TOTUS TUUS, MARIA !

Voorstel van een minimaal

DAGELIJKS GEBEDSPLAN

Aanwijzing vanwege de Moeder Gods

Myriam van Nazareth

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

In het licht van de grote hoeveelheid Myriam-gebeden (zie de gebedenverzameling Maria's Bloementuin), stellen zielen zich geregeld de vraag, welke gebeden een ziel absoluut zou moeten bidden en/of hoe men tewerk moet gaan wanneer men, bijvoorbeeld, een heel druk beroepsleven heeft, en de tijd voor gebed noodgedwongen beperkt is. Precies omdat dit gegeven zich vrij vaak voordoet, heb ik de Moeder Gods reeds vaker gevraagd, een soort gouden regel te mogen ontvangen.

Maria biedt de zielen thans een dergelijke 'gouden regel'. De aard en de intenties van de Myriam van Nazareth-gebeden heeft Zij in brief Nr. 103 laten toelichten. Maria vraagt met klem dat geen enkele ziel zich ertoe zou laten verleiden, er te gemakkelijk vanuit te gaan, dat zij nauwelijks tijd heeft om te bidden. Eerst en vooral is gebed in wezen veeleer een ononderbroken gesteldheid van hart dan een reeks woorden die men uitspreekt. Toewijding is bovendien steeds een kwestie van Liefde van de ziel tot Maria en tot Gods Heilsplan. Moge elke ziel zich het beeld voor ogen houden, dat haar gebeden, samen met de Liefde waarmee zij haar gebeden aan Maria aanbiedt, zijn zoals waterdruppels die in een Hemelse vijver worden verzameld, waaruit genaden voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde en voor de voltooiing van het Goddelijk Heilsplan voor alle zielen worden bereid.

Ik geef de aanbevelingen van de Moeder Gods in punten weer, die geen aanleiding mogen geven tot de conclusie dat, bijvoorbeeld, punt 1 belangrijker zou zijn dan punt 2 enzovoort, of omgekeerd. De nummering van de punten slaat ook niet op een welbepaalde volgorde van gebeden doorheen de dag.

Afgezien van de Heilige Rozenkrans, die indien mogelijk zonder meer in het dagelijks programma zou moeten worden ingebouwd, zijn de belangrijkste gebedsoefeningen, van dewelke er elke dag zo weinig mogelijk zouden mogen ontbreken, de volgende:

De bestanddelen van Maria's minimaal dagelijks gebedskader

 1. De 33 maal te herhalen aanroeping 'Maria, machtige Meesteres van alle zielen, bekom ons totale vergeving, reiniging en wedergeboorte'. Elke ziel kan in het manifest De Dageraad van Gods Rijk op Aarde de motivering van het belang van deze dagelijkse aanroeping vinden.

 2. In Haar openbaring van 20 april 2007 vroeg de Meesteres van alle zielen erom, elke dag drie rozenbollen in de bodem van hun ziel te planten door het gebed van drie Weesgegroeten voor de bespoediging van het Rijk Gods op aarde. Aan elk van deze drie Weesgegroeten wordt toegevoegd: 'Laat het Rijk Gods nu op aarde komen'. De ziel doet er goed aan, zich elk van deze 'rozenbollen' voor te stellen als het groeiprincipe van een deugd in de eigen ziel, want hoe weelderiger de bloemen der deugd in de ziel bloeien, des te heiliger wordt de ziel, en des te meer kracht ontwikkelt haar gebed op het Hart van God.

 3. Elke dag, bij voorkeur 's morgens, drie Weesgegroeten met een intentie die voor elke dag van de week verschillend is:

   

  Eerbetoon aan

  Eerherstel voor

  Maandag (*)

  de Goddelijke Barmhartigheid

  alle zonden van alle tijden

  Dinsdag (*)

  de koren der engelen

  heiligschennissen tegen de engelen

  Woensdag (*)

  de Heilige Jozef

  heiligschennissen tegen de H. Jozef

  Donderdag

   

   

  de lijdende Jezus in de Hof van Gethsemani

   

  heiligschennissen tegen de Sacramenten;

  elke uiting van modernisme in de Kerk

  Vrijdag


  de lijdende Jezus; het Heilig Kruis van Verlossing en Waarheid  

  heiligschennissen tegen het Heilig Hart van Jezus en tegen het Heilig Kruis

  Zaterdag

   

  het Onbevlekt Hart van Maria en al Haar hoog verheven eigenschappen

  alles wat de Smarten van Maria voor alle tijden in stand houdt;

  heiligschennissen tegen Maria

  Zondag

  de Goddelijke Drievuldigheid

  alle heiligschennissen tegen de Godheid


  (*) = bijkomende opmerkingen:

  Maandag:
  Maria nodigt er bovendien toe uit, Haar erom te vragen, dat alle zielen in het vagevuur onder Haar leiding een uur van hun lijden van die dag zouden opofferen voor de bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

  Dinsdag:
  Met de smeekbede om het Licht en de bescherming van de engelen op de eigen levensweg.

  Woensdag:
  Met de smeekbede om ondersteuning vanwege de H. Jozef in de alledaagse dingen, bij de totale toewijding aan Maria (de H. Jozef was in de diepe zin van het woord Maria's eerste toegewijde!) en bij het sterven aan het wereldse 'ik' (de H. Jozef is de patroonheilige van de stervenden; hier wordt dit gegeven in de strikt spirituele zin beschouwd).

