Op het internet circuleren ook buiten deze website Myriamgebeden
die ten dele niet met de echte versies overeenstemmen.

Als authentiek mogen slechts de gebeden worden beschouwd,
die U op www.maria-domina-animarum.net aantreft.

Elk gebruik van andere versies dient niet het Plan
dat God met deze Hemelse inspiraties beoogt te verwezenlijken.

TOTUS TUUS, MARIA !

Een gewenst gebed kan het snelst worden bereikt door
CTRL+F
te klikken en daarna het volgnummer van het gebed in te tikken.

Belangrijke opmerking bij de gebeden: Zie hier.


MARIA’S BLOEMENTUIN

Gebedsbloemen van en voor de Heilige Maagd Maria
Verzameling van alle gebeden door Maria geïnspireerd aan

Myriam van Nazareth

vanaf mei 1997

Gebeden 751-1000

Algemene opmerking: In gebeden waarin woorden in de vrouwelijke vorm staan (bijvoorbeeld 'dienares'), kunnen de betreffende woorden uiteraard worden veranderd in hun mannelijke vorm (bijvoorbeeld 'dienaar')

751. Gebed tot Maria om bevrijding
752. Aanroeping tot Maria, Geheime Tuin
753. Gebed tot Maria, Koningin van de wereld
754. Gebed bij de graflegging van Jezus
755. Aanroeping tot Maria voor een overledene
756. Ochtendgeloften aan Maria
757. Stormgebed tot de Heilige Geest voor de wereld
758. Gebed tot Maria, Koningin van de eindtijd
759. Aanroeping tot Maria, Bruid van de Heilige Geest
760. Aanroeping tot Jezus om gelijkvormigheid met Maria
761. Gebed tot Maria, Koningin van de Eeuwige Vrede
762. Aanroeping tot het Mystiek Hart van Maria
763. Gebed tot Maria, Wonder van de Goddelijke Liefde
764. Akte van totale toewijding aan Maria als mijn Hemelse Meesteres
765. Dagelijkse aanroeping tot Maria, Medeverlosseres
766. Aanroeping tot Maria, mijn Hemelse Gids
767. Akte van samenwerking met mijn engelbewaarder
768. Gebed tot Maria, Koningin van de gezinnen
769. Smeekgebed tot Maria, ten Hemel opgenomen
770. Nachtelijke vereniging met Maria
771. Gebed van dank om Gods Heilsgaven
772. Korte offerande van leed en droefheid
773. Aanroeping om Maria’s leiding voor de dag
774. Akte van verheerlijking aan Maria, Schatkamer van het Heil
775. Gebed tot Aartsengel Rafaël in lichamelijke nood
776. Offerande van mijn onmacht aan Maria
777. Schuldbelijdenis aan Maria wegens verloren tijd
778. Smeekgebed tot Maria voor mijn stervensuur
779. Smeekgebed om eenheid met Maria, Bron van Hemelse Bloemen
780. Akte van verlangen tot Maria
781. Offerande aan Maria voor de nacht
782. Rozenkrans van lofprijzing en toewijding aan Maria
783. Gebed tot Maria, Kelk van mijn zelfofferande
784. Toewijding van hart en geest aan Maria, Koningin van de nacht
785. Zeven Weesgegroeten tot Maria voor een heilig leven
786. Dagelijkse toewijding aan Maria
787. Ochtendgebed tot Maria om bescherming
788. Smeekgebed tot Maria, Schild tegen alle bekoring
789. Aanroeping tot Maria, Meesteres van alle zielen
790. Akte van eeuwigdurende toewijding aan de Allerheiligste Maagd Maria
791. Gebed tot Maria om lichamelijke reinheid
792. Gebed tot de onschuldige kinderen voor de vervolgers der christenen
793. Communiegebed tot de Verlosser
794. Aanroeping tot Maria vóór de Communie
795. Smeekgebed tot Maria om volkomen Liefde
796. Avondverzuchting tot Maria
797. Aanroeping tot Maria, Kelk van het Kostbaar Bloed
798. Smeekgebed om Maria’s Aanwezigheid in mijn stervensuur
799. Smeekgebed om het meesterschap van Maria
800. Aanroepingen van toewijding aan Maria, Meesteres van alle zielen
801. Lofprijzing aan Maria als mijn Meesteres
802. Gebed tot mijn engelbewaarder om de volkomen lofprijzing aan Maria
803. Offerande van de hele mensheid aan Maria
804. Aanroeping tot Maria vóór de Heilige Eucharistie
805. Smeekgebed tot de Moeder van Smarten
806. Smeekgebed tot het Hemels Hof om Gods Barmhartigheid
807. Weesgegroet tot de Meesteres van alle zielen
808. Aanroeping tot het Lichaam van Christus na de Communie
809. Eed van trouw aan Maria, Meesteres van alle zielen
810. Noveengebed tot voorbereiding op een Levensbiecht
811. Akte van totale onthechting in dienst van Maria
812. Aanroeping tot Maria, Medeverlosseres, bij de Communie
813. Ochtendsmeking tot Maria, Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid
814. Smeekbede tot Maria om zuivering van wonden
815. Smeekgebed tot Maria, Moeder van Barmhartigheid, bij de Biecht
816. Gloria aan de Allerheiligste Maagd Maria
817. Lofprijzing aan Maria in alle beproevingen
818. Gebed tot Maria, Moeder van de Eucharistie, voor de priesters
819. Eerbetoon en toewijding aan Maria in naam van alle zielen
820. Zelfofferande in de Kelk van Maria’s Hart
821. Smeekgebed om het Onbevlekt Hart van Maria
822. Smeekgebed om het Vuur van Maria
823. Aanroepingen voor een vruchtbare Heilige Communie
824. Aanroeping tot Maria om bevrijding van de zielen
825. Ochtendaanroeping om eenheid met Maria
826. Overgave van mijn Wil aan Maria
827. Gebed tot de gekruisigde Christus na de Heilige Communie
828. Gebed tot Maria om de overwinning van het Licht
829. Smeekbede om de Wil van Maria
830. Avondtoewijding aan Maria, Meesteres van alle zielen
831. Smeekgebed tot Maria om volkomen reiniging
832. Gebed tot Jezus in de Hof van Olijven tot bescherming in mijn
zelfofferande
833. Akte van eerherstel voor heiligschennissen
834. Smeekbede tot Maria om bescherming tegen de duisternis
835. Gebed tot Maria, Zetel van Wijsheid
836. Gebed tot Maria, Koningin van de engelen
837. Gebed tot Maria, Koningin van de verzoening
838. Aanroeping tot de Heilige Geest vóór de Biecht
839. Smeekgebed om deelname in de roeping van Maria
840. Ochtendgroet aan mijn Hemelse Meesteres
841. Avondgroet aan mijn Hemelse Meesteres
842. Ochtendgebed tot de Meesteres van alle zielen om bescherming
voor de dag
843. Avondgebed tot de Meesteres van alle zielen om bescherming
voor de nacht
844. Aanroeping tot de Meesteres van alle zielen om bevrijding
uit een bekoring
845. Litanie van lofprijzing tot Maria, Meesteres van alle zielen
846. Aanroeping tot Maria om vereniging met de engelen
847. Smeekgebed om eenheid met Maria tot bescherming tegen bekoringen
848. Dagelijks gebed tot de engelen voor de mensheid
849. Communiegebed in vereniging met de engelen
850. Aanroeping vóór alle gebeden
851. Smeekgebed om de macht van Maria, Meesteres van de engelen
852. Aanroeping in nood tot vernedering van de satan
853. Opdracht van de hele mensheid in vereniging met de engelen
854. Aanroeping van Liefde tot Maria
855. Zegen van kracht over een medemens
856. Gebed om de Geest van Sterkte
857. Lofprijzing aan Maria, Meesteres van alle zielen
858. Offerande van mijn zwakheden aan Maria
859. Gebed tot Maria, Dageraad van de hoop
860. Eerbetoon aan het Verlossingsmysterie in vereniging met Maria
861. Smeekgebed tot de Aartsengelen voor een probleemkind
862. Offerande van een gesloten ziel aan de Heilige Drievuldigheid
863. Smeekgebed tot Maria om beschaming van alle kwaad
864. Aanroeping tot Maria voor een zuiver offer
865. Zelfofferande aan Maria, Tabernakel van God
866. Zelfofferande aan Maria tot zuivering
867. Offerande van een dwalende ziel aan Maria, Meesteres van alle zielen
868. Smeekgebed voor een medemens om rouwmoedigheid
869. Aanbidding van Gods Glorie in Maria’s volmaaktheid
870. Stormgebed tot de macht van Maria om een bekering
871. Negen Kruistekens voor het breken van elke duistere kracht
872. Gebed voor een Heilige Communie tot voltooiing van Gods Heilsplan
873. Gebed tot genezing van de sporen van mijn zonden
874. Gebed tot begraving van mijn verleden in het Hart van Maria
875. Smeekgebed om de verdiensten van de Onbevlekte Ontvangenis
876. Gebed om de genade van onthechting
877. Gebed om bevrijding uit mijn eigenliefde
878. Smeekgebed om een vruchtbaar leven
879. Smeekgebed om de ware Vrede van Hart
880. Gebed tot bevordering van eenheid onder de zielen
881. Aanroeping tot Maria voor een ziel in ondeugd
882. Aanroeping tot Maria tot heiliging van een offer
883. Lofprijzing en smeking tot de Onbevlekte Ontvangenis
884. Smeking om de heerschappij van Maria over mijn hele wezen
885. Gebedsverbond voor het herstel van de menselijke waardigheid
886. Gebed tot Maria om zuivering van een huis
887. Noodgebed tot mijn engelbewaarder
888. Smeking om de verwezenlijking van Maria’s intenties voor de mensheid
889. Offerande van mijn lichaam aan Maria
890. Gebed tot de Heilige Veronica
891. Offerande van een gebed aan Maria
892. Offerande van een boetehandeling aan Maria
893. Smeekgebed tot Maria om vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid
894. Toewijding van ontevredenheid
895. Smeekgebed om bevrijding uit de onreinheid van mond
896. Offerande van mijn bitterheden aan Maria
897. Gebed tot Maria om de innerlijke Vrede
898. Smeekgebed tot Maria om ontferming over mijn lichaam
899. Smeekgebed tot Maria om een dieper innerlijk leven
900. Smeekgebed tot Maria om onthechting
901. Gebed tot Maria om Licht in het hart
902. Gebed tot Maria om warmte in het hart
903. Gebed tot Maria om de genade van zelfverloochening
904. Gebed tot Maria om inleving in mijn medemens
905. Offerande van mijn inzet voor Gods Werken
906. Smeekgebed tot Maria om voltooiing van de Hemelse Bruiloft
907. Overdracht van mijn lichamelijkheid aan Maria
908. Toewijding van mijn verleden aan Maria
909. Gebed tot Maria om fijngevoeligheid
910. Toewijding van mijn vrije wil aan Maria
911. Stormgebed tot Maria voor totale reiniging
912. Gebed tot Maria om de kennis van de Waarheid
913. Smeekgebed tot de Heilige Geest om volledige ontplooiing
914. Gebed om standvastigheid in de dienst aan Maria
915. Gebed tot Maria om Oprechtheid
916. Akte van dank aan de Allerheiligste Maagd Maria
917. Aanbeveling van de ziel in Maria’s handen
(Toewijding van de stervende aan Maria)
918. Gebed om aanvaarding van Gods Beschikkingen
919. Gebed om aanvaarding van mijn medemens
920. Gebed tot Maria om een mild hart
921. Toewijding van al mijn ogenblikken aan Maria
922. Gebed tot Maria om de gave van bemoediging
923. Gebed tot Maria om de gave van eerbied
924. Gebed om eenwording met de Onbevlekte Tuin van Maria
925. Gebed om navolging van Maria in de zuiverheid
926. Gebed om navolging van Maria in de nederigheid
927. Offerande van mijn menselijkheid aan Maria
928. Smeking tot Maria om verbreking van mijn ketenen
929. Gebed om navolging van Maria in de stilte
930. Aanroeping tot Maria, Moeder van het Licht
931. Gebed om navolging van Maria in de zachtheid
932. Aanroeping tot Maria om begeleiding door Gods engelen
933. Gebed om navolging van Maria in de blijmoedigheid
934. Gebed om navolging van Maria in de gehoorzaamheid
935. Gebed om navolging van Maria in de offerbereidheid
936. Gebed om navolging van Maria in de totale overgave
937. Gebed om navolging van Maria in de boetvaardigheid
938. Smeekgebed tot toewijding van alle verloren tijd
939. Gebed om navolging van Maria in de geestdrift
940. Gebed om navolging van Maria in de dankbaarheid
941. Gebed om navolging van Maria in de vurigheid
942. Korte smeking om Maria’s vurigheid
943. Smeekgebed tot de Heilige Geest om vurigheid
944. Gebed om navolging van Maria in de vergeestelijking
945. Smeekgebed tot Jezus om ware genezing
946. Gebed om navolging van Maria in de Liefde
947. Gebed om navolging van Maria in de innerlijke Vrede
en gelijkmoedigheidspan>
948. Gebed om navolging van Maria in het vertrouwen en het geloof
949. Gebed om navolging van Maria in de onthechting
950. Korte aanroeping tot Maria vóór de Biecht
951. Gebed om navolging van Maria in de eenvoud
952. Gebed om navolging van Maria in het geduld
953. Gebed om navolging van Maria in de godsvrucht
954. Gebed om navolging van Maria in de Hoop
955. Gebed om navolging van Maria in de positiviteit
956. Gebed om navolging van Maria in de Wijsheid
957. Gebed om navolging van Maria in de zorgzaamheid
958. Gebed om navolging van Maria in de voorkomendheid
en hulpvaardigheid
959. Gebed om navolging van Maria in de trouw
960. Gebed om navolging van Maria in de tevredenheid en aanvaarding
961. Gebed om navolging van Maria in de vergevingsgezindheid
962. Gebed om navolging van Maria in de sterkte
963. Gebed om navolging van Maria in de vredelievendheid en solidariteit
964. Gebed om volmaakte navolging van Maria
965. Totale zelfofferande aan Maria tot grondvesting van Gods Rijk op aarde
966. Toewijding van mijn kind aan Aartsengel Michaël
967. Avondofferande aan Maria
968. Gebed tot verzoening in het verborgene
969. Smeekgebed tot Maria om bevrijding uit mijn duisternis
970. Avondtoewijding met lofprijzing aan Maria
971. Week van eerherstel aan het Hemels Hof via Maria
972. Gebed om terugkeer in het Hart van Maria
973. Gebed tot Aartsengel Gabriël om zuivere communicatie
974. Akte van eerherstel voor nooit gebiechte zonden
975. Gebed tot redding van mijn buren
976. Smeekgebed om opstanding uit de duisternis
977. Akte van verlangen voor de nieuwe dag
978. Uitnodiging aan Jezus in mijn ziel
979. Smeekgebed tot Aartsengel Gabriël om begeleiding in mijn levenstaak
980. Akte van totale zelfverloochening jegens Maria
981. Toewijding van alle zielen aan Maria tot grondvesting van Gods Rijk
982. Aanroeping tot Maria om zelfoverwinning
983. Offerande van de duisternis der zielen aan Maria
984. Korte aanroeping tot aanvaarding van alle kruisen
985. Offerande van mijn vrije wil aan Maria
986. Eerherstellende toewijding van alle zondeschuld van mijn leven
987. Toewijding van mijn lijden aan Maria
988. Wekelijks gebed voor wederopbouw van de Kerk van Christus
989. Smeekgebed tot Maria om aanvulling van het Heilig Misoffer
990. Smeekgebed tot Maria, Moeder van hopeloze zaken
991. Smeekgebed tot Maria, toevlucht voor mijn ziel
992. Gebed tot Aartsengel Michaël tot bevrijding van mijn ziel
993. Verbond van Heil met de zielen uit het vagevuur
994. Toewijding van de voorbije dag/nacht aan Maria
995. Akte van Dank tot de Heilige Geest na de Biecht
996. Noveengebed tot de Aartsengelen tot uitzuivering van mijn leven
997. Smeking tot de Heilige Geest tot Ontsluiting van mijn duisternis
998. Stormgebed tot Maria, Meesteres over alle duisternis
999. Gebed tot eerherstel aan Maria voor de opstand der gevallen engelen
1000. Gebed om terugvinding van Maria op mijn weg


www.maria-domina-animarum.net

751. GEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Moeder van de Verlosser,
Op U stel ik al mijn vertrouwen, want de oneindige macht van Uw Liefde kan de ketenen breken die mij tot gevangene van mijzelf hebben gemaakt.
Bevrijd mij van alles wat mij aan de wereld bindt, opdat mijn hart de ware Vrede van Christus moge ervaren.
Bevrijd mij uit de slavernij van bekoringen, begeerten en hartstochten, opdat mijn tempel tot tabernakel van het Allerheiligste moge worden.
Bevrijd mij van de macht van mijn gewoonten, opdat mijn ziel de vlucht naar de oneindige vrijheid van de Hemel moge nemen.
Bevrijd mij van mijn grootste zwakheden, opdat zij mij niet langer de weg naar de heiliging kunnen versperren.
O allermooiste der harten, schrijf toch Uw Naam op al mijn muren, opdat de wereld moge zien dat ik U alleen toebehoor.
Hemelse Meesteres van mijn wezen en leven, wil mij volkomen in U opnemen, opdat ik waarlijk vrij moge zijn, want er zijn geen boeien waar Uw Hart regeert.


www.maria-domina-animarum.net

752. AANROEPING TOT MARIA, GEHEIME TUIN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Geheime Tuin der Hemelen, Dageraad van Hoop voor de mens onder de ochtendzon, Glorie van de Heilige Drie-Eenheid onder de middagzon, Verrukking der engelen onder de avondzon, bloei toch open in mij.
O Hemelse Roos, vervul mijn hart met Uw Liefde.
O Hemelse Lelie, vervul mijn geest met Uw zuiverheid.
O Hemelse Jasmijn, vervul mijn ziel met Uw heiligheid.
O eeuwig bloeiende Tuin der Hemelen, vervul mijn lichaam met Uw kracht.


www.maria-domina-animarum.net

753. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Die Gods Hart hebt overwonnen, voor U knielen alle engelen.
Wil toch de macht tonen, die God U over de mensenzielen heeft gegeven, opdat zij van U alle Heil verwachten.
U bent hun Voorspreekster, hun eeuwig lot ligt in Uw handen.
U bent hun Middelares, Uw woord geeft richting aan hun aardse levensweg.
U bent hun Medeverlosseres. Wie zijn wereldse ketenen aan U toevertrouwt, wordt bevrijd voor het Rijk van de Liefde.
Machtige Koningin, door God boven alles verheven, neem mijn hart gevangen opdat ik mijn ziel tot Uw bezit kan maken, want waar U heerst, wordt de wereld overwonnen.
Door het offer van mijn leven en sterven aan U, regeer nu over de wereld, opdat hij niet langer het rijk van dood en duisternis zou zijn, want uit U is de God van het Leven, het Licht der wereld, geboren.


www.maria-domina-animarum.net

754. GEBED BIJ DE GRAFLEGGING VAN JEZUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, ik breng U hulde en eerherstel voor het Verlossend Lijden dat U voor de hele mensheid hebt volbracht.
Nu Uw allerheiligste Lichaam aan het graf is toevertrouwd, smeek ik U, dat ook ik met U mag sterven aan de wereld, en dat alles wat mij tot gevangene van de wereld heeft gemaakt, alle gewoonten die mij van God verwijderen, alle zonden die ik ooit heb bedreven, alle fouten die ik heb gemaakt, en alle herinneringen die mijn geest en hart bezwaren, met U begraven mogen worden, opdat ik met U moge verrijzen voor een nieuw en heilig leven dat mijn ziel zal klaarmaken voor het Paradijs.
In Uw Wonden leg ik alles wat in mij onzuiver is. De opening van Uw Hart wil ik vullen met het berouw over al mijn daden, woorden en gedachten die mij van de Liefde hebben verwijderd.
Sluit nu het graf, o Jezus, en blijf bij mij tot de dageraad van het Eeuwig Licht, opdat ik het waardig moge worden, met U op te staan in het Rijk van de Eeuwige Lente.


www.maria-domina-animarum.net

755. AANROEPING TOT MARIA VOOR EEN OVERLEDENE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Koningin van het Paradijs,
Ontvang de toewijding van het hele leven van dit kind van God.
Op grond van alle lijden, lasten en beproevingen die zijn/haar leven heeft gebracht, wil nu de Tuin der Hemelen voor deze ziel ontsluiten.
Wil hem/haar nu met U meenemen op de zo begeerde tocht langs het pad der Eeuwige Gelukzaligheid.

SLOT: Gouden Weesgegroet (van de H. Gertrudis):
Ik groet U, witte Lelie van de glorierijke en altijd vreedzame Heilige Drievuldigheid. Ik groet U, schitterende Roos aan de Hof der Hemelse Vreugden. O Gij van wie de Koning des Hemels heeft willen geboren en gevoed worden, vervul onze ziel met de uitstortingen der Goddelijke Genaden.


www.maria-domina-animarum.net

756. OCHTENDGELOFTEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van de Messias,
Ik leg mijn hele dag in Uw handen.
Mijn hele wezen, al mijn handelingen, gedachten, gevoelens, verlangens en woorden behoren U toe, opdat zij door U geheiligd worden tot Verlossing van zielen.
Door Uw Liefde wil ik vandaag openbloeien tot de ware heiligheid.
Door Uw macht wil ik vandaag afstand doen van alle slechte gewoonten en zwakheden die mij tot zonde kunnen brengen.
Door Uw heiligheid wil ik vandaag gereinigd worden van alle negatieve gevoelens en herinneringen.
Door Uw bescherming wil ik mij vandaag verzetten tegen alle kwaad en elke bekoring.
Door Uw Wijsheid wil ik mij vandaag openstellen voor de enige Waarheid van God.
O Koningin van Hemel en aarde, moge Uw geest mij bezielen, en mogen Gods engelen en heiligen mij terzijde staan, want vandaag wil ik volkomen van U zijn en U dienen met de totale gave van mijzelf aan U, in zuiverheid en Hemelse Liefde.
Moge de Heilige Geest mij sterken en leiden om deze geloften aan Uw voeten te vervullen.


www.maria-domina-animarum.net

757. STORMGEBED TOT DE HEILIGE GEEST VOOR DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Kom, o Heilige Geest, ik wijd U de hele mensheid toe. Stort U toch uit over alle harten.
Geest van God, voer toch de Kerk van Christus terug naar Gods enige Waarheid.
Geest van God, open toch alle ogen voor alle dwaling, misleiding en de valstrikken van het kwaad.
Geest van God, maak toch alle mensen rein in daden, woorden, gedachten en gevoelens.
Geest van God, bevrijd toch de hele mensheid uit de netten van de geldzucht, genotzucht en hoogmoed.
Geest van God, wek toch in alle harten de geest van vurige Liefde en zelfopoffering voor de medemens en voor Gods Plannen en Werken.
Geest van God, richt toch alle harten op het enige levensdoel: het Eeuwig Leven.
Geest van God, wek toch tussen alle mensen de geest van barmhartigheid, begrip en vergeving.
Leef in alle mensen, o Heilige Geest, en maak nu de hele wereld tot Gods Rijk, op Voorspraak van de allerheiligste Maagd Maria, Uw Hemelse Bruid.
SLOT: 3 x "Eer aan de Vader..."


www.maria-domina-animarum.net

758. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE EINDTIJD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, onbevlekt ontvangen, Koningin van de Eindtijd,
Moge op Uw Voorspraak het uur van de overwinning van het Kruis bespoedigd worden.
Ik wijd U alle lijden en ellende der wereld toe, opdat de prins der duisternis nu onder Uw voeten vernederd moge worden.
Kom en heers, o Koningin, in mijn ziel en in de hele wereld.
Moge de totale gave van mijzelf en mijn hele leven aan U, de grondvesting van Gods Rijk op aarde brengen.
SLOT: 3 x Wees gegroet...


www.maria-domina-animarum.net

759. AANROEPING TOT MARIA, BRUID VAN DE HEILIGE GEEST

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Bruid van de Heilige Geest,
Ik smeek U dat de Heilige Geest op Uw Voorspraak Zijn Pinkstervuur moge uitstorten in mijn hart.
Leef toch in mij, o machtige Koningin van Hemel en aarde, opdat de gaven der heiliging mijn ziel zouden vervullen en de Geest van God in mij moge leven tot en met het uur van mijn dood.


www.maria-domina-animarum.net

760. AANROEPING TOT JEZUS OM GELIJKVORMIGHEID MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Heilig Hart van Jezus, wil mijn zonden en zwakheden vergeven, opdat ik rein en zuiver moge worden zoals Maria.
Heilig Hart van Jezus, wil mijn Bron van kracht zijn, opdat ik in de deugd moge leven zoals Maria.
Heilig Hart van Jezus, stuur toch Uw Geest over mij, opdat ik heilig moge worden zoals Zij Die Uw en mijn Onbevlekte Moeder is.
Wil mij maken tot Haar spiegelbeeld, opdat Zij in mij een deel van Uzelf terug moge vinden.


www.maria-domina-animarum.net

761. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE EEUWIGE VREDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Paradijs der Eeuwige Vreugden,
In U zoekt mijn hart de Vrede die niet van deze wereld is.
O Roos van Gods welbehagen, beadem mij toch met de geuren van Uw heiligheid, want uit U stroomt de kracht van Gods Geest.
Dompel mijn ziel onder in de stroom der deugden die haar zullen laven aan Uw volmaaktheid, want wie drinkt aan de bron van Uw heiligheid, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer.
O Tuin van Hemelse Vrede, verruk mij door de aanblik van Uw volmaakte schoonheid, en mijn hart zal de gelukzaligheid van Gods nabijheid ervaren.
O Lelie van opperste reinheid, vervoering der engelen aan Uw voeten, bedwelm mijn geest met de Vrede van de ware eenheid met God, opdat ik aan de wereld moge verzaken.
O Koningin van de Eeuwige Vrede, onder de vleugels van mijn engelbewaarder maak ik mijn hart tot Uw bezit, opdat het zijn Meesteres moge erkennen in Haar die Gods Vrede baart in alle harten die begeren, te leven van de bries uit de Tuin der Eeuwige Gelukzaligheid.

♥ ♥ ♥

Het bovenstaand gebed is ingegeven op de vooravond van het feest van Maria, Koningin van de Vrede (25 juni 2005). De enige Ware Vrede is deze van het hart. Alle onvrede, alle onenigheid en alle oorlog groeit uiteindelijk op de bodem van harten die in zichzelf geen Vrede hebben. De ware Vrede van hart is de gewaarwording van de ziel die voelt dat zij in overeenstemming leeft met datgene wat God van haar verwacht.


www.maria-domina-animarum.net

762. AANROEPING TOT HET MYSTIEK HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Hart van Maria, mystieke Bron van vervoering, hoezeer dorst ik naar U.
O Tuin van Leven voor mijn ziel, die kreunt onder de geselslagen van de haat der wereld, hoezeer verlangt mijn hart naar het zaad van Uw volmaakte Liefde.
Zie, in U vlucht mijn geest. In U zoekt hij de Vrede van de Eeuwige Wijsheid, want ik verlang zozeer, de ketenen der bekoringen voorgoed te breken.
Klop toch in mij, o mystiek Hart van de reinste schoonheid uit Gods hand, klop in mij, want ik wil sterven aan de wereld in mij.
Wek mij tot leven door de dauw van Uw volmaakte heiligheid, want in U sterft alles wat onrein is, en uit U wordt alles geboren wat Verlossing brengt en naar God terugkeert.


www.maria-domina-animarum.net

763. GEBED TOT MARIA, WONDER VAN DE GODDELIJKE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Wonder van de Goddelijke Liefde,
Lever mij uit aan het Vuur van Uw Hart, opdat ik verbrand moge worden door de Liefde voor het Kruis.
Laat mij smelten onder Uw aanraking, o brandende Roos der Hemelen, want Uw handen hebben de Eeuwige Liefde gedragen.
Naar U verzucht mijn armoede, want de schatten der volmaakte heiliging zijn U in bewaring gegeven.
Hoezeer verlangt toch mijn hart naar U, o Wonderwerk der Hemelse schoonheid, in mij smacht alles naar Uw kus van bevrijding.
Hoezeer heeft het verschroeiend vuur der wereld in mij de dorst gewekt naar Uw eeuwigdurende nabijheid. Wil nu voorgoed mijn hart beheersen, o Wonderwerk van Gods Liefde, opdat de doornen der wereld in mijn ziel verbrand worden, en de offerande van mijzelf aan Uw Hart als wierook moge opstijgen naar het heiligste der Hemelen.


www.maria-domina-animarum.net

764. AKTE VAN TOTALE TOEWIJDING AAN MARIA
ALS MIJN HEMELSE MEESTERES

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, aan Wie de beschikking is gegeven over alle genaden uit Gods hand,
Ik leg mijn hele leven en mijn hele wezen voor eeuwig in Uw handen.
Van U alleen wil ik zijn, U alleen wil ik toebehoren, U wil ik dienen, voor U werken en lijden tot het uur van mijn dood.
Ik smeek U om de genade van vrijwaring van alle zonde en een grote weerstand tegen alle bekoringen, opdat ik Uw heerschappij over mij niet zou beschamen.
Maak mij sterk in alle deugden. Houd mij zuiver en rein in geest, hart en lichaam, opdat ik als Uw spiegelbeeld in ware heiligheid moge leven en sterven.
Ik aanvaard U onvoorwaardelijk en eeuwigdurend als Meesteres over mijn hele wezen, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens.
Wil volkomen over mij heersen en mijn wil aan de Uwe onderwerpen, opdat mijn hele leven een bloem van verheerlijking aan U moge zijn.
Hierom smeek ik U in de allerheiligste Naam van Jezus Christus.

SLOT: Memorare (van de H. Bernardus):
Gedenk, o goedertierenste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand die tot U zijn toevlucht nam en Uw bijstand afsmeekte, door U verlaten is. Bemoedigd door dit vertrouwen kom ik tot U, o Moeder, Maagd der maagden. Zuchtend onder het gewicht van mijn zonden werp ik mij rouwmoedig voor Uw voeten neer. O Moeder van het Eeuwig Woord, versmaad mijn nederige smeekbede niet, maar in Uw goedheid, gewaardig U ze te verhoren.


www.maria-domina-animarum.net

765. DAGELIJKSE AANROEPING TOT MARIA, MEDEVERLOSSERES

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Medeverlosseres van de mensheid,
Wil de vrucht van het Kruis van Verlossing tot rijping brengen in alle harten, opdat geen ziel meer verloren zou gaan.
Spreid nu Uw Liefde over alle harten, opdat zij zich openen voor het Ware Licht van God, tot bevrijding van alle kwaad.
Moge elke ziel opgenomen worden in Gods Rijk van Eeuwige Gelukzaligheid.
1 x Onze Vader... + 1 x Wees gegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

766. AANROEPING TOT MARIA, MIJN HEMELSE GIDS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, bekleed met Gods macht en Wijsheid,
Aan U vertrouw ik mij toe in al mijn werken en op al mijn wegen.
Maria, verlicht mijn geest.
Maria, laat mij voelen met Uw Hart.
Maria, bestuur mijn handen, opdat zij slechts Gods Werken doen.
Maria, richt mijn ogen, opdat zij slechts zien wat U wil dat zij zien.
Maria, bescherm mijn oren, opdat zij geen onreinheid in mijn ziel toelaten.
Maria, bewaak mijn mond, opdat hij slechts heilige woorden zou spreken.
Maria, houd mijn lichaam rein, want het is Uw tempel.
Maria, onderwerp mijn verlangens aan Uw Wil, die de Wil van God is.
Maria, onttrek mij aan alle vijanden van mijn Heil, opdat ik U waardig ben.
Maria, neem mijn ziel in U op, opdat ik slechts Gods wegen moge gaan.


www.maria-domina-animarum.net

767. AKTE VAN SAMENWERKING MET MIJN ENGELBEWAARDER

(Myriam van Nazareth)

Mijn heilige engelbewaarder, Hemelse spiegel van mijn hart,
God heeft U uitgekozen om mijn leven lang getuige te zijn van al mijn daden, en ook in mijn uren van duisternis een straal van het Hemels Licht in mijn hart te doen schijnen.
Al mijn vreugden hebt U met mij gedeeld.
Al mijn tranen hebt U aan God gegeven om er zielen mee te wassen.
Mijn volmaakte broeder in Gods Licht, bron van Liefde zozeer door mij miskend, ik wil U de dank brengen die ik U een leven lang heb onthouden.
Ik wil U de Liefde geven die ik U nooit heb betuigd.
Ik wil U voorgoed mijn hand reiken, want al te lang hebt U vruchteloos op mij gewacht.
Wil mij de heiligheid bekomen die Uw hart mijn leven lang heeft verlangd, in mij terug te vinden, opdat ik Uw trouw kan beantwoorden door op mijn beurt voor U een engel te zijn.


www.maria-domina-animarum.net

768. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE GEZINNEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de gezinnen,
In mijn betrachting van het Eeuwig Heil voor mijn gezin kom ik tot U, om U al onze noden, al onze lasten en beproevingen toe te wijden.
Opdat ieder van ons, en al onze onderlinge relaties en contacten, gezegend zouden worden, smeek ik U, regeer in ons gezin, heers over alle zielen die er deel van uitmaken, en schrijf Uw wet van Liefde in onze harten.
Wil ons beschermen naar ziel en lichaam tegen alle gevaren, alle bekoringen, alle misleiding en alle verderf.
Verleen ons de kracht van een volkomen zuiverheid en de uitstraling van het ware Licht van Christus, opdat ons leven, onze onderlinge Liefde, en de Vrede van onze harten tot bron van navolging worden voor alle gezinnen die ons levenspad kruisen.
Maak ons sterk tegen elke druk van buitenaf, en heilig de band van onze onderlinge Liefde, opdat hij duurzaam moge zijn over de grenzen van de dood heen.
Geef dat wij op Uw Voorspraak elkaar mogen leiden op de weg naar het Eeuwig Heil.
Mogen Gods engelen ons huis bewaken, en de geest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef, in onze harten in stand houden, ook wanneer wij niet bij elkaar zijn, nu en tot het uur waarin wij van elkaar zullen scheiden om te vertrekken naar het Land van onze Eeuwige Bestemming.


www.maria-domina-animarum.net

769. SMEEKGEBED TOT MARIA, TEN HEMEL OPGENOMEN

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, oneindig verheven boven alles wat leeft,
Wil mij vandaag opnemen in de Hemel van Uw Hart.
Uw engel wil ik zijn, om Uw Heerlijkheid te eren door een leven in volkomen deugdzaamheid.
O geurigste aller bloemen, wil mij binnenleiden in de Tuin van Uw volmaaktheid, opdat het parfum van Uw heiligheid in mij alles kan ontwortelen wat de wereld in mij heeft gezaaid.
O Meesteres van mijn hele wezen, wil nu alles onder Uw voeten leggen wat U in mij mishaagt, opdat mijn ziel voorgoed moge leven voor de Glorie van het Hemels Hof.


www.maria-domina-animarum.net

770. NACHTELIJKE VERENIGING MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de nacht,
In het licht van Gods sterren geef ik mij geheel aan U. Wil mij opnemen in Uw Hart en mij dragen over de brug van de nacht, opdat ik met U het licht van de nieuwe dageraad moge begroeten in een grotere heiligheid dan ik vandaag heb bezeten.
Zoete Toevlucht in de uren der stilte, in Uw Hart laat ik alles vrij wat mij beklemt, want in U woont de maan van Gods vertroosting.
Heerseres over alle kwaad, wil mij zuiveren van alle duisternis, opdat ik het Ware Licht moge toebehoren en U, gezegende Morgenster, volmaakt moge dienen, want voor Uw voeten wijken alle wolken, en in de ziel die in U is overgegaan, wordt het nooit meer nacht.
Wil alles wat de voorbije dag mij heeft gebracht, bewaren in de Schatkamer van Uw Hart als onderpand voor het uur waarop de avondzon mijn levensweg zal kussen, want ik verlang zo naar de volmaakte eenwording met U in het Rijk waarin de zon nooit meer ondergaat.


www.maria-domina-animarum.net

771. GEBED VAN DANK OM GODS HEILSGAVEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, onder het teken van het Kruis breng ik U met alle engelen en heiligen mijn dank voor de gaven van Eeuwig Heil die U doorheen de eeuwen over de zielen hebt uitgestort.
Dank, mijn God, voor de Schepping.
Dank, mijn God, voor de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
Dank, mijn God, voor de Menswording van Jezus Christus.
Dank, mijn God, voor het Evangelie dat Jezus ons heeft gegeven.
Dank, mijn God, voor de instelling van de Eucharistie.
Dank, mijn God, voor het Verlossend Lijden van Jezus.
Dank, mijn God, voor de medeverlossende Smarten van Maria.
Dank, mijn God, voor de Verrijzenis van Jezus.
Dank, mijn God, voor de Gaven van de Heilige Geest.
Dank, mijn God, voor de Tenhemelopneming van Maria.
Dank, mijn God, voor de Kroning van Maria tot Koningin van Hemel en aarde.
Dank, mijn God, voor mijn eigen leven en alle Genaden van elke dag.
Dank, mijn God, voor het vooruitzicht van de Eeuwige Gelukzaligheid.

Slotgebed:
"Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen".


www.maria-domina-animarum.net

De onderstaande aanroeping is ingegeven als een kort gebed waarmee U elke zielenpijn of hartenpijn via Maria kunt opdragen aan het Kruis, in plaats van U erover te ergeren of ertegen in opstand te komen. Gebruik het vooral na gebeurtenissen die U pijnlijk hebben getroffen, die U hebben bedroefd, of die kwetsend of ontwaardigend zijn voor God, bijvoorbeeld grote oneerbiedigheden in een kerk of tijdens de Eucharistie. Door deze korte offerande zult U Uw leed beter verwerken en het tot nut brengen binnen Gods Heilsplan.

772. KORTE OFFERANDE VAN LEED EN DROEFHEID

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Moeder van Smarten,
Wees bij mij in dit uur, op de Calvarie van mijn hart, en wil het offer van mijn leed en mijn droefheid opdragen aan het Kruis van Jezus Christus, dat Heil en Verlossing brengt.


www.maria-domina-animarum.net

773. AANROEPING OM MARIA’S LEIDING VOOR DE DAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Leidster van mijn ziel,
Opdat ik deze dag moge leven in Gods Licht, smeek ik U om de grootste van alle genaden: dat ik vandaag gevrijwaard moge blijven van alle zonden.
Wil nu Uw deugden in mij uitstorten. Verzegel ze in mijn ziel, opdat ik Heil en zegen moge brengen over mijn medemens.
Laat mij vandaag Uw zoete stem horen en de sporen van Uw voeten volgen, want U alleen kunt mij leiden naar de Poort van het Paradijs.


www.maria-domina-animarum.net

774. AKTE VAN VERHEERLIJKING AAN MARIA, SCHATKAMER VAN HET HEIL

(Myriam van Nazareth)

Ik verheerlijk Uw Hart, o Maria, want in U bloeit de Liefde en vindt elke ziel bescherming tegen alle kwaad.
Ik verheerlijk Uw handen, o Maria, want zij zaaien genaden van bevrijding en heiliging in de zielen die zich door U laten leiden.
Ik verheerlijk Uw voeten, o Maria, want zij vernederen en verpletteren de satan en zijn werken van boosheid en vernietiging.
Druk toch Uzelf in mijn hart en ziel, o Schatkamer van het Heil, opdat ik geen andere wegen zou volgen dan de Uwe.


www.maria-domina-animarum.net

775. GEBED TOT AARTSENGEL RAFAEL IN LICHAMELIJKE NOOD

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Rafaël, Genezer van het Hemels Hof,
In mijn lichamelijke zwakheid roep ik tot U, opdat U mij Hemelse draagkracht zou bekomen.
Wil het kruis van mijn ziekte, pijn en vermoeidheid bekleden met de kracht van de lijdende Christus, opdat zij mij genade mogen brengen voor mijn ziel, en Heil en zegen over mijn medemens mogen afroepen.
Wil mij in deze beproeving verkwikken met de beker der vertroosting om de Verlossing van dierbaren, want samen met de gekruisigde Jezus dorst ik naar zielen.
Wil mij zegenen met nieuwe kracht, o Prins der lijdenden, opdat ik dit offer moge volbrengen tot verheerlijking van de Drie-Ene God.
Moge door Uw tussenkomst mijn lichaam de kracht vinden tot genezing, indien dit Gods Plan kan dienen, en moge ik op Uw gebed de genade verkrijgen om op elk ogenblik mijn lichamelijk lot in Liefde te aanvaarden als de toestand waarin ik het best kan werken voor Gods Rijk, en mijn Eeuwig Heil het meest verzekerd is.
Daarom vraag ik om Uw Hemelse aanraking, door de verdiensten van de Goddelijke Verlosser Jezus Christus, en in Naam van Uw Meesteres Maria, de Koningin van Hemel en aarde en Heil van de zieken.


www.maria-domina-animarum.net

776. OFFERANDE VAN MIJN ONMACHT AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verheerlijkte Koningin van Hemel en aarde,
Aan Uw Hart vertrouw ik alles toe wat mij in dit leven bezwaart.
Alles wat mij zoveel leed en hartenpijn berokkent, leg ik onder Uw voet, want aan U is alle macht gegeven om het te veranderen.
Wil alles verpletteren wat de duisternis dient en het Heil van mijn ziel bedreigt, opdat het onder de aanraking van Uw allerheiligste voet in Goddelijk Licht moge veranderen.
Zie mijn onmacht en mijn zwakheden, o mijn Moeder en Meesteres. Aan U geef ik mijn hele wezen, want U kunt mijn kleinheid tot heiligheid verheffen, en op het fundament van mijn leed bouwt U het Rijk waarin U heerst over de vijanden van mijn ziel.
Moge mijn nietigheid voor eeuwig Uw macht verheerlijken, omdat ik Uw bezit en eigendom ben. Daartoe geef ik mij over aan Uw Liefde en Uw Wijsheid, want in Uw handen wil ik worden tot een kroon van Uw overwinning over hem die het Licht in mij wil verduisteren.
Moge mijn onmacht Uw eeuwigdurende vreugde zijn.


www.maria-domina-animarum.net

777. SCHULDBELIJDENIS AAN MARIA WEGENS VERLOREN TIJD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Gids op mijn aardse reis,
Aan U vertrouw ik al mijn dagen en nachten toe.
Hoe heilig zijn Uw wegen op deze aarde geweest, want onder Uw voeten zijn alle doornen op Uw levenspad veranderd in Hemelse bloemen voor de zielen van alle tijden.
In mijn vurig verlangen om U na te volgen, belijd ik voor U mijn berouw over elk verloren ogenblik van mijn leven.
Hoe vaak toch schermt zwakheid de ziel af voor Gods Licht. Hoeveel genaden, door Uw almacht op Gods Hart voor mij vrijgemaakt, heb ik onbenut gelaten.
Aan Uw voeten smeek ik om vergeving voor Uw geschenken die ik niet heb gezien, voor Uw kussen die ik niet heb gevoeld, voor Uw Liefde die ik heb beantwoord met onverschilligheid.
Daarom wil ik U alleen toebehoren. Laat mij niet meer los, want het hart dat in Uw macht is, bemint slechts wat God Zelf bemint. De ziel die door U wordt beheerst, ziet haar zwakheden in de spiegel van Gods Waarheid. Wie zijn hartstochten door U laat temmen, krijgt de kracht tot volharding op de wegen van het Eeuwig Heil. Wees daarom Meesteres over mijn hele wezen, opdat mijn leven slechts van U vervuld zou zijn, en elk ogenblik vrucht moge dragen voor de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

778. SMEEKGEBED TOT MARIA VOOR MIJN STERVENSUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van Hemel en aarde,
U is een ongeëvenaarde macht gegeven over de zielen in het uur van hun dood.
Daarom smeek ik U om Uw voortdurende begeleiding voor een zuiver en heilig leven, Uw voelbare Tegenwoordigheid in mijn laatste levensdagen, Uw machtige bescherming tegen de duivelen in het uur van mijn dood, en Uw machtige Voorspraak tijdens mijn oordeel voor de Troon van Gods Gerechtigheid.
Ik geef mij totaal en voor eeuwig aan U, opdat ik U moge navolgen in een heilig leven en in een stervensuur in volkomen staat van genade.
Wees de Bloem van mijn ziel, o Moeder, nu en in het uur van mijn dood, opdat ik voor eeuwig moge leven.


www.maria-domina-animarum.net

779. SMEEKGEBED OM EENHEID MET MARIA, BRON VAN HEMELSE BLOEMEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Bron van Hemelse Bloemen,
Hoezeer wordt mijn hele wezen verteerd door de honger naar het zaad van Uw heiligheid, opdat mijn ziel een Hemelse tuin moge zijn.
O laat mij toch delen in de allerheiligste gedachten die steeds Uw geest hebben vervuld, opdat ook mijn gedachten dragers van het Goddelijk Licht mogen zijn.
Laat mij toch delen in de allerheiligste gevoelens die steeds Uw Hart hebben vervuld, opdat ook mijn gevoelens mijn omgeving mogen onderdompelen in het parfum van de Koningin des Hemels.
O zalf toch mijn mond met Uw woorden, opdat de klank van mijn stem Heil en zegen in de harten moge storten.
Maak toch mijn lichaam tot een tempel van Uw heiligheid, waarin U de offerande kunt voltooien die Uzelf bent begonnen bij de Menswording van Jezus, want mijn hart begeert, de bloemen voort te brengen die reeds in Uw ziel hebben gebloeid.
Zie, ik bied U het altaar van mijn vlees en bloed, en het tabernakel van mijn hart, opdat U ze zou strelen met de wierook van Uw eeuwigdurende gebeden en ze zou heiligen met de adem van Uw deugden.
O leef nu in mij, opdat mijn ziel zou worden tot een lusttuin van de Heilige Geest.


www.maria-domina-animarum.net

780. AKTE VAN VERLANGEN TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Koningin van Hemel en aarde, aan Wie de macht over de schatten van Gods Genaden is geschonken,
Opdat ik de weg kan gaan en de bestemming kan bereiken die God voor mij heeft voorzien, smeek ik U:
Maak mijn Liefde volkomen, opdat ik geen andere verlangens en behoeften meer zou hebben dan deze, elk ogenblik van de dag en de nacht met en in U te leven.
Maak mij zuiver en rein als een engel, opdat de duivel geen macht meer zou hebben over mij.
Bevrijd mij uit de boeien van de wereld, opdat ik niet meer zou najagen wat vergankelijk is, en al mijn gedachten en gevoelens slechts op U gericht mogen zijn.
Met deze verlangens wil ik mijn oude ik onder Uw voeten begraven, o mijn Hemelse Moeder, opdat het moge verteren onder de stralen van Uw onvergelijkbare heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

781. OFFERANDE AAN MARIA VOOR DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de nacht,
Ik leg in Uw Hart de voorbije dag met alles wat hij mij aan lief en leed heeft gebracht. Alles wat ik vandaag heb gedaan, elk woord dat ik heb gesproken, elke gedachte die in mij is opgerezen, elk gevoel en elk verlangen dat ik heb gekoesterd, leg ik aan Uw voeten neer. Wil ze in bezit nemen en zuiveren, tot Heil van mijn ziel en van alle zielen die nood hebben aan bevrijding.
Heers over mijn hele wezen tijdens deze nachtelijke uren, want in U vind ik volmaakte geborgenheid in het hoopgevend licht der sterren.
Ik smeek U, mij deze nacht in Uw Hart te willen sluiten, opdat ik de nieuwe dageraad moge begroeten in het Licht van Uw heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

De onderstaande Rozenkransbeschouwingen zijn ingegeven voor gebruik bij de respectieve tientjes van de Rozenkrans, in het bijzonder op feestdagen van Maria. Deze Rozenkrans wordt gebeden zoals gebruikelijk, doch met gebruik van deze beschouwingen. Bovendien wordt elk Weesgegroet gevolgd door de aanroeping "Laudate Mariam" (ik prijs U, Maria).

