt verstikt.
Open mijn hart, opdat ik ontvankelijker moge worden voor Gods Liefde.
Open mijn hart, opdat ik de Liefde van mijn medemensen aanvaard als een geneesmiddel voor mijn ziel.
Open mijn hart, opdat ik in staat moge zijn om spontaan Liefde te geven.
Open mijn hart, opdat ik moge leren leven met mijzelf, mijn zwakheden en tekortkomingen.
Open mijn hart, opdat ik moge leren omgaan met mijn verleden, en in staat zou zijn om mijzelf te vergeven.
Open mijn hart, opdat ik moge leren omgaan met de fouten en tekortkomingen van mijn medemensen.
Open mijn hart, opdat ik bevrijd moge worden van alle onvrede en onrust die mij verstikken.
Open mijn hart, opdat Uw Vuur de immer stromende bron van bitterheid in mij kan droogleggen.
Open mijn hart, opdat het geraakt moge worden door het Licht en de schoonheid die slechts door mijn verstand worden gezien.
Open mijn hart, opdat mijn ziel Gods Aanwezigheid in mijn leven waarlijk moge ervaren en beleven.
Open mijn hart, opdat mijn vertrouwen en mijn overgave aan Gods Voorzienigheid volkomen mogen worden.
Open mijn hart, opdat elk gevoel van vrees en bedreiging weggenomen moge worden in Gods Liefde.
Open mijn hart, opdat het genezen moge worden van alle slagen en wonden die het leven mij hebben toegebracht, want in navolging van de lijdende Jezus en de door Smarten gebroken Maria wil ik een ster van zachtmoedige Liefde zijn tot glorie van God en tot Heil van de zielen die Hij op mijn levensweg heeft gebracht.

♥ ♥ ♥

Liefde geven en Liefde aanvaarden, zijn vermogens die door allerlei tegenslagen in dit leven geblokkeerd kunnen raken. Dergelijke blokkades staan de groei en heiliging van Uw ziel in de weg. Het is van het grootste belang dat U ervoor zorgt dat de Liefdesstroom onbelemmerd kan vloeien, in beide richtingen.


www.maria-domina-animarum.net

538. AKTE VAN DANK AAN HET HEMELS HOF

(Myriam van Nazareth)

Dank, o Eeuwige Vader, voor deze dag die U mij schenkt als een nieuwe kans om mijzelf te geven voor de verwezenlijking van Uw Plan met de zielen.
Dank, o Jezus, voor de gaven van Uw Lichaam, Uw Bloed en Uw Woord, die de vruchten der Verlossing in mijn ziel leggen.
Dank, o Heilige Geest, voor Uw bezieling die mij nu reeds de bloemen uit Gods Tuin laat ruiken.
Dank, o Hemelse Moeder Maria, voor de zaligheid die mijn deel wordt wanneer Uw hand zich om de mijne sluit.
Dank, o engelen van God, voor Uw bescherming en trouwe leiding, die mij nu reeds in Gods handen leggen.
Dank, o heiligen van God, voor Uw voorbeeld dat mij bemoedigt en Uw Voorspraak die mijn last verlicht.


www.maria-domina-animarum.net

539. GEBED TOT DE HEILIGE ANTONIUS VOOR VERLOREN ONSCHULD

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Antonius, hoop van zoekende zielen,
Op Uw voorspraak hoopt nu mijn lijdend hart om de rijkdommen terug te vinden die het leven mijn ziel heeft ontnomen.
O heilige die Jezus zozeer hebt bemind, voor mijn heiliging heeft het Goddelijk Lam van Onschuld Zijn Bloed vergoten op het Kruis der Verlossing.
Wil op Uw gebed bekomen dat ik de verloren schat van onschuld van mijn kinderziel terug mag vinden, die door God was gemaakt om te schitteren in alle deugden, maar die zo zwaar heeft geleden onder de stormen van het leven, en zich nu onrein voelt.
Op U vertrouwt mijn hart om van Jezus de gunst te bekomen dat ik de zuiverheid van ziel, hart, geest en lichaam moge verkrijgen waarvoor Hij zozeer geleden heeft.
Dit vraag ik U in de Naam van Maria, mijn Onbevlekte Moeder en allerzuiverste Koningin der heiligen, aan Wie ik mijn hele wezen heb toevertrouwd.


www.maria-domina-animarum.net

540. OCHTENDAANROEPING TOT DE ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Engelen van God,
Omdat mijn gevoelens zo wankel zijn, en de wereld vol duisternis, smeek ik U om Uw voortdurende aanwezigheid bij mij op elk ogenblik van de dag en de nacht.
Moge Uw aanwezigheid Gods zegen als een wolk van Hemelse Vrede over ons huis laten neerdalen, opdat het een stukje Hemel zou zijn dat alle bezoekers opneemt in Gods Hart.
Wil mijn hart bewonen, opdat Uw Vrede, vreugde, Liefdesvuur en zuiverheid mij tot een engel op aarde moge maken.
Wees vandaag de tederheid van mijn handen, de adem van mijn woorden, de wind van mijn geest, en een schild van Licht voor mijn lichaam en ziel, opdat in mij reeds het heilig leven van het Hemels Hof moge heersen en elke wereldse invloed uit mij verbannen worde.
Wil mij bijstaan in de dienst waartoe God mij ook deze dag roept.
Dit alles vraag ik U in de Naam van de Moeder Gods Maria, Uw en mijn Koningin en Meesteres.


www.maria-domina-animarum.net

541. AANROEPING OM OMVORMING DOOR DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, Vuur van God, laat mij ontbranden, wek Gods heiligheid in mij tot leven.
Zuiver mij van mijn verleden met zijn wonden, pijnen en sporen van zonde.
Leg alle behoeften en begeerten van mijn lichaam aan banden, opdat het leven van het Eeuwig Rijk nu reeds in mij moge bloeien.
Vul alles aan wat mij ontbreekt voor een leven naar Gods welbehagen tot het uur van mijn oordeel voor Zijn Aanschijn.
Hierom smeek ik U in eenheid met Maria, Uw allerheiligste Bruid.


www.maria-domina-animarum.net

542. AKTE VAN ZELFGAVE AAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Kom, Heilige Geest, neem bezit van mij,
Ik geef U al mijn daden, heilig ze.
Ik geef U al mijn woorden, heilig ze.
Ik geef U al mijn gedachten, heilig ze.
Ik geef U al mijn gevoelens, heilig ze.
Ik geef U al mijn verlangens, heilig ze.
Ik geef U alles wat ik ben en heb, heilig mij.
Ik geef U mijn hele leven, maak het tot een heilig getuigenis van Uw Tegenwoordigheid in mij, want omdat ik onverdeeld eigendom ben van Maria, behoor ik ook U toe, zowaar het Kruis van Jezus Christus in mijn hart is gebrand.


www.maria-domina-animarum.net

543. GEBED TOT MARIA VOOR MIJN LIJDENDE MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Heil van de zieken,
Met vertrouwen op Uw grenzeloze Moederliefde smeek ik U om de Hemelse kracht uit Uw handen voor ..... (naam), mijn lijdende medemens. Wil hem/ haar Uw handen opleggen, o machtige Moeder Gods, want indien U wilt, zal hij/zij gereinigd worden. Ik smeek U:
Bekom hem/haar de moed van Jezus Die Zich in de Hof van Olijven in handen van de Vader overgaf om de zwaarste beproevingen te doorstaan.
Bekom hem/haar de kracht van Jezus Die na elke val onder Zijn Kruis Zijn zware weg wist te hervatten.
Geef hem/haar Uw eigen Hart van Golgotha, waar zelfs de smartvolle aanblik van Uw gekruisigde Zoon U niet kon doen bezwijken.
Bekom hem/haar de Wil van de bloedende en uitgeputte Jezus, Die wist dat slechts de Liefde van het voltooid zelfoffer Heil en zegen brengt.
Bekom hem/haar de Heilige Geest van Sterkte, Die elk lichaam bezielt met de kracht van het Leven.
Stel hem/haar onder de hoede van de heilige Aartsengel Rafaël, de engel der zieken en krachtelozen.
Wil hem/haar zalven, o Hemelse Bloem, opdat Gods Licht in hem/haar zou wonen.
Moge het Kostbaar Bloed van Jezus Christus over hem/haar komen, opdat zijn/haar lijden geheiligd moge worden.


www.maria-domina-animarum.net

544. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST TOT VOORBEREIDING VAN MIJN OORDEEL

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Licht van mijn ziel,
Verlicht mijn geest, opdat ik al mijn fouten moge herkennen, mij al mijn zonden moge herinneren en inzicht moge verwerven in al mijn gebreken.
Laat mijn hart ontbranden, opdat in mij slechts de wil tot het goede zou leven en de Liefde mijn ziel nu reeds moge bevruchten met het zaad van het Hemels Leven.
Wil mij op elk ogenblik inspireren tot de ware heiligheid in gedrag, woorden, gedachten en verlangens.
Reinig mij van alle onbewuste lasten en beklemmingen uit mijn verleden, en schenk mij de gave van het innerlijk Licht, opdat ik elke smet moge zien die op mijn ziel rust, zodat ik haar door uitboeting, gebed, berouw en het Sacrament der Verzoening tot de volmaakte staat van genade moge brengen vóór God mij tot Zich roept voor mijn eeuwig oordeel.
Hierom smeek ik U op Voorspraak van de Heilige Maagd Maria, mijn Moeder en Middelares bij Gods Troon, in Wie ik al mijn vertrouwen heb gesteld.


www.maria-domina-animarum.net

545. AANROEPING TOT MARIA, GENEESMIDDEL TEGEN ALLE BEKORING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, allerzuiverste Bloem der Hemelen,
Aan Uw voeten betreur ik mijn zwakheid.
Wil mij behoeden voor alle valstrikken van het kwaad, dat mijn zwakheid uitbuit om mij in dwaling te brengen.
Hoezeer verlang ik toch naar U, o allermooiste der zielen, vrij van alle zonde en almachtig tegen alle bekoring, verleiding en misleiding.
Slechts om één bloem uit Uw Hart smeek ik U, o verheven Koningin der reinheid, en ik zal gezond worden.
Moge het Licht uit Uw ogen mijn gids zijn, en mogen Uw Tranen om mijn zonden mij wassen van al mijn ondeugden, die het Kruis van Jezus verzwaren.


www.maria-domina-animarum.net

546. AVONDAANROEPING TOT MARIA, KONINGIN VAN DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Nacht,
Met vertrouwen werpt mijn door duisternis bedreigde wezen zich voor Uw voeten neer, want elke kracht die het Licht schuwt, vlucht voor Uw macht.
Wil deze nacht mijn ziel baden in het allerheiligste Licht dat door U straalt.
Wil mij zuiveren van alles wat in mij de duisternis aantrekt en alles wat in mij duisternis voortbrengt.
O laat mij opgaan in het Licht der volmaakte heiligheid, opdat ik waarlijk één met U mag zijn, want in U is geen nacht, en geen schaduw heeft ooit de stralen van Uw verheerlijkte ziel verduisterd.
O Maan aan Gods Hemel, verblind mij met Uw verrukkelijke schoonheid, opdat geen duisternis nog de ogen van mijn ziel zou vervullen, want de eeuwige Dageraad zal heersen in het hart dat zich bij zonsondergang onder Uw voeten heeft gelegd.

♥ ♥ ♥

Het leven op aarde is een constante strijd tussen Licht en duisternis. De wisseling van dag en nacht voltrekt zich ook onophoudelijk in de ziel, onder invloed van de vele elementen die voortdurend op U inwerken. Maria is in talloze opzichten een symbool voor het Licht, en in de diverse gebeden voor avondtoewijding blijkt duidelijk hoezeer Maria Haar toegewijden aan de macht en waarde van dit symbool wil herinneren. Zij verlangt dat U een beroep doet op Haar telkens de duisternis zich van U meester tracht te maken. Zij kan Uw hart verlichten en Uw ziel naar steeds hogere trappen van volmaaktheid voeren. Geen nacht kan heersen in de ziel die zich zonder enige remming aan Haar voeten neerlegt om door Haar beheerst, geleid, bestuurd en geïnspireerd te worden. Het enige wat Maria van U vraagt, is Liefde, geloof in Haar macht, en totale overgave. Laat Maria Uw Gids zijn, zoals een volle maan die U ook de weg wijst in een duistere nacht.


www.maria-domina-animarum.net

547. TOEWIJDING VAN DE TEMPEL VAN MIJN ZIEL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verheven Koningin van de Hemel en Moeder van de Eeuwige Hogepriester,
Aan U doe ik afstand van mijn lichaam, dat God mij heeft gegeven als tempel van mijn ziel.
Wil het bewonen en besturen, elk ogenblik van de dag en de nacht, opdat het U moge dienen als instrument tot verwezenlijking van Uw verlangens en intenties.
Maak het tot Uw eigendom, opdat het in al zijn handelingen en gesteldheden slechts aan Uw macht onderworpen moge zijn.
Alle pijnen, ziekten, vermoeidheden en lasten van mijn lichaam leg ik als geschenken van Liefde en overgave in Uw Smartvol Hart, opdat zij U mogen troosten en verheerlijken.
Mogen alle offers die U in mijn tempel wil voltrekken, mijn medemens tot Heil zijn en getuigen van Uw Glorie en Uw heiligheid.
Mogen mijn handen, mijn ogen, mijn hart en mijn bloed slechts bezield worden door Uw Hemelse kracht, om U volmaakt te dienen in Gods Geest.
Wil mijn voeten leiden op de paden der dienstbaarheid en heiligheid.
Brand Uw allerheiligste Naam in mijn altaar en mijn muren, en zuiver nu mijn tempel naar Uw welbehagen, opdat elk gebed, elke lofprijzing en elke offerande er geheiligd worden met de wierook uit Uw Hart en omkranst met de bloemen uit Uw handen, want wat door U is aangeraakt, verheerlijkt God tot in eeuwen der eeuwen.
Word dan nu één met mij, o Koningin, want zoals de tempel doordrongen wordt van de adem van zijn Meesteres, zo zal ook zijn tabernakel Haar heiligheid volkomen in zich opnemen en uitstralen.

♥ ♥ ♥

De tempel van Uw ziel is Uw lichaam. Toewijding van Uw lichaam aan Maria is in meer dan één opzicht nuttig. Het lichaam is bij uitstek Uw instrument tot uitboeting van zonden, zowel de Uwe als deze van medemensen. Wanneer U Uw lichaam en alles wat daarin gebeurt, aan Maria geeft, beschikt Zij over alles dat U Haar kunt geven als losprijs voor de Verlossing van zielen. Uw lichaam aan Maria toewijden, betekent bovendien, Haar over Uw lichaam laten heersen, zodat Zij het zuiver kan houden. Toewijding is een heilig verbond. Het lichaam vormt een raakpunt met het wereldse en wordt dan ook gemakkelijk door de wereld bezoedeld. Wanneer het niet zuiver is, lijkt het alsof U de heiligste Bloem der Hemelen ontvangt in een onrein huis. Vraag Maria dat Zij U rein en zuiver zou maken zoals Zij Zelf is geweest.


www.maria-domina-animarum.net

548. GEBED TOT MARIA TOT VOORBEREIDING OP HET LAATSTE LEVENSUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Gids op mijn levensweg en Koningin van een zalige dood,
Mijn hele leven, verleden, heden en toekomst, leg ik als een offergave in Uw Hart, opdat het door de macht van Uw gebed in overeenstemming moge worden gebracht met de bedoelingen die God ermee had.
Al mijn vertrouwen leg ik in Uw Voorspraak, o Moeder, opdat mijn ziel gereinigd moge zijn vóór mijn levensavond valt.
Wil mij opnemen in het Licht van Uw Liefde, opdat ik mijn weg moge voltooien in staat van genade.
Bevrijd mij door Uw voelbare leiding van alle vrees voor de toekomst en voor het onbekend land dat ik tegemoet ga.
Wees mijn Toevlucht in mijn laatste uren, en wil mij in zachtheid over de drempel der Eeuwigheid geleiden, beveiligd tegen de laatste aanvallen van het kwaad.
Op grond van al mijn lijden en alle lasten van mijn leven, en omwille van mijn totale toewijding aan U, smeek ik om de gunst, kennis te mogen krijgen van de naderende roepstem van mijn Schepper, opdat ik voorbereid moge zijn voor mijn laatste reis, want ik ken dag noch uur.
Was nu mijn ziel, o Moeder, en kleed ze met Uw deugden, opdat haar schoonheid Licht over Gods wereld moge brengen, en mijn oordeel voor de hoogste Troon ook Uw Heerlijkheid moge bezingen.

♥ ♥ ♥

Wees voorbereid, want U kent dag noch uur waarop de Bruidegom komt. Toewijding van Uw hele leven is onder andere een vorm van voorbereiding op Uw laatste levensuur. Wanneer U Uw hele leven in Maria’s handen geeft, vanaf Uw geboorte tot aan het uur van Uw heengaan, kan Zij alles te gelde maken wat U hebt meegemaakt, de vreugden zowel als de smarten, pijnen, ziekten, droefheden, lasten, teleurstellingen. De dood boezemt de mens soms vrees of onzekerheid in. Wie zich in Maria’s handen weet, kan van die gevoelens bevrijd worden, want hij weet dat Zij hem niet in de steek zal laten. Kan een ziel die de volmaakte Liefde heeft doorleefd, en door Jezus tot Moeder van alle mensen is gemaakt, één mensenkind verloren laten gaan zonder ernstige inspanningen te leveren om het te redden? Leg Uw levenseinde vertrouwvol in Maria’s handen. Het enige wat van U verwacht wordt, is dat U door een deugdzaam leven Haar Voorspraak in het laatste uur waardig wordt, opdat Zij het tegenover Gods Gerechtigheid kan verantwoorden dat Zij U de genade van de Eeuwige Gelukzaligheid wil bereiden.


www.maria-domina-animarum.net

549. SMEEKGEBED OM DE MACHT VAN DE NAAM VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Door mijn zwakheid gekweld, smeek ik om de openbaring van de bevrijdende macht van Uw zoete Naam, die God als een genezende balsem aan mijn hart heeft toevertrouwd. Moge een sluier van zuiverheid en Hemelse kracht mij omhullen wanneer ik Uw Naam uitspreek, want God Zelf heeft hem gedoopt aan de bronnen van Zijn Heerlijkheid.
Maria, moge Uw Naam mij met vreugde vervullen wanneer ik bedroefd ben.
Maria, moge Uw Naam Uw Aanwezigheid voelbaar maken wanneer ik mij eenzaam voel.
Maria, moge Uw Naam de macht van elke bekoring breken.
Maria, moge Uw Naam mij met kracht vervullen wanneer ik ziek, vermoeid of moedeloos ben.
Maria, moge Uw Naam mijn hart en ziel zuiveren wanneer ik mij besmeurd of zondig voel.
Maria, moge Uw Naam mijn geest verlichten wanneer verwarring mij verstrikt.
Maria, moge mijn hart van Liefde ontvlammen wanneer de Hemelse klanken van Uw allerheiligste Naam mijn mond verlaten om de poort van mijn ziel te openen voor Uw Tegenwoordigheid, want Uw Naam, o Maria, draagt de levenskracht van het zaad van de Eeuwige Lente.
O Maria, ik bemin U.
O Maria, ik hoop op U.
O Maria, ik geloof in U.

♥ ♥ ♥

Ooit heb ik Maria gevraagd dat Zij mij krachtdadig zou bijstaan telkens ik zelfs maar Haar Naam zou fluisteren in ogenblikken van nood. De Naam 'Maria' is als een oneindig machtige toverspreuk. Spreek hem met Liefde en verlangen uit, of fluister hem zachtjes, en Zij verschijnt in de kern van Uw wezen in al Haar majesteitelijke schoonheid en macht. Kan een liefhebbende moeder het roepen van haar kind negeren? Hoe zou Maria dan wegblijven wanneer U Haar roept? De Naam 'Maria' is zo sterk geladen met Hemelse kracht dat hij de lust tot zondigen verdrijft, het kwaad op de vlucht jaagt, en zich als een balsem over U heen vleit wanneer U lijdt. Hij brengt Liefde in het hart, bezieling in de geest en heiligheid over de ziel. Hij breekt ziekmakende banden met de wereld en zijn negatieve, verwarring scheppende invloeden. U weet wellicht uit ervaring hoe zalig en zoet het uitspreken van de naam van een geliefde kan zijn. Oneindig groter is de zaligheid en zoetheid die het hart ervaart bij het uitspreken van de Naam van deze Geliefde, wanneer Zij Zich Uw Koningin en Meesteres weet.


www.maria-domina-animarum.net

550. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM VRIJHEID VAN HART EN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Op Voorspraak van Maria, Uw uitverkoren Bruid en mijn Moeder, smeek ik U om bevrijding uit invloeden, gedachten en herinneringen die mij gevangen houden en mijn hart belemmeren om zich voor Gods Liefde te openen.
Kom, Heilige Geest, bevrijd mij van de neiging om alles in mijn leven zelf te regelen. Ik smeek U om de genade van volmaakte overgave en vertrouwen op Gods leiding.
Kom, Heilige Geest, bevrijd mij van de verlammende invloed die het oordeel van mensen op mij uitoefent. Leer mij de Vlam van heiligheid in mijn eigen ziel ontdekken, en in mijzelf geloven.
Kom, Heilige Geest, bevrijd mij uit de wurgende greep van alle wereldse beïnvloeding. Richt de ogen van mijn ziel op Gods oneindige Liefde voor mij.
Kom, Heilige Geest, bevrijd mij van de drukkende last van mijn verleden. Leer mij elke dag te leven alsof gisteren niet heeft bestaan. Schenk mij de genade van de constante wedergeboorte uit Maria, mijn volmaakt heilige Moeder Die in ziel, geest, Hart en Lichaam met Gods Zoon verbonden is geweest.
Kom, Heilige Geest, bevrijd mij van alle onvrede in mijn hart en ziel. Maak mij los uit alle ketenen van de zorgen die mij vasthouden aan vergankelijke beproevingen. Open mijn hart voor de Hemelse Schatten waarmee God mij de onvergankelijke rijkdom wil geven van de ware schoonheid en het Ware Geluk die ook vandaag reeds mijn deel kunnen zijn.

♥ ♥ ♥

Wat is de ware vrijheid van hart en ziel? Het is een loskomen van alles wat U aan de wereld bindt en U gevangen houdt in gevoelens die nooit echte bevrediging kunnen vinden. Deze vrijheid is de zuster van de heiligheid. De ware vrijheid is een gevolg van verregaande bezieling door de Heilige Geest en door Haar die bij totale toewijding Uw Hemelse Meesteres is geworden. Wanneer U leeft met de blik op de Hemel, en U stelt Maria in de mogelijkheid om waarlijk in U te leven, zult U voelen hoe relatief het werkelijk belang van wereldse invloeden is. De mens laat er zich vaak volkomen door inpalmen, doch in feite zijn zij van geen tel. Wereldse invloeden zijn beladen met elementen die niet in overeenstemming zijn met Gods Eeuwige Waarheid, en die de mens wegleiden van de belangen en ware behoeften van zijn ziel. De wereld is bron van onvrede, spanningen, misleiding, verblinding, bekoring, onzuiverheid, en de ervaringen van gisteren kunnen de spontaneïteit van Uw gedrag van vandaag totaal ontwrichten. Relativeer alles, en houd slechts vast aan het Ware Leven: Uw gebed, toewijding en devotie.


www.maria-domina-animarum.net

551. SMEEKGEBED TOT MARIA, POORT VAN GODS GENADE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, uitverkoren Dochter van God,
Door de oneindige verdiensten van Zijn Lijden en Dood heeft Jezus de Bron der Goddelijke Genade voor de mensheid geopend.
Door de dagelijkse gedachtenis aan Zijn Kruisoffer in elke Eucharistie over de hele wereld vergunt mijn Hemelse Vader dat de wateren uit deze Bron over de zielen blijven stromen.
Aan U, o verheven Moeder van de Christus en Koningin der Hemelen, is onbeperkte macht gegeven om de wateren der Genade over Uw kinderen te verdelen.
O Koningin getooid met de grootste van Gods rijkdommen, U beschikt over de Goddelijke Schatten die ik in mijn armoede zo nodig heb.
Daarom, o Meesteres van al wat redding, Heil en verlichting brengt, smeek ik U in de diepste vernedering van mijn hart om de getuigenis van Uw grenzeloze Liefde en goedheid in de genade die ik zozeer nodig heb. In ruil voor deze gave van God waarmee Uw allerzuiverste handen mij zullen verblijden, wijd ik U mijzelf toe, om U, verheerlijkte Bloem, met de gave van mijn hele wezen en mijn hele leven te dienen tot in de eeuwigheid.
O Poort van Gods Genade, door U is het Heil tot de hele mensheid gekomen. Hoe zou mijn kleine ziel dan verstoken kunnen blijven van het Heil dat ik nu aan Uw Moederhart toevertrouw?


www.maria-domina-animarum.net

552. AANROEPING TOT MARIA VOOR DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Rijk waarin de zon nooit ondergaat,
Wil mij deze nacht opnemen in Uw heilig Licht. Doorstraal elke uithoek van mijn ziel, mijn geest, mijn hart en zelfs mijn lichaam, opdat mijn tempel doordrongen moge worden van de geur van Uw heiligheid.
Wil mij morgen bezielen in alles wat ik doe, wat ik zeg, wat ik denk, wat ik verlang en wat ik voel, opdat alles wat van mij uitgaat volkomen in overeenstemming moge zijn met de Weg, de Waarheid en het Leven.
Leef en heers in mij, o mijn Hemelse Meesteres, vooral nu de nacht over Gods aarde valt, opdat deze nacht mijn eigen duisternis moge openbreken onder de macht van Gods Licht, en ik mij bij dageraad moge verheugen in de wedergeboorte uit de Moederschoot van U, Die de Hoop van het ochtendgloren van Gods Rijk bent voor alle eeuwen der eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

553. SMEEKGEBED TOT MARIA, GEZEGENDE MORGENSTER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, onbevlekt Licht dat door de allerheiligste stralen van de Heilige Geest werd vervuld om de Dageraad van Gods Rijk aan te kondigen, op U is al mijn Hoop gevestigd.
O Vuur geboren uit Gods Hart, als een onaantastbare Koningin in heerlijkheid straalt Uw Ziel aan het firmament van de Schepping in doodsstrijd om te getuigen van de komst van de Dag die geen einde zal kennen.
Als een ster schitterde Uw Ziel bij Uw Onbevlekte Ontvangenis.
Als een ster schitterde Uw allerheiligste Lichaam waaraan de Mens geworden Christus werd toevertrouwd.
Als een ster schittert nu Uw Onbevlekt Hart in het duister van de nacht der zondige zielen, die onder Uw voeten is gelegd.
O Licht der volmaaktheid, zie met erbarmen hoezeer de duisternis van de nacht mijn ziel doet dwalen. Voel hoezeer zij mijn hart beklemt. Aanschouw hoezeer zij mijn geest verblindt.
Gezegende Morgenster, Groot Teken van God dat alle duisternis beschaamt en de ondergang van het rijk van de nacht heeft bezegeld vóór de eerste Komst van de Messias, naar U smacht nu heel mijn wezen.
Heeft niet het Licht der wereld Uw Tempel gekust alvorens zijn Vuur over de zielen uit te storten? Heeft Hij niet Zichzelf prijsgegeven aan de nacht van het Kruis opdat in mijn ziel de zon nooit zou ondergaan?
Straal dan in mij, o Vorstin van de Dageraad, opdat de nacht in mij voor eeuwig moge sterven.


www.maria-domina-animarum.net

554. AANROEPING TOT JEZUS NA DE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, gekruisigde en verrezen Verlosser, Goddelijke Roos,
Nu ik U in mij heb ontvangen, smeek ik U dat Uw Aanwezigheid in mij al datgene naar mij moge toetrekken dat goed en heilzaam is voor mijn ziel: de heiligheid, het Licht, de Gaven van de Heilige Geest, de permanente leiding van Maria en de voortdurende bijstand en bescherming der engelen.
Moge ik deze dag leven in eenheid met God en in overeenstemming met het Plan dat Hij voor mij heeft voorzien.

♥ ♥ ♥

Jezus in de Heilige Communie ontvangen, mag nooit een automatische handeling zonder inhoud worden. De Communie is een Goddelijk bezoek, maar dit gebeuren moet in zijn volheid beleefd worden: U moet zodanig leven dat Uw Goddelijke Bezoeker het in U naar Zijn zin heeft en Zichzelf volkomen in U tot ontplooiing wil brengen. De intenties die U in het bovenstaand gebed formuleert, geven te kennen dat U het voornemen hebt om van Uw dag samen met Jezus het allerbeste te maken, dat U met Hem en dank zij Zijn Aanwezigheid en werking in U waarlijk wilt groeien en Hem aldus alle eer wilt aandoen. Bedenk dat de Eucharistie een zeer genadevolle gebeurtenis is, die U deel geeft aan het groot Verlossingsoffer van Golgotha en die de vrucht van dat Offer in U tot volle rijping kan helpen brengen. Ooit zag ik in een visioen dat telkens de Heilige Communie met Liefde en verlangen ontvangen wordt, als het ware een roos in de tuin van Uw ziel wordt geplant.


www.maria-domina-animarum.net

555. SMEEKGEBED OM DE BLOEMEN VAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Elke aanroeping wordt voorafgegaan door: "Kom, Heilige Geest, ik smeek om Uw bloem van..." en gevolgd door: "Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen, amen".

 1. het vermogen tot onderscheiding tussen goed en kwaad

 2. reinheid naar het lichaam

 3. zuiverheid van gedachten

 4. zuiverheid van gevoelens

 5. zuiverheid van verlangens

 6. zuiverheid van woorden

 7. geloof en vertrouwen in Gods Liefde en Voorzienigheid

 8. het vermogen tot volkomen overgave aan Gods Wil

 9. vurige devotie tot de Heilige Drievuldigheid en de Heilige Maagd Maria

 10. mildheid voor de fouten en tekortkomingen van mijn medemensen

 11. verdraagzaamheid jegens mijn medemensen

 12. grenzeloze en onvoorwaardelijke naastenliefde

 13. zelfverloochening voor het Heil van mijn medemensen

 14. het vermogen om te lijden in Liefde en overgave

 15. bevrijding van alle angst, vrees en onzekerheid

 16. geduld met anderen, met mijzelf en met situaties

 17. blijmoedigheid en vreugde in alle omstandigheden

 18. Vrede van hart

 19. bewustzijn van Gods Aanwezigheid bij mij en van Zijn werking in mij

 20. zachtmoedigheid zoals Maria

 21. zelfbeheersing en gelijkmoedigheid

 22. matigheid in de bevrediging van alle materiële behoeften

 23. bereidheid tot verstervingen, offers en boetedoening

 24. vurige beleving van Eucharistie en gebed

 25. dorst naar redding van zielen

 26. kracht in lichaam, geest en gemoed

 27. weerstand tegen alle bekoringen

 28. het ontvluchten van alle zonde

 29. eerbied voor alle leven

 30. vriendelijkheid, tact en medeleven jegens mijn medemensen

 31. Wijsheid, inzicht en doorzicht

 32. het vermogen om mijn medemensen te bemoedigen

 33. diepe Liefde voor God en alle wezens in de Hemel en op aarde

 34. eerlijkheid en oprechtheid

 35. onzelfzuchtigheid en nederigheid

 36. kennis van de Eeuwige Waarheid

 37. bevrijding van alle verwarring in mijn gedachten en gevoelens

 38. vredelievendheid, vergevingsgezindheid en drang tot verzoening

 39. totale toewijding aan de Heilige Maagd Maria

 40. volharding in alle deugden, ook bij tegenspoed


www.maria-domina-animarum.net

556. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE MARIA MAGDALENA OM DEUGDZAAMHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Heilige Maria Magdalena, die met een leven van zondigheid hebt gebroken voor een wedergeboorte in de Ware Liefde tot God, U smeek ik om Uw voorspraak en begeleiding in al mijn beproevingen en in de strijd tegen mijn eigen zwakheid, want ook ik verlang naar een nieuw leven.
Prinses van de boetvaardigen, zoals U verlang ik naar een leven in dienst van het Kruis, zodat ook ik getuige mag zijn van het onuitsprekelijk Mysterie van het Lijden en de Dood van onze Verlosser Jezus Christus.
Zoals U verlang ik naar een leven van onverschrokken getuigenis voor de Waarheid, want U hebt de moed gehad om de hel van Golgotha te trotseren om het Hart van Jezus te kussen met Uw tranen van Liefde en medeleven.
Zoals U verlang ik naar een leven als apostel van het Licht, opdat ook mijn voorbeeld door de wedergeboorte van mijn ziel mag getuigen van de macht van de Liefde over de zonde en de duisternis.
Zoals U verlang ik naar een leven in heiligheid en heldhaftige deugdzaamheid. Wil daarom voor mij de vurige Liefde bekomen die U tot uitverkoren kroongetuige van de Verrijzenis van de gekruisigde Messias heeft gemaakt.

♥ ♥ ♥

De Heilige Maria Magdalena is een sterke hulp voor elke ziel die in dwaling verkeert, die gebukt gaat onder de last van een zondig leven of ten prooi is aan slechte gewoonten waarmee zij moeilijk kan breken. Maria Magdalena is bovendien een machtige voorspreekster om U dichter bij de gekruisigde Jezus en de Moeder van Smarten te brengen. Zij kan U helpen om, zoals zij zelf, de genade van een wedergeboorte te verdienen.


www.maria-domina-animarum.net

557. GEBED TOT MARIA, TUIN VAN HEMELSE VERRUKKING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Tuin van de Heilige Geest waarin Gods Zaad voor de wereld tot bloei werd gebracht,
In U zoekt mijn lijdende ziel de Bron die haar zal reinigen van het stof der aarde.
O Tuin van duizend vreugden, wie Uw geuren in zich opneemt, wordt bekleed met de bloemen der Gelukzaligheid.
O Tuin van Hemelse beloften, wie om Uw pracht aan de wereld verzaakt, wordt verzadigd met de vruchten van Eeuwig Leven.
O Tuin van Goddelijke vruchtbaarheid, wie in Uw heilige grond zijn ziel begraaft, wordt erfgenaam van het land van de altijddurende Lente.
O Tuin van Hemelse verrukking, was mij aan de Bron van Uw volmaaktheden, voed mij met de vruchten van Uw deugden, bekoor mijn hart en ziel met de eindeloze geuren van Uw heiligheid, want in U is het Paradijs van de Vader tot voltooiing gekomen, in U is de Vrucht van Zijn Zoon voor de wereld tot rijping gekomen, en over U is de dauw van de Heilige Geest gelegd als een zegel dat Uw Grond voor eeuwig onaantastbaar heeft gemaakt voor het dreigend deken der nacht.


www.maria-domina-animarum.net

558. TOEWIJDING VAN MIJN LEVENSUREN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
U wijd ik elk uur toe van de dagen die God mij nog zal schenken.
Uit Uw handen zal ik eten, want naar U hongert mijn hart elk ogenblik van elke dag.
Naar Uw ogen zal ik zoeken, want zij hebben mij tot Uw dienst uitgekozen.
Aan Uw voeten zult U mij vinden telkens U mij hebben wil, want zij hebben mijn tempel betreden om hem te heiligen in Gods Genade.
U zal ik vurig liefhebben tot in de eeuwigheid, want U hebt mij een nieuw hart geschonken, dat Uw eigendom zal zijn over de grenzen van de dood heen.
Uw zoete Naam zal mijn bloed heiligen tot het de bodem van Gods Rijk zal bevloeien, want Uw kus heeft hem in mijn hart gebrand als het onuitwisbaar teken dat ik U volkomen toebehoor tot het einde der tijden.
In Uw armen zal ik sterven, want ik heb mijn leven aan U gegeven.


www.maria-domina-animarum.net

559. SMEEKGEBED TOT MARIA OM HET WARE GELUK

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Gids van Hemels Licht op elke weg die leidt door donkere kloven, op U stel ik al mijn Hoop, want de moeilijkheden van dit leven ontmoedigen mij.
O Koningin van de zaligheid, hoe lang reeds zoek ik de ware vreugde in de schatten der wereld, doch hun schittering heeft mij slechts verblind.
Welke macht hebben toch de bekoringen van dit leven, doch het geluk dat zij mij beloven, maakt mij tot slavin van hun eindeloos bedrog.
O Bruid van de Heilige Geest, ik smeek U om de genade van Uw alles verterende Liefde, die voor mij de deur zal openen opdat Gods Licht van inzicht en inkeer mijn hart zou veroveren, want mijn ziel hunkert naar haar bevrijding.
Maak mij los, o Hemelse Bloem, van alle behoeften die mij binden aan alles wat de heiliging van mijn ziel hindert, opdat ik het Ware Geluk moge vinden dat het erfdeel is van de ziel die Gods Wet van eenvoud, zelfverloochening en onthechting in haar hart heeft gesloten.
Koningin van het geestelijk leven, wil nu mijn hart bevruchten met het zaad van het Ware Geluk en de ware innerlijke Vrede, dat in mij zal rijpen onder Uw bezieling, want indien U mijn hart beheerst, zullen de verleidingen der wereld in mij sterven.


www.maria-domina-animarum.net

560. TWAALF WEESGEGROETEN TOT ONDERSTEUNING VAN DE PRIESTERS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Kerk Die na de Hemelvaart van Jezus de grote toeverlaat van de eerste christenen was, en Die de jonge Kerk van Christus tot genadevolle inspiratie bent geweest, tot U smeek ik om steun en bezieling voor de priesters van deze Laatste Tijden.
Maria, wil onze priesters de genade bekomen, zich niet te verliezen in wereldse werken en gedachten. Wees gegroet...
Maria, wil onze priesters de genade bekomen, zich in de geest van Jezus vastberaden los te maken van alles wat hen aan de geest van de wereld wil binden. Wees gegroet...
Maria, wil onze priesters de genade bekomen, niet te leven voor de noden der wereld, doch uitsluitend voor de noden der zielen. Wees gegroet...
Maria, wil onze priesters de genade bekomen, hun roeping als herders van Christus waardig te zijn. Wees gegroet...
Maria, wil onze priesters de genade bekomen, in voorbeeld, woord en daad de tekenen van ons heilig Geloof en van onze Verlossing waardig te belijden en te vertegenwoordigen. Wees gegroet...
Maria, wil onze priesters de genade bekomen, met heilig Vuur en diep Geloof de Consecratie te beleven als herhaling van het Kruisoffer van Jezus. Wees gegroet...
Maria, wil onze priesters de genade bekomen, door een uitstraling van bezieling en ware heiligheid in hun prediking de zielen naar Gods Licht te voeren. Wees gegroet...
Maria, wil onze priesters de genade bekomen, in de Biecht een bron van inspiratie en kracht tot diepe bekering en wedergeboorte van zielen te zijn. Wees gegroet...
Maria, wil onze priesters de genade bekomen, niet te struikelen door de valstrikken van het modernisme in al zijn uitingen in het denken, de liturgie, de Heilige Mis en de bediening der Sacramenten. Wees gegroet...
Maria, wil onze priesters de genade bekomen, in strikte volgzaamheid jegens de Paus de ene ware traditionele liturgie van de Heilige Mis te eerbiedigen, zoals Jezus haar heeft ingesteld en bedoeld. Wees gegroet...
Maria, wil onze priesters de genade bekomen, de Nalatenschap van Christus niet te onteren, doch haar door intense geloofsbeleving rijke vruchten van heiligheid te laten dragen. Wees gegroet...
Maria, wil onze priesters de genade bekomen, hun leven en hun taak aan U toe te wijden en U als hun Moeder en Leidster te erkennen, opdat zij in U kracht en bescherming vinden in elke beproeving. Wees gegroet...


www.maria-domina-animarum.net

561. AANROEPING TOT MARIA, TEN HEMEL OPGENOMEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verheerlijkte Koningin der Hemelen,
Naar U stijgt het Vuur van de Liefde uit mijn hart, dat zich in verrukking aan U schenkt in de Bruiloft van onze zielen.
O Hemelse Geliefde, wil in mijn ziel de weg bereiden waartoe U werd geroepen toen de oogst van Uw Levensbloem werd verheerlijkt.
Teken in mij de weg van de deugden en de heiligheid, opdat ook mijn pad moge eindigen in de Tuin der onvergankelijke Rozen, waarin de Boom des Levens staat en waarin de Bloesem van Uw Hart zal bloeien tot in de eeuwen der eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

562. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST TOT VERLICHTING VAN DIERBAREN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Licht en kracht uit de Bronnen der Hemelen,
Ik smeek U om de uitstorting van Uw Gaven en Genaden over mijn familieleden, vrienden en bekenden, opdat hun hart moge baden in het Licht dat vrijheid en Verlossing brengt.
Verlicht hen, opdat zij het kleed der wereld afleggen, en zich door U laten bekleden met de mantel der heiligheid.
Bevrijd hen van hun banden met elke invloed die de groei van hun ziel belemmert.
Schenk hen de gave om hun ware roeping te herkennen en met vrucht na te volgen.
Maak hen los uit de greep van alle kwaad, elke misleiding en elke dwaling.
Beziel hen met de ware heilige Liefde en de zuiverheid van gedrag, woord en gedachte.
Open de ogen van hun ziel voor de Eeuwige Waarheid, Gods Wet en hun eigen bestemming, opdat zij Gods bedoelingen en hun eigen wezen mogen kennen, en de vrucht der Wijsheid hen moge maken tot stralen van Licht in de duisternis der wereld.
Moge Uw Hemelse Bruid Maria hen tot Gids zijn op al hun wegen.


www.maria-domina-animarum.net

563. GELOFTE VAN BEVRIJDENDE BOETE VOOR EEN ZIEL IN HET VAGEVUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Wier Voorspraak de macht bezit om zielen uit de duisternis te leiden naar het Rijk van het Eeuwig Licht, aanvaard mijn gebed van Liefde tot vereffening van de zondeschuld van een ziel die uit het aardse tranendal is heengegaan.
Tot uitboeting van haar zonden tegen de Liefde beloof ik U een dag van uiterste naastenliefde, zelfverloochening en dienstbaarheid. Moge de Heilige Geest mij bijstaan.
Kom, Heilige Geest, kom door de machtige Voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw allerliefste Bruid.
Tot uitboeting van haar zonden tegen de zuiverheid van lichaam, geest en hart beloof ik U een dag van volkomen kuisheid en reinheid in daden, gedachten en gevoelens. Moge de Heilige Geest mij bijstaan.
Kom, Heilige Geest, kom door de machtige Voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw allerliefste Bruid.
Tot uitboeting van haar zonden tegen de zuiverheid van de mond beloof ik U een dag zonder laster, kritiek of enige onwaarheid jegens mijn medemens. Moge de Heilige Geest mij bijstaan.
Kom, Heilige Geest, kom door de machtige Voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw allerliefste Bruid.
Tot uitboeting van haar zonden van materialisme en zelfzucht beloof ik U een dag van verstervingen. Moge de Heilige Geest mij bijstaan.
Kom, Heilige Geest, kom door de machtige Voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw allerliefste Bruid.
Tot uitboeting van haar heiligschennissen, lauwheid in het Geloof en verzuim van de eredienst beloof ik U het godvruchtig bijwonen van een Heilige Mis. Moge de Heilige Geest mij bijstaan.
Kom, Heilige Geest, kom door de machtige Voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw allerliefste Bruid.
O Maria, voor de bevrijding van deze ziel uit het vagevuur beloof ik U een Biecht als eerherstel. Moge het Kostbaar Bloed van Jezus haar met Gods Gerechtigheid verzoenen.
3 x Weesgegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

564. GEBED VAN DANK AAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, Oorsprong en Bestemming van alle zielen,
Ik bied U elke hartenklop als een bloem, want geen bloem verwelkt vóór Uw tijd, en zij zal niet sterven vóór zij haar zaad ter aarde heeft gestort.
Ik bied U elke meter van mijn levensweg, want elke weg door U gemaakt, eindigt in de Tuinen der Eeuwige Gelukzaligheid.
Ik bied U al mijn kruisen, want U hebt ze bereid uit het hout van de Levensboom.
O mijn God, in de diepste vreugde schouwt mijn hart de avondzon, wier stralen hun weg zoeken naar de tuin van mijn ziel om de geuren der heiligheid uit haar vrij te maken, want zo heeft Uw Liefde het beschikt.
Dank, o Vader, voor mijn weg, want achter mijn laatste horizont zal Uw Wijsheid mij geopenbaard worden.
Dank, o Vader, voor de mensen die U als bloemen langs mijn weg hebt gezaaid, want U hebt hen aan mij geschonken als voedsel voor de reis van mijn ziel.
Dank, o Vader, voor de Wonderwerken van Uw Voorzienigheid, die ik als bronnen van nieuw Leven langs mijn weg heb gevonden.
Want uit Uw Liefde ben ik geboren, van Uw goedheid heb ik geleefd, door Uw Voorzienigheid is mijn weg getekend tot in de heerlijkheid van het Paradijs.


www.maria-domina-animarum.net

565. AANROEPING TOT DE ENGELEN VAN HET LICHT
(vooral aanbevolen vóór U op weg gaat)

(Myriam van Nazareth)

Engelen van het Licht, bescherm mij.
Engelen van het Licht, leid mij.
Engelen van het Licht, geef mij kracht.
Engelen van het Licht, inspireer mij.
Engelen van het Licht, sterk mij tegen alle bekoring.
Engelen van het Licht, zuiver mijn weg van alle kwaad.
Engelen van het Licht, houd mij in veiligheid.
Engelen van het Licht, leg mijn hart en ziel in Maria’s handen.
Engelen van het Licht, teken mij met het Bloed van Jezus.
Engelen van het Licht, smeek de Gaven van Gods Geest over mij af.


www.maria-domina-animarum.net

566. SMEEKGEBED OM BEKRACHTIGING VAN DE HEMELSE BRUILOFT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als een slapende akker door de maan bij nacht is mijn ziel getroffen door de stralen van Uw heilig verbond.
Zalig mijn hart, waarin Uw bruidsboeket wortel heeft geschoten, want U hebt er het zaad van Uw oneindige Liefde in uitgestrooid.
O kom, Koningin der Hemelse verrukking, ommuur nu mijn ziel met de geuren van Uw heiligheid, want ik verlang naar de voltrekking van de Bruiloft in mijn tuin, opdat geen bederf er ooit nog zijn zaad zou zien bloeien.
Kom, Wonder van tederheid, laat nu mijn hart de volmaakte Liefde oogsten in de tuin van mijn ziel die U hebt bevrucht, want de wereld kan slechts de tempel behagen die nooit door U is bezocht.
Kom, o Zucht van opperste vervoering, bewaar in mij de zuiverheid en reinheid der engelen, en verzegel het bruidsvertrek van mijn ziel met de kus die elke bekoring verstikt, elke zonde uitroeit en elke wonde geneest.
Want de kamer waarin U ademt, moet heilig zijn.
De bodem die Uw Hemelse Genaden heeft gedronken, mag slechts door Uw voeten betreden worden.
Het hart dat U schouwt en de gezangen van Uw Liefde heeft gehoord, wil niemand anders meer toebehoren.

