TOTUS TUUS, MARIA !

REGENBOOGBLOEMEN

speciale gebedenverzameling geïnspireerd door de Meesteres van alle zielen

aan Myriam van Nazareth

Omstreeks Lichtmis 2019 begon de Koningin des Hemels met de inspiratie van de onderrichting Wolken boven Gods paradijs die Zij bedoelde als een immens offensief tegen de duisternis via bewustmaking van zielen in verband met de voornaamste en meest nefaste strategieën die de satan doorheen de geschiedenis van deze wereld heeft toegepast – en blijft toepassen – om Gods Schepping, de individuele mensenzielen, alle andere schepselen, en alle Werken van Liefde in de vorm van een harmonieus samenleven tussen schepselen zo zwaar mogelijk te schaden en zo mogelijk te verwoesten. Op veelzeggende wijze werd het optekenen van de onderrichting zeer zwaar tegengewerkt.

Op grond van het onschatbaar groot belang van bovenvermelde onderrichting voor het beslechten van de strijd van Gods Licht tegen de duisternis, beloofde de Meesteres van alle zielen Haar Myriam naderhand dat Zij tevens in verband met elk van de vijftien 'wolken' telkens een gebed zou inspireren, en Zij gaf uitdrukking aan Haar verlangen dat de aldus geïnspireerde verzameling van vijftien speciale gebeden als een geheel zou worden gepubliceerd, dat Zij als naam geeft: Regenboogbloemen.

De Koningin van Hemel en aarde verklaart Haar keuze voor deze naam door verwijzing naar het symbool van de regenboog als teken van hoop en als uitdrukking van de veelzijdigheid van het licht aan een rustig geworden hemel na onweer, storm of regen. Daar Zij sedert ruim twintig jaar alle door Haar geïnspireerde gebeden betitelt als 'bloemen', noemt Zij de vijftien gebeden in deze verzameling Regenboogbloemen, tekenen van Hoop als weerwoord op de zware stormen aan dewelke de duisternis Gods Schepping ononderbroken onderwerpt. Dit 'onderwerpen' mogen wij ons in geen geval voorstellen als een situatie aan dewelke de mensenzielen willoos uitgeleverd zijn: In werkelijkheid zijn het de mensenzielen zelf die de duisternis ononderbroken op grote schaal de macht verlenen (want van nature bezit de duisternis deze niet, daar zij tegen God machteloos is) om de Schepping, alle schepselen en elke uiting van harmonieus, vredig en liefdevol samenleven tussen schepselen zware schade toe te brengen en op vele punten zelfs volkomen te verwoesten.

God heeft Zijn Schepping bedoeld als een stoffelijke spiegel van Zijn onstoffelijk Rijk van volmaakte Liefde, Vrede en heiligheid. De verantwoordelijkheid om dit daadwerkelijk te verwezenlijken, valt ten volle op de mensenzielen, daar God hen heeft bedoeld als de kroon op Zijn Schepping en daardoor als de wezens die Hem in het stoffelijk leven vlekkeloos behoren te vertegenwoordigen naar alle schepselen toe. Concreet betekent dit, dat de Schepping slechts waarlijk de stoffelijke spiegel van het Rijk Gods in de Hemelen kan zijn in de mate waarin de mensenzielen een heilig leven leiden, met andere woorden: in de mate waarin de mensenzielen de Goddelijke Wet van de ware, zelfverloochenende Liefde vlekkeloos beleven en toepassen, en hun hele leven laten drijven door een oprecht verlangen naar voltooiing van Gods Plannen om de Schepping daadwerkelijk een paradijs van Goddelijk Leven te laten zijn.

Deze gebeden zijn in de eerste plaats bedoeld om te worden gebruikt als een vijftiendaags alomvattend gebedsoffensief tegen de duisternis, waarbij elke dag één van de gebeden wordt verricht. Het is echter te allen tijde mogelijk en waardevol, één of meer van de vijftien gebeden naar eigen vrije keuze te verrichten, bijvoorbeeld omdat U zich op grond van eigen ervaringen of om welke reden dan ook persoonlijk bij één of meer van de vijftien thema's speciaal betrokken of zich er speciaal mee verbonden voelt. De Hemelse Meesteres verlangt slechts met klem, dat zoveel mogelijk zielen ertoe mogen komen om gebeden uit deze verzameling met een oprecht Vuur in het hart aan Haar voeten neer te leggen opdat Zij deze moge kunnen inzetten in de strijd van de legers van Gods Licht waarvan Zij door de Allerhoogste is aangesteld tot Koningin en Meesteres. Zij is de Vrouw Die de slang onder Haar voeten zal verpletteren, met andere woorden: Die de werken der duisternis dank zij de verbeten en oprechte toewijding en de inzet van het hele leven van zielen voor een vlekkeloze beleving van Gods Wet van de Ware Liefde, volkomen en definitief zal ontkrachten in het Uur waarin de Schepping door een vernieuwd Liefdesvuur van mensenzielen klaar zal zijn gemaakt voor de opstanding van het Rijk van Christus.