782. ROZENKRANS VAN LOFPRIJZING EN TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

BLIJDE MYSTERIES

1. Boodschap van Engel Gabriël aan Maria

Ik prijs U, Maria, door God uitgekozen om Jezus, de Messias, als God-Mens in Uw onbevlekte Schoot te ontvangen. Ik prijs U om Uw aanvaarding van het Goddelijk Moederschap, waardoor U de poort naar mijn Verlossing hebt ontsloten. Ik wijd mij totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan U toe, opdat ik door de gave van mijzelf aan U ook 'ja' moge zeggen tot een leven in dienst van Gods Rijk.

2. Bezoek van Maria aan Haar nicht Elisabeth

Ik prijs U, Maria, Die mijn leven komt veranderen door mij te bezoeken in al mijn noden en zwakheden, en mij komt laven aan de Bron van alle heiligheid, Die U in Uw Schoot draagt. Ik wijd mij aan U toe, opdat ik Uw bezoek waardig moge zijn, U voor eeuwig in mijn leven moge herbergen, en U door de gave van mijzelf op mijn beurt moge helpen bij de verwezenlijking van Gods Plan.

3. Geboorte van Jezus

Ik prijs U, Maria, Die Gods Zoon ter wereld brengt tot heiliging van het lichamelijk leven van de mens die de wegen van God wil gaan. Ik wijd mij aan U toe, opdat U de Christus kunt baren in mijn eigen hart, de koude en duistere grot die hunkert naar Uw tederheid en naar het Licht dat voor altijd zal stralen in de nacht van mijn ziel.

4. Opdracht van Jezus in de Tempel

Ik prijs U, Maria, jonge Maagd Die de Christus aan God aanbiedt opdat Zijn levenslang Offer geheiligd zou zijn. Laat mij Uw Hart kussen, dat overschaduwd wordt door de eerste dreiging van de Smart. Ik wijd mij aan U toe, opdat mijn hele wezen moge worden tot een heilige tempel waarin U dag en nacht mijn leven aan God opdraagt tot Heil van de zielen die Verlossing verwachten.

5. Terugvinding van Jezus in de Tempel

Ik prijs U, Maria, op zoek naar de vermiste Verlosser, Die aan Uw heilige zorgen is toevertrouwd. Met U wil ik Hem terugvinden in het Huis van de Vader, telkens ik Hem uit het oog heb verloren door de blik van mijn hart naar de wereld toe te wenden. Ik wijd mij aan U toe, opdat U met en in mij de weg zou gaan die leidt naar het Licht, weg uit de duisternis van elk uur zonder Christus.

MYSTERIES VAN HET LICHT

1. Doopsel van Jezus in de Jordaan

Ik prijs U, Maria, bij het begin van het Openbaar Leven van Uw Zoon. U omhelst de eenzaamheid opdat Hij bij de Jordaan de Gezel der mensen zou worden en er het water zou heiligen dat ook mijn leven voor en in Christus zal openen. Ik wijd mij aan U toe, opdat ik met U hen die eenzaam zijn doordat het Lam Gods niet in hen leeft, moge kunnen dopen met een straal van Zijn Licht.

2. Bruiloft te Kana

Ik prijs U, Maria, als Middelares van alle Genaden die mijn leven richting geven en door dewelke Gods roepstem in mijn ziel weerklinkt. Op Uw verlangen heeft Jezus te Kana het begin van Zijn Wonderwerken vervroegd. Ik wijd mij aan U toe, opdat Jezus op Uw woord in mijn ziel de wijn van de Hemelse Bruiloft met God zou bereiden en mijn menselijke werken zou veranderen in Goddelijke Werken.

3. Verkondiging van de Blijde Boodschap

Ik prijs U, Maria, stille Aanwezigheid gedurende de verkondiging van het Woord en de zegeningen der mirakelen die de Messias over Zijn volk uitstrooit. Mijn allerheiligste Moeder in Wie de Liefde tot Vlees en Bloed is geworden, ik wijd mij aan U toe, opdat ik met U in mijn hart weldoende moge rondtrekken, en elk hart U moge herkennen in de werken van mijn handen.

4. Gedaanteverandering van Jezus op de Berg Tabor

Ik prijs U, Maria, Moeder van de Christus Die drie apostelen roept tot getuigen van Zijn Gedaanteverandering om hen in het Geloof te sterken. Ik wijd mij aan U toe, opdat ik in U geroepen moge worden tot getuige van de Heerlijkheid van de Zoon van God en tot het geloof in de verheerlijking van de ziel die Gods Woord verheerlijkt door haar eigen daden.

5. Instelling van de Eucharistie

Ik prijs U, Maria, Moeder van de Kerk, Die door Uw ja-woord het onmetelijk wonder mogelijk maakt waardoor Jezus Zichzelf voor eeuwig in elke Heilige Mis met Lichaam en ziel weggeeft aan elke ziel die naar Hem verlangt. Ik wijd mij aan U toe, opdat Uw Tegenwoordigheid in mij mijn hart moge maken tot vruchtbare grond voor het Goddelijk Zaad dat in mij de bloem van de heiligheid tot bloei kan brengen.

DROEVE MYSTERIES

1. Doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven

Ik prijs U, Maria, Moeder van Smarten voor Wie het uur van de kwelling heeft geslagen bij het verraad en de gevangenneming van Uw Zoon. O laat mij U warmen aan het Vuur van mijn Liefde in deze koude nacht van haat en bitterheid. Ik wijd mij aan U toe, opdat Uw Hart mij tot nieuw Leven moge wekken door een volkomen inzicht in mijn zonden, fouten en zwakheden en door Uw eigen kracht die mij zal sterken in alle bekoringen.

2. Geseling van Jezus

Ik prijs U, Maria, gebroken Moeder in de verscheurende aanschouwing van Uw Zoon Die Zijn onschuldig Lichaam laat verminken onder de eindeloze slagen van mijn onreinheid en mijn ijdelheid. Ik wijd mij aan U toe, opdat ik in U de kracht en de drijfveer moge vinden om de zuiverheid van mijn lichaam te beminnen als een geschenk aan U en een schat van verrukking in de ogen van mijn Verlosser. Wil mij volmaakte reinheid bekomen, opdat ik op U moge gelijken.

3. Doornenkroning van Jezus

Ik prijs U, Maria, Koningin van de nederigheid, Die Getuige wordt van de bespotting van Gods Zoon Die gekroond wordt met de doornen van de hoogmoed, de trots en de verwaandheid van de mens die God verbant om zichzelf tot afgod te maken en de vele uitingen van de menselijke dwaasheid te aanbidden. Ik wijd mij aan U toe, opdat ik van U moge leren hoe ik mijn hele leven ten dienste van Gods Plannen en Werken kan stellen.

4. Kruisdraging van Jezus

Ik prijs U, Maria, Moeder van de Gekwelde Liefde, bij de omhelzing van Uw Kruis dragende Zoon op Zijn weg naar Calvarie, waar Hij mijn zonden met Zich zal laten kruisigen. Ik wijd mij aan U toe, opdat ik in U door een heilig leven Jezus tot bron van bemoediging en troost moge zijn. Wenende Moeder, ontsteek toch in mij een levenslang Vuur om alle zonden te vermijden, opdat mijn ziel het Kruis van Christus niet langer zou verzwaren.

5. Kruisiging van Jezus

Ik prijs U, Maria, Medeverlosseres van de mensheid, Wier Hart nu volkomen doorstoken wordt met het Zwaard der Smarten. Ik wijd mij aan U toe, o Moeder van Smarten, in dit uur waarin de verpletterende Smart de bruiloft heeft gesloten met de hoogste vervoering van Gods Heilsmysterie. Mogen Uw Liefde, zelfverloochening, begrip van het gif van de zonde, en geloof in de definitieve overwinning van het Kruis over de wereld mij opnemen in Uw heiligheid.

GLORIEUZE MYSTERIES

1. Verrijzenis van Jezus

Ik prijs U, Maria, Koningin van het Geloof, Die niet hebt getwijfeld aan de macht van God over de dood. De Opstanding van Jezus uit het graf is ook Uw eigen triomf. Ik wijd mij aan U toe, opdat mijn geloof in het Eeuwig Leven volkomen moge zijn, en ik te allen tijde moge vertrouwen dat elk kruis niets anders is dan zaad waaruit bloemen van verheerlijking zullen ontbloeien.

2. Hemelvaart van Jezus

Ik prijs U, Maria, eerste Nalatenschap van de Christus aan de jonge Kerk, waarover Hij U tot Koningin heeft aangesteld. Met U verlang ik met weemoed naar de hereniging met de Verlosser in de Heerlijkheid. Ik wijd mij aan U toe, opdat ik in U moge verteren in het Vuur van de verlangende Liefde tot het uur komt waarop ook ik, door de oneindige macht van Uw Voorspraak, geroepen moge worden tot de verheerlijking in de Hemel.

3. Nederdaling van de Heilige Geest

Ik prijs U, Maria, Middelpunt van de biddende apostelen wanneer de Heilige Geest, Uw Goddelijke Bruidegom, over het Cenakel te Jeruzalem neerdaalt om de jonge Kerk te bezielen met het Vuur van Liefde en Wijsheid. Ik wijd mij aan U toe, opdat U voor altijd het Middelpunt van mijn ziel, hart, geest en lichaam zou blijven om als Meesteres over mijn hele wezen de heiligmakende Genaden en Gaven van de Heilige Geest naar mij toe te trekken. O wijd mijn tempel tot een eeuwigdurend heiligdom, en wees er de wierook van mijn offers en gebeden.

4. Tenhemelopneming van Maria

Ik prijs U, Maria, verrukkelijke Bloem van de grootste heiligheid, Die zelfs in Uw Lichaam door het Hemels Hof onophoudelijk geprezen en verheerlijkt wordt. Door Uw maagdelijk Lichaam is de Christus Mens geworden, door de verlossende Dood van Zijn Lichaam wordt nu Uw hele Wezen opgenomen in het volmaakt Goddelijk Leven. Ik wijd mij aan U toe, opdat Uw onbegrensde macht bij de Allerhoogste mij in mijn stervensuur de weg moge bereiden die U naar het Eeuwig Rijk heeft geleid.

5. Kroning van Maria

Ik prijs U, Maria, gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, zonder ophouden gehoorzaamd en gediend door Gods engelen, doch zozeer miskend door de mensen over wie U nochtans alle macht is gegeven. Ik wijd mij aan U toe, opdat Uw macht over mij voelbaar moge zijn in al mijn daden, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens, en ik verteerd moge worden door het heiligste Vuur om U als mijn Meesteres onvoorwaardelijk te dienen tot in de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

783. GEBED TOT MARIA, KELK VAN MIJN ZELFOFFERANDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, heilige Kelk waarin de Messias in de wereld is gedragen, in U kom ik het offer van mijn dagen uitstorten, opdat het geheiligd zou worden.
O Kelk van het Kostbaar Bloed van de Verlosser, in U worden mijn tranen tot wijn voor de Bruiloft waartoe God de zielen roept. Daarom geef ik mij aan U, opdat de gave van mijn hele leven en mijn hele wezen bewaard moge worden in het Tabernakel dat de Christus, het Goddelijk Offerlam van alle eeuwen, heeft omsloten. Wil deze zelfofferande heiligen, o Kelk van Gods welbehagen, opdat zij aan Gods Gerechtigheid opgedragen moge worden als de vrucht van Hem met Wie U één Hart en één vlees bent geweest vanaf Zijn Menswording tot in de eeuwen der eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

784. TOEWIJDING VAN HART EN GEEST AAN MARIA, KONINGIN VAN DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Nu deze levensdag ten einde loopt, zoekt mijn hart bij U de stilte en de Vrede, want in U komen alle stormen tot rust.
Ik geef U de voorbije dag en alles wat hij mij heeft gebracht aan vreugden, zorgen, pijnen, kwellingen, smarten, beproevingen, hartenleed en teleurstellingen. Wil nu mijn hart en mijn geest begraven in de Tuin van Uw Hart, waar ook bij nacht de bloemen bloeien en de zon nooit ondergaat.
Wil al mijn gedachten en gevoelens van deze dag reinigen van alle bekoringen en mij genezen van alle verwarring.
Wil de koorts in mijn geest bedaren en de stormen van mijn gemoed beheersen, opdat de stilte van de nacht mij Uw Vrede moge brengen.
Wil mij deze nacht in Uw Hart bergen, o Moeder, opdat ik beschermd moge zijn tegen alles wat onrustig maakt.
Ik wijd U mijn dromen toe, opdat ook zij gezuiverd mogen zijn van duistere invloeden die mij vervullen van angst en onrust.
Wil in mij heersen en mij bewaken, o Koningin van de nacht, opdat de zon van de nieuwe dag nu reeds mijn hart en geest moge verwarmen, en ik in U de rust en de geborgenheid moge vinden van Haar Die zelfs de engelen in verrukking heeft gebracht.

♥ ♥ ♥

Maria kan in twee opzichten beschouwd worden als de 'Koningin van de nacht'. Voor Haar ware toegewijden is Zij de grote Bron van innerlijke rust en Vrede gedurende de nachtelijke uren die voor vele mensen een tijd van kwelling, onrust of verdriet vormen. In de diepste zin is Zij echter de Koningin van de nacht van de zielen. Maria kan worden beschouwd als een volle maan aan de nachtelijke hemel. Wanneer de ziel of het hart in zich niets anders meer vinden dan duisternis, en de levensweg verduisterd wordt zodat de ziel noch de richting noch de eindbestemming van haar levensweg terugvindt, kan Maria in haar verrijzen als een volle maan die plots nieuw licht op de weg laat stralen. De maan in de nacht vormt de weerspiegeling van het licht van de zon.
In dit beeld is de zon God Zelf. Maria bezit de eigenschap, Gods Licht in Uw hart en ziel te laten binnendringen en U ook in de duistere uren van beproeving, neerslachtigheid, ontmoediging, twijfel, smart enz., te herinneren aan het bestaan van God, Die in die uren aan het oog van de lijdende onttrokken lijkt. De volle maan is als een teken van Hoop in de duistere nacht. Zo is ook Maria de grote Hoop voor de ziel die het Licht niet meer vindt. Totale toewijding aan Maria is als het afsmeken van een wedergeboorte uit Haar, het reinigen van de ramen van Uw tempel (de ziel), zodat het licht er opnieuw binnentreedt. In de Tegenwoordigheid van Maria kan geen duisternis blijven bestaan, want God heeft Haar absolute macht gegeven over alles wat het Licht bedreigt. Daarom is Zij de Koningin van de nacht, Die ook de duisternis van het hart beheerst indien dat hart bereid is om zich aan Haar te onderwerpen.


www.maria-domina-animarum.net

Het verdient aanbeveling, nadat U zich totaal aan Maria hebt toegewijd, het onderstaand gebed dagelijks te verrichten.

785. ZEVEN WEESGEGROETEN TOT MARIA VOOR EEN HEILIG LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Omdat aan U als Middelares van alle Genaden alle macht over Gods heiligmakende gaven is geschonken, smeek ik U:
Om de verdiensten van Uw ja-woord aan de engel toen hij U vroeg of U de Moeder van de Messias wilde zijn, wil mij toch de genade schenken van een leven in totale toewijding aan U in dienst van Gods Plan van Heil voor de zielen.
Wees gegroet Maria...
Om de verdiensten van Uw eeuwige maagdelijkheid, wil mij toch de genade schenken van een volmaakte kuisheid.
Wees gegroet Maria...
Om de verdiensten van Uw volmaakte Liefde, wil mij toch de genade schenken van een vermogen tot onvoorwaardelijke, zuivere Liefde tot God en tot mijn medeschepselen, in zelfopoffering en dienstbaarheid.
Wees gegroet Maria...
Om de verdiensten van Uw eeuwige zondeloosheid, wil mij toch de genade schenken van een grote weerstand tegen alle bekoring en de vrijwaring van alle zonden, dwaling en misleiding.
Wees gegroet Maria...
Om Uw verdiensten als de Moeder van Smarten, wil mij toch de genade schenken van een groot vermogen om alle beproevingen en kruisen van het leven te dragen in aanvaarding, Liefde en overgave.
Wees gegroet Maria...
Om de verdiensten van Uw onwankelbaar geloof in de almacht van God, wil mij toch de genade schenken van een groot geloof in de onfeilbaarheid van Gods Voorzienigheid in alles wat op mijn levensweg komt.
Wees gegroet Maria...
Om de verdiensten van Uw leven in de geest der engelen, wil mij toch de genade schenken van het vermogen om de vele invloeden van de wereld op mijn ziel, lichaam, gevoelens, gedachten en verlangens te breken, en binnen te treden in het Goddelijk Leven.
Wees gegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

786. DAGELIJKSE TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van Hemel en aarde,
God heeft U de macht gegeven om de mensheid te bevrijden van het kwaad. Om deze genade over de zielen te storten, roept U mij vandaag tot Uw dienst. Daarom geef ik U:

  • mijzelf, al mijn daden, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens

  • mijn hele leven, verleden, heden en toekomst, tot en met het uur van mijn dood

  • alle beproevingen, offers, tegenslagen, pijnen, ziekten, lasten, vermoeidheden, verdriet, zorgen, ontmoedigingen en teleurstellingen van mijn hele leven

Ik beloof U een leven in Uw dienst, door gebed, offerbereidheid, boetvaardigheid en naastenliefde.
Ik beloof U verering en eerbied voor de allerheiligste Namen van Jezus en Maria, en voor het Kruis van Christus.
Ik beloof U bestrijding van het kwaad in al mijn doen en laten en door verspreiding van de Leer van Jezus Christus in woord en daad.
Daarom smeek ik om Uw machtige bescherming tegen alle zonde, bekoring, dwaling en misleiding, en tegen alle aanvallen van de duivel.
Ik smeek U ook om de genade van een vurige Liefde en een grote zuiverheid, opdat het voorbeeld van mijn leven ook andere zielen voor U zou kunnen winnen.
Mogen Gods engelen mij helpen om in deze toewijding aan U te volharden tot en met mijn laatste uur op deze wereld.


www.maria-domina-animarum.net

787. OCHTENDGEBED TOT MARIA OM BESCHERMING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Beschermster van de kinderen van God,
Ik leg mijzelf en deze dag in Uw handen en smeek om Uw begeleiding op alle wegen die ik vandaag moet gaan.
U vertrouw ik alle beproevingen toe die deze dag mijn pad kunnen kruisen. Heers over mijn hart, mijn geest en mijn lichaam in alle bekoringen.
Wees de Meesteres over al mijn gevoelens, gedachten en verlangens.
Sta niet toe dat ik woorden spreek die niet door U gezegend zijn.
Bestuur mijn handen in al mijn werkzaamheden.
Wil mij beschermen tegen alle bedreigingen en gevaren vanuit de wereld, en wil vandaag mijn ziel vrijwaren van alle zonden.
Mogen Gods engelen mij deze dag begeleiden en mij leren, U te dienen als de Meesteres van mijn hele wezen.


www.maria-domina-animarum.net

788. SMEEKGEBED TOT MARIA, SCHILD TEGEN ALLE BEKORING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Overwinnares van de duivel, Meesteres van alle zielen.
Smekend om bevrijding door Uw machtige hand, werp ik mij voor Uw voeten neer.
Hoezeer zijn mijn hart, mijn geest en mijn lichaam ten prooi aan de bekoringen door hem die de eeuwige vijand van Christus is.
In vertrouwen op Uw macht leg ik voor U alle verlangens die in mij worden gewekt en die de zuiverheid van mijn ziel bedreigen. Wil ze verpulveren tot stof onder Uw voeten.
Wees de Meesteres over al mijn verleidingen en dwalingen.
Onderwerp mijn zwakheden aan de zuiverende adem van Uw Wil, want zij kwellen mijn hart, dat zozeer verlangt om alleen van U te zijn.
Wil elk spoor van wereldse inhouden uit mijn hart en geest wegbranden in het Vuur van Uw verrukkelijke Liefde.
Wil mijn geheugen reinigen van alle beelden die mij vastbinden aan de wereld van de zinnen.
O Maria, Bloem van volmaaktheid, voor eeuwig vrij van zonden, wil mij de genade bekomen van een heilige weerstand tegen de listen van de satan, en wees mijn schild tegen alle bekoringen, nu en tot het uur van mijn dood.
SLOT: 3 x "Maria, Meesteres van alle zielen, ik vertrouw op U".


www.maria-domina-animarum.net

789. AANROEPING TOT MARIA, MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, door God aan de mensheid gegeven als Moeder en Koningin,
Ik smeek U om de uitstorting van Heil en zegen over alle dwalende en misleide zielen, want aan U is alle macht gegeven over de verdeling van Gods Genaden.
Wil alle harten die verblind zijn door de wereld, aan de zonde ontrukken door de oneindige macht van Uw Liefde.
Heers nu in alle harten, o machtige Meesteres van alle zielen, opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede op deze wereld mag komen.


www.maria-domina-animarum.net

790. AKTE VAN EEUWIGDURENDE TOEWIJDING
AAN DE ALLERHEILIGSTE MAAGD MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maria, mijn allerheiligste Hemelse Moeder,
God heeft gewild dat ik U zou toebehoren, en mijn hart heeft het verlangen van Uw Onbevlekt Hart gehoord.
Zie mij hier aan Uw voeten, brandend van Liefde voor U, verlangend om helemaal van U te zijn.
Ik wil mij aan U geven met heel mijn wezen. Mijn ziel, mijn geest, mijn hart en mijn lichaam geef ik in Uw bezit, opdat U over mij zou heersen, in mij zou leven en mijn hele wezen zou heiligen.
Wil mijn hart en mijn geest genezen van de last van mijn verleden.
Wil mijn ziel reinigen van alles wat haar bezwaart.
Wil mij geleiden naar de volmaaktheid in de deugden.
Wil mij een heilige weerstand schenken tegen alle bekoring, misleiding en dwaling.
Wil mij onttrekken aan de invloeden van de wereld die de reinheid van mijn ziel bedreigen.
Ik wil mijn hele leven, mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst aan U geven, opdat U het zou gebruiken tot aflossing van de zondelast van de hele mensheid.
Ik geef U al mijn lichamelijk en emotioneel lijden, alle ziekten, pijnen, vermoeidheden en smarten van mijn hele leven, tot afbetaling van mijn Eeuwige Zaligheid en van deze van mijn familie.
Ik geef U al mijn gebeden, mijn offers en mijn boetedoening.
Wil in mij alles veranderen wat U mishaagt, want vanaf heden bent U de Meesteres van mijn hele wezen.
In Uw handen leg ik al mijn dagen en nachten, en het uur van mijn dood, opdat Uw onvergelijkbare macht mij moge beschermen en mij moge binnenleiden in het Rijk der Hemelen.
Ik ben helemaal van U, Maria. Heers over mij en mijn leven, opdat Uw Tegenwoordigheid mij reeds het enige Geluk op aarde moge brengen: het geluk, U te dienen en aldus het Heil van mijn medemens af te kopen.
Ik ben Uw dienares voor de eeuwigheid. Wil mij nu de kracht en de bescherming geven om te volharden in mijn zelfgave aan U en in de gehoorzaamheid jegens U.
In dit verlangen om U toe te behoren, wil ik leven en sterven aan Uw voeten.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed bestaat in drie versies, naargelang U het wil gebruiken voor een man, voor een vrouw of voor Uzelf.

Hieronder als eerste de versie voor een man

791. GEBED TOT MARIA OM LICHAMELIJKE REINHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, onbevlekte Lelie der Hemelen,
Omdat God U als Koningin van Hemel en aarde alle macht over zielen en lichamen heeft gegeven, wijd ik U de lichamelijke behoeften van .............. (naam) toe.
Om de verdiensten van Uw eeuwigdurende Maagdelijkheid smeek ik U, volkomen te willen heersen over de beteugeling van al zijn seksuele verlangens die niet in overeenstemming zijn met de regels die de Kerk van Christus van de Heilige Geest heeft ontvangen.
Om de verdiensten van Uw engelachtige reinheid smeek ik U voor ...... (naam) om de genade van de kuisheid die U en Jezus zozeer behaagt.
Om de verdienste van Uw volmaaktheid in alle deugden smeek ik U voor hem om de gave van matigheid en de genade van onthouding van alle voedingsmiddelen, dranken en gewoonten die de gezondheid van zijn lichaam, geest en ziel kunnen schaden.
In zijn naam stel ik zijn lichaam onder Uw hoede, opdat U zou heersen over alle behoeften en neigingen ervan, tot Gods Glorie en tot verwezenlijking van Zijn Plannen waarover U de leiding hebt.
Maria, Koningin van de zuiverheid en Meesteres van alle zielen, wil de geest van deze mens verlichten en zijn hart openen voor de Ware Liefde die in hem het verlangen zal storten om zijn lichaam in Uw handen te leggen, opdat het bestemd kan worden voor de verwezenlijking van Uw Werken van Heil en genade.
Wil hem bevrijden uit de boeien der verlangens die zijn ziel tot gevangene van zijn lichaam maken, en hem verhinderen om zijn ware levensdoel te vinden. Wil de kwellende koorts van de slavernij jegens zijn lichaam genezen in de aanraking van Uw allerzuiverste handen, opdat zijn levenskracht in Uw dienst kan worden gesteld.
Maria, Maagd der maagden en kuise Bloem van het Hemels Hof, ik vertrouw op U, wil ..... (naam) maken tot een tempel van reinheid tot Uw eer en vreugde.

Hieronder volgt de versie voor een vrouw

791BIS. GEBED TOT MARIA OM LICHAMELIJKE REINHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, onbevlekte Lelie der Hemelen,
Omdat God U als Koningin van Hemel en aarde alle macht over zielen en lichamen heeft gegeven, wijd ik U de lichamelijke behoeften van .............. (naam) toe.
Om de verdiensten van Uw eeuwigdurende Maagdelijkheid smeek ik U, volkomen te willen heersen over de beteugeling van al haar seksuele verlangens die niet in overeenstemming zijn met de regels die de Kerk van Christus van de Heilige Geest heeft ontvangen.
Om de verdiensten van Uw engelachtige reinheid smeek ik U voor ....... (naam) om de genade van de kuisheid die U en Jezus zozeer behaagt.
Om de verdienste van Uw volmaaktheid in alle deugden smeek ik U voor haar om de gave van matigheid en de genade van onthouding van alle voedingsmiddelen, dranken en gewoonten die de gezondheid van haar lichaam, geest en ziel kunnen schaden.
In haar naam stel ik haar lichaam onder Uw hoede, opdat U zou heersen over alle behoeften en neigingen ervan, tot Gods Glorie en tot verwezenlijking van Zijn Plannen waarover U de leiding hebt.
Maria, Koningin van de zuiverheid en Meesteres van alle zielen, wil de geest van deze mens verlichten en haar hart openen voor de Ware Liefde die in haar het verlangen zal storten om haar lichaam in Uw handen te leggen, opdat het bestemd kan worden voor de verwezenlijking van Uw Werken van Heil en genade.
Wil haar bevrijden uit de boeien der verlangens die haar ziel tot gevangene van haar lichaam maken, en haar verhinderen om haar ware levensdoel te vinden. Wil de kwellende koorts van de slavernij jegens haar lichaam genezen in de aanraking van Uw allerzuiverste handen, opdat haar levenskracht in Uw dienst kan worden gesteld.
Maria, Maagd der maagden en kuise Bloem van het Hemels Hof, ik vertrouw op U, wil .... (naam) maken tot een tempel van reinheid tot Uw eer en vreugde.

Hieronder volgt tot slot de versie voor Uzelf

791TER. GEBED TOT MARIA OM LICHAMELIJKE REINHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, onbevlekte Lelie der Hemelen,
Omdat God U als Koningin van Hemel en aarde alle macht over zielen en lichamen heeft gegeven, wijd ik U mijn lichamelijke behoeften toe.
Om de verdiensten van Uw eeuwigdurende Maagdelijkheid smeek ik U, volkomen te willen heersen over de beteugeling van al mijn seksuele verlangens die niet in overeenstemming zijn met de regels die de Kerk van Christus van de Heilige Geest heeft ontvangen.
Om de verdiensten van Uw engelachtige reinheid smeek ik U voor mijzelf om de genade van de kuisheid die U en Jezus zozeer behaagt.
Om de verdienste van Uw volmaaktheid in alle deugden smeek ik U om de gave van matigheid en de genade van onthouding van alle voedingsmiddelen, dranken en gewoonten die de gezondheid van mijn lichaam, geest en ziel kunnen schaden.
Ik stel mijn lichaam onder Uw hoede, opdat U zou heersen over alle behoeften en neigingen ervan, tot Gods Glorie en tot verwezenlijking van Zijn Plannen waarover U de leiding hebt.
Maria, Koningin van de zuiverheid en Meesteres van alle zielen, wil mijn geest verlichten en mijn hart openen voor de Ware Liefde die in mij het verlangen zal storten om mijn lichaam in Uw handen te leggen, opdat het bestemd kan worden voor de verwezenlijking van Uw Werken van Heil en genade.
Wil mij bevrijden uit de boeien der verlangens die mijn ziel tot gevangene van mijn lichaam maken, en mij verhinderen om mijn ware levensdoel te vinden. Wil de kwellende koorts van de slavernij jegens mijn lichaam genezen in de aanraking van Uw allerzuiverste handen, opdat mijn levenskracht in Uw dienst kan worden gesteld.
Maria, Maagd der maagden en kuise Bloem van het Hemels Hof, ik vertrouw op U, wil mij maken tot een tempel van reinheid tot Uw eer en vreugde.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is door Maria ingegeven voor de bekering van zielen die de christenen vervolgen door laster, bespotting, tegenkanting in hun dagelijks leven en verhindering van hun beleving van het christen-zijn. De onschuldige kinderen van Bethlehem, slachtoffers van de kindermoord door Herodes ten tijde van de Geboorte van Jezus Christus, zijn de ideale voorsprekers om de christenvervolgers in onze tijd tot bekering te brengen.

792. GEBED TOT DE ONSCHULDIGE KINDEREN
VOOR DE VERVOLGERS DER CHRISTENEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige onschuldige kinderen van Bethlehem, bloeiende rozen van Hoop in de winter der zielen,
Tot U roept mijn hart, gekweld door de nacht die de Ster van Gods Licht wil doven.
Kleine getuigen van de haat tegen de nieuwgeboren Christus, nog steeds woeden de stormen van de koning der duisternis tegen de Eeuwige Liefde. Nog steeds wordt het Jezuskind in de harten geweigerd.
Nog steeds wordt de kleine Verlosser in de geesten vermoord.
Nog steeds wordt de nieuwgeboren Liefde verdreven uit het land van de zielen.
Zie, tot U kom ik met de harten van de vervolgers der christenen. Wil ze onderdompelen in Uw tranen en Uw bloed, vermengd met de Tranen van het Jezuskind en Maria, op de vlucht voor Herodes.
Spreid toch Uw tranen uit over de akkers die verdorren onder het vuur van bekoring, dwaling en verblinding, want zij aanvaarden het zaad van Christus niet in zich. Drenk hun grond met Uw bloed, opdat hij de tekenen van Gods Eeuwige Lente moge herkennen.
O eerste martelaren voor het Rijk van Christus, wil ons door Uw verdiensten beschermen tegen hen die ons vervolgen op onze dagelijkse weg van Christus.
Wil voor ons aankloppen aan de poort van het Smartvol Hart van Maria, opdat wij mogen bloeien in de kracht van het onverwoestbaar Geloof en de Liefde die volhardt in de vergeving.
Wil onze vervolgers raken door de aanblik van het vluchtend Kind op de wegen der ontbering, want Hij Die het Leven bracht, wordt nog steeds met de dood bedreigd.
Wil mijn smart in vereniging met de Uwe aanbieden aan de God van Eeuwig Leven, opdat Zijn vervolgers mogen ontwaken uit de bedwelming van de haat.
Heilige onschuldige kinderen van Bethlehem, in U werd de kleine Jezus gedood. Bekom toch in Zijn vervolgers Zijn ware geboorte voor het Leven.


www.maria-domina-animarum.net

793. COMMUNIEGEBED TOT DE VERLOSSER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, mijn Verlosser,
Ik smeek U, prent in mijn hart de gesteldheid van Uw Hart en van het Smartvol Hart van Maria op Golgotha, opdat de diepten van het Mysterie van de Goddelijke Liefde voor mij ontsloten worden.
Brand de beleving van Uw Verlossingsmysterie in mijn hart, opdat het daar voor eeuwig een brandmerk van Uw Liefde moge achterlaten.


www.maria-domina-animarum.net

794. AANROEPING TOT MARIA VOOR DE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

Kom toch, o Maria, mijn allerheiligste Meesteres, betreed nu mijn hart en vervul mijn hele wezen met Uw heiligheid, opdat mijn ziel moge worden tot een monstrans van de levende Christus.


www.maria-domina-animarum.net

795. SMEEKGEBED TOT MARIA OM VOLKOMEN LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Liefde,
God heeft Uw allerheiligste ziel gevormd uit het Vuur van Zijn Hart.
In U is de Goddelijke Liefde gerijpt tot de meest volmaakte Vrucht van het Eeuwig Licht.
De zuivere Liefde is de volmaakte bescherming van mijn ziel tegen alle zonde en bekoring.
De zuivere Liefde is het Goddelijk Vuur dat alle sporen der wereld uit mijn ziel kan wegbranden.
De zuivere Liefde is Gods kracht die mijn hart voor eeuwig samensmelt met U.
Niets anders dan de Liefde kan mij vormen naar Uw beeld en gelijkenis.
O Moeder, hoezeer verlang ik naar U.
Hoezeer verzucht mijn hart naar de eeuwigdurende eenheid met U.
Mij is dag noch uur bekend waarop God mij zal roepen tot het oordeel over mijn leven.
Daarom smeek ik U nu om de genade van een volkomen vermogen tot liefhebben. Wil mij beademen met het Vuur van Uw Hart, o eeuwig levende Vlam der Hemelen, want voor U wil ik zijn als een engel, aan Uw voeten ontbrand.
Voor U wil ik zijn als een levend kruis, ontstoken door het Vuur van het Allerheiligste Bloed van het Nieuw Verbond.
Voor U wil ik zijn als de eeuwig brandende vlam die U de kilte der wereld laat vergeten.


www.maria-domina-animarum.net

796. AVONDVERZUCHTING TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, bekoorlijke Bloem van het Hemels Paradijs,
Hoezeer verlangt mijn hart naar Uw nabijheid.
Maak mij tot Uw roos. Stort toch in mij de Vlammen van de Ware Liefde. Wil mijn ziel ontsteken aan de Vuurzee van Uw Hart.
Maak mij tot Uw lelie. Bewaar toch in mij de volkomen zuiverheid en kuisheid. Bedek mijn lichaam met het schild van Uw allerheiligste maagdelijkheid.
Maak mij toch Uw meiklokje. Maak mij toch nederig en verrukkelijk als een engel. Drenk mijn ziel in het parfum van Uw heiligheid.
SLOT: 3 x Wees gegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

797. AANROEPING TOT MARIA, KELK VAN HET KOSTBAAR BLOED

(Myriam van Nazareth)

(onder andere geschikt vóór de H. Mis)

Lieve Moeder Maria,
Maak mijn hart tot een zuivere kelk en bekleed het met het goud van Uw heiligheid, opdat ik in mij de verlossende schatten van de Godheid kan bergen.
O geef mij toch de Eeuwige Lente te drinken, opdat in mijn ziel de zon nooit meer ondergaat.


www.maria-domina-animarum.net

798. SMEEKGEBED OM MARIA’S AANWEZIGHEID IN MIJN STERVENSUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Brug tussen Hemel en aarde,
U bent de Avondzon aan het eind van de levensweg van de ziel die zich aan U heeft toevertrouwd. Daarom wijd ik mijn stervensuur aan U toe.
Wil mij begeleiden en bewaken op elke meter van de weg die ik op aarde nog heb te gaan.
Wil mijn hart, geest en ziel voorbereiden op het uur waarin de roep van mijn Schepper in mij zal weerklinken.
Wil mij beschermen tegen alle bekoring, elke onreinheid, alle zonde en elke aanval van het kwaad in het uur van mijn dood.
Moge Uw Aanwezigheid mij vrijwaren voor alle angst in het licht van mijn overgang naar het Eeuwig Leven.
Wil mij in dat uur de genade bekomen van de laatste sacramenten.
Wees mijn machtige Voorspreekster bij het oordeel over mijn ziel bij Gods Gerechtigheid.
Zie, ik geef U mijn hele leven, al mijn lijden, en mijn berouw over de zonden en fouten van al mijn dagen, als onderpand voor de genade van de Eeuwige Gelukzaligheid bij U in de Hemel.
Kom dan, o Moeder, als de Toevlucht in mijn laatste uur, opdat mijn ziel moge overvloeien in het teder Vuur van Uw Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

799. SMEEKGEBED OM HET MEESTERSCHAP VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Tot bevrijding van de wereld uit de greep van het kwaad lever ik mijzelf en de hele mensheid over aan Uw macht.
Maria, wees de Meesteres van mijn lichaam, opdat het rein moge zijn en slechts handelingen zou stellen en woorden zou spreken die door U gewild zijn.
Maria, wees de Meesteres van mijn geest, opdat al mijn gedachten door U bestemd zouden worden en ik niet langer gekweld zou worden door mijn herinneringen.
Maria, wees de Meesteres van mijn hart, opdat al mijn gevoelens hun oorsprong zouden vinden in Uw eigen Hart, en ik een vuurhaard van Liefde moge worden.
Maria, wees de Meesteres van mijn ziel, opdat zij U volkomen moge toebehoren gedurende mijn leven en in het uur van mijn dood.
Maria, wees de Meesteres van alle zielen, opdat de hele mensheid door U geheiligd moge worden tot vestiging van Gods Rijk op aarde.
SLOT: 3 x Wees gegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

800. AANROEPINGEN VAN TOEWIJDING AAN MARIA,
MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn hart.
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn geest.
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn lichaam.
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn lijden.
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn handen.
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn mond.
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn ogen.
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn verlangens.
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn leven.
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, wees de Meesteres van mijn ziel.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed werd Myriam door Maria tijdens een visioen in het hart gelegd. Zij zag en hoorde hoe het werd uitgesproken door haar engelbewaarder, heel diep geknield aan de voeten van Maria. De Hemelse Meesteres moedigt de zielen aan om het te verrichten in navolging van de engel:

801. LOFPRIJZING AAN MARIA ALS MIJN MEESTERES

(Myriam van Nazareth)

Lof zij U, o Koningin en Meesteres van al het geschapene.
Lof zij U, o allerreinste Moeder van Gods Zoon.
Lof zij U, o vlekkeloze Bruid van de Heilige Geest.
Lof zij U, o Hoogstverhevene der schepselen, bekleed met de macht, het Licht en de schoonheid van onze Drievoudige God.
Spreek, beveel en heers, o mijn machtige Meesteres, Uw dienares luistert.


www.maria-domina-animarum.net

802. GEBED TOT MIJN ENGELBEWAARDER
OM DE VOLKOMEN LOFPRIJZING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Mijn heilige engelbewaarder,
Bekom voor mij het Vuur der engelen, opdat ook ik mij aan de voeten van Maria, onze Meesteres en Koningin, kan laten verteren door de Liefde die Verlossing brengt. Neem al mijn pijnen en beproevingen op in Uw lofprijzingen aan Haar Die naast Gods Zoon de mensheid heeft verlost.


www.maria-domina-animarum.net

803. OFFERANDE VAN DE HELE MENSHEID AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
Ik smeek U, o Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van de engelen, dat U de engelbewaarders van alle mensenzielen op aarde zou bevelen, zich aan Uw voeten neer te werpen tot ondersteuning van mijn nederige offerande van alle zielen aan U.
Zie, ik kom de hele mensheid aan Uw voeten neerleggen, en lever alle zielen over aan Uw heerschappij.
Als onderpand voor de genade van Uw absoluut en onbetwist meesterschap over de hele mensheid, trek ik alle zielen in Mijn hart, en werp ik mijzelf voor Uw voeten neer.
Wil deze offerande van mijzelf aanvaarden als het geschenk van alles wat leeft aan U, Die door God bent geroepen als de Uitvoerster van de Goddelijke macht op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is een variant op nr. 797.