♥ ♥ ♥

Bovenstaand gebed is in feite persoonlijk voor Myriam bestemd. Het verwijst naar de weg van de mystieke vereniging waartoe zij geroepen is.

Onder 'Hemelse Bruiloft' verstaat de Hemelse Koningin de uiterste vorm van vereniging met Maria (of Jezus). Absolute voorwaarde voor die vereniging is de bestreving van opperste deugdzaamheid: vurige en belangeloze Liefde, zuiverheid van lichaam, geen laster, geen roddel, geen kritiekzucht, geen onverdraagzaamheid, niet oordelen, geen opvliegendheid, geen onvrede van hart, geen ongeduld, geen gebrek aan vertrouwen in God en Maria, oprechte devotie, gebed met gevoel, mildheid, vriendelijkheid, geen roekeloosheid, onzelfzuchtige vrijgevigheid, geen hoogmoed, geen wispelturigheid of onberekenbaarheid van gedrag, geen oneerlijkheid, geen onoprechtheid, geen onrechtvaardigheid, geen egoïsme in Uw gedrag of bestrevingen. Laat U in alles leiden door de Wijsheid van de Heilige Geest en streef naar gelijkenis met Maria. Dit zijn richtlijnen die door elke ziel nagestreefd kunnen worden.


www.maria-domina-animarum.net

567. GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL RAFAEL VOOR MIJN GEWOND HART

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Rafaël, door God bekleed met de macht der genezing,
Aan U toon ik mijn hart, dat zozeer heeft geleden onder de beukende bergstromen van het leven.
Wil voor mij de genezing bekomen van elke wonde in mijn hart, opdat het nog slechts geopend zou blijven voor de stralen van Gods genezende Liefde en voor het geven van mijzelf aan mijn medemens.
O Genezer uit Gods Paradijs, hoe vaak hebben woorden van mensen mijn hart een zwaard van smarten bereid, doch in het Licht van Uw Tegenwoordigheid kunnen mijn tranen regenbogen baren.
Hoe zwaar is de kruisweg die de liefdeloosheid, de fouten en zonden van mensen voor mijn hart hebben uitgetekend, doch welk visioen van zoetheid wacht mij wanneer Uw tegenwoordigheid mijn Calvarie zal verlichten.
Wil mijn gids zijn op de pijnlijke tocht naar de bevrijding van mijn hart uit de ketenen van mijn verleden, en wil mij de Hemelse balsem bereiden wanneer mijn wonden hun bekroning vinden op het kruis van de heiliging.
O Engel der lijdenden, ik smeek U, bekom mij de kracht van de gekruisigde Christus, opdat, wanneer de wereld mijn hart zal doorboren, slechts Liefde en vergeving uit mij zal stromen, en ik mijn wonden moge prijzen als de rozen die de zielen tot Gods tuin zullen maken.


www.maria-domina-animarum.net

568. GEBED VOOR MIJN VERVOLGERS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Zoals Uw gekruisigde Zoon smeek ik om vergiffenis voor alle zielen die mij doen lijden en mij kruisigen door hun daden of door het gif van de tong.
Mogen zij Gods barmhartige Liefde ervaren, opdat het Ware Licht bezit van hen zou nemen en zij door oprecht berouw hun eigen duisternis mogen kruisigen.
Red hen, o Moeder, door Uw machtige Voorspraak, want voor hun Verlossing aanvaard ik dit lijden.
Moge de oneindige macht van Gods Liefde voortaan hun enige bron van bezieling zijn.
Mogen zij voortaan slechts woorden van Licht spreken, want slechts wat uit de mens komt, kan hem verontreinigen.
Mogen hun handen voortaan slechts zegen brengen, want de bekoringen waaraan zij ten prooi zijn gevallen, zouden hen slechts verdoeming brengen.
Moge hun hart gezuiverd worden van alle gevoelens van haat, bitterheid en jaloersheid, opdat hun ziel niet verloren gaat.
Red hen, o Moeder, opdat zij tot parels worden aan het Kruis van Jezus Christus, Die ook hun Verlosser heeft willen zijn.


www.maria-domina-animarum.net

569. AANROEPING TOT MARIA OM HEILIGHEID

(Myriam van Nazareth)

O Maria, door Uw onbevlekte zuiverheid, maak mij tot een engel van Uw welbehagen.
O Maria, door Uw verrukkelijke schoonheid, was mijn ziel rein van alle zonde.
O Maria, door Uw heilig Liefdesvuur, geef mij een hart waarin alle ondeugd verbrandt.
O Maria, door Uw onbegrensde macht over alle kwaad, bekom mij de wil en de volharding om alle bekoring te overwinnen.


www.maria-domina-animarum.net

570. GEBED OM BESCHERMING TEGEN KWAADWILLIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Vrede en Schrik der duivelen,
Omwille van Uw grenzeloze Liefde smeek ik U, bescherm mij vandaag tegen alle uitingen van agressiviteit van mensen tegen mijzelf, mijn dierbaren en mijn bezittingen.
Bescherm mij tegen alle negatieve gedachten, haat, nijd en jaloersheid waarmee mensen mij willen vernietigen, ziek maken of schade toebrengen in ziel, geest, hart, lichaam, relaties of materiële middelen.
Bescherm mij tegen alle roddel, laster, leugens of kwaadsprekerij van mensen, en alle gevolgen ervan voor mijzelf en mijn relaties.
Bescherm mij tegen alle onzuivere of niet-geoorloofde verlangens van mensen tegenover mij en mijn relaties.
Machtige Moeder van God en Medeverlosseres van ons, zondaars, teken mijn hele wezen en mijn dierbaren met een Kruis van Hemels Vuur dat alles verjaagt wat mij bedreigt.
Mogen Gods engelen op Uw Voorspraak een muur van Licht om mij heen en mijn relaties leggen, opdat geen duisternis mij kan raken en elke uiting van haat of kwaadwilligheid tegen mij verteerd moge worden in het Vuur van Gods Liefde.

♥ ♥ ♥

De mens staat elke dag bloot aan tal van negatieve gevoelens, die hem (vaak onbewust) negatief beïnvloeden. Dit feit ligt mede aan de basis van bepaalde onverklaarbare gesteldheden in het hart. Het is nodig, U daartegen te wapenen, opdat U niet ontwricht zou worden zonder zelfs te weten waar die negatieve ingesteldheid vandaan komt, want zij belemmert een leven in deugdzaamheid.


www.maria-domina-animarum.net

571. SMEEKGEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE VREDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Vrede,
Door de erfzonde zijn de harten der mensen van de Ware Vrede beroofd.
Uw Goddelijke Zoon, de Vredevorst, heeft op het Kruis met Zijn Bloed het Nieuw Verbond van de Hemelse Vrede met de mensheid ondertekend.
O Moeder, hoe vaak wordt in de harten het Verbond door de zonde verscheurd. Slechts in het hart der heiligen kan het Bloed van de Verlosser de Ware Vrede oogsten.
Aanschouw mijn armzaligheid. Heilig was ik in Gods gedachten, doch hoezeer wordt mijn hart door onvrede bedreigd.
Betreed toch de tempel van mijn hart, o Moeder, want mijn ziel wil Uw koninkrijk zijn.
Hoezeer dorst mijn ziel naar de dauw van de Hemelse Vrede die de wegen tussen Gethsemani en Golgotha heeft gedrenkt.
O Koningin van de Vrede, open nu mijn hart met de stralen uit Uw liefdevolle ogen, opdat de tranen die mijn hart ontvloeien om de beproevingen van dit leven, ook mijn eigen kruisweg mogen zegenen met parels van Liefde en Vrede.
Dan zal ook mijn kruis Verlossing brengen, en zal de graankorrel van mijn levensoffer in Gods aarde het Rijk van de Vrede doen bloeien.


www.maria-domina-animarum.net

572. DAGELIJKSE AANROEPING OM DE VRUCHT DER VERLOSSING

(Myriam van Nazareth)

Heilig Kruis van Jezus Christus, bescherm mij tegen alle kwaad.
Heilige Wonden van Jezus Christus, genees mij van alle wereldse verblinding.
Heilig Bloed van Jezus Christus, heilig mijn ziel.
Tranen van Maria, bekom mij de vergiffenis van al mijn zonden.
Mogen het Lijden van Jezus en de Smarten van Maria mij het Eeuwig Leven bekomen.


www.maria-domina-animarum.net

573. AANROEPING TOT OVERWINNING VAN HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, God van Liefde en Redding,
Laat nu het volle Licht der Hemelen in de duisternis schijnen, opdat de wereld bevrijd moge worden uit de greep van het kwaad.
Door de handen van de allerheiligste Maagd Maria, Medeverlosseres van de mensheid, bied ik U alle lijden, lasten en beproevingen van mijn hele leven aan als een offergave tot zuivering van de wereld.
Moge dit offer de totale overwinning van het Kruis van Jezus Christus in de wereld bespoedigen.

♥ ♥ ♥

Van ons, christenen, wordt verwacht dat wij in deze troebele tijden meer dan ooit voorvechters voor het Kruis zouden zijn. Het Kruis heeft door Jezus de wereld gered, en de mensheid moet deze onvoorstelbare Erfenis volledig te gelde maken in deze tijden waarin de krachten van het kwaad en de antichrist steeds méér greep op de wereld lijken te krijgen. Blijf strijden voor de zuivering van de wereld, want Gods Rijk van Eeuwig Geluk, Vrede en Liefde wordt betaald met Uw lijden.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed werd in september 2003 geïnspireerd ten gunste van Paus Johannes Paulus II. Het kan echter zonder meer worden gebruikt ten bate van elke latere Paus.

574. SMEEKGEBED TOT MARIA VOOR DE PAUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Kerk,
Hoe beklemmend is de sluier van duisternis die de heilige Nalatenschap van Jezus bedreigt.
Zie de Kerk van Christus, de grote Erfgename van het Licht der wereld. Hoeveel Bloed heeft Uw Goddelijke Zoon op de aarde gestort om ons Zijn Kerk na te laten als eeuwig Teken van de overwinning van Gods Liefde.
Hoezeer bloedt nu de Kerk zelf onder de kwellingen van ongeloof, onverschilligheid en duistere invloeden.
Daarom smeek ik U om de volle uitstorting der Goddelijke Genaden over Paus ..... (naam), want zijn offer voedt het Licht dat de Kerk van Jezus doorstraalt. O Moeder, draag hem, zoals U Jezus hebt gedragen.
Voed hem, zoals U Jezus hebt gevoed.
Heilig zijn Calvarie met Uw Hemelse Tranen als Medeverlosseres, want hij draagt het kruis der wereld, hij wordt gegeseld door onbegrip en alles wat de heiligheid van de Kerk bedreigt, en ook zijn hart wordt met een lans bedreigd.
Laaf zijn ziel met de kus van Uw bemoediging en het water uit de Bronnen der Goddelijke kracht, want ook hij dorst naar de vestiging van het Rijk van het Licht op aarde.
O Maria, ik wijd U alle verborgen leed op deze wereld toe, opdat in Paus ..... (naam) de ware Kerk van Jezus Christus de duisternis moge beschamen door de totale en definitieve Triomf van Gods Wet van Liefde, opdat de wereld moge zien dat ook deze gekruisigde in Jezus’ Naam zal verrijzen voor alle eeuwen der eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

575. TOEWIJDING AAN DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Mijn Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
Om Uw Eeuwig Plan te dienen en om recht te doen aan de heilige Vlam waarmee U mijn ziel hebt geschapen, geef ik mij aan U om voor eeuwig een kind van het Licht te zijn.
Beminde Eeuwige Vader, U hebt mij het leven gegeven om voor altijd deel te hebben aan de schatten van het Hemels Rijk der duizend Gelukzaligheden. Daarom wil ik U volkomen toebehoren, opdat ik door een leven volgens de Goddelijke Wet de eeuwige verheerlijking waardig moge zijn.
Beminde Jezus, U hebt door Uw totale zelfgave op het Kruis der Verlossing mijn Eeuwig Leven in de Hemel mogelijk gemaakt. Opdat ik de erfenis van het Nieuw Verbond waardig moge zijn, wil ik U volkomen toebehoren, want door het offer van mijn eigen leven en lijden wil ik één worden met het grootste Offer van Liefde dat de mensheid ooit heeft gezien.
Beminde Heilige Geest, door nimmer eindigende Gaven van Licht en Vuur tracht U onvermoeibaar mijn ziel te ontsluiten voor de heiligheid, opdat zij op de weg van Christus kan volharden, en vruchten kan verzamelen voor de onuitsprekelijke ontmoeting vóór Gods Troon. Daarom wil ik U volkomen toebehoren, opdat Uw heilig Vuur in mijn hart mijn naam in het Boek der Uitverkorenen kan branden.
Deze offergave van mijzelf en mijn hele leven bied ik U, o mijn God, Vader, Zoon en Heilige Geest, door de gezegende handen van Maria, de allerheiligste en onbevlekte Maagd en mijn Medeverlosseres, aan Wie ik mijn ziel, geest, hart en lichaam heb toevertrouwd.


www.maria-domina-animarum.net

576. HEILIG VERBOND MET DE AARTSENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengelen van God,
In de Namen van Jezus Christus, Verlosser van de wereld, en de allerheiligste Maagd Maria, Koningin van de engelen, wil ik met U een heilig verbond sluiten, tot verheerlijking van de driemaal Heilige God.
Ik bid U, bekom mij een engelachtige zuiverheid en reinheid, een brandende Liefde die nooit meer dooft, en maak mij stralend van heiligheid.
Wil mij beschermen tegen alle kwaad, bekoring, dwaling en misleiding, geef mij kracht naar ziel en lichaam, en inspireer mij met Gods Woord op al mijn wegen.
In ruil voor deze Hemelse Gaven, o Broeders van het Eeuwig Licht, wil ik met U strijden voor de uitbreiding van Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde.
Moge de Drie-Ene God dit heilig verbond zegenen tot de dag van onze ontmoeting in Zijn Licht, in het Rijk waarin de zon nooit ondergaat.


www.maria-domina-animarum.net

577. EERBETOON AAN DE VERDIENSTEN VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakte Bloem van Gods Paradijs,
Onkenbaar is Uw verheven grootheid, verborgen voor de mensenharten omdat zij niet hebben verdiend, Uw Hemelse schoonheid te doorgronden. Hoe kan een onrein hart de Liefde en zuiverheid peilen van de Vrouw Die vóór de grondvesting der wereld in Gods gedachten was als de Bloem der bloemen, de opperste Verrukking der engelen en het Parfum dat de onreine geur van de erfzonde zou verjagen?
O grootste Mensenziel, hoe kan ik U benaderen, U Wier voeten de aarde hebben geheiligd met een levensweg van verdiensten zoals Jezus, het Licht der wereld, ze voor ieder mensenleven had verlangd.
Door het Moederschap over de Verlosser te aanvaarden, hebt U de onpeilbare Smarten van een leven als Medeverlosseres in dienst van Gods Heilsplan op U genomen. Leer mij U in alles na te volgen en te gehoorzamen, opdat ik U moge verheerlijken door een leven als Uw dienares en als slachtoffer van Uw Liefde.
Vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis hebt U de volheid van Gods Genade en alle bloemen van heiligheid in Uw ziel en Lichaam tot bloei laten komen. Wees mijn Meesteres tot in de eeuwigheid, opdat mijn leven U moge verheerlijken als het Werk van Uw handen.
Door Uw volmaaktheid in alle deugden hebt U de satan onder Uw voeten getemd. Wil hem ook onder Uw voeten bedwingen wanneer hij mij besluipt, opdat ik U moge verheerlijken door een leven in deugdzaamheid.
O Maria, om Uw oneindige verdiensten bent U voor alle eeuwen voorbestemd tot Koningin van de Hemel en Meesteres van al wat leeft. Voor U werpen de engelen zich ter aarde en beven de duivelen, want het Licht van Uw Ziel herinnert hen aan God. Moge mijn verdienste een leven in volmaakte onderwerping aan U zijn, opdat Uw Ziel al mijn daden, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens kan beheersen tot in het uur van mijn dood.

♥ ♥ ♥

Streven naar heiligheid kan een grote daad van naastenliefde worden: Een leven in heiligheid betekent een leven dat in zeer hoge mate in overeenstemming is met Gods Wet. Aan een ziel die in deze toestand verkeert, weigert God vrijwel niets. Daarom kan een heilige ziel heel veel genaden bekomen voor haar medemens. Dat is wat men in de ware zin van het woord noemt: een 'verdienstelijk leven'. Dit is precies wat Maria van Haar toegewijden verwacht.


www.maria-domina-animarum.net

578. DAGELIJKSE AANROEPING TOT DE NEGEN ENGELENKOREN

(Myriam van Nazareth)

Aan het 1e koor - de SERAFFIJNEN
Engelen van het Eeuwig Licht, wil nu neerdalen over de wereld. Breek alle krachten en uitingen van het kwaad en open de zielen voor Gods Waarheid, opdat Jezus Christus en de Heilige Maagd Maria heersen in alle harten.

Aan het 2e koor - de CHERUBIJNEN
Engelen van het Eeuwig Licht, wil nu neerdalen over de wereld. Breek alle krachten en uitingen van het kwaad en open de zielen voor Gods Waarheid, opdat Jezus Christus en de Heilige Maagd Maria heersen in alle harten.

Aan het 3e koor - de TRONEN
Engelen van het Eeuwig Licht, wil nu neerdalen over de wereld. Breek alle krachten en uitingen van het kwaad en open de zielen voor Gods Waarheid, opdat Jezus Christus en de Heilige Maagd Maria heersen in alle harten.

Aan het 4e koor - de HEERSCHAPPIJEN
Engelen van het Eeuwig Licht, wil nu neerdalen over de wereld. Breek alle krachten en uitingen van het kwaad en open de zielen voor Gods Waarheid, opdat Jezus Christus en de Heilige Maagd Maria heersen in alle harten.

Aan het 5e koor - de MACHTEN
Engelen van het Eeuwig Licht, wil nu neerdalen over de wereld. Breek alle krachten en uitingen van het kwaad en open de zielen voor Gods Waarheid, opdat Jezus Christus en de Heilige Maagd Maria heersen in alle harten.

Aan het 6e koor - de KRACHTEN
Engelen van het Eeuwig Licht, wil nu neerdalen over de wereld. Breek alle krachten en uitingen van het kwaad en open de zielen voor Gods Waarheid, opdat Jezus Christus en de Heilige Maagd Maria heersen in alle harten.

Aan het 7e koor - de VORSTEN
Engelen van het Eeuwig Licht, wil nu neerdalen over de wereld. Breek alle krachten en uitingen van het kwaad en open de zielen voor Gods Waarheid, opdat Jezus Christus en de Heilige Maagd Maria heersen in alle harten.

Aan het 8e koor - de AARTSENGELEN
Engelen van het Eeuwig Licht, wil nu neerdalen over de wereld. Breek alle krachten en uitingen van het kwaad en open de zielen voor Gods Waarheid, opdat Jezus Christus en de Heilige Maagd Maria heersen in alle harten.

Aan het 9e koor - de ENGELBEWAARDERS
Engelen van het Eeuwig Licht, wil nu neerdalen over de wereld. Breek alle krachten en uitingen van het kwaad en open de zielen voor Gods Waarheid, opdat Jezus Christus en de Heilige Maagd Maria heersen in alle harten.

SLOT
Engelen van God, vestig nu het Rijk van Christus op aarde.

♥ ♥ ♥

Het is de hoogste tijd dat de christenen de hand reiken aan de engelen om de wereld te bevrijden uit de greep van het kwaad. De moderne mens kent de engelen niet meer of, wat erger is, gelooft niet meer in hen. Nochtans zou de wereld aanzienlijk kunnen veranderen indien de mens in nauwer contact met de engelen zou leven. God wacht op onze gebeden om in te grijpen. Aan ons de keuze of wij vrede nemen met een wereld van onheil, haat en ellende, of via de versterking van de engelen het Rijk van Liefde en Licht bespoedigen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is in de eerste plaats geschikt als voorbereiding op een algemene levensbiecht. In afwachting van het Sacrament van de Verzoening kunt U door dit gebed een voorlopige intentie van goedmaking laten blijken, evenals het berouw dat nodig is om vergeving te bekomen.

579. GEBED TOT MARIA OM VERGIFFENIS VAN TEKORTKOMINGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Medeverlosseres van de zielen en Middelares van alle Genaden,
Tot U smeek ik om Gods vergiffenis voor elke tekortkoming van mijn leven, en om het Licht van de Heilige Geest opdat ik gevrijwaard moge worden voor elke herhaling ervan in de toekomst.
Ik vraag vergiffenis voor elke afwijking van de Liefde tot God en de naastenliefde, elke onverschilligheid, elke uiting van zelfzucht of egoïsme, elk verzuim in het bijwonen van de eredienst en in het verrichten van gebeden, elke onverschilligheid en oneerbiedigheid in het ontvangen van de Sacramenten, en elk ogenblik van opstandigheid tegen de beproevingen van mijn leven en tegen lijden en offers voor God en mijn medemens.
Ik vraag vergiffenis voor elke afwijking van de zuiverheid, elke slechte gedachte, elk negatief gevoel, elk negatief of kwetsend woord, roddel, laster, achterklap, elke leugen, elk slecht verlangen, elke uiting van onreinheid in woord, daad en gedachte.
Ik vraag vergiffenis voor elke afwijking van de Vrede, elke uiting van onverdraagzaamheid, gebrek aan mildheid, gebrek aan zachtmoedigheid, elke onenigheid of ruzie waaraan ik deel heb gehad, en elk moment van onvrede in mijn hart waardoor ik mijn eigen ziel en het Geluk van mijn medemens schade kan hebben toegebracht.
Ik vraag vergiffenis voor elke afwijking van de nederigheid, elk gevoel van hoogmoed, trots, verwaandheid en zelfverheerlijking, vooral wanneer ik daarmee mijn naaste heb benadeeld.
O volmaakt heilige Moeder, wil mij van God vergiffenis bekomen voor alle fouten van mijn hele leven die ik in mijn blindheid niet heb herkend, opdat mijn ziel de schoonheid moge krijgen die God voor haar had bestemd.


www.maria-domina-animarum.net

580. AVONDAANROEPING TOT MARIA, SPIEGEL VAN GODS LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, U Die de allerzuiverste Spiegel van Gods Licht bent, wil het Eeuwig Licht in mijn ziel stralen, opdat daar het fundament voor de rijkste vruchten van de deugd gevestigd moge worden.
Moge dit Licht mij doorheen de nacht van mijn ziel voeren naar de dageraad, om daar de weg te vinden die mij zal leiden uit de duisternis van mijn hart, want elke weg met U is een weg naar God en naar het Rijk waarin de Zon nooit ondergaat.


www.maria-domina-animarum.net

581. SMEEKGEBED TOT MARIA OM HET LICHT VAN DE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mag ik binnentreden in Uw Smartvol en Onbevlekt Hart, om daar de vruchten te plukken die ik nodig heb om mijn ziel te voeden.
Mag ik mij laven aan het Licht uit Uw ogen, opdat mijn innerlijk oog verlicht worde en ik de weg naar Gods Rijk moge vinden.
Moge Gods Licht dat in Uw ziel zijn volmaakte weerspiegeling heeft gevonden, mij zo vervullen dat ik het op mijn omgeving moge afstralen, en moge ik zo de wegen van vele zielen verlichten, zodat ook zij geloven in de overwinning van het Licht over de duisternis.
O verrukkelijke Morgenster, opperste Vreugde van God, geen nacht heeft ooit de regenboog van Uw ziel overschaduwd. Doorbreek nu voor eeuwig de nachtelijke wolken die mijn geest verduisteren, mijn hart in dwaling brengen en de afgrond versluieren voor de ogen van mijn ziel, en wees mijn Gids naar het Heil dat het Nieuw Verbond reeds op Calvarie voor mij heeft bestemd.


www.maria-domina-animarum.net

De Heilige Maagd Maria vraagt met aandrang dat alle christenen nu, zonder enig uitstel, een ketting van Licht zouden vormen: Bid dit gebed zo vaak mogelijk, individueel en in gebedsgroepen, en verspreid het zo veel mogelijk onder biddende christenen. Het vormt een zeer krachtige offerande om de Eeuwige Vader te bewegen tot bespoediging van de Wederkomst van Jezus.
Wees U er echter van bewust, dat de Wederkomst van Jezus niet in de eerste plaats mag worden beschouwd als een gebeurtenis die buiten de mens staat, doch zich in de eerste plaats binnen in elk individueel hart moet en zal voltrekken.

582. STORMGEBED VOOR DE WEDERKOMST VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, God van Gerechtigheid en Barmhartigheid, Die slechts welbehagen hebt in Liefde en zuiverheid,
Laat toch Uw Goddelijk Hart beroeren door de smekingen van de talloze mensen van goede wil die lijden onder de ellende, veroorzaakt door de haat en zelfzucht van hen die Uw Schepping hebben veranderd in een gruwel in Uw ogen.
Door Uw oneindige Liefde werd de mens geschapen en omringd door de Wonderwerken van Uw handen.
Door Uw oneindige Liefde werd Uw Zoon Jezus Christus in de wereld gezonden om er in de diepste vernedering naar het Vlees vernietigd te worden opdat de mens de Eeuwige Gelukzaligheid zou erven.
Om Uw oneindige Liefde durf ik U nu smeken om de Wederkomst van Uw Zoon op aarde, opdat de gesel van het kwaad voorgoed overgeleverd moge worden aan het alles verterend Vuur der Gerechtigheid, en de wereld Uw Rijk moge worden.
O God van Liefde, om de verhoring van deze noodkreet van Uw getrouwen offer ik U:

 1. alle Lijden, Bloeddruppels en Wonden van Jezus Christus, onze Verlosser

 2. alle Smarten, Tranen en onuitsprekelijke gebeden van Maria, onze Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.

 3. de onbloedige gedachtenissen aan het Kruisoffer in alle Missen van alle eeuwen over de hele wereld.

 4. alle lijden, ziekten en beproevingen van de hele mensheid van alle eeuwen.

 5. de totale toewijding van mijn hele wezen en mijn hele leven aan de Heilige Maagd Maria, de Koningin van de Eindtijd Wier Triomf U hebt beloofd als fundament voor het Rijk van Jezus Christus op aarde.

Mijn God van het Eeuwig Licht, wil deze vijf offergaven aanvaarden in vereniging met de vijf verlossende Kruiswonden van Uw Zoon.
Vergoed nu de tranen der eeuwen, o Vader, open de poorten der Hemelen voor de ultieme stortvloed van Uw barmhartige Liefde over de zielen die lijden onder het kwaad, en vervul het vurig verlangen van de rechtschapenen naar de Wederkomst van Uw Zoon.
Kom, o Jezus, om de Liefde van Maria, Uw en onze Moeder.


www.maria-domina-animarum.net

583. AKTE VAN HUWELIJK MET HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Mijn gekruisigde Jezus,
Met het Smartvol Hart van Maria, dat als eerste der mensenharten met de vurigste Liefde tot U is ontbrand, omhels ik het Kruis van mijn Verlossing.
O Heilig Kruis, mijn hele leven lang heeft Jezus U voor mij gedragen. Nu wil ik U dragen in een omarming van de heiligste Liefde, waartoe slechts zij bevoorrecht worden die U niet buiten hun muren verbannen.
In Uw schaduw ben ik geboren. U hebt mij beschut tegen de verschroeiende zon van het ongeloof en de dreigende vlammen van de hel. Nu wil ik mij aan Uw armen overgeven, om met U op de berg van het Verlossend Lijden de bruiloft te voltrekken in de Vuurzee van Gods enige Ware Liefde.
O Boom van Leven, in mijn onwetendheid en zwakheid heb ik mij aan de wereld gevoed, en de wereld heeft mij aan U vastgehecht, want hij wist niet wat hij deed. Jezus Christus, Uw eerste Geliefde, heeft de spijkers van de haat tot ring van het Verbond van Bevrijding gemaakt. Hoe kan ik dan anders dan in Uw armen onder de stralen van Gods Geest vruchten laten verwekken die blijvend zullen zijn?
Beziel mij, o Heilig Kruis, opdat ik U vurig moge liefhebben, en in eenheid met U het Rijk van de Eeuwige Lente moge betreden.


www.maria-domina-animarum.net

584. OCHTENDGEBED TOT GODS ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige engelen van God,
Ik smeek om Uw volmaakt gebed, Uw verheven bemiddeling en Uw machtige bijstand en bescherming voor deze dag.
Wil mij vandaag tot licht zijn op al mijn wegen, opdat ik moge handelen, spreken en denken in deugdzaamheid.
Moge Uw Hemelse tegenwoordigheid voor mij zichtbaar worden, opdat ik mij sterk moge weten tegen alle bekoring en alles wat vijand is van het Kruis.
Wees mij tot onuitputtelijke bron van kracht, opdat ik op de plaatsen waarheen Gods Voorzienigheid mij vandaag zal leiden, aan Uw zijde moge strijden voor de spoedige vestiging van het Rijk van Jezus Christus op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

585. OPDRACHT VAN DE DAG AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, ook vandaag geef ik mijzelf en alles wat ik deze dag zal doen, zeggen, denken, voelen en nastreven, aan U, opdat mijn leven zich in innige verbondenheid met U zou voltrekken.
Wees het Licht van mijn levensweg, opdat ik hem zou gaan in deugdzaamheid en heiligheid.
Wil Uw Aanwezigheid in elk aspect van mijn leven zichtbaar en voelbaar maken, opdat ik niet kan dwalen, en Uw kracht mijn bezieling moge zijn in elke vreugde en elke smart. Fluister Uw heilige woorden in mijn hart, en ik zal leven.
Prent Uw Liefde en zuiverheid in mijn ziel, geest, hart en mijn lichaam, opdat ik Uw heilige tempel moge zijn, die op elk ogenblik klaar is voor de offerande aan God, tot lof aan Zijn Glorie en tot verheerlijking van Uw macht en Uw vlekkeloze schoonheid.
Leef vandaag in mij, o Maria, opdat ik één ben met U, en het kwaad in mij geen voedsel meer zou vinden. Ik neem U op in alles wat ik ben en heb, opdat Uw Hart, ziel en geest in mij zouden heersen, en Uw Licht uit mij moge stralen tot heiliging van mijn medemensen. Voed deze dag mijn ziel met de bloemen van Uw heiligheid, opdat ik voor U een engel moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

586. GEBED TOT MARIA OM DE HEMELSE VRUCHTEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, genees toch alle kwetsuren uit mijn verleden, en breek de invloed die zij nog steeds hebben over mijn leven, voelen en denken.
Open toch de Hemel in mijn hart.
O Maria, breng toch Licht in alle verwarring die mij doet dwalen, want de wegen van mijn leven worden zo vaak verduisterd.
Open toch de Hemel in mijn geest.
O Maria, verenig toch mijn bloed met Uw allerheiligste Tranen, opdat al mijn lijden en lasten bevrucht mogen worden met de dauw der Verlossing.
Open toch de Hemel in mijn lichaam.
O onbevlekte Moeder, wil in mijn ziel de vruchten van Uw heiligheid tot rijping brengen, opdat het Hemels Leven nu reeds in mij tot bloei moge komen.


www.maria-domina-animarum.net

587. INTENTIE NA DE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Uw hele leven als Mens geworden Woord op aarde neem ik in mij op, opdat elk ogenblik ervan in mij vrucht moge dragen.
Vestig vanaf nu Uw Rijk in mij, opdat mijn ziel de heiligheid moge dragen die God voor de mens heeft bestemd.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande Akte is door Maria aan Myriam ingegeven als strikt persoonlijk gebed, tot bekrachtiging van de totale toewijding als liefdesslaaf, waarvan Maria de noodzaak heeft duidelijk gemaakt met het oog op de roeping die Myriam voor Haar te vervullen heeft. Dit gebed is slechts geschikt voor zielen die de oprechte intentie hebben, hun hele leven zonder enige beperking aan Maria te wijden. Het heeft de kracht van een heilige gelofte.

588. AKTE VAN SLAVERNIJ JEGENS MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres,
Ik belijd dat ik U, en U alleen, toebehoor als Uw uitsluitend bezit en eigendom, met mijn hele wezen, ziel, geest, hart en lichaam, alles wat ik ben en alles wat ik heb, al mijn handelingen, gedachten, woorden, gevoelens, verlangens, bestrevingen, al mijn ervaringen in verleden, heden en toekomst, tot Uw dienst en tot genoegdoening voor alles wat U mij hebt gegeven en van mij hebt gemaakt. Ik belijd dat ik ieder ogenblik van mijn verdere leven wil leven als Uw slavin in Liefde, in volmaakte onderwerping en gehoorzaamheid aan Uw Wil en ingevingen, en met als enige streefdoel de verwezenlijking van Uw intenties en verlangens, die U mij kenbaar zult willen maken naar Uw welbehagen.
Daartoe lever ik mijn hele wezen uit aan Uw voeten, om door U bewerkt, gekneed, gevormd en veranderd te worden in Liefde en aanbidding van Uw Wil, die één is met de Wil van God Zelf.
Tot heiliging van dit verbond smeek ik U, mijn Meesteres, dat ik voor eeuwig door U getekend mag worden met Uw zegel, en dat Uw eigenschappen in mij gebrand mogen worden als de onuitwisbare tekenen van Uw meesterschap over mij, en dat mijn slavernij jegens U bezegeld mag worden door alle voelbare uitingen van Uw macht over al mijn doen en laten.
Ik bied U alle lijden aan dat Gods Gerechtigheid passend acht tot vergoeding van elke tekortkoming van mijzelf jegens Uw verlangens en van alle mensen tegenover Uw waardigheid als Koningin van Hemel en aarde.
Ik smeek U om alle genaden die ik in mijn zwakheid nodig heb om geen enkel ogenblik van mijn leven, tot in de eeuwigheid, handelingen te stellen die Uw verlangens niet volkomen bevredigen, en dat alles in mij wat U niet behaagt, onder Uw voeten verpletterd moge worden, tot mijn gehoorzaamheid aan U volmaakt zal zijn.
Tot vervulling van dit verbond smeek ik U, mijn hele wezen aan U vast te ketenen en mijn wil in alles aan de Uwe te onderwerpen, en lever ik mijzelf restloos, onvoorwaardelijk en voor eeuwig uit aan U als mijn enige en soevereine Meesteres. Daartoe zegene en sterke mij de Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


www.maria-domina-animarum.net

589. SMEEKGEBED OM HET RIJK VAN MARIA IN MIJ

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als Hemels zaad heeft de Eeuwige God mijn ziel aan de aarde toevertrouwd, opdat Hij mij als een Hemelse bloem zou oogsten in het uur dat in het Boek des Levens voor mij is opgetekend. Kom toch, o allermooiste Bloem der Hemelen, want mijn zaad wordt door de stormen der wereld bedreigd. Leef en heers nu voor altijd in mij, opdat mijn ziel een Hemelse akker moge zijn.

Vestig Uw Hemels Rijk in mij, o Maria, want in U is geen spoor van zonde.
Vestig Uw Hemels Rijk in mij, o Maria, want in U is absolute macht over alle bekoring.
Vestig Uw Hemels Rijk in mij, o Maria, want in U leeft de grootste heiligheid.
Vestig Uw Hemels Rijk in mij, o Maria, want in U bloeien alle deugden.
Vestig Uw Hemels Rijk in mij, o Maria, want uit U straalt het volle Licht van de Heilige Geest.
Vestig Uw Hemels Rijk in mij, o Maria, want in U heerst de Liefde van Jezus.
Vestig Uw Hemels Rijk in mij, o Maria, want in U werkt de kracht van de Eeuwige Vader.
Vestig Uw Hemels Rijk in mij, o Maria, want uit U stromen woorden van verlossende Voorspraak.
Vestig Uw Hemels Rijk in mij, o Maria, want uit U straalt de schoonheid der volmaaktheid.
Vestig Uw Hemels Rijk in mij, o Maria, want in U bloeit de Wijsheid van alle eeuwen.
Vestig Uw Hemels Rijk in mij, o Maria, want Uw adem dooft het vuur van het kwaad en zijn misleidingen.
Vestig Uw Hemels Rijk in mij, o Maria, want Uw heerschappij over mij zal mij de Eeuwige Gelukzaligheid bereiden.

