TOTUS TUUS, MARIA !

STORMVIERLUIK TEGEN HET RIJK DER DUISTERNIS OP AARDE

Gebedsbloemen voor de ultieme strijd
tegen het rijk der duisternis op aarde

door de Heilige Maagd Maria geïnspireerd

Myriam van Nazareth

Reeds jarenlang inspireert de Heilige Maagd Maria in Haar alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen aan Myriam onderrichtingen en gebeden die hoofdzakelijk beogen, zielen te leiden naar een vruchtbare totale toewijding van hun hele wezen en elk detail van hun levensweg aan Haar om via deze gouden weg actief mee te werken aan de verwezenlijking van twee grote doelstellingen:

1. de volmaakte vervulling van Gods Basiswet van de Ware Liefde tussen alle schepselen op aarde, de Wet via dewelke God Zijn Heilsplan ten gunste van Zijn Schepping tracht uit te werken;

2. de ontworteling van alle werken en plannen die de duisternis van in den beginne in Gods Schepping tracht te zaaien opdat deze totaal ontwricht, verziekt en waar mogelijk verwoest zou worden, met de bedoeling dat de door God beoogde grondvesting van Zijn Rijk van Ware Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen zou worden verijdeld en de satan definitief zijn eigen rijk van leed, ellende, chaos, ongeluk, onveiligheid, dreiging, verwoesting en dood zou kunnen grondvesten.

De Meesteres van alle zielen roept sedert jaren met de grootste nadruk op tot vereniging van alle mensenzielen om door gerichte bijdragen tot de verwezenlijking van beide bovenvermelde doelstellingen te verhinderen dat de heerschappij van de duisternis over de wereld totaal en onomkeerbaar zou worden.

God heeft aan de mensenzielen de belofte gedaan dat Hij Zijn Werken en Plannen nooit definitief ten prooi zal geven aan de satan, met andere woorden dat de duisternis nooit de totale heerschappij over de Schepping zal verwerven.

God verlangt echter actieve medewerking vanwege de mensenzielen, opdat zij door spontane en volhardende toepassing van zelfverloochenende Liefde jegens al hun medeschepselen én jegens God Zelf en Zijn Werken en Plannen, aan de duisternis zouden tonen dat zij niet de heerschappij van de satan en zijn vruchten van leed en ellende willen, doch de heerschappij van God en Zijn vruchten van Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid.

Precies daarom de volgende vier stormgebeden, via dewelke de Heilige Maagd Maria, de onbevlekt ontvangen Moeder van de Goddelijke Verlosser en Messias Jezus Christus, de zielen wil voorzien van ultieme wapens voor de strijd van het Licht tegen de duisternis, die in deze tijd een absoluut hoogtepunt heeft bereikt. Deze vier gebeden zijn bedoeld als machtige middelen tot bespoediging van de ineenstorting van de macht die de duisternis over de wereld uitoefent. Zolang deze macht door de duisternis – het gebrek aan oprechte en zelfverloochenende Liefde voor ALLE medeschepselen – in talloze mensenharten in stand wordt gehouden, blijft onze wereld ten prooi aan de meest uiteenlopende vormen en uitingen van leed, ellende, chaos, ongeluk, onveiligheid, dreiging en verwoesting.

De Heilige Maagd toont via deze vier gebeden aan dat het rijk dat de satan in de wereld tracht uit te bouwen, moet worden gebroken via vier vormen van offensief vanwege de mensenzielen. Deze vier offensieven geven geen uitdrukking aan een bepaalde volgorde, zij moeten zich gelijktijdig voltrekken.

De eerste vorm van offensief bestaat hierin, dat

de duisternis moet worden beroofd
van haar werktuigen in mensengedaante.

De satan bedient zich voor de vergiftiging en beschadiging van Gods Werken in de Schepping bij voorkeur van de mensenzielen, omdat deze door God zijn geschapen als de kroon op Zijn Werken. God wil Zijn Werken en Plannen van volmaakte Liefde voltrekken in innige samenwerking met de mensenzielen, die worden geschapen en in de wereld worden gestuurd om hun handen, hun mond, hun hart, hun geest en hun wil in dienst van God te stellen.