804. AANROEPING TOT MARIA VOOR DE HEILIGE EUCHARISTIE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, mijn hoogverheven Meesteres,
Ik smeek U, mij te willen ontledigen van mijzelf en van alle sporen van de wereld.
Leef en heers in mij, en bekleed de kelk van mijn hart met het goud van Uw heiligheid, opdat ik daarin de Godheid moge ontvangen en Zijn kracht in mij in stand kan houden, op grond van Uw Aanwezigheid in mij.
Ik smeek U dat ik de Heilige Communie moge ontvangen uit Uw allerheiligste handen, en dat ik gedurende deze gedachtenis aan het Kruisoffer van Jezus Uw bescherming mag genieten.


www.maria-domina-animarum.net

805. SMEEKGEBED TOT DE MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Smarten,
Met een hart brandend van Liefde kom ik mijn hele wezen en al mijn lijden en smarten aan U toevertrouwen. Ik smeek U dat Uw eigen ziel, Hart, geest en Lichaam in mij mogen overvloeien, opdat de nederige offerande van mijzelf het waardig moge zijn om door Uw allerheiligste handen op het Kruis van Jezus te worden gelegd.
Ik dank U om Uw goedheid die in mij het zaad heeft gelegd, waaruit vruchten van medeverlossing voor de zielen kunnen rijpen. Moge dit zaad aan de oorsprong liggen van Gods Rijk.
Wil alle harten openen voor de Ware Liefde die Verlossing brengt, en mogen deze openingen de stroom der genaden in stand houden.
Moge deze Liefde de duistere wolken van de zonde openbreken, opdat het Licht van God opnieuw de zielen zou bereiken en de kruisboom van de Verlossing tot nieuwe bloei moge brengen.
Wil in mij de kracht en de Liefde storten die de offerande van mijzelf kan maken tot een waardige voortzetting van het uniek Kruisoffer van Jezus en van Uw eeuwigdurende Smarten van medeverlossing.


www.maria-domina-animarum.net

806. SMEEKGEBED TOT HET HEMELS HOF OM GODS BARMHARTIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Beminde engelen en heiligen aan het Hemels Hof,
Ik wend mij tot U in naam van de hele mensheid met een smeekbede om Uw gezamenlijk gebed en voorspraak bij Maria, de Meesteres en Koningin van Hemel en aarde.
Wil door Uw heilige handen de hele mensheid toewijden aan Haar Die samen met Gods Zoon de mensheid heeft verlost.
Moge op Uw gezamenlijk gebed en voorspraak alle lijden van de hele mensheid via het Smartvol Hart van Maria opgedragen worden aan de Drie-Ene God, opdat geen enkel kruis, geen enkele beproeving, nog verloren zou gaan, en Gods Gerechtigheid volkomen met de zielen verzoend zou worden.
Mogen op Uw gezamenlijk gebed om drie uur, het uur van Jezus’ Kruisdood, stromen van genaden over de zielen neerkomen, opdat zij mogen herleven in de kracht van de Ware Liefde, en zo samen met U de fundamenten helpen bouwen van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

807. WEESGEGROET TOT DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Wees gegroet, Maria, Meesteres van alle zielen, Gods macht is in U.
Verheven zijt Gij boven alle vrouwen, en verheven is de Vrucht van Uw Lichaam, Jezus.
Machtige Maria, Meesteres van alle zielen, heers in ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.


www.maria-domina-animarum.net

808. AANROEPING TOT HET LICHAAM VAN CHRISTUS NA DE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

Lichaam van Christus, wil alle kwaad van mij afwenden.
Maak mij sterk in de beproevingen van deze dag, en wees mijn kracht in alle zwakheden die mijn hart openen voor de zonde.
Moge op Uw kracht, mijn ziel heersen over de zwakheden van het vlees en de geest, opdat ik elke bekoring moge overwinnen.
Moge Maria, de Meesteres van alle zielen, hierin Mijn Gids en mijn sterkte zijn.


www.maria-domina-animarum.net

809. EED VAN TROUW AAN MARIA, MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen, Koningin van Hemel en aarde,
In naam van alle zielen op aarde, en in vereniging met alle engelen en heiligen, belijd ik U mijn verlangen, U volkomen toe te behoren als Uw bezit en eigendom, en U trouw te dienen in al mijn doen en laten, en in al mijn woorden, gedachten en gevoelens. Leef en heers in mij, opdat ik in Uw handen een betrouwbaar instrument mag zijn voor de verwezenlijking van Uw Plannen en Werken. Moge de Heilige Geest mij hierbij sterken en geleiden.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand noveengebed is bedoeld als een steun om U gedurende negen opeenvolgende dagen heel diep en vanuit de kern van Uw hart tot de Allerheiligste Maagd Maria te richten, opdat Zij U klaar zou maken voor het uitspreken van een individuele levensbiecht. Uw Hemelse Moeder zal in U werken om Uw hart en ziel volkomen te openen voor dit grote ogenblik.

810. NOVEENGEBED TOT VOORBEREIDING OP EEN LEVENSBIECHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Barmhartigheid,
Met een hart vervuld van berouw neem ik tot U mijn toevlucht, om door Uw onvergelijkbaar machtige Voorspraak bevrijding te bekomen van de lasten die reeds zo lang mijn ziel bezwaren.
Mijn hele leven tot op deze dag leg ik nu in Uw handen, opdat U mij zou geleiden naar het Sacrament van verzoening met God.
Ontsluit toch mijn eigen hart voor mij, opdat ik mijn zonden, zwakheden, fouten, ondeugden en tekortkomingen van mijn hele leven moge ontdekken, en ik moge begrijpen waarom zij God hebben bedroefd en mijn medemens pijn of schade hebben toegebracht.
Wil mij leiden naar een volkomen zuivering van mijn ziel.
O mag ik mijn hele verleden begraven in Uw machtig Hart, waarin het gelouterd kan worden in het Vuur van de ware Hemelse Liefde.
Wil mijn rouwmoedigheid aan God opdragen tot afbetaling van de genade van een wedergeboorte uit Uw Hart, opdat mijn ziel opnieuw met God verzoend moge worden.
Moge ik op Uw bemiddeling bevrijd worden van de ballast van elke herinnering aan de zonde, opdat ik vanaf mijn ontmoeting met God in de Biecht kan openbloeien als op de eerste dag van een nieuw leven.
Ontvlam mijn hart met de Ware Liefde, opdat ik als een nieuw mens kan verschijnen voor Jezus, Die mij hiertoe heeft geroepen vanop het Kruis van mijn Verlossing.


www.maria-domina-animarum.net

811. AKTE VAN TOTALE ONTHECHTING IN DIENST VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maria, mijn machtige Meesteres, ik lever mij restloos aan U over.
Vernietig elk spoor van de wereld in mij.
Verpletter onder Uw voeten elke opwelling van mijn wil.
Ontneem mij elke aandrift van hartstocht in lichaam, mond en hart.
Breek alle banden die Mij van U kunnen verwijderen.
Maak mij los van mijn verleden en van alle verlangens die mijn heiliging kunnen belemmeren.
Leef en heers totaal, onvoorwaardelijk en eeuwigdurend in mij, opdat ik slechts Uw slavin/slaaf zou zijn in al mijn doen en laten, elk uur van mijn leven.


www.maria-domina-animarum.net

812. AANROEPING TOT MARIA, MEDEVERLOSSERES BIJ DE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

Maria, onze Medeverlosseres en Meesteres van mijn ziel,
Wil Uw allerzuiverste Smartvol Hart in mij uitstorten, opdat ik het kruis van mijn leven als een krachtig offer moge toevoegen aan het alles omvattend Offer van de lijdende Christus, dat in deze Heilige Communie besloten is tot Verlossing van mijn ziel.


www.maria-domina-animarum.net

813. OCHTENDSMEKING TOT MARIA,
MEESTERES VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid,
Aan U vertrouw ik mijn hele levensweg toe. Wees Mijn Gids en Meesteres op elke meter ervan.
Wil al Uw macht uitoefenen over alles wat mij vandaag overkomt, en over het tijdstip waarop het mij overkomt.
Leer mij alle gebeurtenissen en situaties van deze dag beschouwen als uitingen van Gods volmaakte Liefde voor mij, opdat ik ze tegemoet kan treden in volle overgave, aanvaarding en Liefde, zonder enige weerstand of verzet.
God heeft U macht gegeven over alles, ook over de wegen van Zijn Voorzienigheid. Omdat ik mijzelf volkomen in Uw handen heb overgeleverd, vertrouw ik dat Uw macht mij de genaden kan brengen die Gods Voorzienigheid dag na dag voor mij beschikt.
Leef en heers in mij, o Hemelse Moeder, opdat ik U met deze nieuwe dag van mijn leven een offer kan brengen dat vruchten mag dragen binnen het Plan van God voor alle zielen.


www.maria-domina-animarum.net

814. SMEEKBEDE TOT MARIA OM ZUIVERING VAN WONDEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, mijn machtige Meesteres,
Ik kom mijn hart aan Uw voeten ledigen, opdat het volkomen vrij moge worden van alle wrok, wrevel en negatieve gevoelens die erin zijn blijven woekeren na elke verwonding die mensen mij hebben toegebracht.
Wil mijn wonden zalven en mijn hart volkomen genezen, opdat mijn ziel moge openbloeien in de ware vrijheid en Vrede jegens God en mijn medemens.


www.maria-domina-animarum.net

815. SMEEKGEBED TOT MARIA, MOEDER VAN BARMHARTIGHEID,
BIJ DE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Barmhartigheid,
In U is alles geborgen wat de ziel bezwaart, want Uw Voorspraak verandert doornen in bloemen.
Zie, ik kom mijn lot in Uw handen leggen.
Wil alle smarten en kwellingen van mijn hart in Uw Hart begraven, en toedekken met mijn rouwmoedigheid en met Uw Liefde.
Moge door de oneindige macht van Uw bemiddeling elk spoor van mijn zonden en fouten voorgoed worden toevertrouwd aan de tijdloze Vuuroven van Gods vergeving.
O allerheiligste Toevlucht der zondaars, wek in mijn hart de tranen tot reiniging van mijn ziel, en wil mij prijsgeven aan het Vuur van Uw oneindige Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

816. GLORIA AAN DE ALLERHEILIGSTE MAAGD MARIA

(Myriam van Nazareth)

Glorie zij U, o Allerheiligste Maagd Maria.
Geprezen zij U, o allermachtigste Meesteres en Koningin van Hemel en aarde.
Geprezen zij U, o Zetel van Wijsheid, doorstraald met het Goddelijk Licht en de Luister van de Heilige Geest.
Geprezen zij U, o verblindende schoonheid, verrukkelijkste der zielen, vrij van elke smet door de volmaaktheid der Goddelijke Liefde.
U dienen alle engelen als de machtige Aanvoerster der Hemelse legerscharen.
U prijzen alle heiligen als de Poort des Hemels.
U behoort de macht en de leiding over alle zielen.
Glorie zij U, o hoogstverhevene der schepselen, Schatkamer van Gods Heerlijkheden.
Glorie zij U, o Meesteres van alle deugd en heiligheid.
Glorie zij U, o Meesteres over alle Genaden uit Gods hand.
Glorie zij U, o Sleutel tot de Eeuwige Gelukzaligheid.
Glorie zij U, o Hemelse Verrukking der zielen.
Glorie zij U, o Vlammenzee der volmaakte Liefde.
Glorie zij U, o Spiegel van Gods Licht, Schrik der duisternis.
Glorie zij U, o onoverwinnelijke Heerseres over de eeuwige vijand van het Kruis.
Glorie zij U, o Kroon van Gods Schepping.
Glorie zij U, o Teken van volmaaktheid, Welbehagen van de Allerhoogste, Voltooiing van alle heiligheid.
Glorie zij U, o Troon en Tabernakel van de Heilige Drievuldigheid.
Glorie zij U, o Wieg van het Heil der wereld, Jezus Christus.
Laat mij U verheerlijken, o Hoop en Belofte voor de gekwelde mensheid, Vrouw Wier voeten de zonde voorgoed zullen vernederen.
Laat mij Uw grootheid eren, o hoogstverheven Koningin van Gods Schepping, door mij aan Uw voeten te vernederen tot grondvesting van Uw Rijk.
Laat mij U prijzen, o Draagster van Gods macht, met de offerande van mijn hele leven en mijn hele wezen aan U, machtige en soevereine Meesteres van alle zielen, in naam van alle zielen van alle tijden.
Glorie zij U, Maria, doorheen alle tijden en tot in de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

817. LOFPRIJZING AAN MARIA IN ALLE BEPROEVINGEN

(Myriam van Nazareth)

Ik prijs U met heel mijn wezen, o Maria, Onbevlekte Ontvangenis.
Ik prijs Uw schoonheid, die alle kwaad verblindt.
Ik prijs Uw heiligheid, die alle bekoring overwint.
Ik prijs Uw macht, die alle kwaad verlamt.
Ik verneder mijzelf aan Uw voeten, o mijn Meesteres, machtige Meesteres van alle zielen.
Wil mij Uw bescherming en Uw kracht verlenen.
Moge Uw machtige hand mij oprichten.
Moge Uw machtige voet mij bevrijden van alle kwaad, van alle bekoring en van alle zonde.
Spreek slechts één woord, o mijn Hemelse Meesteres, en mijn hart zal de Ware Vrede vinden.
SLOT: 3 x "Macht en overwinning zij U, o Meesteres van Hemel en aarde"


www.maria-domina-animarum.net

818. GEBED TOT MARIA, MOEDER VAN DE EUCHARISTIE, VOOR DE PRIESTERS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Eucharistie, Leermeesteres van de apostelen na de Hemelvaart van Jezus,
Bestijg toch de troon die de Allerhoogste voor U heeft bestemd in de schoot van de Kerk van Jezus Christus.
O Zetel van Wijsheid, roep toch de Heilige Geest af over onze priesters, opdat de ware geest van de Leer van Christus in hun hart gebrand moge worden.
Wek toch in hen Uw eigen Liefde voor het Mysterie van de intrede van Christus Zelf in de Heilige Eucharistie.
Moge de genade van de ware bezieling in hen de diepe eerbied storten voor de voortdurende Goddelijke Tegenwoordigheid in de Kerk en in alle handelingen die zij zelf stellen in de uitoefening van hun dienstwerk.


www.maria-domina-animarum.net

819. EERBETOON EN TOEWIJDING AAN MARIA IN NAAM VAN ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
In naam van alle mensenzielen van alle tijden groet ik U als de Koningin van Hemel en aarde.
Mogen alle zielen U danken voor de weldaden die U over de mensheid hebt gebracht.
Mogen alle zielen U prijzen om Uw onvergelijkbare heiligheid.
Mogen alle zielen U verheerlijken om Uw grootheid, o Draagster van Gods grootste Mysteries.
Mogen alle zielen zich aan Uw voeten neerwerpen, o Meesteres van al het geschapene, om door U te worden geleid naar het Land van Bestemming.
Ik vertrouw U alle zielen van alle tijden toe, o Heerseres van de harten, opdat geen enkele van hen nog verloren moge gaan.


www.maria-domina-animarum.net

820. ZELFOFFERANDE IN DE KELK VAN MARIA’S HART

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen en Medeverlosseres van de mensheid, laat al mijn lijden, kruisen en beproevingen, en alle Liefde waarmee ik ze voor U draag, overvloeien in de Kelk van Uw Hart, en wil ze in eenheid met het Lichaam en Bloed van Jezus Christus opdragen aan God, tot vestiging van Zijn Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

821. SMEEKGEBED OM HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen, in U is het Ware Leven.
In Uw handen heeft God alle macht over mijn ziel gelegd.
O laat toch Uw Onbevlekt Hart de bron van al mijn Vrede en vreugde zijn.
Moge het mijn eigen hart vervangen, opdat mijn vlees en bloed beheerst mogen worden door het Meesterwerk van Gods handen, en in mij geen enkele hartstocht moge overblijven dan deze van Uw Liefde en van het verlangen naar het Heil van alle zielen.
Onbevlekt Hart van Maria, leef en heers in mij tot in de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

822. SMEEKGEBED OM HET VUUR VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen, ik smeek U:
Brand Uw Wil in mijn hart als mijn enige wet, want in Uw Wil ligt mijn Heil verborgen.
In U heeft God al Zijn Genaden gelegd.
Uw leven had geen enkel doel buiten de verwezenlijking van Zijn Werken.
In Uw Liefde ligt mijn weg naar de volmaaktheid.
Ontsteek daarom mijn hart met het Vuur van Uw heiligheid, opdat ik aan Uw voeten moge opbranden tot mijn ziel de spiegel is van Uw welbehagen.
Leef en heers in mij, o Meesteres van Gods Genaden.
Vestig Uw troon in mijn hart, opdat ik voor altijd een tabernakel van Uw Liefde moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

823. AANROEPINGEN VOOR EEN VRUCHTBARE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

(onmiddellijk vóór het ontvangen van de Communie)

O Maria, allerzuiverste Koningin der Hemelen,
Reinig mij van alle hartstocht en van elke verwarring in hart en geest.

(onmiddellijk bij het ontvangen van de Communie)

Kom, o mijn Jezus, wil in mijn hart aanvullen wat er ontbreekt.


www.maria-domina-animarum.net

824. AANROEPING TOT MARIA OM BEVRIJDING VAN DE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van Hemel en aarde,
Laat Uw macht over alle zielen stralen.
Moge Uw grootheid schitteren in alle harten, opdat de macht van Uw bemiddeling en Uw Voorspraak de wereld moge bevrijden van alle kwaad.


www.maria-domina-animarum.net

825. OCHTENDAANROEPING OM EENHEID MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van mijn hele wezen,
Mag ik U begroeten als de allerheiligste Morgenster, mijn eerste Licht na de nacht.
Ik smeek U, wil Uzelf in mij uitstorten, en mij zo volmaakt beheersen dat U Uw leven in mij kunt verder zetten, en ik moge bijdragen tot de voltooiing van Uw Werken.
Geen ander verlangen heb ik dan dit, mijzelf vandaag totaal aan U op te offeren, tot Uw dienst en welbehagen.
Moge ik vandaag de bloem zijn die Uw Hart verheugt. Pluk mij wanneer dit U behaagt, want in Uw allerzuiverste handen wil ik leven en sterven.


www.maria-domina-animarum.net

826. OVERGAVE VAN MIJN WIL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Zetel van Gods Wijsheid en Fontein van Zijn macht,
In U rijpen de heiligste vruchten van Gods Plannen en Werken.
Ik maak mijn wil tot gevangene van Uw liefhebbend Hart, en lever hem totaal aan U over, opdat mijn hele leven en al mijn doen en laten volkomen en onbegrensd in Uw macht zou zijn.
Ik smeek U, regeer over mijn hart, opdat ik in de stormen van mijn hartstochten, behoeften en verlangens nooit van de Bronnen van Gods Genaden moge wegdrijven.
Bedwing mijn geest, opdat niets anders dan de bevrediging van Uw verlangens mijn leven richting zou geven.
Zie, o allerzuiverste Meesteres van al wat leeft, ik leg mijn wil onder Uw voeten, opdat mijn hele wezen nog slechts Uw woorden en gedachten zou gehoorzamen.
De vrijheid die God mij heeft gegeven, sta ik aan U af, opdat U mij zou leiden en besturen, over en doorheen mij zou heersen, en ik moge leven en sterven om Uw Wil te vervullen, die het zaad is van Gods Rijk op aarde, want in Uw Hart heeft God voor eeuwig Zijn Troon gevestigd.

God kan met weinig veel doen. Hij wacht op het brood van Uw goede wil om dit te vermenigvuldigen tot een oneindige reeks van deugden die de ziel heiligen.


www.maria-domina-animarum.net

827. GEBED TOT DE GEKRUISIGDE CHRISTUS NA DE HEILIGE COMMUNIE

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Goddelijke Verlosser en Zaligmaker,
Ik laat mijn hele wezen en al mijn lijden overvloeien in de allerheiligste Kelk van het Hart van Maria, onze Medeverlosseres, opdat het opgenomen moge worden in de oceaan van Haar Smarten en Tranen.
Moge het met deze Kelk van heiligheid en macht uitgegoten worden op Uw Kruis van Verlossing, om in Uw Offer voor vele zielen geheiligd te worden tot sleutel van het Paradijs.


www.maria-domina-animarum.net

828. GEBED TOT MARIA OM DE OVERWINNING VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
Aan U is alle macht gegeven om de zielen naar het Licht van God te voeren.
Daarom leg ik mijzelf, mijn leven en alles wat mij dierbaar is, in Uw handen, opdat Uw macht mijzelf en alle zielen moge bevrijden uit de duisternis.
Brand toch Uw Wil in mijn hart, opdat ik voor niets anders moge leven dan om U te dienen.
Moge deze offerande van mijzelf aan Uw voeten de overwinning van het Licht over de wereld bespoedigen.


www.maria-domina-animarum.net

829. SMEEKBEDE OM DE WIL VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, mijn hoogverheven Meesteres,
Mijn zwakheid maakt mij blind voor de valstrikken van de satan, en ontneemt mij de kracht om ze te ontwijken.
Daarom smeek ik U, Heerseres over alles wat leeft, brand Uw Wil onuitwisbaar in mijn hart, opdat mijn eigen wil verbrand moge worden, en ik aldus niet meer verleid moge worden tot handelingen of woorden die afwijken van datgene wat U van mij verlangt.
Kondig nu Uw Rijk in mijn ziel af, opdat ik mijn Meesteres moge kennen, en mijn hele leven en al mijn doen en laten door niets anders geregeerd moge worden dan door de Wil van Haar Die door God is verheven tot de Koningin van Hemel en aarde.


www.maria-domina-animarum.net

830. AVONDTOEWIJDING AAN MARIA, MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
God heeft U de macht gegeven om elke ziel die zich volkomen aan U weggeeft, te herscheppen tot een instrument van Heil voor de wereld.
Daarom kom ik mijn hele wezen en mijn hele leven begraven in Uw Hart, opdat U volmaakt in mij zou leven en heersen, en alles wat mij hindert op mijn weg naar de Eeuwige Gelukzaligheid, onder Uw voeten verpletterd moge worden.
Ik geef U de voorbije dag en alles wat hij mij heeft gebracht.
Ik geef U al het lijden, het verdriet, de kwellingen in mijn lichaam, gevoelens en gedachten, alle beproevingen, kruisen, lasten en vermoeidheden van deze dag. Wil ze samen met de inhoud van Uw eigen Smartvol Hart uitgieten over het Kruis van Jezus, tot Verlossing van zielen en tot mijn eigen heiliging. Wees gegroet Maria...

Ik geef U al mijn momenten van zwakheid, mijn fouten, tekortkomingen en nalatigheden, vergissingen en alle bekoringen die mij tot ondeugd, dwaling of zonde hebben verleid. Wil mijn Liefde vermeerderen en mijn Wijsheid vergroten, opdat ik het inzicht en de volharding moge verwerven om de enige weg van het Heil te volgen. Wees gegroet Maria...

Ik geef U elke opwelling van verzet, weerstand, protest, ongenoegen, ongeduld, onrust of onvrede van de voorbije dag, en smeek U om de kracht tot volmaakte aanvaarding van alles wat Gods Plan mij elke dag bereidt, opdat ik reeds tijdens dit aardse leven het Ware Geluk en de innerlijke rust moge vinden. Wees gegroet Maria...

O Maria, machtige Meesteres van mijn ziel, leef en heers toch in mij, opdat ik U volmaakt moge dienen in al mijn doen en laten, in al mijn woorden en in al mijn bestrevingen, morgen en alle verdere dagen van mijn leven.


www.maria-domina-animarum.net

831. SMEEKGEBED TOT MARIA OM VOLKOMEN REINIGING

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Verrukking van Hemelse schoonheid, Meesteres van mijn ziel,
Aan Uw voeten smeek ik om reiniging van alles wat mijn ziel bevuilt en mijn hart verontrust.
Was mij aan de Bron van Uw Hart van al mijn onzuiverheden.
Verpletter onder Uw voet al mijn bekoringen.
Leg Uw hand op alle wonden van mijn hart.
Genees mij met de klanken uit Uw mond van al mijn twijfels en onzekerheden.
Bestijg in mijn ziel de troon van Uw macht en Uw Heerlijkheid, opdat ik bevrijd moge worden uit de ellenden van de zonde.
Leef en heers voortaan in mij, o allermooiste Bloem van het Paradijs, opdat ik in U herboren moge worden voor een leven naar Gods Hart.


www.maria-domina-animarum.net

832. GEBED TOT JEZUS IN DE HOF VAN OLIJVEN
TOT BESCHERMING IN MIJN ZELFOFFERANDE

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Goddelijke Verlosser,
U hebt het totale Offer van Uw Lichaam en Bloed aan de Eeuwige Vader opgedragen tot Heil van de mensheid.
In de Hof van Olijven heeft de satan al Uw krachten ondermijnd, opdat de uitputting U zou ontmoedigen en het Vuur van Uw zelfgave zou doven.
Door een Hemelse kracht ondersteund, hebt U de Offerande van Uw Hart en Lichaam kunnen toevertrouwen aan de vuuroven van een bovenmenselijke Liefde.
Ik smeek U, dat ook in mij het listig plan van de satan vernietigd moge worden, die mij zoekt te beroven van de krachten waarmee ook ik, in Uw navolging, aan de Eeuwige Vader de offerande van mijn eigen lijden wil brengen.
Wil ook mij beschermen met een ondoordringbaar Hemels Vuur, en met de zo machtige Tegenwoordigheid van Uw en mijn Hemelse Moeder Maria, de Schrik der duivelen en de allerheiligste Kelk van elk offer van Verlossing en Heil.

♥ ♥ ♥

Wanneer een ziel haar lijden bewust aan God/Maria wil offeren, tracht de satan soms dit offer te bemoeilijken door de lichamelijke krachten te ondermijnen. Hij heeft dit ook met Jezus in de Hof van Olijven betracht. God staat dit in zoverre toe, dat de ziel hierdoor een nog zwaarder offer kan brengen. Maria waarschuwt echter wel voor de listen van de satan, die hierdoor beoogt, de ziel uit te schakelen voor eventuele verdere offers. Daarom bovenstaand gebed, tot uitzuivering van alle inmenging die niet echt door God gewild is.


www.maria-domina-animarum.net

833. AKTE VAN EERHERSTEL VOOR HEILIGSCHENNISSEN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
Voor Uw voeten neergeknield, smeek ik in naam van alle mensenzielen van alle tijden om vergiffenis voor alle heiligschennissen die de mensheid in de loop van haar geschiedenis tegen God, tegen U, tegen de Sacramenten, en tegen heiligdommen en vereringsplaatsen heeft gepleegd.
Tot goedmaking bied ik U alle Liefde uit mijn hart en de liefdevolle aanvaarding van al mijn beproevingen, kruisen en lasten van deze dag.
Mogen de zielen die zich schuldig maken of hebben gemaakt aan heiligschennende handelingen, woorden of gedachten, geraakt worden door de genaden van inzicht, inkeer en berouw, en hun zonde belijden aan Uw voeten, o Schatbewaarster van alle heiligheid uit de Bron van Gods Hart.
SLOT: 1 x Onze Vader... + 1 x Wees gegroet Maria... + 1 x Eer aan de Vader...


www.maria-domina-animarum.net

834. SMEEKBEDE TOT MARIA OM BESCHERMING TEGEN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van Jezus Christus de Verlosser der wereld,
Voor alle tijden heeft God U het meesterschap geschonken over alle krachten der duisternis.
Ik geef mijzelf aan U zonder enig voorbehoud, en smeek U, dat ik door Uw onaantastbare macht bevrijd mag worden uit de greep van het kwaad. Wil alle aanvallen breken, die de satan richt tegen mijn hart, mijn geest, mijn ziel en mijn lichaam.
Wil mij bevrijden van alle onrust, angst en vrees.
Ik smeek U hierom op grond van Uw Onbevlekte Ontvangenis. Laudate Mariam.
Ik smeek U hierom op grond van Uw Goddelijk Moederschap. Laudate Mariam.
Ik smeek U hierom op grond van Uw eeuwige Smarten als Medeverlosseres van de zielen. Laudate Mariam.
Ik smeek U hierom op grond van Uw Kroning tot Koningin van Hemel en aarde. Laudate Mariam.
Ik smeek U hierom op grond van het Kruis van Jezus Christus. Laudate Mariam.
Ik smeek U hierom op grond van de allerheiligste Wonden van Jezus Christus. Laudate Mariam.
Ik smeek U hierom op grond van het allerkostbaarst Bloed van Jezus Christus. Laudate Mariam.
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, vestig Uw troon in mijn ziel, opdat zij moge worden tot een trofee van Uw macht en Uw overwinning over het kwaad.


www.maria-domina-animarum.net

835. GEBED TOT MARIA, ZETEL VAN WIJSHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Zetel van Wijsheid,
Aan Uw voeten breng ik de nederige offerande van mijn verwarring en van alle vragen waarop ik geen antwoord vind.
Ik smeek U, wil mij bezielen met de Wijsheid waarvan U zo overvloedig hebt gedronken aan de oneindige Bronnen van de Heilige Geest.
Wil de ogen van mijn ziel wassen aan de stroom der genaden, opdat ik klaar moge zien in alles wat mij bezwaart, en ik alle valstrikken van de duisternis tijdig moge herkennen.
Leer mij Gods Eeuwige Waarheid kennen, opdat ik slechts wegen moge volgen die afgezoomd zijn met de bloemen van de deugd.
Wil al mijn gedachten voeden uit Uw eigen geest, die Gods Mysteries en Zijn Waarheid achter alle dingen schouwt.
Wil mij genezen van al mijn dwalingen en mij beschermen tegen alle misleiding, opdat ik Uw Werken van Heil onder de zielen kan helpen voltooien.
Leef toch in mij, o allerheiligste Bruid van de Heilige Geest, opdat ook ik Gods Licht over de zielen kan helpen verspreiden.


www.maria-domina-animarum.net

836. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin en Meesteres van de engelen,
Zuiver als de engelen had God de mensenzielen bedoeld.
Ik leg onder Uw voeten alle onreinheden der wereld en alle onzuiverheden van de mensheid van alle tijden, opdat zij verpletterd zouden worden onder Uw macht, gelouterd door Uw heiligheid, en verbrand in het Vuur van Uw Liefde.
O wek toch in ons de geest der engelen, opdat alle zielen mogen worden als engelen die U dag en nacht prijzen en verheerlijken door de schoonheid van hun wezen, de heiligheid van hun daden en de zuiverheid van hun woorden.
Heers over de mensheid, o Koningin bekleed met de macht van God, Uitvoerster van Zijn Plannen, opdat de zielen de voor hen bedoelde heiligheid terug mogen vinden.
Mogen Uw engelen ons op Uw woord opnemen in hun rangen, opdat ook wij aan Uw voeten mogen belijden dat U de Meesteres van alle zielen bent.


www.maria-domina-animarum.net

837. GEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE VERZOENING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van alle harten die tot U roepen in de nood.
Hoeveel pijnen, hoeveel wonden kwellen mijn hart.
Onuitputtelijk schijnen mij de bronnen van onvrede. Dag na dag sterft mijn ziel onder de onenigheden die mijn leven hebben getekend.
Mijn medemens heeft mij verwond. Steeds donkerder worden de afgronden van mijn herinneringen.
O laat Uw Hart in mij kloppen, dat Hart dat zo hevig heeft gebloed onder de Smarten en onder het leed, U door mensen aangedaan.
In U is volmaakte vergeving. Daarom smeek ik U, mij de Genade te bekomen van een totale en onvoorwaardelijke vergeving aan hen die tegen mij hebben misdaan, want in de oprechte vergeving liggen de ware schatten van Leven.
O Meesteres van alle deugden, een hart dat niet de kracht tot verzoening vindt, sterft aan het gif van verbittering en wrok. Vestig daarom Uw troon in mijn hart, o Koningin der verzoening, opdat ik moge leven, en Leven moge geven. Laat Uw volmaakte Liefde in mij overstromen, opdat ik hen die mijn hart hebben gekruisigd, moge genezen door de balsem van mijn vergeving.
Aan Uw machtige voet lever ik de duivel van de onvrede uit. Wil hem voorgoed verpletteren als een getuigenis voor het Licht.
Moge zo de bron van mijn bitterheid opdrogen onder de zonnestralen van de Liefde, en de macht van de ware verzoening mijn hart verblijden zoals de regenboog na de storm.


www.maria-domina-animarum.net

838. AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST VOOR DE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Licht uit Gods Hart,
Wil toch de ware gesteldheid van mijn eigen ziel aan mij openbaren, opdat ik mijn ziel moge zien zoals God haar ziet.
Moge ik zo de genade verwerven van kennis van, en inzicht in, mijn zonden, en om te leren verlangen naar de volkomen reinheid van ziel, hart, geest en lichaam.
Wil mij nu leiden naar de Bron van Gods vergeving, en daar ook de donkerste hoeken van mijn ziel voor mij ontsluiten.


www.maria-domina-animarum.net

839. SMEEKGEBED OM DEELNAME IN DE ROEPING VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, door Uw Onbevlekte Ontvangenis, wil mij een grote zuiverheid bekomen, en mijn ziel genezen van de wonden van de erfzonde.
O Maria, door Uw Goddelijk Moederschap, wil mij leiden naar een leven zoals het Uwe, in dienst van Gods Plannen en Werken en in onthechting van alle wereldse invloeden en behoeften.
O Maria, door Uw eeuwige Maagdelijkheid, wil mij de genade bekomen van een volkomen kuisheid.
O Maria, door Uw volmaakte en levenslange vrijheid van alle zonde, wil mij Uw kracht en bescherming verlenen tegen alle bekoring.
O Maria, als Moeder van Smarten tijdens het Leven en Lijden van Jezus, leer mij de dagelijkse kruisen en beproevingen zonder protest aanvaarden.
O Maria, als Medeverlosseres bij het Kruis van Jezus, wil mij de genade bekomen van een volkomen Liefde en zelfverloochening voor het Heil van mijn medemens.
O Maria, door Uw Tenhemelopneming, wil mij leiden naar een leven en dood in staat van heiligheid.
O Maria, door Uw Kroning tot Koningin van Hemel en aarde, leef en heers in mij als de Meesteres van mijn hele leven, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens.


www.maria-domina-animarum.net

840. OCHTENDGROET AAN MIJN HEMELSE MEESTERES
(bedoeld voor de waarlijk aan Maria toegewijde ziel -
bij voorkeur geknield te bidden)

(Myriam van Nazareth)

Ik groet U, Maria, mijn Hemelse Meesteres, met een hart dat brandt van verlangen naar een nieuwe dag in Uw dienst.
In totale overgave aan Uw voeten smeek ik U om volkomen zuivering van mijn hele wezen, opdat mijn vurig verlangen naar eenheid met U, Uw schoonheid niet zou beledigen.
Mag ik vandaag delen in de heiligende kracht van Uw Liefde, opdat ik verteerd moge worden door dit ene verlangen: deze dag alles voor U te lijden, in alles slechts Uw Wil te doen, en in volkomen verloochening van mijn eigen noden en verlangens mijn hele wezen aan U te offeren tot bevrediging van Uw verlangens.
O Hemelse Meesteres, door Uw onbetwistbare macht over al het geschapene, wil mij deze dag beschermen tegen elke duistere kracht, tegen elke bekoring, en tegen mijn eigen zwakheden.
Verdrink mijn wil in de oceaan van Uw macht, en beheers mij totaal, opdat deze dag een waardig geschenk moge zijn van de ziel die smeekt, Uw dienares te mogen zijn voor eeuwig, o Meesteres van mijn leven.


www.maria-domina-animarum.net

841. AVONDGROET AAN MIJN HEMELSE MEESTERES
(bedoeld voor de waarlijk aan Maria toegewijde ziel -
bij voorkeur geknield te bidden)

(Myriam van Nazareth)

Ik groet U, Maria, mijn Hemelse Meesteres, en kom mijzelf en de voorbije dag in U begraven voor de nacht.
In Uw handen leg ik alle genaden die deze dag mij heeft gebracht, opdat U ze voor mij zou bewaren en hun waarde oneindig vergroot moge worden.
Wil mij beschermen gedurende de nacht, want aan U vertrouw ik alles toe wat ik ben en heb.
Aan Uw voeten leg ik mijn bereidheid en verlangen, U ook deze nacht te dienen en al Uw verlangens te bevredigen.
Mijn machtige Meesteres, mogen de volkomen Vrede van Uw Hart en de Hemelse rust van Uw geest deze nacht in mij overstromen, opdat ik daarin de kracht moge vinden om U morgen beter te dienen dan vandaag.


www.maria-domina-animarum.net

De drie volgende gebeden zijn door Maria ingegeven in het kader van de openbaringen en visioenen die Zij als de Meesteres van alle zielen schenkt aan Myriam in verband met de uitingen van Haar grenzeloze macht over de duivelen. In deze openbaringen in woorden en beelden komt tot uiting op welke wijzen de Allerheiligste Maagd de duivelen geregeld zwaar vernedert door hen te dwingen om, diep aan Haar voeten geknield, AL Haar bevelen te gehoorzamen en Haar macht te verheerlijken. Maria geeft deze gebeden als buitengewoon krachtige wapens in de alledaagse strijd tegen de duivelen. Zo mogelijk moeten deze gebeden geknield tot Maria worden gericht.

842. OCHTENDGEBED TOT DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN
OM BESCHERMING VOOR DE DAG

(Myriam van Nazareth)

Maria, allermachtigste Meesteres van alle zielen,
In de diepste onderwerping kniel ik voor U neer.
Ik smeek U, dat alle duivelen die vandaag zouden trachten, mij te beroven van de Vrede in mijn hart, mij onrustig te maken in de geest, mij te ontmoedigen, het Licht van de blijmoedigheid en de vreugde in mij te doven of mij van de dienst aan U af te trekken, door U gedwongen mogen worden om aan Uw voeten neer te knielen om door U gestraft en vernederd te worden tot verheerlijking van Uw macht over hen.
Wil mijn smeken verhoren tot Uw Glorie en tot getuigenis van de overwinning van het Licht van de Allerheiligste God.
Maria, allermachtigste Meesteres over de duivelen, ik vertrouw op U.


www.maria-domina-animarum.net

843. AVONDGEBED TOT DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN
OM BESCHERMING VOOR DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Maria, allermachtigste Meesteres van alle zielen,
In de diepste onderwerping kniel ik voor U neer.
Ik smeek U, mij Uw machtige bescherming te verlenen voor de nacht.
Wil mijn geest ontledigen van alles wat onrustig maakt en van alle indrukken, herinneringen en gedachten van de voorbije dag, alsook van alle gepieker over de dagen die komen.
Wil ook mijn dromen beheersen, opdat ik deze nacht de ware rust in lichaam en geest moge vinden om U morgen volkomen te kunnen dienen.
Ik smeek U dat alle duivelen die zouden trachten, mij van mijn nachtrust te beroven, door U gedwongen mogen worden om aan Uw voeten neer te knielen om door U gestraft en vernederd te worden tot verheerlijking van Uw macht over hen.
Moge elk ogenblik van waken uitsluitend afkomstig zijn uit Uw Wil, als een offer tot bevrijding van zielen uit hun onrust.
Maria, allermachtigste Meesteres over de duivelen en Koningin van de nacht, ik vertrouw op U.


www.maria-domina-animarum.net

844. AANROEPING TOT DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN
OM BEVRIJDING UIT EEN BEKORING

(Myriam van Nazareth)

Maria, allermachtigste Meesteres van alle zielen,
In de diepste onderwerping kniel ik voor U neer.
Ik smeek U dat U alle duivelen die mij op dit ogenblik onrustig maken, mij van mijn innerlijke Vrede willen beroven en mij trachten te verleiden tot ondeugd of zonde, zou bevelen om aan Uw voeten neer te knielen om door U gestraft en vernederd te worden tot verheerlijking van Uw macht over hen.
Maria, allermachtigste Meesteres over de duivelen, ik vertrouw op U.

Herhaal na deze aanroeping verscheidene malen langzaam:
"Macht en overwinning zij U, Maria, Meesteres van al het geschapene".