♥ ♥ ♥

Maria is volmaaktheid in alle deugden. Wanneer Zij Haar Rijk in Uw hart vestigt, heerst daar de ware heiligheid. In een hart waarin Maria leeft en regeert, kan geen innerlijke onvrede heersen. Elke uiting van negativiteit geeft uitdrukking aan innerlijke onvrede en is een manifestatie van de inwerking van de duivel: opvliegendheid, onverdraagzaamheid, kritiekzucht, onvriendelijkheid, onvrede van het gemoed, bitterheid, wrok, haat, ontevredenheid, jaloersheid, negatieve benadering van alles en iedereen. Dit alles valt in wezen onder de noemer 'gebrekkige Liefde'. Maria is Liefde en volkomen Vrede van hart, rust in de ziel, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, mildheid, beminnelijke vriendelijkheid, welwillendheid, blijmoedige overgave, vertrouwen, geloof, stille berusting in het bewustzijn dat alles in goede handen ligt. Maak daarom Uzelf attent op elke uiting van onvrede in Uw hart, en herken deze als een bekoring, een aanval van de vorst der duisternis.


www.maria-domina-animarum.net

590. SMEEKGEBED OM DE HEILIGE GEEST, HET HOOGSTE GOED

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Bruid van de Heilige Geest,
Neem toch mijn hele wezen in bezit, opdat ik een drager van Leven moge zijn.
Onthul mij toch de geheimen van de Menswording van Jezus Christus.
Onthul mij toch de geheimen van de Verlossing, het Kruis, het Bloed en de Wonden van Jezus Christus.
Onthul mij toch de geheimen van mijn eigen ziel, mijn rol binnen Gods Heilsplan en de waarde van mijn beproevingen.
Onthul mij toch de geheimen van Uw Onbevlekte Ontvangenis en Uw maagdelijk Moederschap.
Onthul mij toch de geheimen van de heiligheid en de vergeving der zonden.
Onthul mij toch de geheimen van Uw onvergelijkbare grootheid en verhevenheid.
Onthul mij toch de geheimen van de Eucharistie en de mystieke vereniging van de Godheid met de mensenziel.
Onthul mij toch de Weg van de ene Waarheid, opdat God elk ogenblik mijn Licht en mijn adem moge zijn.
O Maria, grootste Wonder van Gods Schepping, Tabernakel van Zijn Licht en Zijn Mysteries, geef mij toch prijs aan het volle heiligende Licht van de Heilige Geest, opdat het hoogste Goed mij moge bezielen als de ware kern van mijn wezen, tot elke wereldse invloed in mij gestorven is.


www.maria-domina-animarum.net

591. AANROEPING OM HET HEILIG LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Draagster van Gods heilig Licht,
Mag ik de kracht vinden om mijzelf vandaag totaal en zonder enig voorbehoud aan U te geven, opdat al mijn daden, woorden en gedachten Uw stempel zouden dragen.
U Die Gods heilig Licht in U draagt, word toch één met mij, opdat alle duisternis uit mijn ziel, hart en geest verdreven moge worden.
Maak mij vrij van alle zonden en geef mij een heilige weerstand tegen alle bekoring, dwaling en ontmoediging, o Schatkamer der Hemelen, opdat ik Uw inwoning in de kern van mijn ziel waardig moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed tot de Zeven Smarten van Maria is gebaseerd op de bestaande 'Zeven Smarten-Rozenkrans', doch aangevuld met een beschouwing bij elk Weesgegroet. Deze beschouwingen zijn geschreven en toegevoegd op inspiratie.

592. BESCHOUWEND GEBED BIJ DE ZEVEN SMARTEN VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Geloofsbelijdenis
Onze Vader...

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Weesgegroet...
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Weesgegroet...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Weesgegroet...

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Leid alle zielen naar de Hemel, vooral deze die het meest nood hebben aan Uw Barmhartigheid.

1e Smart - de Voorspelling van Simeon
(Wij lijden met Maria om alle vijandschap jegens Christus)

Onze Vader...

1. Als eerstgeborene werd Jezus in de Tempel aan God opgedragen. Wees gegroet...
2. In de Tempel herkende de oude Simeon Jezus als de Messias. Wees gegroet...
3. Simeon noemde Jezus "een Licht dat voor de heidenen straalt". Wees gegroet...
4. Simeon zei: "Dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël". Wees gegroet...
5. Simeon noemde Jezus een Teken van Tegenspraak. Wees gegroet...
6. Simeon zei tot Maria: "Uw eigen ziel zal door een Zwaard doorboord worden". Wees gegroet...
7. De profetes Hannah sprak over Jezus tot allen die de bevrijding van Israël verwachtten. Wees gegroet...

Eer aan de Vader,...

2e Smart - de Vlucht naar Egypte
(Wij lijden met Maria om de vervolging van de christenen)

Onze Vader...

1. In de grot van Bethlehem werd Jozef door een engel in een visioen gewaarschuwd. Wees gegroet...
2. De engel zei: "Sta op, neem het Kind en Zijn Moeder, en vlucht naar Egypte". Wees gegroet...
3. De engel vervolgde: "Herodes komt het Kind zoeken om het te doden". Wees gegroet...
4. Daarop week Jozef met Jezus en Maria uit naar Egypte. Wees gegroet...
5. De Vlucht naar Egypte was vol ontberingen. Wees gegroet...
6. Maria leed om alle verblinden die God vervolgen en willen vernietigen. Wees gegroet...
7. De Heilige Familie bleef in Egypte tot de dood van Herodes. Wees gegroet...

Eer aan de Vader,...

3e Smart - de twaalfjarige Jezus is vermist in de Tempel
(Wij lijden met Maria om elke scheiding van God)

Onze Vader...

1. Toen Jezus twaalf jaar oud was, bleek Hij bij de terugkeer van het Paasfeest in Jeruzalem vermist. Wees gegroet...
2. Maria en Jozef zochten drie dagen lang naar Hem. Wees gegroet...
3. Maria’s Moederhart brak om het vermeend verlies van Haar Zoon. Wees gegroet...
4. Uiteindelijk vonden Zij Hem in de Tempel, waar Hij profetische woorden sprak over het Messiaans Tijdperk. Wees gegroet...
5. Maria sprak: "Kind, waarom hebt Gij Ons dit aangedaan?". Wees gegroet...
6. Jezus antwoordde: "Wat hebt Ge toch naar Mij gezocht? Wist Gij dan niet dat Ik in het huis van Mijn Vader moest zijn?". Wees gegroet...
7. Maria leed onder het besef van de ontelbaren die in alle eeuwen God en Zijn genade zouden verliezen. Wees gegroet...

Eer aan de Vader,...

4e Smart - de Ontmoeting tussen Jezus en Maria op de Kruisweg
(Wij lijden met Maria om de zonden der wereld)

Onze Vader...

1. Jezus werd op grond van valse beschuldigingen tot de Kruisdood veroordeeld. Wees gegroet...
2. Zelf Zijn Kruis dragend, trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats wordt genoemd, in het Hebreeuws 'Golgotha'. Wees gegroet...
3. In diepe Smart zag Maria Haar Zoon naderen, beladen met Zijn Kruis. Wees gegroet...
4. Maria leed onder de haat van de menigte, die Jezus bespotte en sloeg. Wees gegroet...
5. In diepe Liefde omhelsde Maria Haar Kruis dragende Zoon. Wees gegroet...
6. Maria volgde Jezus op Zijn tocht naar Calvarie. Wees gegroet...
7. In de geest hielp Maria het kruis der wereld dragen. Wees gegroet...

Eer aan de Vader,...

5e Smart - Maria staat bij het Kruis van Jezus
(Wij lijden met Maria om de godsmoord)

Onze Vader...

1. Op het middaguur werd Jezus op Golgotha aan het Kruis geslagen. Wees gegroet...
2. Aan de voet van het Kruis stonden Maria, Johannes en Maria-Magdalena. Wees gegroet...
3. Drie uren lang aanschouwde Maria de Doodsstrijd van Haar gekruisigde Zoon. Wees gegroet...
4. In Maria’s Hart voltrokken zich de diepste Smarten van de Medeverlosseres van de mensheid. Wees gegroet...
5. Maria’s Hart werd de Kelk waarin het Goddelijk Offer aan de Vader opgedragen werd. Wees gegroet...
6. Met Jezus’ woorden "Vrouw, ziedaar Uw zoon. Zoon, ziedaar Uw Moeder" werd Maria de smartvolle Moeder van alle mensen. Wees gegroet...
7. Om drie uur gaf Jezus in Maria’s Tegenwoordigheid de geest tot Verlossing der zielen. Wees gegroet...

Eer aan de Vader,...

6e Smart - de Kruisafneming van Jezus
(Wij lijden met Maria om elke wonde die aan zielen toegebracht wordt)

Onze Vader...

1. Na Jezus’ Kruisdood werd Zijn Hart met een lans doorboord. Wees gegroet...
2. In de diepe duisternis van Golgotha werd Jezus van het Kruis afgenomen. Wees gegroet...
3. Het Lichaam van Jezus werd op Maria’s Schoot gelegd. Wees gegroet...
4. In diepe Smart aanschouwde Maria de talloze Wonden van Jezus. Wees gegroet...
5. Met de vurigste Liefde waste Maria de Wonden die de zonden der mensen hadden uitgeboet. Wees gegroet...
6. Maria aanschouwde het doorboord Hart van Jezus waaruit de laatste druppel Bloed en water was gevloeid. Wees gegroet...
7. Maria kuste één voor één de Wonden van Jezus. Wees gegroet...

Eer aan de Vader,...

7e Smart - de Graflegging van Jezus
(Wij lijden met Maria om alle zondige zielen die tot een graf worden)

Onze Vader...

1. Omdat de sabbat aanbrak, moest Jezus in alle haast begraven worden. Wees gegroet...
2. Jozef van Arimathea en Nicodemus voorzagen in een graf en balsem voor Jezus. Wees gegroet...
3. Het Lichaam van Jezus werd in een lijkwade gewikkeld. Wees gegroet...
4. Jezus werd in bijzijn van Maria naar het graf gedragen. Wees gegroet...
5. Jezus werd neergelegd in het graf in een tuin nabij Golgotha. Wees gegroet...
6. Maria, Johannes en de heilige vrouwen waren bij de Graflegging aanwezig. Wees gegroet...
7. In bittere Smarten beweende Maria het Lijden en de Dood van Jezus tot Zijn Verrijzenis. Wees gegroet...

Eer aan de Vader,...

Slotgebed: 3x "Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn Heil, ik behoor U geheel en voor altijd toe"

(Het is heel genadevol, dit gebed af te ronden met het Stabat Mater Dolorosa, een krachtig eerbetoon aan de Moeder van Smarten uit de 13e eeuw - U kunt dit vinden in het slot bij gebedsbloem nr. 249 (Novene tot Maria, Moeder van Smarten) in het gebedenboek Maria’s Bloementuin).

♥ ♥ ♥

De Smarten van Maria gaan oneindig veel dieper dan het menselijk leed dat Zij als Moeder heeft doorstaan op grond van het feit dat Haar Zoon moest lijden en sterven. Wat Maria’s Smarten onpeilbaar diep heeft gemaakt, was het spiritueel aspect ervan: Zij begreep beter dan welke mens ook, dat Jezus leed voor de Verlossing van zielen. De Passie was het hoogtepunt van de eeuwigdurende strijd tussen Licht en duisternis. Het feit dat zovele mensen niet klaar waren voor hun eigen Verlossing, en niet begrepen dat Jezus de Verlosser was, vormde de ware kern van Maria’s Smarten.


www.maria-domina-animarum.net

593. AKTE VAN BEREIDHEID TOT MEDEVERLOSSERSCHAP

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Smarten en Medeverlosseres van de mensheid,
Met oneindige Liefde heeft Jezus voor ons het volkomen Offer van Calvarie volbracht.
Met oneindige Liefde hebt U in Zijn smartelijk Offer gedeeld voor het Heil van de zielen.
Onophoudelijk wordt het Offer van Calvarie vernieuwd op alle altaren van de wereld.
Onophoudelijk lijden Jezus en U ook verder in het leed van al mijn broeders en zusters.
Ik belijd, o Hemelse Moeder, dat ik alle zielen bemin, want zij zijn schatten voor God. In hen wil mijn Liefde tot Jezus en U volkomen worden.
Daarom belijd ik mijn bereidheid om het kruis te helpen dragen van alle medemensen die U op mijn weg zendt.
In heilige zelfverloochening wil ik delen in hun last, want hun kruisweg is ook die van Jezus, en hun tranen zijn ook de Uwe.
Daarom dank ik om het voorrecht, hun kruis op mijn schouder te mogen nemen, en door mijn hart voor hen te openen, waarlijk aan Uw zijde te staan wanneer het leven hen kruisigt.
In deze Liefde bied ik U mijn eeuwigdurend ja-woord aan, o lijdende Moeder, in de gave van alles wat mij is gegeven aan mijn beproefde broeders en zusters, opdat zij niet verloren gaan, en opdat zij in dit Licht der Voorzienigheid de zon op hun Calvarie mogen vinden.


www.maria-domina-animarum.net

Indien U onderstaand gebed bidt voor een vrouwelijk persoon, moet U slechts 'hij' vervangen door 'zij', en 'hem' en 'zijn' door 'haar'.

594. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM WEDERDOOP

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Die Licht brengt waar duisternis heerst,
In de Namen van Jezus Christus, Licht der wereld, en van de Heilige Maagd Maria, Uw Bruid en Moeder van het Licht, smeek ik U om de uitstorting van Gods Licht over ..... (naam), opdat zijn duisternis verdreven moge worden.
Schenk hem het Licht van de zelfkennis, opdat hij zijn fouten en afwijkingen van de deugden moge herkennen.
Schenk hem het Licht van het zelfbewustzijn, opdat hij opmerkzaam moge worden voor elke bekoring die hem in zijn fouten en ondeugden vasthoudt.
Schenk hem het Licht van de Eeuwige Wijsheid, opdat de Waarheid in zijn geest moge bloeien, en zijn hart zich aan de Ware Liefde moge prijsgeven.
Moge hij zo herschapen worden tot een ziel die God welgevallig en dienbaar is, en moge hij in de geest van deze wederdoop een eeuwig verbond sluiten met het Licht.


www.maria-domina-animarum.net

595. AANROEPING TOT MARIA OM ZALVING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Heilig mijn geest en al mijn gedachten.
Heilig mijn mond en al mijn woorden.
Heilig mijn hart en al mijn gevoelens.
Heilig mijn handen en al mijn handelingen.
Maak mijn lichaam tot Uw heilige tempel, en maak mijn vrije wil tot Uw Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

596. GEBED TOT MARIA OM ONTFERMING OVER MIJN LEVENSWEG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Gids op mijn aardse reis,
Welke beproeving is toch de weg van het leven. Daarom kom ik tot U, om bij U Gods kracht, Wijsheid, Liefde en bescherming te vinden.
Er wordt zo veel van mij gevraagd. Daarom, o Moeder, bekom mij toch de kracht van de Eeuwige Vader.
Zovele invloeden zaaien verwarring en willen mij misleiden. Daarom, o Moeder, bekom mij toch de Wijsheid van de Heilige Geest.
Zovele invloeden willen mij van God en Zijn Eeuwige Wet verwijderen. Daarom, o Moeder, bekom mij toch de Liefde van Jezus.
Zovele krachten bedreigen mij zonder ophouden. Daarom, o Moeder, bekom mij toch de bescherming van Gods engelen.
Moeilijk en onbekend is de weg die mij naar de verheerlijking moet voeren. Daarom, o Moeder, schenk mij toch Uw leiding en Uw altijddurende Aanwezigheid, want met alle krachten van mijn ziel, geest, hart en lichaam verlang ik naar het Eeuwig Heil bij U en bij mijn God, van Wie ik ben uitgegaan.


www.maria-domina-animarum.net

597. TWAALF AANROEPINGEN TOT VERDRIJVING VAN DE SATAN
(in ogenblikken van bekoring en geestelijk lijden)

(Myriam van Nazareth)

God van Liefde en Eeuwig Leven, ik bemin U, red mij.
Jezus Christus, Mens geworden Verlosser, ik bemin U, red mij.
Heilig Kruis van Verlossing, ik bemin U, red mij.
Heilig Bloed van Jezus, ik bemin U, red mij.
Heilige Wonden van Jezus, ik bemin U, red mij.
Heilige Geest, Die alle deugden en Gaven van heiligheid schenkt, ik bemin U, red mij.
Onbevlekte Maagd Maria, Medeverlosseres van de mensheid, ik bemin U, red mij.
Onbevlekte Maagd Maria, maagdelijke Moeder van de Messias, ik bemin U, red mij.
Onbevlekte Maagd Maria, eeuwig vrij van alle zonde, ik bemin U, red mij.
Onbevlekte Maagd Maria, Die alle bekoringen, listen en werken van de duivel hebt overwonnen, ik bemin U, red mij.
Heilige Aartsengel Michaël, die de satan naar de hel heeft verbannen, ik bemin U, red mij.
Heilig Sacrament van het Altaar, Hemels Brood, ik bemin U, red mij.

(maak het kruisteken) Verheerlijkt zij Jezus Christus, het Licht der wereld, en de allerheiligste Maagd Maria, Overwinnares van de duivel.


www.maria-domina-animarum.net

598. TOEWIJDING AAN JEZUS CHRISTUS
(vooral bestemd voor de eerste vrijdag van elke maand)

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, enige Messias van God,
Door U is Gods Licht in de wereld neergedaald, maar de wereld heeft het niet aangenomen.
Zalig de zielen die hun hart voor U hebben geopend om de duisternis uit zich te laten verbannen, want hen behoort het Rijk der Hemelen. Zij zullen het Land van Liefde, Vrede en Gelukzaligheid erven.
Daarom belijd ik vandaag dat ik voor altijd Uw volgeling wil zijn.
Wil mij tekenen met Uw Kruis, opdat de duisternis moge zien dat ik een kind van het Licht ben.
Ik wijd mij toe aan Uw Goddelijk Hart, opdat de oneindige verdiensten van Uw Heilige Wonden en Uw Kostbaar Bloed mij mogen bevrijden uit de verwoestende greep van het kwaad en de zonde.
O Lam Gods, wil U over mij ontfermen, alle dagen van mijn leven, opdat ik niet zou dwalen en nooit de weg naar de Schaapsstal moge verliezen.
Goddelijke Verlosser van de mensheid, ik vertrouw mijn levensweg aan U toe, opdat hij zoals Uw Kruisweg moge leiden naar mijn verheerlijking bij de Eeuwige Vader, en ook ik een kleine verlosser van zielen moge worden. Dan zal ook mijn graankorrel worden tot zaad voor het Rijk van Jezus Christus op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

599. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST OM BEZIELING

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, Zon van heiligende stralen,
Beschijn toch mijn ziel dag en nacht.
Verwarm toch mijn hart dag en nacht.
Begeleid toch mijn geest dag en nacht.
Verlicht toch mijn weg dag en nacht.
Wees mijn onfeilbare Gids, o Geest van God, want mijn tempel en zijn heiligdom zijn door Gods handen gemaakt, gewijd aan de Bron van alle Leven, en bewoond door Uw verheerlijkte Bruid Maria, de Koningin der Hemelen.
Wees toch de Ziel van mijn tempel, o Goddelijke Heiligmaker, opdat zijn stenen de Opstanding waardig mogen worden.


www.maria-domina-animarum.net

600. AANROEPING TOT MARIA OM LICHT IN DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, moge Uw heilig Licht, dat als een maan aan Gods Hemel in onze nacht schijnt, mijn ziel louteren, opdat zij bevrijd moge worden van alle duisternis die haar omklemt.
Ik geef U deze nacht mijn voorbije dag, mijzelf, en alles wat ik vandaag heb meegemaakt, opdat dit alles vrucht moge dragen.
Wil mij beschermen tegen alle dwaling, alle misleiding, alle bekoring en alle misbruik die mijn wezen willen verduisteren tot ook over mijn ziel de sluier der nacht zou vallen. Moge mij zo vergund worden, in de heiligende gloed van Uw bezieling de dageraad van het Licht tegemoet te treden.
O Goddelijke Moeder, hoog verheven boven alles wat het Licht van de ziel bedreigt, U is de macht geschonken om duisternis te verdrijven, altijd en overal, uit elke ziel, elk hart, elke geest en elk lichaam. Welk nachtelijk uur heeft ooit Uw macht weerstaan? In dit vertrouwen smeek ik U, o stralende Koningin van de dageraad, mijn ziel te voeden met het Licht van Uw heiligheid, mijn geest te voeden met het Licht van Uw Wijsheid, mijn hart te voeden met het Licht van Uw Liefdesvuur, en mijn lichaam te voeden met de lichtvolle kracht die het zal maken tot een tempel voor de heilige offerande van mijn leven aan de God van het Eeuwig Licht. Daartoe wil ik Uw dienares zijn, tot veroordeling van de duisternis die voor alle tijden is bestemd om onder Uw voeten te sterven.

♥ ♥ ♥

Ieder mens is ertoe geroepen, naar God toe te gaan. God is Licht. Maria is Licht omdat Zij de Goddelijke Drie-Eenheid volkomen in Zich draagt. God heeft Zijn stempel zo volkomen in Haar gedrukt dat Zij vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis steeds volmaakter tot Zijn spiegelbeeld is geworden. De beste en meest onfeilbare wijze om als mens drager van het Licht te worden, bestaat derhalve in een totale toewijding aan Maria. In de innerlijke beelden waarop verscheidene van de gebeden van Myriam van Nazareth zijn gebaseerd, komt tot uiting hoezeer Maria op het spiritueel vlak vergelijkbaar is met de maan in de nacht: Zij geeft op volkomen wijze het Licht van de Zon (God) door terwijl die Zon Zelf onzichtbaar is. In de natuur doet de maan dit terwijl de zon zich aan het oog onttrekt, namelijk ’s nachts.
Wanneer U Uzelf totaal aan Maria weggeeft, in een onvoorwaardelijke toewijding, krijgt de duisternis niet meer diezelfde greep op Uw ziel. In feite is dit voor mij de bedoeling van een avondtoewijding: Ik vraag bescherming tijdens de nacht, maar vooral tegen de duisternis die de ziel bedreigt. Toewijding aan Maria wordt aldus in de diepe zin een toewijding aan het Licht, een huwelijk met het Licht, een verloving van de ziel met de opperste zuiverheid en heiligheid. Maria zal de duivelse slang onder Haar voeten verpletteren. Geef Haar de kans om nu reeds Uw eigen duisternis onder Haar voeten gevangen te zetten. Leg Uw hele wezen aan Haar voeten neer en laat Haar aan U werken, in Liefde en vertrouwen.


www.maria-domina-animarum.net

601. SMEEKGEBED TOT ALLE HEILIGEN VOOR DEZE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Alle heiligen in de Hemel, mijn broeders en zusters in Gods Aanschijn,
Vanuit deze wereld, die ook met Uw tranen is gedrenkt, roep ik tot U om de leniging van de nood der mensenzielen.
Kom ons toch te hulp met Uw gebed en voorspraak, zo welgevallig aan God en aan Maria, de Middelares van alle Genaden.
Aanschouw de duisternis van de zondeschuld der mensheid. Welke boete van mensenzielen kan onze wereld nog bevrijden uit de ketenen van het kwaad?
Daarom smeek ik U allen, die de strijd met de duisternis hebt gewonnen:
Bid toch voor de zielen, opdat zij nu mogen kiezen voor het Licht, en de duisternis uit zich mogen laten uitroeien.
Bid toch voor de zielen, opdat zij nu het reddend Kruis van Jezus Christus mogen leren aanbidden, tot vernedering van de hoogmoed van de satan.
Bid toch voor de zielen, opdat zij nu hun hele leven aan de Allerheiligste Maagd Maria mogen toewijden als een zoenoffer, tot definitieve overwinning op de duivel.
Alle heiligen in Gods Rijk der Hemelen, wil nu Uw verheven gebed aansluiten bij de smekingen van de rechtvaardigen en lijdenden op aarde, opdat ook deze wereld heel spoedig Gods Rijk moge worden, en alle zielen aan de verwoestende greep van het kwaad ontroofd mogen worden.
Daartoe bid ik U in de Namen van Jezus Christus, onze Verlosser, en van Maria, Uw en onze Koningin en Meesteres.


www.maria-domina-animarum.net

602. AKTE VAN EERHERSTEL VOOR HEILIGSCHENNISSEN
TEGEN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Eeuwige Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
Tot goedmaking van schulden door de mensheid verzameld door verachting en beledigingen jegens Maria, het Wonderwerk van Uw handen en de uitverkoren Ingewijde in Uw onpeilbare Mysteries, bid ik om vergeving van alle schandelijke daden en woorden tot ontwijding van Maria’s onvergelijkbare zuiverheid en heiligheid, van alle onteringen van Haar beeltenissen en Haar heiligdommen, en van elke vorm van verborgen ontwijding en bevlekking van Haar allerheiligste Wezen en Naam.
Tot eerherstel aan Haar Majesteit en tot verheerlijking van Haar door deze ontwijdingen zo misprezen Verhevenheid, verneder ik mijzelf aan Maria’s voeten en wijd ik mij toe aan Haar dienst in woorden, daden, boetedoening, offervaardigheid en totale gave van mijzelf aan Haar. Moge Zij mijn offer aanvaarden, gebruiken en richting geven volgens Haar welbehagen, van nu af tot in de eeuwigheid.
3 x Weesgegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

603. GEBED TOT MARIA VOOR DE JEUGD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In mijn zorg om de toekomst van Gods aarde vertrouw ik U onze kinderen toe, want op hun daden, op hun woorden en gedachten zal Gods Rijk van morgen gebouwd worden.
Beziel hen met Uw vlekkeloze zuiverheid, o Hemelse Moeder, opdat de werken van de satan in hen geen voedingsbodem vinden.
Maak hen sterk tegen de talloze misleidingen en verleidingen van deze wereld, opdat zij het kruis van de zondelast der mensheid niet verder verzwaren.
Brand Uw vurige Liefde in hun harten, opdat zij de wereld kunnen maken tot het Rijk van de Vrede waarvoor Jezus de Kruisdood is gestorven.
Voer hen naar de heiligheid waartoe God hen heeft geschapen, doch die zij reeds zo vroeg hebben verloren, want de verboden vruchten groeien steeds vroeger in hun tuin.
O Moeder, breek toch de Schatkamers der Genaden open met Uw Tranen om al het leed en alle verwoesting in hun jonge zielen, opdat zij gered worden uit de netten die 'het beest' voor hen spant, want hoe konden zij ooit vermoeden dat deze wereld zo koud is, hoe konden zij ooit vermoeden dat Liefde en eenvoud hen als zwakheid aangerekend zouden worden, hoe konden zij ooit vermoeden dat Geluk op deze wereld zo duur betaald moet worden.
Red hen, o Moeder, bewaar hen in hun onschuld of herstel de onschuld die zij verloren hebben, houd hen vrij en teken hen met het Kruis van Jezus, want hun gebeden van vandaag zijn de bloemen voor het Rijk dat God morgen voor hen op deze wereld zal vestigen.


www.maria-domina-animarum.net

604. DRINGENDE AANROEPING TOT AARTSENGEL MICHAEL

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Michaël, die met Uw engelenscharen de volgelingen van de opstandige engelen uit de Hemel verdreven hebt, in deze hoge nood roep ik om Uw tussenkomst voor ..... (naam), die door Gods vijand gekweld wordt.
Verjaag de duivel uit zijn hart, opdat zijn gevoelens gezuiverd worden.
Verjaag de duivel uit zijn geest, opdat zijn gedachten gezuiverd worden.
Verjaag de duivel uit zijn ziel, opdat het verstikkend vuur van de bekoring in hem moge doven en plaats moge maken voor het genezend Vuur van Gods Liefde.
Wil hem beschermen, verdedigen, en met Uw engelen verblijf in hem houden tot het eind van zijn reis hier op aarde.
Zo moge hem worden vergund in de gezegende Namen van Jezus Christus, onze Verlosser, en van de Allerheiligste Maagd Maria, de Schrik der duivelen en onze Medeverlosseres.


www.maria-domina-animarum.net

605. AANROEPING TOT REDDING VAN DE MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

33 x uit te spreken:

Heilige Maagd Maria, Medeverlosseres, ik geef U alle lasten, pijnen, offers, gebeden en heilige Missen van mijn hele leven, tot verwezenlijking van Gods Plan met de zielen, en tot vestiging van Zijn Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

606. AANROEPING TOT MARIA OM HET HEMELS VUUR

(Myriam van Nazareth)

O Maria, geboren uit de Bronnen van het Hemels Vuur, bezield met het Vuur van de Heilige Geest, en eengeworden met het Vuur van de verlossende Liefde van Jezus, ontsteek toch in mij het Vuur van de heiligende deugden, opdat de Vlammen van mijn hart zielen mogen ontsteken voor het Rijk van God. Maak mij tot een kind van het Licht dat alle kwaad verblindt, en wil mij het voorrecht bekomen, in mijn medemensen alle ondeugd te verbranden tot ook hun loutering volkomen moge zijn. Moge het alles verterend Vuur van Gods Geest in mij werken tot mijn laatste levensuur.


www.maria-domina-animarum.net

607. NOVENE VOOR TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

1e dag - Afstand van mijn verleden

Lieve Moeder Maria, Jezus heeft gewild dat U de Moeder van alle mensen zou zijn. Daarom stel ik mij vanaf vandaag onder Uw hoede. Aan U is de macht gegeven om alles wat U als een offer aangeboden wordt, te veranderen in een offerande tot Heil en redding van zielen. Daarom geef ik U mijn verleden, mijn hele leven tot op deze dag, met al mijn vreugden, al mijn verdriet, al mijn wonden, al mijn teleurstellingen en al mijn mislukkingen, elk ogenblik van elke dag en elke nacht vanaf de dag van mijn geboorte, opdat niets verloren zou gaan en alles zin moge krijgen. Wil mij de kracht en het inzicht geven om mijn hele verleden voorgoed achter mij te laten, opdat het mijn handelen en de groei van mijn ziel niet meer kan hinderen, want wat U toebehoort, wordt gelouterd en kan niet langer tot mijn veroordeling strekken.
Moge deze offergave van mijn hele leven aan Uw onbevlekte handen mijn hart bevrijden en het Hemels Licht in mijn ziel brengen.

Ik ben geheel van U, Maria, en al het mijne is van U. Ik neem U op in al het mijne. Geef mij Uw Hart, o Maria. Amen.

2e dag - Afstand van de wereld

Lieve Moeder Maria, in U is al het wereldse gestorven en bloeien slechts de bloemen van de eeuwigheid in het Rijk der Hemelen. Ik leg mij in Uw handen, o Maria. Neem nu bezit van mij, opdat ook in mij de overmatige belangstelling voor de dingen der wereld moge sterven. Maak mij los van alles wat mij bindt aan het materiële, want het brengt geen Geluk dat blijvend is, en tracht mijn ziel van God en de Eeuwige Gelukzaligheid te verwijderen. Laat mij zien hoe leeg mijn verlangens naar de aardse dingen zijn. Leg toch in mij het Vuur van de Liefde voor het Rijk Gods en voor het Heil van de zielen, dat slechts kan bloeien in de bodem van gezuiverde harten die Uw Hemelse gevoelens, gedachten en verlangens in zich koesteren als schatten, en die de verwoestende invloeden der wereld uit zich laten verbannen.

Ik ben geheel van U, Maria, en al het mijne is van U. Ik neem U op in al het mijne. Geef mij Uw Hart, o Maria. Amen.

3e dag - Afstand van mijn vrije wil

Lieve Moeder Maria, God heeft elke mens een vrije wil gegeven. Door mijn onwetendheid en mijn zwakheid heb ik mijn vrije wil zo vaak gebruikt om handelingen te stellen die mij van Gods genade verwijderd hebben, mijn eigen ziel hebben verwond en mijn medemens hebben geschaad of gekwetst.

Daarom doe ik aan U afstand van mijn vrije wil en mijn verlangens, want zij zijn door de wereld en mijn onvolkomenheid bevlekt. Heers en regeer in mij, o Koningin van de volmaaktheid, en wees de Meesteres van al mijn doen en laten, want Uw Wil is de Spiegel van Gods Wil, Uw verlangens zijn de woorden van Gods Wet van Eeuwig Heil. Leer mij kennen wat God van mij verwacht, toon mij de Plannen waartoe Hij mij heeft geroepen, opdat mijn verlangens niet langer de vijanden van mijn eigen Zielenheil zouden zijn. Leer mij zoals U 'ja' zeggen aan Gods Beschikkingen, opdat mijn gehoorzaamheid de erfzonde in mij moge goedmaken en Heil moge brengen over vele zielen.

Ik ben geheel van U, Maria, en al het mijne is van U. Ik neem U op in al het mijne. Geef mij Uw Hart, o Maria. Amen.

4e dag - Akte van onderwerping

Lieve Moeder Maria, niemand leeft voor zichzelf alleen. Elke ziel is door God in de wereld gezonden om haar eigen opdracht te vervullen tot verwezenlijking van Zijn Plan van Heil voor de mensheid. U kent mijn opdracht, en U kent mijn vermogens en mijn zwakheden. Daarom vertrouw ik U de leiding over mijn hele leven toe. Wil mijn onfeilbare Gids op al mijn wegen zijn, opdat ik niet meer kan dwalen, want de weg naar de volmaaktheid en de heiligheid heeft voor U geen geheimen. Ik stel al mijn doen en laten in Uw dienst, en opdat ik moge standhouden in de zware strijd van het leven in deze wereld, smeek ik om Uw altijddurende bijstand en Uw bescherming tegen alle gevaren en alle kwaad dat mij van buitenaf bedreigt, maar ook tegen mijzelf, opdat mijn menselijkheid niet tot vijand van mijn eigen ziel moge worden. Wil mij het voorrecht schenken, Uw dienares te zijn tot in de eeuwigheid, opdat mijn leven een verschil kan maken voor mijn medemens.

Ik ben geheel van U, Maria, en al het mijne is van U. Ik neem U op in al het mijne. Geef mij Uw Hart, o Maria. Amen.

5e dag -Toewijding van mijn hart en geest

Lieve Moeder Maria, hoe vaak toch broedt de zonde in het hart en de geest van de mens, want onze gevoelens en gedachten zijn haarden van onzuiverheid. Daarom smeek ik U, Uw Hart en geest in mij te willen leggen, opdat mijn ziel onophoudelijk gevoed moge worden met de kracht van Uw onbevlekte heiligheid. Ik wijd U ook al mijn angsten, twijfels, zorgen en onzekerheden en mijn tekort aan Geloof en vertrouwen toe, want al deze gesteldheden doen mijn hart en mijn geest wankelen en beledigen God, Die slechts het beste met mij voorheeft. O machtige Koningin, laat mij voelen dat ik U volkomen toebehoor, opdat ik uit Uw bezieling van mijn voelen en denken de kracht van een volkomen vertrouwen moge putten.

Ik ben geheel van U, Maria, en al het mijne is van U. Ik neem U op in al het mijne. Geef mij Uw Hart, o Maria. Amen.

6e dag - Afstand van mijn verdiensten

Lieve Moeder Maria, God heeft U de leiding gegeven over de verwezenlijking van Zijn Plan van Heil voor de zielen en over de voorbereiding van Zijn Rijk op aarde. Leg in mij het Vuur van het verlangen om mij totaal aan U te geven, o Moeder, opdat de verdiensten van al mijn doen en laten, mijn goede werken, mijn offers, mijn boetvaardigheid, al mijn gebeden, de Sacramenten die ik ontvang en al mijn lijden in lichaam, geest, hart en ziel, door U gebruikt kunnen worden als bijdragen tot afbetaling van de zo grote zondeschuld van de mensheid jegens God. Niets van alles wat God mij in dit leven als beloning wil voorbehouden, wil ik voor mijzelf opnemen, want indien ik alles in Uw Hart leg, zult U Uzelf volkomen in mij uitstorten, en zal de Hemel reeds hier op aarde in mij leven.

Ik ben geheel van U, Maria, en al het mijne is van U. Ik neem U op in al het mijne. Geef mij Uw Hart, o Maria. Amen.

7e dag - Afstand van alle kwaad

Lieve Moeder Maria, God heeft ons de belofte gegeven dat de duivel onder Uw voeten getemd zal worden. Om U volkomen toe te behoren, smeek ik U om de kracht en de leiding om afstand te doen van alle kwaad, en alle bekoringen te ontvluchten. Ik geef U mijzelf als losprijs voor zielen die gevangen zitten in de valstrikken van het kwaad, en als betaalmiddel voor de genade van een deugdzaam leven, ook voor mijzelf, want alleen zo kan ik een ware volgeling van Jezus zijn, en zal mijn ziel de volle vrucht van de Verlossing door Jezus’ Kruisdood erven. O volmaakte Spiegel van Gods Licht, ik weet dat U wacht op mijn ja-woord aan U om met mij het Verbond te sluiten waardoor U mij naar de heiligheid wilt voeren. Daarom smeek ik U om het inzicht, de kracht en de volharding om zonder enig voorbehoud afstand te doen van alles wat Uw werking in mij belemmert.

Ik ben geheel van U, Maria, en al het mijne is van U. Ik neem U op in al het mijne. Geef mij Uw Hart, o Maria. Amen.

8e dag - Toewijding van mijn grootste zwakheden

Lieve Moeder Maria, God heeft U het uniek voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis geschonken: Uw ziel is vrij gebleven van de erfzonde. Geen enkele zonde heeft ooit Uw leven verduisterd, geen enkele zwakheid heeft U ooit van God gescheiden. God heeft U aan mij gegeven als Geneesmiddel voor mijn gewonde ziel. Vol vertrouwen in Uw brandende Liefde en Uw onvergelijkbare macht, smeek ik U dat U mij de Genade van Hemelse kracht, Wijsheid en Liefde in de ziel zou storten, opdat ik van dag tot dag méér in Uw voetsporen moge treden op de weg naar de heiligheid. Daartoe smeek ik U ook dat U mij zou bevrijden van mijn grootste zwakheden en fouten, die mij steeds weer doen vallen en mij hinderen in mijn groei naar U toe, en die de waarde van de gave van mijzelf aan U verminderen.

Ik ben geheel van U, Maria, en al het mijne is van U. Ik neem U op in al het mijne. Geef mij Uw Hart, o Maria. Amen.

9e dag - Afstand van mijzelf

Lieve Moeder Maria, Gods Geest heeft mij het voorrecht verleend om te beantwoorden aan Uw roepstem om mijn hele leven zin te geven door mij volkomen aan U weg te geven als Uw dienares. Met alle krachten van mijn hele wezen leg ik nu mijn ziel, mijn geest, mijn hart en mijn lichaam aan Uw voeten neer, opdat U over mij zou heersen, in mij zou werken, en al mijn daden, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens zou gebruiken naar Uw welbehagen. Ik geef U mijzelf totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig. Ik geef U elk ogenblik van elke dag en nacht, en elke meter van mijn levensweg. Ik vertrouw U de zorg en bescherming toe over alles wat mij toebehoort, en al mijn relaties en ontmoetingen met mijn medemensen. Niets wil ik nog voor U achterhouden, want slechts wanneer ik Uw totaal bezit en eigendom zal zijn, zult U Uw Rijk in mij kunnen vestigen, dat zal bekroond worden met mijn Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel.

Ik ben geheel van U, Maria, en al het mijne is van U. Ik neem U op in al het mijne. Geef mij Uw Hart, o Maria. Amen.


www.maria-domina-animarum.net

608. GEBED TOT CHRISTUS KONING

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Zoon van God, in de wereld gezonden om de vorst van de duisternis te onttronen, hoe zwak zijn toch de grenzen van Uw Rijk geworden in vele harten.
Tegen welke prijs hebt U Uw Kerk gevestigd als fundament voor Gods Rijk.
Ten koste van hoeveel Bloed hebt U de zielen veroverd, die schildwachten zouden worden tegen de vijand die de poorten van Uw Rijk blijft bestormen.
O Koning van de Liefde, hoe vruchtbaar is toch de bodem van Uw land voor hen die het zaad van Uw Eeuwige Wet besproeien met hun verlangen naar het Rijk zonder einde.
Bekleed mij met het purper van Uw koninklijk gewaad, opdat ik een burcht kan optrekken rond Uw onoverwinnelijk Kruis in mijn hart.
Rust mij uit met het zwaard van Uw heiligmakende deugden, opdat ik de horizonten van Uw Rijk kan verleggen.
Maak mij tot een ridder van het Eeuwig Licht, opdat ik het Paleis van Uw Hart kan bewonen.
O Jezus, Koning van het Rijk dat door de poorten der hel niet overweldigd zal worden, kom nu, zegevier en heers voor eeuwig.

♥ ♥ ♥

"Lichaam en Bloed van Christus Koning, red mij, laat mij toch deelhebben aan Uw Rijk" (Myriam, aanroeping na Communie, H. Mis 23 november 2003, feest van Christus Koning)

♥ ♥ ♥

Jezus Christus is de Koning van het heelal. Daartoe is Hij geroepen, daartoe is Hij in de wereld gezonden, en zo wordt Hij ook erkend door de ziel die op zoek is naar het Ware Licht. De Christus, de enige Messias, is de Koning van Gods Rijk. Dat Rijk is ertoe bestemd, niet alleen in de Hemel te bestaan, doch ook in de wereld gevestigd te worden. De fundamenten van dat Rijk zijn de offers die iedere christen aan God aanbiedt, want op die verdiensten zal het Rijk Gods gebouwd worden. De bodem die dit Rijk zal dragen, is Maria, de heiligste, de meest deugdzame. In Haar moet U Uw lijden, beproevingen, offers, gebeden en goede bedoelingen zaaien als zaad dat onder de stralen van de Heilige Geest zal rijpen tot vruchten die blijvend zullen zijn. Zo wordt wie die zich oprecht aan Maria toewijdt, opgenomen in de Ketting van Licht, waarin de Drievuldige God, Maria en de toegewijde christenen in elkaar overvloeien in de kracht van één van de wonderbaarlijkste Goddelijke Mysteries: de eenheid van zielen. Geef Uw hele leven aan Maria, laat Haar ongeremd in U werken, en het Licht zal nu reeds uit U stralen.


www.maria-domina-animarum.net

609. SMEEKGEBED OM TOTALE VERGEVING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verheven Voorspreekster met een onmetelijke macht op het Barmhartig Hart van God, tot U kom ik in rouwmoedigheid, want mijn ziel is zo bezwaard.
Naar wie kan ik gaan dan naar U, mijn tedere Moeder, Die alle pijnen van een gewond hart hebt gekend.
De valstrikken van de bekoring hebben mijn ziel doen vallen, doch ik weet dat Uw Liefde het leed der gevallenen offert op het altaar der Verlossing.
De duisternis van het kwaad heeft de ogen van mijn hart verblind, doch ik weet dat U het Licht van het Kruis van Jezus doet stralen in de ziel die zich laat oprichten om alles van God te verwachten.
Mijn zwakheid heeft mij gemaakt tot de gevangene van behoeften die eerder gif dan voedsel voor mijn ziel zijn gebleken, doch ik weet dat Uw woord bij Gods Troon mij de kracht zal geven om staande te blijven in het uur van mijn oordeel.
Bied toch mijn kleine verdiensten aan bij de Poort van het Rijk der Gerechtigheid, o Moeder, opdat de Koning welwillend op mij moge neerzien.
Al mijn zonden, fouten, nalatigheden, gebreken en tekortkomingen begraaf ik in de Tuin van Uw Onbevlekt Hart, waar zelfs uit doornen rozen van vergeving ontspringen, want op Uw Voorspraak zal mij de genade van de kwijtschelding van al mijn schulden ten deel vallen.
Daarom roep ik tot U in mijn zielennood, o Maria, opdat door Uw tussenkomst de totale vergeving van mijn dwalingen mij het Eeuwig Verblijf in Gods Tuin waardig moge maken.