Talloze mensenzielen worden echter werktuigen van de duisternis, doordat zij hun hartsgesteldheden totaal door de satan laten vergiftigen, zodat zij op de meest uiteenlopende wijzen werken van duisternis volbrengen en daardoor de stroming van de Ware Liefde doorheen de wereld verontreinigen, blokkeren en waar mogelijk volledig onwerkzaam maken. Zij zaaien om zich heen leed en ellende en maken daardoor het leven van alle, of van bepaalde, medeschepselen tot een hel. Via deze zielen grondvest de satan op aarde zijn rijk en zoekt hij alle schepselen onder te dompelen in een levensatmosfeer die een afspiegeling is van de hel. Deze zielen worden daardoor als het ware duivels in mensengedaante.

De Meesteres van alle zielen wijst er sedert vele jaren op, dat elke mensenziel op bepaalde ogenbikken van haar leven bewust of onbewust, gewild of ongewild, werktuig van de duisternis is, door elke toegeving aan inspiraties die, zodra zij navolging krijgen, de stroming van de Liefde naar bepaalde medeschepselen toe kunnen beschadigen, ontwrichten, vergiftigen of helemaal kunnen verwoesten. Sommigen zielen overtreden Gods Wet op kleinere schaal, andere doen dit veelvuldig en/of met zwaardere gevolgen en richten hierdoor veel schade aan.

Het eerste gebed van dit stormvierluik (gebedsbloem 1711) beoogt daarom, dat vooral de zielen die zichzelf door hun wijze van zijn, handelen, denken, voelen en verlangen geregeld en/of in hogere mate tot nuttige dienaren van de satan maken, grondig zouden omkeren, opdat:

  • zij zichzelf niet langer zouden verdoemen;
  • de duisternis haar werken en plannen op aarde (die zijn bedoeld om de wereld te maken tot een afspiegeling van de hel, een oord van leed en ellende) niet langer zou kunnen volbrengen.

De tweede vorm van offensief bestaat hierin, dat

de wereld moet worden verzegeld met het Kruis van Jezus Christus.

Het Kruis van de Christus is bij uitstek het Teken van de definitieve overwinning van God over de macht van de duisternis.

De Heilige Maagd Maria heeft in Haar onderrichtingen doorheen de jaren ten overvloede aangetoond dat de Goddelijke Messias door Zijn Lijden en Zijn Kruisdood de Verlossing van de mensheid uit de eeuwige greep van de duisternis heeft bekomen, doch dat deze Verlossing in elke individuele mensenziel moet worden ontsloten, dit wil zeggen: dat elke mensenziel zelf door haar eigen wijze van zijn, van leven, van denken, voelen en bestreven, het voorbeeld van Jezus Christus zo strikt moet trachten na te leven dat ook zij de Wet van de Ware Liefde in haar eigen leven in een zo hoog mogelijke mate vervult en daardoor aan God laat blijken dat zij spontaan, bewust en volhardend kiest voor het Licht en tegen de duisternis.

Verzegeling van de wereld met het Kruis van de Christus moeten de zielen zich zo voorstellen, dat zij door hun eigen wijze van zijn en leven de macht van het Kruisoffer van Christus over de wereld afroepen. Naarmate méér zielen dit doen, wordt als het ware het Kruis over de hele wereld gelegd als een zegel dat de Schepping steeds minder toegankelijk maakt voor de invloeden vanwege de duisternis.

Dit is wat wordt afgesmeekt via gebedsbloem 1712.

De derde vorm van offensief bestaat hierin, dat

de zielen van God de vervulling afsmeken van de Belofte, dat 'de Vrouw',
de Onbevlekte Ontvangenis, de Heilige Maagd en Moeder van de
mens geworden Goddelijke Verlosser Jezus Christus,
de kop van de satan zal verpletteren

op grond van een hoogheilig verbond met Haar kinderen. Jezus Christus heeft vanop Zijn Kruis 'de Vrouw', Maria, aan alle mensenzielen gegeven, en alle mensenzielen aan Maria. Hij heeft daardoor een onverwoestbaar verbond gegrondvest tussen de Moeder Gods en de mensenzielen. Dit verbond vindt zijn absolute bekroning in het hoogheilig verbond van totale toewijding van individuele mensenzielen aan Maria, waardoor de Heilige Maagd niet langer 'slechts' de Moeder van de ziel is, doch in de diepste zin van het woord ook haar Meesteres, haar Leidster, haar innerlijke Gids naar het Hart van de Christus teneinde de ziel optimaal in staat te stellen om haar ware levensopdracht in dienst van Gods Werken te vervullen en de Verlossingswerken van de Christus ten volle te helpen ontsluiten.