Zo wil God Zijn Grote Belofte waar maken in een onloochenbare uitwerking van de Verenigde Harten van Jezus en Maria en een onvoorwaardelijke samenwerking van deze Harten met mensenzielen die zich onvoorwaardelijk en totaal aan Hen geven tot voltooiing van Gods Heilsplan voor de Schepping en de definitieve overwinning van de Ware Liefde en Vrede in deze wereld, want God wil Zijn Heilsplan uitwerken via de vrijwillige tussenkomst van mensenzielen die hun hele leven willen geven voor de voltooiing van Gods Plan. Dit, en niets minder, is de inzet van deze Regenboogbloemen.

De Koningin des Hemels wil in het kader van deze gebedenverzameling ten slotte nog verwijzen naar gebed 1471, Stormgebed tot eerherstel voor de zwaarste duisternis uit de geschiedenis van de mensheid, dat niet tot deze verzameling behoort doch door Haar werd geïnspireerd in februari 2019 en dat spoedig bleek te zijn bedoeld als aankondiging van het bijzonder Plan dat de Moeder Gods met de daarna geïnspireerde onderrichting en bijhorende gebeden ten uitvoer wil brengen.

Mogen deze Regenboogbloemen samen met gebed 1471 en met de onderrichting zelf, in vele zielen een vruchtbare bodem vinden, opdat de Schepping spoedig moge veranderen van een woestenij in het paradijs van Ware Hoop en van de volheid van het Licht, dat God ermee had beoogd.

Myriam in dienst van de Meesteres van alle zielen, Advent 2019.


Hieronder volgen de vijftien Regenboogbloemen:


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 1e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1515. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN OORLOGEN, WAPENPRODUCTIE EN WAPENHANDEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden door oorlogen, door wapens en wapenhandel in de wereld is gebracht, en alle hartsgesteldheden in zielen die tot het ontstaan en de uitvoering van oorlogen hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot medewerking aan oorlogen en/of aan de productie van, en handel in, wapens.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 2e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1516. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING
VAN EFFECTEN VAN GODDELOZE POLITIEKE REGIMES
EN DENKSYSTEMEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door politieke regimes en denksystemen die niet met de Goddelijke Wet van de Liefde en met Gods bedoelingen en Werken in overeenstemming waren of zijn, en alle hartsgesteldheden in zielen die tot het ontstaan of tot de dagelijkse toepassing van dergelijke regimes of denksystemen hebben bijgedragen, en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot de grondvesting, de organisatie of de uitvoering van politieke regimes of denksystemen die met Gods Wetten, bedoelingen en Werken in overtreding waren of zijn, en die andere zielen hebben verhinderd of tegengewerkt om volledig in overeenstemming met Gods Wetten, bedoelingen en Werken te leven, te denken en te voelen.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 3e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1517. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN KOLONIALISME

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door uitbuiting en mishandeling vanwege mensenzielen ten nadele van medemensen in gebieden die politiek en economisch van hen afhankelijk waren gemaakt en door hen werden onderworpen door toepassing van regels en gedragingen die niet in overeenstemming zijn met Gods Wet van de Ware Liefde en van het onvoorwaardelijk respect tussen mensenzielen.
Ik wijd U daarbij tevens alle hartsgesteldheden toe die hebben geleefd of nog leven in zielen die tot het ontstaan en de toepassing van het kolonialisme hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die in een context van kolonialisme gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot medewerking aan handelingen of intenties van uitbuiting, mishandeling of enige andere afwijking van Gods Wet en bedoelingen.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 4e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1518. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN SLAVERNIJ