Op 24 augustus 2006 zei MARIA: "Ik weet dat elke duivel op één teken van Mijn vinger aan Mijn voeten ligt, zo vaak en voor zo lang Ik het wil, en dat alle duivelen elk bevel uit Mijn mond gehoorzamen. Alles wat Ik wil, kan Ik hen laten doen. Ik heb de macht om de hele hel tegelijkertijd in een oogwenk aan Mijn voeten te ontbieden. Ik heb de macht, de duivelen te behandelen als Mijn gevangenen. Zij kunnen niet anders dan Mij gehoorzamen, hoe vernederend Mijn bevel voor hen ook moge zijn".


www.maria-domina-animarum.net

De onderstaande litanie heeft een ongewone oorsprong: Zij stamt uit een visioen waarin Myriam engelen geknield aan Maria’s voeten zag liggen in diepe lofprijzing. De woorden van deze litanie zijn in opdracht van Maria opgetekend uit de mond van deze engelen:

845. LITANIE VAN LOFPRIJZING TOT MARIA, MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Elke prijzing wordt gevolgd door: "Macht en overwinning zij U, o Maria, allermachtigste Meesteres van al het geschapene"

Geprezen zij U, onze hoogstverheven Koningin,
Geprezen zij U, onze allermachtigste Meesteres,
Geprezen zij U, onze onaantastbare Heerseres,
Geprezen zij U, Draagster van de macht van onze God,
Geprezen zij U, Uitvoerster van de macht van onze God,
Geprezen zij U, Gevolmachtigde over alle Genaden voor de zielen,
Geprezen zij U, Meesteres van Gods Voorzienigheid,
Geprezen zij Uw onbegrensde macht over de engelen,
Geprezen zij Uw onbegrensde macht over de mensenzielen,
Geprezen zij Uw onbegrensde macht over onze vijanden,
Geprezen zijn Uw handen, die ons bevelen,
Geprezen zijn Uw voeten, die ons regeren,
Geprezen zijn Uw woorden, die onze wetten zijn,
Geprezen zijn Uw bevelen, die ons in verrukking brengen,
Geprezen zijn Uw straffen, die onze vijanden bevend onder Uw voeten leggen,
Geprezen zij Uw volmaaktheid, die de Hemel op aarde zal brengen.
Geprezen zij Uw schoonheid en Uw macht, die ons tot Uw slaven maakt.


www.maria-domina-animarum.net

846. AANROEPING TOT MARIA OM VERENIGING MET DE ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, allermachtigste Meesteres van alle zielen, ik smeek U met al mijn krachten om de vervulling van alle nederige smekingen van de engelen aan Uw voeten. Tot verhoring geef ik mijzelf aan U in totale toewijding aan Uw dienst, in vereniging met de engelen, en in hun navolging. Mogen mijn Liefde en onderwerping jegens U opgenomen worden in deze van de engelen, die dag en nacht aan Uw voeten smeken voor het Heil van de zielen.


www.maria-domina-animarum.net

847. SMEEKGEBED OM EENHEID MET MARIA
TOT BESCHERMING TEGEN BEKORINGEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, allermachtigste Meesteres van mijn ziel,
Ik kom mijn beklemd hart en mijn onrustige geest aan Uw voeten neerleggen, en smeek U, dat U mij restloos in U wil opnemen.
Wil mijn hele wezen herscheppen tot de tempel van Uw welbehagen, opdat de duivelen in mij niets meer van mijzelf mogen terugvinden, doch elke vezel van mijn hart en geest, van mijn ziel en lichaam, U moge uitademen, o verheven Meesteres van al wat God U in handen heeft gegeven.
O onoverwinnelijke Koningin van Hemel en aarde, alles wat menselijk is, is kwetsbaar voor bekoring en zonde. Uw Aanwezigheid en heerschappij in mijn tempel zal echter de satan aan Uw voeten vernederen en mij bevrijden uit mijn beklemming.
Wil mijn tempel maken tot een vesting van Gods Licht, die de duisternis afschrikt.
Wil mij omhullen met Uw mantel van heiligheid, opdat mijn hart moge genezen door Uw warmte, en mijn vijand moge vluchten bij de waarneming van de geur van Haar Die de onaantastbare Meesteres is van alles wat leeft, en Wier voeten hem door God tot teken van vernedering zijn gesteld.
Leef en heers in mij, o machtige Meesteres, opdat ik volkomen gezuiverd moge worden en mijn hele leven Uw oneindige macht over de duivelen moge verheerlijken.


www.maria-domina-animarum.net

848. DAGELIJKS GEBED TOT DE ENGELEN VOOR DE MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige engelen van God,
Tot vestiging van Gods Rijk op aarde en tot verheerlijking van Maria, Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van de engelen, vertrouw ik het Heil van alle zielen aan U toe.
Heilige Aartsengel Michaël, vernietig alle plannen en werken der duisternis en bevrijd alle zielen uit de macht der bekoringen, opdat zij geheiligd worden.
Heilige Aartsengel Rafaël, reinig alle zielen in geest en lichaam, en bekom hen de kracht om alle lijden ten dienste te stellen van Gods Heilsplan. Wil de Kerk van Christus genezen van alle dwaling en modernisme.
Heilige Aartsengel Gabriël, open alle harten voor de Ware Liefde, opdat zij de Ware Vrede vinden, zich met Vuur neerwerpen aan de voeten van Maria, de allermachtigste Meesteres van alle zielen, en zich losmaken van alles wat niet in overeenstemming is met Gods Plannen.
Heilige engelen in Gods Licht, ik leg alle doen en laten, alle lijden, alle gedachten, gevoelens en verlangens en alle woorden van de hele mensheid in Uw handen, opdat u elke gebeurtenis op aarde, gelouterd door Uw vurige Liefde en gehoorzaamheid, zou neerleggen aan de voeten van de Hemelse Meesteres tot bevrijding van alle zielen en tot grondvesting van het Rijk van Liefde en Vrede op aarde.
Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Koningin van het Hemels Hof, in de innige eenheid van engelen en mensenzielen,
in de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.


www.maria-domina-animarum.net

849. COMMUNIEGEBED IN VERENIGING MET DE ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus,
Dagelijks aanschouwen de ontelbare engelen Gods Heerlijkheid, en nemen zij deze in zich op.
Dagelijks verrichten de engelen hun vurige smekingen aan de voeten van Maria, hun Koningin en Meesteres, en proeven zij de verrukkingen van Gods Glorie die uit Haar verhevenheid in hen overstroomt.
In vereniging met de engelen smeek ik U, dat ik nu de Heilige Communie mag ontvangen uit de allerheiligste handen van Maria, opdat ook ik Gods Heerlijkheid in mij moge opnemen.


www.maria-domina-animarum.net

850. AANROEPING VOOR ALLE GEBEDEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, allermachtigste Meesteres van alle zielen,
Mogen in het licht van Uw onovertroffen macht, al mijn gebeden vermenigvuldigd worden met het getal der engelen, opdat zij de poorten der genade voor de wereld mogen openbreken.


www.maria-domina-animarum.net

851. SMEEKGEBED OM DE MACHT VAN MARIA, MEESTERES VAN DE ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van de engelen,
Onschatbaar is de macht die U uitoefent door de ontelbare engelen die God in Uw dienst heeft gesteld.
In naam van alle mensenzielen smeek ik U, zend toch Uw engelen over de aarde, opdat zij alle harten openbreken met het Vuur van hun Liefde, tot vestiging van Gods Rijk onder de zielen.
O Koningin van Hemel en aarde, vervul toch mijn verlangen naar een heilig verbond tussen de engelen en de zielen op aarde, opdat Gods Plannen zich nu mogen verwezenlijken.


www.maria-domina-animarum.net

852. AANROEPING IN NOOD TOT VERNEDERING VAN DE SATAN

(Myriam van Nazareth)

Maria, allermachtigste Meesteres over de duivelen,
Wil de duivelen die voor deze toestand verantwoordelijk zijn, bevelen om aan Uw voeten neer te knielen om door U gestraft en vernederd te worden, tot verheerlijking van Uw macht over hen.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is ontstaan tijdens de uitvoering van een opdracht van Maria volgens dewelke Myriam op het middaguur samen met de engelen lofprijzing en toewijding moet verrichten.

853. OPDRACHT VAN DE HELE MENSHEID IN VERENIGING MET DE ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, allermachtigste Meesteres van alle zielen, in navolging van de heilige Aartsengelen die op dit uur alle engelen aan U opdragen, kom ik, aan Uw voeten geknield, alle mensenzielen aan U opdragen.
O machtige Heerseres van Hemel en aarde, leef en heers over alle schepselen, en wil hen volgens Uw Wijsheid en door de volheid van Uw macht gebruiken tot voltooiing van Gods Werken en Plannen en tot vestiging van Gods Rijk van Liefde en vrede op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

854. AANROEPING VAN LIEFDE TOT MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik kom mijzelf voor U ontledigen als een offerande van Liefde.
Wil mijn hart in U opnemen, mijn Liefde duizendvoudig versterken en ze over de zielen uitstorten als vlammen van loutering, opdat zij de Ware Vrede en het Ware Geluk mogen vinden.


www.maria-domina-animarum.net

855. ZEGEN VAN KRACHT OVER EEN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Ziel uit Gods hand,
Moge de bezielende kracht van de Heilige Geest over U komen.
Moge de verlossende kracht van Jezus Christus in U wonen.
Moge de bevrijdende kracht van Maria in U leven en heersen.
In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.


www.maria-domina-animarum.net

856. GEBED OM DE GEEST VAN STERKTE

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest,
In diepe rouwmoedigheid open ik mijn hart voor Uw bezielende kracht.
Heb toch medelijden met mijn zwakheid.
Hoe groot is mijn verlangen om mijn ziel te tooien met de bloemen der ware heiligheid.
Ik smeek U, vervul mij met stromen van Leven uit de Bron van Gods heiligheid, opdat ik een grote weerstand moge verwerven tegen elke neiging die mij kan laten afdwalen van de paden naar Gods Tuin van Eeuwige Zaligheid.
In U, o Heilige Geest, worden al mijn zwakheden tot bouwstenen voor een tempel van Licht die de duisternis beschaamt.
Zie mijn arme ziel, zij heeft zich neergelegd aan de voeten van Maria, haar Meesteres en Uw allerzuiverste Bruid.
Moge Haar allermachtigste Voorspraak mij de instorting bekomen van Gods kracht om mijn zwakheden te overwinnen, opdat mijn heiligheid Maria’s voeten moge sieren als een kroon van Hemelse bloemen, en ik Uw lof moge bezingen tot in de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

857. LOFPRIJZING AAN MARIA, MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoogverheven Koningin en Meesteres van alle zielen, sta mij toe, U met alle engelen te prijzen om Uw nooit geziene heerlijkheden.
Ik prijs Uw onbegrensde macht over engelen, mensenzielen en duivelen.
Ik prijs Uw verblindende schoonheid, spiegel van de absolute heerschappij over zonde, ondeugd en bekoring.
Ik prijs Uw brandende Liefde, alles verterend Vuur uit Gods Hart.
Ik prijs de onvergelijkbare rijkdom van Uw ziel, o Schatkamer van Gods Genaden, Mysteries en heiligheid.
Ik prijs het Licht van de Hoop dat uit U straalt, o allermachtigste Koningin en Meesteres over de schepselen in deze laatste tijden van duisternis.
Ik prijs Uw allerheiligste Naam, die de hel doet beven en ons bevrijdt uit alle ellende en nood.
Ik prijs Uw machtige voeten, waaronder de ketenen van onze slavernij jegens de duivelen gebroken zullen worden.
Ik prijs Uw uitverkiezing en verheffing tot Meesteres van alle zielen, waardoor ik U kan dienen tot in de eeuwigheid.
Geprezen zij de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, Koningin en Meesteres van al het geschapene en Vertegenwoordigster van Gods Heerlijkheid in alle zielen.


www.maria-domina-animarum.net

858. OFFERANDE VAN MIJN ZWAKHEDEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Meesteres,
Ik kom mijn onwaardigheid en al mijn zwakheden onder Uw voeten leggen.
Ik smeek U om Uw onoverwinnelijke kracht tegen alle bekoring, Uw totale heerschappij over al mijn gevoelens, gedachten en verlangens, en de uitoefening van Uw ongeëvenaarde macht over mijn lichaam.
Wees de ware Meesteres van mijn leven, mijn hele wezen en alles wat mij bedreigt.


www.maria-domina-animarum.net

859. GEBED TOT MARIA, DAGERAAD VAN DE HOOP

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Vanuit de duisternis van de nacht roept mijn hart tot U.
Ik kom mijn zwakheden uitstorten in de kelk van Uw volmaaktheid, opdat het Licht van Uw onbevlekte heiligheid de wonden moge genezen die het vuur der bekoringen in mijn ziel heeft gebrand.
Hoezeer toch verlangt mijn hele wezen, U te dienen door een reis langsheen de paden van de deugd.
Hoeveel leed kost mij de strijd tegen het roofdier der bekoringen.
Aan Uw voeten echter, wordt alles getemd dat niet de luister van Uw Werken kan vergroten.
Op U stel ik al mijn Hoop, want uit U gloort mij de dageraad van de heiliging tegemoet.
O allerheiligste Ochtenddauw die de wonden van de nacht in mijn ziel, mijn vlees en mijn hart zal verzachten, in U is de macht die mij in staat zal stellen, mijzelf te overwinnen.
In U is het medelijden met mijn kwelling over mijn onvermogen.
In U gloort de dageraad van de hoop op mijn definitieve bevrijding uit de slavernij jegens mijzelf.


www.maria-domina-animarum.net

860. EERBETOON AAN HET VERLOSSINGSMYSTERIE
IN VERENIGING MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, allermachtigste Meesteres van alle zielen,
Ik breng eer aan het Allerheiligst Hart van Jezus en aan Zijn heilig Kruis.
Mag ik dit eerbetoon leggen in de allerheiligste Kelk van Uw Smartvol Hart. Wil het, gelouterd door Uw volmaakte Liefde, verenigen met het Kruis en het Lijden van Christus, opdat de glorie van het Verlossingsmysterie moge stralen in de duisternis.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgend gebed is in de eerste plaats bedoeld voor ouders die het kunnen gebruiken ten bate van hun kind. Er zijn twee versies, naargelang het moet dienen voor een zoon of een dochter. Hieronder als eerste de versie voor een zoon

861. SMEEKGEBED TOT DE AARTSENGELEN VOOR EEN PROBLEEMKIND

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengelen, Prinsen van het Hemels Hof,
Gedreven door mijn nood, kom ik mijn gekweld en gewond hart voor U uitstorten.
Ik vertrouw U de zorg over mijn kind toe, dat zo zwaar en zo veelvuldig ten prooi is aan bekoringen en zwakheden.
Heilige Aartsengel Michaël, wil elke duistere kracht breken waarvan mijn kind de gevangene is. Bevrijd hem toch uit de greep van de zonde.
Heilige Aartsengel Rafaël, wil mijn kind bevrijden van alle onrust in de geest en van elke zwakheid die hem overlevert aan slechte gewoonten of verslavingen.
Heilige Aartsengel Gabriël, wil het hart van mijn kind openbreken, opdat het Licht van de Ware Liefde hem moge bezielen en in hem de ware deugd tot leven moge wekken, opdat hij tot inzicht moge komen in de schade en het leed die hij zichzelf en anderen met zijn gedrag toebrengt.
O allerzuiverste aanvoerders van Gods engelen, mogen de tranen van mijn hart U ertoe bewegen, mijn kind te beschermen en te begeleiden, en zijn ziel, hart, geest en lichaam te zuiveren van alles wat hem verwijdert van Gods Licht.
Hierom smeek ik U in de verlossende Namen van Jezus Christus en van Maria, de Meesteres van de engelen.

Hieronder de versie voor een dochter:

861bis. SMEEKGEBED TOT DE AARTSENGELEN VOOR EEN PROBLEEMKIND

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengelen, Prinsen van het Hemels Hof,
Gedreven door mijn nood, kom ik mijn gekweld en gewond hart voor U uitstorten.
Ik vertrouw U de zorg over mijn kind toe, dat zo zwaar en zo veelvuldig ten prooi is aan bekoringen en zwakheden.
Heilige Aartsengel Michaël, wil elke duistere kracht breken waarvan mijn kind de gevangene is. Bevrijd haar toch uit de greep van de zonde.
Heilige Aartsengel Rafaël, wil mijn kind bevrijden van alle onrust in de geest en van elke zwakheid die haar overlevert aan slechte gewoonten of verslavingen.
Heilige Aartsengel Gabriël, wil het hart van mijn kind openbreken, opdat het Licht van de Ware Liefde haar moge bezielen en in haar de ware deugd tot leven moge wekken, opdat zij tot inzicht moge komen in de schade en het leed die zij zichzelf en anderen met haar gedrag toebrengt.
O allerzuiverste aanvoerders van Gods engelen, mogen de tranen van mijn hart U ertoe bewegen, mijn kind te beschermen en te begeleiden, en haar ziel, hart, geest en lichaam te zuiveren van alles wat haar verwijdert van Gods Licht.
Hierom smeek ik U in de verlossende Namen van Jezus Christus en van Maria, de Meesteres van de engelen.


www.maria-domina-animarum.net

862. OFFERANDE VAN EEN GESLOTEN ZIEL AAN DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Drievuldigheid,
In overgave aan Uw Barmhartigheid breng ik U de offerande van de gesloten ziel die mij zo dierbaar is, met de smeekbede dat zij geopend moge worden onder invloed van Uw macht, Uw Liefde en Uw Licht.
Als onderpand voor dit verlangen geef ik U alle Lijden van Jezus Christus, Zijn allerheiligste Wonden, Zijn allerheiligst Bloed, de eeuwigdurende Smarten van Maria, alle lijden van de hele mensheid van alle tijden, en mijn verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Dit verlangen naar de bekering van ..... (naam) en het onderpand dat ik U hiertoe opdraag, stort ik in de allerheiligste Kelk van het Hart van Maria, Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen, opdat Zij mijn offerande oneindig moge versterken door de almacht van Haar Voorspraak en bemiddeling.


www.maria-domina-animarum.net

863. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BESCHAMING VAN ALLE KWAAD

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, Gods antwoord op de zonde,
Alle kwaad in alle eeuwen door de hele mensheid bedreven, leg ik onder Uw voeten, opdat de satan in zijn werken en plannen verlamd moge worden.
Schitter toch in Uw Hemelse schoonheid, o allerzuiverste Meesteres over alle ondeugd.
Bedwing alle zonde, elke bekoring, verleiding, misleiding, dwaling, hartstocht en menselijke zwakheid van alle zielen onder Uw onbegrensde macht, zo verschrikkelijk in de ogen der duivelen en zo vernederend voor hun hoogmoed.
Ik verheerlijk het voorrecht van Uw zondeloosheid, en wijd alle sporen van de erfzonde aan U toe, opdat U over alle zielen moge heersen tot in de eeuwigheid.
Elke nederlaag ooit door de zielen geleden tegenover de listen van de duivel, wijd ik U toe, opdat al zijn plannen onder Uw voeten vernietigd mogen worden.
Heers nu, o machtige Meesteres van alle zielen, over het lot van de mensheid en over alle wegen die zij gaat, opdat de krachten der hel onder Uw voeten vernederd worden, en alle kwaad beschaamd moge worden in de verpletterende uitwerkingen van Uw macht.


www.maria-domina-animarum.net

864. AANROEPING TOT MARIA VOOR EEN ZUIVER OFFER
(te gebruiken bij elk offer dat men wil brengen,
opdat het door Maria verheven moge worden tot zijn volle waarde)

(Myriam van Nazareth)

Maria, allermachtigste Meesteres over alles, stoffelijk en niet-stoffelijk, wil deze offerande opnemen in Uw Hart. Moge slechts geschieden volgens Uw Wil.


www.maria-domina-animarum.net

865. ZELFOFFERANDE AAN MARIA, TABERNAKEL VAN GOD

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres en Koningin van Hemel en aarde,
Ik smeek U, wil mijn onwaardigheid, al mijn zwakheden en zondige neigingen onder Uw voeten leggen, opdat de offerande die ik U wil brengen, bevrucht moge worden door Uw onbevlekte heiligheid.
Zie, ik werp mijn hele wezen voor Uw voeten neer, en leg op het altaar van Uw hoogverheven Majesteit mijn ziel, mijn lichaam, mijn geest, mijn hart, al mijn verlangens en al mijn neigingen, en alles wat mijn levenspad kruist. Wil mijn offer met Uw hoogheilige handen opnemen in de gouden Kelk van Uw Smartvol Hart, opdat het bestraald moge worden vanuit het Tabernakel van Uw ziel, waar de God van Liefde en Vrede Zijn troon heeft gevestigd.
Spreek slechts één woord, o Draagster van Gods macht, en de offerande van mijzelf zal beademd worden met de heiligheid van de zondeloze Kroon van Gods Werken.
In U wil ik overvloeien, o Glorie van Gods volk.
In U wil ik ontledigd worden, o zoete Macht van heiliging.
In U wil ik voor eeuwig leven, o Oceaan van Gods Heerlijkheid.
Neem mij, en kneed mij volgens Uw Wil, want op Uw Altaar wil ik leven en sterven.


www.maria-domina-animarum.net


866. ZELFOFFERANDE AAN MARIA TOT ZUIVERING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Meesteres van engelen en mensenzielen,
Ik werp mijn hele wezen voor Uw voeten neer en geef mij over aan de oneindige macht van Uw Liefde en Uw heerschappij.
Aan Uw voeten wordt elke bekoring begraven.
Aan Uw voeten vergaat alle zonde tot stof.
Aan Uw voeten wordt alle onreinheid verpletterd.
Aan Uw voeten wordt elke nederige ziel geheiligd.
Aan Uw voeten worden alle winden van het verleden geluwd.
Aan Uw voeten bloeien de bloesems van de Eeuwige Lente.
Aan Uw voeten breken alle wolken van droefheid open.
Aan Uw voeten wordt alle lauwheid tot laaiend Liefdesvuur.
Aan Uw voeten wordt alle duisternis tot slavin van het Licht.
Aan Uw voeten wordt de ware Vrede van hart geboren.
Aan Uw voeten wordt alle onrust in de geest getemd.
Aan Uw voeten wordt mijn lichaam tot een offerande van Liefde tot U.
Hoogverheven Hemelse Koningin, mag ik aan Uw voeten delen in Uw zuiverheid en in het ware Goddelijk Leven, want ik ben van U voor alle eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

867. OFFERANDE VAN EEN DWALENDE ZIEL AAN MARIA,
MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, allermachtigste Meesteres van alle zielen,
In mijn nood en in blind vertrouwen op Uw grenzeloze macht, werp ik mij aan Uw voeten neer.
Ik trek in mijn hart ...... (naam). Mag ik deze ziel met haar hele belevings-, gevoels- en denkwereld, al haar gesteldheden, haar hele verleden en al haar verwachtingen naar de toekomst toe, al haar lijden, lasten, beproevingen en kruisen, al haar zwakheden en haar vatbaarheid voor alle bekoring, misleiding en dwaling, toevertrouwen aan het Vuur van loutering in Uw allerzuiverste Hart, dat is ontstaan uit de Bron van alle Leven en eeuwigdurend wordt bestraald met het Goddelijk Licht.
Moge in dat Hemels Vuur alles wegsmelten wat niet verenigbaar is met een ziel op de wegen van Christus, en moge in de Hemelse warmte en het Goddelijk Licht van dit Vuur alles tot bloei en rijping komen wat Uw Glorie doet schitteren en God verheerlijkt in Zijn volmaakte Liefde en Zijn Werken van Wijsheid.
Schitter toch, o hoogverheven Hart van verrukking, in Uw allerzuiverste schoonheid en Uw onovertroffen macht, opdat de ziel die hier samen met de mijne aan Uw voeten ligt, U voortaan waarlijk moge toebehoren, Uw welbehagen moge wekken, en Gods Heerlijkheid moge bezingen door een leven van deugdzaamheid en heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

868. SMEEKGEBED VOOR EEN MEDEMENS OM ROUWMOEDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Draagster van Gods macht en Schatbewaarster van alle Genaden van het Eeuwig Rijk,
Met een hart vol tranen, en als een akt van Liefde tot God, tot U en tot mijn medemens, stel ik de ziel, het hart, de geest en alle verlangens van ......... (naam) onder de volle uitwerking van Uw ongeëvenaarde macht.
O allermachtigste Meesteres van alle zielen, U Die het Licht der wereld in Uw Schoot hebt gedragen, naar wie anders dan naar U zou ik gaan om deze ziel te bevrijden uit haar duisternis?
O allermachtigste Bruid van de Heilige Geest, U Die alle bekoring en ondeugd onder Uw voeten hebt bedwongen, naar wie anders dan naar U zou ik gaan om deze ziel de genade van inzicht in haar dwaling te bekomen?
O machtige Koningin van Golgotha, allerheiligste Roos onder het Kruis van Christus, naar wie anders dan naar U zou ik gaan om deze ziel het verlossend berouw in te storten over haar aandeel in de Kruisiging van de Verlosser?
Ik smeek U, o Maria, Troosteres van de bedroefden en Heerseres over het onmogelijke, wil deze ziel nu onderdompelen in de allerzuiverste Bronnen van Uw Onbevlekt Hart, opdat haar de ogen geopend worden en zij tijdig tot berouw moge komen, want de mens kent dag noch uur.
Red haar, o allermachtigste Middelares van de genade der Genaden, open toch deze ziel voor het Licht der bekering, in Jezus’ Naam.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is geschreven tijdens diepe beschouwing waarbij Myriams ziel werd opgenomen in een akt van lofprijzing tot Maria vanwege de engelen van de 'garde van Maria' (de engelen in Maria’s persoonlijke dienst). Myriams engelbewaarder, die deel uitmaakt van deze garde, liet haar delen in de gesteldheid van de harten van deze engelen wanneer Maria voor hen verschijnt. Dit gebed verwoordt wat vanuit dit engelenkoor in Myriams hart overstroomde en geschikt is als gebed vanuit een mensenziel. Tijdens het schrijven zag Myriam constant Maria en engelen.

869. AANBIDDING VAN GODS GLORIE IN MARIA’S VOLMAAKTHEID

(Myriam van Nazareth)

O verrukkelijke Meesteres van Hemel en aarde,
In U aanbid ik de Heerlijkheid, de heiligheid, de macht, de schoonheid en de Liefde van onze Drie-Ene God.
Aan Uw voeten werp ik mij neer in mijn kleinheid.
O vestig toch op mij Uw prachtige ogen, spiegels van Gods Glorie, opdat ik vrij en zuiver moge blijven.
O Koningin van de engelenkoren, Wier voeten in de Hemel verrukkingen van Gelukzaligheid verbreiden en de hel doen beven, stort toch over mij Uw macht en Uw heiligheid als een storm van Goddelijke Liefde, opdat ik voor eeuwig Uw slavin moge zijn.
Bewerk mijn ziel tot een bodem waarin het uniek zaad van Uw schoonheid tot volle bloei kan komen, opdat ook mijn heiligheid mijn God in vervoering moge brengen, zoals Uw Aanblik dat in Hem vermag.
Geprezen zij in U de Kroon van Gods Werken, o Draagster van de meest verheven Mysteries.
O Parel van de Schepping, in U hebben Gods Werken hun voltooiing bereikt. Aan Uw macht vertrouw ik al mijn zwakheden en mijn wankelmoedigheid toe.
O kus toch mijn ziel met het Vuur van Uw allerzuiverste Wil, en in mij zal alles verbranden wat niet onverdeeld voor God leeft.
Spreek toch over mij Uw machtige woorden, en ik zal vrij van bekoring en vol van heiligmakende genaden zijn.
Soevereine Meesteres, tegen U zijn alle onvolkomenheid en alle bekoring machteloos. Heers over elk hart, bedwing elke geest, en leg mijn lichaam onder Uw machtige voeten, opdat de ware heiligheid in mij moge ontbloeien als bloesems van de Eeuwige Lente.
In mij trek ik alle zielen van alle tijden op het ogenblik van hun schepping, opdat in mij alle mensenzielen, alle engelen en alle gevallen engelen zich aan Uw voeten neerwerpen voor tijd en eeuwigheid, als een alomvattend eerbetoon van de hele Schepping aan Haar Die geboren is om voor eeuwig de soevereine Koningin en Meesteres van al het geschapene te zijn.
Leef en heers in alle zielen, o Maria, opdat in U Gods Heerlijkheid in de zielen tot bekroning moge komen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is geïnspireerd door Myriams engelbewaarder voor zielen die naar bekering moeten worden geleid. De engel gaf Myriam te verstaan dat alle engelen zich aansluiten bij de ziel die dit gebed met Vuur tot Maria richt.

870. STORMGEBED TOT DE MACHT VAN MARIA VOOR EEN BEKERING

(Myriam van Nazareth)

Maria, allermachtigste Koningin van Hemel en aarde,
Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, o machtige Meesteres van de engelen, wil alle werken van de satan in deze ziel teniet doen.
Door Uw volheid van Genade en Uw onoverwinnelijke macht, o Heerseres van alle zielen, verpletter onder Uw voeten alle duistere krachten die deze ziel tot hun slavin hebben gemaakt.
Door Uw volmaakte heiligheid, o Draagster van Goddelijk Leven, wek in deze ziel het verlangen naar de deugd.
O Hoogstverhevene van alle zielen, in deze smeking leg ik mijn hart in de harten van alle engelen, die U dienen en prijzen tot in de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

871. NEGEN KRUISTEKENS VOOR HET BREKEN VAN ELKE DUISTERE KRACHT

(Myriam van Nazareth)

Ten aanschouwen van elke duistere kracht die mij kwelt, belijd ik dat mijn hele wezen en mijn hele leven God toebehoren, en dat ik mijn hele wezen en mijn hele leven neerleg aan de voeten van Maria, de Koningin van de Schepping en Meesteres van alle zielen, om door Haar beheerst te worden.

Elk van de volgende 9 aanroepingen wordt gevolgd door: "Duistere kracht, verlaat mij in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest":

Door de verlossende macht van het Kruis van Jezus Christus, .....
Door de bevrijdende macht van de Wonden van Jezus Christus, .....
Door de reinigende macht van het Bloed van Jezus Christus, .....
Door de reddende macht van alle Heilige Missen van alle tijden, .....
Door de heiligende macht van het allerheiligst Sacrament van het altaar, .....
Door de volmaakte heiligheid van de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd Maria, .....
Door de almacht van de Allerheiligste Maagd Maria over alle zonden, .....
Door de verpletterende macht van Maria, de Meesteres van alle zielen, over de duivelen, .....
Door de Goddelijke volmacht van Maria over de gevallen engelen, .....
In de allerheiligste Naam van de Drie-Ene God beveel ik alle duistere krachten, van mij weg te vluchten in het Licht van het Kruis en zich te vernederen aan de voeten van Maria, de allermachtigste Meesteres over alle duivelen.


www.maria-domina-animarum.net

872. GEBED VOOR EEN HEILIGE COMMUNIE
TOT VOLTOOIING VAN GODS HEILSPLAN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
Wil met Uw allerheiligste handen de Heilige Communie in mijn hart leggen.
Wil mijn ziel omvormen tot een tabernakel van heiligheid in navolging van Uw eigen ziel.
Moge na deze Heilige Communie het Licht van Christus vanuit mijn ziel uitstralen over de hele mensheid, opdat alle zielen doorstraald worden van het Licht van de enige Waarheid van God.
Moge hierdoor een web van Goddelijk Licht om de hele mensheid geweven worden, tot vernietiging van alle duisternis en tot voltooiing van Gods Plan van Heil voor alle zielen.


www.maria-domina-animarum.net

873. GEBED TOT GENEZING VAN DE SPOREN VAN MIJN ZONDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakte ziel geschapen in de heiligheid van de Onbevlekte Ontvangenis,
In diepe rouwmoedigheid over alle zonden van mijn leven wil ik mijn ziel wassen in het genezend water uit de oceaan van Uw Hart, zo vervuld van Gods almacht.
Ween toch met mij, o tedere Toevlucht der zondaars, want zelfs mijn tranen zijn bevlekt. Stort toch de oneindig bevrijdende macht van Uw Smarten over mijn hart en ziel uit als een waterval van Heil en genezing.
Hoezeer betreur ik alle uitingen van liefdeloosheid waaraan mijn ziel zich ooit jegens God en Zijn schepselen schuldig heeft gemaakt. Hoezeer kwellen de herinneringen eraan mijn arm hart. Welke koorts van onrust ontsteken zij in mijn geest.
O was mij toch in het water van Gods vergeving.
Zalf toch alle wonden van mijn hart.
Genees toch alle wonden die ik mijn medeschepselen heb toegebracht, en alle geselslagen die ik Jezus door mijn zonden en ongerechtigheden heb toegediend.
O Maria, in U ruist de bries der verkwikking, drager van het parfum van de Eeuwige Zaligheid. Blaas toch over de akker van mijn ziel de Leven brengende bries van de Heilige Geest. Wees waarlijk de Meesteres van mijn hart en ziel, opdat Uw allerheiligste ziel in mij de wegen moge ontsluiten die mij zullen leiden naar de goedmaking door de volmaakte offerande van mijn hele wezen aan Uw voeten.


www.maria-domina-animarum.net

874. GEBED TOT BEGRAVING VAN MIJN VERLEDEN IN HET HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid,
Heb erbarmen met mij, want mijn aardse reis is zo zwaar geworden.
Zie toch welke last mijn ziel bezwaart op haar tocht over Gods wegen.
Hoe uitzichtloos lijkt soms de opdracht die mijn Schepper mij heeft bereid. Hoe onbereikbaar lijkt mij de horizont, want de vlucht van mijn ziel naar haar bestemming wordt verhinderd door de ballast van mijn verleden.
Zie, ik kom al mijn voorbije jaren, dagen en uren, mijn hele verleden vanaf het ogenblik van mijn geboorte, begraven in de heilige grond van Uw Hart, opdat mijn hele leven U moge toebehoren, en U soeverein moge heersen over al mijn herinneringen en alle beelden en gevoelens uit vervlogen dagen. Wil mijn hele verleden in Uw Hart laten verteren in het Vuur van Uw allerheiligste Liefde, en niet toestaan dat het in mij opnieuw tot leven zou komen, tenzij om mij te leiden naar volkomen verzoening en vergeving aan alle mensen die ooit mijn levensweg hebben gekruist, en naar totale toewijding aan U.
O Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid, heers over al mijn wegen, en heers over mijn geest en mijn hart, opdat ik volkomen bevrijd moge worden van de zinloze lasten waaraan ik door verbittering, ontgoocheling of hartenpijn zo krampachtig heb vastgehouden.
Laat mij in U de Vrede vinden van de ziel die vrij als een engel Gods wegen gaat, want de smalle deur naar het Paradijs is slechts toegankelijk voor hem die de ballast van het aardse leven voorgoed heeft begraven.


www.maria-domina-animarum.net

875. SMEEKGEBED OM DE VERDIENSTEN VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Onbevlekte Ontvangenis, enige Ziel in wie schepping, Verlossing en heiliging tegelijkertijd zijn voltooid,
Ik smeek U, wil mijn ziel ombouwen tot een tabernakel dat waardig is, het Licht der wereld, Jezus Christus, in zich te dragen.
Wil mij daartoe bekleden met Uw eigen heiligheid.
Moge het Licht van Uw onbevlekte heiligheid uit mij stromen, opdat de duisternis der wereld gebroken moge worden, en de wereld geleid moge worden naar de staat van genade die zij bezat vóór de erfzonde.
Moge de poort tot Gods Rijk in mij ontsloten worden, en moge de tuin van mijn ziel restloos gezuiverd en door U bewerkt en bevrucht worden, opdat ik in Uw navolging moge worden tot een bron van verrukking voor de Bron van alle heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

876. GEBED OM DE GENADE VAN ONTHECHTING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God heeft mijn ziel voorbestemd voor het leven in Zijn Rijk, het Paradijs waar geen honger, geen dorst, geen ziekte noch vermoeidheid bestaan.
Ik smeek U om bevrijding uit de ketenen der wereld, want de aardse levensweg die bedoeld was om mijn ziel naar het Eeuwig Rijk te leiden, dreigt een doel op zich te worden.
O Koningin van het Rijk van de ziel, grondvest toch Uw troon in mij, opdat de heerschappij van mijn behoeften en van de invloeden van het aardse leven in mij gebroken moge worden. Leg al mijn gewoonten en alles wat mij aan wereldse gewoonten, gevoelens en verlangens bindt, als slaven onder Uw machtige voeten, want ik verlang er zo naar, zoals U met hart en ziel te delen in het Goddelijk Leven.
O Maria, wees de machtige Meesteres over mijn leven en mijn hele wezen.
Breek genadeloos de tirannie die alle verleidingen van het moderne leven over mij uitoefenen.
O schenk mij toch de genade van onthechting van alle trekken van materialisme en van alles wat mij aan de wereldse schijnbehoeften bindt.
Trek mij terug in de diepste kamer van mijn ziel, om er te ontdekken waarvoor ik werkelijk in de wereld ben gezonden, opdat ik moge begrijpen dat het leven voor mijn God en mijn Meesteres de enige ware bron van verrukking en mijn enige ware bestemming is.


www.maria-domina-animarum.net

877. GEBED OM BEVRIJDING UIT MIJN EIGENLIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de schone Liefde,
De zonde heeft Jezus naar de wereld getrokken om de mensheid te verlossen.
De ziel heeft geen andere reden van bestaan dan een leven te leiden tot verwezenlijking van Gods Plan van Heil en Verlossing voor alle zielen.
O Moeder, zoals Jezus hebt ook U Uw leven totaal opgeofferd voor de bevrijding der zielen uit de greep van het kwaad.
Zie, ik kom mij aan Uw voeten neerleggen om door U beheerst en geleid te worden op al mijn wegen, opdat zij wegen van bevrijding voor al mijn medemensen mogen zijn.
Leer mij, al mijn belangen onder Uw voeten te leggen, opdat zij mijn gedrag en mijn verlangens niet langer richting geven.
Laat Uw Hart vol Liefdesvuur in mij kloppen, opdat ik geen rust moge kennen tot ik de zielen van mijn medemensen in veiligheid weet onder Uw macht, en gevoed door de vruchten der Verlossing.
Breek in mij alle belangstelling en aandacht voor mijzelf, en laat mij dorsten naar de bevrediging van Uw verlangens, opdat ik slechts zou leven en sterven voor het welzijn van de zielen, in totale verloochening van mijzelf.
Kus met Uw vurigheid de graankorrel van mijn wezen, en zaai hem in de heilige grond vóór Uw voeten, opdat ik onder Uw ogen moge verteren om te worden tot voedsel voor Uw kinderen die hongeren naar het Eeuwig Leven.


www.maria-domina-animarum.net

878. SMEEKGEBED OM EEN VRUCHTBAAR LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als een ster in de nacht wil ik U begroeten. Zie mijn ziel, fonkelend als een diamant in Gods ogen, doch badend in zeeën van duisternis.
O Koningin der zielen voor Wie Gods Schepping geen geheimen heeft, ik wil mij in U laten verteren om uit U herboren te worden als een licht van Hoop en Liefde voor alle zielen.
O laat mij schitteren door de zuiverheid van mijn Meesteres, opdat mijn tegenwoordigheid geen schaduwen moge werpen op de zielen.
Moge in mij geen enkel woord, geen enkele gedachte of gedraging geboren worden die het hart van mijn medemens in nevelen van onzuiverheid hult.
Moge mijn verschijning licht brengen in vele verduisterde harten, opdat mijn leven voor velen een verschil zou maken.
Moge ik sterk blijven op de mij toegewezen plaats aan het nachtelijk uitspansel, opdat het licht van de dageraad mij niet als een vallende ster moge betreuren.
O Koningin van de apostelen, vervul mij nu met het Licht van Uw heiligheid, en zend mij uit met het goede zaad, opdat in mijn spoor Gods akkers mogen bloeien met de bloesems der Eeuwige Lente.


www.maria-domina-animarum.net

879. SMEEKGEBED OM DE WARE VREDE VAN HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Vrede van Christus,
Mag ik al mijn innerlijke onrust, alle stormen in mijn hart, toevertrouwen aan de oceaan van Hemelse rust die in U heerst. O Meesteres van mijn hart, bedwing de woelige baren van mijn gevoelsleven, dat zozeer ten prooi is aan de stormwinden van het leven.
Baar toch in mij de stille berusting en overgave die de kinderen zijn van het volmaakt vertrouwen in Uw macht, opdat zachtheid en blijmoedigheid uit mij mogen stromen als de Vrede brengende geuren uit de volmaakte Bloem van de Hemelse Liefde.
O schitterende Poort van de Hemel, uit U stromen alle Genaden waarmee God harten en zielen wil bevruchten om hen te maken tot spiegels van Zijn Ware Vrede.
Machtige Koningin van al wat leeft, Uw rust, Uw tederheid en Uw diepe vreugde beschamen al mijn zorgen. Hoe ver is mijn hart toch afgedreven van de oevers van Gods wateren, de bronnen waarin zielen worden gereinigd tot Zijn beeld en gelijkenis.
Wil toch Uw verrukkelijk Wezen uitstorten in mijn hart, opdat ik alle zielen tot bron van bemoediging, troost en Hoop moge zijn, en ik drager moge worden van het Goddelijk Licht dat harten bevrijdt van al hun lasten en twijfels, die de duisternis van het leven in hen heeft achtergelaten. Voltooi Uw Werken in mij, opdat ook ik het Ware Leven moge dragen, dat de vrucht is van de volkomen Vrede van hart.


www.maria-domina-animarum.net

880. GEBED TOT BEVORDERING VAN EENHEID ONDER DE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God heeft elke ziel bevrucht met Zijn Geest, die eenheid, harmonie en Vrede schept tussen alle Werken van Zijn handen.
Hoe diep is de mensheid weggezonken in het moeras van eigenbelang en genotzucht ten koste van de medemens. Hoe gewillig heeft zij zich verkocht aan de prins van de duisternis en de haat.
Ik smeek U, wil mij zozeer vervullen van Uw volmaakte Liefde dat ik een teken van Vrede en eenheid onder de zielen moge zijn.
Stort in mij de totale en onvoorwaardelijke bereidheid tot volkomen verzoening met mijn medemens, vergeving aan alle zielen die jegens mij hebben misdaan, en het uitroepen van de Ware Vrede tussen mijzelf en alle zielen die mijn levensweg kruisen of hebben gekruist.
Leg in mij de moed en de Wijsheid om mij af te keren van elke bekoring tot onenigheid, wantrouwen of onvrede ten aanzien van mijn medemens.
Mogen mijn innerlijke Vrede en Uw Liefde in mijn hart alle onvrede tussen zielen bedaren, opdat ik de ware Vrede van Christus in de harten moge kunnen brengen en zo Zijn Werken van eenmaking van de hele mensheid moge bevorderen.


www.maria-domina-animarum.net

881. AANROEPING TOT MARIA VOOR EEN ZIEL IN ONDEUGD

(Myriam van Nazareth)

Maria, allermachtigste Middelares van alle Genaden en Zetel van Gods Wijsheid,
In totaal vertrouwen op Uw grenzeloze macht leg ik ....... (naam) in deemoed voor Uw voeten neer.
Wil deze ziel reinigen. Ik smeek U, herstel in haar het zaad van Gods Wijsheid, dat zij bij haar schepping heeft ontvangen.
Wil in haar ook het vermogen herstellen om de Ware Liefde in zich op te nemen en over de hele Schepping uit te stralen.
Ik smeek U mede in haar naam, wees de Meesteres van haar hele wezen en van al haar innerlijke bewegingen, opdat in haar de zuiverheid moge heersen die haar in staat zal stellen, elke neiging tot ondeugd in zich te laten ontwapenen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed kan worden gebruikt om een offer, in welke vorm dan ook, samen met Maria te dragen en het innig aan Haar toe te wijden, opdat het veel meer kracht moge krijgen.