Dit is van het allergrootste belang omdat precies in de Verlossingswerken van de Christus de fundering is gelegd van het bouwwerk door hetwelk God Zijn Rijk op aarde definitief moet grondvesten. De mensenzielen moeten bijdragen tot de bouw van de muren op deze fundering, teneinde de duisternis in de wereld definitief onwerkzaam te maken. Er is geen andere weg naar een wereld zonder leed, ellende, chaos, dreiging, onveiligheid, ongeluk en verwoesting.

Een toewijding aan Maria die waarlijk wordt toegepast in elk detail van het leven van de ziel, levert aan de Heilige Maagd grondstoffen die de volheid van Haar macht helpen ontsluiten. De onbevlekt ontvangen Heilige Maagd heeft van God een eeuwigdurende onbegrensde macht over de duisternis ontvangen, op grond van het feit dat Zijzelf op aarde een leven van volmaakte zondeloosheid heeft geleid. Dit betekent dat Zij uit eigen spontane en volhardende keuze op geen enkel ogenblik en in geen enkele omstandigheid ooit heeft toegegeven aan bekoringen tot overtreding van de Goddelijke Wet. Hierdoor heeft Zij reeds tijdens Haar leven op aarde Haar Wil volmaakt één gemaakt met de Wil van God Zelf. Een absolute eenheid van wil tussen een ziel en God maakt dat de ziel precies hetzelfde wil als God, waardoor alles wat zij verlangt, automatisch ten volle door God wordt bekrachtigd. Daarom is de macht van de onbevlekt ontvangen Moeder van de Christus volkomen onbegrensd.

Precies op grond van de totale macht over de duisternis die Maria levenslang heeft laten blijken, heeft God Haar voor de eeuwigheid een grenzeloze macht over de satan en zijn gevolg gegeven en zal deze macht voor de hele Schepping zichtbaar worden gemaakt in 'de Vrouw' met de voet op de kop van de slang, waarbij de slang uitdrukking geeft aan de vergiftigende en wurgende werken van de satan en zijn volgelingen over de mensheid en de Schepping als geheel. In innige samenwerking met Haar trouwe toegewijde zielen zal 'de Vrouw', de Heilige Maagd Maria, in de Laatste Tijden alle werken en plannen van de satan en alle uitwerkingen van deze werken en plannen onder Haar voet verbrijzelen en daardoor de definitieve grondvesting van het Rijk Gods op aarde inluiden.

Door dit ultieme machtsvertoon van 'de Vrouw' wil God jegens de satan het teken stellen dat de geschapen ziel die zich met haar hele leven en haar hele wezen volkomen, onvoorwaardelijk en met volharding weggeeft aan de vervulling van de Goddelijke Grondwet van de Ware Liefde, een onbegrensde macht over de duisternis kan uitoefenen en daardoor de almacht van de Verlossingswerken van de Christus in haar volheid kan ontsluiten.

Gebed 1713 dient om deze definitieve ontsluiting van de grenzeloze macht van 'de Vrouw' en het beloofde machtsvertoon vanwege Haar over de satan en zijn werken af te smeken. De Triomf van 'de Vrouw' is de door God voorziene noodzakelijke inleiding op de grondvesting van Zijn Rijk op aarde en de volledige ineenstorting van het rijk van de duisternis en de verbrijzeling van de effecten van alle werken die de duisternis doorheen de geschiedenis in de wereld heeft volbracht.

De vierde vorm van offensief bestaat hierin, dat

elke individuele mensenziel een alomvattend levenslang verbond sluit
met de Allerheiligste Drie-Ene God

met de bedoeling, jegens God het teken te stellen dat zij één en onverdeeld van Hem wil zijn en bereid is voor een totale zelfgave in dienst van de grondvesting van het Rijk Gods op aarde en derhalve van de definitieve ineenstorting van het rijk dat de duisternis in de wereld wil uitbouwen.

Dit is het voorwerp van gebed 1714, dat de basis wil vormen voor een ultieme toewijding van de mensenziel aan haar God opdat Hij waarlijk, onvoorwaardelijk en definitief de ware Meester van Zijn Schepping moge zijn.