♥ ♥ ♥

Totale vergeving van zonden, fouten en nalatigheden is de absolute voorwaarde om het Rijk der Hemelen binnen te treden. Een totale vergeving kan slechts langs sacramentele weg bekomen worden: door de individuele Biecht. Ook het Sacrament van de stervenden (de Ziekenzalving of Heilig Oliesel) heeft verlossende kracht. Bovenstaand gebed is een aanzet om de verzoening met God na te streven en op gang te brengen, doch U moet deze uiting van goede wil bekronen door een regelmatige Biecht, gepaard met berouw en boetedoening, want U kent dag noch uur waarop Uw levensweg ten einde loopt, en er is slechts één weg om Uw ziel met God in het reine te brengen: leven en sterven in staat van genade. U moet dus bevrijd worden van zondeschuld. Vergeet nooit Maria, onze Voorspreekster Wier macht door weinigen op haar juiste waarde wordt geschat. Eén enkel woord van Haar kan U het Eeuwig Leven bereiden. Eer Haar en dien Haar, en vergeet nooit dat Uw leven oneindig veel te kort is om Haar alles terug te geven dat Zij tijdens Uw leven voor U doet, en tijdens Uw stervensuur nog voor U zal doen. Onthoud deze woorden, zij kunnen U het (Eeuwig) Leven redden.


www.maria-domina-animarum.net

610. GEBED TOT MARIA OM VRIJWARING VAN NEGATIEVE GEDACHTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Hemelse zuiverheid,
Wil het Licht van Gods Vrede voor mij ontsluiten, want mijn eigen geest brengt duisternis in mijn ziel.
O Moeder van Rust, heb medelijden met mij, want de koorts der gedachten brengt mijn geest in verwarring en verstikt de Vrede in mijn hart.
Het heilig Vuur dat God in mij had ontstoken, wordt door zoveel onzuiverheid gevoed, en rook verblindt de blik van mijn ziel.
Verwarring, verbittering en wrok bedreigen mij.
De onvrede in mijn hart verlamt de krachten van mijn ziel.
Onverdraagzaamheid, kritiekzucht en opvliegendheid verstenen mijn hart en verdrinken de naastenliefde reeds in de bron waarin God ze in mij geboren wil laten worden.
Druk toch Uw tederheid, Uw mildheid en Uw zachtheid in mij als Vonken van het ware heilig Vuur, o Moeder, want de steen die mijn hart bezwaart, wordt tot een kruis voor mijn medemens.
Verlicht mij toch door de stralen van Gods Geest, want mijn eigen hart is mij tot een onbekend land geworden, en wolken overschaduwen mijn wegen. Toon mij de zon uit mijn dagen van weleer, o mijn Hemelse Toevlucht, opdat mijn gedachten nog slechts door God bezield zouden worden, en ik ook mijn medemens een stukje Hemel moge brengen.


www.maria-domina-animarum.net

611. AANROEPING TOT JEZUS OM GENEZING NAAR DE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Zoon van David, heb medelijden met ..... (naam). Schenk hem/haar toch de genade van het Licht in de ziel. Geef hem/haar toch nieuwe ogen, o Jezus, genees zijn/haar ziel van haar melaatsheid.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande aanroeping is bedoeld tot bevrijding uit situaties van beklemming die verstarren en ziek maken in lichaam, gevoelens en gedachten. Blijf haar herhalen tot de gevoelens wijken. U kunt deze aanroeping ook voor een medemens verrichten. In dat geval vervangt U 'mijn hart' door 'het hart van ... (naam)'.

612. AANROEPING TOT MARIA OM DRINGENDE BEVRIJDING

(Myriam van Nazareth)

O Maria, zend stromen van Hemels Liefdesvuur in mijn hart, opdat alle duisternis mij zou verlaten.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is in de eerste plaats ingegeven om te verrichten op het Hoogfeest van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis, 8 december, tussen 12 u. en 13 u., omdat dit een zeer groot genade-uur is. Wanneer dit gebed op dat ogenblik wordt gebeden, bij voorkeur ook zoveel mogelijk in gebedsgroepen, kan het grote genaden over de zielen brengen, in het bijzonder in de strijd tegen het kwaad en tot bespoediging van de Wederkomst van Jezus. Vanzelfsprekend is het gebed eveneens genadevol buiten 8 december.

613. STORMGEBED TOT DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

(Myriam van Nazareth)

Ik groet U, Maria, onbevlekte Koningin van de Hemel.
Ik groet U, Maria, hoogst verheven Ster van het Paradijs.
Ik groet U, Maria, allerheiligste Ziel uit Gods hand.

Maria, zozeer één met de Drie-Ene God, op U is al mijn Hoop gevestigd voor de zuivering van de wereld, de redding en bekering van zielen en de vestiging van het Rijk van Jezus Christus op aarde, want elke offergave door Uw onbevlekte handen is volmaakt.
Wil nu in naam van alle mensenzielen van de hele wereld voor Gods Troon verschijnen voor de offerande die ons voorgoed zal bevrijden.

1. OFFERANDE AAN DE VADER

 1. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu de allerheiligste Wonden van Jezus aan de Vader opdragen tot genezing van de gewonde zielen, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

 2. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu het Kostbaar Bloed van Jezus aan de Vader opdragen tot vergeving voor alle mensenbloed dat op deze wereld vergoten is, wordt en nog zal worden, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

 3. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu het Lijden en de Kruisdood van Jezus aan de Vader opdragen tot vernietiging van alle werken en plannen van de satan, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

 4. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu Uw eigen Smarten en Tranen aan de Vader opdragen tot reiniging van alle mensenharten, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

 5. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu alle Heilige Missen van alle tijden aan de Vader opdragen tot bevrijding van de wereld uit de greep van het kwaad, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

2. OFFERANDE AAN DE ZOON

 1. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu het bloed van alle martelaren van alle tijden aan de Zoon opdragen tot aanvulling van Zijn Offer van Verlossing tussen Gethsemani en Calvarie, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

 2. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu alle leed dat mensen elkaar aandoen, aan de Zoon opdragen tot uitstorting van de genade van een volkomen naastenliefde onder alle zielen, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

 3. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu alle gebeden van alle mensen van alle tijden aan de Zoon opdragen tot uitstorting van een stortvloed van Barmhartigheid en vergeving over de wereld, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

 4. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu alle offers, verstervingen en boetedoening van alle mensen van alle tijden aan de Zoon opdragen tot uitstorting van een overvloed aan voedsel voor de zielen, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

 5. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu elke akt van toewijding aan U en aan Jezus aan de Zoon opdragen tot voltrekking van Zijn Wonderwerken in alle zielen, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

3. OFFERANDE AAN DE HEILIGE GEEST

 1. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu de verdiensten van alle heiligen van alle tijden aan de Heilige Geest opdragen tot heiliging van alle zielen, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

 2. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu elke oprechte betrachting van de deugd aan de Heilige Geest opdragen tot uitstorting van Zijn Gaven in alle zielen, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

 3. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu Uw eigen gebeden voor de wereld aan de Heilige Geest opdragen tot goedmaking van alle zonden van alle tijden, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

 4. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu alle handelingen, woorden en gedachten van haat en onzuiverheid aan de Heilige Geest opdragen voor de uitstorting van Zijn Liefdesvuur dat alle duisternis verdrijft, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

 5. O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, wil nu alle berouw van mensen over al hun zonden, fouten, gebreken, tekortkomingen en zwakheden aan de Heilige Geest opdragen zodat het kwaad zichzelf totaal en definitief zou vernietigen, opdat Zijn Rijk kome. Weesgegroet Maria...

Ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, o God, zuiver alle harten.
Ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, o God, heilig alle zielen.
Ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, o God, laat nu de wereld herboren worden.


www.maria-domina-animarum.net

614. AANROEPING VAN DE ZWAKKE ZIEL TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wees bij mij, om de brandende pijlen van het kwaad van mij af te wenden.
Leef in mij, om het vuur van de bekoringen in mij te blussen.
Laat één van Uw heilige Tranen in mijn ziel vallen, om de sporen van de zonde uit mij weg te wassen.


www.maria-domina-animarum.net

615. AVONDVERBOND MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, zoete Avondzon Die Gods dag bekroont,
Ik werp mij voor U neer om U te dienen in Uw strijd tegen alle duisternis. Wil mij bekleden met de geur van Uw Aanwezigheid, o Hemelse Meesteres, en mijn bloemen zullen Uw voeten sieren.
Wil mij vergezellen op mijn reis doorheen de nacht, opdat mijn duisternis moge wijken, en het licht van de dageraad nu reeds in mijn ziel moge schijnen.
Wil het Goddelijk Zaad dat in U is gelegd, ook uitstrooien in mijn hart, opdat ik bloemen van heiligheid moge voortbrengen.
Wil mij in U trekken, opdat wij op het middernachtelijk uur één mogen zijn, en mijn innerlijk Licht zal Uw Heerlijkheid verkondigen aan de nacht.
Kom nu, mijn Meesteres, Koningin van de nacht, en ik zal de duisternis van zielen aan Uw voeten neerleggen, want uit U straalt de oneindige macht van Gods Licht dat bevrijdt.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande gebeden vormen een gebedscyclus die U doorheen de week brengt in Maria’s gezelschap. Het is de bedoeling dat U elke dag het gebed van de dag verricht, en dit volhoudt, week na week. Zo leert U ook omgaan met zeven van de grootste eigenschappen van Maria, en deze in Uw hart beleven.

616. GEBEDSTOCHT DOOR DE WEEK MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maandag - Maria als Maagdelijke Moeder

Lieve Moeder Maria, God heeft U uitverkoren om de Moeder van Jezus te zijn. U hebt ontvangen van de Heilige Geest en bent eeuwig Maagd gebleven, want U hebt nooit aan iemand anders toebehoord dan aan God.
Ik wil U toebehoren als Uw kind, omdat U de volmaakte Moeder bent.
Wil mij leiden, mij onderrichten, mij besturen en mij vormen naar het beeld van Uw Jezus.
Dank U, Maria, omdat U mijn Moeder wil zijn, ondanks al mijn onvolkomenheden, mijn fouten en gebreken.
Uit Liefde geef ik U vandaag mijzelf als een kind dat alles van U verwacht, en U wil leren gehoorzamen tot het uiterste toe. Weesgegroet Maria...

Dinsdag - Maria als Moeder van Altijddurende Bijstand

Lieve Moeder Maria, God heeft U aan de mens gegeven tot steun en toeverlaat. U wijkt niet van de zijde van hen die in Uw macht geloven.
Ik wil mij verliezen in de geborgenheid van Uw Hart, als Uw beschermeling(e) die niets meer te vrezen heeft.
Wil mij ondersteunen, bijstaan, mijn onuitputtelijke Bron van kracht en mijn Redster uit alle nood zijn.
Dank U, Maria, omdat ik bij U terecht kan met al mijn zorgen, angsten en noden, want ik ben nooit meer alleen zolang ik vertrouw dat U met mij leeft.
Uit Liefde geef ik U vandaag mijzelf in het besef van mijn zwakheden, en in de wetenschap dat ik alles van U mag verwachten, want Uw Liefde en Uw macht zijn onbegrensd. Weesgegroet Maria...

Woensdag - Maria als Middelares van alle Genaden

Lieve Moeder Maria, God heeft het zo beschikt dat de bronnen der Goddelijke Genaden onder Uw beheer zouden staan. Door Uw Hart stromen Zijn Gaven naar de mensenzielen.
Ik wil mij openstellen voor alle genadegaven die ik nodig heb om de opdracht te voltooien die God mij heeft toevertrouwd.
Wil mijn hart en ziel vervullen van het voedsel dat mijn leven als kind van God mogelijk moet maken.
Ik dank U vooral voor de vele geschenken die ik nu nog niet kan zien.
Uit Liefde geef ik U vandaag mijzelf in het besef hoezeer mijn welzijn naar lichaam en ziel van U afhankelijk is, en in het verlangen om U Uw Gaven te vergoeden door een leven naar Gods welbehagen. Weesgegroet Maria...

Donderdag - Maria als Voorspreekster

Lieve Moeder Maria, God heeft U aan de mens gegeven als Redmiddel, want door de woorden van Uw Voorspraak worden arme verdiensten tot betaalmiddelen voor het Eeuwig Leven en worden zonden vrijgesproken.
Ik wil mij overleveren aan de macht van Uw Liefde die redding brengt.
Wil de akker van mijn ziel bezaaien met het goud van Uw woorden die eeuwige vruchtbaarheid geven.
Ik dank U voor Uw inspanningen om mij het Geluk van de Hemel te bereiden, want ik verdien Uw goedheid niet.
Uit Liefde geef ik U vandaag mijzelf, opdat mijn leven, mijn werken en lijden mij Uw bevrijdende woorden in mijn laatste levensuur waardig zouden maken. Weesgegroet Maria...

Vrijdag - Maria als Medeverlosseres

Lieve Moeder Maria, God heeft U geroepen tot de totale offergave van Uzelf aan de Zijde van Jezus tot Verlossing van de zielen. In onkenbare Smarten hebt U het uiterste van Uw Lichaam, Hart, geest en ziel voor ons gegeven.
Ik wil U toebehoren als een ziel die door U wordt bereid tot een offerande voor de vestiging van Gods Rijk op aarde.
Wil mij sterk maken in alle lijden en beproevingen.
Ik dank U voor de prijs die U in Uw Lichaam en ziel hebt betaald voor mijn Eeuwig Welzijn.
Uit Liefde geef ik U vandaag mijzelf om het oneindig Offer van Jezus aan te vullen en U door mijn ja-woord te verheerlijken als Medeverlosseres van de mensheid. Weesgegroet Maria...

Zaterdag - Maria als Onbevlekte Ontvangenis

Lieve Moeder Maria, God heeft U bekleed met het uniek voorrecht van een ontvangenis vrij van de erfzonde. Geen mensenziel heeft daarom ooit Uw heiligheid kunnen evenaren.
Ik wil U toebehoren als een rouwmoedige zondaar die zozeer verlangt, door U te worden bekleed met de geur van de heiligheid.
Wil mij sterken tegen alle bekoring, mij een groot Licht schenken tegen alle dwaling en misleiding, en mij vrijwaren van zonde.
Ik dank U voor Uw voorbeeld van overwinning op de satan door volkomen beleving van de genade.
Uit Liefde geef ik U vandaag mijzelf in het verlangen, God te verheerlijken en U te behagen door een deugdzaam leven onder Uw onfeilbare leiding. Weesgegroet Maria...

Zondag - Maria als Koningin van Hemel en Aarde

Lieve Moeder Maria, God heeft Uw onvergelijkbare uitverkiezing gestalte gegeven door U te kronen tot Koningin van Hemel en aarde. Behalve God is alles onder Uw voeten gelegd.
Ik wil U toebehoren als een instrument van Uw Liefde tot vestiging van Uw Rijk in alle harten, opdat Gods Licht het deken van duisternis van de wereld moge wegnemen.
Wil onbegrensd in mij heersen, opdat Uw zegel mijn ziel ontoegankelijk moge maken voor de vorst van alle zonde.
Ik dank U voor de genade, mijzelf en heel mijn leven aan U te mogen toewijden en daardoor deelachtig te worden aan Uw onuitsprekelijke gunsten.
Uit Liefde geef ik U vandaag mijzelf als Uw dienares voor eeuwig, in het verlangen om Uw heerschappij te helpen vestigen in vele zielen, opdat Gods Rijk van Vrede en Liefde kome. Weesgegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

617. SMEEKBEDE TOT DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, verrukkelijk Meesterwerk van Gods Schepping, ongeschonden Kroon van Zijn Plan,
Laat mij ontbranden in de glorie van Uw volmaaktheid.
Wil nu volkomen bezit van mij nemen, o Koningin van alle deugden, opdat Uw heiligheid mijn dwalingen zou ontwortelen.
Zuiver mijn hele wezen, opdat ik de eenwording met U waardig moge zijn, en mijn vernietigde ondeugd zal U verheerlijken.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande novene wordt bij voorkeur gebeden van 16 december tot kerstavond 24 december, of van 17 december tot Kerstmis.

618. KERSTNOVENE VOOR DE VREDE

(Myriam van Nazareth)

1e dag - Vrede met mijn Verleden

Lieve Moeder Maria, door Wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de Kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.

O Koningin van de Vrede, ik wil met U alle duistere uren delen die mijn leven heeft geteld.
Hoe lang en hoe koud leek mij soms de tocht naar het Licht. Hoeveel leed, hoeveel pijn, hoeveel verdriet heeft de Ster op mijn levensweg voor mijn ogen verborgen.
Maar ik weet nu dat God mij bemint, want Hij heeft U naar de grot van mijn hart geleid om er het Licht te baren en de nacht van mijn verleden te vergeten. Leg nu het Kind van het Eeuwig Heil neer op het stro van mijn onvolkomenheid, opdat dit moge ontbranden in het Vuur dat alleen God in mij kan ontsteken, en ik zal vrede kunnen sluiten met de lasten van mijn verleden en al mijn herinneringen.

Weesgegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

2e dag - Vrede over mijn Toekomst

Lieve Moeder Maria, door Wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de Kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.

O Koningin van de Vrede, schitter toch als de Ster bij dageraad boven de horizont van mijn levensweg, opdat in mij het Licht van de hoop op Gods Rijk moge gloren. Hoeveel onrust teistert soms mijn hart wanneer de winden van de dag van morgen reeds mijn ziel beroeren nog vóór de nacht is gestorven.
O Moeder, hebt U niet het onblusbaar Licht van de Eeuwige Hoop in Uw Schoot gedragen? Heeft Uw Bloed niet het voedsel geschonken aan de Mens geworden Vrede van God?
Maak nu mijn hart tot getuige van de Vrucht van Uw Schoot, opdat de dag van morgen mij nu reeds moge vervullen met de Vrede van de Hoop die Leven brengt.

Weesgegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

3e dag - Vrede met mijn Lijden

Lieve Moeder Maria, door Wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de Kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.

O Koningin van de Vrede, hoe ontelbaar zijn de kruisen die ik op mijn levensweg heb gedragen, en hoe zwaar drukken zij op mijn hart. Welke weerstand en walging heeft hun aanblik in mij opgeroepen. Hoeveel onvrede heeft mijn hart ervaren over het leed dat mij vaak zo zinloos leek. Maar de koude van mijn tocht leidt mij naar de schuilplaats waar het Vuur van de Eeuwige Liefde mij wacht.
Ik weet nu dat de pijn van mijn beproevingen het Licht geeft aan de Ster Die mij de weg naar het Heil zal wijzen.
Leer mij toch het geschenk kennen dat U in Uw Schoot draagt, o Moeder, opdat ik Vrede moge vinden in de omhelzing van het Kruis waartoe ook de Messias Zijn levensweg op aarde heeft aanvaard.

Weesgegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

4e dag - Vrede in mijn Relaties

Lieve Moeder Maria, door Wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de Kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.

O Koningin van de Vrede, geen mens kruist mijn levenspad tenzij God hem daar heeft gewild. Nu ik mijn leven in Uw handen heb gelegd, weet ik dat U mensen naar mij toe leidt die ik nodig heb en die ik op mijn beurt kan dienen.
Bevrijd mij toch van de onvrede die mij beklemt over de mensen die ik niet voldoende bemin.
Leer mij de bedoelingen aanvaarden die God met mijn relaties heeft, opdat ik elke ontmoeting moge prijzen als een geschenk en als een kans om God in mijn naaste te dienen en om mijn opdracht in deze wereld naar Zijn welbehagen te vervullen.
Dan zal de Vorst van de Vrede in mij de warmte vinden die Hem in Bethlehem werd geweigerd.

Weesgegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

5e dag - Vrede in alle Gezinnen

Lieve Moeder Maria, door Wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de Kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.

O Koningin van de Vrede, geen mens leeft voor zich alleen. Hoe heilig is toch in Gods ogen het verbond dat twee zielen met elkaar sluiten om de vruchten van Gods Wet met elkaar te delen en Zijn Liefde te laten bloeien in het zaad dat door Hem wordt bezield. Met welke smet bevlekt elke onvrede binnen dit verbond de zegen die God over dit Sacrament heeft uitgesproken.
O Moeder, beziel toch alle relaties binnen de gezinnen met Uw vredevolle Liefde, opdat Gods Rijk in hen zijn wortels mag vestigen en zij de kracht mogen vinden om ook bij ontij spiegels van de Heilige Familie van Nazareth te zijn.

Weesgegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

6e dag - De Wereldvrede

Lieve Moeder Maria, door Wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de Kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.

O Koningin van de Vrede, geen mensenhart is gemaakt om te haten. Hoe duister is toch de wereld geworden, die de Liefde heeft gekruisigd en de Vrede heeft prijsgegeven aan vergankelijke glorie en zinloze behoeften.
O Moeder, moge Gods Geest Die de Vorst van de Vrede in U heeft gestort, Hem nu in alle zielen storten, opdat de mens niet langer de pijn over onbegrepen beproevingen zou vergelden met pijn aan de medemens.
Moge de Eeuwige Vrede van een waarlijk heilige mensheid nu over de wereld komen, opdat de kroon van Gods Schepping niet langer de gruwel van Gods ogen moge zijn.

Weesgegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

7e dag - Vrede met Gods Plan

Lieve Moeder Maria, door Wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de Kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.

O Koningin van de Vrede, negen maanden vóór de Geboorte van de Vorst van de Vrede sprak U tot de Eeuwige Vader "Zie de dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Uw Woord". Met deze woorden betuigde U Uw totale overgave aan Gods Beschikkingen in Uw leven.
O Maria, hoe gemakkelijk ervaart mijn hart onvrede over mijn lot. Hoe vaak rijst in mijn hart verzet tegen het Plan dat God met mijn leven heeft. Bekom mij toch de genade van inzicht en vertrouwvolle aanvaarding. Hebt U niet vol vertrouwen op God de winterse reis naar Bethlehem ondernomen, om er Jezus te baren in de grootste ontbering?
Leid mij naar de ware heiligheid, opdat ik mijn lasten en beproevingen moge zien als kansen en voorrechten uit Gods hand en verborgen geschenken van Zijn Voorzienigheid. Dan zal de Ster van de Vrede mijn Licht zijn op elke meter van mijn levensweg.

Weesgegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

8e dag - Vrede in mijn Geest

Lieve Moeder Maria, door Wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de Kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.

O Koningin van de Vrede, hoeveel zorgen en bekommernissen kwellen mijn geest. Hoeveel uren heb ik verspild door gedachten over dingen die mij niet aangaan of die God uit Liefde voor mij verborgen wil houden. Hoezeer toch hebben mijn gedachten mijn vermogen tot voelen overwoekerd en zo mijn hart gesloten voor de verzuchtingen van Gods Geest in mijn ziel.
O Moeder, genees mij van de koorts van het denken, dat onrustig maakt en de nevel der onvrede rond mijn geest heeft gelegd.
Neem mij toch mee in Uw stille beschouwing van Gods Mysteries, opdat geen werelds denken noch de ballast van herinneringen nog mijn geest kunnen beroven van de Hemelse Vrede van de ziel die God in zich heeft gevonden.

Weesgegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

9e dag - Vrede in mijn Hart

Lieve Moeder Maria, door Wie Gods Heil in de wereld is gekomen in de Kerstnacht, wil nu Jezus baren in de grot van elk mensenhart.

O Koningin van de Vrede, Uw Hart is in eeuwigheid Gods Lusttuin van Vrede geweest, waarin de bloemen van blijmoedigheid, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, mildheid, vertrouwen, Geloof en geduld een onvergelijkbare schoonheid hebben bereikt.
O Oceaan van rust, hoe onverstoorbaar heeft Uw Hart alle beproevingen van het leven op aarde en alle aanvallen van de duisternis doorstaan. Hoe gemakkelijk dooft toch de Vlam van de Vrede en de overgave die mijn hart verlicht en verwarmt.
O Draagster van alle Heil, baar deze nacht Jezus Christus in mijn hart, opdat Zijn Vrede tot bron van mijn bezieling moge worden, en verkondig de boodschap van het nieuwgeboren Heil aan alle zielen, opdat de Ware Vrede van God nu de Hemel op aarde moge brengen.

Weesgegroet Maria...
O Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

♥ ♥ ♥
Vrede in het hart wordt beschouwd als een groot kenmerk van spirituele groei. Het hart kan slechts de Ware Vrede ervaren wanneer de Heilige Geest er volop werkt, want een hart dat vredig is, is een hart dat afgerekend heeft met de verwoestende macht van de negatieve en verontrustende invloeden die de mens vanuit de wereld bedreigen. Vrede van hart komt dan ook tot uiting in een gesteldheid van blijmoedigheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, verdraagzaamheid, mildheid, geduld, vreugde ondanks de beproevingen, vertrouwen, moed, overgave, stil geluk. Onvrede in het hart wijst op gebrek aan weerstand tegen de bekoringen.


www.maria-domina-animarum.net

619. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST BIJ ONTMOEDIGING

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Bron van de Eeuwige Wijsheid, Vader van de Menswording van het Licht der wereld,
Tot U roep ik om bevrijding uit de nevel die mijn geest omsluit.
Mijn hart kreunt onder het kruis van de moedeloosheid, en mijn ziel weent, want het leven berooft mij van redenen om te geloven, te hopen en te vertrouwen.
Door het allerzuiverst Hart van Maria smeek ik U om een teken van Licht, want duisternis zoekt mijn hart voorgoed van God te verwijderen.
Laat toch het Licht stralen in mijn hart, opdat ik moge zien, en niet meer ontmoedigd zou worden door de misleidende schijn der dingen.
Kom, o Geest van Liefde, Goddelijk Vuur en Waarheid, licht toch één ogenblik de sluier op die de schoonheid van de diepe werkelijkheid voor mij verbergt, opdat de tekenen van Gods Liefde mij opnieuw tot Leven wekken.

♥ ♥ ♥

Een negatief ingesteld mens kan een spoor van vernieling achter zich trekken. Negatieve ingesteldheden zijn deze welke afwijken van de deugden, in de eerste plaats alles wat afwijkt van de blijmoedigheid, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, mildheid, geduld, vriendelijkheid. Deze deugden vormen de voornaamste bouwstenen van de Ware Liefde. Een mens die niet in de Liefde is, herkent men aan zijn neiging of gewoonte om te roddelen, kwaad te spreken, te lasteren, neiging tot norsheid, opvliegendheid, onvriendelijkheid, ongeduld, kritiekzucht, neiging om te oordelen en te veroordelen. U kent het gezegde "Aan de vruchten kent men de boom". Mooie vruchten kunnen niet opgeleverd worden door een zieke boom. Zo ook komen negatieve uitspraken over een medemens niet van de boom van de Ware Liefde. Er zijn mensen die beweren, een roeping te hebben om te fungeren als kanaal of instrument van Maria of Jezus, maar tegelijkertijd kwaad spreken over mensen of op een andere wijze uiting geven aan een negatieve ingesteldheid van hart. Wees voorzichtig met hun uitspraken, want het is zeer twijfelachtig of mensen die dergelijke vruchten afwerpen, wel geworteld zitten in de grond waarin de Boom van de Eeuwige Liefde bloeit.


www.maria-domina-animarum.net

620. TOEWIJDING AAN DE VERLOSSER EN MEDEVERLOSSERES

(Myriam van Nazareth)

O lijdende Christus en Smartvolle Moeder Maria,
Ik vertrouw mij toe aan het louterend Vuur van Uw verlossende Liefde om uit U herboren te worden als een Vlam van Leven in een stervende wereld.
Ik wil U toebehoren in de Terdoodveroordeling van Jezus. Maak mij tot een vlam van rechtvaardigheid.
Ik wil U toebehoren in de Kruisopneming van Jezus. Maak mij tot een vlam van offerbereidheid.
Ik wil U toebehoren in de Eerste Val van Jezus. Maak mij tot een vlam van zelfverloochening.
Ik wil U toebehoren in de Ontmoeting tussen Jezus en Maria op de Kruisweg. Maak mij tot een vlam van het vurigste medelijden.
Ik wil U toebehoren in de tussenkomst van Simon van Cyrene. Maak mij tot een vlam van hulpvaardigheid.
Ik wil U toebehoren in de tussenkomst van Veronica. Maak mij tot een vlam van uiterste naastenliefde.
Ik wil U toebehoren in de Tweede Val van Jezus. Maak mij tot een vlam van bezieling in elke ontmoediging bij mijzelf en anderen.
Ik wil U toebehoren in de Ontmoeting van Jezus met de wenende vrouwen. Maak mij tot een vlam van berouw over elke zwakheid, zonde of fout.
Ik wil U toebehoren in de Derde Val van Jezus. Maak mij tot een vlam van bestreving van een leven voor Gods Rijk en een afkeer van de dingen der wereld.
Ik wil U toebehoren in de Ontkleding van Jezus. Maak mij tot een vlam van deugdzaamheid en zuiverheid.
Ik wil U toebehoren in de Kruisiging van Jezus. Maak mij tot een vlam van uiterste Liefde voor God en Zijn Nieuw Verbond met de mensheid.
Ik wil U toebehoren in de Kruisdood van Jezus. Maak mij tot een vlam van redding van zielen door uiterste bereidheid en overgave in mijn beproevingen.
Ik wil U toebehoren in de Kruisafneming van Jezus. Maak mij tot een vlam van totale overgave aan Maria.
Ik wil U toebehoren in de Graflegging van Jezus. Maak mij tot een vlam die mijn eigen verleden verteert en mijn ziel klaarmaakt voor de wedergeboorte voor de Hemel.
Vuur van de Eeuwige Vader, wees mijn kracht in alle beproevingen.
Vuur van de verrezen Jezus, verlos mij uit de macht van de zonde en van mijn zwakheden.
Vuur van de Heilige Geest, wek mij op tot het Ware Leven.
Vuur van Maria, wees mijn Licht op mijn levensweg. Laat mij in U ontbranden voor God en voor mijn medemens.


www.maria-domina-animarum.net

621. VERZUCHTING TOT MARIA, KONINGIN VAN DE HEMELSE SCHOONHEID

(Myriam van Nazareth)

O Maria, allermooiste Bloem van Galilea, in U heeft God de mensheid alle Hemelse verrukkingen geopenbaard.
Dageraad van het Nieuw Verbond, in U openbaart zich elke dag de Hoop van de ziel waarin de zon is ondergegaan.
Kom toch, Wonderwerk dat God mij tot Meesteres heeft gegeven, opdat Uw vervoering brengende schoonheid mijn hart de wereld doet vergeten.
Zie, aan Uw voeten wil ik het kleed van de zonde verscheuren, want de schoonheid van Uw verheven ziel heeft mij in Uw ban gebracht.
Hoezeer toch smacht mijn hart naar Uw Liefde die mijn verduisterde gemoed zal reinigen. Hoezeer toch is mijn ziel in vervoering gebracht door de macht van Uw schoonheid, want zij heeft mij Gods grootheid geopenbaard. Hoezeer toch verlangt mijn hele wezen naar U, Die mij leidt naar de aanschouwing van de Mysteries die rusten onder de sluier van Gods Wijsheid.
O kom toch, Hemelse Bloem Die mijn ziel wil bevruchten, machtig Vuur dat mijn hart uit deze wereld trekt voor de aanschouwing van de sleutels tot het Licht. In U zal ik de nacht vergeten, want het geestesoog dat Uw schoonheid heeft aanschouwd, maakt de ziel tot dienares van het Licht. Kom, laat mij mijn tekortkomingen onder Uw voeten leggen, en op Uw woord zullen wij één zijn, en zal Uw schoonheid mijn hele wezen veroveren tot ik Uw spiegelbeeld zal zijn.

♥ ♥ ♥

Zowel bovenstaand gebed als gebed 622 zijn van eerder mystieke aard. Zij zijn ontstaan in de gesteldheid van brandende Liefde waardoor de diepste contacten met Maria gekenmerkt worden. Vereniging met Maria is de wijze van leven waarbij U alles met Maria deelt, en Haar zonder enige beperking in U laat werken.

In verband met de hoogste graad van toewijding aan Maria is sprake van liefdesslavernij jegens Maria. Deze term is voor het eerst gebruikt door de Heilige Montfort. Hij verwijst naar een levenshouding van volmaakte onderwerping aan Maria. Het gaat hier om een onderwerping die niet het gevoel geeft dat Uw vrijheid aan banden wordt gelegd, want de ware liefdesslavernij is een totale overgave aan Maria in vurige Liefde. De volmaakte liefdesslavernij is de gesteldheid waarbij U Maria zodanig bezit van Uw hele wezen laat nemen dat Zij al Uw woorden, handelingen, gedachten, gevoelens en verlangens kan sturen, zodat U als het ware denkt vanuit Maria’s geest, voelt vanuit Haar Hart, Zij als het ware door Uw mond spreekt, Uw handen de Hare zijn, en al Uw verlangens en bestrevingen erop gericht zijn, slechts datgene te volbrengen wat Zij wil, ook al kost dit U soms moeite. Liefdesslavernij veronderstelt ver doorgedreven gehoorzaamheid, nederigheid en zelfverloochening.
Vele mensen kunnen een dergelijke levenshouding niet aanvaarden noch volhouden. In sommige gevallen berust die houding echter op een roeping: Maria kan de ziel roepen tot een leven van totale overgave aan Haar. Die roeping kan zich in het verborgene voltrekken. In dat geval zal de ziel dit geleidelijk merken door veranderingen in de eigen levensvisie, denkwijze en gedrag. De roeping kan de ziel ook op de weg van de mystiek brengen. In dat geval zullen de veranderingen zich plots en met een grote kracht voltrekken.
Het is vooral in deze laatste gevallen dat de liefdesslavernij haar volle betekenis krijgt: De geroepen ziel wordt in de diepste zin van het woord slavin van Maria, Zij drukt Zichzelf als een brandijzer in haar hart en geest (in bepaalde gevallen zelfs in haar lichaam), zodat zij op het niveau van de ziel letterlijk voor eeuwig getekend is met Haar zegel. Maria’s sporen verschijnen in alles wat die ziel doet, zegt, denkt, voelt, verlangt. Het is alsof Maria haar hart betreedt, er Haar voetafdruk achterlaat en Haar Wil inprent, of nog nauwkeuriger gesteld: alsof Zij Haar Hart zodanig in het hare laat overvloeien dat zij als het ware automatisch doet wat Zij van haar verlangt. De betrachting om te doen wat Maria van haar vraagt, wordt tot een koorts die geen rust geeft vooraleer zij het gevoel krijgt dat Maria bevredigd is.
Myriam ervaart deze gesteldheid inderdaad als een relatie tussen slavin en Meesteres, zonder enige moeite, zonder enige dwang, ja als een zoete eenheid van verlangens. De concrete invulling van deze relatie is vooral afhankelijk van de mate waarin deze grote genadewerking toegelaten wordt: Gebed tot Maria om de kracht om Haar volmaakt te gehoorzamen, is dagelijks noodzakelijk. Voor veruit de meeste mensen is een dergelijke levenshouding onbegrijpelijk. Dat komt niet doordat die houding tegennatuurlijk zou zijn, doch doordat deze mensen niet bekend zijn met de gevoelens die Maria in het hart brandt van hen die Zij tot Haar dienst roept.


www.maria-domina-animarum.net

622. AKTE VAN TOEBEHOREN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Mijn Hemelse Meesteres Maria, vóór alle tijden voorbestemd tot Gids van de zoekende zielen, in U heeft mijn ziel het Heil herkend.
Op de golven van Gods Geest hebben Uw voeten mijn hart betreden, en Uw schoonheid heeft zich aan mij geopenbaard onder gezangen van de verrukkelijkste Liefde.
O bevrijdende genade waarmee U mijn hele wezen tot Uw slavin/slaaf hebt gemaakt, hoezeer prijst mijn hart het uur waarop het is geroepen om Uw Rijk te worden.
U wil ik restloos toebehoren, Meesteres van elk woord uit mijn mond, van elk gebaar van mijn handen en van elke gedachte van mijn geest.
Hoe zoet is het sterven van de mens in mij aan Uw voeten, want Uw Aanblik heeft het Vuur van het Ware Leven in mij gewekt.
O Licht dat geen schaduwen werpt, hoe zou ik iets voor mijzelf kunnen houden, nu U mijn hele wezen beheerst.
Ik behoor U toe als Uw onverdeeld bezit en eigendom. Beschik over mij naar Uw welbehagen, dag en nacht, tot over de grenzen van de tijd, want aan Uw voeten, mijn verheven Meesteres, heb ik de gelukzaligheid gevonden, aan Uw voeten is mijn hele wezen opengebloeid, voor Uw voeten werp ik mij neer om U te dienen tot in de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

623. AANROEPING VAN DE APOSTEL (SLAAF) VAN MARIA TOT GODS ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Engelen van God, geef mij kracht naar ziel en lichaam, opdat ik mijn roeping als slaaf/slavin van Maria met het heiligste Vuur kan volbrengen.

♥ ♥ ♥

Bovenstaande aanroeping geldt als een krachtig wapen tegen ontmoediging en tijdelijke futloosheid in de harde strijd als apostel van Maria.

Het leven als totaal aan Maria toegewijde ziel is een constante strijd. Bij herhaling laat Maria Myriam de noodzaak voelen om de bijstand van Gods engelen af te smeken om Haar ook in de moeilijkste ogenblikken met volle inzet te kunnen dienen, want een volkomen overgave aan Maria met inzet van Uw hele wezen is de grootste vorm van dienstbaarheid in voorbereiding van Gods Rijk op aarde. 'Slavin/slaaf van Maria' is zij/hij die zichzelf zonder enige beperking of terughoudendheid aan Maria weggeeft en letterlijk alles doet in dienst van de verwezenlijking van de taak waarover Maria de leiding heeft ontvangen: de totale overwinning op het kwaad en de vestiging van het Rijk van Christus op deze wereld.


www.maria-domina-animarum.net

624. SMEEKGEBED OM DE TRANEN VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Hemelse Moeder van Smarten,
Hoezeer word ik gekweld door de Aanblik van Uw Gelaat vol droefheid.
Mijn liefhebbend hart smeekt om een Traan uit Uw ogen, opdat Uw Smart verlicht moge worden.
Geef mij een Traan, want de Liefde verdraagt geen pijn in het hart van de Geliefde.
Geef mij een Traan, want ik dorst zo naar de voltrekking van het verbond dat mijn hart met het Uwe heeft gesloten.
Geef mij een Traan, want mijn hart kan geen vruchten voortbrengen in dorre grond.
O wenende Moeder, voor eeuwig getekend door het Zwaard van Smarten, U hebt mij gebaard in het allerheiligste Licht van het Kruis, U hebt mij verwarmd in de Vlammen van Uw vurigste Liefde, U hebt mij gevoed met Uw woorden van heilige vervoering. Wil mij nu ook laven aan de bron van Uw Tranen, want mijn hart dat de schoonheid van Uw Roos heeft aanschouwd, kan niet leven vóór het één met U is geworden in Uw doornen.


www.maria-domina-animarum.net

625. DANKGEBED TOT MARIA OM DE OFFERS VAN MIJN LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de zelfgave, Die Uw hele leven aan Gods Heilsplan hebt gegeven, hoeveel dank ben ik U verschuldigd voor Uw leiding op mijn levensweg en voor Uw bijstand in mijn offerbereidheid in dienst van God in mijn medemens.
Dank U, o Moeder, voor het voorrecht van de offers die ik mag brengen.
Dank U voor de kracht die ik krijg om ze te kunnen brengen.
Dank U voor de bezieling die ik krijg om ze te willen brengen.
Dank U voor het vertrouwen dat ik krijg om ze te durven brengen.
Dank U voor de vastberadenheid die ik krijg om ze te zullen brengen.
Leef en heers in mij, o Moeder van Jezus, opdat mijn leven naar Uw voorbeeld een schat aan verlossende offers moge brengen aan mijn medemens.