882. AANROEPING TOT MARIA TOT HEILIGING VAN EEN OFFER

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde,
Ik leg dit offer in de Kelk van Uw Smartvol en Onbevlekt Hart, schitterend van schoonheid en bekleed met de grootste heiligheid.
Wil het toevertrouwen aan de vlammenzee van Uw Hemelse Liefde en het heiligen onder de invloed van Uw oneindige macht, opdat het kracht van Verlossing en Heil moge krijgen voor vele zielen.


www.maria-domina-animarum.net

883. LOFPRIJZING EN SMEKING TOT DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, onbevlekt ontvangen, Hemel en aarde prijzen U.
O Oceaan van macht, heers over onze onwaardigheid.
O Tabernakel van Licht, beschaam alle duisternis.
O Fontein van Glorie, besproei onze armzaligheid.
O Haard van Goddelijk Vuur, verbrand onze zwakheid.
O Schatkamer van heerlijkheden, wees onze eeuwigdurende verrukking.
O volmaakte Schoonheid, ontwortel alle kwaad op de wereld.
O Draagster van volmaakte Wijsheid, ontmasker alle plannen van Gods vijanden.
Geprezen zij Maria, Dochter, Moeder en Bruid van onze God, in Haar onbegrensde macht over engelen, mensen en duivelen, en in Haar onbereikbare Glorie en onbevlekte heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

884. SMEKING OM DE HEERSCHAPPIJ VAN MARIA OVER MIJN HELE WEZEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, mijn allermachtigste Meesteres,
Ik smeek U met alle krachten van mijn ziel dat ik moge delen in Uw oneindige Liefde, opdat ik de kracht en het Vuur moge vinden om alles wat in mij leeft en U niet zou behagen, in de diepste zelfvernedering aan Uw voeten te leggen als trofeeën van Uw absolute macht over mij.
Wil in mij alles ontwortelen wat niet bijdraagt tot de bevrediging van Uw Wil, en wil mijn hele wezen onderwerpen aan de volle uitwerking van Uw macht, opdat ik voor U een bruikbare slavin/slaaf moge zijn zoals alle engelen dit zijn, want ik ben evenzeer Uw bezit en eigendom als zij.
Wil mij de genade schenken van een onophoudelijke verdieping van mijn totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan U, want slechts aan Uw voeten ligt het Heil voor mijn ziel.
Leef in mij en heers over mij, o Koningin van Hemel en aarde, opdat ik U tot bron van vreugde moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

885. GEBEDSVERBOND VOOR HET HERSTEL VAN DE
MENSELIJKE WAARDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Via talloze wegen zoekt de aartsvijand van de Liefde Uw Goddelijke Werken in de zielen te verwoesten en Uw Schepping te veranderen tot een web van ellende.
In naam van alle mensenzielen bieden wij U de allerheiligste offerande van de Wonden, het Bloed en de Kruisdood van Uw Zoon Jezus Christus, de Smarten van Maria, alle Heilige Missen van alle tijden, en alle lijden van de hele mensheid van alle eeuwen tot aflossing van de zondeschuld van de ontrouwe zielen en tot algehele verplettering van de satan en zijn gevolg.
Tot spoedige grondvesting van Uw Rijk in alle zielen ter wereld smeken wij nu om de openbaring van de volheid van de macht van Maria als de Meesteres van alle zielen, opdat Zij de mensheid tot haar oorspronkelijke staat van heiligheid terug moge voeren.


www.maria-domina-animarum.net

886. GEBED TOT MARIA OM ZUIVERING VAN EEN HUIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van al het geschapene,
Ik wijd dit huis aan U toe, opdat U erover zou heersen en het zou vervullen met het Goddelijk Licht.
O Meesteres over alles uit Gods hand, wil elke duistere kracht verlammen die dit huis bewoont, en deze onderwerpen aan de oneindige macht van Uw Wil en Uw Liefde, opdat dit huis gezuiverd moge worden en vervuld moge blijven van de Vrede van Uw Tegenwoordigheid en Uw heerschappij.
Wil innerlijke Vrede schenken aan alle wezens die in dit huis leven of het betreden, en wil het maken tot een oord van vreugde en rust.
Maria, wees de enige en ware Meesteres van dit huis en van de grond waarop het gebouwd is, tot in de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

887. NOODGEBED TOT MIJN ENGELBEWAARDER

(Myriam van Nazareth)

Mijn heilige engelbewaarder,
In mijn leegheid roep ik tot U, opdat U mij zou vervullen met het Hemels Licht dat kracht en vreugde brengt.
Vervul toch mijn eenzaamheid, want met U woont ook God in mijn hart.
Zalf mijn hart, want in U is de volmaakte Liefde die alle wonden heelt.
Wees mijn Vuur van bemoediging, want de kilte van mijn gemoed opent mijn ziel voor de invloeden der duisternis.
O zuiver mij van alles wat mij beklemt, en spreid het vóór mij uit als een tapijt waarover Maria, onze Koningin en Meesteres, mijn hart kan betreden om mij met U te voeren naar de Bron van het Ware Leven, waar mijn gemoed bevrijding zal vinden.


www.maria-domina-animarum.net

888. SMEKING OM DE VERWEZENLIJKING VAN MARIA’S INTENTIES
VOOR DE MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde,
Door Uw volmaakte eenwording met de Wil van God hebt U een onbeperkte macht op het Hart van de Allerhoogste verworven.
Slechts Uw intenties zijn waarlijk zaligmakend voor de wereld.
Daarom smeek ik U in naam van de hele mensheid om de verwezenlijking van Uw intenties voor alle zielen, opdat Gods Rijk op aarde gevestigd moge worden.
Mogen alle verlangens van alle zielen in Uw Hart begraven worden, en mogen Uw allerheiligste verlangens in de naam van alle zielen voor de Troon van Gods Barmhartigheid worden neergelegd, opdat de Schatkamers der Genaden zich over de mensheid mogen uitstorten.


www.maria-domina-animarum.net

889. OFFERANDE VAN MIJN LICHAAM AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van mijn hele wezen,
Aan U heeft God de macht gegeven om Zijn Plan van Heil voor de zielen te voltooien.
De Schepper heeft mij een lichaam gegeven, opdat ik in navolging van Uw Zoon Jezus Christus het Heil over de zielen kan afsmeken door de offerande van mijn lijden.
Zie, ik kom mijn lichaam voor Uw voeten neerleggen, opdat U zou beschikken over al mijn lijden, ziekten, pijnen, vermoeidheden en lasten.
Ik leg mijn lichaam onder Uw voeten als een trofee van Uw absolute macht over mij, opdat U onbeperkt zou heersen over al mijn behoeften, verlangens, prikkels en driften.
Ik leg mijn lichaam aan Uw voeten neer als een teken van volmaakte, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende onderwerping aan U, opdat U zou waken over mijn zuiverheid, reinheid en heiligheid, want onder Uw voeten verandert zelfs een woestijn tot een siertuin van de Heilige Geest.
O Meesteres van mijn lichaam, maak toch mijn vlees en bloed tot instrumenten van Uw Wil, en wil de stoffelijke tempel van mijn ziel omvormen tot een heilig tabernakel naar het beeld van Uw verblindende maagdelijke schoonheid, die zelfs God in verrukking heeft gebracht.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed werd ingegeven op 4 februari 2007, feestdag van de Heilige Veronica. Zij was de moedige vrouw die alle gevaren trotseerde om onder het oog van de beulen die Jezus op Zijn Kruisweg begeleidden, Jezus een doek aan te reiken om het Bloed en vuil van Zijn Gelaat te wissen. Als blijk van Zijn erkentelijkheid drukte de Verlosser op miraculeuze wijze de afdruk van Zijn Gelaat op dit doek.

890. GEBED TOT DE HEILIGE VERONICA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Heilige Veronica,
Vanop de kruisweg van mijn leven roept mijn hart om Uw bijstand.
Wil mij toch laten delen in de gesteldheid van Uw hart toen U Jezus zocht op Zijn tocht naar Calvarie, opdat Uw verdiensten de vruchten der Verlossing in mij tot rijping mogen brengen.
O help mij toch, het gelaat van mijn besmeurde medemens te reinigen van alle smet in de ogen der mensen.
Help mij toch, het schoon te wassen van elk oordeel dat door de wereld over hem wordt geveld.
Help mij toch, de ziel van mijn medemens toonbaar te maken voor God en voor de mensen.
Wil voor mij en voor de hele mensheid de genade afsmeken dat de Christus Zijn Aanschijn in onze zielen zou drukken.
Moge op Uw voorspraak het Allerheiligste Aanschijn van de Verlosser in de bodem der aarde worden gedrukt, opdat Zijn Bloed het Rijk Gods in de wereld moge grondvesten.


www.maria-domina-animarum.net

891. OFFERANDE VAN EEN GEBED AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik begraaf dit gebed in Uw Hart als een ontboezeming van mijn Liefde.
Wil het voor Gods troon neerleggen als een lentebloem.
Moge zijn geur een versteend hart verzachten, een gekwelde geest vertroosten, of een zondige ziel tot bekering brengen, waar ook ter wereld.


www.maria-domina-animarum.net

892. OFFERANDE VAN EEN BOETEHANDELING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Tot eerherstel aan Uw Smarten en aan het Lijden van Jezus draag ik deze handeling op als een kus van Liefde aan Uw Smartvol Hart, tot uitboeting van de zonden van de hele mensheid en van de zonden, fouten en tekortkomingen van mijn eigen leven.
Wil deze boetehandeling in vereniging met Uw oneindige Liefde en met de eeuwigdurende verdiensten van Uw Tranen opdragen aan God, tot genoegdoening aan Zijn onfeilbare Gerechtigheid.


www.maria-domina-animarum.net

893. SMEEKGEBED TOT MARIA OM VERTROUWEN IN DE
GODDELIJKE VOORZIENIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik kom al mijn zorgen begraven in de heilige grond van Uw Onbevlekt Hart.
O Rots van Geloof, hoe zwak is toch mijn vertrouwen in de almacht van God in mijn leven.
Welke macht heeft God U gegeven over de zielen en de kruiswegen van hun leven.
Naar wie anders dan naar U zou ik gaan om de genade van verhoring te bekomen in al mijn noden.
O stort in mij de zekerheid van het kind dat rust en Vrede vindt zodra moeder zich over zijn zorgen ontfermt.
Heers over mij en over mijn leven, opdat ik niet langer de vijand van mijn eigen Heil zou zijn, doch al mijn vertrouwen moge stellen op Uw woorden van Voorspraak, Uw bemiddeling, Uw Liefde voor mij, en Uw Werken tot voltooiing van Gods Wet in mijn leven, en alles aan mij voltrokken moge worden volgens Uw Wil, tot verheerlijking van Gods Voorzienigheid.


www.maria-domina-animarum.net

894. TOEWIJDING VAN ONTEVREDENHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Met een rouwmoedig hart stort ik vóór Uw voeten elke ontevredenheid uit, die ik tijdens mijn leven heb gekoesterd.
Hoe vaak toch heb ik in mijn blindheid gemeend dat mijn God mij niet beminde, omdat ik regen oogstte terwijl de weg van mijn medemens overgoten leek met zonnestralen.
O laat mij toch de Liefde voelen van de God der Voorzienigheid, Die mij de regen der Genade schonk omdat Hij rijpe vruchten aan mijn boom verlangde.
O Koningin van de volmaakte Liefde, alle afgunst en nijd, alle jaloersheid en onvrede, alle opstandigheid in mijn niet-begrijpend hart, laat ik met berouw vóór Uw voeten uit mij wegvloeien als druppels van bitterheid.
Wil nu mijn ogen richten op de knoppen van de eerste bloesems die weldra mijn ziel zullen sieren, want Gods oneindige Liefde wacht slechts op het uur waarop ik zal begrijpen en bereid ben te geloven, opdat de Eeuwige Lente ook over mijn weg moge verrijzen.


www.maria-domina-animarum.net

895. SMEEKGEBED OM BEVRIJDING UIT DE ONREINHEID VAN MOND

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Mag ik mij onderdompelen in de oceaan van Uw onmetelijke zuiverheid, opdat mijn mond gereinigd moge worden van het bederf van elk onrein woord dat ooit over mijn lippen is gekomen.
O was toch mijn tong van alle gif dat ik ooit heb toegelaten, de weg uit mijn hart naar mijn medemens te zoeken.
O Meesteres van alle deugden, hoe beschamend is toch Uw les van Calvarie, waar zelfs de aanblik van het vreselijkste onrecht dat Uw Zoon, de Goddelijke Onschuld, werd aangedaan, U geen enkel oordeel over Uw zondige medemens kon ontlokken.
O zachte Duif, zo vol van Hemelse tederheid, de Schepper had de zielen bedoeld als lammeren. De zonde heeft hen tot wolven gemaakt.
Moge op Uw woord het Bloed van het Goddelijk Lam alle harten bevloeien, opdat de hele mensheid moge worden tot het Rijk van zachtmoedigheid en Liefde, dat sedert zovele eeuwen in U zijn Koningin heeft ontvangen.


www.maria-domina-animarum.net

896. OFFERANDE VAN MIJN BITTERHEDEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Bron van Hemelse Bloemen,
Wil mijn hart drenken in het Leven brengend water uit het paradijs van Uw ziel, want de bron van mijn blijheid is opgedroogd.
O Schatkamer van de honing der Ware Liefde, wil de tuin van mijn ziel bevruchten met de zoete dauw van Uw deugden, want de winden van mijn verleden hebben het zaad van de bitterheid in mij achtergelaten.
In de vurige koorts van de teleurstellingen van mijn levensweg is dit zaad gegroeid tot onkruid dat het Ware Leven uit mij heeft weggezogen.
O allerzuiverste Bron uit Gods Tuin, spoel toch elke ziekmakende herinnering en elk bijtend gif uit mijn hart weg, opdat de bodem van mijn ziel opnieuw vruchtbaar moge worden, en de bloemen van mijn blijheid Uw macht over de dood van mijn gemoed voor altijd mogen verheerlijken.


www.maria-domina-animarum.net

897. GEBED TOT MARIA OM DE INNERLIJKE VREDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, allerheiligste Moeder van Rust,
In elke nood geeft U mijn hart het water van Leven te drinken, dat in Uw Onbevlekt Hart onuitputtelijk is.
Ik roep tot U in mijn onrust, want mijn hart dreigt te vergaan in de storm der beproevingen en bekoringen, die het water van Leven in mij onstuimig hebben gemaakt.
O Koningin van alle harten, richt U toch op in de volheid van Uw macht, om Uw bevelen van rust en Vrede te verkondigen over de golven in mijn hart.
Laat mij toch delen in de warme geborgenheid van Uw vlekkeloos vertrouwen, opdat mijn hart reeds de glimlach van de zon achter de storm moge ervaren.
Leef en heers in mij, o Meesteres van mijn hart, opdat ik Uw Vrede om mij heen moge verspreiden als een teken van Uw macht over de geest van onrust, want de Ware Vrede, het onwankelbaar vertrouwen en de blijmoedige overgave aan Gods Beschikkingen op mijn weg zijn de kleuren van de vlag van Gods Rijk in de ziel.


www.maria-domina-animarum.net

898. SMEEKGEBED TOT MARIA OM ONTFERMING OVER MIJN LICHAAM

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God heeft mij een lichaam bereid opdat mijn ziel geheiligd kan worden door de beproevingen en lasten van mijn stoffelijke natuur.
Zie, ik kom mijn lichaam aan Uw voeten neerleggen opdat U er volmaakt over kunt heersen.
Wil het vormen en kneden tot een tempel van lofprijzing, boete en offerande.
Wil het vormen tot een tempel van verlossend lijden.
Wil de ervaring en bevrediging van al mijn behoeften en noden onderwerpen aan Uw Wil, opdat mijn lichaam geheiligd worde tot een spiegel van het Uwe.
Help mij, mijn lichaam te gebruiken volgens Gods Wijsheid, opdat het klaar moge zijn om te beantwoorden aan elke roep van Gods Plan van Verlossing op de kruisweg van mijn leven.
Beziel mijn lichaam met Uw eigen matigheid, opdat het een fijngevoelig instrument van Uw allerheiligste inspiraties moge zijn.
Bestuur al mijn handelingen, opdat ik hen moge stellen met voorzichtigheid en zorgzaamheid, want ik heb mijn lichaam aan U gegeven om Uw bezit en eigendom te zijn tot in het uur van mijn dood.
O Moeder, wil nu mijn lichaam bekleden met de Mantel van Uw heiligheid, opdat het volkomen kan dienen voor het doel waartoe de Schepper het heeft bestemd.


www.maria-domina-animarum.net

899. SMEEKGEBED TOT MARIA OM EEN DIEPER INNERLIJK LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De erfzonde heeft God voor de zielen onzichtbaar gemaakt.
Hoe leeg lijkt toch de Schepping zodra zij de geest der mensen ademt.
O leid mij toch op de reis naar de diepten van mijn ziel, opdat ik mij kan verheugen over de schatten die God in mij verborgen heeft.
Wil toch voor mij het Aards Paradijs van de heiligheid ontsluiten, dat nog slechts bestaat in de kern van de ziel zolang zij God niet uit haar leven heeft verbannen.
Hoezeer verlang ik dat de geur van de bloemen uit de diepte van mijn ziel mijn hart en geest en al mijn waarnemingen moge beheersen.
O vergun mij toch de verrukking, Uw troon te mogen vinden in de meest verborgen kamer van mijn ziel, opdat ik moge weten dat ik slechts waarlijk één met U kan zijn wanneer ik U zoek in de stille beslotenheid van mijn hart.
Maak mij los, o Hemelse Meesteres, van alles wat mij naar de wereld toe kan trekken, opdat ik slechts vreugde moge vinden in de ontsluiting van mijn eigen ziel, waar Uw verrukkelijke schoonheden en de onuitsprekelijke schatten van Mijn Schepper wachten op het uur waarin ik méér naar hen verlang dan naar de dwaallichten der wereld.


www.maria-domina-animarum.net

900. SMEEKGEBED TOT MARIA OM ONTHECHTING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God heeft mijn ziel in de wereld gezonden opdat zij de heiliging moge verwerven door de overwinning op de talloze afgoden van het stoffelijk leven.
O Moeder, deze wereld met zijn talloze schijnbehoeften en dwalingen heeft zich aan de zielen opgedrongen als de enige zingeving en doelstelling van mijn leven.
Bevrijd mij, U Die macht hebt over alles, maak mij toch los uit de wereldse banden die mij onmerkbaar wurgen, want mijn ziel wordt gehinderd in de vlucht waartoe zij geroepen is.
Bevrijd mij uit de netten van mijn verleden. Zuiver mij van alle herinneringen die een eigen leven in mij willen leiden.
Bevrijd mij uit de valstrikken van de valse bezorgdheid, het onnodig gepieker en de verplichtingen waaraan mijn medemens mij jegens hem tracht te binden.
Verlam onder Uw voeten alles wat mij belemmert om mij onverdeeld in Uw armen te werpen voor een leven van volmaakte en onvoorwaardelijke toewijding, want van God alleen was ik bij mijn schepping, en van God alleen wil ik zijn van nu af tot in de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

901. GEBED TOT MARIA OM LICHT IN HET HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Als een bloem in dorre grond verlangt mijn hart ernaar, het Licht van God in zich op te drinken, opdat mijn gemoedsleven gezuiverd en verkwikt moge worden.
Zie, ik wijd U toe, de ogen van mijn ziel, opdat zij ook in volle storm niet blind blijven voor de blauwe hemel waarmee U hen tracht toe te dekken.
O Moeder, hoezeer hebben de slagen van het lot de bronnen van mijn vreugde bedolven onder het stof der wereld.
Hoezeer hebben de bittere en ontmoedigende woorden en daden van dwalende zielen mijn hart aangevreten als een gif dat mijn ziel in de koorts der onrust en onvrede heeft ondergedompeld.
Hoe vredig is toch Uw glimlach, hoe rustgevend het kloppen van Uw Onbevlekt Hart, o Overwinnares van elke haard van droefheid en ontevredenheid.
Mag ik mij begraven in Uw Hart, dat de Wedergeboorte is van het verloren Aards Paradijs. Wil mij de genade vergunnen van de verrukkingen in de aanschouwing van Uw onmetelijke schoonheden, opdat ik moge weten waarvoor ik leef, en het Licht van de blijmoedigheid mijn hart moge vervullen tot bevrijding van mijzelf en mijn medemens.


www.maria-domina-animarum.net

902. GEBED TOT MARIA OM WARMTE IN HET HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hoezeer verlangt mijn hart naar Uw geborgenheid, nu de tocht doorheen de woestijn van mijn levensweg zo vijandig is geworden.
O Moeder, voel mijn nood aan de warmte uit Uw eigen Hart, want de woestijnzon wekt in mij slechts de zielenkoorts die het gemoed laat bevriezen.
Genees toch mijn koorts, o Bron van Hemelse Vrede, opdat ik de verrukkingen van de ware Hemelse warmte moge oogsten.
Vervul mijn hart met Uzelf, opdat in mij de ware rust geboren moge worden, die mij tot de volmaakte overgave aan U zal voeren, want slechts in de totale overgave kan mijn hart alle kilte en alle hardheid loslaten.
Vorm mijn gemoed tot een spiegel van Uw zachtheid, opdat mijn aanwezigheid bij zielen moge zijn als een weldoende lentebries die vreugde en rust in de harten achterlaat.
O Koningin van de zachtmoedigheid, zalf mijn hart met Uw tedere handen, opdat in mij alles ontsloten moge worden dat de uitstraling van Uw Hemelse warmte vanuit de diepten van mijn ziel belemmert.


www.maria-domina-animarum.net

903. GEBED TOT MARIA OM DE GENADE VAN ZELFVERLOOCHENING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de nederigheid,
In mijn nietigheid kom ik mij voor U ter aarde werpen en smeek ik U, mij te willen verbergen onder Uw mantel van heiligheid.
Neem mij op, o machtige Meesteres, in de sferen van het onzichtbare, waar de engelen Gods Werken zaaien doch geen sterveling hun handen ziet.
Onttrek mij aan de ogen der mensen, want in de prijzingen der zielen bloeien de haarden der duisternis.
Ik begeer slechts, Uw dienares te zijn, want zie, mijn God heeft mij gemaakt om te dienen, en om Zijn Plannen tot rijping te brengen op de omgeploegde bodem van mijn lichaam.
Ik offer al mijn lasten en lijden op aan Uw Heerlijkheid, opdat Uw macht moge schitteren uit de kelk van mijn zelfofferande.
Ik smeek U om de gunst, mijzelf te vergeten opdat de zielen zich Gods Glorie mogen herinneren.
Alle aandacht die zielen in mij hebben gelegd en nog kunnen leggen, laat ik nu wegvloeien in de heilige grond onder Uw voeten, want ik laat mijn hele wezen verteren in het Vuur van Uw macht over mij.
Neem mij nu in U op, o Troon van mijn zaligheid, want in U kan ik vergeten dat ik ooit heb geleefd.
In U sterft de ziel slechts voor een wedergeboorte in God.
In U kan ik mij verbergen voor sterfelijke ogen, die toch niet zien wat is.


www.maria-domina-animarum.net

904. GEBED TOT MARIA OM INLEVING IN MIJN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik kom al mijn behoeften onder Uw voeten leggen, opdat zij door U getemd mogen worden.
Hoe vaak toch tracht het hart de ziel te verraden door zich op te sluiten in een tempel van eigen verlangens.
O laat mij, zoals U, verlangen om de hartenklop van mijn medemens te horen. Zijn niet alle zielen geschapen uit dezelfde Vlam in Gods Hart. Leven zij niet alle door de ene ware Goddelijke Liefde?
O Koningin van de volmaakte Liefde, ik smeek U om de gunst, te voelen vanuit het hart van mijn naaste, opdat ik hem kan dienen in al zijn noden.
Ik smeek U om de eenheid van hart met alle zielen, opdat mijn bloed moge stromen op de hartenklop die de hele Schepping in leven houdt.
Moge de Vlam van Uw Liefde het ijs van mijn onverschilligheid breken.
Brand toch Uw heiligheid in mijn hart, opdat ik geen rust moge kennen tot ik het Geluk van mijn naaste heb afgekocht met de offerande van mijzelf en mijn eigen verlangens en behoeften.
Leer mij, hem in mijn hart te trekken tot de kennis van zijn noden ook de motor van mijn eigen leven wordt.


www.maria-domina-animarum.net

905. OFFERANDE VAN MIJN INZET VOOR GODS WERKEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Omdat U door God bent aangesteld tot Koningin van de Laatste Tijden, en in U de macht is gelegd om de grondvesting van het Rijk Gods op aarde te voltooien, stort ik het zaad van mijn gaven, talenten en vermogens voor Uw voeten uit. Wil het bekrachtigen met het zegel van Uw oneindige verdiensten, opdat ik dit zaad langsheen mijn levenspad moge uitstrooien om zielenakkers te bevruchten met de kiemen der heiligheid.
Machtige Meesteres van alle zielen, wakker toch in mij het Vuur aan dat mij dag na dag op tocht zal zenden, brandend van verlangen om U en de God van het Heil te dienen met de vurige inzet van al mijn werken.
Leer mij, mijzelf te verloochenen in de offerande van al mijn dagen aan U, want al mijn handelingen worden tot zuiver goud wanneer zij door U bezield zijn.
Zie, ik werp mij in totale overgave aan Uw voeten neer opdat al mijn wereldse verlangens door U getemd zouden worden en ik nog slechts zou leven tot bevrediging van Uw Wil en tot verwezenlijking van Uw intenties voor Gods Rijk.
Wil mij sterken door de diepe Vrede van mijn eenheid met Uw Hart, opdat ik geen ander verlangen meer zou kennen dan de begroeting van het uur waarin al het geschapene aan Uw voeten ligt in de voltooiing van Gods Plannen en Werken.


www.maria-domina-animarum.net

906. SMEEKGEBED TOT MARIA OM VOLTOOIING VAN DE HEMELSE BRUILOFT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik smeek U om totale bezieling van mijn hele wezen door Uw eigen gesteldheden van hart en geest, van ziel en lichaam.
Wil toch het enige verlangen bevredigen dat nog in mij leeft: dat U zo totaal en volkomen in mij zou overvloeien dat ik mijn hele verdere leven moge leiden vanuit Uw Hart, en dat ik zozeer van mijzelf, van alle sporen van mijn verleden, van al mijn zwakheden en van alle invloeden der wereld ontledigd moge worden dat mijn hele wezen klaar zou zijn om U in Uw volheid te huisvesten in de kern van mijn ziel.
Wil mij zo volkomen beheersen in al mijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, dat U Uw leven in mij kunt voortzetten.
Mogen hierdoor mijn werken een voortzetting zijn van de Uwe, en mijn leven een bekroning worden van Uw verdiensten en een absolute verheerlijking van Uw heiligheid en volmaaktheid.
Neem nu bezit van alles wat ik ben en heb, en begraaf mijn hele wezen onder Uw voeten, opdat ik de belichaming moge worden van Gods Plan van Heil voor alle zielen. Totus Tuus, Maria.


www.maria-domina-animarum.net

907. OVERDRACHT VAN MIJN LICHAMELIJKHEID AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De Schepper van alle leven heeft mij een lichaam bereid, opdat ik het vrijwillig zou kunnen overgeven aan de Kelk van het Heil, Die U bij de Menswording van Jezus aan de wereld hebt getoond.
Hoe heilig is toch deze sleutel die God mij heeft gegeven tot de opening van Zijn Schatkamers voor de zielen. Ik begraaf hem in Uw Hart, opdat hij gevrijwaard moge worden voor alle misbruik.
Wil mijn lichaam zegenen met de sluier van Uw onbevlekte maagdelijkheid, opdat het zuiver en rein moge blijven, en niets anders moge zijn dan een sleutel tot het sluiten van de poorten der hel.
Sta niet toe dat het een voorwerp van verheerlijking noch van misleiding zou worden. Wil het bezielen met het diepe wezen van Uw eigen Lichaam, dat slechts was bestemd om door God Zelf verheerlijkt te worden.
Verzegel mijn mond wanneer ik lijd, opdat mijn ziel zich niet in mijn lichaam zou begraven, doch de vrijheid der engelen moge verwerven.
Wil Uw Hart in mij laten overvloeien, opdat ook ik, zoals U, de vreugde moge kennen, te vergeten dat ik een lichaam heb, want in U hebben hart en geest de bruiloft gesloten met het volmaakt Goddelijk Leven.


www.maria-domina-animarum.net

908. TOEWIJDING VAN MIJN VERLEDEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Met al mijn Liefde leg ik mijn hele levensweg voor U neer, waarop zovele zonnestralen zich met zovele tranen hebben vermengd tot een regenboog van hoop op U.
Mag ik mijn hart in U uitstorten, dat zoveel heeft verwerkt sedert het uur van mijn geboorte.
Mag ik mijn geest in U ontledigen, die beladen is met zovele indrukken en herinneringen.
Elke meter van de levensweg die de Goddelijke Voorzienigheid in mijn ziel heeft uitgetekend, wijd ik toe aan Uw volmaakte heerschappij en aan de volheid van Uw bevrijdende Liefde.
Ik geef U al mijn momenten van verblinding.
Ik geef U al mijn wonden.
Ik geef U al mijn fouten, tekortkomingen, nalatigheden, vergissingen en zonden.
Alle vreugde die ooit mijn pad heeft beschenen, en alle leed dat het ooit heeft overschaduwd, begraaf ik nu nog in Uw Hart.
Ik aanvaard U als Meesteres van mijn hele verleden, opdat het restloos gezuiverd moge worden van alles wat mijn ziel, hart en geest heeft bezwaard.
Alle zaad dat door duistere krachten in mij is uitgestrooid, alle wortels die de bekoringen in mij hebben geslagen, en alle sporen die de wereld in mij heeft achtergelaten en die mijn hart verontrusten, vertrouw ik toe aan Uw verlossende Voorspraak en reinigende Werken.
Wil door Uw oneindige macht al mijn levensuren tot en met de dag van vandaag zuiveren van alle smet, en mij vrijspraak bekomen voor al mijn schulden jegens God.
Leid mij, o volmaakte Gids en Heerseres van mijn levensweg, naar de goedmaking die mij waarlijk zal bevrijden en mij zal klaarmaken voor de wedergeboorte uit Uw Hart, voor een leven in de Ware Vrede zoals Jezus deze voor Zijn volgelingen heeft bereid.


www.maria-domina-animarum.net

909. GEBED TOT MARIA OM FIJNGEVOELIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De Goddelijke Liefde heeft mij het leven gegeven. Mijn Schepper heeft mij in de wereld gezonden om het Leven in de zielen in stand te houden en tot bloei te brengen door Zijn Liefde onbelemmerd te laten stromen.
O Koningin van Hemel en aarde, voor God is elke ziel een diamant, want Hij heeft haar bekleed met Zijn heiligheid en heeft in haar het vermogen geborgen om naar het Eeuwig Paradijs terug te keren. Bekleed mij toch met Uw fijngevoeligheid, met Uw zachtheid, met Uw tederheid en toegeeflijkheid, opdat ik de zielen moge reinigen, niet met een storm die verwoesting brengt, doch met een zachte regen die vruchtbaar maakt.
O volmaakte Moeder,
De stroom der Genade laaft, hij verdrinkt niet.
De zon van de Wijsheid verlicht, zij verbrandt niet.
De wind van de Heilige Geest richt op, hij ontwortelt niet.
Maak mij tot een gevoelig instrument in Uw handen, dat Gods Waarheid en Gods Wet in de zielen zaait met tederheid, opdat zij er niet onder bedolven worden doch ze in zich opnemen.
Leef in mij en straal door mij heen. Maak mij voor de zielen niet tot een gesel, doch tot een voorbeeld van Goddelijk Leven.


www.maria-domina-animarum.net

910. TOEWIJDING VAN MIJN VRIJE WIL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God heeft mij een vrije wil bereid, die ik aan Zijn Wil ten huwelijk moet geven opdat mijn ziel de top van de berg der heiligheid zou bereiken.
Daarom, o hoogverheven Brug tussen God en de zielen, breng ik aan Uw voeten de totale offerande van mijn wil.
Heers over mij, en ontwortel in mij elk verlangen dat afwijkt van de Uwe, die bronnen van Heil voor de zielen ontsluiten.
Ontneem mij elke kiem van verzet, opstandigheid of protest tegen de Beschikkingen die U elk ogenblik van mijn leven voor mij zult treffen.
Wek in mijn hart de verrukking over mijn totale onderwerping aan U, Die de Meesteres van Gods Voorzienigheid bent.
Vervul mijn hart met dankbaarheid om de Kelk van het Heil die ik mag drinken in de aanschouwing van mijn kruis, want in het hart dat Uw troon in zich heeft verheven, wordt alle bitterheid tot honing.
Moge mijn wil zo totaal in de Uwe verdwijnen dat mij nog slechts dit ene verlangen blijft: U te dienen in al mijn woorden en gedachten, in al mijn doen en laten.
Moge elke klop van mijn hart en elke ademtocht Gods Plannen dichter bij hun voltooiing brengen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is bedoeld als een smeking om volkomen zuivering van alles wat een mensenziel aan beklemmende invloeden uit haar verleden kan meedragen. Het gebed is vooral geschikt voor de Veertigdaagse Vastentijd, en voor novenen in aanloop naar Pinksteren of naar grote Mariafeesten, bijv. 8 december.

911. STORMGEBED TOT MARIA VOOR TOTALE REINIGING

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde,
Ik erken en belijd U als de Meesteres van mijn ziel, mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn wil.
Aan Uw allesvermogende Voorspraak vertrouw ik de totale reiniging van mijn hele wezen toe.
In volkomen onderwerping smeek ik U, wil mijn ziel zuiveren van alle sporen van zonde, tekortkomingen, fouten, dwalingen, verblinding, misleiding, bekoringen en nalatigheden van mijn hele leven.
Wil mijn hart zuiveren van alle sporen van onreine gevoelens en verlangens, en van de nawerkingen van alle wonden, smarten en teleurstellingen van mijn hele leven.
Wil mijn geest zuiveren van alle pijnlijke herinneringen en trauma’s, en van alle sporen van onreine gedachten en ziekmakende beelden en indrukken van mijn hele leven.
Wil mij genezen van elke zwakheid en van elk gebrek aan weerstand tegen bekoring en ontmoediging.
Wil dit alles onder Uw machtige voeten begraven, opdat het mij niet langer kan schaden, in verwarring of onvrede kan brengen of kan verontrusten, geen enkele invloed meer kan uitoefenen in het heden noch in de toekomst, en in het Vuur van Gods Barmhartigheid volkomen en restloos uit mijn ziel verwijderd moge worden.
O machtige Meesteres van mijn hele wezen, wil mij volkomen genezen, wassen, zalven, versterken en bekleden met Uw Hemelse deugden, opdat ik uit U herboren moge worden voor een leven in het heiligmakend Licht van Gods Geest. Herschep mij tot een levend teken van Uw macht.


www.maria-domina-animarum.net

912. GEBED TOT MARIA OM DE KENNIS VAN DE WAARHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De Schepper heeft elke ziel het vermogen geschonken om Zijn Wet aan te voelen.
U bent de Schatkamer van Gods Mysteries. In U is de volheid van Zijn eeuwigdurende Waarheid. Tot U smeek ik om de kennis van Gods Waarheid.
Wil verhinderen dat ik ooit mijn eigen waarheid zou scheppen en beleven.
Wil mij ervan weerhouden, onwaarheden te verspreiden, mijn medemens in verwarring te brengen of Gods Waarheid voor mijn medemens te vervormen, te ontkrachten of te verzwijgen.
Wil mij de gave van inzicht in Gods Plannen en Werken bekomen, en mij bekleden met Zijn zegel, opdat ik zielen moge laven aan het water uit de Bron der Wijsheid, die uit Gods Eeuwige Waarheid ontspringt.


www.maria-domina-animarum.net

913. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM VOLLEDIGE ONTPLOOIING

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest,
Door de handen van Maria, Uw Hemelse Bruid, lever ik U mijn zwakheden uit, alsook mijn diep verlangen om te zijn zoals God van mij verwacht.
Ik smeek U, ontsluit nu al mijn verborgen vermogens, opdat mijn ziel moge openbloeien tot voltooiing van mijn levensroeping.
Ruim toch voor mij elke hindernis op, die mij weerhoudt om de drempel naar het ware Goddelijk Leven te overschrijden.
Wil mij bekleden met Uw mantel van Licht en Vuur als een teken tegen de duisternis, en plant in mijn hart de onblusbare Liefdevlam van Maria, opdat ik mijn oude ik kan verbranden in de Vuurzee van de brandende Liefde, het stralend Licht van de Hoop en de warme geborgenheid van het Ware Geloof.
Kom, Heilige Geest, voer mijn ziel naar de beleving van haar ware bestemming, die niet van deze wereld is.


www.maria-domina-animarum.net

914. GEBED OM STANDVASTIGHEID IN DE DIENST AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik stel mijn hele wezen en mijn hele leven onder Uw leiding, opdat ik elke dag de taken zou kunnen volbrengen die Gods Voorzienigheid voor mij heeft beschikt.
O Moeder, met zoveel Liefde ben ik geschapen. Met zoveel Liefde heeft God Zijn Plan van Heil voor de zielen afgekondigd. Geen andere zin heeft mijn leven dan de volbrenging van mijn bijdrage tot de voltooiing van dit Plan van Liefde, dat het Eeuwig Geluk voor alle zielen zal baren.
Ik smeek U, maak mij oprecht, berekenbaar en betrouwbaar voor mijn medemens. Maak mij standvastig in mijn daden en in mijn gemoed, opdat U van mij alles moge verlangen wat U wil, elk uur van mijn leven. Schenk mij de moed, de Liefde en de wil om mijzelf totaal te vergeten om Uwentwil en voor het Heil van alle zielen.
Tem in mij de wildheid van mijn eigen verlangens en behoeften, opdat ik moge hunkeren naar een leven aan Uw voeten, want op mijn zelfverloochening rust de bevrediging van Uw verlangens en de verdrinking van Uw eeuwige Smarten.
O mijn Hemelse Meesteres, bedwing mijn wankelmoedigheid en de stormen van mijn geest, opdat ik op U moge gelijken, en U Uw leven in mij kunt verderzetten.


www.maria-domina-animarum.net

915. GEBED TOT MARIA OM OPRECHTHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik geef U alle verborgen en onbewuste inhouden en werkingen van mijn geest, al mijn verborgen gevoelens, en alle woorden die in mij opwellen.
Wil in mij leven, opdat al mijn gedachten, gevoelens, verlangens en verwachtingen volkomen zuiver mogen zijn.
Wil mij bevrijden uit elke neiging, mijn medemens te misleiden voor de bevrediging van mijn eigen verlangens, of omwegen te bewandelen om de uitwerkingen der Goddelijke Voorzienigheid te omzeilen.
Geef dat al mijn woorden zeggen wat mijn hart bedoelt, en dat al mijn handelingen de ware gesteldheid van mijn hart weerspiegelen.
Beheers mijn hart, o allerzuiverste der zielen, en wil geen enkele afwijking meer toestaan tussen Uw verlangens in mijn hart en de woorden die ik spreek, opdat zowel God als mijn medemens ten volle op mij mogen vertrouwen.


www.maria-domina-animarum.net

916. AKTE VAN DANK AAN DE ALLERHEILIGSTE MAAGD MARIA

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria,
In naam van alle mensenzielen van alle tijden dank ik U voor het ja-woord waardoor U de Schatkamer van het Eeuwig Heil voor de mensheid hebt ontsloten.
Ik dank U voor Uw totale zelfverloochening, die ons de Verlosser heeft gebracht.
Ik dank U voor de ontelbare weldaden die U voor de zielen hebt bekomen.
Ik dank U voor de uitstorting van ontelbare genaden.
Ik dank U voor Uw Voorspraak die zovelen heeft gered van de eeuwige dood.
Ik dank U voor Uw dagelijkse leiding van alle zielen die U als hun Meesteres hebben aanvaard.
Ik dank U voor de zielen wier leven reeds op aarde is veranderd omdat U er was en hun leven hebt beheerst.
In naam van alle zielen van alle tijden, en in hun plaats, geef ik U alles wat ik ben en wat ik heb, mijn verleden, heden, toekomst en Eeuwig Leven, tot vergoeding voor de Liefde waarmee U alle zielen hebt bemind, want U bent in alle eeuwen Teken van Hoop geweest voor de zondige mensheid, en Baken van Licht op de weg naar de heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

BELANGRIJK: Door een beschikking van Gods Barmhartigheid is het mogelijk, op een bepaald ogenblik van het leven een gebed te verrichten met de intentie dat het zijn uitwerking zou krijgen op een ander ogenblik. Dat is mogelijk omdat voor God alles tijdloos is. Zo kunt U op elk punt van Uw leven het uur van Uw geboorte toewijden. Op gelijkaardige wijze kunt U op elk punt van Uw leven ook een gebed verrichten alsof U stervende zou zijn. Dit gebed zal dan, indien U dit uitdrukkelijk aan Maria vraagt, zijn volle uitwerking krijgen in Uw stervensuur. Omdat niemand dag of uur van zijn overlijden kent, is het belangrijk om het volgend gebed (nr. 917) met Vuur te verrichten zodra Gods Voorzienigheid het op Uw weg brengt. Vóór het eigenlijke gebed zegt U:

"Lieve Moeder Maria, ik vertrouw het volgend gebed aan U toe alsof dit mijn laatste levensuur zou zijn. Wil het voor mij bewaren tot dat uur komt".

U kunt het gebed ook verrichten voor een andere ziel (kind, levenspartner...)