 

Ziehier de vier gebedsbloemen, die in mei 2023 door de Meesteres van alle zielen aan Haar Myriam werden geïnspireerd en op Haar verordening zijn samengebracht onder de benaming

Stormvierluik tegen het rijk der duisternis op aarde


www.maria-domina-animarum.net

1711. STORMGEBED TOT OMKERING VAN DE
MENSELIJKE WERKTUIGEN DER DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, eeuwig volmaakt zondeloze Schrik der duivelen met onbegrensde macht over de uitwerkingen van alle werken en plannen die de duisternis doorheen de eeuwen via mensenzielen in onze wereld heeft kunnen volbrengen,
In Uw handen leg ik alle mensenzielen, waar dan ook ter wereld, die hun handelingen, hun woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen in dienst hebben gesteld van de werken van de satan of dit op dit ogenblik nog steeds doen, en hierdoor de duisternis de kans hebben gegeven, of nog steeds geven, om haar werken van leed, ellende, dreiging, chaos en verwoesting uit te zaaien over talloze schepselen en aldus de Goddelijke Wet, de Bron van alle Liefde, Vrede en Geluk, op talloze plaatsen in het netwerk van de Schepping onwerkzaam te maken.
Mogen al deze zielen zo diep in hun hart worden geraakt dat zij zich uit eigen vrije wil losrukken uit de greep van de duisternis en niet langer werktuigen van ellende, leed en verwoesting blijven.
Moge hierdoor worden bekomen dat:

  • deze menselijke werktuigen van de duisternis niet langer zichzelf voor eeuwig verdoemen;
  • de satan zijn werken en plannen op aarde, met als uiteindelijke doelstelling de grondvesting van zijn rijk van ellende, leed en verwoesting – zijn hel op aarde – niet langer zou kunnen volbrengen.

Wil alle leed van de talloze schepselen die doorheen de eeuwen onder menselijke werktuigen van de duisternis hebben geleden, met Uw hoogheilige handen aan God aanbieden met de intentie dat

de totale ineenstorting van het rijk dat de satan reeds zo lang
in deze wereld tracht te grondvesten, moge worden bespoedigd.

Als onderpand voor de vervulling van dit verlangen bied ik via U aan God elk ogenblik van mijn leven waarop ikzelf via mijn handen, mijn mond, mijn verstand, mijn gevoelens of verlangens werken en plannen van de duisternis kan hebben gediend, en mijn berouw over elk ogenblik waarin ik de Wet van de Ware Liefde niet heb vervuld.
Moge ik van de volmaakt liefhebbende God de kans krijgen om vergoeding te brengen voor elk medeschepsel dat ooit door mijn toedoen kan hebben geleden, opdat mijn berouw en mijn goedmaking mogen bijdragen tot het breken van de macht via dewelke de duisternis zoveel mensenzielen nog dagelijks tot haar slaven weet te maken. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1712. STORMGEBED TOT VERZEGELING VAN DE WERELD MET HET KRUIS

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, machtige Moeder van de gekruisigde en verrezen God-Mens Jezus Christus,
U hebt van God een onbegrensde macht ontvangen tot ontsluiting van de Erfenis van de Verlossingswerken van de Christus in de mensenzielen.
Ik smeek U met al mijn krachten: Mogen door Uw tussenkomst bij de almachtige God de onweerstaanbare effecten van de Verlossingswerken over de hele wereld en over alle schepselen worden uitgestrooid als een kruis dat alle duisternis in de wereld restloos verlamt.
Wil het Kruis van Jezus Christus over de wereld en over alle mensenharten leggen als een

zegel dat Gods Schepping ontoegankelijk maakt
voor de verwoestende invloeden van de duisternis.

Wil de wereld en de mensenharten verzegelen met het Kruis van het Licht van de volheid van Gods Waarheid die alle leugen, misleiding, onoprechtheid, bedrog en propaganda beschaamt.
Wil de wereld en de mensenharten verzegelen met het Kruis van het Vuur van de grenzeloze zelfverloochenende Liefde, die elke neiging om leed en ellende over schepselen, volkeren en staten te brengen, verbrandt.
Wil de wereld en de mensenharten verzegelen met het Kruis van het Bloed van alle lijden en beproevingen van Jezus Christus en van alle schepselen ter wereld van alle tijden. Ik draag U al dit lijden en al deze beproevingen op voor de voltooiing van Gods Werken en voor de grondvesting van Zijn Rijk van de Ware Liefde en Vrede op aarde, opdat niets ervan verloren moge gaan als grondstof voor Zijn volmaakte Bouwwerken in de Schepping, en geen enkel schepsel op deze wereld ooit vergeefs moge hebben geleden.
Moge alle lijden van alle schepselen van alle tijden door dit zegel tegen de duisternis worden gekeerd en de ineenstorting van haar rijk op aarde bespoedigen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1713. STORMGEBED TOT ONTSLUITING VAN DE MACHT VAN DE VROUW