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door slavernij en slavenhandel, want God heeft in elke mensenziel een kiem van Goddelijk Leven gelegd, en heeft daarom geen mensenziel geschapen om door medemensen te worden uitgebuit of te worden behandeld als een wezen zonder rechten en zonder waardigheid.
Ik wijd U tevens alle hartsgesteldheden in zielen toe, die ooit tot het ontstaan en de toepassing van slavernij of slavenhandel hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot medewerking aan regimes die mensen onderwerpen aan slavernij.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 5e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1519. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN RACISME EN VERVOLGING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door rassenhaat, discriminatie en vervolging van, en gewelddadigheid tegen, medemensen op grond van hun huidskleur of het feit dat zij tot een ander ras of volk behoorden, en alle hartsgesteldheden in zielen die tot het ontstaan, de toepassing en bevordering van rassenhaat, discriminatie en vervolging tegen en van medemensen hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot rassenhaat, discriminatie en vervolging van medemensen.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 6e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1520. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN VOLKERENMOORD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door volkerenmoord, want God heeft in Zijn Schepping ontelbare verschillen toegestaan opdat elke mensenziel in het anders-zijn van haar medemensen aansporingen moge vinden om zich te vervolmaken in de Ware Liefde, het onvoorwaardelijk respect, de onvoorwaardelijke aanvaarding en verdraagzaamheid, en de overtuiging dat geen mensenziel minderwaardig is want dat de Schepper alle zielen gelijkwaardig heeft gemaakt.
Ik wijd U tevens alle hartsgesteldheden in zielen toe, die ooit tot het ontstaan en de uitvoering van volkerenmoord hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot medewerking aan de uitroeiing van medemensen die tot een ander volk behoren.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 7e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1521. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN SYSTEMATISCHE MISHANDELING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door mishandeling van medeschepselen, want God heeft geen enkel schepsel – noch mens noch dier – het leven gegeven om door mensenzielen te worden behandeld op een wijze die leed, pijn of ontwaardiging veroorzaakt, en mishandeling is een blaam voor de mensenziel, die door de Schepper is bedoeld als kanaal van Liefde, Licht, vreugde, geborgenheid en levend teken van Gods Tegenwoordigheid op aarde.
Ik wijd U tevens alle hartsgesteldheden in zielen toe, die ooit tot de uitvoering van mishandeling van medeschepselen hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot mishandelen van medemensen of van dieren, en die daardoor in deze medeschepselen – door God gemaakt en bedoeld om een rol te spelen binnen de voltooiing van Zijn Werken van Liefde – leed en schade hebben veroorzaakt, die in bepaalde gevallen onomkeerbaar was of is, waardoor deze schepselen niet langer de door God voor hen voorziene rol hebben kunnen vervullen.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 8e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1522. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN MATERIALISTISCH DENKEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door de talloze mensenzielen die zich hebben laten verblinden door de verlokkingen van het stoffelijk leven in de wereld, en die al hun denken, voelen, verlangen, verwachten en bestreven zo goed als totaal hebben laten leiden door de overtuiging dat het leven niets méér te bieden heeft dan wat de verleidingen der wereld hen voorhouden en lijken te beloven.
Ik wijd U tevens alle hartsgesteldheden in zielen toe, die tot het ontstaan en de bevordering van materialistisch denken hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt, daardoor medemensen hebben gemotiveerd tot de overtuiging dat het leven niets te bieden heeft dat boven de bevrediging van (schijnbare) stoffelijke behoeften uitstijgt, en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot de overtuiging dat zij hun leven totaal moeten richten op de bevrediging van hun stoffelijke noden of vermeende noden, en zich daardoor hebben laten meeslepen tot moord op de Ware Liefde in de verdrukking van hun medeschepselen ten bate van eigen stoffelijk welzijn.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 9e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1523. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN MENSELIJK DENKEN EN MENSELIJKE BELANGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door de talloze mensenzielen die in de eerste plaats leven voor de verwezenlijking van hun eigen voorstellingen, verwachtingen en plannen voor zover deze niet verenigbaar waren of zijn met de voorstellingen, verwachtingen en Plannen van God, en alle hartsgesteldheden in zielen die in medemensen het denken en leven ten behoeve van de verwezenlijking van wereldse belangen hebben aangewakkerd, en die hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot een verregaande oriëntatie op de verwezenlijking van wereldse belangen, voorstellingen en verwachtingen en daarbij de werkingen van Gods Intelligentie en Wijsheid in de Schepping bemoeilijken of volkomen verlammen.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 10e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1524. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN MISDADIG GEDRAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door alle vormen en uitingen van criminaliteit.