917. AANBEVELING VAN DE ZIEL IN MARIA’S HANDEN
(Toewijding van een stervende aan Maria)

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, glorierijke Koningin van Hemel en aarde,
Nu de avondzon over mijn levensweg is neergedaald, wijd ik mijn hele leven tot in de allerkleinste details, totaal en onvoorwaardelijk aan U toe.
Ik geef U alle vreugden van mijn leven, tot vergoeding van Uw Smarten om de mensheid en om mij.
Ik geef U alle smarten van mijn leven, opdat zij mij de Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel mogen bereiden.
Ik geef U alle lijden van mijn leven, opdat het de schulden van mijn zonden, fouten, tekortkomingen en nalatigheden moge afbetalen.
Ik belijd mijn geloof en vertrouwen in het Kruis van Jezus Christus als de sleutel die het Eeuwig Leven voor mij zal ontsluiten.
Ik belijd U als de Meesteres van mijn ziel, hart, geest en lichaam.
Ik laat mijn wil totaal en volkomen in U overvloeien, opdat hij in dit uur één moge zijn met de Wil van mijn Schepper, en de vrucht van het Lijden en de Kruisdood van mijn Verlosser Jezus Christus nu in mij volgroeid moge zijn.
Ik ontledig op dit ogenblik mijn geest en hart van alle ballast en gehechtheden van mijn voorbije leven en van alle sporen van zonde en bekoringen, opdat mijn ziel totaal en restloos van U vervuld moge zijn tijdens het oordeel dat zij weldra vóór Gods Troon zal ondergaan.
Alle invloeden van de wereld, die nog in mij aanwezig en werkzaam zijn, evenals alle herinneringen en indrukken, geef ik prijs aan Uw onbegrensde macht.
Ik betreur elke handeling, elk woord, elke gedachte en elk verlangen waardoor ik tijdens mijn voorbije leven Gods Plannen en Werken niet heb gediend of Zijn Liefde niet heb beantwoord, alsook elk moment van lauwheid. Ik vertrouw dit alles toe aan het Vuur van Uw Voorspraak bij de Goddelijke Gerechtigheid.
Wil mij nu ontledigen van alles wat mij van God kan verwijderen.
Wil mijn ziel totaal vervullen met de Vlammenzee van Uw Liefde en van Uw eigen verlangen naar God.
Wil mij nu omhullen met een zuil van Hemels Licht, opdat in dit laatste uur elke duistere kracht van mij moge wegvluchten en mijn ziel klaar moge zijn voor haar intrede in het Rijk der Hemelen.
Zie mijn zwakheid, o Hemelse Moeder, in de aanschouwing van de laatste poort op mijn levensweg. Verberg mij totaal in Uw Hart.
Op niets of niemand anders vertrouw ik dan op U, Die mij in deze laatste vlucht zo glorierijk bent voorgegaan.
Wil nu de werken van mijn hele leven over alle zielen uitstrooien, want in Uw handen, mijn Hemelse Meesteres, beveel ik mijn hele wezen voor de eeuwigheid. Neem mij in U op, want mijn hart komt nu thuis in het Rijk van de Liefde.
Moge ik nu, in volkomen versmelting met U, heengaan in de schaduw van het Kruis, om mijn Schepper, mijn Verlosser, mijn Heiligmaker, mijn Meesteres en heel het Hemels Hof te ontmoeten en te beminnen in heiligheid.
(maak het kruisteken) - TOTUS TUUS, MARIA, voor alle eeuwen. Amen.


www.maria-domina-animarum.net

918. GEBED OM AANVAARDING VAN GODS BESCHIKKINGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De weg van mijn leven is een weg van heiliging. Ik heb mij aan U gegeven opdat U mij veilig naar mijn bestemming in het Land van de Eeuwige Gelukzaligheid zou brengen. Daarom verlang ik naar het vermogen om elke steen op mijn levensweg te aanvaarden en zelfs te beminnen, want U hebt hem reeds gezegend vóór mijn voeten zich eraan kunnen stoten.
Wil mij het inzicht schenken dat de regels van het dagelijks leven de voortzetting vormen van Gods Beschikkingen.
Leer mij toch, de regels en voorschriften die mijn gedrag beperken, niet langer te beschouwen als kettingen die mijn vrijheid en mijn Geluk aan banden leggen, doch als geschenken van Uw leiding, die ik nodig heb om groot te worden in Gods ogen.
Prent in mijn hart het verlangen om Gods Wet te kennen en te gehoorzamen, opdat ik een leven kan leiden naar Zijn Hart.
Stort in mij de Liefde voor het offer, opdat ik op Jezus moge gelijken, want Hij heeft de regels aanvaard die Hem aan het Kruis hebben gebracht, opdat mijn ziel verlost zou worden uit de regelloosheid van de zonde.


www.maria-domina-animarum.net

919. GEBED OM AANVAARDING VAN MIJN MEDEMENS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hoe kostbaar is mijn ziel in Gods ogen, en hoezeer heeft het leven mij verblind voor Zijn eindeloze Liefde voor mij.
O ontvlam toch mijn hart in het Vuur van de dankbaarheid, want mijn nietigheid heeft God er niet van weerhouden om mij Zijn Werken toe te vertrouwen in alles wat ik tijdens mijn leven doe.
Leer mij, mijn medemens onvoorwaardelijk te aanvaarden als een andere parel in Gods ogen en een instrument tot mijn eigen heiliging.
Wil alle contacten met mijn medemens begeleiden, zuiveren en louteren in het Vuur van de Liefde, opdat zij bronnen van Licht worden voor velen.
Leer mij, de kleinheid en eenvoud te beminnen, opdat ik mijzelf nooit moge vergelijken met mijn medemens, hem nooit moge oordelen noch veroordelen, noch hem zou beschouwen als een hindernis op mijn weg naar het Eeuwig Geluk.


www.maria-domina-animarum.net

920. GEBED TOT MARIA OM EEN MILD HART

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van alle deugden,
In het diepste verlangen naar Gods vergeving voor mijn zonden, fouten en tekortkomingen, stort ik mijn zwakheden in deemoed voor Uw voeten uit.
Ik smeek U, moge deze akt van zelfvernedering mij in de oneindige macht van Uw Voorspraak de genade van mildheid jegens mijn medemens bekomen. Vergroot toch mijn vermogen om zijn zwakheden en fouten te aanvaarden als werktuigen waarmee Gods Voorzienigheid ook zijn tempel herbouwt.
Laat in mijn hart een onuitputtelijke bron van vergeving aan mijn medemens ontspringen, opdat mijn eigen ziel moge drinken aan de Goddelijke Bron van de Ware Liefde.
Laat Uw Hart in mij kloppen, o volmaakte Koningin van Hemel en aarde, opdat ik niets anders moge verlangen dan Gods Werken te dienen en ik Zijn Barmhartigheid over mijn medemens en mijzelf moge afroepen door de warmte van mijn Liefde.
Schep in mij het bewustzijn dat alle kritiek die mijn hart tot mijn medemens richt, een verzet betekent tegen Gods Liefde, die mij wil heiligen en louteren in het vuur van elke beproeving.
Ontplooi nu Uw macht, o Meesteres van alle zielen, en roep de genade van inzicht over alle zielen af, opdat ieder van hen herschapen moge worden in het Vuur van de Heilige Geest.


www.maria-domina-animarum.net

921. TOEWIJDING VAN AL MIJN OGENBLIKKEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Geneesmiddel tegen alle bekoring,
In het bewustzijn van mijn eigen zwakheid, blindheid en onoplettendheid, leg ik vanaf dit uur al mijn verdere levensdagen in Uw handen, opdat U elk ogenblik ervan zou beheersen.
Ik smeek U, mijn zintuigen te willen baden in het Licht van de Heilige Geest, opdat zij alle valstrikken der duisternis tijdig mogen herkennen.
Wil mij bezielen met het ware Goddelijk Leven dat U zo totaal beheerst, opdat al mijn handelingen, al mijn woorden en gedachten en al mijn bestrevingen slechts gedreven zouden worden door het verlangen om de meest rechtstreekse weg naar mijn uiteindelijke bestemming te bewandelen.
Wees de absolute Meesteres van mijn leven. Geef mij toch nooit meer de toelating om tijd te besteden aan bezigheden die niet in staat zijn om het zaad van Uw Werken in mij te laten ontkiemen, want ik wil U verzadigen met de vruchten van mijn tuin.
Leef in mij, o machtige Koningin van al het geschapene, maak al mijn behoeften en verlangens tot gevangenen onder Uw voeten, opdat ik nog slechts vreugde moge vinden aan datgene wat U verheugt en behaagt, en ik elke bekoring tot onledigheid moge overwinnen uit Liefde tot U, Die mijn Meesteres bent voor alle eeuwen.


www.maria-domina-animarum.net

922. GEBED TOT MARIA OM DE GAVE VAN BEMOEDIGING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, allerheiligste Stroom uit de Bronnen van de Heilige Geest,
Overspoel mijn hart en geest met het water dat het Goddelijk Leven schenkt, want ik verlang zo naar reiniging en vruchtbaarheid voor mijn ziel.
Bereid in mij Uw woning, o Koningin van al wat leeft, opdat Uw Hart door mijn mond moge spreken om zielen te beademen met de bries die hen zal oprichten uit hun moedeloosheid.
Sta niet toe dat ik ooit woorden zou spreken die het sap van Leven uit zielen laten wegvloeien of hen van hun geestdrift beroven.
Doop mijn hart in de verrukkingen van Uw ziel, opdat ik de blijheid van de Eeuwige Lente in de zielen moge storten.
Maak mij tot een levende balsem voor de lijdenden en bedroefden, opdat mijn aanwezigheid op hun kruisweg hen tot bron van bemoediging en kracht moge zijn.
Vervul mij toch van Uzelf, U Die ontelbaren tot Bron van bezieling en moed bent geweest. Voltooi Uw Werken in mij, opdat ik op U moge gelijken, en ik zielen de warmte moge geven die zij nodig hebben om aan Gods verwachtingen in hun leven te kunnen voldoen.


www.maria-domina-animarum.net

923. GEBED TOT MARIA OM DE GAVE VAN EERBIED

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Schatbewaarster van de zielen,
Hoezeer smelt mijn hart in de aanblik van Uw tederheid.
Als bloemen heeft God de zielen geschapen. Met de stralen uit Zijn Hart en de regen der verlossende beproevingen worden zij gevoed.
Hoe gevoelig en zwak blijken zij voor de winden der wereld.
O Meesteres van mijn hele wezen, ik heb mij totaal aan U weggegeven opdat U mij van mijzelf zou ontledigen en al mijn doen en laten door U alleen bestuurd zou worden.
Help mij, elke ziel te benaderen als een tabernakel van God.
Leer mij, haar te koesteren als de broze bloem die zij is, opdat ik voor haar niet oorzaak moge zijn van leed of verdriet.
Beziel mij met de overmaat van Uw Liefde, opdat ik elke medemens moge eerbiedigen als een bouwwerk uit Gods handen, en hem in mijn leven moge verwelkomen als een wegwijzer naar mijn heiliging.


www.maria-domina-animarum.net

924. GEBED OM EENWORDING MET DE ONBEVLEKTE TUIN VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Onbevlekte Koningin van tijd en eeuwigheid, hoezeer verlang ik, in Uw Tuin bevrucht te mogen worden met het zaad van Goddelijk Leven.
Mag ik drinken uit de bronnen van Uw onovertroffen heiligheid.
Mag ik eten van de vruchten van Uw deugden.
Mag ik mij reinigen met de dauw van de Heilige Geest.
Mag ik delen in de verrukkingen van Uw schoonheid van Hart en ziel.
Mag ik de bescherming genieten van Uw macht over alle bekoring en zonde.
Mag ik in U opgericht worden in de bries der Eeuwige Waarheid.
Wil mij genezen van de zwakheid van mijn gewonde ziel.
O Onbevlekte Tuin uit Gods hand, wil mij de volkomen eenheid met U bekomen, opdat ik in Uw navolging moge worden tot beeld en gelijkenis van God.


www.maria-domina-animarum.net

925. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE ZUIVERHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria,
In verrukking door de aanschouwing van Uw volmaakte zuiverheid smeek ik U, o Meesteres van mijn ziel,
Herschep de tuin van mijn ziel, opdat ook ik volkomen in overeenstemming moge zijn met alles wat God van mij verwacht.
Schenk mij het vermogen om elke verontreiniging van mijn hart, geest en ziel vanuit de buitenwereld, af te weren.
Laat Uw louterend Vuur in mijn hart branden wanneer ik een medeschepsel begroet.
Schenk mij het vermogen om elke ziel die mij ongunstig gezind is, in zuiverheid aan U toe te vertrouwen.
Laat in mijn hart nooit meer enig spoor van nijd, afgunst of jaloersheid wortel schieten.
Weerhoud mij van elk gevoel van misprijzen of elke neiging tot bezoedeling van de naam of het beeld van mijn medemens.
Weerhoud mij van elke neiging om een medeschepsel te pijnigen in lichaam of geest.
Leer mij, geen situatie te vervloeken of geen ziel kwaad toe te wensen, want alles wat mij overkomt, en elk contact, is een nieuwe kans die God mij geeft om mee te werken aan Zijn Plan van Heil.
Ontneem mij elke neiging om stil te staan bij mijn verleden, bij alles wat had kunnen zijn doch niet is geworden, want zowel de regen als de zon op mijn weg hebben zin.
Leer mij alle roddel en achterklap uit mijn leven te bannen, en mijn roddelende medemens aan te sporen tot overgave aan Gods Werken op Zijn Tijd.
Weerhoud mij van elk kwetsend woord of verwijt. Sta niet toe dat ik ooit een medemens zou uitschelden.
Breng toch mijn wil en al mijn verlangens in volmaakte overeenstemming met de Uwe, opdat U totaal over mijn wezen en mijn leven zou heersen.
Wil mij de genade bekomen, niet meer te zondigen, en de genade van totale vergeving van alle zonden, fouten, tekortkomingen, nalatigheden en elk ogenblik van zwakheid van mijn hele leven.
Moge ik zo herschapen worden volgens het beeld van Haar Die mij tot Meesteres en Toevlucht is gegeven voor alle eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

926. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE NEDERIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
In mijn verlangen om U na te volgen in de nederigheid die God zo welgevallig is, smeek ik U,
Houd mij voortdurend bewust van mijn nietigheid, en doordring mij van het besef dat ik slechts nut kan hebben voor Gods Werken in de mate waarin al mijn handelingen, mijn woorden en mijn voorkomen vervuld zijn van Uw nederigheid.
Maak mij steeds kleiner, opdat alle plaats in mijn hart door U bezet mag worden, en geef mij de kracht, mijn tekortkoming toe te geven bij elke fout die ik bega.
Vervul mij met afschuw voor de lofprijzingen der mensen, en wek in mij het verlangen naar het verborgen leven met U.
Schenk mij het vermogen om de mens van weinig aanzien met waardigheid te behandelen, opdat ik zijn hart kan helpen genezen van de slagen en wonden van het leven.
Laat uit mijn mond niets dan eenvoud geboren worden, opdat geen ziel zich in mijn tegenwoordigheid minderwaardig moge voelen.
Leer mij mijn medemens niet steeds te corrigeren, doch in eenheid met hem de vervulling van Gods Werken na te streven.
Geef mij de kracht om elke bestreving van prestige voor mijzelf in het oog van mijn medemens te verafschuwen.
Leer mij, mijn gaven en talenten niet te gebruiken om macht te verwerven, doch voor de bevordering van het Heil van mijn ziel en van andere zielen.
O Koningin van Hemel en aarde, leer mij mijn kleinheid te koesteren als het geschenk van een God Die er vreugde in heeft geschept, mij een volmaakte Moeder te geven.


www.maria-domina-animarum.net

927. OFFERANDE VAN MIJN MENSELIJKHEID AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, verheerlijkte Koningin van al wat leeft,
Ik spreid mijn menselijkheid met al haar zwakheden, al haar verleidbaarheid en vatbaarheid voor alle ondeugd, als een tapijt voor Uw voeten uit.
Wil over dit tapijt de troon bestijgen vanaf dewelke U de komst van het Rijk Gods op aarde zult verkondigen aan alle krachten der duisternis, opdat mijn ziel en de hele Schepping bevrijd mogen worden.


www.maria-domina-animarum.net

928. SMEKING TOT MARIA OM VERBREKING VAN MIJN KETENEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel, ik smeek U:
Ontbind mijn geest van alles wat hem onrustig maakt.
Ontbind mijn hart van alles wat het kwelt.
Ontbind mijn lichaam van alles wat erin omgaat dat mijn zielenleven verstoort.
Verbreek de ketenen der wereld in mij, opdat alles wat van mij uitgaat, het stempel van Uw volmaakte heiligheid moge dragen.
Wil mij nu bij U opnemen aan de voet van het Kruis, opdat ik werkelijk de weg kan gaan van het kruis, de weg die leidt naar de verheerlijking.


www.maria-domina-animarum.net

929. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE STILTE

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Betoverd door de ervaring van Gods Tegenwoordigheid in de allerheiligste stilte van Uw Hart, smeek ik U,
Help mij, mijn zintuigen en mijn geest tot rust te brengen door de stilte te zoeken, opdat mijn hart zich totaal kan openen voor Gods Geest.
Laat de heilige stilte van Uw Hart in mijn hart neerdalen, opdat ik de diepe kern van mijn wezen moge ontdekken en er de Goddelijke kiem van heiligheid moge vinden.
Druk Uzelf zo totaal in mij, dat mijn hart de stilte moge koesteren als de vervulling van het verbond dat God met mijn ziel heeft gesloten.
Stort in mij de diepe Liefde tot het inwendig leven, opdat ik de wereld om mij heen moge leren zien als leeg en ijdel, en als een bedreiging voor Gods Werken in mijn ziel.
Schep in mij Uw vermogen om het hart af te sluiten voor alle onvrede en negatieve uitstraling vanuit mijn omgeving.
Neem zo totaal bezit van mij, dat mijn gevoelsleven geen schade zou ondervinden van menselijke contacten en indrukken uit mijn dagelijks leven.
Leer mij de stilte en ingetogenheid zozeer lief te hebben dat ik op geen enkele wijze mijn medemens kan storen in zijn zoektocht naar de kern van zijn eigen ziel.
Schep in mij het verlangen om niet de woordenvloed en de luidruchtigheid der wereld doch het stil samenzijn met God en U in de diepte van mijn hart te zoeken als de grootste schat, want slechts de fluistering van Gods Geest kan in mijn hart de leegte vullen die de wereld erin heeft geschapen.


www.maria-domina-animarum.net

930. AANROEPING TOT MARIA, MOEDER VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Moeder van het Licht,
Moge het Licht van Christus, dat vanuit het Kruis heeft gestraald tot in de verste uithoeken der aarde, nu stralen tot in de diepten van mijn ziel.
Moge dit Goddelijk Licht alle duisternis uit mij verbannen.
Moge het ook in mij een Teken zijn voor de eeuwigdurende overwinning op de duisternis.
Moge het in mij schitteren als het Vuur van de Heilige Geest, en mij door Uw heerschappij over mijn hele wezen brengen tot de volheid van de Verlossing en de heiliging.


www.maria-domina-animarum.net

931. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE ZACHTHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn hart,
Hoe verrukt is mijn hart bij de aanschouwing van de zachtmoedige tederheid waarmee U de zielen opneemt in de geborgenheid van Uw volmaakte Liefde. Daarom smeek ik U:
Druk in mijn hart Uw eigen begrip en geduld ten aanzien van alle zielen, opdat ik hen steeds zou benaderen met de zachtmoedigheid die gekwelde zielen zalft met Hemelse balsem.
Leef zo intens in mij dat ik de kracht moge vinden om mij zelfs bij overbelasting nooit te bezondigen aan enige overreactie, norsheid of opvliegendheid.
Ban uit de kern van mijn wezen elke neiging tot woede of tot verlies van mijn zelfbeheersing, want ook ik verlang ernaar, God en U in elke ziel te dienen door een vlekkeloze naastenliefde.
Wil mijn hart en geest zuiveren van elke onverwerkte teleurstelling of negatieve herinnering, die in mij de onvrede kan laten sluimeren die mij van alle ware zachtheid berooft.
Verander mij zo totaal volgens Uw eigen beeld dat ik niet langer een hekel aan mijzelf zou krijgen, want ook ik ben een Werk van Gods handen, en elke onvrede over mijzelf verhindert mij om Uw Liefde over mijn medemens uit te spreiden als een deken van geborgenheid.
Voltooi Uw Werken in mij, zodat Uw eigenschappen mijn hart en ziel zozeer vervullen en beheersen dat ik niet langer mijn eigen grootste vijand zal zijn, want alle zachtheid in woord en daad is de dochter uit het huwelijk tussen Gods Liefde en het vertrouwen dat het goede ook in mijn eigen ziel wortel heeft geschoten.


www.maria-domina-animarum.net

932. AANROEPING TOT MARIA OM BEGELEIDING DOOR GODS ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Koningin Maria, machtige Meesteres van de engelen,
God heeft Zijn engelen geroepen tot de dienst aan de mensenzielen, opdat deze hun levensopdracht en hun roeping tot voltooiing van Gods Heilsplan zouden kunnen volbrengen.
Wil de engelen bevelen, alle zielen te begeleiden bij de ontsluiting van de gaven en vermogens die zij daartoe van God hebben ontvangen.
Moge ook ik mij door Uw bevel verheugen in hun bescherming en bijstand bij de volkomen opening van mijn hart en de genezing van de koorts van mijn geest, opdat de roos van mijn ziel vandaag moge bloeien in de volle schoonheid waartoe de Schepper haar heeft bestemd.


www.maria-domina-animarum.net

933. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE BLIJMOEDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
In de ervaring van Uw onverstoorbare blijmoedigheid verlang ik ernaar, alle duistere uithoeken van mijn hart door U te laten vervullen met het ware Goddelijk Licht. Daarom smeek ik U:
Richt mijn hart zo totaal en onverstoorbaar op God dat ik steeds de ware Vrede van Christus in mij moge ervaren, opdat ik mij over mijn hele levensweg zou kunnen verheugen.
Maak mij bewust van de vruchtbaarheid van alle levenslasten voor mijn ziel, opdat ik de doornen moge liefhebben als geschenken van Gods Voorzienigheid.
Versterk mijn Geloof, opdat ik de vrijheid moge ervaren van de ziel die weet dat in haar leven slechts gebeurt wat goed is voor haar.
Help mij de lasten van het leven op de juiste wijze te dragen, opdat ik niemand tot last zou zijn en niemand zou bezwaren op zijn eigen zoektocht naar Gods Liefde.
Schenk mij het inwendig Licht dat mij in staat zal stellen, door een standvastige blijmoedigheid in deze duistere wereld een streling te zijn voor vele harten die de zon in hun leven niet meer zien opgaan.
O Maria, wil mij in Uw navolging omvormen tot een spiegel van Gods Licht, opdat ik verduisterde en gekwelde zielen moge bemoedigen en opwekken door de uitstraling van Uw heerschappij in mijn hart.


www.maria-domina-animarum.net

934. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE GEHOORZAAMHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Door Uw volmaakte zelfgave aan Gods Plan van Heil voor alle zielen hebt U de offerande van een volmaakt leven tot Verlossing en heiliging van ontelbaren gebracht.
Omdat ik met U één wil zijn, en U ernaar verlangt, Uw Werken in mij te kunnen verderzetten, smeek ik U:
Wil mij inspireren en leiden in al mijn handelingen, woorden, gedachten en verlangens, opdat ik mijn medemens niet bewust noch onbewust moge aansporen tot verzet tegen de kruisen van zijn leven, noch tot het bedrijven van enig kwaad.
Behoed mij voor elk verzet of elke dwaling ten aanzien van de oorspronkelijke Leer van Christus en Zijn Kerk, want slechts de keuze voor Christus en Zijn Leer kan de mensheid redden van de eeuwige dood.
Geef mij de kracht en de Liefde om mijzelf totaal te verloochenen om Gods en Uw Beschikkingen in mijn leven strikt na te volgen, zelfs ten koste van grote inspanning. Beziel mij met de moed om mijn eigen belangen niet vóór deze van Gods Heilsplan te stellen.
Behoed mij ervoor, dat ik God verwijten zou maken voor onaangename ervaringen in mijn leven.
Schenk mij de kracht en het Geloof om in alle beproevingen en tegenslagen te berusten, in de wetenschap dat zij zeeën van bloemen in vele zielen zaaien.
Laat mijn wil onder Uw voeten sterven, opdat ik zou leven en sterven in volmaakte onderwerping aan U, Die door de Allerhoogste bent verheven tot Uitvoerster van Zijn Wet op aarde.
O maak mij tot Uw volmaakt trouwe dienares, die door de verlossende kracht van de zelfofferande aan Uw voeten, Uw Werken van overgave aan Gods Wil verheerlijkt tot in de eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

935. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE OFFERBEREIDHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Op grond van de ontelbare offers die U gedurende Uw aardse leven voor het Heil van de zielen hebt gebracht, smeek ik U,
Leg in mijn hart het diep verlangen om Jezus en U na te volgen in het liefhebben van het kruis. Leer mij, alle lasten van mijn levensweg te omhelzen als schatten voor het Heil van de zielen.
Zaai in mij de oprechte vreugde bij elk offer dat ik kan brengen, en bij alles wat ik mij kan ontzeggen uit Liefde voor U.
Schep in mij het verlangen om mijzelf weg te cijferen voor de belangen van mijn naaste. Wek in mij de Liefde die mij in staat zal stellen om ondanks eigen lasten mijn medemens in blijmoedigheid te dienen.
Maak mij één met Uw Hart van Calvarie, dat zichzelf totaal heeft ontledigd voor de redding van velen.
Laat mij delen in Uw heldhaftige moed om een leven te leiden van voortdurende zelfofferande voor de voltooiing van Gods Plan van Heil voor de zielen, opdat de Goddelijke Graankorrel niet voor niets mag zijn gestorven, want in mij moet het Kruisoffer van Christus vruchtbaar worden.
Leer mij, mijn kruisen en lasten te dragen in stilte en in het verborgene, opdat zij hun volle vrucht mogen dragen en mij niet ten prooi zouden geven aan de valstrikA van het zelfbeklag die de ziel van alle verdiensten berooft.
Geef mij een grote weerbaarheid tegen alle lichamelijk lijden, opdat het mij niet moge ontmoedigen, afschrikken noch mij van alle blijmoedigheid en zachtmoedigheid zou beroven.
Verrijk mij met de Wijsheid dat ik Gods Werken en Plannen oneindig belangrijker moge vinden dan mijn eigen persoon en mijn werelds welbevinden, opdat ik nu met U het Verbond kan sluiten om door U te worden opgedragen aan het Kruis van Verlossing.


www.maria-domina-animarum.net

936. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE TOTALE OVERGAVE

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Uw vurige Liefde tot God en tot al Zijn Plannen en Werken van Heil voor de zielen heeft U gebracht tot de volmaaktheid in de overgave en toewijding.
Zie, ik wil mij zonder enige terughoudendheid aan U weggeven.
Wil totaal bezit van mij nemen, opdat Uw Hart in mij moge kloppen, en ik de kracht, de moed en het Geloof moge vinden om mij voor eeuwig aan Uw voeten neer te leggen om door U beheerst te worden in al mijn doen en laten. Ik smeek U:
Leer mij zodanig te leven dat al mijn doen en laten niet in de eerste plaats mijn belangen zou dienen, doch deze van God.
Leer mij, alles in mijn leven te aanvaarden in volle vertrouwen op Gods Liefde en Wijsheid.
Wek in mij het alles verterend Vuur en het alles beheersend verlangen om mij totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan U weg te geven, opdat alle vruchten van mijn leven Uw bezit en eigendom zouden zijn.
Leid mij naar het vermogen van een totale overgave en zelfgave, zonder enig verzet of opstandigheid tegen de Werken der Voorzienigheid in mijn dagelijks leven.
Schenk mij het vermogen om het verloop van mijn hele leven in alle bijzonderheden aan Uw macht en controle over te dragen, en niet langer mijn eigen grootste vijand te zijn door alles zelf te willen regelen.
In Uw navolging geef ik U mijn ziel, mijn denk- en gevoelsleven, mijn verlangens en bestrevingen, mijn wil, mijn lichaam met al zijn lasten, al mijn gesproken woorden, al mijn handelingen, mijn verleden, heden en toekomst. Ik smeek U, reinig mijn hele wezen en mijn hele verleden van alle ballast die mij kan verhinderen om het Eeuwig Rijk binnen te gaan. Heers in mij, en houd in mij niets anders over dan geest, Liefde en Goddelijk Leven.


www.maria-domina-animarum.net

937. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE BOETVAARDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Hoe groot is toch de zondeschuld van de mensheid van alle tijden. Hoezeer miskennen de zielen de Liefde waarmee de Allerhoogste hun zwakheid en hun verleidbaarheid tegemoet blijft komen.
In Uw navolging verlang ik, de vrijheid van mijn wil aan U op te offeren aan een heilig leven tot goedmaking en eerherstel voor de ongebreidelde zonde.
Wil in mij het heilig verlangen baren om een leven te leiden van vergoeding van de zondelast der mensheid.
Stort in mij de Liefde voor de boetedoening, en het verlangen naar het afkopen van gunsten van Heil voor de zielen door eigen lijden of lasten, uit Liefde tot U.
Wek in mij de Liefde tot de versterving van de geest, door het denken niet tot meester over mijn hart te laten worden, en niets dan positieve gedachten te koesteren.
Wek in mij de Liefde tot de versterving van het hart, door geen negatieve gevoelens jegens mijn medemens meer toe te laten.
Wek in mij de Liefde tot de versterving van de mond, door mijn woorden te matigen en te zuiveren, en in mij het verlangen naar stilzwijgen te vergroten.
Wek in mij de Liefde tot de versterving aan de zinnen. Waak over mij, beheers al mijn waarnemingen, en bescherm mij tegen alle verontreiniging die uit de wereld op mij afkomt, opdat in mij slechts moge leven wat ik nodig heb om de heiliging van mijn ziel te voltooien.


www.maria-domina-animarum.net

938. SMEEKGEBED TOT TOEWIJDING VAN ALLE VERLOREN TIJD

(Myriam van Nazareth)

Eeuwige God, Heer van de tijd en van het tijdloze,
Door het Smartvol Hart van Maria en op grond van Haar vlekkeloze heiligheid, geef ik U elk verloren ogenblik van mijn leven en van alle levens van alle zielen van alle tijden.
Moge elk ogenblik dat sedert de schepping van de mens niet is benut voor de verwezenlijking van Uw Plannen, geheiligd worden door de eindeloze verdiensten van Jezus en Maria, en door de toewijding van al deze tijd aan Uw Barmhartigheid.
Wil al deze tijd opnemen in Uw Rijk van het tijdloze, opdat hij nu nog moge dienen tot vergoeding voor de wonden die de mensheid U heeft toegebracht, en tot voltooiing van Uw Plannen en Werken voor de zielen.


www.maria-domina-animarum.net

939. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE GEESTDRIFT

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Geen enkel ogenblik van Uw leven op aarde heeft de geestdrift U verlaten, omdat U de zin doorschouwde van alles wat Gods Voorzienigheid op Uw levenspad bracht. Opdat ik U moge navolgen in de verspreiding van Gods Licht op aarde, smeek ik U:
Wil mij bewust maken van mijn ware roeping in dit leven, de opdracht die ik moet volbrengen binnen Gods Plan met de zielen.
Laat mij toch de zin van elke meter van mijn levensweg herkennen, opdat ik gevrijwaard moge worden van futloosheid, moedeloosheid en doelloosheid.
Toon mij op welk doel ik mijn leven moet richten voor het Heil van mijn ziel, opdat ik de ware motivatie moge vinden voor al mijn doen en laten.
Laat mij het nut van alle kleine dingen in mijn leven herkennen, opdat ik de ware tevredenheid moge vinden en alle lauwheid, onverschilligheid en gebrek aan levenslust uit mij verbannen mogen worden.
Verhoog mijn ontvankelijkheid voor de inwerkingen van de Heilige Geest, opdat alle dorheid en elk gevoel van zinloosheid uit mijn leven verwijderd mogen worden.
Wil de instroming van het Goddelijk Licht in mijn hart en geest levendig houden, opdat ik niet ten prooi moge vallen aan enige droefgeestigheid, neerslachtigheid of depressiviteit.
U hebt geleefd vanuit het Hart van de Heilige Geest, Die Uw bewustzijn boven de dingen der wereld uittilde. Daarom smeek ik U, leer mij kijken met de ogen van de ziel, opdat ik alles wat mijn levensweg kruist, moge kunnen relativeren.
Neem mij in U op, o Bruid van de Heilige Geest, opdat ik, zoals U, de stralen van Gods Licht over mijn levensweg en de wegen van velen moge uitspreiden.


www.maria-domina-animarum.net

940. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE DANKBAARHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Alle beproevingen op Uw aardse levensweg zijn U tot bronnen van vreugde geweest, want zij gaven U de kans om God de diepgang van Uw Liefde te bewijzen. Maak mij tot Uw spiegelbeeld in dankbaarheid voor alles wat Gods Plan mij bereidt. Ik smeek U:
Leer mij begrijpen dat elke gebeurtenis, elke situatie op mijn levensweg, een Werk van Gods handen is, dat mij naar Zijn Paradijs wil leiden. Wek in mij de dankbaarheid voor deze onophoudelijke blijken van Gods Liefde die samen mijn leven vormen.
Leer mij het onaangename in mijn leven te beschouwen als heel belangrijke dingen die binnen Gods Plan passen en waaraan ik het voorrecht krijg, te mogen meewerken door mijn liefdevolle en vertrouwvolle aanvaarding.
Leer mij, niets in mijn leven als vanzelfsprekend aan te nemen, doch alles te beschouwen als het werk van Gods Liefde en van Uw bemiddeling.
Leer mij, het onaangename niet langer te zien als punten waarop God jegens mij tekortschiet.
Open de ogen van mijn ziel voor de onzichtbare handen van God die mij dragen wanneer mijn weg moeilijk wordt en ik mij door Hem in de steek gelaten voel. Open mij voor de fluisteringen van Gods Liefde in mijn hart en in de verborgen weldaden op mijn levensweg.
Leef in mij, opdat ik U en God moge verheerlijken door elke klop van Uw eigen Hart in mij, dat elk ogenblik van Uw leven op aarde heeft beleefd als een volkomen en onvoorwaardelijke zelfofferande, en daardoor God zonder ophouden heeft gedankt voor de rijke en onuitsprekelijke gave van het leven.


www.maria-domina-animarum.net

941. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE VURIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Uw vurigheid kende geen grenzen, en doordrong al Uw Werken. In U brandde het Vuur van Gods Geest tot bezieling van het Goddelijk Leven dat in U de volheid had bereikt. Ik smeek U,
Wil mij zodanig vervullen met Uzelf dat ik mij met hart en ziel moge inzetten voor alle taken die ik op mijn levensweg vind.
Bevrijd mij van alle lauwheid in mijn werken voor God, voor U en voor de zielen. Beziel mij, opdat ik in alles het beste van mijzelf moge geven.
Bevrijd mij van alle onverschilligheid. Laat mij werkelijk begrijpen dat elke handeling, elk woord, elke gedachte en elk gevoel een verschil kan maken voor de verwezenlijking van Gods Plan met de zielen.
Wek in mij het Vuur voor een diep doorleefde, totale en vurige toewijding aan U, opdat ik mijzelf op elk ogenblik van mijn leven zonder aarzelen volledig aan U moge geven.
Wil mij bevrijden van elke neiging om mijn gebed en mijn contacten met God en met U te verrichten zonder gevoel, vanuit een dor en onbezield hart.
Wek in mij de koorts van de ziel die geen rust kent eer zij God en haar Meesteres in alles heeft behaagd, gedreven door het ware Vuur dat in eeuwigheid niet meer dooft.
Wil al mijn handelingen, al mijn woorden, al mijn gevoelens en bestrevingen ontsteken aan het allerzuiverste Vuur van Uw Hart, opdat zij al mijn tekortkomingen en zwakheden mogen verbranden, en het Vuur van Gods Geest naar de aarde toe mogen trekken.


www.maria-domina-animarum.net

942. KORTE SMEKING OM MARIA’S VURIGHEID

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Meesteres van mijn hele wezen en van mijn levensweg, Koningin van de vurigheid, wil nu in mijn hart het Vuur van Uw eigen Hart aansteken, opdat daarin alles verbrand moge worden dat mij hindert om te zijn wie ik echt wil zijn.


www.maria-domina-animarum.net

943. SMEEKGEBED TOT DE HEILIGE GEEST OM VURIGHEID

(Myriam van Nazareth)

O Geest van God, allerheiligste Vuur dat harten en zielen doet ontvlammen, stort in mij de bezieling van het ware Goddelijk Leven, opdat in mij alles moge verteren wat niet bij U past, en mijn hart moge branden voor de vervulling van Gods Plannen en Werken. Wil mij begenadigen met de vurigheid die de winter van de zonde, van de onverschilligheid en van de verloren tijd uit het land van mijn ziel zal verdrijven.


www.maria-domina-animarum.net

944. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE VERGEESTELIJKING

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Uw hele aardse leven lang hebt U Uw Lichaam en de bevrediging van zijn behoeften volkomen onderworpen aan de heerschappij van Uw ziel en haar behoeften. In mijn diep verlangen om U na te volgen, smeek ik U:
Leer mij, al mijn inspanningen te richten op Gods noden, op de grondvesting van het Rijk Gods, en op de heiliging van mijn eigen ziel, in het vertrouwen dat Gods Voorzienigheid voor mijn stoffelijke behoeften zal zorgen.
Bekom mij de kracht en de moed om mij los te maken van alle gehechtheden aan het stoffelijke, aan mijn gewoonten, aan de dingen der wereld en aan menselijke relaties.
Bekom mij het inwendig Licht dat mij zal laten zien dat ik niet in de eerste plaats een lichaam ben, doch een ziel.
Bevrijd mij van de neiging om geld, bezit, eigendom en genot als levensdoelen te beschouwen, want zij dragen niet bij tot de Verlossing en heiliging van mijn ziel, en dus ook niet tot mijn Eeuwig Geluk.
Genees mij van alle aandacht voor uiterlijkheden. Geef dat ik niet misleid moge worden door de oppervlakkige schijn der dingen.
Genees mij van alle nieuwsgierigheid, die mij vasthoudt in de aandacht voor gebeurtenissen in mijn omgeving of in de wereld, en voor inhoudsloze en oppervlakkige dingen en woorden die geen belang hebben voor mijn Zielenheil.
Aanvaard mijn lichamelijkheid als de bezegeling van mijn verbond met U. Wil alle behoeften van mijn lichaam, en hun bevrediging, onderwerpen aan Uw macht en controle, opdat mijn eenheid met U volkomen moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

945. SMEEKGEBED TOT JEZUS OM WARE GENEZING

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij.
Raak mijn ziel aan, want zij is melaats. Maar als Gij wilt, kunt Gij haar reinigen, want ik geloof dat Gij de Messias zijt, de Zoon van God.
Bestrijk mijn ogen met het Licht van de Heilige Geest, want ik ben blind voor Gods Waarheid, en ik wil Hem zien Die voor mij geleden heeft en gestorven is.
Raak mijn oren aan, opdat zij opengaan voor een waar begrip van Gods woord, en nog slechts doof mogen zijn voor de stem der wereld.
Ik ben verlamd, want ik heb gezondigd, doch op Uw woord zal ik opstaan, om U te volgen op alle wegen waarop de Geest mij zal leiden. Wil daarom nu tot mij zeggen "uw zonden zijn u vergeven".
Verdrijf uit mij elke duistere kracht, opdat ik waarlijk vrij moge zijn.
Wil alle duisternis in mijn hart en ziel nu met U aan het Kruis nagelen, opdat het Ware Licht in mij moge verrijzen voor een nieuwe en altijddurende Lente.


www.maria-domina-animarum.net

946. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Ontelbare zielen hebben zich gelaafd aan de onuitputtelijke bron van Uw Liefde, die totaal verzadigd was van het ware Goddelijk Leven.
Ik zie hoe U elke ziel die U of Jezus een kwaad hart toedraagt, in Uw Hart omringt met Vlammen van Liefde. Ik smeek U, leef zo diep in mij dat ook ik haat en onbegrip met Liefde kan beantwoorden.
Leer mij, Jezus en U te herkennen in mijn medemens, opdat ik hem tot het uiterste toe kan liefhebben.
Geef mij de kracht en de Liefde om geen moeite te sparen in de inzet voor de zielen.
Leer mij, mijzelf zo totaal te overwinnen dat ik al mijn inspanningen en al mijn verlangens kan richten op het werk voor het Heil van de zielen.
Leer mij mijzelf en mijn eigen behoeften opzij te schuiven opdat mijn medemens het beter zou hebben.
Help mij, U na te volgen in de volmaakte naastenliefde, door geen medeschepsel schade te berokkenen of te benadelen, te kwetsen, te ontmoedigen, noch mijn Liefde, bijstand, steun of hulp te ontzeggen. Maak het in mijn hart onmogelijk om mijn medemens in de steek te laten door enig verzuim of nalatigheid.
Vermeerder mijn vermogen om Gods Liefde in mij op te nemen en in mij te laten rijpen tot onuitputtelijke bron van naastenliefde.
Vermeerder mijn Liefde zozeer dat ik moge ontbranden voor een leven van zelfofferande tot in het kleinste element van al mijn doen en laten, want slechts in de volkomenheid van de Liefde zal ik U voor eeuwig in mijn hart vinden in de volheid van Uw verrukkelijke schoonheid.


www.maria-domina-animarum.net

947. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA
IN DE INNERLIJKE VREDE EN GELIJKMOEDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Hoe onverstoorbaar is Uw Hart, dat weet dat de innerlijke Vrede de bron is van alle kracht.
In U heerste reeds op aarde het volmaakt Geloof van de ziel die weet dat het Goddelijk Licht steeds het laatste woord heeft.
U bent steeds Meesteres over Uw Hart gebleven, en hebt niet toegestaan dat het ten prooi zou vallen aan de grillen van het werelds leven.
Daarom smeek ik U, dat ik U in Uw innerlijke Vrede en gelijkmoedigheid mag navolgen.
Mag mijn hart delen in de evenwichtigheid van Uw gevoelens en gesteldheden. Wil mij bevrijden van elke neiging tot plotse stemmingswisselingen en alle wispelturigheid, want onstandvastigheid in het gemoed maakt de ziel zo kwetsbaar.
Maak mij sterk tegen alle invloeden uit mijn omgeving, en tegen elke beproeving op mijn levensweg.
Geef mij de kracht en de Liefde om af te rekenen met de verwoestende uitwerkingen van alle negativiteit en alle verontrustende invloeden uit mijn omgeving.
Genees mij van de neiging om in alles eerst het slechte te zien of van alles eerst het slechte te verwachten, want deze gesteldheid stamt niet uit de bronnen van het Goddelijk Leven.
Wil mijn hart zo diep en zo totaal beheersen dat geen enkele uiting van onvrede in mij een kans krijgt, want alle onvrede maakt de ziel onwerkzaam voor haar ware roeping in dit leven.
Herinner mij aan mijn plicht om mijn ziel te sterken tegen alle verontrustende invloeden uit mijn dagelijks leven, opdat zij de werken kan volbrengen waartoe zij geroepen is.
Help mij, mij zonder enig protest aan te passen bij alles wat in mijn leven anders loopt dan ik had verwacht.
Zie, mijn machtige Hemelse Meesteres, Uw macht zou niet onbeperkt kunnen zijn indien U niet reeds gedurende Uw aardse leven een totale macht over Uzelf had getoond. Daarom leg ik mijn hart onder Uw voeten en smeek ik U, het totaal te beheersen en alle gemoedsaandoeningen erin te temmen, tot zij volmaakt aan U onderworpen zijn, en ik niets anders meer kan dan de ware Vrede van Christus over de harten van mijn medemensen uit te spreiden.


www.maria-domina-animarum.net

948. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA
IN HET VERTROUWEN EN HET GELOOF