(Myriam van Nazareth)

Mijn almachtige God, enige Bron en Bestemming van alle schepselen en enige macht aan Wie alles in deze wereld toekomt,
Via de onbegrensde macht van Maria, door U gekozen tot eeuwigdurende Koningin van Hemel en aarde, smeek ik U om de spoedige vervulling van de Goddelijke Belofte tot definitieve grondvesting van Uw Rijk op aarde, opdat de almacht van de Verlossingswerken van Uw Zoon Jezus Christus, Verlosser van de mensenzielen van goede wil, restloos ontsloten moge worden.
Moge spoedig de zon opgaan over de dag waarop de duisternis zal worden verpletterd onder de machtige voet van Haar Die als enige geschapen mensenziel de absolute tegenpool van de satan en zijn werken van leed, ellende en verwoesting was, is en in eeuwigheid zal blijven.
Mijn hele wezen en mijn hele levensweg heb ik onvoorwaardelijk en onherroepelijk weggegeven aan Haar als mijn Meesteres en Brug naar het Rijk van het Licht dat geen schaduwen werpt.
Moge Zij onbelemmerd kunnen heersen over talloze mensenzielen, opdat de satan en zijn gevolg in de uitoefening van Haar macht over ons leven en ons wezen de tekenen mogen herkennen van de eindoverwinning van de Vrouw, Die is geroepen om via de totale dienst vanwege de zielen aan Haar, hun werken te beschamen voor alle eeuwigheid en de uitwerkingen ervan onder Haar voeten te verbrijzelen.
Mogen de uitwerkingen van de grenzeloze macht van Uw hoog verheven Koningsdochter spoedig Haar Rijk vestigen in talloze zielen, opdat via Haar Triomf en onder de druk van Haar voet het Rijk van Jezus Christus op aarde moge komen en alle duisternis moge worden overspoeld door de golven van het Vuur der volmaakte Liefde die Hij op het Kruis van Golgotha voor alle eeuwen heeft ontbonden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1714. STORMTOEWIJDING AAN DE DRIE-ENE GOD
TOT DEFINITIEVE VERWOESTING VAN
HET RIJK DER DUISTERNIS OP AARDE

(Myriam van Nazareth)

Mijn almachtige Drie-Ene God, Eeuwige Vader, Verlosser en Messias Jezus Christus, en Heilige Geest,
Met een hart vervuld van het verlangen naar totale, onvoorwaardelijke en levenslange dienst aan de onbevlekt ontvangen, eeuwig zondeloze Heilige Maagd Maria, de door U uitverkoren en boven alles verheven Koningin van de Schepping, en door Haar geleid en beschermd, werp ik mij voor U neer om jegens U het heilig verbond van eeuwigdurende overgave aan U en aan Uw Werken en Plannen te onderschrijven.
Via mijn totale dienst aan Maria geef ik U alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen van mijn hele leven, opdat zij mogen worden gebruikt voor de ondermijning van de werken en plannen der duisternis in deze wereld.
Via mijn onvoorwaardelijke onderwerping aan Maria belijd ik mijn totale onderwerping aan U als de enige ware Eigenaar van de Schepping, opdat mijn onderwerping de macht en de arrogantie van de prins der duisternis in deze wereld moge helpen breken.
Via mijn betrachting van onbegrensde Liefde voor Maria wil ik U alle Liefde geven die kan worden bereid uit het zaad dat Uzelf bij de ontvangenis van mijn ziel in mij hebt gelegd en dat door elke uiting van Uw genade langsheen mijn levensweg is gevoed en begoten, opdat mijn hart levenslang een onmiskenbaar teken moge zijn tegen de satan en zijn werken die met zoveel haat zijn gericht tegen alle Licht en warmte die U in de wereld tot bloei zoekt te brengen.
Neem mijn hele levensweg en mijn hele wezen restloos in U op, o mijn enige God, want van U wil ik zijn voor alle eeuwigheid, opdat mijn leven en mijn wezen blijvend getuigenis mogen afleggen tegen het rijk van de duisternis en dit rijk spoedig definitief moge ineenstorten onder de onweerstaanbare macht van de Ware Liefde. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).