Ik wijd U tevens toe: alle hartsgesteldheden in zielen die door neigingen tot misdadig gedrag hebben bijgedragen tot een atmosfeer van onveiligheid en vijandigheid in de wereld en tot een groeiende overtuiging dat de wereld ten prooi is aan duisternis, en niet wordt gevolgd door een liefhebbende God, en die hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot de overtuiging dat zij hun leven totaal moeten richten op de bevrediging van hun stoffelijke noden of vermeende noden.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 11e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1525. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN DE ROL VAN DE MENS
ALS HEER OVER LEVEN EN DOOD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door mensenzielen die zelf de hen door God toegewezen rol als vertegenwoordigster van Zijn Wet van Ware Liefde hebben vervangen door een rol als meesteres over leven en dood in de Schepping.
Ik wijd U tevens alle hartsgesteldheden in zielen toe, die ooit hebben bijgedragen en/of hebben meegewerkt aan het doden van medeschepselen in om het even welke vorm, met inbegrip van abortus, euthanasie en anticonceptie, en die hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot het beschikken over leven en dood van medeschepselen.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 12e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1526. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN HEILIGSCHENNISSEN EN ONTWIJDINGEN
VAN SACRAMENTEN EN HEILIGE MISSEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door de talloze malen waarbij de waardigheid van heilige voorwerpen en namen door mensenzielen is geschonden, Sacramenten zijn ontvangen en Misoffers zijn gevierd en/of bijgewoond zonder echt besef van Gods Tegenwoordigheid en met gebrek aan het volle respect voor de waardigheid waarmee deze door God zijn bekleed.
Ik wijd U tevens toe, alle hartsgesteldheden in zielen die lichtvaardig of op enige duistere wijze zijn omgegaan, of nog omgaan, met het Goddelijke, het heilige en de waardigheid en macht met dewelke voorwerpen en handelingen door God Zelf zijn bekleed, en die hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, en grote gedeelten van het door God via deze wegen voor de Schepping bedoelde Licht hebben vervangen door duisternis.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot gebrek aan respect voor het Goddelijke en het heilige, tot de keuze voor het wereldse ten nadele van de Werken van de onveranderlijke Eeuwige Liefde, en daardoor tot aanpassing van de eeuwige belangen van God bij de vergankelijke belangen van de wereld en het werelds leven.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 13e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1527. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN UITROEIING VAN DIERSOORTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door de uitroeiing van talloze dieren en diersoorten, die alle door God waren voorzien om een specifieke rol te spelen binnen de verwezenlijking van Zijn Plan voor het Eeuwig Heil van alle mensenzielen en de instandhouding van de heiligheid van de Schepping als volmaakt Werk van de Goddelijke Liefde.
Ik wijd U tevens alle hartsgesteldheden in zielen toe, die ooit door uitroeiing van dieren en diersoorten hebben bijgedragen tot en/of hebben meegewerkt aan de verregaande ontregeling van het door God ingestelde evenwicht tussen de talrijke systemen en elementen binnen Zijn Schepping, en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van de Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot medewerking aan uitroeiing van dieren en daardoor aan de verloochening van Gods Wet van de Liefde ten voordele van de bevrediging van materiële belangen en/of van een goddeloze zucht naar vernietiging.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 14e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1528. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN VERONTREINIGING EN
ONTWRICHTING VAN ECOSYSTEMEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door de verontreiniging en ontwrichting van door God binnen Zijn Schepping voorziene dragers van leven en systemen van samenleving tussen levende wezens, en alle hartsgesteldheden in zielen die tot het ontstaan of tot de dagelijkse uitbouw van dergelijke verontreinigingen, ontwrichtingen en verwoestingen van systemen van harmonieus samenleven tussen schepselen hebben bijgedragen, en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot medewerking aan verstoring, verontreiniging en verwoesting van gedeelten van het door God voor alle schepselen, met inbegrip van de mensenzielen, voorziene leefmilieu als grootste teken van Zijn Liefde voor alle schepselen en voor hun onderling samenleven volgens de Wet van de Ware Liefde en het Goddelijk Leven.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 15e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1529. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN NEGATIEVE EN DUISTERE REACTIES

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door negatieve en duistere reacties vanwege mensenzielen ten aanzien van gebeurtenissen en ontwikkelingen op hun levensweg, en alle hartsgesteldheden in zielen die door aanhoudende wrok, jaloersheid, haat, nijd, en gebrek aan oprechte vergeving en verzoening immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot negatief reageren op beproevingen, tegenslagen, onrecht of vermeend onrecht die zij op hun levensweg ervaren, en hierdoor vervallen tot duurzame gesteldheden van duisternis, tot neiging tot haat, wraak, mishandeling of het bewust schaden van medeschepselen, of enige andere uiting van diepe onvrede.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).