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Hoe rijk aan beproevingen is Uw leven op aarde geweest, doch geen enkele ervan kon Uw geloof in Gods heilzame Werken in Uw leven doen wankelen.
U had steeds oog voor de werking van de Goddelijke Voorzienigheid in Uw leven en in het leven van alle zielen, want U wist dat God onzichtbaar werkt doorheen alles wat de ziel op haar levensreis ontmoet.
U wist dat God de enige ware kracht in het leven is, en dat Zijn Verordeningen en Zijn enige ware Leer de Wet van het Leven vormen.
Daarom smeek ik U,
Beziel mij volkomen met Uw geest, opdat de beproevingen van mijn levensweg mij niet kunnen doen twijfelen aan Gods werking in de wereld en in mij.
Leer mij leven vanuit de overtuiging dat God mijn leven steeds in goede banen leidt via de tussenkomst van Zijn onfeilbare Voorzienigheid.
Leer mij zien dat God werkt doorheen de woorden en daden van alle zielen die het goed met mij menen.
Ontkracht in mij elke neiging om in de beproevingen en de vragen op mijn levensweg mijn vertrouwen te stellen in krachten die niet van God uitgaan of die bedoeld zijn om God te vervangen.
Verlicht mijn geest, opdat ik nooit gedachtegoed zou najagen dat mij wegleidt van de ene Waarheid van God.
Bevrucht mij met de stille zekerheid dat God voor alles in mijn leven zorgt, zodra ik mij vóór alles inzet voor Zijn Werken en Plannen.
Geef dat ik mij nooit zorgen zou maken over de hindernissen en beproevingen op mijn levensweg, want het zal mij nooit ontbreken aan Gods kracht en aan Uw bijstand.
Sta niet toe dat ik mijzelf ten prooi laat vallen aan de angsten, onrust en onzekerheden die de moderne samenleving in de zielen schept omdat zij God heeft uitgebannen.
Bevrijd mij van de neiging om mijn hele leven zelf uit te stippelen en te plannen, in plaats van Gods Voorzienigheid de vrijheid te geven om mij elk ogenblik te leiden waar ik moet zijn.
Machtige Meesteres van mijn hele wezen, maak mij in Uw navolging tot een rots van Geloof en vertrouwen, opdat ik U zonder enige belemmering kan dienen vanuit een standvastig hart.


www.maria-domina-animarum.net

949. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE ONTHECHTING

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
In U heeft de ziel de menselijke natuur en daardoor ook de macht van de duisternis restloos overwonnen. Geen enkele invloed van buitenaf heeft ooit greep op U gekregen.
U hebt de leegheid en het gevaar van alle stoffelijke dingen doorschouwd.
Ik smeek U,
Heers zo totaal in mij dat ook ik erin mag slagen om mijzelf, mijn zwakheden, ondeugden en behoeften zo totaal mogelijk te overwinnen.
Verleen mij Uw kracht, opdat de beproevingen en hindernissen van het leven en de invloeden der wereld geen greep meer krijgen op mijn hart noch op mijn geest, en niet langer mijn ziel kunnen bedreigen.
U bent nooit tot slavin van een vast levenspatroon geworden. Ik smeek U, verleen mij de kracht om mij los te maken van vaste regels en gewoonten, opdat ik de ware vrijheid van een kind van God moge vinden.
Wil mij bevrijden van de behoefte aan veelvuldige contacten met mijn medemensen, opdat ik in de beslotenheid van mijn eigen hart het ware Goddelijk Leven moge vinden.
Bevrijd mij uit de greep van het verlangen naar bezit, eigendom, geld en materiële goederen.
Help mij, elke behoefte aan de veelvuldige indrukken vanuit de massamedia en vanuit mijn dagelijkse omgeving in mijn hart te verpletteren.
Schenk mij de soepelheid van geest en hart om mij zonder enig verzet aan te passen bij elke plotse verandering op mijn levensweg, in de wetenschap dat Gods Plan deze van mij verlangt omdat ik zo méér Heil en zegen kan brengen.
Druk Uzelf zo totaal in mijn ziel, hart en geest, dat ik niets anders meer verlang noch iets anders meer nodig heb dan U, in Wie Gods Werken volmaakt zijn, want wie U bezit, bezit Gods Paradijs.


www.maria-domina-animarum.net

950. KORTE AANROEPING TOT MARIA VOOR DE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Hemelse Meesteres van mijn ziel,
Mag ik mijn eigen ziel schouwen in het Licht van de Heilige Geest, opdat ik moge zien wat mij van God heeft verwijderd door de bekoring en door mijn eigen zwakheden en gebreken in de deugd.


www.maria-domina-animarum.net

951. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE EENVOUD

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Uw levensweg op aarde werd slechts getekend door het leven in eenheid met God als de ene ware behoefte van de ziel. Daarom hebt U verzaakt aan alles wat niet noodzakelijk is om te leven.
Ik smeek U,
Stort in mij de Liefde voor de innerlijke schoonheid van alles, opdat mijn ziel niet misleid moge worden door uiterlijkheden.
Herstel in mij de onschuld van de kinderziel, opdat de eenvoud van mijn hart God moge verheerlijken.
Wek in mij de Liefde voor een leven in eenvoud, opdat ik mijn ziel niet moge belasten met overbodige dingen en indrukken, en ik mijn aandacht kan richten op het weinige dat werkelijk belangrijk is.
Schenk mij het vermogen om alles in mijn leven te aanvaarden zonder mij er vragen over te stellen of naar de reden ervoor te zoeken. Leer mij alles aannemen als door God zo beschikt voor mijn eigen Zielenheil.
Bewaar in mij een oog voor de schoonheid van de bekende dingen om mij heen, in het bewustzijn dat zij wonderen zijn van Gods Liefde.
Wil mijn ziel vrijwaren voor alle bederf door de talloze prikkelende en ophitsende indrukken vanuit de hedendaagse wereld.
Sta niet toe dat de aangeboren eenvoud van mijn hart ooit prijsgegeven zou worden aan het najagen van de talloze schijnbehoeften der wereld, want in Uw navolging wil ik in eenvoud overvloeien in Gods Hart.


www.maria-domina-animarum.net

952. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN HET GEDULD

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Voor alle handelingen van Uw leven op aarde hebt U het uur van Gods Genade afgewacht. Ook de vertraging van Gods Werken door de tekortkomingen van mensen kon U niet onrustig maken.
U onderging alles zolang het nodig was voor het Heil van alle zielen.
Opdat ik U volkomen zou kunnen navolgen, smeek ik U,
Wil mij genezen van elke neiging om op de dingen vooruit te lopen, want slechts wat op Gods Tijd gebeurt, draagt ook Zijn zegen.
Leer mij dat snelle oplossingen niet steeds goede oplossingen zijn, en stort in mij het geduld om mijn beproevingen te doorstaan tot Gods Uur voor de ware oplossing heeft geslagen.
Leer mij de tekenen zien voor de komst van Gods Tijd voor elke verandering, opdat ik moge genezen van de neiging om zelf op elke ongunstige situatie in te grijpen.
Herinner mij er tijdig aan, dat ik door mijn pogingen om een ongunstige situatie spoedig te veranderen, niet steeds Gods Plannen dien, want Zijn Heilsplan reikt veel verder dan mijn ogen kunnen zien.
Schenk mij het geduld om geen ergernis te nemen aan het gedrag, de zwakheden of ondeugden van mijn medemens, doch God Zelf te laten ingrijpen op Zijn Tijd.
Mag ik delen in Uw geduld en volharding in alle beproevingen, opdat ik niet in de ondeugd van verzet tegen de Beschikkingen der Goddelijke Voorzienigheid zou vervallen.
Bekom mij toch de genade van een onverstoorbare innerlijke rust en Vrede van hart, die mij zullen bevrijden uit de ketenen van de gejaagdheid en de koorts van het leven in deze wereld, die niet langer Gods Tijd aanvaardt als de maat voor alle dingen.
Heers toch volkomen over mijn hart en geest, o Meesteres van mijn hele wezen, opdat ik Uw diepe Vrede moge ervaren.


www.maria-domina-animarum.net

953. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE GODSVRUCHT

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Ik zie de verzonkenheid van Uw hele Wezen in de oneindigheid van het Goddelijk Leven. Geen ogenblik van Uw aardse leven waren Uw geest en Hart van het Goddelijke verwijderd, zodat al Uw handelingen ontdaan waren van hun werelds kleed. Uw leven was één en al gebed, in al Uw doen en laten.
Uw hele levensweg was doordrenkt van heiligheid en van de uitingen van Gods Tegenwoordigheid.
Opdat ik U volkomen zou kunnen navolgen, smeek ik U:
Wek in mij de aangeboren behoefte van de ziel om contact te zoeken met God, en mijn leven op niets anders af te stemmen dan op het Goddelijke, tot verwezenlijking van Zijn Plan van Heil.
Open mijn hart voor het onophoudelijk gesprek met God en met U.
Leef in mij, en laat Uw Hart in mij overvloeien, opdat mijn hele wezen waarlijk moge verzinken in de oceaan van Uw ziel.
Bestuur al mijn gedachten en gevoelens, opdat ik met al mijn doen en laten in werkelijkheid slechts zou bouwen aan de grondvesting van Gods Rijk op aarde, en geen enkele van mijn handelingen nog louters wereldse daden mogen zijn.
Wek in mij de diepe eerbied en de stille ingetogenheid ten aanzien van alles wat heilig is, opdat ik nooit Gods of Uw waardigheid moge beledigen.
Open mijn hart voor de Tegenwoordigheid van God in de Sacramenten, opdat ik hen moge ontvangen met een vurige, verlangende Liefde.
Wek in mij het diep verlangen naar dagelijks gebed als de liefdevolle ontmoeting met God en met U, en wil mijn hart openen voor het heilige zoals een bloem voor de zon.
O neem mij totaal op in het Goddelijk Leven waarvan U doordrongen bent, opdat mijn ziel moge zijn als een voorhof van Uw Tempel, waar mijn hele wezen wordt toevertrouwd aan het Kruis dat de Eeuwige Gelukzaligheid voor mij heeft ontsloten.


www.maria-domina-animarum.net

954. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE HOOP

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
De lasten op Uw levensweg waren voor U geen hinderpalen doch bemoedigingen. Ook in alle duistere uren van Uw leven op aarde hebben de ogen van Uw ziel niets dan het Licht gevolgd, en hebt U oneindige krachten geput uit de wetenschap dat Gods Liefde op de zielen wacht.
Het vooruitzicht van de eeuwigdurende Vrede na het aardse leven spoorde U er onophoudelijk toe aan om steeds nieuwe krachten aan te boren.
Uw verwachting van de overwinning van het goede verhinderde dat Uw strijdkracht ooit zou verminderen.
Opdat het Licht van Uw Hoop mij moge dragen op elke meter van mijn wegen, smeek ik U:
Stort in mij de kracht van de vertroosting door de volmaakte Liefde van God, Die op Zijn Tijd voor mij het goede zal bereiden.
Schenk mij het vermogen tot een verbeten en volhardende inzet door de verwachting van Gods schatten in het Rijk der Hemelen.
Versterk mijn geloof in Gods Voorzienigheid, opdat alle twijfel en onzekerheden uit mij verbannen mogen worden.
Sta niet toe dat mijn hart verduisterd wordt door de ontmoediging, die mij ten prooi geeft aan alle bekoringen, de drempel naar alle zonde verlaagt, en mij ertoe aanzet om de strijd voor het goede op te geven.
Beheers mijn hart zo diep en zo totaal, dat de beproevingen van het leven mij er nooit toe aanzetten om mij helemaal uit mijn door God voorziene levensopdracht terug te trekken en te weigeren, mijn dagelijks kruis verder te dragen.
Wil mij genezen van de verwachting dat Gods Schatten zich reeds tijdens mijn leven op aarde aan mij zouden openbaren. Leer mij, vreugde en kracht te putten uit de verwachting van de Eeuwige Gelukzaligheid in het Rijk van de Hemelse Vrede.
Hemelse Meesteres, in U was de grenzeloze Hoop als een zon voor Uw Hart in moeilijke uren. Ik smeek U, schenk mij Uw Hoop als bron van verwarming wanneer mijn zondigheid mijn ziel en mijn gemoed doet verkillen.


www.maria-domina-animarum.net

955. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE POSITIVITEIT

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Uw volkomen eenheid met God en vlekkeloos vertrouwen op Hem lieten U gedurende Uw leven op aarde in alles slechts het goede zien. Het geheim van Uw volmaakt Geluk ondanks ontelbare Smarten lag in Uw positieve benadering van alles en alle zielen. U trad elk element op Uw levensweg met een volmaakt zuiver Hart tegemoet.
U wist dat de ziel die God tot middelpunt van haar leven maakt, haar hele leven kan leiden vanuit Zijn kracht.
Opdat U daadwerkelijk over mijn hele leven zou heersen, en mijn hart onder Uw leiding gericht moge blijven op het Goddelijk Licht, smeek ik U:
Genees mij van elke neiging tot pessimisme. Sta niet toe dat ik in alles eerst het slechte zou zien of van alles slechts het negatieve zou verwachten.
Geef dat ik geen enkele toestand op mijn levensweg verontreinig door gedachten, gevoelens of woorden van bitterheid, sarcasme of hatelijkheid.
Heers in mijn hart, opdat ik het hart van mijn medemens niet moge beladen of verontrusten met ontmoedigende woorden of reacties.
Laat in mij steeds het Ware Licht stralen, opdat ik geen sluier van duisternis over mijn omgeving moge leggen.
Verhinder dat ik in alle situaties, gebeurtenissen, en in mijn medemens, slechts fouten, gebreken, tekortkomingen en negatieve elementen zou zoeken.
Maak mij vrij van elke neiging om op alles en op mijn medemens kritiek te uiten, te vitten, zwakheden aan de kaak te stellen, of lichtvaardig te oordelen of te veroordelen.
Schenk mij de kracht om elke beproeving op mijn levensweg te benaderen vanuit de vertrouwvolle verwachting dat God mij er doorheen zal leiden en dat een goede afloop verzekerd is voor de ziel die het Licht in zich blijft koesteren.
U hebt alle duisternis beantwoord met Licht. Niets bleef Uw Hart bezwaren, want U liet alles overvloeien in de uitwerkingen van Gods macht. Maak daarom ook mij, de slavin van Uw Liefde, licht van hart, opdat ik mijn hele levenspad moge beschouwen als een zonovergoten weg die mij met U leidt naar het Eeuwig Paradijs.


www.maria-domina-animarum.net

956. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE WIJSHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
De Allerhoogste heeft U voor alle tijden voorbestemd om jegens alle zielen de Vertegenwoordigster van Zijn macht te zijn. Daarom schonk Hij U ook de volmaakte Wijsheid. Als onbevlekte Bruid van de Heilige Geest deelde U in al Zijn Gaven en in de volheid van alle vermogens die de menselijke natuur in zich kan opnemen. U bezat een volmaakt inzicht in Uw eigen ziel en een onbelemmerd inzicht in alles wat aan Uw heerschappij onderworpen zou worden.
Geen uiterlijke schijn kon ooit Uw oordeel over enig element op Uw levensweg vervormen. U doorzag alle zielen en alle dingen tot in de kern van hun wezen. U begreep volmaakt waartoe U op aarde geroepen was en wat God U wilde zeggen via de gesteldheden van Uw eigen hart en ziel.
U wist volmaakt wat op elk ogenblik van U werd verwacht, en reageerde hierop vanuit de ware Wijsheid.
O hoezeer verlangt mijn hele wezen naar de instorting van Gods Wijsheid in mijn hart, opdat de zon van het Goddelijk Leven over mijn levensweg moge opgaan. Daarom smeek ik U:
Open de ogen van mijn ziel, opdat ik niet meer verblind zou zijn door de uiterlijke schijn der dingen, doch Gods Waarheid moge herkennen in alle gebeurtenissen en situaties van mijn leven en in alles wat op mij afkomt en wat ik waarneem.
Schenk mij een volkomen inzicht in mijn ware levensdoel, in de weg die naar mijn bestemming leidt, en in het waarom van al mijn verlangens en bestrevingen en van al mijn afkeuren, opdat ik Gods Plan met mij en met mijn leven moge begrijpen en volgens Zijn welbehagen in vervulling moge brengen.
Bekom mij diepgang in al mijn denken en voelen, opdat ik de dingen moge leren zien in hun ware kern, en niet misleid moge worden door enige oppervlakkige schijn.
Wil de diepten, de kenmerken en de zwakheden van mijn ziel voor mij ontsluiten, opdat ik niet in dezelfde fouten moge blijven vervallen.
Bescherm mij tegen onnadenkend en onverantwoord gedrag. Leid mij in alles, opdat ik steeds de gevolgen van mijn doen en laten vooraf moge kunnen inschatten.
Bevrijd mij van elke neiging tot lichtzinnigheid en gebrek aan ernst.
Breng mij toch tot de volle kennis van de ene echte Waarheid van God, opdat geen enkele vorm van misleiding of dwaling in mij wortel moge schieten, want ik verlang naar de eeuwigdurende eenheid met U, Die mijn Meesteres bent en alle duisternis uit mij zult verjagen in het Licht van Uw Liefdesvuur.


www.maria-domina-animarum.net

957. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE ZORGZAAMHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Niets komt zonder reden op de levensweg van een ziel, want Gods Wijsheid regelt elk contact. Voor U was elk contact een kans om zielen voor te bereiden op Gods Werken. Uw ware levensdoel bestond eruit, zielen naar God toe te leiden, opdat Zijn Rijk op aarde zou komen.
Wil in mij Uw onovertroffen zorgzaamheid tot ontwikkeling brengen. Daarom smeek ik U:
Behoed mij voor alle slordigheid in de omgang met de dingen en de zielen die de Goddelijke Voorzienigheid onder mijn hoede heeft gesteld.
Stort in mij een diepe zin voor verantwoordelijkheid in de zorg voor, en de behandeling van, mijn kinderen en andere zielen die aan mij zijn toevertrouwd, en de dieren die op mijn levensweg komen, want zij maken deel uit van mijn levensopdracht in dienst van Gods Werken.
Wek in mijn hart Uw eigen Liefde jegens alle schepselen van God, opdat ik mijn leven moge leiden als een ononderbroken offerande van mijzelf voor hun Heil, en als een waardig vertegenwoordiger van God in hun leven.
Laat Uw eigen Hart in mij kloppen, en bekom mij de ware bezieling door Gods Geest, opdat ik in zielen het goede tot rijping moge helpen brengen, en hen in woord en daad moge stimuleren om tot volledige ontplooiing te komen in hun roeping voor Gods Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

958. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA
IN DE VOORKOMENDHEID EN HULPVAARDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Voor U was naastenliefde ware zelfofferande tot het uiterste toe.
Elk noodlijdend wezen, zonder uitzondering, raakte de kern van Uw Hart. Uw Hart liet U geen rust tot de nood van een naaste gelenigd was.
Geen mens kon U met noden benaderen en niet ten minste verlicht van U heengaan. Hoezeer verlang ik, vanuit Uw Hart naar mijn medemens toe te kunnen gaan. Daarom smeek ik U:
Stort in mij het onblusbaar verlangen om mijn medemens bij te staan in al zijn noden, en daarbij mijn eigen behoeften achterop te stellen.
Wek in mij de zelfverloochening die mij ertoe zal aansporen om het kruis van mijn naaste te helpen dragen, opdat hij zijn levensopdracht kan blijven vervullen. Moge ik hierdoor Gods Plan van Heil dichter bij zijn verwezenlijking brengen.
Verdrijf uit mij alle ongevoeligheid en onverschilligheid voor het lot van mijn medemens.
Laat mij, zoals U, oog hebben voor de nood van mijn medemens nog vóór deze mij om hulp kan vragen of de nood hem werkelijk bedreigt.
Wek in mij de oprechte vreugde in de belangeloze dienstbaarheid jegens mijn naaste.
Mijn Hemelse Meesteres, U bent voor alle eeuwen als een bos van beschutting en toevlucht. Wil mij in Uw navolging maken tot een oord van toevlucht, troost, bemoediging en geborgenheid, en tot een teken van Gods Voorzienigheid en Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

959. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE TROUW

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
Uw leven op aarde was voor U de belichaming van een heilig verbond tussen God en U, en tussen U en alle zielen, in wie God een kiem van Zichzelf heeft gelegd.
U bent geen ogenblik afgeweken van de weg die U moest leiden naar de verwezenlijking van Gods Plan met U. Tot in Uw laatste levensuur hebt U alles geofferd voor de voltooiing van Uw levenstaak.
Opdat ook mijn leven een toonbeeld van trouw aan mijn ware roeping en aan U zou blijven, smeek ik U:
Wek in mij de Liefde om elk verbond tussen God en mij na te komen en tot het uiterste te volbrengen.
Maak mij volhardend in de gave van mijzelf aan mijn medemens wiens levensweg door Gods Voorzienigheid met de mijne is verbonden.
Doordring mijn hart van de heiligheid van elke gelofte die ik jegens U en God afleg, opdat ik nooit iets of iemand de voorrang zou geven op U of Uw belangen.
Wek in mij de volhardende Liefde, die mij in staat zal stellen om trouw te blijven aan de uitvoering van alles wat U van mij verlangt, want U hebt mij tot Uw dienst geroepen, en ik wil voor U leven en sterven.
Leef zo totaal in mij dat ik in staat moge zijn om in mijn laatste levensuur mijn hele levenswerk aan Uw voeten neer te leggen als een bekroning van de gunsten die U in Uw dienares hebt verwezenlijkt.


www.maria-domina-animarum.net

960. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA
IN DE TEVREDENHEID EN AANVAARDING

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
God waakt elk uur over elke levensweg, en als mijn Meesteres waakt ook U over alles wat ik doe en wat mijn levensweg kruist.
Wil Uzelf totaal in mij uitstorten, opdat ik door Uw heersende Tegenwoordigheid in mij, mijn roeping tot volmaakte rijping zou kunnen brengen.
Schenk mij Uw Hart. Leer mij blind aanvaarden wat elke dag op mijn levensweg komt, want voor God heeft alles zin.
Leer mij elke onverwachte verandering in het verloop van mijn dagen te aanvaarden als een beschikking van Gods Liefde, die slechts het beste voor mij verlangt.
O laat mij een leven leiden in volmaakt besef van de waarde van elk detail van mijn levensweg. Leer mij, mij niet op te winden telkens in mijn omgeving of in mijn leven iets gebeurt dat mij niet bevalt. Leer mij in Uw navolging alles te aanvaarden als een onderdeel van Gods Plan met mijn ziel, zelfs indien het schijnbaar onverenigbaar is met Gods bedoelingen.
Bekom mij de kracht om mijn lot te aanvaarden als een weg naar Gods Hart, opdat ik mijn levensweg kan voltooien in volkomen overeenstemming met Zijn bedoelingen en met Uw leiding.


www.maria-domina-animarum.net

961. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE VERGEVINGSGEZINDHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
In U heeft de vergevingsgezindheid in absolute volmaaktheid geheerst.
Al het negatieve dat op Uw Hart afkwam, werd door U veranderd in Hemels Licht. Elke ziel die U kwaad deed, sloot U in Uw Hart.
O Hemelse Koningin, verzoening en vergeving zijn krachten waarmee het Licht alle duisternis ontwapent. Daarom smeek ik U:
Schenk mij de kracht om mij oprecht te verzoenen met elke ziel die jegens mij heeft misdaan.
Laat Uw Hart in mij kloppen, opdat ik in staat moge zijn om kwaad met goed te vergelden, en duisternis te beantwoorden met Licht.
Leer mij, mijn medemens zijn misstappen jegens mij niet aan te rekenen, opdat ook mijn misstappen mij door God niet mogen worden aangerekend, en mijn schuldige medemens zelf door mijn offer van vergeving bevrijd moge worden uit de greep van de duisternis.
Genees mij van elke wrevel, wrok, rancune, onverzoenlijkheid, wraakzucht of bitterheid jegens mijn medemens. Ik geef U mijn hart, mijn hele verleden en alle pijnen, verwondingen en teleurstellingen die ik ooit door toedoen van zielen heb opgelopen.


www.maria-domina-animarum.net

962. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE STERKTE

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
In U bloeide Gods Waarheid zo weelderig dat niets U in dorheid kon storten.
Uw hele leven was een strijd voor de vruchten van de Leer van Christus.
Elke hindernis was voor U een uitdaging van Liefde. Uw macht over de werken der duisternis was absoluut. Ik smeek U:
Bekom mij Uw kracht van volharding en standvastigheid in alle beproevingen. Geef mij de kracht en de weerbaarheid opdat het lijden en de stenen op mijn levensweg mij niet zouden afschrikken. Maak mijn Liefde zo intens, zo vurig en zo onblusbaar dat in mij de afschuw bloeit voor de geringste verzwakking in de deugd.
Wil mij de genade bekomen om mijn zwakheden voorgoed te overwinnen, opdat de bekoringen mij niet kunnen ontmoedigen.
Wil verhoeden dat ik bij tegenslagen de moed zou laten zakken, U zou verloochenen, of zou vallen voor de dwaling dat God mij niet liefheeft.
Mijn Meesteres, mijn hele wezen is in Uw macht. Laat mij zo sterk op U gelijken dat ik nooit de strijd voor het goede zou opgeven.


www.maria-domina-animarum.net

963. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA
IN DE VREDELIEVENDHEID EN SOLIDARITEIT

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
In U was de ware Vrede van Christus volgroeid. U was voor Uw omgeving als een Duif van Hemelse Vrede. Voor U was alle wereldse strijd een uiting van duisternis. Uw hele leven was een Werk tot bevordering van de eenheid. Binnen de jonge Kerk van Christus smeedde U banden van hechte solidariteit.
Leef in mij, opdat ik in Uw voetsporen moge treden als apostel van de ware Vrede van Christus. Daarom smeek ik U:
Help mij, elke onenigheid, onvrede of ruzie tussen mensen, of tussen mijzelf en een medemens, te schuwen.
Help mij, mij af te keren van alle geweld, en Liefde en Vrede tussen harten te bevorderen.
Leer mij, alle verdeeldheid te beschouwen als werk van de duisternis.
Behoed mij ervoor dat ik ooit mensen tegen elkaar zou opzetten of tegen elkaar zou uitspelen.
Versterk in mij de zin voor saamhorigheid met gelijkgezinden, opdat ik met alle christenen een vurige ketting van Licht zou vormen.
Help mij, mij in alle omstandigheden af te keren van alle zin voor concurrentie of competitie.
O Maria, Hemelse Vredesduif, wil mijn hart bewerken naar Uw model, opdat ik overal Vrede, rust en eensgezindheid moge zaaien door de uitstraling van Uw macht en Liefde vanuit de diepste kamer van mijn ziel.


www.maria-domina-animarum.net

964. GEBED OM VOLMAAKTE NAVOLGING VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, Paradijs van volmaakte heiligheid,
De Allerhoogste heeft U aan de zielen gegeven als het ultiem Teken van Zijn onbegrensde Liefde.
O Paradijs van Hemelse verrukkingen, op Wier woord het zaad van de grootste deugden uitgestrooid zal worden in elke ziel die oprecht en vurig naar U verlangt,
Hoezeer brandt mijn hart van verlangen naar de volkomen navolging van U op de wegen van het Goddelijk Leven.
O laat Uw Hart in mij tot leven komen, opdat ik de Ware Vrede moge vinden in de ervaring van Uw Hemelse Liefde.
Help mij toch, mijn hele wezen te ontledigen in de Tuin van Uw ziel, opdat al mijn gedachten, gevoelens en verlangens, en al wat in mij leeft, in U omgevormd kan worden tot kiemen van heiligheid.
Maak mij volkomen leeg aan mijzelf, opdat ik van U alleen vervuld kan worden, want in U zijn het Vuur van de Liefde en de Wijsheid, de ware innerlijke Vrede en aanvaarding, en het stil Geluk van de ziel die de volheid van het Goddelijk Licht in zich heeft opgenomen.
O volmaakt heilige Ziel, bekroning van Gods Werken en Spiegel van Zijn grootheid, met alle krachten van mijn hart en ziel smeek ik U, wil in mij de vermogens, de gesteldheden en de weerbaarheid tot ontwikkeling brengen, die mijn zielentuin tot volle bloei kunnen brengen.
O Maria, Paradijs van Goddelijk Leven en Meesteres van mijn hele wezen, vervul toch mijn diepste verlangen, en neem mij totaal op in Uw liefhebbend Hart, opdat ik door de macht van Uw heerschappij in mij, U volmaakt kan navolgen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is een offerande van Uzelf en van alles wat ooit op deze wereld onder de mensheid heeft plaatsgevonden. U kunt deze offerande pas verrichten nadat U Uzelf totaal, onvoorwaardelijk en eeuwigdurend aan Maria hebt toegewijd en U die toewijding daadwerkelijk beleeft in alle details van Uw dagelijks leven.

965. TOTALE ZELFOFFERANDE AAN MARIA TOT GRONDVESTING
VAN GODS RIJK OP AARDE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
Ik trek in mij alle gedachten, alle gevoelens, alle verlangens, alle bestrevingen, alle handelingen, alle nalatigheden, alle bekoringen, alle dwalingen, alle misleidingen, alle ondeugden, alle gesproken woorden en alle onverschilligheden die ooit in mensenzielen hebben bestaan of door mensenzielen zijn gesteld, of die in de menselijke natuur plaats kunnen vinden, en ik stort dit alles samen met mijn hele wezen en mijn hele leven vóór Uw machtige voeten uit, opdat U over dit alles kunt heersen en beschikken overeenkomstig de onbegrensde macht die U door God is gegeven.
Wil deze offerande zuiveren, en wil mijn hele wezen volgens Uw welbehagen gebruiken tot vergoeding van datgene wat niet gezuiverd kan worden.
Wil de effecten van deze offerande vermenigvuldigen met Uw oneindige macht, en hen over de zielen uitstorten tot grondvesting van het Rijk Gods op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand toewijdingsgebed wordt bij voorkeur negen opeenvolgende dagen verricht, als een eerbetoon aan de negen engelenkoren. Bedenk dat de Heilige Aartsengel Michaël als leider van de talrijke legioenen van de strijdende engelen onder het rechtstreeks bevel staat van Maria, Meesteres van alle zielen en Koningin van Hemel en aarde. Dit gebed staat in de mannelijke vorm; indien U het voor een dochter wil bidden, kunt U het nummer 966bis gebruiken.

966. TOEWIJDING VAN MIJN KIND AAN AARTSENGEL MICHAEL

(versie voor een zoon)

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Michaël, Kroonprins van het Hemels Hof en aanvoerder van Gods strijdende engelen,
Aan U gaf God de macht om de Hemel te zuiveren van de opstandige engelen, die later als duivels de zonde in de wereld hebben gebracht.
In de allerheiligste Namen van Jezus en Maria smeek ik om de volle ontplooiing van Uw macht in mijn kind (.....naam), dat ik vanaf nu voor altijd onder Uw bescherming wil stellen.
Ik smeek U, wil zijn hart zuiveren van alle sporen van opstandigheid, ontevredenheid, onhandelbaarheid, onzuiverheid en afwijkend gedrag die door duistere krachten in hem zijn gezaaid.
Wil hem voortaan dag en nacht terzijde staan in elke bekoring, opdat hij nog slechts voor het goede zou kiezen.
Overwin in hem alles wat hem opnieuw kan aanzetten tot kwaad.
Wil uit zijn omgeving en relaties alle invloeden van onzuiverheid en duisternis verdrijven.
Wil hem de kracht, de moed en het inzicht bekomen om te breken met elke slechte gewoonte die de ziel kan schaden, en wil hem begeleiden op al zijn wegen, opdat hij slechts het Ware Licht zou volgen en geen andere werken meer zou doen dan deze waartoe hij door Gods Geest is geroepen.
Om deze gunsten smeek ik U, o Prins der engelen, omdat ik, zoals Uzelf, dienares wil zijn van Uw machtige Meesteres, Maria, de Koningin der Hemelen en Schrik der duivelen.

966bis. TOEWIJDING VAN MIJN KIND AAN AARTSENGEL MICHAEL

(versie voor een dochter)

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Michaël, Kroonprins van het Hemels Hof en aanvoerder van Gods strijdende engelen,
Aan U gaf God de macht om de Hemel te zuiveren van de opstandige engelen, die later als duivels de zonde in de wereld hebben gebracht.
In de allerheiligste Namen van Jezus en Maria smeek ik om de volle ontplooiing van Uw macht in mijn kind (.....naam), dat ik vanaf nu voor altijd onder Uw bescherming wil stellen.
Ik smeek U, wil haar hart zuiveren van alle sporen van opstandigheid, ontevredenheid, onhandelbaarheid, onzuiverheid en afwijkend gedrag die door duistere krachten in haar zijn gezaaid.
Wil haar voortaan dag en nacht terzijde staan in elke bekoring, opdat zij nog slechts voor het goede zou kiezen.
Overwin in haar alles wat haar opnieuw kan aanzetten tot kwaad.
Wil uit haar omgeving en relaties alle invloeden van onzuiverheid en duisternis verdrijven.
Wil haar de kracht, de moed en het inzicht bekomen om te breken met elke slechte gewoonte die de ziel kan schaden, en wil haar begeleiden op al haar wegen, opdat zij slechts het Ware Licht zou volgen en geen andere werken meer zou doen dan deze waartoe zij door Gods Geest is geroepen.
Om deze gunsten smeek ik U, o Prins der engelen, omdat ik, zoals Uzelf, dienares wil zijn van Uw machtige Meesteres, Maria, de Koningin der Hemelen en Schrik der duivelen.


www.maria-domina-animarum.net

967. AVONDOFFERANDE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Moeder en Meesteres van mijn hele wezen,
Mag ik de voorbije dag begraven in Uw Hart.
Wil hem voor mij bewaren als onderpand voor mijn Eeuwig Heil en voor het Heil van vele zielen.
Ik geef U alles wat vandaag op mij is afgekomen, wat in mij heeft geleefd en nog leeft, en wat van mij is uitgegaan, opdat U dit alles zou heiligen tot vruchtbare bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Werken in mij.
O Koningin van mijn hart, vervul mij nu met Uw Hemelse Vrede en vestig Uw troon in mij, opdat niets mij deze nacht kan schaden, en ik morgen de nieuwe dag moge begroeten als een nieuwe kans om U te dienen met de offerande van mijn hele wezen aan U.


www.maria-domina-animarum.net

968. GEBED TOT VERZOENING IN HET VERBORGENE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Vrede en allermachtigste Middelares bij Gods Gerechtigheid,
Met een rouwmoedig hart werp ik mij voor U neer om U de offerande te brengen van al mijn hartenpijn, al mijn verdriet en mijn diepste berouw over elk ogenblik van mijn leven waarin ik een medeschepsel pijn heb gedaan in hart, geest of lichaam.
Met U als getuige wil ik mij in het diepste van mijn hart verzoenen met elke ziel die mij pijn of schade heeft berokkend, en wil ik van harte vergeven aan elke ziel die op welke wijze dan ook jegens mij heeft misdaan.
In het verborgene van mijn hart smeek ik U om vergeving voor al mijn misstappen, ongevoeligheden, onverschilligheden, gebrek aan Liefde en/of medeleven en al mijn zonden jegens een medeschepsel in woorden en daden, in gedachten en gevoelens, in nalatigheden of in stilzwijgen.
Wil ook de harten van hen jegens wie ik ooit heb misdaan, in het verborgene raken, opdat ook zij bereid mogen zijn om mij te vergeven.
Opdat mijn ziel in het reine moge komen met God, met mijn medeschepselen en met zichzelf, en gezuiverd moge worden van de uitwerkingen die elke fout in mijn hart, geest en ziel kan hebben achtergelaten, bied ik U mijn oprecht berouw en alle pijn die ik heb geleden om alle negativiteit die tussen mij en andere schepselen heeft bestaan. Moge deze offerande mij van alle schuld bevrijden, elk wezen dat ooit door mijn schuld heeft geleden de Ware Vrede en het Ware Geluk brengen, en mij de genade bekomen van het vinden van wegen tot goedmaking, hetzij jegens het benadeeld schepsel hetzij jegens God Die de Eigenaar is van alle schepselen.
In dit berouw, en in dit verlangen tot goedmaking en verzoening tot over de grenzen van de dood heen, wil ik leven en sterven.
Moge ik, door Uw leiding, voor elk wezen dat mijn levensweg kruist, voortaan een positief verschil maken en een bron zijn van niets anders dan Geluk en vreugde.


www.maria-domina-animarum.net

969. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING UIT MIJN DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde,
Wil Uzelf totaal in mij uitstorten, nu ik mij in Uw Hart kom begraven, opdat in mijn ziel de heiligheid moge ontluiken waartoe zij is geroepen.
U Die de macht hebt om mij te maken tot een tempel van Licht, verhef U nu van Uw troon, opdat uit mij alle duisternis moge vluchten.
Verzegel de poorten van mijn hart, mijn geest, mijn mond en mijn zintuigen, opdat in mij niets meer moge binnentreden noch iets van mij moge uitgaan dat niet eerst is bekleed met Uw Hemels Licht.
Open de ogen van mijn ziel voor mijn eigen zwakheden, en schenk mij Uw kracht om ze te ontwortelen door de macht van een heilige en volhardende Liefde.
Wil Uw leven in mij verderzetten, o welriekende Hemelse Bloem, opdat de geur van Uw volmaakte heiligheid mijn onreinheid en mijn vatbaarheid voor alle bekoring moge doordringen, en ik bezeten moge worden van het vurigste verlangen om op U te gelijken.
Moge elk spoor van zonde, dwaling, verblinding en onverschilligheid uit mijn verleden weggespoeld worden in de Tranen die U ook om mij hebt gestort, opdat de bodem van mijn ziel rein en vruchtbaar moge worden en blijven, want ik wil een ware vrucht zijn van de Koningin van het Goddelijk Licht.


www.maria-domina-animarum.net

970. AVONDTOEWIJDING MET LOFPRIJZING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn lieve Moeder en eeuwige Meesteres,
Nu de avond is aangebroken, kom ik de voorbije dag aan Uw voeten neerleggen.
Ik begraaf in de allerheiligste grond van Uw Hart alles wat deze dag mijn levensweg vorm heeft gegeven, alle gedragingen en woorden waarmee ik op de Beschikkingen van Gods Voorzienigheid heb gereageerd, en al mijn gedachten, gevoelens en verlangens van deze dag.
Wil over dit alles heersen, en mij de genaden en de vergeving bekomen die ik nodig heb om U in heiligheid te dienen tot en met het uur van mijn dood.
O mijn machtige Meesteres, ik verheerlijk Uw macht over mij.
Beschik over mij, want mij geschiede naar Uw woord.
Moge Uw Wil voor altijd mijn enige wet zijn, want Uw Wil is één met deze van God.
Ik prijs U, Maria, hoogstverheven Koningin en allermachtigste Meesteres van alle zielen. Wil mij opnemen in de geborgenheid van Uw macht en Uw Glorie, opdat ik ook morgen totaal van U moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

971. WEEK VAN EERHERSTEL AAN HET HEMELS HOF VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

MAANDAG – Zielen in het Vagevuur

Lieve Moeder Maria,
Vandaag wil ik via Uw gezegend Hart eerherstel brengen voor alle zonden die de mensheid doorheen alle eeuwen heeft bedreven en nog bedrijft, en die voor vele zielen de noodzaak scheppen tot loutering in het vagevuur.
Mogen door mijn gebed en de macht van Uw tussenkomst zielen uit het vagevuur bevrijd worden om in het Paradijs binnen te treden, tot grote vreugde van hun Schepper en van het hele Hemels Hof.
3 x Weesgegroet Maria...

DINSDAG - Engelen

Lieve Moeder Maria,
Vandaag wil ik via Uw gezegend Hart eerbetoon en eerherstel brengen aan de koren der engelen, voor alle heiligschennissen die jegens hen worden bedreven, en als dank voor alle werken die zij in opdracht van God en van U ten bate van de mensheid volbrengen.
Mogen zij ook vandaag de zielen beschermen en begeleiden tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.
3 x Weesgegroet Maria...

WOENSDAG – Heilige Jozef

Lieve Moeder Maria,
Vandaag wil ik via Uw gezegend Hart eerbetoon en eerherstel brengen aan de Heilige Jozef.
Moge hij mij bijstaan in alle praktische noden en situaties van het dagelijks leven, mij begeleiden op de weg naar de volkomen toewijding, en al mijn relaties heiligen opdat mijn hele leven een voorbeeld moge zijn voor de gesteldheden van de Heilige Familie van Nazareth.
3 x Weesgegroet Maria...

DONDERDAG – Heilige Sacramenten en Jezus in de Hof van Olijven

Lieve Moeder Maria,
Vandaag wil ik via Uw gezegend Hart eerherstel brengen voor alle heiligschennissen ten aanzien van de Heilige Sacramenten en voor alle uitingen van modernisme in de Kerk van Christus, en eerbetoon brengen aan het Lijden van Jezus in Hart en geest in de Hof van Gethsemani.
Wil mij inzicht schenken in mijn zwakheden en kracht om ze te bestrijden, want omwille van de verleidbaarheden van de menselijke natuur heeft Jezus de kelk van bitterheid gedronken.
3 x Weesgegroet Maria...

VRIJDAG – Lijdende Jezus en het Heilig Kruis

Lieve Moeder Maria,
Vandaag wil ik via Uw gezegend Hart eerbetoon en eerherstel brengen aan de lijdende en gekruisigde Jezus en aan het Heilig Kruis.
Wil alle zonden, dwalingen en nalatigheden van mijn hele leven met Jezus laten kruisigen tot mijn Verlossing, en mijn hele wezen besprenkelen met Zijn Bloed tot mijn heiliging.
Wil het Kruis van Christus in mijn ziel branden als onuitwisbaar teken tegen de duisternis en als een schild tegen alle kwaad en alle bekoring.
3 x Weesgegroet Maria...

ZATERDAG – Onbevlekt Hart van Maria

Lieve Moeder Maria,
Vandaag wil ik eerbetoon en eerherstel brengen aan Uw Smartvol en Onbevlekt Hart.
Ik wijd mijzelf en mijn hele leven aan U toe tot goedmaking van alle heiligschennissen tegen U en als een eeuwigdurende akt van Liefde tot U.
Wil mijn hele leven, al mijn handelingen, woorden, gedachten en gevoelens beheersen, en mij omvormen tot Uw beeld en gelijkenis, tot bespoediging van de voltooiing van Gods Plan van Heil voor de zielen.
3 x Weesgegroet Maria...