♥ ♥ ♥

Uw leven is een onophoudelijke strijd tussen de materiële behoeften van Uw lichaam en de Wijsheid van Uw ziel. Het lichaam bestaat zelf uit materie, stof, en is daardoor onderworpen aan de wetten van het materiële, dus van de wereldse behoeften (eten, drinken, kleding, rust, huisvesting enz...). Deze behoeften worden constant beïnvloed door de krachten van de duisternis, die hen tot doelstellingen op zich willen maken opdat U eraan verslaafd zou worden en Uw hele doen en laten, denken, voelen, spreken en verlangen rond die behoeften gecentreerd zou worden, teneinde U van het zielenleven met God weg te leiden.
In de greep die deze behoeften op U hebben, of althans in de mate waarin U die greep aanvoelt, schuilt de macht van de grote verleider (de satan), en dus de bekoring en de zonde. Uw ziel echter, heeft van God een ingeboren Wijsheid ontvangen, die U voortdurend influistert dat de materiële dingen slechts middelen zijn om Uw lichaam in staat te stellen om te overleven, doch nooit doelstellingen op zich mogen worden. De ware doelstelling van het leven is de vervolmaking van de ziel, en deze veronderstelt dat U Uzelf losmaakt uit de macht van het materiële, en steeds meer tijd en inspanningen gaat besteden aan de noden van de ziel: het nastreven van een groei in de Wijsheid, het inzicht in de Goddelijke Mysteries, een diepe beleving van alle deugden, een ononderbroken communicatie met God en met Maria.


www.maria-domina-animarum.net

626. SMEEKGEBED TOT MARIA OM OPENING VAN DE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, uit Wie alle Heil geboren is,
Open deze dag de geheime poort van mijn ziel, die het heilig Vuur verbergt dat de Schepper in mij heeft gelegd.
Open ze, o Moeder van alle goeds, opdat ook uit mij de bries der heiligheid kan stromen.
Open ze, zodat ik kan zien wie ik werkelijk ben, want mijn ogen hebben de bloem van Verlossing in mijn eigen ziel niet herkend.
Open ze, want Gods zaad in mijn heiligdom verlangt naar de Bruiloft met de stralen van Zijn Geest, opdat uit mij de vruchten van het Kruisoffer geboren kunnen worden.
Open ze nu, o Moeder van Christus, want in Uw handen ligt de sleutel tot de schatten die in mij begraven zijn.


www.maria-domina-animarum.net

627. AKTE VAN EERHERSTEL NA ELKE EUCHARISTIE

(Myriam van Nazareth)

Aanbiddelijke Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
In vereniging met de Smarten van Maria, de allerheiligste Roos van Calvarie en Moeder van de Eucharistie, bied ik U mijn hart tot eerherstel voor alle bewuste of onbewuste oneerbiedigheden en heiligschennissen en voor alle onverschilligheden jegens Uw Godheid, bedreven tijdens het Heilig Misoffer dat U op deze plaats is opgedragen, in het bijzonder deze in het kader van de Consecratie en van het ontvangen en uitreiken van de Heilige Communie.
Ik vraag U vergiffenis voor elke handeling, uitspraak of verzuim waarmee Uw priester zich schuldig kan hebben gemaakt aan het niet bevorderen van Uw Goddelijk Plan of aan ongehoorzaamheid jegens de Heilige Vader de Paus.
Aanvaard het offer van mijn machteloosheid over elke fout die ik kan hebben begaan uit gehoorzaamheid aan het religieus gezag, of uit onwetendheid.
Eeuwige God van Licht en Wijsheid, ik smeek om uitstorting van Uw Geest in elke ziel die aan dit Heilig Misoffer heeft deelgenomen, opdat deze gemeenschap U voortaan waardiger kan dienen.

SLOT: 3 x "Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen".


www.maria-domina-animarum.net

628. AKTE VAN LIEFDE TOT DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

O Geest van God, Graanschuur van de hongerende ziel, hoezeer heb ik U lief.
Voor alle tijden hebt U mijn ziel gekust, opdat zij voor altijd zou hunkeren naar God, Die haar Oorsprong en haar Bestemming is.
Zacht heeft Uw adem mij tot leven gewekt, en strelend als de lentebries werd de mantel der deugden over mijn ziel gespreid, opdat zij niet ten prooi zou vallen aan de kilte der wereld.
O zoete Wind uit de Tuin der Hemelen, Drager van het Vuur der vervoering, welke verrukkingen brengen toch de sporen van de bloemen der heiligheid die door Uw aanrakingen wortel schieten in de ziel die naar U verlangt.
O Goddelijk Vuur dat mij verteert, Bron van Mysterie, U bent de Zon boven de einders van mijn ziel.
U hebt mij bezocht, en niets in mij heeft standgehouden.
U hebt bezit van mij genomen, en mijn ziel heeft het Rijk der oneindigheid betreden.
Voor eeuwig brandt nu het Hemels Vuur in mijn hart, want U hebt het Maria, de Koningin van de Liefde, tot Meesteres gegeven.
Kom, o Heilige Geest, aanvaard de warmte van het Vuur waarmee U mijn hart hebt ontstoken.
Laat mij U liefhebben in de tijd, en in de eeuwigheid, door en met het Hart van Maria, Uw allerheiligste Bruid.


www.maria-domina-animarum.net

629. GEBED TOT MARIA OM VURIGE PRIESTERS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Eeuwige Hogepriester Jezus Christus,
In de vurigste Liefde heeft Uw Goddelijke Zoon Jezus de ene ware Kerk van God gegrondvest.
In de vurigste Liefde heeft Hij Zijn apostelen als eersten gevormd en gewijd tot priesters van het Nieuw Verbond.
In de vurigste Liefde heeft Hij het eeuwigdurend Offer van Zijn eigen Bloed en Lichaam aanvaard opdat Zijn Kerk voor altijd doorstroomd zou worden met het heiligende water uit de Bron der Genaden.
Hoezeer kreunt Uw Smartvol Hart onder de weeën van de Kerk, wier ledematen met verlamming worden bedreigd.
Welke bittere Tranen worden Uw ogen ontroofd door de talloze priesters die uit de gifbeker der wereld hebben gedronken.
O zalf toch hun hart, o Moeder van de Kerk, opdat zij het Vuur van de Ware Liefde opnieuw voelen branden.
Zalf toch hun geest, opdat de louterende stralen van de Heilige Geest hen mogen bezielen met de verrukkelijke gloed van het Nieuw Verbond dat de Christus met Zijn schapen heeft gesloten.
Zalf toch hun ziel, opdat zij de weg vinden waartoe God hen heeft geroepen.
Wees hun Bron van bezieling, o allerheiligste Moeder, opdat zij zoals U de vurigste Liefde tot God en tot hun schapen mogen ervaren, opdat zij slechts leven voor de dingen der eeuwigheid, en opdat zij de wereld in zichzelf mogen kruisigen met de spijkers van de ware heiligheid, die hen opnieuw aan Jezus zullen vastkluisteren.
Moge Gods Geest hen vrijwaren voor alle duisternis, tot Heil van de zielen die Jezus aan hen heeft toevertrouwd, en tot wederopstanding van Zijn Kerk, de nalatenschap van Zijn brandende Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand stormgebed geeft uitdrukking aan één van de diepste verlangens van Maria: dat de zielen die zich aan Haar weggeven, intens zouden bidden om sterk te worden in alle heiligmakende deugden. Pas wanneer een ziel vraagt om de genade van vervolmaking, kan Maria haar heiligen. Daarom is dit gebed geopenbaard als een buitengewoon krachtige smeekbede. U kunt het voor Uzelf verrichten, doch ook voor een medemens: Vervang in dat geval 'ik' en 'mij' door 'hij/zij' en 'hem/haar', of door de naam van die medemens. Het is een zeer veelzijdig en derhalve ook vrij lang gebed. Wie de inspanning wil opbrengen om het geregeld aandachtig te verrichten met een open hart, zal er de vruchten van ervaren.

Dit gebed is bovendien nuttig als tekst voor meditatie over de deugden, de zonden en de heiligheid. Laat het zeer diep tot U doordringen, en vraag de Heilige Geest dat Hij tijdens de lezing Uw hart volledig zou openen. HET standaardwerk over de deugden is het boek Lentebloesems aan de Levensboom, dat enkele maanden na dit gebed werd geschreven. Bedenk dat Uw Eeuwige Gelukzaligheid na dit aardse leven in verregaande mate bepaald wordt door de mate waarin U zich nu inspant om sterk te worden in alle deugden. Alle heiligen vormen daarin Uw voorbeelden.

630. STORMGEBED VOOR EEN LEVEN IN DE DEUGD

(Myriam van Nazareth)
 1. O Maria, vergroot in mij de Liefde tot God. Bekom mij de genade, nooit meer onverschillig te zijn tegenover de Godheid in de Eeuwige Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weesgegroet...

 2. O Maria, vergroot in mij de naastenliefde. Bekom mij de genade, nooit meer onverschillig te zijn voor het lot van mijn medemens, noch negatieve gevoelens tegenover hem te koesteren. Weesgegroet...

 3. O Maria, vergroot in mij de zuiverheid van hart. Bekom mij de genade, nooit meer onzuivere of negatieve gevoelens te koesteren, nooit meer een medemens te haten, te benijden of jaloers op hem te zijn, en nooit meer voor te wenden, anders te zijn dan ik in werkelijkheid ben. Weesgegroet...

 4. O Maria, vergroot in mij de zuiverheid van geest. Bekom mij de genade, nooit meer onreine of negatieve gedachten te koesteren, noch mijn medemens kwaad toe te wensen. Weesgegroet...

 5. O Maria, vergroot in mij de zuiverheid van mond. Bekom mij de genade, nooit meer te roddelen, te lasteren, kwaad te spreken, te liegen of negatieve of kwetsende woorden te spreken. Weesgegroet...

 6. O Maria, vergroot in mij de zuiverheid van lichaam. Bekom mij de genade, nooit meer onkuis te zijn, doch mijn lichaam rein te bewaren als een tempel van de Heilige Geest. Weesgegroet...

 7. O Maria, vergroot in mij de zuiverheid van verlangens en bestrevingen. Bekom mij de genade, nooit meer enige kwaadwilligheid te koesteren, doch steeds datgene na te streven wat God welgevallig en dienbaar is. Weesgegroet...

 8. O Maria, vergroot in mij de blijmoedigheid. Bekom mij de genade, nooit meer slecht gezind, knorrig of zwaarmoedig te zijn, noch enige onvrede in mijn hart te bewaren. Weesgegroet...

 9. O Maria, vergroot in mij de zachtmoedigheid. Bekom mij de genade, nooit meer opvliegend of woedend te zijn, noch hard in woorden en daden. Maak van mij een werktuig van tedere Liefde. Weesgegroet...

 10. O Maria, vergroot in mij de oprechtheid. Bekom mij de genade, nooit meer onoprecht te zijn, nooit meer woorden te spreken die ik niet werkelijk meen, en vrij te blijven van alle valsheid in woord en daad. Weesgegroet...

 11. O Maria, vergroot in mij de eerlijkheid. Bekom mij de genade, nooit meer oneerlijk te zijn, geen medemens te bedriegen of te beliegen, en nooit af te wijken van de waarheid. Weesgegroet...

 12. O Maria, vergroot in mij het geduld. Bekom mij de genade, nooit meer ongeduldig te zijn, doch te leren om alles te laten gebeuren op het ogenblik waarop God het beschikt. Weesgegroet...

 13. O Maria, vergroot in mij de vriendelijkheid. Bekom mij de genade, nooit meer onvriendelijk of nors te zijn, doch mijn medemens te benaderen als een woning van God. Weesgegroet...

 14. O Maria, vergroot in mij de mildheid. Bekom mij de genade, nooit meer mijn medemens te oordelen of te veroordelen, doch steeds begrip te hebben voor zijn situatie. Weesgegroet...

 15. O Maria, vergroot in mij de verdraagzaamheid. Bekom mij de genade, nooit meer kritiek te geven op mijn medemens of onverdraagzaam te zijn met betrekking tot mensen of situaties, en geen irritatie in mijn hart te bewaren. Weesgegroet...

 16. O Maria, vergroot in mij de godsvrucht. Bekom mij de genade, nooit meer bewust te zondigen of kwaad te bedrijven noch mijn medemens aan te zetten tot het kwaad. Weesgegroet...

 17. O Maria, vergroot in mij de voorzichtigheid. Bekom mij de genade, nooit meer roekeloos te zijn of zorgeloos om te gaan met de dingen die God mij heeft gegeven. Weesgegroet...

 18. O Maria, vergroot in mij de gelijkmoedigheid. Bekom mij de genade, nooit meer wispelturig of humeurig te zijn. Weesgegroet...

 19. O Maria, vergroot in mij de Wijsheid. Bekom mij de genade, nooit meer toe te geven aan de schijn van de dwaasheden der wereld, doch mij uitsluitend te laten leiden door de inspiratie van de Heilige Geest. Weesgegroet...

 20. O Maria, vergroot in mij de matigheid. Bekom mij de genade, nooit meer gulzig te zijn of mij schuldig te maken aan overdaad. Weesgegroet...

 21. O Maria, vergroot in mij de offerbereidheid. Bekom mij de genade, nooit meer het lijden, de lasten of ongemakken van het leven bewust te schuwen. Weesgegroet...

 22. O Maria, vergroot in mij de boetvaardigheid. Bekom mij de genade, nooit meer het genot na te streven als doel op zich, doch elke vorm van boetedoening te ervaren als hoogste goed voor de zielen. Weesgegroet...

 23. O Maria, vergroot in mij de betrouwbaarheid. Bekom mij de genade, nooit meer onberekenbaar te zijn voor mijn medemens en alle afspraken met hem na te komen, opdat ik mijn medemens tot houvast zou zijn. Weesgegroet...

 24. O Maria, vergroot in mij de onbaatzuchtigheid. Bekom mij de genade, nooit meer dingen te doen in de verwachting, er iets voor terug te krijgen. Weesgegroet...

 25. O Maria, vergroot in mij de onzelfzuchtigheid. Bekom mij de genade, nooit meer mijn eigen noden boven deze van mijn medemens te stellen, doch steeds mijzelf weg te cijferen voor de ander. Weesgegroet...

 26. O Maria, vergroot in mij de vredelievendheid. Bekom mij de genade, nooit meer twistziek te zijn, geweld te gebruiken, in onenigheid of ruzie te leven of onvrede in stand te houden. Weesgegroet...

 27. O Maria, vergroot in mij de ingetogenheid. Bekom mij de genade, nooit meer ergernis te verwekken door uitbundigheid in woord of daad, doch steeds onopvallend te blijven en een vredige rust uit te stralen. Weesgegroet...

 28. O Maria, vergroot in mij de nederigheid. Bekom mij de genade, nooit meer ten prooi te vallen aan hoogmoed, trots of verwaandheid, doch doordrongen te worden van de grootheid van het klein-zijn. Weesgegroet...

 29. O Maria, vergroot in mij de bescheidenheid. Bekom mij de genade, nooit meer mijzelf tot middelpunt te maken of mij op te dringen door woord of daad, doch steeds te betrachten om onopvallend te zijn. Weesgegroet...

 30. O Maria, vergroot in mij de eenvoud. Bekom mij de genade, nooit meer opzichtig te zijn in woord of daad, doch slechts de innerlijke schoonheid van de ware bezieling te betrachten. Weesgegroet...

 31. O Maria, vergroot in mij de Liefde tot de stilte. Bekom mij de genade, nooit meer luidruchtig te zijn in woord of daad, doch te begrijpen dat Gods Geest slechts spreekt in het hart waarin de stilte heerst. Weesgegroet...

 32. O Maria, vergroot in mij de hulpvaardigheid. Bekom mij de genade, nooit meer mijn medemens aan zijn lot over te laten, doch geen inspanning te schuwen om hem het leven te verlichten. Weesgegroet...

 33. O Maria, vergroot in mij de vurigheid. Bekom mij de genade, nooit meer mijn hart en ziel te laten verkoelen, doch met Vuur te verlangen naar God en te strijden voor Zijn Rijk op aarde. Weesgegroet...

 34. O Maria, vergroot in mij de gehoorzaamheid. Bekom mij de genade, mij nooit meer te verzetten tegen de verlangens van God of van hen die God mij als meerderen heeft gegeven, doch mijn plicht volgens Gods Wet met aanvaarding te vervullen. Weesgegroet...

 35. O Maria, vergroot in mij het Geloof. Bekom mij de genade, nooit meer Gods Waarheid en Werkelijkheid af te wijzen, zelfs niet wanneer ik deze niet kan zien. Weesgegroet...

 36. O Maria, vergroot in mij de Hoop. Bekom mij de genade, nooit meer pessimistisch te zijn of te wanhopen over de afloop van de dingen in mijn leven, doch steeds rekening te houden met de waarheid dat Gods Liefde alles vermag. Weesgegroet...

 37. O Maria, vergroot in mij de rechtvaardigheid. Bekom mij de genade, nooit meer toe te geven aan de leugen of het onrecht, zelfs wanneer deze mij voordeel lijken te brengen, doch steeds in alles de Waarheid te dienen. Weesgegroet...

 38. O Maria, vergroot in mij de voorkomendheid. Bekom mij de genade, nooit meer te weinig aandacht te hebben voor de noden van mijn medemens, doch deze reeds voortijdig tegemoet te komen. Weesgegroet...

 39. O Maria, vergroot in mij de hoffelijkheid. Bekom mij de genade, nooit meer grof te zijn voor mijn medemens, doch hem steeds met een zorgzame Liefde in woord en daad te dienen. Weesgegroet...

 40. O Maria, vergroot in mij de positiviteit. Bekom mij de genade, nooit meer enige negatieve ingesteldheid te koesteren, doch steeds het vertrouwvol Licht van Gods Wezen Zelf in mij op te nemen en uit te stralen. Weesgegroet...

 41. O Maria, vergroot in mij het vertrouwen. Bekom mij de genade, nooit meer te twijfelen of te vertwijfelen, mij nooit meer zorgen te maken, doch mij steeds over te geven aan de zekerheid van Gods Liefde en leiding. Weesgegroet...

 42. O Maria, vergroot in mij de aanvaarding. Bekom mij de genade, nooit meer opstandig te zijn tegen de lasten van het leven, noch protest te voelen tegen Gods beschikkingen, die slechts mijn goed beogen. Weesgegroet...

 43. O Maria, vergroot in mij de overgave en toewijding. Bekom mij de genade, nooit meer krampachtig mijn leven zelf te willen regelen, doch elk detail ervan met vertrouwen in Gods handen te leggen. Weesgegroet...

 44. O Maria, vergroot in mij het plichtsbewustzijn. Bekom mij de genade, nooit meer nalatig te zijn of te verzuimen om de bevordering van het goede na te streven. Weesgegroet...

 45. O Maria, vergroot in mij de eerbied. Bekom mij de genade, nooit meer oneerbiedig te zijn jegens God of mijn medemens. Weesgegroet...

 46. O Maria, vergroot in mij de tact. Bekom mij de genade, nooit meer aanstoot te geven door woorden of daden, doch steeds fijngevoelig te zijn voor de emoties en belevingen van mijn medemens. Weesgegroet...

 47. O Maria, vergroot in mij de rouwmoedigheid. Bekom mij de genade, nooit meer onverschillig te zijn over mijn zonden, doch bezield te worden door een heilig en liefdevol berouw. Weesgegroet...

 48. O Maria, vergroot in mij de vrijgevigheid. Bekom mij de genade, nooit meer gierig of hebzuchtig te zijn, en te beseffen dat God mij alles geeft wat ik nodig heb. Weesgegroet...

 49. O Maria, vergroot in mij de vergevingsgezindheid. Bekom mij de genade, nooit meer haatdragend te blijven of wrok, wrevel of wraakzucht te koesteren tegenover mijn medemens. Weesgegroet...

 50. O Maria, vergroot in mij de geestdrift. Bekom mij de genade, nooit meer lauw, futloos en apathisch of zonder belangstelling te zijn, doch in al mijn woorden en daden door de blijheid van Gods Geest gedreven te worden. Weesgegroet...

 51. O Maria, vergroot in mij de dankbaarheid. Bekom mij de genade, nooit meer ondankbaar te zijn voor de zichtbare en onzichtbare weldaden van Gods Voorzienigheid in mijn leven. Weesgegroet...

 52. O Maria, vergroot in mij het medelijden. Bekom mij de genade, nooit meer ongevoelig te zijn voor het leed van mijn medemens, doch ernaar te streven, zijn lijden te verlichten en hem tot bron van troost te zijn. Weesgegroet...

 53. O Maria, vergroot in mij de luisterbereidheid. Bekom mij de genade, nooit meer doof te zijn voor de problemen en zorgen van mijn medemens, doch steeds tijd voor hem te maken. Weesgegroet...

 54. O Maria, vergroot in mij de trouw. Bekom mij de genade, nooit meer ontrouw te zijn, noch tegenover God noch tegenover mijn medemensen met wie ik een verbond gesloten heb, doch mij onwankelbaar en oprecht voor hen in te zetten. Weesgegroet...

 55. O Maria, vergroot in mij de zwijgzaamheid. Bekom mij de genade, nooit meer inhoudsloze woorden te spreken, doch door een stil gemoed geopend te zijn voor de stem van God in mijn hart. Weesgegroet...

 56. O Maria, vergroot in mij de barmhartigheid. Bekom mij de genade, nooit meer koel of onverschillig te zijn tegenover mijn medemens, doch hem te behandelen met goedheid, en kwaad met goed te vergelden. Weesgegroet...

 57. O Maria, vergroot in mij de gastvrijheid. Bekom mij de genade, nooit meer een medemens in de kou te laten, hem te minachten, te verwaarlozen of het gevoel te geven dat hij bij mij niet welkom is. Weesgegroet...

 58. O Maria, vergroot in mij de zorgzaamheid. Bekom mij de genade, nooit meer slordig om te gaan met de dingen en gaven waarover ik mag beschikken, want alles is mij door Gods Voorzienigheid geschonken. Weesgegroet...

 59. O Maria, vergroot in mij de bedachtzaamheid. Bekom mij de genade, nooit meer lichtvaardig en onbezonnen te werk te gaan, doch steeds oordeelkundig en wijs te handelen. Weesgegroet...

 60. O Maria, vergroot in mij de zelfkennis en het zelfbewustzijn. Bekom mij de genade, nooit meer achteloos voorbij te gaan aan bekoringen, fouten en ondeugden, doch steeds alert te zijn op elke aanval die de satan op mijn ziel, mijn hart, mijn geest of mijn lichaam beraamt. Weesgegroet..

Allerheiligste Moeder van God en Meesteres van alle deugden, bekom mij toch de Vrede van hart, om nooit meer in onvrede te leven met mijn eigen ziel, noch ten prooi te vallen aan innerlijke onrust, gejaagdheid en koorts van de ziel, doch doordrongen te worden van de ware rust, Vrede, berusting en overgave van de ziel die door Gods Geest wordt bewoond.


www.maria-domina-animarum.net

631. LOFPRIJZING AAN DE MESSIAS

(Myriam van Nazareth)

Goddelijke Verlosser Jezus Christus,
Als de Zon bent U verschenen boven de einder van het morgenland, en mijn ogen hebben het Licht aanschouwd.
Als heilig Vuur hebben de stralen van Uw Woord mijn hart doorboord, en het dorre hout is verbrand in de Vlammen van de Eeuwige Liefde.
Als een dauw van Eeuwig Leven heeft Uw Wijsheid mijn geest besproeid, en mijn ziel is uit de dood opgestaan.
Uw voeten hebben het hele land van mijn ziel doorkruist, en de woestijn begon vrucht te dragen.
Uw handen hebben in mij het kruis omhelsd, en ik heb een heilig verbond gesloten met het lijden dat Heil zal brengen over zielen.
Gezegend bent U, Messias van de Allerhoogste, gezonden als Gods Lam om aan mij de Bruiloft van het Eeuwig Leven te voltrekken.
Hosanna, Zoon van David, Die mij zult genezen door mij in Uw armen te sluiten op het kruishout der verlosten.
Wees geprezen, Christus van alle eeuwen, want in U hebben mijn ogen het Heil aanschouwd.


www.maria-domina-animarum.net

632. GEBED OM TROOST IN DE SMARTEN VAN HET LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Vanuit de pijnen in mijn hart kom ik troost zoeken aan Uw voeten, want in alles hebt U ons lot gedeeld, behalve in de zonde.
Mag ik naast U staan aan de voet van het Kruis, o gekweld Moederhart, want mijn gemoed weent om de wonden die in mijn hart zijn geslagen.
O mysterievolle duisternis van Calvarie, gevangen in het Licht van de heiligste Harten die ooit op aarde hebben geklopt, welke boodschap van kracht en bemoediging drukt Uw aanblik in mijn ziel.
Kan mijn hart sterven onder de gesel der mensen, o Moeder van Troost, nadat het zich aan U heeft overgegeven?
Kan mijn hart bezwijken onder wereldse tranen, wanneer één van de Tranen uit Uw ogen het de Hemelse kus hebben gegeven?
Kan mijn hart nog vertwijfelen, o allerheiligste Meesteres van het Licht, wanneer de gloed van Uw Liefdesvuur mijn kruis in Vlammen heeft ontstoken?
O Moeder, naar Wie zou ik gaan, Uw Tranen zijn Tranen van Eeuwig Leven. Mag ik met U wenen, mijn Hemelse Toevlucht, om daarna voor eeuwig gelukkig te zijn in de ervaring van Uw Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

633. OFFER VAN SMARTEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, voor alle tijden bestemd tot Medeverlosseres en Middelares van de mensheid,
In diepe Liefde breng ik U de offerande van alles wat mijn hart bezwaart en mijn levenspad met stenen bezaait.
Was Uw Smartvol Hart niet de heilige Kelk waarin het Bloed van de gekruisigde Christus op Golgotha aan de Eeuwige Vader werd opgedragen?
O Moeder, in Uw handen wordt elke steen een diamant, elk kruishout een boomgaard, elke traan een doopsel voor vallende zielen.
Daarom open ik vertrouwvol voor U mijn hart, zozeer beladen met de lasten van mijn verleden, de kwellingen van mijn heden en de zorgen van mijn toekomst.
Alle pijnen die ik in mijn hart heb gesloten, leg ik in Uw Hart, opdat zij van hun duisternis ontdaan mogen worden en als Licht over de zielen mogen stralen.
Ik verenig mijn tranen met de Uwe, opdat zij naar de aarde terug mogen keren tot bevruchting van dorre akkers.
O Moeder, in het boek van mijn leven staat elke wonde opgetekend die mijn aardse reis mij heeft toegebracht. God heeft al mijn tranen geteld. Zovele wolken uit mijn herinnering verduisteren vandaag mijn hart.
Laat toch niets verloren gaan, o tedere Moeder, want in Uw handen wordt elke pijn tot vreugde, in Uw Hart wordt elke traan een regenboog, en wanneer ik in Uw armen zal ontslapen en Uw Liefde de nalatenschap van mijn leven aan de Vader zal opdragen, zullen mijn ogen de schatten aanschouwen waarvoor ik op deze weg van ballingschap heb geleden.


www.maria-domina-animarum.net

634. AANROEPING TOT MARIA OM HEMELSE BEZIELING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van Hemel en aarde,
Laat in mij de Hemelse Liefde branden, opdat ik de lasten van deze dag kan offeren op het altaar van mijn hart.
Laat in mij het Hemels Licht stralen, opdat ik de bekoringen en dwaalwegen van deze dag kan herkennen.
Laat in mij de Hemelse zuiverheid bloeien, opdat deze dag elke zondige neiging in mij zou sterven.
Laat Uw Hemelse stem mij bezielen van dageraad tot dageraad, opdat mijn hele wezen een eindeloze hymne zou zingen tot Gods Heerlijkheid.
Wees mijn hart, o Maria, en ik zal leven. Wees mijn ogen, en ik zal de Waarheid zien. Wees mijn ziel, en het Rijk der Hemelen zal in mij verheerlijkt worden.


www.maria-domina-animarum.net

635. GEBED OM VERENIGING MET JEZUS CHRISTUS
(onder andere geschikt na de H. Communie)

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, gezegende Messias van God,
Leg in mij de kracht van de Christus die zieken genas, opdat ik verlichting en genezing kan brengen door de macht van de Liefde.
Leg in mij de kracht van de Christus die Lazarus uit de doden opwekte, opdat ik vallende zielen de weg naar het Leven kan wijzen.
Leg in mij de kracht van de Christus die duivels uitdreef, opdat ik mensen kan helpen bevrijden uit de greep van het kwaad.
Leg in mij het Licht van de Christus die Gods Wijsheid openbaarde, opdat mijn woorden zielen op de weg naar bekering kunnen leiden.
Leg in mij de Liefde van de Christus die voor alle zondaars aan het Kruis heeft willen sterven, opdat ik mijn dagelijks lijden met Liefde kan aanvaarden tot redding van mijn medemens.


www.maria-domina-animarum.net

636. SMEEKGEBED VAN EEN TOEGEWIJDE TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil mij vandaag aan God opdragen in de Tempel van Uw Onbevlekt Hart.
Mogen al mijn lasten van deze dag de schittering van Uw Hart verheerlijken.
Machtige Koningin van Hemel en aarde, Die het Licht der wereld hebt gedragen, alles heb ik in Uw handen gelegd.
Ik zal niet rusten tot ik elk verlangen van Uw Hart heb bevredigd.
Verleen mij het voorrecht, elke dag een Traan uit Uw ogen te drogen, want zalig de ziel die het Zwaard omhelst dat door Uw Bloed is gekust.
Ontsteek nu ook in mij een Licht dat voor de dwalenden straalt, en ik zal de weg verlichten die naar Uw voeten leidt, want zalig is elke grond die door God is uitgekozen om onder Uw voeten te worden geheiligd voor het Eeuwig Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

637. SMEEKGEBED OM BIJSTAND VOOR EEN HEILIG LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin der Heiligen,
U hebt mij geroepen tot de heiligheid. Een heilig leven wil ik U geven, opdat alles aan mij U zou verheerlijken.
Heilig mij op kracht van Uw Onbevlekte Ontvangenis.
Heilig mij door de kracht die stroomt uit de gekruisigde Jezus.
Heilig mij met de uitstorting van de Heilige Geest.
Heilig mij tot een zuiver altaar, tot een reine kelk waarin het Bloed van Christus, Uw Tranen en mijn boetvaardigheid vermengd worden tot een levenslang offer voor de zielen.
Heilig mij tot de Hemelse Bruiloft met U, o Tabernakel van de Heilige Drievuldigheid. Trek mij in Uw Hart, opdat Uw leven in mij zou stromen, mijn hart zou branden met Uw heilig Vuur, in mijn geest het denken van de wereld zou worden uitgewist, en mijn lichaam de tempel van Uw welbehagen zou zijn, waaruit de geuren van een heilige zelfofferande dag na dag ten Hemel opstijgen.
Regeer mij met de wet van Uw Wil, die de Wil van God is en die Heil over de zielen brengt.
Tem elke bekoring onder Uw voeten, o Koningin van de Reinheid, want hoe kan ik Uw troon benaderen wanneer de zonde mijn gewaad bevlekt.
Maria, machtige Meesteres van alle deugden, laat U nu vertederen door de gloed van mijn verlangen om Uw aanblik waardig te zijn. Roep toch over mij de volheid af van de Gaven van Gods Geest, want ik belijd dat ik Uw Eeuwige Glorie wil bezingen door de heiligheid van al mijn daden.
Verover nu de nietigheid die ik ben, o Koningin door God boven alles verheven, en schenk mij Uw kracht, Uw Wijsheid en Uw Liefde, opdat ik voor U, door U en in U volmaakt kan zijn, tot eer en glorie van God Die mij heeft geschapen.

♥ ♥ ♥

Een heilig leven is een leven in navolging van alle deugden. De tekst van gebed nr. 630 gaf reeds een soort overzicht van wat dit concreet inhoudt. Het is belangrijk dat U in alle deugden tegelijkertijd tracht te groeien. Ik zou het volgend beeld willen gebruiken: Bekijk de deugden als een hele reeks lampjes die samen aan één snoer hangen. Zodra aan één lampje naar beneden toe getrokken wordt, worden vele andere lampjes mee naar beneden getrokken. Zodra aan één lampje naar boven toe getrokken wordt, komen ook vele andere lampjes in een hogere positie te liggen. Met andere woorden: Elke groei in één van de deugden verhoogt de uitstraling van Uw ziel, maar elke achteruitgang in één van de deugden vermindert haar. U mag Uzelf niet in slaap wiegen door de redenering dat een duidelijke zwakheid in één van de deugden gecompenseerd wordt door Uw goede kwaliteiten. Integendeel bestaat de neiging, juist door één duidelijke zwakheid waaraan men toegeeft, ook op andere punten te beginnen verzwakken. Daarom is het zo belangrijk, niet te vlug tevreden te zijn over Uzelf, en heel alert te zijn op Uw eigen zwakheden, zelfs indien ze niet talrijk lijken.


www.maria-domina-animarum.net

638. SMEEKGEBED TOT MARIA, HART VAN MIJN LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Moge de macht van Uw Voorspraak de zonde in mij vernietigen, en mij bevrijden van alles wat tot zonde drijft.
Moge het Licht van Uw heiligheid alle duisternis uit mij verbannen, opdat in mij de dageraad moge ontwaken van het Eeuwig Leven van mijn ziel.
Moge de Vlam van Uw Liefde in mijn hart het Vuur der vervoering ontsteken, die mij nu reeds Uw Hemelse schoonheid laat schouwen, en mijn ja-woord zal het Rijk der gelukzaligen voor mij openen.
Moge de geur van Uw zuiverheid mij bedwelmen als bloemen in de avondzon, opdat de sterren mij mogen vinden als een engel van de nacht, die licht brengt waar de duisternis is gevallen.
Beziel mij met Uw Wil, o mijn Hemelse Meesteres, die de Wil van God is, opdat Uw gedachten, Uw gevoelens en Uw verlangens het hart van mijn leven mogen zijn.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is in oorsprong ingegeven om te verrichten als totaal aan Maria toegewijde ziel. Totale toewijding die werkelijk in de diepte beleefd en toegepast wordt, is het grootste geschenk dat U Maria kunt geven, omdat U Haar hierdoor ALLES geeft wat U bezit: Uw hele wezen en Uw hele leven, geen enkel detail uitgezonderd. Zij wordt dan Meesteres over ALLES wat U aanbelangt en wat U toebehoort. Door Haar dit alles onverdeeld en onvoorwaardelijk in handen te geven, zonder verzet, met alle Liefde en met alle krachten van Uw ziel en lichaam, kunt U de grootste genaden verkrijgen.

Het grootste betaalmiddel dat U Maria kunt geven om genezing van ernstig zieke medemensen te bekomen, is de belofte dat U bereid bent om het kruis van de medemens te helpen dragen. Doe deze belofte niet lichtzinnig, want zij is heilig. De bereidheid tot lijden met de medemens, het verlichten van diens lijden door zelf zijn of haar kruis te helpen dragen, kunt U niet waarmaken indien zij niet op een roeping berust en niet gebouwd is op de genade van een diepe Liefde. Bid daarvoor, want deze beleving van de naastenliefde wordt door God gezien als een vorm van martelaarschap, die grote genaden brengt maar ook van Uzelf een grote draagkracht en een gelijkmoedige Liefde vergt.

639. STORMGEBED TOT MARIA OM GENEZING VAN EEN ZIEKE

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Middelares van alle Genaden, mijn Hemelse Meesteres aan Wie ik mij volkomen heb gegeven bij leven en bij sterven.
Met mijn Liefde, mijn offerbereidheid en mijn totale toewijding aan U als onderpand, en op kracht van het verlossend Kruis en de Wonden van Jezus Christus, smeek ik U om de genezing van ..... (naam van de zieke).
Wil met Uw allerzuiverste handen dit lichaam aanraken, dat niet meer beantwoordt aan de orde die God het had gegeven.
Moge het doorstroomd worden van de kracht van Uw genezende Liefde, en tot de staat van gezondheid terugkeren, indien dit God welgevallig is en past binnen Zijn Plan voor deze mens en voor de mensheid als geheel. Indien de genezing van dit lichaam verhinderd wordt door de noodzaak van boete en van de aflossing van schuld jegens Gods Gerechtigheid, smeek ik U, o Heil van de zieken, dat deze schuld nu weggenomen moge worden in het oneindig Licht van Gods Liefde en door mijn bereidheid om het kruis van deze mens te helpen dragen.
Maria, Koningin van Hemel en aarde, moge elke ziekmakende kracht nu op Uw woord en door Gods Wilsbesluit deze mens verlaten, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).
3 x Wees gegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

640. BOETEGEBED VOOR DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Ark van het Nieuw Verbond,
In diepe Liefde voor de zielen neem ik mijn toevlucht tot Uw allerheiligste Voorspraak.
Zie mijn wenend hart, o Smartvolle Moeder. Mijn tranen willen de balsem zijn voor de wonden die de zonden der mensen Uw Hart en het Lichaam van Jezus hebben toegebracht.
In rouwmoedigheid kom ik aan Uw zijde staan op het Calvarie van Gods altaar om met alle krachten van mijn ziel de schuld der wereld te begraven in Uw Hart, de Akker van Gods Barmhartigheid.
O Medeverlosseres van de misleide en dwalende mensheid, Uw Hart is de Schatkamer van verlossende pijnen, Uw Tranen de parels waarmee de bevrijding der zielen wordt afgekocht zodra het Licht van Christus uit Zijn Kruiswonden zal stralen.
Leg nu ook mijn lijden, al mijn verlangens van Liefde, en al het niet geofferde leed van de wereld in de Kelk van Uw Smartvol Hart, o Koningin van Golgotha, want uit Uw Hart is ook Jezus Zelf voor het eerst aan de Vader opgedragen tot Verlossing der zielen.
Laat nu de tranen der wereld spreken door Uw Hart, opdat alle zonden vergeven worden en de wereld het Rijk Gods moge aanschouwen.


www.maria-domina-animarum.net

641. GROET AAN MARIA IN VERENIGING MET DE ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Koningin van de Hemel,
Omringd door Gods engelen, mijn broeders van Licht, werp ik mij in de diepste verering voor Uw voeten neer om Uw Hart te zalven met hun gezangen van Hemels Vuur.
Wees gegroet, Maria, allerheiligste Moeder van onze God.
Wees gegroet, Maria, hoogverheven Koningin van het Hemels Hof.
Wees gegroet, Maria, onze machtige Meesteres tot het einde der tijden.
Wees gegroet, Maria, nooit verwelkende Bloem Die ons hart verrukt.
Wees gegroet, Maria, Oceaan van genaden Die de ellende der aarde verzwelgt.
Wees gegroet, Maria, louterend Vuur voor de zielen op de drempel van hun oordeel.
Wees gegroet, Maria, Poort van Licht en Liefde vóór Gods Troon.
Wees gegroet, Maria, eeuwige Verrukking van de zaligen voor Gods Aanschijn.
Wees gegroet, Maria, onvergelijkbaar Wonder van onze ogen.
Wees gegroet, Maria, sprankelende Bron van de diepste vervoering.
Wees gegroet, Maria, allerheiligste Adem van onze gezangen.
Wees gegroet, Maria, brandende Stem van Gods uitverkorenen.
Wees gegroet, Maria, opperste Glorie van al het geschapene.
Wees gegroet, Maria, volmaakte Openbaring van Gods oneindige heerlijkheden.
Wees gegroet, Maria, onuitputtelijke Vreugde van het Hemels Paradijs.
O Koningin, Lust van ons hart, Genot van onze ziel, Licht van onze zaligheid, wij danken U eeuwig voor de aanschouwing van Gods Heerlijkheid en Uw Glorie.


www.maria-domina-animarum.net

642. AANROEPING VAN DE TROOSTELOZE ZIEL TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria,
Tot U roept mijn hart in zijn hoge nood, want de lasten van het leven hebben mijn ziel verwond. Ik smeek U, dat U Zelf in mij zou leven, opdat ik van mijn wonden moge genezen.
Leef in mij, o allerzuiverste Moeder, opdat mijn tranen niet mijn ziel verdrinken doch mijn ondeugden, fouten, zonden en zwakheden.
Leef in mij, o liefdevolle Moeder, opdat in mij de eeuwige Bron van het Ware Geluk moge stromen.
Leef in mij, o tedere Moeder, opdat ik mij niet langer eenzaam, verlaten en onbemind zou voelen.
Leef in mij, o allerheiligste Bruid van de Heilige Geest, opdat mijn hart voorgoed geopend zou worden voor het Vuur van Gods Liefde, en mijn duisternis voor altijd overwonnen moge worden.


www.maria-domina-animarum.net

643. GEBED OM VERENIGING MET MARIA IN DE PASSIE

(Myriam van Nazareth)

Smartvol Hart van Maria, Burcht van Liefde,
In U is de Hemel Bloed en Vlees geworden.
Tot U smeek ik, dat in mijn bloed en vlees de Hemel geboren moge worden.
Hoe ver lijkt mij de Eeuwige Lente terwijl de regen der droefgeestigheid de akker van mijn ziel bevloeit.
Fluister toch in mijn hart Uw woorden van volmaakte Liefde, want zij zijn gezangen uit de Bron van het Leven.
Zie, zoals zon en regen uit Gods hand geboren zijn, zo zoeken de Smart en de Liefde uit Uw Hart in mijn tempel het altaar waarop zij de Bruiloft met Uw volmaakte ziel zullen voltrekken.
Welk Hemels Vuur heeft mij aangestoken wanneer de Liefde van Golgotha mijn hart heeft veroverd, want ik ben in U gestorven bij het Kruis van Eeuwig Leven.
Hoe kostbaar zullen mij zelfs mijn tranen zijn wanneer ik weet dat zij aan Uw ogen ontvloeien. O Moeder, kan mijn droefheid anders dan Heil brengen wanneer mijn tranen de dorre velden bedekken met Hemelse dauw?
Laat nu in mij de Passie bloeien als een bloem, opdat ik God moge verrukken op Zijn heilige berg, want zalig de ziel in wie de gekruisigde Christus en de Moeder van Smarten verder leven tot het einde der dagen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is ingegeven vanuit een diepgeworteld verlangen van Jezus: de eenheid van christenen en joden. Het joodse volk was door God uitverkoren. Het is voor Jezus een onmetelijke Smart geweest, vast te stellen dat op het ogenblik van Zijn Dood aan het Kruis, het grote Verlossingsoffer, het grootste gedeelte van het uitverkoren volk niet tot Zijn Leer bekeerd was. Daarom dit gebed, tot eerherstel en om het hartsverlangen van Jezus alsnog te helpen vervullen. Spoor elke ziel van goede wil die Jezus oprecht bemint, ertoe aan om deze toewijding uit te spreken, bij voorkeur elke zaterdag (= joodse sabbat!)