 1. Een ochtendtoewijdingsgebed. Hiervoor zijn in Maria's Bloementuin een hele waaier aan keuzemogeljkheden voorhanden.

 2. Een dagelijks gebed naar vrije keuze. Men neemt de gebedenverzameling ter hand en smeekt Maria of de Heilige Geest om leiding naar het gebed dat men precies op dat ogenblik nodig heeft.

 3. Spreek de hele dag door, zoveel mogelijk tot Maria, diep in Uw hart. De ziel deelt Maria al haar indrukken mede (op straat, in de natuur, thuis, op het werk, enzovoort). Dit werkt reinigend. De ziel heeft geleidelijk aan steeds minder nood aan wereldse contacten en uitwisseling van wereldse gedachten. Dit 'vertellen' of 'toevertrouwen' is in wezen niets anders dan toewijding: De ziel wijdt eigenlijk al haar indrukken, alles wat zij voelt en waarneemt, toe aan Maria, op voorwaarde dat zij Haar daadwerkelijk alles toevertrouwt vanuit een zuiver hart dat over niemand oordeelt, doch slechts verlangt dat alles en iedereen onder de machtige bescherming van Maria wordt geplaatst.

  In de mate waarin de ziel dit vaker en zuiverder doet, wijdt zij in wezen haar hele dag toe aan Maria, en wordt haar hele dag tot één ononderbroken gebed.

 4. Oefent U zich erin, elk ogenblik van de dag in alle details de deugden te beleven (geduld, verdraagzaamheid, naastenliefde, zorgzaamheid, zuiverheid van hart en mond, enzovoort). Een deugdzaam leven is op zich een constant gebed. Bewust deugdzaam leven, is: het hart constant op God richten, en het openen voor de inspiraties van de Heilige Geest.

 5. Dagelijks de gebeden 820, 1168 en 1169:


820. ZELFOFFERANDE IN DE KELK VAN MARIA'S HART

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen en Medeverlosseres van de mensheid,
Laat al mijn lijden, kruisen en beproevingen, en alle Liefde waarmee ik ze voor U draag, overvloeien in de Kelk van Uw Hart, en wil ze in eenheid met het Lichaam en Bloed van Jezus Christus opdragen aan God, tot vestiging van Zijn Rijk op aarde.

 

1168. GEBED TOT MARIA OM LOUTERING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil mij ontledigen van mijzelf, en van elk spoor van de wereld.
Wil de kelk van mijn hart bekleden met het goud van Uw heiligheid, opdat ik de kracht van God Zelf in mij moge kunnen ervaren en in stand moge kunnen houden.
Daartoe vraag ik U tevens om Uw bescherming.

(3 x Weesgegroet...)


1169. SMEEKGEBED OM BESCHERMING VOOR DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil mij deze nacht beschermen tegen alle kwaad, tegen alle duisternis, tegen alles wat onrustig maakt, alles wat Uw werken in mij kan verstoren, verontreinigen of onwerkzaam tracht te maken.
Wil mij bekleden met een schild van Vuur dat ondoordringbaar is voor elke kracht die niet verenigbaar is met God.
Laat mijn ziel, hart, geest en lichaam delen in Uw Vrede en Uw rust.

 

 1. Bij alles wat U ziet of hoort (een landschap, een bloem, vogelgezang, enzovoort) en wat U bijzonder bevalt, zegt U vanuit de kern van Uw hart tot Maria:

'Alstublieft, mijn Hemelse Moeder en Meesteres, schenk toch nu mijn hart vol dankbaarheid aan mijn God, Die dit voor mij heeft geschapen en er door Zijn Voorzienigheid voor zorgt, dat ik dit op dit moment mag zien (horen)'.

Verheerlijking en dankzegging ontsluiten buitengewone genaden van groei voor de ziel en voor de ontsluiting van andere zielen, die de hen kosteloos geschonken schoonheden niet eens merken.
♥ ♥ ♥

Het moet worden beklemtoond dat dit minimaal plan voor dagelijks gebed strikt op de Myriam-gebeden en de totale toewijding aan Maria is gebouwd, zoals deze sedert jaren vanwege de Meesteres van alle zielen via Myriam aan alle zielen worden aangeboden. Dit gebedskader kan vanzelfsprekend naar believen worden uitgebreid. Diverse belangrijke bestanddelen van een intensief gebedsleven zitten niet in dit plan vervat, zoals bijvoorbeeld de Heilige Mis, aanbidding, kruisvereringen, enzovoort. De onderrichtingen, gebeden, openbaringen en andere kanalen van evangelisering waarvan Maria Zich via Myriam bedient, wijzen voldoende op het belang en de waarde van dergelijke bestanddelen. Moge het hier geboden minimaal kader voor vele zielen de aanzet worden tot een vurig gebedsleven met de Moeder Gods. Precies zoals een relatie tussen mensenzielen nauwelijks vorm kan aannemen zonder communicatie, kan de relatie van een ziel tot God noch duurzaam noch vruchtbaar zijn indien deze ziel niet bidt.

Gebed is drager van de Liefde, Liefde is draagster van het ware Goddelijk Leven. Zonder de stroming van het Goddelijk Leven sterft de ziel. Een stervende ziel kan de eeuwige Vrede van de onmiddellijke nabijheid van God niet vinden.

Derhalve is alle gebed = zaad van het Ware Geluk, voorbode van het Paradijs.

In Liefde en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Myriam, Paastijd 2010