ZONDAG – Allerheiligste Drievuldigheid

Lieve Moeder Maria,
Vandaag wil ik via Uw gezegend Hart eerbetoon en eerherstel brengen aan de Allerheiligste Drievuldigheid.
Moge door Uw onbegrensde macht over mijn hele wezen en mijn hele leven het Verlossingswerk van Jezus in mij voltooid worden en mijn inzicht in Gods Waarheid en Gods Wet volkomen worden.
Leef en heers in mij, opdat ik de kracht en de Liefde moge vinden voor een leven in de volheid van de deugd en de heiligheid, en wil mij in het uur van mijn dood aan de Eeuwige Vader teruggeven als een voltooide vrucht uit het zaad dat Hij geschapen heeft.
3 x Weesgegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

972. GEBED OM TERUGKEER IN HET HART VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder der verdwaalden en Troosteres van de bedroefden,
Mijn ziel is bedrukt, want de wereld is tussen U en mij gekomen en heeft mijn hart versluierd. Hoe vaak toch heb ik de zonnestralen van Uw Liefde niet meer gevoeld doordat wolken de hemel boven mijn levensweg leken te bedekken.
Hoe eenzaam is mijn hart zonder de ervaring van Uw nabijheid, doch niet U hebt mij verlaten, maar ik U. Ik heb het licht voor mijn ogen niet meer gezocht in het Vuur van Uw Liefde, doch in de talrijke dwaallichten der wereld.
O Hemelse Moeder, Haven van herstel voor elke ziel die is getekend door de stormen van het leven. Wanneer in de ziel de haard van het ware Liefdesvuur begint te doven, wordt de ziel zichzelf tot aanstoot.
Verkleumd zoek ik U, opdat het kloppen van Uw verrukkelijk Hart in mij opnieuw de haard moge aansteken die mijn hart verwarmde toen ik U volkomen toebehoorde.
Zie, mijn Hemelse Toevlucht, ik verlang ernaar, in U te verzinken om van U doordrongen te worden en nooit meer van U los te komen, want in U zijn de Ware Vrede en het Ware Geluk op mijn levensweg, die ik nu voorgoed voor U openspreid. Leef en heers in mij, opdat ik in U geborgen moge blijven.


www.maria-domina-animarum.net

973. GEBED TOT AARTSENGEL GABRIEL OM ZUIVERE COMMUNICATIE

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Gabriël, die door de overbrenging van Gods Woord aan de Allerheiligste Maagd Maria de brug hebt geslagen naar het Nieuw Verbond tussen God en de zielen,
Kom mij te hulp in alle contacten met mijn medemens.
Ontplooi toch de gaven die God U heeft geschonken, telkens mijn ziel de ziel van mijn medemens ontmoet.
Mogen door Uw tussenkomst al mijn woorden zijn als woorden door God Zelf gesproken, en moge mijn hart zich voor mijn medemens openen met de zuiverheid en Liefde van Maria toen Zij Gods woord uit Uw mond vernam.
O Boodschapper tussen God en de Koningin van al het geschapene, zuiver elke stroom van woorden en elke andere vorm van communicatie tussen mijzelf en andere zielen in alle richtingen, opdat deze vrij moge zijn van alle kwaadwilligheid, van elke ondeugd, van elke onzuiverheid, van kwetsende woorden en van elke mogelijke bron van onbegrip en misverstand.
Moge alle communicatie die op mij afkomt of van mij uitgaat, draagster zijn van Gods Licht, en Heil en zegen brengen over alle zielen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande Akte van Eerherstel is geïnspireerd als een gebed tot goedmaking jegens de Goddelijke Gerechtigheid in verband met de zware zondeschuld die aan de Schepping wordt nagelaten door de zielen die zichzelf voor de eeuwigheid verdoemen en dus hun zonden niet kunnen uitboeten in het vagevuur. Het betreft de vele zielen die zware zonden bedrijven, deze niet biechten en er geen berouw over ervaren, en op grond hiervan na hun leven op aarde naar de eeuwigdurende duisternis verwezen worden. Het gebed houdt verband met de Openbaring die Maria als de 'Meesteres van alle zielen' gaf op vrijdag 6 juli 2007.

974. AKTE VAN EERHERSTEL VOOR NOOIT GEBIECHTE ZONDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Brug tussen de zielen en God,
In antwoord op de grenzeloze Liefde van de Allerheiligste Drievuldigheid geef ik U mijn rouwmoedigheid over alle zonden en tekortkomingen, dwalingen en misleidingen van mijn hele leven.
Wil mijn berouw en alle Liefde van mijn hart samen met Uw oneindige verdiensten en met de oneindige verdiensten van de lijdende Jezus aanbieden aan de Goddelijke Gerechtigheid, tot vergoeding voor de zielen die dagelijks voor eeuwig verloren gaan.
Voor de onmetelijke zondeschuld waardoor talloze zielen zichzelf voor eeuwig verdoemen, o God, vergeef ons.
Voor de zware last van alle nooit gebiechte zonden van de hele mensheid van alle tijden, o God, vergeef ons.
Voor de steeds groeiende berg van zonden die de hele Schepping ontwrichten en Gods Werken en Plannen ondermijnen, o God, vergeef ons.
O eeuwige Moeder van Smarten, mogen Uw Tranen en het Bloed van Christus de wereld reinigen van het slijk van de zonden van alle eeuwen, en de hele Schepping bevrijden van de vacht der duisternis die haar verstikt, opdat het Licht van Gods Liefde alle harten moge ontvlammen.
Wil mij voortaan vrijwaren van alle zonde, opdat Gods Barmhartigheid gewekt moge worden, en de zware verwonding van Zijn Gerechtigheid moge genezen tot Heil en bekering van velen, en de poorten der hel gesloten mogen worden tot verheerlijking van het Goddelijk Licht.


www.maria-domina-animarum.net

Elke belijdende en biddende christen heeft buren die God uit hun leven hebben verbannen of voor Hem geen plaats in hun leven inruimen. Onderstaand gebed is bedoeld om te worden verricht voor de redding van deze ongelukkige zielen. Bid het af en toe, bijvoorbeeld in de vorm van geregeld vernieuwde novenen. Dit vormt één van de mooiste akten van naastenliefde die U kunt verrichten, en één van de beste middelen om Gods Rijk over de zielen te helpen uitbreiden en de greep van de satan op de mensheid te helpen verminderen. Er is niets op tegen om dit gebed bijvoorbeeld ook te gebruiken tot redding van Uw familieleden. In dat geval vervangt U het woord 'buren' gewoon door 'familieleden'.

975. GEBED TOT REDDING VAN MIJN BUREN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van Hemel en aarde en Moeder van alle mensen,
Als een akt van naastenliefde breng ik U de offerande van al mijn buren die zich van God hebben afgekeerd.
In hun plaats smeek ik U, hen vergiffenis te bekomen voor al hun nooit gebiechte zonden, fouten, nalatigheden, dwalingen en heiligschennissen.
In hun plaats smeek ik U om uitstorting van het Allerheiligste Bloed van Jezus en van Uw Tranen over hun zielen, tot bevrijding uit de duisternis.
In hun plaats breng ik U de offerande van alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van hun hele leven, opdat U deze zou zuiveren.
In hun plaats breng ik U de offerande van alle beproevingen, lasten, pijnen, ziekten en tegenslagen van hun hele leven, tot goedmaking voor elk gebruik van hun vrije wil waardoor zij verder van God zijn afgedwaald.
Ik smeek U om hun bekering, om herkenning en aanvaarding van Gods enige Waarheid, en om het Licht van inzicht in hun eigen gesteldheden van hart en ziel.
Voor al deze zielen smeek ik U om de genade van aanvaarding van alle beschikkingen van Gods Voorzienigheid op hun verdere levensweg, de genade van de ervaring van de Ware Liefde vanaf dit uur tot en met het uur van hun dood, en de genade van hun redding voor het Eeuwig Leven.


www.maria-domina-animarum.net

976. SMEEKGEBED OM OPSTANDING UIT DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Hoop van de verdrukten,
Naar U zoekt mijn hart, dat gebroken is als een bloem onder de stormen der bekoringen.
De duisternis van de zonde zoekt mij te omhullen, want mijn zwakheden verdringen mijn ziel van de wegen van het Licht.
Mijn hart weent, want het besef van mijn schuld heeft de zon in mij doen ondergaan, en in mij wankelt alle hoop op een nieuwe dageraad.
Welke afschuw koestert mijn hart voor zichzelf, want het heeft de Liefde verloochend.
Hoe besmeurd voelt zich mijn ziel, want zij heeft haar Hemelse reinheid, de bruidsschat van haar Schepper, verraden.
Hoe onwaardig lijkt mijn wil, want hij heeft de duisternis gediend.
Hoor toch, o tedere Moeder, de verzuchtingen van mijn hart dat rouwt om zijn dwaling, en dat smacht naar de opstanding uit de nacht van zijn gemoed.
Wil mijn wonden genezen, opdat mijn hart zich opnieuw moge verheugen in het Licht van de Ware Liefde.
Schenk mij kracht en weerstand tegen alle verleiding, die de zon van het Heil verduistert.
O Toevlucht der zondaars, richt mij toch op, opdat mijn ziel het stof van de wereld van zich moge afschudden als een getuigenis tegen de zonde, want op U wil ik gelijken, voor U wil ik leven, en uit U wil ik herboren worden onder een zon die nooit meer ondergaat.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is bedoeld als een belijdenis die elke ochtend tot God kan worden gericht opdat de ziel de hoogste begeleiding moge ontvangen voor een dag in heiligheid.

977. AKTE VAN VERLANGEN VOOR DE NIEUWE DAG

(Myriam van Nazareth)

O mijn God, mijn Schepper, Verlosser en Heiligmaker,
In het teken van het Kruis verlang ik naar Uw bijstand voor deze nieuwe dag, opdat het stukje van mijn levensweg dat vandaag voor mij is beschikt, mij waarlijk dichter bij U moge brengen.
Eeuwige Vader, brand in mij het bewustzijn dat ik slechts leef om Uw Werken te doen.
Jezus Christus, doop al mijn lijden en beproevingen in Uw Bloed, opdat zij mij waarlijk Verlossing mogen brengen.
O Heilige Geest, open mijn hart voor Gods Waarheid en voor mijn ware roeping, opdat ik slechts het Goddelijk Licht zou volgen.
Allerheiligste Maagd Maria, beheers al mijn doen en laten, al mijn woorden, al mijn gedachten, gevoelens en verlangens en mijn vrije wil, opdat ik onder Uw heerschappij moge leven in heiligheid.
Heilige Aartsengel Michaël, bescherm mij vandaag tegen alle kwaad.
Heilige Aartsengel Rafaël, bekom mijn lichaam de kracht om Gods Plan te dienen in totale zelfverloochening.
Heilige Aartsengel Gabriël, open mijn hart voor alle woorden en tekenen van Gods Geest.
Mijn heilige engelbewaarder, wees mijn gids op de wegen van het Eeuwig Heil, en wil verhinderen dat ik dwaalwegen zou betreden.
Geliefde engelen en heiligen, maak mij en alle zielen tot erfgenamen van Uw gebeden en verdiensten, opdat wij vandaag sterk mogen zijn tegen alle bekoring en misleiding, en ons hele wezen verteerd moge worden door het ene verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is ingegeven om te worden verricht in aanloop naar elke Heilige Eucharistie toe, teneinde Jezus waarlijk in zich te kunnen opnemen.

978. UITNODIGING AAN JEZUS IN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, Messias van God, Rabbi van Nazareth,
Ik stel U het nederig huis van mijn ziel ter beschikking, en smeek U, wil vandaag bij mij te gast zijn om U te verzadigen aan de tafel van mijn hart, die door Uw allerheiligste Moeder is bekleed.
Zie, ik geef U alles wat ik heb, want ik heb het van Uw Vader gekregen.
Ik geef U de vruchten uit de boomgaard van mijn ziel, en de wijn van mijn Liefde.
Wil Uzelf totaal in mij uitstorten, opdat mijn armoede verzadigd moge worden en ik het voedsel moge eten dat Goddelijk Leven brengt.
Verlangend open ik voor U de deur van mijn hart, opdat U mijn armzalig huis zou verrijken met Uw Tegenwoordigheid, en U in de bodem van mijn ziel het zaad zou uitstrooien van de boom die in mij de vruchten der Verlossing zal voortbrengen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is reeds geschreven in de nazomer van 2004 en was oorspronkelijk bedoeld als persoonlijk gebed in het kader van Myriams opdrachten in dienst van de Allerheiligste Maagd Maria, Die het nu in een lichtjes aangepaste vorm laat opnemen in de verzameling van 'openbare' gebeden, opdat elke ziel het zou kunnen gebruiken volgens haar eigen noden.

979. SMEEKGEBED TOT AARTSENGEL GABRIEL
OM BEGELEIDING IN MIJN LEVENSTAAK

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Gabriël,
Wil de poort van mijn ziel zuiveren en bewaken, opdat ik geen andere woorden zou horen dan deze van mijn Hemelse Meesteres.
Wil mijn hele wezen totaal op God richten, opdat de volheid van Zijn Liefde en genade mijn hart moge vervullen tot Heil van mijn lijdende medemens, en mijn smeekbeden voor hen Gods Hart mogen raken.
Wil mijn hart bevrijden van alles wat Gods boodschap aan mij kan verstoren of de vruchten van Zijn Woord uit mij kan wegroven.
Wil nooit mijn ziel verlaten, opdat door Uw tegenwoordigheid mijn fiat en het fiat van mijn Meesteres in mij verenigd mogen worden en blijven als een nimmer dovend Vuur van heiligheid dat zielen verlicht en alle bekoring verbrandt.


www.maria-domina-animarum.net

Ook het onderstaand gebed was oorspronkelijk bedoeld als strikt persoonlijk gebed. Op 18 november 2005 werd het door Maria ingegeven in het kader van Haar Openbaringen als Meesteres van alle zielen. Nu verlangt Zij de opname ervan in de verzameling van de openbare Myriam van Nazareth-gebeden:

980. AKTE VAN TOTALE ZELFVERLOOCHENING JEGENS MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maria, mijn soevereine Meesteres,
Ik behoor U, en U alleen, volkomen toe. Ik lever mijzelf totaal over aan Uw macht om deze dag te leven in Uw welbehagen.
Ik verlang niets anders dan U vandaag te dienen in al mijn doen en laten, in al mijn woorden en in al mijn gedachten, gevoelens en verlangens.
Ik smeek U, volkomen in mij te leven en te heersen.
Wil mij de genade schenken van Uw bevelen.
Ik prijs en dank U voor alles wat het U behaagt, mij te laten ondergaan, omdat ik slechts leef om U te dienen.
Breek mijn wil, o mijn Meesteres, opdat ik vandaag totaal en onverdeeld Uw bezit en eigendom zou zijn, en verander elk spoor van verzet in de volmaakte gelukzaligheid van een leven aan Uw voeten.


www.maria-domina-animarum.net

981. TOEWIJDING VAN ALLE ZIELEN AAN MARIA
TOT GRONDVESTING VAN GODS RIJK

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen,
Aan U heeft God absolute macht gegeven over de duisternis, opdat de satan en zijn gevolg, en alle uitingen van het kwaad en de zonde, onder Uw voeten vernederd zouden worden.
Daarom geef ik U de totale offerande van mijzelf, in eenheid met de engelen over wie U de totale beschikking hebt voor de grondvesting van Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde.
Aan Uw voeten leg ik alle mensenzielen, opdat U hen kunt omvormen tot strijders voor Gods Plan, waarover U de leiding hebt gekregen.
Aan Uw voeten leg ik alle zielen uit het vagevuur, opdat zij U prijzen en verheerlijken en Uw overwinning bezingen tot in het uur van hun intrede in het Paradijs.
Aan Uw voeten lever ik alle duivels uit als trofeeën van Uw macht, opdat het Uur van Gods Rijk vervroegd moge worden, want onder Uw voeten zal de macht van de duisternis gebroken worden.
Opdat Uw macht moge schitteren tot aan de verste uithoeken van Gods Schepping, wijd ik U alle zielen toe als dienaren van de Vrouw Die de kop van de satan zal verpletteren.


www.maria-domina-animarum.net

982. AANROEPING TOT MARIA OM ZELFOVERWINNING

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
Laat het Licht stralen in mijn ziel.
Ik smeek U om de genade van zelfkennis, totale reiniging van mijn hart, geest en ziel, en de definitieve overwinning op mijn zwakheden, ondeugden en alle gewoonten die mijn Zielenheil kunnen schaden.


www.maria-domina-animarum.net

983. OFFERANDE VAN DE DUISTERNIS DER ZIELEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
Ik breng U de offerande van alle zwakheden, tekortkomingen, nalatigheden, onheilzame gewoonten, gehechtheden en neigingen tot ondeugd van alle zielen.
Moge op Uw machtige Voorspraak en tussenkomst het Licht van de Heilige Geest de duisternis der zielen doorstralen, opdat zij gereinigd en genezen worden, en zij, vervuld van Goddelijk Licht, mogen worden tot vruchtbare grond waarop het Rijk Gods op aarde gevestigd kan worden.


www.maria-domina-animarum.net

984. KORTE AANROEPING TOT AANVAARDING VAN ALLE KRUISEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Meesteres,
Wek in mij de Liefde van Christus voor het kruis.
Maak mijn lichaam en ziel tot onuitputtelijke bronnen van Leven en Heil voor alle zielen.


www.maria-domina-animarum.net

985. OFFERANDE VAN MIJN VRIJE WIL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van Hemel en aarde,
Aan U Die volmaakt heilig bent, geef ik van nu af tot in het uur van mijn dood de volle beschikking over mijn vrije wil, opdat hij niet langer mij doch U alleen zou toebehoren.
Onderwerp mijn wil en al mijn verlangens aan de Uwe, opdat ik slechts zou doen wat U behaagt, en zou nalaten wat U mishaagt of U niet dient.
Heers totaal over mijn verlangens en behoeften, over mijn zintuigen, mijn gedachten en gevoelens, opdat in mij elke neiging tot zondigen moge sterven.
Beziel al mijn neigingen en gesteldheden met deze van Uw Hart, opdat ik al mijn zwakheden en mijn verleidbaarheid moge overwinnen.
O machtige Meesteres van mijn ziel, wees de Meesteres van alles wat op mij afkomt, alles wat in mij leeft en alles wat van mij uitgaat, opdat mijn lot totaal in Uw handen moge liggen, en mijn eigen wil niet langer mijn grootste vijand zou zijn.
Wees vanaf dit uur de enige Meesteres van mijn wil, opdat ik de duisternis der bekoringen niet meer zou hoeven te vrezen, want voor U vlucht elke duistere kracht en elke zondige neiging.
O Maria, wil mij vervullen met Uw volmaakte Liefde, opdat ik de kracht, de moed en de wil moge bezitten om voor niets anders te leven dan voor de verwezenlijking van Gods Plannen.


www.maria-domina-animarum.net

986. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING
VAN ALLE ZONDESCHULD VAN MIJN LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hoezeer zucht mijn ziel onder de gevolgen van elke struikeling en elke afwijking van mijn levensweg.
Aan U is de macht gegeven om alle onreinheid te louteren, en de ziel te genezen van alles wat haar heeft verwond of verziekt of wat haar nog steeds bezwaart.
Daarom leg ik in de heilige grond van Uw Hart: alle zonden van mijn leven en alle gevolgen ervan voor mijn ziel en voor mijn medeschepselen, al mijn nalatigheden, al mijn dwalingen, alle gevolgen van de zwakheden, gewoonten, neigingen en bekoringen van mijn hele leven, en alle gevolgen van al mijn ondeugden en van elke gelegenheid waarbij ik mijn vrije wil heb gebruikt om het slechte te volgen of het goede te verzuimen.
O Toevlucht der zondaars, Troosteres van de bedroefden en machtige Voorspreekster voor de met schuld beladen ziel, wil al mijn onreinheid opnemen in de Kelk van Uw Onbevlekt Hart, en haar wassen in het Bloed van de Barmhartige Christus, opdat mijn ziel volkomen gezuiverd en bevrijd moge worden.
Wil alle vervuilingen van mijn levensweg schoonwassen met Uw Tranen, en alle dorre meters bezaaien met de bloemen van Uw Voorspraak, want mijn hart heeft de bodem van mijn ziel gedrenkt met de tranen van mijn rouwmoedigheid.
Wil mij totale vergeving bekomen, want ik belijd al mijn dwalingen voor Gods Aanschijn en roep de mantel van Uw vlekkeloze Liefde over hen af.
Wees de volmaakte aanvulling van de armoede van mijn ziel, want ik betreur alles wat mij ooit van God heeft verwijderd en waardoor ik Zijn genade heb beschaamd.
Wil het gelaat van mijn ziel reinigen, opdat ik bij God gerechtvaardigd moge worden, want op U, o Hemelse Dageraad boven mijn levensweg, stel ik al mijn Hoop.


www.maria-domina-animarum.net

987. TOEWIJDING VAN MIJN LIJDEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres en Moeder van de hele mensheid,
Ik geef U al mijn lijden in lichaam en ziel, in hart en geest, opdat het Uw Glorie, Uw luister en Uw macht moge doen schitteren, en ertoe moge bijdragen dat U, bij Goddelijke Volmacht, de krachten der duisternis voorgoed zou overwinnen, tot bevrijding van alle zielen en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed werd ingegeven door de Allerheiligste Maagd Maria met de bedoeling dat de christenen zich aan elkaar zouden sluiten tot een ketting van Licht door elke donderdag dit gebed te verrichten voor het breken van alle modernisme in de Kerk en terugkeer van de Kerk naar de traditionele, door Jezus Zelf ingestelde waarden voor de Eucharistie.
Het is belangrijk, erover te waken dat U vooral op deze wekelijkse gebedsdag Uw beproevingen zonder protest aanvaardt en deze opdraagt als lijden dat de Kerk moet verlossen uit de greep van invloeden die niet verenigbaar zijn met de bedoelingen van Jezus Christus.

988. WEKELIJKS GEBED VOOR WEDEROPBOUW VAN DE KERK VAN CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Kerk en van de Eucharistie,
Ik bied U mijzelf aan in innige toewijding aan U, en geef U de offerande van al mijn beproevingen van deze dag, opdat U mijzelf en al mijn lijden vóór het Hemels Hof zou brengen met deze smeekbede:
Eeuwige Vader, door de oneindige verdiensten van onze Verlosser Jezus Christus en van de Allerheiligste Maagd Maria smeek ik U om bespoediging van de wederopbouw van de ene ware Kerk van Christus zoals U haar hebt bedoeld.
Jezus Christus, ik smeek U om instorting van Uw Goddelijke Liefde in de priesters, opdat zij het Vuur en de moed mogen vinden om de waardigheid van het Heilig Misoffer in ere te herstellen.
Heilige Geest, ik smeek U om de genaden van inzicht, verlichting en inkeer voor alle dwalende priesters en leken.
Heilige Aartsengel Michaël, ik smeek U om de ontworteling van elke invloed van duisternis, dwaling en misleiding binnen de Kerk.
Heilige Aartsengel Rafaël, ik smeek U om genezing van de kanker van alle modernisme in de Kerk van Christus.
Heilige Aartsengel Gabriël, ik smeek U om opening van de harten van alle priesters en leken voor de volheid van Gods Waarheid en de inspiraties van de Heilige Geest.
Alle engelen van God, ik smeek om Uw aanhoudende smekingen bij Gods Barmhartigheid om een grondige zuivering van alle mensenharten, en om Uw tussenkomst voor een spoedige overwinning van Gods Licht in de Kerk.
Heilige priesters van alle eeuwen, ik smeek om Uw onophoudelijke voorspraak voor alle godgewijden van elke rang, opdat zij hun ware roeping mogen herontdekken en al hun handelingen, woorden en bestrevingen mogen wijden aan de voltooiing van het werk waartoe God hen heeft bestemd.
SLOT: 1 x Onze Vader..., 1 x Weesgegroet..., 1 x Eer aan de Vader...


www.maria-domina-animarum.net

989. SMEEKGEBED TOT MARIA OM AANVULLING VAN HET HEILIG MISOFFER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Kerk en Moeder van de Eucharistie,
Ik bied U mijn verlangen aan om met lichaam en ziel door U opgedragen te worden aan de eucharistische Christus als een bijdrage tot het eeuwigdurend Offer van Verlossing voor alle zielen.
Op grond van deze offerande van mijzelf in eenheid met het Heilig Misoffer als vernieuwing van het Offer van het Kruis, smeek ik U, dat U door de macht van Uw Voorspraak en door Uw verdiensten als de Medeverlosseres van de zielen, alle genaden wil aanvullen die ik zou ontberen door elke dwaling, onwaardigheid of minderwaardigheid van de Heilige Eucharistie waaraan ik heb deelgenomen of waaraan ik zal deelnemen.
Wil mij de kracht, de Liefde en het geduld bekomen om te volharden in de aanvaarding van deze beproeving, in het volle vertrouwen dat Gods Uur voor de wedergeboorte van de Kerk van Christus nadert.
Moge mijn verlangen naar eenheid met Jezus en naar een volwaardig eerbetoon aan Zijn Verlossingsoffer, Gods Barmhartigheid over mijn ziel afroepen.


www.maria-domina-animarum.net

990. SMEEKGEBED TOT MARIA, MOEDER VAN HOPELOZE ZAKEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Troosteres van de bedroefden en Zetel van Wijsheid,
God heeft U het beheer gegeven over elke levensweg die zich voor U opent.
Ik smeek U, wil de volheid van Uw macht ontplooien, opdat ik moge ervaren dat U waarlijk de Meesteres van al mijn wegen bent.
Zie mijn gekweld hart. Ik vind geen deur meer naar het licht van de zon.
De weg waarvoor ik heb gekozen omdat hij naar Uw troon voert, is bezaaid met de stenen die het lot vóór mij heeft uitgestrooid.
Uw verkwikkende Liefde lijkt zich te verbergen achter doornen van smart.
Ik vind geen bevrijding meer, want al mijn wegen lopen dood.
Ik vind geen warmte meer, want de winter heerst in mijn hart.
Tot U roept mijn hart vanuit zijn koude, droefheid en duisternis, want slechts U hebt de macht om mij te bevrijden, de Liefde om mij te verwarmen, en de Wijsheid om mij te leiden naar een wedergeboorte.
Daarom smeek ik U om de kracht om mijn lot te dragen tot het uur van mijn bevrijding, het inzicht in de diepe zin van mijn smart, en de sleutel tot een nieuw en zinvol leven in Uw dienst.
Aanvaard, o Hemelse Moeder, alle pijnen van mijn hart, als onderpand voor de genade van de Ware Hoop en een vermogen om Liefde te geven tot het uiterste toe, want slechts de Liefde brengt Gods Lente terug in kwijnende harten.


www.maria-domina-animarum.net

991. SMEEKGEBED TOT MARIA, TOEVLUCHT VOOR MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van al het geschapene,
God heeft mijn ziel geschapen als een paradijs dat herinnert aan Zijn Glorie.
Tot U, de levende Verheerlijking van Gods almacht, smeek ik daarom:
Wil mij vergeving bekomen voor elke schending die mijn handen, mijn hart of mijn mond door zonde of ondeugd aan de schoonheid van dit paradijs hebben toegebracht.
Laat mijn hart bloeien als een lentebloesem, opdat in mijn ziel de belofte van de zomervrucht moge rijpen.
Wees de grond waarin mijn ziel kan uitgroeien tot een boomgaard van Liefde en deugdzaamheid.
Wees in mij de bron van rust en Vrede die mijn bomen laat genezen, want zij zijn zo vaak geknakt onder de stormen der bekoring.
O Koningin van alle zuiverheid, hoezeer lijdt mijn hart onder de herinnering aan elke dwaling en elke uiting van mijn ontrouw jegens de Liefde van de Schepper. Voor U werp ik mij neer om door U herschapen te worden in de toestand die mijn ziel bezat vóór zij de eerste maal de Liefde beschaamde.
Wees mijn heilige toevlucht, mijn oase van Liefde, mijn enige Hoop en het portaal van mijn intrede in de gelukzaligheid van Gods vergeving en van mijn totale reiniging.


www.maria-domina-animarum.net

992. GEBED TOT AARTSENGEL MICHAEL TOT BEVRIJDING VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengel Michaël, Prins van de strijdende engelen,
Wil mij bevrijden van alle aanvallen van het kwaad en van alle valstrikken der duisternis.
U die de satan en alle ontrouwe engelen hebt overwonnen en uit de Hemel hebt verdreven, wil hen nu verdrijven uit het heiligdom van mijn ziel, opdat ik rein moge worden.
Bevrijd mij met Uw engelen van elke bron van ontrouw jegens God, opdat ik met heel mijn wezen en leven ten dienste moge staan van de grondvesting van Gods Rijk in de zielen.


www.maria-domina-animarum.net

993. VERBOND VAN HEIL MET DE ZIELEN UIT HET VAGEVUUR

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen en Middelares van alle Genaden,
U hebt Uw hele leven gewijd aan de bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
In Uw navolging verlang ik zo vurig dat het Rijk van Liefde en Vrede dat God aan de zielen heeft beloofd, in alle harten wortel moge schieten.
Daarom smeek ik U dat het de mensheid moge worden vergund dat alle zielen in het vagevuur vandaag een uur van hun louterend lijden zouden toevertrouwen aan de allerheiligste Kelk van Uw Hart, tot bespoediging van de eindoverwinning van het Licht over de duisternis.
In ruil voor dit offer wil ik vandaag een versterving brengen tot Uw eer en voor de bevrijding van zielen uit het oord van loutering, en zeg ik:
3 x Wees gegroet Maria...


www.maria-domina-animarum.net

994. TOEWIJDING VAN DE VOORBIJE DAG/NACHT AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Meesteres van mijn hele wezen,
Ik leg de voorbije dag/nacht in Uw handen, en smeek U dat U hem voor eeuwig in de hoogheilige grond van Uw Hart wil begraven, opdat mijn geest er niet meer naar terug kan keren.
Wil hem zuiveren en voor mij bewaren, opdat hij op de dag van mijn oordeel voor mij een bron van Hemelse rozen moge zijn, want alles wat in U is opgenomen, ademt de verrukkingen van het Paradijs.
Ik geef U eveneens elk ogenblik van mijn verleden dat ik U nooit eerder heb gegeven, opdat mijn hele leven Uw bezit en eigendom moge zijn, en alles wat ik ooit heb gedaan, gedacht, gevoeld, gezegd en verlangd, een alomvattend offer moge worden tot mijn Eeuwig Heil en het Eeuwig Heil van vele zielen. Ik smeek U, o allerheiligste der zielen, schrijf Uw Naam op elke meter van mijn levensweg, elke dag en elke nacht tot in het uur van mijn dood.


www.maria-domina-animarum.net

995. AKTE VAN DANK TOT DE HEILIGE GEEST NA DE BIECHT

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, schitterend Licht dat de hele Schepping doorstraalt,
Aanvaard mijn nederige dank, omdat U mij naar de Troon van Gods Barmhartigheid hebt geleid.
Aanvaard mijn nederige dank, omdat U mijn ziel voor mijzelf hebt ontsloten.
Aanvaard mijn nederige dank, omdat U mij de moed hebt gegeven om mijn hart te openen en mijn duisternis te belijden.
Aanvaard mijn nederige dank, omdat U voor mij nieuwe wegen hebt geopend.
Aanvaard mijn nederige dank, omdat U het Licht van mijn leven wilt zijn en de vrucht van de Wijsheid ook voor mij zult laten rijpen in het Vuur van Uw Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

996. NOVEENGEBED TOT DE AARTSENGELEN
TOT UITZUIVERING VAN MIJN LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Aartsengelen, Prinsen van het Hemels Hof,
Ik vertrouw mijn hele wezen aan U toe, opdat Uw Werken van Licht in mij het vermogen zouden wekken om mijn roeping als kind van God te voltooien.
Heilige Aartsengel Michaël, ik vertrouw U de bescherming en het Heil van mijn ziel toe.
Verdedig mij tegen alle duistere invloeden die mijn Zielenheil kunnen bedreigen, en tegen alle aanvallen van duistere krachten tegen mijn ziel, mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn wil.
Bescherm mij in elke bedreiging naar lichaam en geest, tegen elke situatie van geweld, en de schadelijke gevolgen ervan voor mijzelf en mijn dierbaren.
Maak mij sterk in de strijd voor de overwinning van het Licht over de duisternis in mijn leven.
Heilige Aartsengel Rafaël, ik vertrouw U de begeleiding van mijn lichaam en geest toe.
Ondersteun mij in alle ziekte, lijden, vermoeidheid en lichamelijke zwakheid, en in elk lichamelijk onvermogen om een taak of plicht te volbrengen.
Help mij, mijn lichaam op de juiste wijze in dienst te stellen van Gods Heilsplan.
Genees mij van elke slechte gewoonte, van elke verslaving, van elke neiging tot onkuisheid, van elke pijnlijke herinnering, van alle geestelijke verwarring, onrust in de geest, twijfels en onzekerheden, en van elke neiging tot neerslachtigheid, moedeloosheid of wanhoop, en van alles wat in mijn leven verziekt is geraakt.
Wil mij bevrijden van elke neiging tot overmatig verstandelijk redeneren en analyseren, en help mij, mijn geest te gebruiken voor de dienst aan Gods enige Waarheid en de verwezenlijking van Gods Werken en Plannen in en door mij.
Heilige Aartsengel Gabriël, ik vertrouw U de begeleiding van mijn hart toe.
Zuiver mijn hart, opdat ik mij volkomen kan openen voor alle contact met God en met Maria. Wil een nieuwe brug bouwen waarover ik naar God toe kan gaan.
Genees mij van alle lauwheid in het gebed, en wek in mij een diepe, zuivere devotie en een vurige Liefde die mij boven mijzelf kan laten uitstijgen.
Leer mij, alles wat Goddelijk is, zuiver aan te voelen, en Hemelse inspiraties te ontvangen en te begrijpen zoals zij bedoeld zijn.
Wil al mijn gebeden, smekingen en dienstbetoon aan God en aan Maria zuiveren en ze met Vuur aan mijn God en aan mijn Koningin overbrengen.
Help mij, mijn toewijding aan Maria te verdiepen.
Bevorder de zuivere communicatie tussen mijn medeschepselen en mijzelf, door alle harten te zuiveren en op elkaar in te stellen. Wil mijn relaties zuiveren van alle onvrede, onverschilligheid, onverzoenlijkheid, onenigheid, wrok, onvermogen om te vergeven, en bitterheid.
Help mij, mijn levenslot en elke beproeving op mijn levensweg te aanvaarden en nieuwe vreugde in het leven te vinden.
Help mij, mij van wereldse invloeden te onthechten en mij te zuiveren van elke neiging tot materialisme en overmatige aandacht voor de dingen der wereld.
O drievoudige glorie van de koren der engelen, wees elke dag de bronnen waaraan ik kan drinken en waarin ik mij kan reinigen voor een leven van Heil.


www.maria-domina-animarum.net

997. SMEKING TOT DE HEILIGE GEEST
TOT ONTSLUITING VAN MIJN DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Geest, Drager van het Goddelijk Licht,
In mijn hoogste nood smeek ik U, erbarm U over mijn hart, dat opgesloten zit in een kerker van duisternis.
Mijn ziel is een onbekende voor mij, want de beproevingen op mijn levensweg hebben mij weggeleid van het Licht dat ooit mijn hart verblijdde.
O Geest van Troost en Vuur, ontsluit mij voor mijzelf en open de ramen van mijn ziel, opdat zij niet langer zou verstikken.
Wees voor mij de opgaande zon, opdat ik opnieuw de bloemen moge vinden die Maria, Uw Hemelse Bruid, langsheen mijn levensweg heeft gezaaid.
O schenk mij opnieuw de vreugde van het leven in Gods dienst, opdat ik moge weten waarvoor ik werkelijk leef, en mijn kruis mij moge voeren naar het Ware Geluk.


www.maria-domina-animarum.net

Aanroeping tot Maria als Meesteres van alle zielen

De Heilige Maagd spoort de christenen van de Laatste Tijden ertoe aan, veelvuldig gebruik te maken van de volgende aanroeping:

MARIA, machtige Meesteres van alle zielen,
ik vertrouw op U

"Het is Gods Wil dat Ik in dit uur aan de mensheid bekend word als de Meesteres van alle zielen. (...) Als Meesteres van alle zielen zal de oneindige macht geopenbaard worden die God Mij over de zielen heeft gegeven en waardoor Ik het Spiegelbeeld van God zal zijn in de harten. Ik regeer de harten die Mij volkomen toegewijd zijn". (Openbaring van MARIA aan Myriam van Nazareth op 26 november 2005)

"Zeg aan de zielen dat, telkens zij Mij met Liefde en de diepste verering aanroepen als machtige Meesteres van alle zielen, Ik de duivel gebied om aan Mijn voeten neer te knielen". (Openbaring van MARIA aan Myriam van Nazareth op 11 december 2005)

998. STORMGEBED TOT MARIA, MEESTERES OVER ALLE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Hemelse Koningin en Meesteres over al het geschapene, Die door God bent bekleed met de volheid van de macht over alle duivelen en over elke duistere kracht, in mijn beklemming lever ik mij totaal aan U over.
O Onbevlekte Ontvangenis, breek in mij elke bekoring.
O Medeverlosseres naast Christus, reinig mij van elk spoor van de zonde.
O Schrik der duivelen, ik smeek U om de uitoefening van Uw vreeswekkende macht over elke duistere kracht die mij bedreigt.
Allermachtigste Meesteres, wil de duivelen die mij kwellen, ontmoedigen, mijn geest in onrust brengen, mij beroven van alle Vrede, mij verlammen in de strikken van angst, vrees en negatieve gesteldheden, en mij geleiden naar zonde en ondeugd, bevelen om zich aan Uw voeten neer te werpen om door U gestraft en vernederd te worden. Wil hen bevelen, Uw macht over hen te prijzen en te verheerlijken, en aan Uw voeten geknield te belijden dat U hun Meesteres bent.
Tot algehele bevrijding wijd ik mij totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan U toe, en belijd ik met alle engelen en heiligen Uw onbegrensde en verpletterende macht over alle duivelen en over al hun plannen en werken.
O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, bescherm mij.
O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, bevrijd mij.
O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, heers over mij en mijn leven.
O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, heers over alle duisternis.


Bij het ontstaan van bovenstaand gebed sprak MARIA:

"Aan elke ziel die dit bevrijdingsgebed tot Mij richt met oprechte Liefde en in diep vertrouwen, beloof Ik bevrijding uit de kracht van de satan. Aan elke ziel die het dagelijks tot Mij richt, beloof Ik een snelle groei in alle deugden, want Ik zal er behagen in scheppen, op de levensweg van deze ziel de duivelen te onderwerpen aan de volle uitwerkingen van Mijn macht".

Even na het ontstaan van het gebed stel ik Maria de volgende vraag, waarop Zij het onderstaande antwoord geeft:

Myriam: "Machtige Meesteres, in het gebed wordt U gesmeekt om aan de duivelen te bevelen dat zij Uw macht over hen zouden prijzen en verheerlijken, en aan Uw voeten geknield zouden belijden dat U hun Meesteres bent. Gebeurt dit daadwerkelijk wanneer dit gebed wordt gebeden?"

MARIA: "Het zal gebeuren, telkens het Mij behaagt en voor de duur overeenkomstig Mijn Wil. Ik alleen heb de macht om hierover te beslissen. Wat Ik ook beveel, de betrokken duivelen zullen Mij gehoorzamen, want zij zijn overgeleverd aan Mijn macht. Ik weet dit, en zij weten dit. Telkens dit gebed zal worden gebeden, zullen duivelen sidderen van angst om Mijn beslissing (...) Ik wil dat dit gebed spoedig verspreid en veelvuldig gebruikt wordt. Het zal het uur waarop Mijn voet het serpent voorgoed verplettert, bespoedigen".

Later liet de Hemelse Meesteres aan Haar aanvankelijke uitspraken de volgende opmerking toevoegen:

MARIA: "Ik wil er met klem op wijzen, dat Mijn belofte, zielen op grond van Mijn machtige gebedsbloem 998 te bevrijden uit de werkingen van de satan, zich slechts kan uitwerken volgens de maat waarin de biddende ziel totaal ontvankelijk is voor Mijn werking in haar leven, en bovendien zelf in het eigen hart onvoorwaardelijk en totaal op de zelfverloochenende dienst aan Gods Werken van Liefde is gericht en in alle aspecten van haar leven alle duisternis uit haar innerlijke gesteldheden verlangt te verwijderen.
Bevrijding uit de macht van de duisternis is geen zaak van passief afwachten, een dergelijke bevrijding kan slechts worden voltrokken aan een ziel die zich actief in dienst stelt van het Licht, dit wil zeggen van de Ware Liefde.
Mijn macht over de duisternis, over de duivelen en hun werken en plannen, is onbegrensd, doch op grond van de Goddelijke Wet kan Ik deze macht slechts ten volle ontplooien in de mate waarin de ziel die Mij hierom smeekt, volledig met Mij meewerkt door een hartsgesteldheid die de duisternis niet langer in deze ziel uitnodigt".

De Meesteres van alle zielen stond later tevens toe, Haar volgende uitspraak uit een private Openbaring van 5 oktober 2007 in verband met de effecten van gebed 998 aan te halen. Hierbij moet worden gewezen op het feit dat Zij Haar Myriam omstreeks die tijd in verscheidene visioenen vergunde, te zien hoe Zij in reactie op intense smekingen vanwege mensenzielen die door de duisternis zwaar werden bekoord of aangevallen, de betrokken duivels beval om zich in een stoffelijke gedaante aan Haar voeten op de knieën neer te werpen, waardoor de bekoring of aanval ogenblikkelijk werd gebroken:

MARIA: "Voor een duivel is één minuut aan Mijn voeten geknield een straf die verschrikkelijker is dan duizend jaren in de hel. Begrijp aldus de angst die de duivelen koesteren voor dit gebed".


www.maria-domina-animarum.net

999. GEBED TOT EERHERSTEL AAN MARIA
VOOR DE OPSTAND DER GEVALLEN ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
In naam van alle mensenzielen van alle tijden, en samen met alle engelen die God trouw zijn gebleven, smeek ik U:
Wil alle gevallen engelen bevelen om voor U neer te knielen en Uw heerschappij over hen te belijden.
Moge in deze vernedering van de duivelen aan Uw voeten Gods Meesterwerk worden geprezen en vergoeding worden gebracht voor de wonde die de val van Lucifer aan het Goddelijk Hart heeft toegebracht.
Moge mijn verlangen naar de erkenning van Uw meesterschap over de gevallen engelen Uw macht over hen laten schitteren tot verheerlijking van het Licht dat de duisternis voor eeuwig heeft overwonnen.


www.maria-domina-animarum.net

1000. GEBED OM TERUGVINDING VAN MARIA OP MIJN WEG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder der verdwaalden,
Heb medelijden met mijn zwakheid.
De duisternis der wereld en de nevelen van mijn eigen verblinding, dwalingen en fouten hebben U aan mijn ogen onttrokken.
Mijn hoogmoed heeft mij uit Uw handen weggerukt, want ik ben mijn eigen wegen gegaan.
In mijn diepe nood smeek ik U nu om de gunst, totaal en voor altijd in U te mogen overvloeien, want ik wil geen ogenblik meer zonder U leven.
Neem toch bezit van mijn hele wezen, want ik behoor slechts U toe.
Wil elke neiging in mij die geen draagster is van Hemels Licht, voor U op de knieën dwingen, opdat elke vezel van mijn wezen moge erkennen dat U mijn Meesteres bent.
Zuiver mij toch in de aanblik van Uw Hemelse schoonheid, mijn Meesteres en Moeder, opdat ik een tabernakel van Uw welbehagen moge zijn, en niets in al mijn doen en laten nog ooit Uw inwoning en heerschappij in mij zou belemmeren.
Hoezeer vertrouw ik op U alleen, want zie, reeds vertoont zich de zon van de Hoop aan de horizont van mijn levensweg. Geen verlangen van een hulpeloze ziel blijft in Uw Hart onbeantwoord.
Brand in mijn hart de Hemelse Hoop van Uw ononderbroken Tegenwoordigheid, opdat ik U niet langer naast mij, doch in mij moge weten.