BELANGRIJK: Het Maria Domina Animarum Werk beklemtoont met kracht dat dit gebed IN GEEN GEVAL bedoeld is als een oproep tot antisemitisme. Dit gebed is niet bedoeld om de aanhangers van het joodse geloof op enigerlei wijze te kwetsen, te minachten, noch om enig oordeel over hen uit te spreken. Dit gebed is door de Hemelse Koningin Zelf geïnspireerd, en is van meet af aan verspreid in een geest van uitnodigende Liefde, om de christenen ertoe aan te sporen, voor hun broeders en zusters in het joods geloof de genade te bekomen van verlangen naar kennismaking met, en navolging van, de ware Leer van Jezus Christus, opdat ook zij de volle Waarheid van God mogen kennen.
Het Maria Domina Animarum Werk is door de Allerheiligste Maagd Maria in het leven geroepen om de Hemelse bron van de zuiverste Liefde en Hoop naar de hele mensheid toe te laten uitstromen. In de ware geest van Christus roepen wij alle christenen ertoe op, hun joodse broeders en zusters in de armen te sluiten, NIET hen weg te duwen. Moge dit gebed onze geloofsgemeenschappen naar elkaar toe brengen, en uitsluitend worden gebeden in een geest die volkomen vrij is van alle oordeel, doch vol van het oprecht verlangen, de medemens te leiden naar de Bron van onze eigen, eeuwige verzadiging en het Eeuwig Geluk. Mogen onze joodse broeders en zusters het gebed in deze geest aannemen, als een akt van naastenliefde.

644. TOEWIJDING VAN HET JODENDOM AAN JEZUS CHRISTUS
DOOR DE HANDEN VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Glorie van Israël,
Aan U vertrouw ik de bekering van het hele joodse volk tot de ene Waarheid van Jezus Christus toe.
O Goddelijke Moeder, geboren uit het volk door God Zelf uitverkoren, hoeveel Bloed en Tranen heeft Jeruzalem gekost aan zijn Verlosser, Die het nooit als zijn Messias heeft herkend.
Met alle Liefde van mijn hart draag ik U alle leed op dat het joodse volk voor alle eeuwen over zich heeft afgeroepen toen het de Christus aan de Vader teruggaf op de Berg der schande.
Wil nu de redding van het volk van David afkopen met de tol die het zo duur heeft betaald.
Moge Gods Barmhartigheid de vloek tot zegen maken, en het joodse hart voorgoed bekeren voor de ene ware Messias, Jezus Christus, opdat Hij niet vergeefs door en voor Zijn Israël gekruisigd moge zijn.
O Vader, vergeef het joodse volk.
O Jezus, red het joodse volk.
O Maria, bekeer het joodse volk.
3 x Weesgegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

645. AANROEPING TOT MARIA NA DE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, mijn Leidster en Gids op mijn aardse reis,
Moge de vrijspraak die God mij door Uw bemiddeling heeft geschonken, het fundament van mijn tempel vernieuwen. Bekom mij nu een nieuw hart, o Moeder, opdat voortaan al mijn daden en woorden stenen mogen zijn voor een waardige tempel naar Gods welbehagen. Mogen de Heilige Geest en Gods engelen mij op Uw Voorspraak bijstaan.


www.maria-domina-animarum.net

646. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST VOOR DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, Levensadem van Gods Schepping,
Neem toch het deken van verdrukking en duisternis weg dat de christenen van de hele wereld beklemt, opdat zij Gods Plan kunnen volvoeren en de wereld moge baden in de machtige straling van Gods Licht en Liefde.
Door het Smartvol Hart van Maria smeek ik U om bevrijding der zielen.
Moge Uw Hemels Vuur alles verbranden wat niet van God komt en de uitvoering van Zijn Plan tracht te verhinderen, opdat Gods Liefde en Wijsheid de wereld voorgoed moge veroveren, en Zijn Rijk op aarde moge komen.


www.maria-domina-animarum.net

647. AKTE VAN VERGEVING

(Myriam van Nazareth)

Eeuwige Vader,
In de Naam van Jezus Christus, Die voor de uitboeting van alle zonden gestorven is, en in Tegenwoordigheid van Maria, de Moeder en Medeverlosseres van alle mensen, vraag ik U om de vrijspraak van ..... (naam), die tegen mij misdaan heeft.
Mijn God, omdat mildheid U zo welgevallig is, belijd ik voor Uw Aanschijn dat ik mijn medemens vergeving schenk, opdat zijn ziel gereinigd kan worden door de macht van de Liefde.
Moge deze akt van vergeving hem tot bekering brengen, hem kracht geven om zijn fouten niet te herhalen, en mijzelf de genade bekomen van een steeds grotere vergevingsgezindheid, die de macht van de satan over de zielen zal breken in het Licht van Uw oneindige Liefde.
Moge de Heilige Geest voor altijd leven in mijn medemens en in mij.


www.maria-domina-animarum.net

648. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST OM BEVRIJDING

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Bevrijd mij uit de ketenen van het verleden en van de dwalingen der wereld.
Maak mijn hart leeg van alle banden die de groei van mijn ziel naar het Licht hinderen, en schep in mij een nieuw hart, vervuld van Gods Liefde.
Moge in mij niet langer de rook leven, maar het Vuur.


www.maria-domina-animarum.net

649. OFFERANDE VAN DE VOORBIJE DAG AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik draag U de voorbije dag op, met alle vreugden en alle pijnen die hij mij heeft gebracht.
Wil de herinnering eraan begraven in Uw allerzuiverste Hart, opdat zij mij niet kan schaden noch mij van U en God kan verwijderen, en wil de vruchten ervan neerleggen voor Gods Troon tot Heil van de zielen.
Alle zonde en dwalingen van deze dag leg ik onder Uw voeten, opdat zij mij niet kunnen volgen op mijn weg in de nacht.
Alle tranen geef ik U in bewaring tot verzachting van de bitterheid van de Kelk die Jezus ook deze nacht nog zal drinken.


www.maria-domina-animarum.net

650. NOODGEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, in Wier Hart gelukzaligheid en doodsstrijd één zijn geworden,
Aan de voet van het Kruis van Eeuwig Leven kom ik mijn gekwelde ziel in Uw handen leggen.
O Medeverlosseres van de mensheid, U voor Wie elke beproeving van het leven een bloem van verheerlijking is geweest, U Die absolute macht hebt gehad over alle kwaad en elke bekoring, in Uw Hart beveel ik al mijn zorgen en pijnen. Wil ze opnemen in het volmaakt Offer van de Tranen uit Uw ogen in de aanschouwing van de stervende Jezus.
U Die alle lijden hebt overwonnen in de macht van Uw heiligheid, overwin nu ook mijn hart, dat mijn ziel wil kruisigen met de spijkers van de wereld.
O Koningin van het Kruis, in U is alle Smart tot verheerlijking geworden. Wil nu mijn lijden en droefheden aan het Kruis binden, opdat zij geheiligd worden, en het genezend Bloed van Jezus mijn hart moge bevloeien. Neem mij nu op in de Schatkamer der Verlossing in Uw Rijk van Calvarie, opdat ik voor eeuwig moge delen in de oneindige erfenis van Gods grootste Mysterie, dat onvergankelijke parels maakt uit vergankelijke tranen.


www.maria-domina-animarum.net

651. AANROEPING OM NIEUW LEVEN

(Myriam van Nazareth)

O mijn God van het Eeuwig Licht,
Al te lang is mijn hart gesloten en verduisterd geweest.
Ik smeek U, door de verdiensten van Maria, de Moeder van Smarten, gebied toch nu Uw engelen, de grafsteen van mijn hart weg te rollen, opdat de stralen van de Heilige Geest het kunnen vervullen met het Licht van het Ware Leven.
Geprezen zij de dageraad der Verrijzenis, o mijn God, want hij zal mij deelachtig maken aan het Rijk dat U met Uw Bloed voor mij hebt gewonnen.
Wil daarom nu de nacht begraven in het Licht dat alles bezielt, en mijn hart dat gestorven was, zal U toebehoren voor eeuwig.


www.maria-domina-animarum.net

652. DAGELIJKSE AANROEPING TOT HET HEMELS HOF

(Myriam van Nazareth)

Ik groet U, alle engelen en heiligen in Gods Eeuwig Licht.
Mijn zusters en broeders in de Heerlijkheid, ik smeek om Uw verheven en volkomen gebed van voorspraak. Mogen Uw woorden voor Gods Troon mij vandaag begeleiden als sterretjes op mijn zo vaak verduisterde reis naar het Eeuwig Leven.
Moge Uw gebed mijn hart openen voor de volmaakte Liefde die geneest en het Ware Leven geeft, en mogen Uw verdiensten mijn aanvulling zijn, opdat ik vandaag in mijn lijden en vreugden dichter moge naderen tot het Paradijs dat ook voor mij is bereid.
Mogen Uw woorden zijn als zaad in de tuin die in de Hemel voor mij is voorzien, opdat hij rijk moge worden aan bloemen van deugd en heiligheid, tot verheerlijking van God, Die mij heeft gemaakt, en van Maria, aan Wie ik mijzelf heb weggegeven.


www.maria-domina-animarum.net

653. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST, BRON VAN LICHT

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, Vervoering der zielen,
Daal neer over mijn hart, en vervul het met de heiligende stralen van Gods Licht.
O Geest van Hoop, in U gloort de dageraad van de wedergeboorte die God mijn ziel vergunt wanneer de nieuwe dag aanbreekt.
O Geest van Liefde, in U brandt de middagzon van de bruiloft met de Harten van Jezus en Maria, in Wie mijn ziel zich verliest voor het onsterfelijk Leven.
O Geest van Geloof, in U fonkelen de sterren der nacht wanneer de duisternis mijn ziel omhult, want in U wordt alle leven herschapen tot volkomen heiligheid.
Kom dan, o Geest van God, en maak mij leeg van al wat werelds en menselijk is, want slechts in Uw Aanwezigheid zullen het Licht van mijn schepping, het Licht van mijn Verlossing en het Licht van mijn heiliging in mij verenigd worden tot het Licht dat alle duisternis uit mij verbant, opdat Jezus Christus in mij moge verrijzen voor de dag die voor geen nacht meer zal buigen.


www.maria-domina-animarum.net

654. AANROEPING TOT MARIA VOOR DE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, vlekkeloze Koningin van de harten,
Reinig en verander mijn hart, opdat het moge worden tot een spiegelbeeld van het Hemels Paleis waarin de Godheid woont. Moge Jezus in mij een heilig verblijf vinden, waarin Hij Zijn Wonderwerken kan voltrekken tot de vrucht der Verlossing in mijn ziel zijn volmaakte rijpheid heeft bereikt.


www.maria-domina-animarum.net

655. TOTALE OFFERANDE VAN MIJN WIL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Koningin van de Goddelijke Wil en mijn Meesteres,
Onder Uw voeten wordt alle kwaad te schande gemaakt.
Daarom leg ik mijn menselijke wil onder Uw voeten, opdat hij daar vernederd zou worden en voor altijd in Uw macht moge blijven.
Vestig in mij Uw Rijk, opdat slechts de Wet van God Zelf al mijn handelingen moge inspireren, en Uw verlangens mijn enige vreugde mogen zijn.


www.maria-domina-animarum.net

656. TOEWIJDING AAN DE GODDELIJKE WIL

(Myriam van Nazareth)

Mijn God, Oorsprong en Bestemming van mijn ziel,
Ik geef mij over aan het Goddelijk Licht en het Goddelijk Vuur, opdat ik in U opgenomen moge worden in ziel, geest, hart en lichaam, en mijn wil in U verteerd moge worden.
Maak mij één met U en laat nu Uw oneindige kracht in mij overvloeien, opdat alles in mij geheiligd zou worden, elk spoor van zonde uit mij weggerukt moge worden, en mijn hele wezen, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten en verlangens een onophoudelijke verheerlijking mogen worden aan het Scheppingswerk van de Vader, het Verlossingswerk van de Zoon, en het Heiligingswerk van de Heilige Geest.
Moge ik zo in alles door niets anders bestuurd worden dan door de onfeilbare Wil van de Drie-Ene God, tot uitroeiing van alles wat in mij onvolkomen is, tot ontkrachting van elke wereldse en menselijke invloed op mijn leven, en tot verbreking van alle banden uit mijn verleden.
Moge de Allerheiligste Maagd Maria, de Koningin van de Goddelijke Wil, hiertoe mijn Gids en mijn Meesteres zijn.
In de toewijding van dit verlangen en deze overgave wil ik leven en sterven.


www.maria-domina-animarum.net

657. LOFPRIJZING AAN MARIA, OORZAAK VAN MIJN BLIJDSCHAP

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, onuitputtelijke Bron van Hemelse vreugden,
In diepe verrukking om Uw schoonheid werp ik mij voor Uw voeten neer. Tem toch elke bekoring die mij van U wil verwijderen, o Koningin van de Tuin der Hemelen, want slechts de versmelting met Uw Hart opent mij de bronnen der verrukking.
Lof zij U, Maria, Moeder van het Leven, in Wie elke droefheid sterft.
Lof zij U, Maria, Belofte van de nieuwe Lente, uit Wie de Zon der Eeuwige Gelukzaligheid is opgegaan.
Lof zij U, Maria, Siertuin van de Heilige Geest, in Wie elke herinnering aan de winter verwelkt.
Lof zij U, Maria, Dauw van Gods dageraad, Die de dorst van de nacht van mijn ziel laaft met de druppels van de Hoop.
Lof zij U, Maria, Balsem uit Gods Hart, Die elke wonde van mijn gemoed geneest.
Lof zij U, Maria, Overwinnares van alle smart, Die mijn droefheid onder Uw voeten hebt verstikt.
Lof zij U, Maria, Koningin der Gelukzaligheid, want de zachtheid van Uw Hart en de schoonheid van Uw ziel zijn mij voor eeuwig tot balsem geworden.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is geschreven als een krachtige akt van Liefde en eerherstel voor Witte Donderdag. Het gebed is gegroeid uit een visioen van Jezus in de Hof van Gethsemani. Het kan ook symbolisch op andere donderdagen worden verricht.

658. AFSCHEIDSKUS AAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Over het leven van de Mensenzoon is de duisternis ingetreden, want de nacht van het verraad is aangebroken. Zie, het Licht der wereld kwijnt, want de wereld heeft het niet aangenomen.
Opdat ik nooit meer honger zou krijgen, hebt U zopas Uzelf voor altijd toevertrouwd aan het Brood dat mij in elke Eucharistie zal voeden met de herinnering aan Hem Die mij ondanks mijn zonden zo vurig heeft bemind.
Opdat ik nooit meer dorst zou krijgen, zult U morgen Uw Bloed voor mij vergieten op het Kruis dat in mijn ziel gegrift zal worden als de ring van het Verbond.
Ik hoor Uw snikken om zonden die ik nooit heb beseft.
Ik zie U beven, en kan U in mijn lauwheid niet verwarmen.
Ik voel Uw eenzaamheid, en begrijp nu hoe zelden ik U in mijn armen heb gesloten.
Terwijl ik sliep, hebt U de Kelk van de bitterheid van mij weggenomen, want zij mocht niet aan U voorbijgaan, en mijn bloed was mij te dierbaar.
Hoe vaak hebt U de fakkels van mijn verraad Uw Tuin zien naderen, maar in het duister rond mijn ziel zag ik niet de Boom van het Kruis die buiten de muren van de Godsstad op U wachtte.
O Jezus, welke geseling ondergaat nu mijn hart bij de aanblik van Uw zachte ogen vol medelijden. Weldra zullen Uw armen zich voorgoed voor mij openen, want slechts Uw Liefde zal mij redden.
Zie, ik kom, om met U de Wil van de Vader te doen, tot alles volbracht is.
Ik weet, o Gezegende van de Vader, dat U niet lang meer bij mij kunt zijn, want morgen zullen de stenen spreken, en moet het Nieuw Verbond verrijzen op het puin van mijn zonden nadat Uw Bloed de Hemel heeft geopend.
Spreek nog één maal Uw woord van vergeving, want waar U heengaat, kan ik U nu nog niet volgen.
Ik heb niets om U te geven, want ik ben arm geboren. Maar ik geef U mijn hart, dat op dit uur van verzoening heeft gewacht. Neem het met U mee op het Kruis van de eenzaamheid, en zijn laatste klop zal mijn kus van vereniging en eeuwigdurende trouw zijn wanneer het Vuur van Uw Liefde de Hemel voor mij openscheurt.


www.maria-domina-animarum.net

659. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM HEILIGING

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
In de oceaan van genaden die Maria in mij heeft ontsloten, roep ik tot U in het diepste verlangen om Gods Glorie door mijn leven te bezingen.
Ben ik niet geroepen om Heil over de zielen af te roepen?
Ben ik niet in de wereld gezonden om zegen af te smeken voor harten in nood?
Kom dan, o Geest van God, en vervul mij met Goddelijk Licht. Moge Gods Wijsheid mij verlichten. Moge Gods Liefde mij verteren. Moge Gods Wil mij doordringen tot in het diepste van mijn armzaligheid.
Voltrek dan nu aan mij Uw Fiat van heiliging, opdat het Verlossingsmysterie van Jezus Christus in mij verheerlijkt moge worden, want de bloem van mijn ziel wacht slechts op de zon van Uw kracht, en in Uw Licht zal haar geur zielen winnen voor Gods Eeuwig Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

660. SMEEKGEBED OM ONTLEDIGING VAN MIJZELF

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, in Wier macht ik mijn lot heb gelegd,
Maak mijn geest leeg, en vervul hem met Uw gedachten, Uw Wijsheid en Uw kennis.
Maak mijn hart leeg, en vervul het met Uw gevoelens en Uw Liefde.
Maak mijn ziel leeg, en vervul haar met Uw heiligheid.
Zie, mijn Hemelse Meesteres, voor Uw voeten wil ik mij totaal ontledigen van mijzelf, opdat door Uw handen Gods kracht en Gods Wil in mij mogen overvloeien, en ik moge opstaan als een heilige in wie Gods Plan tot voltooiing kan komen.
Spreek dus, o Koningin der heiligen, opdat Uw dienares moge opstaan voor het Ware Leven.


www.maria-domina-animarum.net

661. AANROEPING VAN DE AAN MARIA TOEGEWIJDE ZIEL VOOR DE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres,
Open mijn geest voor de bezieling door de Heilige Geest, en open mijn hart voor een volmaakt berouw, opdat Uw macht als mijn Voorspreekster haar volle uitwerking moge krijgen, en mijn ziel de reinheid moge verwerven die mij waardig zal maken om Uw dienares te zijn.
Moge dit Sacrament mij hierdoor verzoenen met Gods Gerechtigheid, en mij in staat stellen om Zijn Barmhartigheid te verheerlijken.


www.maria-domina-animarum.net

662. GEBED OM EEN LEVEN IN GODS WELBEHAGEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, ik smeek U, wil toch verordenen dat ik voorbestemd moge zijn voor een leven in Uw welbehagen.
Beminde Jezus, wil aan mij de genade van een volkomen Verlossing voltrekken, opdat ik een bouwsteen moge zijn in het fundament van Uw Rijk op aarde.
Beminde Heilige Geest, wil aan mij de volkomen heiliging voltrekken, opdat mijn leven en werken God mogen verheerlijken.
Allerheiligste Maagd Maria, Koningin van mijn hart en ziel, breng mij toch onder de macht van Uw voortdurende leiding en Voorspraak, opdat ik Gods wegen moge bewandelen in een volkomen overeenstemming met de Goddelijke Wil.


www.maria-domina-animarum.net

663. GEBED TOT DE APOSTELEN VAN CHRISTUS VOOR ONZE PRIESTERS

(Myriam van Nazareth)

Heilige apostelen van Jezus Christus, wegbereiders van de ene ware Kerk van God, door de Messias gekozen als eerste stenen van Gods Rijk op aarde. O Heilige Johannes, Petrus, Jacobus, Andreas, Filippus, Bartholomeüs, Thomas, Thaddeüs, Simon, Mattheüs en Jacobus van Alfeüs,
Met vertrouwen bid ik om Uw voorspraak bij de Eeuwige Wijsheid Jezus Christus, Die U heeft bekleed met Zijn kracht.
Wil genaden afsmeken voor onze priesters, opdat zij bezield mogen worden met de geestdrift waarmee U de Nalatenschap van Jezus tot bloei hebt gebracht als bloesems in de nieuwe lente der zielen. Breng hen toch af van de wegen der dwaling die zovelen van hen zijn ingeslagen. Moge de Heilige Geest hen de schoonheid en de betekenis van hun roeping in herinnering brengen.
Bekom hen de genade, het Heilig Misoffer met passende waardigheid, Vuur, en in overeenstemming met Gods verlangens op te dragen, en de bezieling om de schapen van de Goddelijke Herder te leiden naar een leven in diepe vroomheid en heiligheid.
Moge Uw zo machtige tussenkomst redding brengen aan de Kerk die de Christus voor Uw ogen heeft gegrondvest, en aan de Erfenis die U met zoveel Liefde uit Zijn Goddelijke handen hebt ontvangen.
Moge op Uw gezamenlijke voorspraak de Heilige Geest Gods Vuur over de Kerk uitstorten, opdat alle dwaling vernietigd moge worden en de harten ontstoken mogen worden aan de Vlammenzee van Zijn Liefde.
Dit alles vraag ik U in de allerheiligste Naam van Maria, de Koningin van de Apostelen en Hoedster van de Mysteries die Haar Goddelijke Zoon bij de instelling van het Nieuw Verbond aan U heeft toevertrouwd.


www.maria-domina-animarum.net

664. AANROEPING TOT MARIA OM REINIGING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Hemelse zuiverheid,
Laat Uw maagdelijk Bloed in mij overvloeien, opdat mijn hart gereinigd worde.
Blaas Uw adem in mijn mond, bedwelmend als een lentebries, opdat uit mij slechts woorden komen die geuren als bloemen uit het Paradijs.
Roep over mijn geest het Licht van God af, opdat mijn gedachten Heil over de zielen brengen.
Neem mijn ziel in Uw handen, o Moeder van God, opdat elk spoor van onzuiverheid uit mij verbannen moge worden, en ik in mijn hele wezen één moge zijn met U en met de God van Eeuwig Leven.


www.maria-domina-animarum.net

665. DAGELIJKS GEBED TOT MARIA OM ZUIVERHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, allermooiste Lelie van het Hemels Paradijs,
Ik geef mij in Uw handen om door U te worden veranderd in Uw evenbeeld.
Door de verdienste van Uw eeuwige Maagdelijkheid, vestig in mijn lichaam Uw vlekkeloze kuisheid. Weesgegroet...
Door de verdienste van Uw Liefdesvuur, zuiver mijn hart van alle haat, nijd, afgunst, wrok, wrevel, verbittering en onvrede. Weesgegroet...
Door de verdienste van Uw volmaakte Wijsheid, zuiver mijn geest van alle negatieve of vijandige gedachten, droefgeestigheid, zorgen en gepieker. Weesgegroet...
Door de verdienste van Uw engelachtige stilte, zuiver mijn mond van alle negatieve of kwetsende woorden, laster, roddel, achterklap, spot, beledigingen, oordelen en veroordelingen. Weesgegroet...
O eeuwig levende Reinheid, roep het heiligend Licht van de Heilige Geest over mij af, opdat al mijn daden, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens balsem voor de zielen en onderpand voor mijn eigen redding mogen zijn.


www.maria-domina-animarum.net

665 bis. VERHEERLIJKING VAN DE DRIE-ENE GOD

(Myriam van Nazareth)

Elke aanroeping wordt gevolgd door "geprezen zij de Drie-Ene God van Liefde"

 1. De ene God in drie Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, heeft Hemel en aarde gemaakt,...

 2. De Drie-Ene God is de Bron van alle Leven, Licht, heiligheid, kracht, Liefde en Wijsheid,...

 3. God heeft de engelen geschapen om Hem te dienen en de mens na diens schepping bij te staan,...

 4. God heeft de mens geschapen als bekroning van Zijn Schepping,...

 5. God heeft de mens het Aards Paradijs geschonken, tot aan de zonde van ongehoorzaamheid aan de Goddelijke Wil,...

 6. Gods Liefde heeft een Heilsplan voorzien voor de Eeuwige Gelukzaligheid van de zielen die leven in de deugd,...

 7. Gods Gerechtigheid heeft toegestaan dat de mens door lijden in lichaam en geest de zondeschuld kan afbetalen, tot verwezenlijking van het Plan van Heil voor alle zielen,...

 8. God heeft een plaats in de Hemel voorzien voor alle zielen die op aarde leven volgens Zijn Wet van Liefde,...

 9. God heeft de Heilige Maagd Maria voorbestemd tot Overwinnares over alle kwaad en Dageraad van Zijn Rijk op aarde,...

 10. De ziel van de Heilige Maagd Maria is volmaakt heilig geschapen en onbevlekt ontvangen, vrij van de invloed van de erfzonde,...

 11. De Heilige Maagd Maria is door God uitverkoren tot Moeder van Zijn Messias,...

 12. God heeft de Aartsengel Gabriël gezonden om Maria’s medewerking aan Zijn Verlossingsplan te vragen,...

 13. De Heilige Maagd Maria heeft Haar ja-woord gegeven, en is de maagdelijke Moeder van Christus de Verlosser geworden,...

 14. Door Haar ja-woord heeft Maria Zich als eerste totaal gegeven voor de verwezenlijking van de Verlossing van de mensheid,...

 15. God heeft Zijn Zoon Jezus Christus als Messias in de wereld gezonden om de zondige mensheid met de Goddelijke Gerechtigheid te verzoenen,...

 16. Gods Woord Jezus Christus is Mens geworden,...

 17. Met de Komst van de Messias is het tijdperk van Gods Barmhartigheid in de wereld gekomen,...

 18. Jezus Christus heeft de enige Waarheid van God aan de wereld verkondigd,...

 19. Gods Zoon Jezus Christus, het Licht der wereld, heeft de duisternis der zielen gebroken,...

 20. Jezus Christus heeft een Nieuw Verbond van verzoening tussen God en de mensen gesloten,...

 21. Het Nieuw Verbond heeft gestalte gekregen in de instelling van de Eucharistie, het Misoffer tot onophoudelijke vernieuwing van de verzoening,...

 22. Jezus Christus heeft de mensheid de Sacramenten nagelaten als wegen naar verzoening met God en redding van de zielen,...

 23. Jezus Christus heeft tot het uiterste geleden in geest en Lichaam om de dodelijke macht van de zonden te breken,...

 24. Jezus Christus heeft de Dood aan het Kruis gekozen tot Verlossing der zielen,...

 25. In de Heilige Maagd Maria als Medeverlosseres heeft de mens samen met Christus de duivel overwonnen,...

 26. Na Zijn Kruisdood is Jezus uit de dood verrezen als totale overwinning van het Licht op de duisternis,...

 27. Jezus heeft de Heilige Geest over de apostelen gezonden tot bezieling van de nieuwe en ene ware Kerk van God,...

 28. God heeft de Heilige Maagd Maria na een volmaakt zondeloos leven met Lichaam en ziel ten Hemel opgenomen,...

 29. God heeft de Heilige Maagd Maria aangesteld tot Middelares van al Zijn Genaden voor de mensheid,...

 30. God heeft de Heilige Maagd Maria gemaakt tot Voorspreekster voor de mensen bij het oordeel na hun leven op aarde,...

 31. Jezus Christus heeft Zijn Wederkomst beloofd tot vestiging van het Rijk van Liefde,...

 32. De Heilige Geest vormt heiligen tot vestiging van Gods Rijk en tot verheerlijking van Zijn Plan met de mensheid,...

 33. De Heilige Geest inspireert elke ziel tot een leven naar Gods beeld en gelijkenis, om de Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel te verdienen,...


www.maria-domina-animarum.net

667. MEIGEBED TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verrukkelijke Bloesem van de Eeuwige Lente,
Tot U zingt mijn hart, dat naar U verlangt als een bloem naar de lentezon.
Straal toch de volheid van Uw Hemelse Liefde in mij, o wonderbare Schoonheid, opdat ik kan openbloeien en de bedwelmende geuren van Uw heiligheid om mij heen kan verspreiden.
Zie, in mijn hart is Uw Rijk gekomen. Waar Uw voeten rusten, wijkt de lente niet meer. Daarom leg ik mijzelf en al het mijne als een voetbank voor U neer, en de Gelukzaligheid van de dienaren van Uw welbehagen zal mijn ziel veroveren nog vóór de avondzon mijn levensweg kust.
Laat mijn hart zich verheugen onder de aanraking van Uw gezegende hand, zodat alles wat onrein is uit mij verdreven mag worden.
Moge mijn geest zich verheugen in de bekleding met Uw sluier van deugd, opdat hij voor altijd beschermd moge worden tegen bekoring en dwaling, en al mijn gedachten naar U mogen gaan.
Gekomen is Uw mei, o Koningin van al wat leeft en bloeit, en als de bloemen in het veld wil ik U begroeten in de nederigste zuiverheid, om zoals U het zaad van Eeuwig Leven in mij te dragen en weiden van verrukking onder Uw voeten uit te spreiden in een eeuwigdurende verheerlijking, en tot lof en eer aan God, Die U aan mij heeft gegeven als mijn Moeder, Meesteres en Gids op al mijn wegen, tot de zomer die nooit meer eindigen zal.


www.maria-domina-animarum.net

668. PINKSTERNOVENE

(Myriam van Nazareth)

1e dag – Liefde
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, maak mij sterk in de Ware Liefde. Wil mij genezen van elke onvolmaaktheid in mijn relaties tot mijn medemens en tot God. Breek in mij elke onverschilligheid. Wek in mijn hart het Vuur van de heiligen dat in mij alles zal verteren dat in duisternis verkeert, en mijn ziel zal ontvlammen met het Licht dat Gods Heil over de wereld zal brengen.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
(*) De diepe betekenis van deze slotaanroepingen wordt onder de negende dag toegelicht.

2e dag – Innerlijke rust
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, breng mij tot de ware rust. Wil mij genezen van alle onrust, van elke innerlijke strijd, van alle onvrede in mijn hart. Wek in mij het vertrouwen en de stille zekerheid dat God in mij woont en dat mijn hart tot Zijn Rijk kan worden zodra ik al mijn zorgen, alle invloeden uit mijn verleden en alle wereldse invloeden weet los te laten.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

3e dag – Boetvaardigheid en offerbereidheid
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij een geest van ware boetvaardigheid en offerbereidheid. Wil mij genezen van alle zelfzucht, van alle genotzucht, van elke opstandigheid tegen het lijden en de lasten van mijn levensweg. Leer mij de waarde kennen van het wegcijferen van mijn eigen welbevinden tot Heil van mijn medemens.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

4e dag – Inzicht in de ware behoeften van de ziel
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, open de ogen van mijn geest opdat ik de ware behoeften van mijn ziel moge leren kennen. Open de oren van mijn hart voor de noden van mijn ziel die mijzelf verborgen zijn gebleven. Wil mij genezen van alle verkeerde of zondige neigingen en van alle gewoonten die de groei van mijn ziel belemmeren.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

5e dag – Vergevingsgezindheid
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij het vermogen om alles te vergeven wat mensen mij hebben misdaan. Wil mij genezen van alle wrok en van alle bitterheid over onrecht of beledigingen waarvan ik het slachtoffer ben geweest. Leer mij begrijpen dat God mij zal vergeven in de mate waarin ikzelf mijn medemens kan vergeven, en dat ik pas het Ware Geluk zal kennen wanneer ik mij in mijn hart met mijn vijanden kan verzoenen.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

6e dag – Overgave en toewijding
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, leg in mij het vermogen tot een volkomen overgave aan Gods Wil, een stille berusting in datgene wat de Voorzienigheid voor mij beschikt, en een volkomen toewijding aan Maria, opdat ik moge bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Genees mij van de neiging om alles zelf te regelen, mijn zorgen vast te houden en bovenmatige aandacht te schenken aan mijn lasten.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

7e dag – Zuiverheid van mond
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij de zuiverheid van mond, want Jezus zegt "wat uit de mond van de mens komt, verontreinigt hem". Genees mij van alle bekoring tot laster, roddel, kwaadsprekerij, achterklap, leugen, onoprechtheid en valse vleierij. Leer mij liever te zwijgen dan God in mijn medemens te beledigen.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

8e dag – Geloof en godsvrucht
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij de gave van een vurig Geloof en een diepe godsvrucht. Genees mij van alle oneerbiedigheid tegenover God en alles wat heilig is, en van elk gebrek aan vertrouwen op Gods Voorzienigheid. Wek in mij het Vuur dat alle lauwheid in het gebed, in de Heilige Mis en tegenover de Sacramenten uit mij zal verdrijven, en mij zal behoeden voor elke heiligschennis.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

9e dag – Inzicht in eigen fouten en zwakheden
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, open mijn ogen voor mijn eigen fouten en tekortkomingen. Genees mij van al mijn slechte gewoonten, die ergernis kunnen verwekken of mijzelf tot zonde brengen. Maak mij meer bewust van mijn eigen gedrag, opdat ik elke zwakheid in de Liefde en de zuiverheid in mijzelf kan ontdekken en met Gods Genade aan mijzelf kan werken.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.

(*) De Koningin des Hemels wees er ooit op, dat sommige zielen deze slotaanroepingen niet begrijpen zoals deze zijn bedoeld. Zij lichtte daarom toe als volgt:
"De ziel moet er rekening mee houden dat zij niet van de Heilige Geest mag verwachten dat Hij haar diepste wezen, hoedanigheden en gesteldheden voor haar zou ontsluiten zonder haar actieve en verlangende medewerking. God zal nooit toestaan dat de ziel geen eigen inbreng zou hebben in haar eigen groei, ontwikkeling, bloei en vervolmaking.
Deze Pinksternovene is, zoals elk gebed tot de Heilige Geest dat Ik reeds in het kader van Mijn Bloementuin heb geïnspireerd, bedoeld als een dringende aansporing tot intensieve samenwerking tussen de ziel en de Heilige Geest, op grond van een oprecht verlangen van de ziel om zichzelf te leren kennen zoals zij werkelijk is. Slechts in dit geval kan de ziel de verdienste van haar zelfontdekking oogsten.
De zielen mogen nooit vergeten dat de zelfontdekking tot de grootste opdrachten behoort, die God elke ziel op haar levensweg meegeeft. Zelfontdekking is in wezen een levenslange dagelijkse opdracht. God kan de ziel slechts de verdiensten van het volbrengen van deze opdracht bereiden in de mate waarin zij zich totaal voor de Heilige Geest openstelt opdat Hij in haar Zijn Werken moge kunnen voltrekken, en zij deze Werken actief vruchtbaar maakt. Ik wil het uitdrukken in dit beeld: De ziel bereidt grondig haar akker voor, daarna zaait de Heilige Geest het Goddelijk Zaad, en vervolgens bewerkt de ziel zelf dag na dag de bevruchte akker, opdat deze in het uur van haar levensoordeel de door God verlangde oogst moge kunnen opleveren".


www.maria-domina-animarum.net

669. AANROEPING TOT DE HEILIGE WONDEN VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Geprezen zijn de Geselwonden van Jezus. O Goddelijke Verlosser, bevrijd mij van elke lichamelijke bekoring.
Geprezen zijn de Wonden van de doornenkroon van Jezus. O Goddelijke Verlosser, genees mij van alle hoogmoed en trots.
Geprezen zij de Schouderwonde van Jezus. O Goddelijke Verlosser, help mij, mijn dagelijkse lasten te dragen in overgave.
Geprezen zijn de Wonden van de handen van Jezus. O Goddelijke Verlosser, weerhoud mij van alle handelingen die geen Heil over mijn medemens brengen.
Geprezen zijn de Wonden van de voeten van Jezus. O Goddelijke Verlosser, leid mij af van alle dwaalwegen.
Geprezen zij de Wonde van de zijde van Jezus. O Goddelijke Verlosser, genees mij van elk gebrek aan Liefde.
Geprezen zijn de onbekende Wonden van Jezus. O Goddelijke Verlosser, maak mij bewust van alle mij onbekende slechte gewoonten en onzuivere neigingen.


www.maria-domina-animarum.net

670. GEBED OM DE DAUW VAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

O dauw van de Heilige Geest, daal over mij neer, en besproei mijn lichaam, opdat ik doordrongen moge worden van Gods kracht.
Besproei mijn geest, opdat ik Gods Mysteries moge doorgronden in de volheid waarin deze gunst mij mag worden verleend.
Besproei mijn hart, opdat het zich moge openen voor de hoogste ervaring van de Hemelse Liefde.
Besproei mijn ziel, opdat Gods hoogheilige Orde in mij verwezenlijkt moge worden.


www.maria-domina-animarum.net

671. TOEWIJDING VAN MIJN LASTEN AAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Uit Liefde tot Uw Plan van Heil voor de zielen verenig ik mijn vermoeidheden met het Lijden van Jezus Christus, onze Verlosser, en de Smarten van Maria, onze Medeverlosseres.
Al mijn lasten leg ik op het heilig Kruis van Calvarie als betaalmiddel voor het Heil van zielen, om de komst van Uw Rijk te helpen bespoedigen, en als bijdrage tot de bevrijding van mijn eigen hart. Moge het kruis dat mij op de schouders is gelegd, mij diep in de Harten van Jezus en Maria begraven en mij laten delen in het genadevol Verlossingswerk dat Zij met de offerande van Hun eigen Leven hebben bezegeld.


www.maria-domina-animarum.net

672. GEBED TOT MARIA, MIJN HEMELSE MOEDER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Klein ben ik geboren. Zo heeft het God behaagd, want Hij heeft mij U tot Moeder willen geven.
Geprezen zij de dag van Uw ja-woord aan de engel, want hij heeft de zon zien opgaan boven de levensweg die God voor mij heeft voorzien.
U hebt de nacht aan mijn einder doorbroken, o Maria, want U hebt Uzelf tot mijn Moeder gemaakt.
U hebt mijn hart opnieuw gebaard, want U hebt mij als Uw kind gewild.
O gezegende Moederschoot die Jezus heeft omsloten, hoe kan mijn hart nog wenen, tenzij in vereniging met Uw Moedertranen tot Heil van Uw kinderen.
Aan U ben ik gegeven, o Moeder, van U wil ik blijven tot in de eeuwigheid, want slechts in U is het voedsel dat Jezus heeft gesterkt voor het Kruis en de verheerlijking.
Wil mij voeden, o Moeder, aan Uw Bloed dat Gods kracht in zich draagt.
Wil mij laven aan de melk van Uw onvergelijkbare heiligheid.
Wil mij onderrichten met de onuitsprekelijke Wijsheid die Gods Geest in U heeft verzegeld voor de vorming van Uw kinderen van alle eeuwen.
Van U zal ik altijd zijn, want voor U ben ik geschapen, door U ben ik geboren voor het Leven der eeuwigheid, met U wil ik mijn weg voltooien, en in U zal ik opgaan naar de Bron waarin de voorbestemming van onze eenheid is geboren uit het groot Mysterie van Gods Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

673. DANKGEBED TOT MARIA OM HAAR JA-WOORD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Lelie Die Hemel en aarde in verrukking brengt,
Als Voorbode van Zijn Plan van Verlossing heeft God U het uniek voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis geschonken.
Toen de volheid der Tijd gekomen was, heeft Zijn engel het lot van de zielen aan Uw voeten neergelegd.
In volmaakte overgave en de heiligste Liefde hebt U Uw hele leven aan Gods Hart toevertrouwd als de kiem waaruit Zijn Plan zou openbloeien als een Bloesem van redding en heerlijkheid.
En het Woord is Vlees geworden, en dankzij U heeft het onder ons gewoond.
O schitterend Licht, voor zovelen verborgen achter de wolken der onwetendheid, welk vlees en bloed heeft geen schuld jegens U?
Heb dank, o Gezegende, want Uw ja-woord heeft de Eeuwige Lente gebracht.
Heb dank, want Uw ja-woord heeft de ketenen der ballingschap met goud bekleed.
Heb dank, want Uw ja-woord heeft de Hemelse Schatkamer ontsloten voor elke ziel die in Uw navolging 'ja' zegt tot Hem Die in ziel en Bloed één met U is geworden, Jezus Christus Uw Zoon, onze Verlosser.


www.maria-domina-animarum.net

674. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM HET WARE LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Licht der Eeuwige Liefde,
In U wil mijn hart verzinken in de restloze offerande van mijn eindigheid.
Kom, o Drager van alle Goddelijke Mysteries, en stort Uzelf in mij uit, opdat ik waarlijk moge leven.
Heb erbarmen met de verblinding die de erfzonde als een sluier van nevel om mijn ziel heeft gevlijd, want mijn ogen verlangen zo naar de aanschouwing van het Ware Licht.
Vervul mij met de volheid van het Ware Leven, opdat mijn ziel geheiligd worde, en ik de kracht, de Wijsheid en het Licht van God naar de zielen moge leiden.
Laat mijn hart en geest leven in de werkelijkheid die boven deze wereld uitstijgt, opdat mijn ziel slechts Hemelse reinheid moge ademen, mijn hart de vreugde van de Goddelijke bezieling moge ervaren, en ik in God moge sterven tot Eeuwig Leven.


www.maria-domina-animarum.net

675. AKTE VAN OVERGAVE AAN MARIA IN DE GODDELIJKE WIL
(vooral bedoeld voor de totaal aan Maria toegewijde)

(Myriam van Nazareth)

Zie, mijn God, ik ben gekomen om Uw Wil te doen. Ik geef mij volkomen aan Maria als Haar slavin/slaaf, opdat Zij mijn opperste en onbetwiste Meesteres zou zijn tot het einde der tijden.
O, Jezus, eeuwige Hogepriester, wil aan mij de Hemelse Bruiloft met Maria voltrekken, opdat ik volkomen kan leven in de Goddelijke Wil, zoals Zij mij dat heeft voorgedaan.
Moge Uw Geest dit heilig verbond in mijn ziel bezegelen.


www.maria-domina-animarum.net

676. DAGELIJKSE AANROEPING TOT ZUIVERING VAN DE AARDE

(Myriam van Nazareth)

O God, stuur nu Uw engelen uit over de aarde, opdat zij gezuiverd worde tot voorbereiding van Uw Rijk.
Moge de allerheiligste Maagd Maria, onze Medeverlosseres, nu alle kwaad verpletteren in de macht van Haar Onbevlekte Ontvangenis en in het Licht van het Kruis van Jezus Christus.


www.maria-domina-animarum.net

677. SMEEKGEBED VAN DE AAN MARIA TOEGEWIJDE ZIEL OM VERGIFFENIS

(Myriam van Nazareth)

Maria, mijn hoogvereerde Hemelse Meesteres,
Ik smeek U om vergeving voor elke keer dat ik mijn eigen weg ben gegaan.
Ik smeek U om vergeving voor elke keer dat ik U niet heb gehoorzaamd.
Ik smeek U om vergeving voor elke keer dat ik mij tegen Uw ingevingen en Uw leiding heb verzet.
Ik smeek U om vergeving voor elke keer dat ik iets heb gedaan zonder eerst Uw raad en Uw toestemming te vragen.
Ik smeek U om vergeving voor elke dag waarop ik mij niet voor U heb vernederd.
3 x Weesgegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

678. AKTE VAN KLEINHEID VOOR MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, oneindig verheven door Uw nederigheid, hoe hulpeloos ben ik toch op de weg der engelen waarop U mij roept naar de armen van het Kruis der verheerlijking. Reik mij Uw heilige hand, en wees mijn Gezellin tot het uur van mijn zonsondergang.
Hoe kan ik rust vinden, tenzij U in mij woont.
Hoe kan ik openbloeien, tenzij Uw Vuur mij verwarmt.
Hoe kan ik uit mijn ketenen opstaan, tenzij U mij bevrijdt.
Hoe kan ik de Hemel vinden, tenzij Uw Heerlijkheid mijn weg verlicht.
Hoe kan ik leven, tenzij ik uit U herboren mag worden.


www.maria-domina-animarum.net

679. AKTE VAN VERGEVING IN TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Bloem van volmaakte Liefde,
Omdat ik Uw kind wil zijn in hart en ziel, in woorden, daden en gevoelens, kom ik U smeken om de kracht en de Liefde tot een volmaakte vergeving aan alle mensen die ooit tegen mij hebben misdaan.
Aanschouw de talloze wonden van mijn hart, o Moeder, en zie hoe vaak zij nog steeds bloeden met het gif der verbittering.
Zie hoe zij mijn ziel blijven verzwakken, hoe hun koorts mijn hart heeft verziekt en hoezeer zij mijn ogen hebben afgewend van het Licht.
Ik smeek U, wil nu alle wortels van onvrede uit mijn hart uitroeien en ze in het Vuur van Uw alles verterende Liefde werpen, opdat de bodem van mijn ziel voorgoed gezuiverd moge worden.
Ik leg in Uw Hart mijn vaste wil om alles te vergeven. Elke moeilijkheid om te vergeven vertrouw ik toe aan Uw Liefde, opdat door Uw almachtige Voorspraak mijn eigen ziel gerechtvaardigd moge worden en mijn intentie tot vergeving door God gebruikt moge worden tot bekering en vrijspraak van hen die tegen mij hebben misdaan.
In deze intentie wil ik leven en sterven.


www.maria-domina-animarum.net

680. NACHTAANROEPING TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In dit nachtelijk uur geef ik mijzelf over aan Uw eeuwig stralend Licht dat geen nacht kent, opdat alle duisternis uit mij verdreven moge worden.
Ik leg mijn hart in het Vuur van Uw Hart, opdat het gelouterd en gezuiverd moge worden.
In volkomen overgave werp ik mij voor U neer, o Koningin van de nacht, opdat de zon van de Hemelse Dageraad in mijn ziel moge opgaan, want in U schittert de overwinning van het Licht op de duisternis vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis.
Kom en heers nu in mij, o Maan aan Gods Hemel, opdat het Licht van Uw heiligheid mij moge vervullen tot verblinding van elke kracht die tot vernedering onder Uw voeten is voorbestemd.


www.maria-domina-animarum.net

681. DAGELIJKSE AANROEPING IN TIJDEN VAN VERVOLGING

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van Jezus en Schrik der duivelen,
In deze moeilijke uren kom ik tot U in vertrouwen op de oneindige macht die U door God is geschonken.
U is de zuivering van de wereld en de heiliging van zielen in handen gelegd.
Tot U vlucht ik als mijn laatste hoop op bevrijding uit de strikken van het kwaad dat mij bedreigt.
Kom mij toch te hulp, o Schild der vervolgden, want de duisternis heeft haar web om de wereld gespannen.
Wil toch Gods engelen zenden om alle zielen te redden die Gods Liefde zoeken, en alle zielen te bekeren die door de satan worden misbruikt om zijn belangen te dienen.
Ik smeek U, o Maria, wil nu de wereld bevrijden uit de greep der duivelen, opdat Gods Rijk spoedig op aarde moge komen.


www.maria-domina-animarum.net

682. AANROEPING OM EENWORDING MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verblindende Schoonheid, volmaakter dan de engelen,
Maak mij één met U in de zuiverheid, want ik wil Uw engel zijn.
Maak mij één met U in de Liefde, want ik wil Uw eeuwige toevlucht zijn.
Maak mij één met U in de smart, want ik wil Uw troost zijn.
Maak mij één met U in het offer, want ik wil Uw lam zijn.
Maak mij één met U in de heiligheid, want ik wil Uw tempel zijn.


www.maria-domina-animarum.net

683. BEVRIJDINGSGEBED VOOR EEN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis vermag niets tegen het Licht.
Alle kwaad dat deze ziel is toegewenst, wordt opgenomen in het Licht van Jezus Christus, en keert naar haar bron terug om er tot getuigenis van bekering te worden, want wanneer de duisternis gaat naar het Licht, keert zij als Licht naar haar bron terug.
Zo beschikt het de Eeuwige Vader, zo bekrachtigt het de Verlosser Jezus Christus, zo voltrekt het de Heilige Geest, en bezield met Gods Wil lever ik u, duistere kracht, over aan de Allerheiligste Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis en Medeverlosseres, onder Wier voeten gij nu tot stof vernietigd zult worden.

Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der Hemelse machten. Vol zijn Hemel en aarde van Uw Heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef (naam) de Vrede van Christus.


www.maria-domina-animarum.net

684. AANROEPING TOT MARIA NA DE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mogen op Uw Voorspraak Gods eigenschappen in mijn ziel overvloeien en mij heiligen voor het Eeuwig Leven.
Al mijn intenties voor het Heil van zielen leg ik in Uw handen. Wil ze voor altijd in Uw Hart verzegelen.


www.maria-domina-animarum.net

685. TOEWIJDING AAN GOD TOT EERHERSTEL

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Door het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, en in vereniging met het Kruisoffer van Jezus Christus, geef ik mijzelf aan U tot eerherstel voor alle zonden van de mensheid van alle tijden, tot herstel van de Goddelijke Orde in de Schepping, en tot goedmaking van Uw zwaar beledigde Liefde.
Op grond van mijn zelfofferande aan U smeek ik om de vestiging van Uw Rijk op aarde en de wedergeboorte van de zielen in het Licht van de Heilige Geest.


www.maria-domina-animarum.net

686. VERHEERLIJKING AAN DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Elk van de volgende 21 uitspraken wordt gevolgd door: "Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen"

Ik verheerlijk U, Eeuwige Vader, Schepper van Hemel en aarde.
Ik verheerlijk U, Eeuwige Vader, almachtige en alwetende God.
Ik verheerlijk U, Eeuwige Vader, Bron en Bestemming van alle schepselen.
Ik verheerlijk U, Eeuwige Vader, Oorsprong van alle Licht.
Ik verheerlijk U, Eeuwige Vader, Bron van de Eeuwige Waarheid.
Ik verheerlijk U, Eeuwige Vader, Zetel van de Eeuwige Gerechtigheid.
Ik verheerlijk U, Eeuwige Vader, Hart van alle zielen.

Ik verheerlijk U, Jezus Christus, Licht der wereld.
Ik verheerlijk U, Jezus Christus, Verlosser van de mensheid.
Ik verheerlijk U, Jezus Christus, Mens geworden Woord van God.
Ik verheerlijk U, Jezus Christus, enige Messias van God.
Ik verheerlijk U, Jezus Christus, Genezer van alle zielen.
Ik verheerlijk U, Jezus Christus, Weg naar het Eeuwig Leven.
Ik verheerlijk U, Jezus Christus, verrezen Offerlam voor de zonden.

Ik verheerlijk U, Heilige Geest, Bron van de Eeuwige Wijsheid.
Ik verheerlijk U, Heilige Geest, Bron van alle heiligheid.
Ik verheerlijk U, Heilige Geest, Bezieler van alle geesten.
Ik verheerlijk U, Heilige Geest, Vuur van alle harten.
Ik verheerlijk U, Heilige Geest, Licht voor de ogen der ziel.
Ik verheerlijk U, Heilige Geest, Zon in de nacht.
Ik verheerlijk U, Heilige Geest, Boom van alle deugden.


www.maria-domina-animarum.net

687. GEBED TOT MARIA, KONINGSDOCHTER

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Dochter van de Koning der eeuwigheid,
Ik werp mij voor U neer in al mijn onwaardigheid.
O Parel aan de kroon van de Eeuwige Vader, kom mij toch te hulp in mijn onzuiverheid, en red mijn ziel uit haar ellende, want Uw schoonheid heeft God in verrukking gebracht.
O Scepter van God de Zoon, Moeder aan Wie de macht over alle genaden is toevertrouwd, raak toch mijn ziel, mijn hart en mijn geest aan met Uw gezegende handen, opdat bronnen van heiliging in mij kunnen ontspringen.
O Troon van de Heilige Geest, Schatkamer van Gods Mysteries, maak toch mijn hart tot gevangene van Uw Liefdesvuur, en laat toch de heilige dauw van Uw geest mij bekleden met de mantel van Eeuwig Leven, opdat ik volkomen van U kan blijven.
O Koningsdochter, aan Uw volmaakte schoonheid, macht en heiligheid wil ik mij restloos geven. Wil mij de genade bekomen, voor eeuwig Uw onderdaan te zijn in Gods Rijk van het Licht.


www.maria-domina-animarum.net

688. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING VAN MIJN HART EN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verkwikkende Dauw uit de Bron van Gods Hart,
Aan Uw voeten leg ik mijn hart dat zozeer lijdt onder de stormen van het leven.
Wil toch mijn nederige tempel betreden, o Toevlucht der zondaars en Hoop van kwijnende zielen, want de bloem van mijn ziel dorst naar Uw genezende Liefde.
Wil nu mijn ketenen verbreken, o allerzuiverste Moeder, opdat mijn ziel moge vluchten uit de kerker die haar gevangen houdt.
Bevrijd mij uit mijn herinneringen, want zij verhinderen mijn vlucht naar Gods armen.
Bevrijd mij van de banden der wereld, want zij bevuilen het kleed dat U om mijn ziel hebt geweven.
Bevrijd mij van mijn twijfels, want zij verduisteren de Hemel boven mijn hart en beroven mij van de stralen van Gods Geest.
Leer mij mijzelf te vergeven, want pas wanneer mijn oude ik begraven is, kan mijn ziel opnieuw geboren worden.
Bevrijd mij toch, o Moeder, opdat de Tuin van Gods Heerlijkheid zich voor mij moge openen.


www.maria-domina-animarum.net

689. UITBOETINGSKROONTJE TOT DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Elke aanroeping wordt gevolgd door:

"Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.
Jezus, verdrink alle kwaad in Uw Bloed.

Heilige Geest, stort Licht in de zielen".

1. Zonden tegen de Godheid en de Heiligheid

Onze Vader, die in de Hemelen zijt...

  1. Ik vraag vergiffenis voor alle godslasteringen.
  2. Ik vraag vergiffenis voor alle vloeken.
  3. Ik vraag vergiffenis voor alle ontwijdingen van heilige voorwerpen.
  4. Ik vraag vergiffenis voor alle heiligschennissen tegen het Kruis.
  5. Ik vraag vergiffenis voor alle heiligschennissen tegen de Heilige Maagd
Maria.
  6. Ik vraag vergiffenis voor alle antichristelijk gedrag en antichristelijke
uitspraken
  7. Ik vraag vergiffenis voor elke uiting van duivelsverering.
  8. Ik vraag vergiffenis voor alle vervolging van christenen.
  9. Ik vraag vergiffenis voor elke poging om het christendom te vernietigen.
10. Ik vraag vergiffenis voor alle uitingen van materialisme.

2. Zonden tegen de Schepping en tegen het Leven

Onze Vader, die in de Hemelen zijt...

  1. Ik vraag vergiffenis voor alle moorden.
  2. Ik vraag vergiffenis voor alle zelfmoorden.
  3. Ik vraag vergiffenis voor alle abortussen.
  4. Ik vraag vergiffenis voor alle gevallen van euthanasie.
  5. Ik vraag vergiffenis voor elke verwoesting van milieu en natuur.
  6. Ik vraag vergiffenis voor alle misbruik van dieren.
  7. Ik vraag vergiffenis voor alle uitingen van anticonceptie.
  8. Ik vraag vergiffenis voor alle misbruik van medicijnen.
  9. Ik vraag vergiffenis voor alle misbruiken in de geneeskunde.
10. Ik vraag vergiffenis voor alle drugs en andere verslavingen.

3. Zonden tegen de Liefde

Onze Vader, die in de Hemelen zijt...

  1. Ik vraag vergiffenis voor alle oorlog.
  2. Ik vraag vergiffenis voor alle haat.
  3. Ik vraag vergiffenis voor alle ruzies en onenigheden.
  4. Ik vraag vergiffenis voor alle onverdraagzaamheid.
  5. Ik vraag vergiffenis voor alle jaloersheid.
  6. Ik vraag vergiffenis voor alle agressie en mishandeling.
  7. Ik vraag vergiffenis voor alle spot en kwetsende woorden.
  8. Ik vraag vergiffenis voor alle racisme en volkerenmoord.
  9. Ik vraag vergiffenis voor alle diefstal.
10. Ik vraag vergiffenis voor alle kinderverwaarlozing.

4. Zonden tegen de Zuiverheid

Onze Vader, die in de Hemelen zijt...

  1. Ik vraag vergiffenis voor alle verkrachtingen.
  2. Ik vraag vergiffenis voor alle vormen van pornografie.
  3. Ik vraag vergiffenis voor alle prostitutie.
  4. Ik vraag vergiffenis voor alle aanstootgevend gedrag.
  5. Ik vraag vergiffenis voor alle seksuele misbruiken.
  6. Ik vraag vergiffenis voor alle onzuivere woorden.
  7. Ik vraag vergiffenis voor alle onzuivere gedachten.
  8. Ik vraag vergiffenis voor alle onzuivere gevoelens.
  9. Ik vraag vergiffenis voor alle onzuivere verlangens.
10. Ik vraag vergiffenis voor alle onzuiverheden in de media.

5. Zonden tegen de Eredienst en de Sacramenten

Onze Vader, die in de Hemelen zijt...

  1. Ik vraag vergiffenis voor alle heiligschennende Communies.
  2. Ik vraag vergiffenis voor alle uitingen van modernisme in de Kerk.
  3. Ik vraag vergiffenis voor alle vervormingen van Bijbel en liturgie.
  4. Ik vraag vergiffenis voor alle Missen opgedragen in staat van ongenade.
  5. Ik vraag vergiffenis voor alle lauwheid in gebeden.
  6. Ik vraag vergiffenis voor alle onverschilligheid tegenover het Misoffer.
  7. Ik vraag vergiffenis voor alle oneerbiedigheden op gewijde plaatsen.
  8. Ik vraag vergiffenis voor alle ongehoorzaamheid tegenover de Paus.
  9. Ik vraag vergiffenis voor alle onverschilligheid tegenover de Biecht.
10. Ik vraag vergiffenis voor alle ongeloof jegens alle Sacramenten.


www.maria-domina-animarum.net

690. OFFERGEBED TOT VERGOEDING VAN ZONDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik smeek op Uw Voorspraak om vergeving voor elk ogenblik van mijn leven dat U en Jezus heeft mishaagd, voor elke Traan die ik U heb gekost, en voor elke gelegenheid die ik heb verzuimd om het goede te doen.
Voor dit alles wil ik U vergoeden met het geschenk van mijn leven, met alle Liefde van mijn hart, en met alle pijn over mijn eigen onvolkomenheid.
Moge de nacht van de onwijsheid, de zonde en de bekoring in mij doorbroken worden door de stralen van Gods Geest voor de dageraad van een nieuw leven in deugdzaamheid.
Wil mijn ziel maken tot een schatkamer van kracht, volharding, Wijsheid en Goddelijke genade, opdat het Licht uit Uw Hart in mij het Vuur van de heiligheid kan ontsteken, tot verheerlijking van het Lijden dat de Verlosser voor mij heeft volbracht vóór de schepping van mijn ziel.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is bedoeld als een schuldbelijdenis om zuivering af te smeken, opdat de kracht van Uw gebeden en offers niet zou worden verminderd door de negatieve invloed van dagelijkse zonden en fouten. Het ontslaat niet van het Sacrament van de Biecht, doch kan helpen om de Vrede in de ziel te herstellen wanneer U zich om één of andere reden 'onrein' voelt.

691. AANROEPING TOT MARIA OM BEVRIJDING VAN SCHULD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, machtige Voorspreekster bij Gods Gerechtigheid,
Wil over mijn ziel woorden van schuldbevrijding uitspreken, opdat zij in een staat van grotere genade moge verkeren en mijn gebeden voor het Heil van mijn medemens met een grotere kracht en zuiverheid als gelouterde Vlammen mogen binnentreden in het brandend Hart van God.
Boven alles verheven Reinheid, zuiver mijn hart, reinig mijn geest, verlos mijn ziel, en red mij, opdat ik in mijn armzaligheid mijn medemens kan helpen redden.


www.maria-domina-animarum.net

692. HYMNE VAN LIEFDE AAN DE VERLOSSER JEZUS CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, lijdende Messias,
In U komt mijn hart zich laven aan de Wijn van het Eeuwig Verbond, want de verblindende stralen van het Licht der Verlossing hebben de Bruiloft voltrokken met de duisternis van onze dwalingen.
Zalig de maan boven Gethsemani, want zij zal voor eeuwig getuigen hoe U de gifbeker der zonden hebt gedronken.
Reeds wordt de aarde gekust door Uw Bloed, het avondrood van het Oud Verbond, want uit U stromen de parels van de grootste Barmhartigheid die God voor Zijn schepselen heeft bereid.
Dorstig drinkt de zondige bodem der zielen Uw Tranen terwijl Uw voeten hem kussen, wankelend onder het Kruis, Teken van Tegenspraak, Boom van uitboeting als antwoord op de boom van de erfzonde, die nu wordt gesnoeid door de gehoorzaamheid van de nieuwe Adam en de nieuwe Eva.
In blinde overgave, verteerd door het Vuur van de Liefde, laat U Uzelf als het grote Offerlam aan God opdragen op het levend Altaar van het Hart van Maria, om door alle zielen verlaten de Bruiloft met het Kruis te voltrekken.
O stervende Verlosser, stralend van Licht, hoezeer is mijn verstand verblind door de overmaat van Licht die U in mijn hart hebt opgewekt. Waar krijg ik toch vat op U, o allerheiligste Mysterie van Liefde.
Zoals de zeven kleuren van de regenboog samen het volkomen licht vormen, spreekt U Uw zeven Kruiswoorden als laatste getuigenissen van het Eeuwig Licht van Gods Woord, tot U de geest geeft in de duistere nacht der zielen, om de Zon der Verlossing te baren in Uw Kruisdood tot Eeuwig Leven.
Drie dagen nog zal mijn ziel geen Licht vinden, tot haar Verlosser het ochtendgloren der Verrijzenis in haar heeft gewekt.
Want zie, Hij zal opstaan, en de Bruiloft der onvergankelijke Liefde zal ook aan mij voltrokken worden, want tot Uw Liefde ben ik geroepen sedert de Vader mijn ziel heeft gekneed uit de bloemen aan de Bron van alle Leven.


www.maria-domina-animarum.net

693. AANROEPINGEN TOT HET HART VAN MARIA OM HULP

(Myriam van Nazareth)

Hart van Maria, dat de mensen zozeer heeft bemind, sta mij bij.
Hart van Maria, dat zozeer voor de mensen geleden heeft, sta mij bij.
Hart van Maria, dat door het Zwaard van Smarten is verscheurd, sta mij bij.
Hart van Maria, dat aan de wereld gestorven is, sta mij bij.
Hart van Maria, Kroon van Gods Wonderwerken, sta mij bij.
Hart van Maria, dat alle mensen in Zich heeft geborgen, sta mij bij.
Hart van Maria, dat volmaakt één is geworden met het Hart van Jezus, sta mij bij.
Hart van Maria, Vlam van Liefde uit het Vuur van de heiligende God, sta mij bij.
Hart van Maria, gedrenkt door het Goddelijk Bloed van het Kind Jezus, sta mij bij.
Hart van Maria, Bron van reddende verzuchtingen van Voorspraak, sta mij bij.
Hart van Maria, heilige begraafplaats van mensenzonden, sta mij bij.
Hart van Maria, Schatkamer van Gods Genaden, sta mij bij.


www.maria-domina-animarum.net

694. KORTE OCHTENDTOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik geef mij vandaag aan U met alles wat ik ben en heb.
Wil al mijn ervaringen en alle ontmoetingen van deze dag doorstralen met het Licht van God dat U vervult, opdat niets in mijn leven nog voedsel zou geven aan het kwaad. Help mij, alles te vergeven wat mensen tegen mij misdoen. Wil mij leiden en besturen in alles wat ik doe en zeg, en laat Uw allerzuiverste Hart in mij kloppen, opdat ik een levend Evangelie moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

695. AKTE VAN ZELFVERLOOCHENING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, door God geroepen tot Meesteres van mijn hele wezen, aan U heeft mijn hart zich gegeven voor een leven in Uw dienst.
Maak mij tot een werktuig in Uw handen.
Beweeg mij, gebruik mij, behandel en kneed mij volgens Uw Wil, opdat ik moge weten dat slechts God al mijn werken bestuurt.
Ik smeek U dat U in mij elk verzet, elke onwil en opstandigheid zou breken en mij zou maken tot een spiegel van gehoorzaamheid, opdat ik slechts zou leven en werken op het Vuur van Uw heilige verlangens.
Moge geen woord uit mijn mond komen dat niet door U beademd is.
Moge geen daad van mijn handen niet eerst door Uw handen aangeraakt zijn.
Moge geen van mijn gedachten uit een andere geest ontspringen dan de Uwe.
Moge mijn bloed niet meer bewogen worden tenzij door het kloppen van Uw Hart.
Mijn Hemelse Meesteres, in Uw handen beveel ik mijn ziel, mijn geest, mijn hart en mijn lichaam om in U te sterven, verteerd in het Vuur van Uw Liefde, want slechts wanneer U volmaakt in mij leeft, zal de Vrede der gelukzaligen mij vervullen met Gods Wil, en zal het Paradijs van het Eeuwig Heil in mij zijn geur verspreiden nog vóór de weg ten einde loopt.
In U doe ik afstand van mijzelf, o Parel en Trots van de Drie-Ene God, want in U zijn Schepping, Verlossing en heiliging één geworden, en in mijn zelfverloochening aan Uw voeten zal Uw grootheid verheerlijkt worden tot de uiteinden der aarde.


www.maria-domina-animarum.net

696. AKTE VAN OVERLEVERING VAN MIJZELF AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin der heiligen,
Hoe zwaar is de strijd van de ziel om zich te bevrijden uit de netten van bekoring en zonde. Slechts Uw gevangene wil ik zijn, opdat ik de vrijheid der heiligen moge erven in de schaduw van het Kruis. Met alle krachten van mijn ziel smeek ik U, o machtige Meesteres van mijn hele wezen:
Sluit mij op in de diepste kamer van Uw Hart, opdat ik slechts in U zou leven en totaal aan mijzelf zou sterven.
Sluit mij in U op, mijn Meesteres, opdat ik deel moge krijgen aan de Goddelijke Mysteries die mij vrij zullen maken.
Sluit mij op in de Ziel die Goddelijke macht heeft gekregen.
Sluit mij op in het Hart dat brandt met Gods Liefde.
Sluit mij op in de geest die Gods Wijsheid bezit.
Sluit mij op in de allerheiligste Tempel van Uw maagdelijk Lichaam, opdat mijn eigen lichaam geheiligd moge worden tot een offergave van Heil en Verlossing.
Spreek toch Uw woord van bevrijding, o Middelares van alle goeds, opdat de kerker van mijn ziel moge opengaan, want ik begeer slechts de ketenen die mij voor eeuwig aan Uw Hart zullen binden.
Zie, tot Uw bezit en eigendom ben ik geroepen, want slechts in U kan de bloem van mijn ziel zich openen om de stralen van Gods Heerlijkheid in zich op te nemen en tot bron van honing te worden voor zielen die hebben gedronken aan de bittere kelk van de zonde.


www.maria-domina-animarum.net

697. SMEEKGEBED TOT MARIA OM EEN LEVEN IN DE GODDELIJKE WIL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de volmaaktheid,
Opdat al mijn handelingen één mogen zijn met Gods Plan van Bestemming voor de mensheid, wijd ik mij totaal en onvoorwaardelijk toe aan de Goddelijke Wil die in U de hoogste trappen der volmaaktheid heeft bereikt.
Wil mij volkomen, onverdeeld en voor eeuwig opnemen in Uw Hart, het Rijk van de absolute heiligheid en Spiegel van Gods Wil.
Laat mijn hele wezen in U overvloeien, en maak mij volmaakt één met U.
Neem mij totaal op in de macht van de Vader, in de Wijsheid van de Zoon en in de Liefde van de Heilige geest, opdat ik volkomen geheiligd moge worden, en zoals U deel moge krijgen aan de Goddelijke eigenschappen en Mysteries die al mijn handelingen, woorden, gedachten en bestrevingen de kracht zullen verlenen om Heil te brengen over de mensheid.
Wil uit mij alles wegbranden wat niet op U lijkt, opdat God in mij de vruchten van Zijn welbehagen moge vinden, die Hij ooit voor het eerst in U tot rijping heeft gebracht.
Mijn Hemelse Meesteres, richt nu mijn schreden, beweeg mijn handen, spreek door mijn mond, denk en voel in mij, opdat ik in volmaakte eenheid met U moge leven in de Goddelijke Wil.


www.maria-domina-animarum.net

698. AANROEPING TOT MARIA OM HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van het Licht,
Geen duisternis kan standhouden waar U regeert. Daarom smeek ik met alle krachten van mijn ziel om Uw leven en werking in en door mij.
Zuiver mijn ziel, mijn geest, mijn hart en mijn lichaam, opdat ik volkomen ontvankelijk moge worden voor het Hemels Licht.
Wek in mij een afschuw voor alles wat U mishaagt.
Laat in mij Gods Vrede heersen, die de adem is van Uw gemoed.
Moge Uw heilige zachtmoedigheid mijn ziel verzegelen, opdat de golven van mijn gemoed de rust van Gods bezieling mogen erven.
Sta niet toe dat ik nog één daad stel, nog één woord spreek, nog één gedachte in stand houd of nog één verlangen koester, die niet door U in mij zijn gelegd.
Wil mij bewaken, o Gids van al mijn doen en laten, opdat niets van alles wat ik ben nog de duisternis moge dienen, doch mijn hele wezen een verheerlijking moge zijn aan het Licht dat Uw Liefde in mij heeft gebracht.


www.maria-domina-animarum.net

699. AKTE VAN TOTALE TOEWIJDING AAN MARIA IN DE GODDELIJKE WIL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Spiegel van Gods Wil,
Ik leg mijn hele verleden, tot en met de geringste van mijn handelingen, alsook elke handeling, elk woord en elke gedachte van mijn verder leven, in de Goddelijke Wil, opdat elk ogenblik van mijn leven geheiligd moge worden en in overeenstemming zou zijn met Gods Werken.
Onder Uw ogen trek ik alle zielen in mijn hart, en leg ik mijn hart in Uw Hart, Rijk van de Goddelijke Wil, opdat in mij alle zielen met elkaar verenigd toegewijd zouden worden aan Uw heerschappij als Koningin van Gods Rijk. Moge Gods Liefde, kracht en Wijsheid hen samensmeden tot een heilige ketting van Licht.
Verwijder toch uit mij elk verlangen dat mij wegleidt van de heiligheid en mijn wortels uit de bodem van de Goddelijke Wil dreigt los te maken. Houd mijn hart zo stevig onder Uw heerschappij dat al mijn behoeften slechts rusten in U, in Wie niets buiten Gods Wil regeert.
Leid en bestuur mij, beheers mij, vorm en kneed mij tot Uw evenbeeld, opdat Gods Plan in en door mij tot verwezenlijking moge komen.
Mijn machtige Hemelse Meesteres, spreek slechts één woord, opdat door de genade van Uw Voorspraak de Goddelijke Orde hersteld moge worden in mijn ziel en in de zielen van alle mensen die U op mijn weg zult leiden.
Aan U vertrouw ik mijn hele wezen toe. Sta niet toe dat in mij nog iets geboren wordt dat niet gegrondvest is in de Goddelijke Wil, want ik verlang slechts Uw tempel op aarde te zijn, een heilig altaar voor het eeuwigdurend Verlossingsoffer, opdat Gods Wil en Uw macht in mij verheerlijkt mogen worden.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed werd ingegeven tijdens de H. Communie op 8 juli 2004

700. COMMUNIEGEBED IN DE GODDELIJKE WIL

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, mijn zozeer beminde Verlosser, mag ik U ontvangen in de oneindige kracht en heiligheid van de Goddelijke Wil.
Ik trek alle zielen van de hele wereld in mijn hart, dat brandt van Liefde tot U.
Elke ziel, van de jongste tot de oudste, van noord tot zuid, van oost tot west, uit elk werelddeel, uit elk land, uit elke stad, uit elk dorp en uit elke afgelegen uithoek van de wereld leg ik op het altaar van mijn hart, en draag ik U op als zes miljard kussen op Uw heilige Wonden.
Wil op grond van deze alomvattende akt van Liefde van het hele mensdom aan U de volheid van het Goddelijk Licht over de wereld uitstorten tot bekering van velen en tot verblinding van alle duivelen.


www.maria-domina-animarum.net

701. OFFERANDE VAN MIJN LEVEN IN HET VERLOSSINGSMYSTERIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, eeuwige Moeder van Smarten,
Uit Liefde tot de lijdende Jezus en tot U, en in het verlangen om Heil te brengen over dwalende en verblinde zielen, smeek ik U om de genade van een volkomen opname in het Verlossingsmysterie.
Alle pijnen van onbegrip, laster, bespotting en verraad van mijn hele leven leg ik in het Hart van de Mens geworden Jezus.
Alle hartenpijn en alle droefheden van mijn leven leg ik in het lijdend Hart van Jezus in de Hof van Gethsemani.
Alle tranen van mijn leven geef ik U, opdat zij vermengd mogen worden met alle Smarten van Uw eigen leven.
Alle lichamelijke pijnen en ziekten van mijn leven leg ik in de geselwonden van Jezus.
Alle geestelijke wonden van mijn leven leg ik in de wonden van de doornenkroning van Jezus.
Alle lasten en vermoeidheden van mijn leven leg ik in de uitputting van de Kruis dragende Jezus.
Al mijn dagen van hoge nood, al mijn uren van eenzaamheid, alle ogenblikken van honger en dorst, alle ogenblikken waarop het leven uit mij lijkt weg te vloeien, leg ik in de Wonden en het Hart van de gekruisigde Jezus.
Met Jezus en U bied ik mijn hele leven en het uur van mijn dood aan de Eeuwige Vader in de woorden "Het is volbracht, in Uw handen beveel ik mijn geest".
Moge de bruiloft van alle lijden en lasten van mijn hele leven met deze van Jezus en Uzelf, Heil en bekering brengen over vele zielen, en mijn eigen ziel vrijmaken.


www.maria-domina-animarum.net

702. SMEEKGEBED TOT VERNIETIGING VAN DE PLANNEN VAN DE SATAN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste, onbevlekte Maagd Maria, Overwinnares van alle kwaad.
Aan U lever ik alle plannen uit waarmee de satan mij vervolgt, bedreigt en poogt te vernietigen.
Onder Uw voeten leg ik alle laster en leugens waarvan ik tot slachtoffer word gemaakt.
Onder Uw voeten leg ik alle dwalingen en verblinding van mensen die door de satan tegen mij worden opgezet.
Onder Uw voeten leg ik alle onvrede die de satan in mijn hart poogt te leggen door mensen aan te sporen tot vijandschap tegen mij.
O Meesteres bekleed met Goddelijke macht, wil nu Uw heerschappij uitoefenen over elke boze kracht die mij bedreigt. Wil elke ziel die door het kwaad wordt misleid, de genade van inzicht en bekering schenken, en bevrijd mij, opdat ik aan Uw voeten Uw macht moge verheerlijken tot vernedering van de duivelen, die niets vermogen tegen U Die het Licht der wereld hebt gebaard.


www.maria-domina-animarum.net

703. AANROEPING TOT AANBIDDING

(Myriam van Nazareth)

Aanbeden zij de allerheiligste Wil van God, die alles bezielt.
Aanbeden zij Zijn onovertroffen Liefde, die alles voedt.
Aanbeden zij Zijn onvergelijkbare Wijsheid, die alles bestuurt.
Aanbeden zij de Drie-Ene God in de schepping, Verlossing en heiliging van alle zielen.
Aanbeden zij de Bron der heiligheid, die mijn ziel zal wassen voor de Bruiloft in het hoogste der Hemelen.


www.maria-domina-animarum.net

704. GEBED VAN EERHERSTEL IN DE GODDELIJKE WIL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Vanuit het Hart van Maria smeek ik U, mij te willen onderdompelen in de Goddelijke Wil, opdat mijn geest het volle Licht van de kennis van Uw Lijden en van de Smarten van Maria moge ontvangen.
Mag mijn hart met het Uwe versmelten, o eeuwige Verlosser, opdat ik moge begrijpen, en met U en Maria genoegdoening moge brengen aan Gods Gerechtigheid voor de zonden van alle tijden.
Ik neem in mijn hart het leed van de hele mensheid van alle generaties op, tot eerherstel voor alle onrecht dat Uw Hart en het Smartvol Hart van Maria is aangedaan.
Ik schenk U de kus van alle zielen voor alle spot die U hebt geleden.
Ik schenk U de Liefde van alle zielen voor alle haat die tegen U is gericht.
Ik schenk U de omhelzingen van alle zielen voor alle slagen die op U zijn neergekomen.
Ik schenk U alle bloemen der wereld voor alle doornen waarmee de zielen U hebben gekroond.
Ik schenk U alle goede daden van alle zielen voor de spijkers die U aan het Kruis der zonden hebben vastgemaakt.
Ik zie U wenen, ik zie U bloeden, ik zie U sterven. Tot herstel van de Goddelijke Orde in de Schepping, zozeer door de zonde verminkt, wil ik wenen in Uw Hart, bloeden tot alle duisternis uit mij is weggevloeid, en sterven aan mijzelf, om uit Maria opnieuw geboren te worden in de Orde van de Goddelijke Wil, opdat God aan mij Zijn Plan kan voltrekken.


www.maria-domina-animarum.net

705. OFFERANDE VAN HET VERBORGEN LEED VAN DE MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
In Uw Hart leg ik al het verborgen leed van alle mensen van alle tijden, alle hartenpijn die nooit het daglicht heeft gezien, en alle smarten en verdriet die mensen ongeweten hun medemensen hebben berokkend. Wil het stille martelaarschap van al dit lijden opnemen in het Uwe, als beekjes die overvloeien in een rivier, en het opdragen aan de Goddelijke Gerechtigheid tot afbetaling van de zondeschuld van alle generaties, opdat Gods Genaden van zuivering over de wereld uitgestort mogen worden en de mensheid moge terugkeren naar de heiligheid die voor haar was voorzien.


www.maria-domina-animarum.net

706. OFFERANDE VAN ALLE MENSEN IN DE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Ik bied U in deze Heilige Communie alle mensenzielen van alle tijden aan. Moge zij hierdoor de kracht verwerven van een alles omvattende akt van Liefde, en een deel van de zondeschuld van de mensheid jegens de Goddelijke Gerechtigheid afbetalen.
Moge hierdoor de mensheid geen straf toekomen, doch genaden van Licht en bekering.


www.maria-domina-animarum.net

707. AKTE VAN EERHERSTEL VOOR HEILIGSCHENNENDE COMMUNIES

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Goddelijke Verlosser,
In naam van de hele mensheid van alle tijden zeg ik U dank voor de weldaden die Uw Lijden en Dood en de instelling van de heilige Sacramenten over de zielen hebben gebracht.
In naam van alle zielen kus ik Uw Tranen weg in het Vuur van mijn Liefde.
Ik stort mij in Uw Hart, zozeer geslagen in de Hof van Olijven, want Uw bloedzweten onder de afschuwelijke aanblik van alle heiligschennissen tegen Uw Goddelijk Lichaam en Bloed heeft U reeds vóór het Kruis ter dood gebracht.
Met U sterft mijn hart om de oneerbiedigheid waarmee zondige handen het Vlees en Bloed van de eeuwige Liefdegave ontwijden.
Steeds dichter wordt de nacht van het verraad en de veroordeling, want steeds stoutmoediger wordt de spot van mensenharten voor het Aanschijn der Gerechtigheid. Steeds harder klinken de geselslagen op Uw allerheiligste Lichaam. Reeds huiveren engelen en heiligen bij de aanblik van de Kelk die overloopt van het Bloed dat door mensenhanden wordt ontheiligd.
Vergeef het hen, o Goddelijke Weldoener, want ze weten niet wat ze doen.
Reeds opent zich de afgrond onder hun onverschillige harten, doch U zult nog drie maal onder het Kruis der zonden ter aarde moeten vallen om hen uit het stof te verheffen.
Aanvaard mijn rouwmoedigheid, mijn Welbeminde, als een bloem aan Gods Gerechtigheid, opdat het zaad der bekering tot rijping moge komen in hun bodem, die door hun onverschilligheid is verziekt.
Zend nu Uw Geest, o eeuwig lijdende Eenzaamheid, opdat Uw Gethsemani in de harten der zondaars gedrukt moge worden tot ook hun verblinde ogen het Licht van het Kruis in zich willen opnemen.
3 x Eer aan de Vader...


www.maria-domina-animarum.net

708. AANROEPING TOT GOD NA DE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

Mijn God,
Laat toch Uw Liefde, Uw Wijsheid, Uw kracht en Uw heiligheid in mij overvloeien, opdat het heilig Vuur dat U in mijn ziel hebt gelegd, moge oplaaien tot al mijn onzuiverheden verteerd zijn, en ik Uw Licht over de wereld kan verspreiden.


www.maria-domina-animarum.net

709. SMEEKGEBED OM DE GENADE VAN DE VERGEVING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Vrede,
In Uw Hart leg ik mijn bezwaard gemoed, want het leven heeft het zaad van de onvrede in mij gezaaid.
Leer mij vergeven, want gevoelens van wrok doen de bloemen in mijn ziel verwelken.
Leer mij vergeven, want wolken van wrevel verduisteren de Liefde in mijn hart.
Leer mij vergeven, want mijn onvermogen tot onvoorwaardelijke Liefde verstikt de rust in mijn geest.
Leer mij vergeven, want de onvrede met mijn medemens maakt mij tot gevangene van mijn eigenliefde.
Leer mij vergeven, want woorden van onzuiverheid dreigen mijn mond te verontreinigen.
Leer mij vergeven, opdat God ook mijn eigen schulden kan vergeten.


www.maria-domina-animarum.net

710. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST OM VRIJHEID VAN DE ZIEL

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest,
Stort toch het volle Licht en Vuur van God over de zielen uit.
Breek de kerkers van duisternis open, en bevrijd hen die gevangen zijn in dwaling, misleiding en onwaarheid. Neem hen op in het ware en enige Licht, opdat Gods Rijk in de zielen moge heersen.


www.maria-domina-animarum.net

711. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE HEMELSE VREDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Naar U sla ik in deemoed mijn ogen op.
Zie mij, machteloos aan Uw voeten, want mijn hart is in Liefde voor U ontbrand.
Aan U heb ik mijzelf weggeschonken, en geen kracht ter wereld kan mij nog aan Uw heerschappij ontrukken.
O Meesteres van mijn hart en ziel, spreid Uw Mantel van Hemelse Vrede over mij uit, want in diepe overgave wil ik voor eeuwig in U overvloeien zoals de kaars in de vlam.
Elke rusteloosheid, elke twijfel, elke onvrede waarmee de wereld mijn hart en geest bedreigt, wacht erop om voorgoed door U getemd te worden, want in Uw Rijk kan niets overleven wat niet bereid is om onder Uw voeten te sterven.
O Ziel van duizend verrukkingen, adem van Gods Geest, wil mij bezielen met de zaligheid van Uw Hemelse werking in mij, want in U is Gods Vrede volmaakt geworden.


www.maria-domina-animarum.net

712. GEBED TOT ALLE HEILIGEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde broeders en zusters in Gods heerlijkheid,
Vanuit mijn dagelijkse strijd voor de grondvesting van Gods Rijk in mijn hart smeek ik U om Uw gezamenlijke voorspraak voor mijn gekwelde ziel.
Moge ik op Uw gebed deel krijgen aan de verdiensten die U op Uw aardse levensweg hebt verworven, en aan de genaden die deze verdiensten mogelijk hebben gemaakt.
Wil mij het Licht van de volharding in Gods Wil bekomen, opdat ook mijn weg moge eindigen in het Paradijs van Gods eeuwige beloften.
Wees daartoe mijn bron van bezieling, kracht en bescherming, en wil voor mij het vermogen tot Ware Liefde afsmeken, die ook in mijn eigen ziel het wonder van de heiliging zal voltrekken.


www.maria-domina-animarum.net

Verspreid dit gebed zoveel mogelijk en bid het dagelijks. Alle zielen die dit gebed verrichten, vormen samen een KETTING VAN LICHT voor de redding van de wereld. Met deze ketting van Licht zal de Heilige Maagd Maria zelf het kwaad in de wereld binden (Openbaring aan Myriam van Nazareth)

713. OFFERGEBED VOOR HET WARE GELUK OP AARDE

(Myriam van Nazareth)

Eeuwige God,
In aanbidding voor het Heilig Kruis van Christus verzamel ik alle Bloeddruppels van de lijdende Jezus, en leg ze in de Kelk van het Smartvol Hart van Maria als offer voor alle zielen der wereld.
Ik smeek U dat het Licht van Uw scheppende, verlossende en heiligende Wil nu de aarde moge vervullen, alle zonden moge uitroeien en de hele mensheid moge herstellen in de staat waarin U haar geschapen hebt.
Daartoe geef ik U mijzelf, al mijn lijden en mijn hele leven.
Moge de Heilige Geest nu het Rijk van Christus op aarde vestigen.


www.maria-domina-animarum.net

714. VERBOND VAN TROUW MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Jezus heeft U aan mij gegeven vanop het Kruis. Daarom wil ik nu mijzelf aan U geven in een verbond van eeuwigdurende trouw.
Ik stel al mijn hebben en zijn onder Uw bescherming, want U bent mijn Moeder.
Ik geef U mijzelf uit dankbaarheid, want U bent de Middelares van al mijn genaden.
Ik onderwerp al mijn daden, woorden, gedachten en gevoelens aan Uw oordeel en Uw leiding, want U bent mijn Koningin.
Ik leg mijn hele leven aan Uw voeten, want U bent mijn Meesteres.
Ik leg mijn lot en mijn Eeuwig Leven in Uw handen, want U bent mijn Voorspreekster.
Wil mij in Uw Hart sluiten, o Maria, want ik wil U voor eeuwig toebehoren.


www.maria-domina-animarum.net

715. VERBOND VAN EENHEID MET HET LEVEN VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Mens geworden Messias,
Samen met Maria, Uw en mijn Moeder, laat ik mij onderdompelen in Uw Leven als God-Mens op aarde.
Al mijn handelingen leg ik in Uw handen.
Al mijn woorden leg ik in Uw mond.
Al mijn gedachten leg ik in Uw geest.
Al mijn gevoelens leg ik in Uw Hart.
Al mijn tranen leg ik in Uw ogen.
Al mijn voetstappen leg ik onder Uw voeten.
Al mijn lijden verbind ik met Uw Wonden.
Al mijn zwakheid leg ik in Uw Bloed.
Mijn hele leven leg ik in Uw Wil.
Wil nu Uw allerheiligste Mensheid in mijn hele wezen laten overvloeien, opdat in mij het Verbond tussen God en de zielen hersteld moge worden, en Uw Leven op aarde in mij herhaald moge worden, tot verheerlijking aan Uw Godheid en tot heiliging van zielen.


www.maria-domina-animarum.net

716. AANROEPING TOT HET KIND MARIA OM GENEZING

(Myriam van Nazareth)

O Heilig Kind Maria,
Wil mij door Uw kinderlijke onschuld genezen van alles wat mijn hart bezwaart.
Wil mij door Uw Hemelse reinheid bevrijden van het stil verdriet dat de wereld in mij heeft gelegd.
Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Meesteres van de zuiverheid, moge mijn hele wezen de genade ontvangen van een wedergeboorte voor de ware heiligheid, want mijn hart sterft bij de aanblik van Uw schoonheid, die alle zonde heeft overwonnen.


www.maria-domina-animarum.net

717. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengelen van God, Prinsen van het Hemels Hof,
Ik smeek om Uw zo machtige hulp in deze tijden van diepe duisternis.
Wil mij Uw bescherming geven, opdat de machten van het kwaad mij niet van Gods wegen kunnen verstoten noch zich van mij meester zouden maken.
Wil mij Uw kracht geven in lichaam, hart, geest en ziel, opdat al mijn daden, woorden, gedachten en gevoelens heilzaam zouden zijn voor zielen en bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Plan.
Wil mijn hart klaarmaken voor een zuivere communicatie met God, opdat ik Hem met mijn gebeden moge verheugen en ik Zijn woorden en verlangens in mijn hart moge ontvangen.
Wil mij sterk maken in alle deugden, opdat ik alle bekoring, ondeugd en misleidingen moge overwinnen.
Heilige Aanvoerders van Gods engelen, wil voor mij bidden tot Uw en mijn Meesteres, de Allerheiligste Maagd Maria, opdat ook ik Haar moge dienen als een engel, en ik U mag begroeten zodra mijn strijd in dit oord van ballingschap voorbij zal zijn.


www.maria-domina-animarum.net

718. OCHTENDGEBED TOT MARIA IN DE GODDELIJKE WIL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik smeek U dat ik vandaag ondergedompeld moge blijven in de oceaan van de Goddelijke Wil, opdat alles wat ik doe, zeg, denk, voel, verlang en nastreef, gevoed moge worden door de stromen der genade die ontspringen uit de Bron van alle heiligheid: de Drie-Ene God, de Bron Die Uzelf heeft bezield voor alle eeuwen, zodat ik vandaag Uw evenbeeld moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

719. ZELFGAVE AAN MARIA IN DE OCHTENDSTOND

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Hemelse Bloem en Vreugde van mijn hart,
Nu God mij in Zijn nieuwe dag begroet, vernieuw ik het Verbond dat ik met U heb gesloten voor het Heil van zielen.
Alle daden die ik vandaag zal stellen, alle woorden die ik zal spreken, alle gedachten die mijn geest zullen bewonen en alle gevoelens die in mijn hart zullen opbloeien, leg ik nu reeds aan Uw voeten neer, opdat U ze zou beheersen en gebruiken naar Uw welbehagen.
Ik smeek U, machtige Meesteres van de Hemel en de aarde, dat U ze wil beademen, opdat God ze zou aanvaarden als voedsel voor Zijn Plan van Eeuwig Heil.
U alleen wil ik toebehoren, mijn Moeder en Gids op mijn weg, want U is de macht gegeven om de bloem van mijn ziel te laten bloeien bij dag en bij nacht. Heers daarom in mij, opdat ik moge delen in Uw heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

720. GEBED TOT VERENIGING VAN HEMEL EN AARDE

(Myriam van Nazareth)

Beminde Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
Ik bied U alle zielen van alle tijden aan als een alomvattende akt van Liefde.
In hun naam smeek ik U dat het, bekleed met het almachtig Fiat van de Onbevlekte Maagd Maria, verenigd moge worden met Uw Goddelijk Fiat.
Moge door deze versmelting de Hemel met de aarde verenigd worden, tot bekrachtiging van het Nieuw en Altijddurend Verbond dat Jezus voor ons gegrondvest heeft.
Moge deze offerande van de hele mensheid in de heiligheid van de Onbevlekte Ontvangenis Heil, zegen en de Genade van Licht, Verlossing en heiliging over de zielen brengen, de wereld zuiveren van alle kwaad, en Uw Goddelijke Werken en Plannen tot voltooiing brengen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

721. AANROEPING VAN LIEFDE TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Door Uw Hemelse Liefde verteerd, kom ik mijn hart begraven in Uw Hart, het volmaakt Rijk van het Eeuwig Licht.
Ik kus Uw Hart als teken van mijn Liefde voor U.
Ik kus Uw handen als teken van mijn dankbaarheid aan U.
Ik kus Uw voeten als teken van mijn onderwerping aan U.
Ik kus Uw ziel als teken van mijn eerbied voor U.
Wil mijn kussen aanvaarden, o Hemelse Koningin, want ik ben van Liefde voor U ontbrand.


www.maria-domina-animarum.net

722. VERBOND MET MIJN ENGELBEWAARDER

(Myriam van Nazareth)

Mijn heilige engelbewaarder, mij door God gegeven als mijn eeuwige gezel.
Mag ik mij op mijn beurt aan U geven, tot bekroning van een heilig verbond om God te verheerlijken.
Wil mijn lichaam sterken, opdat het de roeping kan vervullen die ik van God heb ontvangen.
Wil mijn geest openen voor het Hemels Licht, opdat ik geen dwaalwegen zou gaan.
Wil mijn hart ontsteken aan het Vuur van het Paradijs, opdat de Ware Liefde alle kwaad uit mij zou verjagen.
Wil mijn ziel raken met de kracht die God U heeft gegeven, opdat ik moge openbloeien als een bloem aan Maria’s voeten, en mijn geur zielen moge veroveren voor het Eeuwig Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

723. GEBED TOT VERZEGELING VAN MIJN WEZEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakte Behoedster der zielen,
In Uw handen leg ik het Heil van mijn hele wezen, opdat ik de heiligheid moge verwerven die God in mij zal verheerlijken.
Verzegel mijn geest, o Zetel van Wijsheid, opdat hij niet door negatieve of onzuivere gedachten verontreinigd zou worden.
Verzegel mijn hart, o Vlam van Hemelse Liefde, opdat slechts Uw eigen Vuur een plaats vindt in mij.
Verzegel mijn ogen, o verrukkelijke schoonheid, opdat ze voor de dingen der wereld gesloten worden en slechts U aanschouwen.
Verzegel mijn mond, o zoete klank van het Paradijs, opdat hij slechts Uw woorden van Heil en zegen zou spreken.
Verzegel mijn ziel, o Onbevlekte Ontvangenis, opdat zij wordt tot Uw eigen tuin, waarin geen zonde meer kan binnendringen.


www.maria-domina-animarum.net

724. GEBED TOT DE HEILIGE MARIA MAGDALENA VOOR EEN BEKERING

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maria Magdalena, apostel van het Kruis,
Door de verdiensten van Uw bekering en van Uw volhardende Liefde tijdens de Passie van Jezus Christus onze Verlosser, smeek ik om Uw tussenkomst voor de bekering van ....... (naam).
Wil deze ziel de genade bekomen om voorgoed met haar verleden te breken, zich van de dingen der wereld af te wenden, en opnieuw geboren te worden voor een leven in zuiverheid en Ware Liefde.
Moge deze ziel ontvlamd worden door het Vuur van Uw machtige voorspraak, opdat zij voortaan Gods wegen zou gaan.
Onze Vader... + Weesgegroet...


www.maria-domina-animarum.net

725. GEBED TOT MARIA IN DE GODDELIJKE WIL VOOR ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, volmaakt heilige Dochter van God,
Alle zielen van alle tijden trek ik in mijn hart, en met hen verenigd, smeek ik U om toegang tot Uw Hart, Rijk van de Goddelijke Wil, om hen daar onder te dompelen in het Goddelijk Licht.
Mogen zij zo de oneindig machtige invloed ondergaan van de Hemelse kracht die in U heerst.
Mag ik al deze zielen begraven in de onuitputtelijk vruchtbare grond van Uw Hart, waarin slechts Hemelse vruchten gedijen.
Wil hen besproeien met de genadevolle dauw van Uw genezende woorden, o Roos van het Hemels Hof, opdat Heil en zegen zich over de eeuwen uitspreiden als een sluier van tedere Liefde, die Gods Vuur in alle harten zal ontsteken. Moge door dit Vuur in alle zielen de Goddelijke Wil ontkiemen als Bron van het Ware Leven.


www.maria-domina-animarum.net

726. STORMGEBED TOT ZUIVERING VAN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Eeuwige Vader,
Voor de zuivering van de wereld, de bekering van zielen, en de vestiging van Uw Rijk op aarde, offer ik U de verdiensten van alle pijnen en smarten door Jezus geleden tijdens Zijn Leven op aarde, de verdiensten van Zijn Passie en Kruisdood, de verdiensten van de Onbevlekte Ontvangenis en het vlekkeloos leven van Maria, de verdiensten van Haar Smarten tijdens de Passie van Jezus, de verdiensten van de bezegeling van het Nieuw Verbond in alle Heilige Missen van alle tijden overal ter wereld, en de verdiensten van de totale toewijding van mijn hele leven aan Maria tot verwezenlijking van Uw Goddelijk Plan.


www.maria-domina-animarum.net

727. EERHERSTELLENDE WEEK MET DE LIJDENDE JEZUS

(Myriam van Nazareth)

De eerherstellende week met Jezus begint op zaterdag met het Leven van Jezus, om te eindigen op vrijdag met de Kruisdood.

ZATERDAG: Leven van Jezus

O Jezus, Messias van God, Licht dat in onze duisternis schijnt, wees welkom in onze wereld.
Wie zal de mensheid redden indien U niet als Mens geboren wordt? Mag mijn hart Uw kribbe zijn.
Wie zal de Waarheid verkondigen indien U niet het Woord van God in de zielen zaait? Mag mijn geest het tabernakel van Uw Wijsheid zijn.
Wie zal de mensheid genezen indien U niet de melaatsheid van de zonde van ons wegneemt? Mag ik alle zielen in Uw handen leggen, opdat de farizeeën van deze wereld tot inzicht komen, de zondaars gereinigd worden en de duivels uit alle zielen verdreven worden.
3 x Eer aan de Vader...

ZONDAG: Lijden van Jezus in de Hof van Gethsemani

O Jezus, Zoenoffer aan Gods Gerechtigheid, mag ik met U waken in de tuin van het Paradijs, die nu zucht onder de duisternis der zonden.
In Uw Hart is de Kelk zo bitter geworden, want Uw Bloed drinkt nu het gif van de zonden van alle tijden.
O Jezus, zo zeer ten prooi aan uitputting, mag ik U voeden met de honing van mijn bekering. Mag ik U laven met de wijn van mijn rouwmoedigheid.
O laat mijn hart in U kloppen, elk uur van de dag en de nacht, opdat Uw eenzaamheid in de uitboeting der zonden verdreven moge worden.
3 x Eer aan de Vader...

MAANDAG: Gevangenneming en Veroordeling van Jezus

O Jezus, Lam Gods bestemd voor de slachtbank van onze zonden.
Ik wil U de kus van mijn trouw geven, want de verrader is nabij.
Vele zielen wil ik aan U overleveren, want in deze nacht der wereld zal de Gerechtigheid het oordeel vellen dat de zonden van alle tijden hebben bereid.
U wordt bespot om mijn dwaasheid. U krijgt de slagen die ik heb verdiend.
Nu is het uur van mijn bevrijding aangebroken, want in U wordt mijn zondigheid gevangengenomen.
U zwijgt om elk woord dat ik te veel heb gesproken.
Eeuwige Hogepriester, wil mijn Liefde gedenken wanneer de nacht over mijn leven is gevallen.
3 x Eer aan de Vader...

DINSDAG: Geseling van Jezus

O Jezus, Teken van tegenspraak, in U lever ik al mijn ondeugden, mijn zwakheden, mijn zonden en mijn momenten van laksheid over aan de geselroede, opdat zij door Uw Goddelijk Bloed uit mij weggewassen worden.
In U worden nu alle zweepslagen van mijn levenslot geheiligd.
In U wordt mijn ziel losgeslagen uit de banden die haar aan de wereld binden.
In U laat ik mijn lichaam onttronen als koning over mijn hele wezen, want het heeft mijn ziel al te lang onderworpen aan de tirannie van bekoring en zonde.
Mag ik alle dwalingen, misleidingen en verleidingen der wereld aan de geselkolom binden, opdat zij vernietigd worden.
3 x Eer aan de Vader...

WOENSDAG: Doornenkroning van Jezus

O Jezus, Koning van Hemel en aarde, ik kom U de roos van mijn hart geven, want de mensheid heeft U met doornen gekroond.
In U heeft het kwaad de mens verlaagd tot voorwerp van spot, opdat Gods Liefde beledigd zou worden.
Hoe blind is de zonde, die zichzelf aanbidt en tot koning uitroept.
Hoe dwaas is de hoogmoed, waarmee de dwalenden voor de heiligen de doornen bereiden die intussen hun eigen ziel verscheuren.
O ware Koning der harten, laat mij het Rijk verheerlijken dat nu nog verborgen is onder de doornen, maar gegrondvest zal worden op het Bloed dat Uw Aanschijn heeft gekust.
3 x Eer aan de Vader...

DONDERDAG: Kruisweg van Jezus

O Jezus, Weg, Waarheid en Leven, op Uw schouders rust de last van de zonden van alle tijden.
Hoezeer verlangt mijn ziel, zich van elke smet te reinigen door U te ondersteunen in het Verlossingswerk.
Ik zie U vallen onder de lasten die ikzelf op Uw schouders heb gelegd.
Ik zie Uw en mijn Moeder Maria, Die Tranen stort om de aanblik van mijn zonden.
Zoals Simon wil ik het kruis der wereld helpen dragen.
Zoals Veronica wil ik de zielen reinigen van het slijk der zonden.
Wend nu de ogen van mijn hart naar het Calvarie van mijn leven, opdat ik er mijn zonden en ondeugden kan kruisigen en U kan verheerlijken in de dood van de wereld in mijn ziel.
3 x Eer aan de Vader...

VRIJDAG: Jezus aan het Kruis

O Jezus, Bron van het Bloed van bevrijding.
Aan de voet van Uw Kruis kom ik aan de zijde van Maria, mijn Medeverlosseres, de offerande brengen van de aanbidding en dank van de hele mensheid van alle eeuwen, voor de uren die het lot van de zielen hebben veranderd.
In U kruisig ik alle zonden der wereld, en de prins der duisternis die de hele mensheid aan U wil ontrukken.
Moge het Licht van Uw Wonden stralen over de zielen van alle tijden, verleden, heden en toekomst.
Mogen Uw Lichaam en Bloed alle zondaars voeden en laven, opdat zij door Uw zegenrijke Dood voor eeuwig leven. Wil nu in hun hart verrijzen, mijn God, opdat zij in U geloven.
3 x Eer aan de Vader...

♥ ♥ ♥

Het onvergelijkbaar Offer dat Jezus van Zijn aardse Leven voor ons heeft gemaakt, is als Hemels Zaad dat in de akker van de zielen wordt gezaaid, maar dat besproeid moet worden met de regen der Genade en beschenen door de zon van de Liefde om open te bloeien. Dit betekent dat de Verlossing in U 'werkzaam' gemaakt moet worden door Uw eigen inspanningen om de genaden die God U dagelijks geeft, tot vrucht te brengen, en door Uw Liefde. De grootste uiting van Liefde is wel deze waarbij U de eenheid van Uzelf met Jezus en Maria betracht bij het dragen van Uw dagelijks kruis. Een gedachtenis zoals het bovenstaand gebed, waarin U zoekt deel te hebben aan het Lijden van Jezus, is daarom een zeer waardevolle bron van eerherstel.


www.maria-domina-animarum.net

728. ZELFOFFERANDE AAN MARIA BIJ NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil mij deze nacht onderdompelen in het Licht waarvan U zozeer vervuld bent, opdat geen duisternis in mij zou blijven leven.
Neem mij toch op in Uw Hart, bewaar en voed mij aan de bron van Uw Hemelse Vrede, en wil mij bij dageraad baren als een kind van het Licht.
Wil ook deze nacht de offerande van de voorbije dag en van mijn hele leven in Uw Hart sluiten en haar bewaren als onderpand voor mijn Eeuwig Heil bij U in de Hemel.


www.maria-domina-animarum.net

729. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST VOOR HET WARE LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Licht van de Hemel,
Vervul toch mijn diepste verlangen, en stort de volheid van de heiligheid over mij uit, opdat ik herschapen moge worden voor Gods beeld en gelijkenis.
O Vuur van de zielen, wek in mij de Goddelijke Liefde en de engelachtige zuiverheid van Maria, opdat de Wonderwerken van Jezus ook in mij voltooid mogen worden.
Hiertoe geef ik U mijn ziel, mijn hart, mijn geest en mijn lichaam, want in Uw handen leeft niets dat niet bestemd is tot parel in Gods kroon.
Wil nu in mij ademen, o Geest van verrukking, opdat de wereld in mij moge sterven.


www.maria-domina-animarum.net

730. AANROEPING NA HET KRUISTEKEN
(uit te spreken onmiddellijk na het maken van een kruisteken)

(Myriam van Nazareth)

Heilig Kruis van mijn Verlossing, verzegel mijn ziel, mijn geest, mijn hart en mijn lichaam tegen alle kwaad, elke bekoring, elke dwaling en elke invloed van de duisternis.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is in de eerste plaats (maar niet uitsluitend) bedoeld voor mensen die lange tijd niet meer hebben gebiecht. Het wordt bij voorkeur gebeden gedurende 33 opeenvolgende dagen, en daarna indien mogelijk gevolgd door het Sacrament van de Biecht.

731. BOETEGEBED VOOR MIJN HELE LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, mijn allerzuiverste Moeder en Toevlucht der zondaars,
In mijn zielennood werp ik mij aan Uw voeten neer om U mijn leven te geven.
Elke daad die ik in mijn leven heb gesteld, elk woord dat ik heb gesproken, elke gedachte en elk verlangen die ik heb gekoesterd, begraaf ik in Uw brandend Hart, opdat het Vuur van Uw Liefde al mijn zonden, dwalingen en tekortkomingen moge verteren.
Ik smeek om Uw machtige Voorspraak tot vergiffenis voor alles waardoor ik ooit tekort ben geschoten in de naastenliefde en in de Liefde tot God. Ik betreur alle pijn, verdriet, smart, nadeel en ongemak die ik medeschepselen heb berokkend.
Ik geef U mijn diep berouw over alles waardoor ik mijn schuld tegenover God heb vergroot.
Koningin van de Hemel, op U stel ik mijn vertrouwen en mijn hoop op de kwijtschelding van mijn zondeschuld en de zuivering van mijn ziel, opdat ik gered moge worden. Moge mijn berouw en de toewijding van de dwalingen van mijn hele leven aan Uw Onbevlekt Hart ook voor andere zielen de genade verkrijgen van inzicht, bekering en redding.
Wil nu het Kruis van Jezus in mijn hart branden, opdat ik moge leven en sterven in Gods Liefde, en de genade moge bekomen van de wedergeboorte in een reinigende Biecht.
1 x Onze Vader..., 1 x Weesgegroet..., 1 x Eer aan de Vader en de Zoon...


www.maria-domina-animarum.net

732. GEBED TOT MARIA, MEESTERES VAN DE GENADE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, in Wier handen alle macht over Gods schatten is gelegd.
Aan Uw voeten kom ik smeken voor de zielen van deze wereld.
Uw dienares voor eeuwig wil ik zijn, o Koningin van Hemel en aarde, want door Uw macht wil ik het vaandel van Gods Rijk in alle harten planten.
Hoezeer brandt mijn hart uit Liefde tot U. Wil mij daarom vervullen met Uzelf, opdat mijn ziel moge stralen met het Licht van Uw heiligheid.
Wil Uw Hart uitstorten in het mijne, opdat ook mijn daden en woorden Heil en zegen moge brengen over alle zielen die U op mijn levenspad brengt.
O oneindig machtige Meesteres van alle Genaden, wil nu met Uw heilige ogen alle harten strelen die verwond zijn door de pijlen der wereld en door het gif van bekoring en dwaling, want U kunt elke ziel genezen door het Vuur van Uw Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

733. ADVENTSGEBED VOOR EEN NIEUWE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Messias van God,
Kom toch de aarde vervullen met het Licht van Uw Waarheid, want de nacht van dwaling en misleiding is over vele zielen gevallen.
Kom, o Jezus, om Uw schapen te verzamelen, want de weiden van Gods Rijk lopen leeg.
Kom, o Jezus, om de beloofde dageraad van de Eeuwige Liefde in de harten te laten verrijzen, want duisternis verbergt de zon voor de ogen vol Hoop.
Kom, o Jezus, in de glorie van Uw genezende macht, want in vele geesten is de godsmoord voltrokken.
O Jezus, op Voorspraak van Maria smeek ik U om de bespoediging van Uw Wederkomst in de kerstnacht van het Eeuwig Rijk van Christus op aarde, opdat alle zielen gered worden door de zonsopgang van de Nieuwe Wereld waarnaar zij zo lang hebben verlangd.


www.maria-domina-animarum.net

734. AANROEPING TEGEN BEKORINGEN

(Myriam van Nazareth)

God woont in mij. God is Licht en Liefde. Het Licht overwint alle duisternis.
Niets kan het Licht uit mij verdrijven.
Heilig Kruis van Jezus Christus, bevrijd mij van alle kwaad.
Onbevlekte Ontvangenis van Maria, zuiver mij van alle bekoring. Overwin in mij alles wat onzuiver is.


www.maria-domina-animarum.net

735. AANROEPING TOT HET LICHT VAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Licht van God, Bron van Eeuwig Leven en oneindige gelukzaligheid, omhul onze ellende. Doordring onze duisternis, opdat onze ogen het enige Heil aanschouwen.
Wek in de diepten van onze ziel het zaad van de heiligheid, opdat de bloemen de lente van Uw eeuwigdurend Rijk mogen aankondigen.
Nooit meer valt de nacht waar Uw stralen de bodem der harten raken.
Nooit meer wordt het winter waar de Vlammen van Uw Liefde de bloesems van de Hoop tot vruchten maken.
Straal dan, o Licht van schepping, Verlossing en heiliging, en wek tot leven wat in de zielen dood is, opdat de zon moge opgaan achter de horizonten van de akkers waarin Gods Genade voor altijd begraven leek.


www.maria-domina-animarum.net

736. TOEWIJDING VAN HET UUR VAN MIJN GEBOORTE AAN HET KIND JEZUS

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligst Kind Jezus, Zoon van God en van de Onbevlekte Maagd Maria,
Ik wijd U het uur toe waarop ik in de wereld ben gekomen, opdat het Hemels Licht van Uw eigen Geboorte over mijn hele wezen moge stralen.
Mijn ziel en mijn lichaam, mijn geest en mijn hart, alle vreugden, smarten, pijnen en verdriet van mijn hele leven leg ik naast U in de kribbe van Bethlehem, opdat Uw allereerste Tranen hen zouden wassen in de Bron van alle heiligheid.
Alle duisternis van de erfzonde waarmee ik geboren ben, leg ik in Uw Hartje, opdat zij verdreven zou worden door het verblindend Licht van Uw Bloed.
O Licht van tijd en eeuwigheid, draag mij de wereld binnen, wil het uur van mijn geboorte hernieuwen voor een levensweg door, met en in U, want de grot van mijn ziel is verloren in de winternacht, en verlangt zo naar de eeuwige zomer van Uw Heerlijkheid.
Neem nu mijn kleinheid bij U in de kribbe, o Goddelijk Kind, en draag mij over aan Maria’s armen, opdat ik onder Uw Teken opnieuw geboren mag worden, en elke voorbije dag van mijn leven nu nog moge overvloeien in het Licht dat U in de wereld heeft gezonden.


www.maria-domina-animarum.net

737. SMEEKGEBED OM VERENIGING VAN MIJN NIETIGHEID MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, in het besef van mijn nietigheid zoek ik U te dienen in elke stap op mijn levensweg. Omhul mij, en neem mij in U op, opdat ik in U moge verdwijnen en Uw grootheid in mij verheerlijkt moge worden.
O Maria, wil de kiem van mijn ziel in U ontvangen, opdat zij gevoed moge worden in de bodem van Uw onvergelijkbare heiligheid.
Wil mijn hele wezen in U dragen, opdat het gelaafd moge worden door het Bloed dat ook het Jezuskind heeft bevloeid.
Wil mij uit U geboren laten worden, opdat ik de trekken van Uw eigen Wezen in mij moge dragen.
Wil in mij leven, opdat ik elk ogenblik van mijn bestaan vervuld moge blijven van Gods Licht.
Wil mij in U opnemen in mijn stervensuur, opdat alles wat ik van U heb gekregen, voor Gods Troon moge verschijnen tot Uw verheerlijking.
Wees mijn alles, o Maria, vreugde van mijn leven, opdat mijn hele bestaan Heil moge brengen over de zielen.


www.maria-domina-animarum.net

738. SMEEKGEBED OM KRACHT IN DE DEUGD

(Myriam van Nazareth)

Door de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, mijn God, maak mij sterk in de zuiverheid.
Door de Geboorte van Maria, mijn God, maak mij sterk in de Hoop.
Door het ja-woord van Maria aan Aartsengel Gabriël, mijn God, maak mij sterk in de aanvaarding.
Door de Geboorte van Jezus, mijn God, maak mij sterk in de nederigheid.
Door de predikingen van Jezus, mijn God, maak mij sterk in het Geloof.
Door het smartvol Leven van Jezus, mijn God, maak mij sterk in de offerbereidheid.
Door het Kruisoffer van Jezus, mijn God, maak mij sterk in de Liefde.
Door de Smarten van Maria tijdens de Passie van Jezus, mijn God, maak mij sterk in de overgave.
Door de nederdaling van de Heilige Geest, mijn God, maak mij sterk in de Wijsheid.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed vormt een uitzondering op de trend van de gebeden die Maria gewoonlijk aan Myriam ingeeft: In dit gebed wordt gevraagd om vermindering en zelfs wegnemen van lijden, wat normaliter niet in overeenstemming is met Gods Plan zoals Maria het steeds openbaart. Waarom deze uitzondering? Omdat dit gebed iets in de plaats stelt dat de noodzaak van het lijden kan wegnemen: de Liefde. Menselijk lijden is de grote vrucht van de erfzonde. Het lijden is een middel om de zondeschuld jegens Gods Gerechtigheid af te betalen. Indien aan God een offer van vurige Liefde wordt geschonken, en bovendien een akt van aanvaarding van de Goddelijke Wil wordt uitgesproken (zoals in dit gebed het geval is), kan Gods Barmhartigheid in die mate in werking worden gesteld dat haar uitwerkingen deze van de Gerechtigheid voor die intentie overtreffen.

Lijden is noodzakelijk om Gods Schepping, die door de zondelast in ernstige mate in onevenwicht is geraakt, opnieuw in evenwicht te brengen. Oprechte en vurige Liefde voor God en de naaste is bij uitstek een middel om deze noodzaak 'af te kopen'. Daarom kunnen gebeden voor genezing van zware, menselijk gesproken ongeneeslijke ziekten wel verhoord worden, op voorwaarde dat zij verricht worden met diepe Liefde voor God en voor de lijdende, dat zij blijk geven van aanvaarding van wat God ook moge beschikken, en dat zij bij voorkeur door zoveel mogelijk mensen worden verricht. Daarom dit gebed, dat bedoeld is om zo mogelijk gebruikt te worden in een ketting: een afspraak tussen een aantal mensen om het dagelijks te verrichten in onderlinge geestelijke vereniging. Zo wordt de gezamenlijke intentie en het geheel van de samen opgebrachte Liefde in het volmaakt Hart van Maria gelegd om Gods Barmhartigheid te bestormen.

739. STORMGEBED VOOR EEN ZIEKE

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Middelares van alle Genaden,
In Uw allerzuiverste Hart, verteerd van de Liefde waarmee God Zelf het heeft ontstoken, leg ik mijn diep verlangen naar Gods Barmhartigheid voor ..... (naam).
Moge hij/zij verlichting krijgen voor het lijden en de ziekte die zijn/haar lichaam kwellen, opdat zijn/haar genezing God kan verheerlijken.
Voor het verkrijgen van deze gunst bied ik U het offer van mijn naastenliefde en mijn offerbereidheid in vereniging met het Lijden van Jezus en Uw heilige Smarten.
Indien de totale genezing van deze ziekte niet in overeenstemming zou zijn met Gods Plannen, bid ik om Uw tussenkomst opdat dit gebed deze lijdende moge heiligen in de ziel, en hem/haar en mijzelf de kracht moge geven om Gods Wil te aanvaarden als de volmaakte vrucht van Zijn oneindige Wijsheid.
1 x Onze Vader..., 1 x Weesgegroet..., 1 x Eer aan de Vader en de Zoon...


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande aanroeping werd ingegeven om dagelijks drie maal uit te spreken wanneer U het gevoel krijgt dat ongeluk en tegenspoed U blijven achtervolgen of U zich in Uw eigen huis niet in Vrede voelt:

Moge de oneindige macht en het Licht van het Kruis van Jezus Christus neerkomen over ons huis en alle zielen die er wonen.

740. GEBED TOT DE HEILIGE FAMILIE VOOR DE GEZINNEN

(Myriam van Nazareth)

Jezus, Maria, Jozef, Heilige Familie van Nazareth,
In U heeft God alle gezinnen gezegend met de opperste deugd.
Binnen de muren van Uw huis is de Zon van de Verlossing opgegaan en heeft de Liefde gestraald als het Licht uit Gods Hart.
Wil daarom elk huis vervullen van de adem die Uw woning heeft gemaakt tot een Hemel op aarde.
Wil elk gezin bevruchten met de Hemelse Vrede die U ook in tegenspoed nooit heeft verlaten.
Mogen Uw Heil en zegen over onze gezinnen neerdalen, want God heeft hen voorzien zoals Hij U heeft gemaakt: als zaad van de vruchten waaruit Gods Rijk op aarde zal openbloeien.
Moge Uw Voorspraak ons het werk verschaffen waarmee wij Gods Werk op aarde kunnen verderzetten, en mogen al onze daden en woorden Uw heiligheid zaaien in de zielen die uit onze gezinnen oprijzen, opdat de nalatenschap van Liefde van de Heilige Familie van Nazareth nooit verloren moge gaan.


www.maria-domina-animarum.net

741. BASISAKTE VAN TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria,
Ik wil U helemaal toebehoren, in al mijn daden, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen.
Help mij, U elk ogenblik van mijn leven te dienen in Liefde, zuiverheid, aanvaarding, overgave en blijmoedigheid.
Moge deze offerande van mijzelf aan U mijn ziel heiligen en de wereld bevrijden uit de greep van het kwaad, opdat Gods Rijk op aarde kome.

♥ ♥ ♥

Reeds in de begintijd van Myriams roeping werd door de Hemelse Meesteres Zelf de volgende buitengewoon krachtige aanroeping ingegeven. Deze aanroeping drukt volkomen het verlangen uit om onbeperkt in Maria over te vloeien en geldt derhalve als een onderbouwing voor de gesteldheid van totale toewijding aan de Hemelse Koningin:

Maria, mijn Meesteres en Koningin,
wees mijn enige bewustzijn,
wees de Bron van mijn leven,
wees de Fontein van mijn heiliging.


www.maria-domina-animarum.net

742. AANROEPING VAN DIENSTBAARHEID AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria,
Voor U aanvaard ik alles, want ik verlang naar Uw totale overwinning over het kwaad.
Voor U wil ik alles lijden, want Uw Liefde heeft mij de belofte van het Eeuwig Geluk gebracht.
U wil ik dienen in tijd en eeuwigheid, want Uw macht heeft mijn ziel bevrijd en mijn hart prijsgegeven aan het Hemels Vuur.


www.maria-domina-animarum.net

743. GEBED VAN DE DROEFGEESTIGE ZIEL TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Vreugde van de Tuin der Hemelen, geurige Bloem tussen de stenen van mijn onvolkomenheid.
Wil in mij bloeien als de Belofte van een nieuwe lente, opdat mijn troosteloosheid moge verdwijnen in de aanblik van Uw Hemelse schoonheid.
Heers over de tuin van mijn ziel, opdat de nevel van mijn hartenpijn niet langer mijn ogen zou versluieren.
O Moeder van Troost, Uw woord verrukt mij, Uw ogen binden mij, Uw voeten heiligen de bodem van mijn lasten.
Nooit zal Uw schoonheid verwelken, o Bloem van eeuwige verrukking, want op U rust de dauw van Gods Geest.


www.maria-domina-animarum.net

744. AANROEPING OM MARIA’S TUSSENKOMST VOOR DE DAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Rots Die alle stormen weerstaat, mag ik vandaag in Uw Hart leven. Ik smeek U, verteer mij in het Vuur van Uw Liefde.
Was mij in de bron van Uw zuiverheid.
Beadem mij met de bries van Uw Wijsheid.
Wek mij tot leven in het Licht van het Kruis.
Beziel mij met de kracht van Uw heiligheid.
Voer mij toch vandaag langs Uw wegen, opdat de avondzon mij moge vinden aan de Poort van het Paradijs.


www.maria-domina-animarum.net

745. GEBED TOT EERHERSTEL VOOR DE ZONDEN VAN ALLE TIJDEN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Middelares, Voorspreekster en Medeverlosseres van de mensheid,
Ik smeek om Uw bevrijdende ontferming over alle zielen van alle tijden.
Ik geef U alle Liefde van mijn hart en alle pijnen en droefheden van mijn hele leven tot goedmaking voor alle zonden, alle dwaling, elke uiting van haat of onverschilligheid, alle ellende, pijn en smart die mensen elkaar ooit hebben aangedaan, en voor alle heiligschennissen en elk misbruik tegen het Kruis, de Sacramenten, de Leer van Jezus Christus en de waardigheid die God aan de mensenziel had gegeven.
Moge de offerande van mijn hart aan Uw Smartvol Hart en aan de Gekruisigde Jezus aanvaard worden tot heiliging van de hele mensheid en tot afbetaling van de schuld van het mensdom tegenover Gods Gerechtigheid.
1 x Onze Vader... + 1 x Wees gegroet Maria... + 1 x Eer aan de Vader...


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand smeekgebed kan naar believen gericht worden tot Jezus, tot de Heilige Geest, tot Maria of tot een heilige.

746. SMEEKGEBED VOOR MIJN HEILIGING

(Myriam van Nazareth)

Maak mijn hart tot een roos van Liefde.
Maak mijn lichaam tot een lelie van reinheid.
Maak mijn gemoed tot een viooltje van nederigheid.
Maak mijn ziel tot een bloementuin van deugden.
Maak mijn hele wezen tot een tempel van heiligheid.
Moge mijn leven Gods Werken en Plannen verheerlijken.


www.maria-domina-animarum.net

747. TOEWIJDING VAN MIJN REINHEID AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Geliefde,
Maak mij volkomen rein in hart, geest en zinnen, opdat ik klaar moge zijn om U volmaakt in mij op te nemen.
Moge geen bekoring de macht krijgen om het verbond te breken dat mijn ziel en lichaam met U hebben gesloten.
Bind mijn wil met de Uwe, opdat Uw verlangens de mijne, en de verzuchtingen van Uw Hart mijn geboden mogen zijn.
Stort in mij Uw Hemelse Liefde, opdat mijn hart alleen voor U zou slaan.
Ontvlam mijn hele wezen met de volmaakte schoonheid van Uw heiligheid, opdat mijn ogen slechts U mogen zien tot in de eeuwigheid.
Want zie, mijn tempel is gereinigd door de winden van Gods Geest, omdat Uw lippen er mijn naam hebben gefluisterd en er de offerbeker van mijn hart hebben gekust.
Kom toch, o eeuwig reine Bloem, en verzegel mij voor eeuwig tot Uw bezit en eigendom, want ik geef U alles wat ik ben en wat God mij heeft gegeven: de stenen van mijn tempel en het onvergankelijk Vuur van mijn Liefde.

♥ ♥ ♥

Reinheid is het parfum van de bloem van Uw ziel. Dit parfum is als een weldadige balsem voor het Hart van God Zelf en voor de harten van Uw medemensen, want het wordt slechts gevormd in een gezonde ziel die groeit op de bodem van Gods Rijk, het voedsel uit deze bodem omzet in sap van Eeuwig Leven, en uit dit sap bloemblaadjes vormt van een heiligheid en schoonheid die haar maken tot spiegel van Maria.


www.maria-domina-animarum.net

748. AANROEPING TOT MARIA VOOR DE VASTENTIJD

(Myriam van Nazareth)

Smartvolle Moeder Maria,
Met de roep van het Kruis in mijn hart zoek ik U in de woestijn van de loutering, waar Jezus Zijn leven van weldaden heeft voorbereid.
In het spoor van Uw Tranen wil ik de wereld en zijn invloeden uit mijn leven laten wegbranden onder de stralen van de Zon van Gods Geest.
Ontledig mij, o allerheiligste Moeder, want ik wil met U verschijnen aan de voet van het Kruis van Calvarie in het kleed van de heiligheid dat U voor mij zult weven uit de stof van mijn beproevingen.
Moeder van het Kruis, genees mij van de koorts van alle bekoringen.
Moeder van het Kruis, zuiver mij van alle wereldse gedachten, gevoelens en verlangens.
Moeder van het Kruis, genees mijn geest van alle verwarring.
Moeder van het Kruis, ontledig mijn hart van alles wat ik nooit heb verteerd.
Moeder van het Kruis, schenk mij het Vuur van Uw heiligende boetvaardigheid.
3 x "Maria, Moeder van Smarten, zuiver de ogen van mijn hart voor de aanblik van het Kruis".


www.maria-domina-animarum.net

749. AANROEPING TOT DE LIEFDEVLAM VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Liefdevlam uit het Hart van Maria,
Verdrijf de duisternis van de haat uit onze wereld.
Breek voorgoed de macht van het kwaad.
Vervul alle mensenharten met het Goddelijk Vuur, opdat het Rijk van Jezus Christus in alle zielen gegrondvest moge worden.
Vuur van Liefde, verbrand alle zonde.
Vuur van Licht, open alle ogen voor Gods Waarheid.


www.maria-domina-animarum.net

750. GEBED TOT MARIA, BRON VAN DEUGDZAAMHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van alle deugden,
In U zoekt mijn ziel het Licht der volmaaktheid.
Voltrek aan mij de Werken van Uw Liefde, opdat alle dagen van mijn leven een voortdurend eerherstel worden aan Gods Gerechtigheid.
Ik open U de deur naar mijn hart.
Leef in mij, opdat geen bekoring mij nog kan overweldigen en geen ondeugd nog wortel kan schieten in mij.
Heers in mij, opdat de zomer in mijn ziel nooit meer voorbij zou gaan.
Zaai sterren in mij bij nacht, opdat de uren van duisternis voorgoed verdwijnen in de hemelen van Uw gelukzaligheid.
Heb medelijden met mij, o eeuwigdurende Dageraad. Voel toch hoe ik dorst naar het vlekkeloze Licht van de heiligheid.
Eeuwig stromende Bron van deugdzaamheid, niets anders bezit ik dan mijn verlangen naar het brandmerk van Uw zuiverheid in mijn ziel.
Was mij rein, o Water van Gods Barmhartigheid.
Leef in mij, o heiligende Dauw die verschroeide harten geneest, want U is alle macht gegeven over mijn hele wezen.
U is de sleutel gegeven tot mijn hart.
In U ligt alle hoop op mijn verheerlijking.