TOTUS TUUS, MARIA !

ONTSLUITING VAN DE ONBEGRENSDE MACHT VAN MARIA
TOT BESPOEDIGING VAN DE KOMST VAN GODS RIJK OP AARDE

Gebedsbloemen tot vernedering van de duisternis
in deze Laatste Tijden

door de Heilige Maagd Maria geïnspireerd

aan Myriam van Nazareth
"Weet dat de satan siddert en beeft van angst bij de gedachte aan de macht die Ik bezit. Hij kent die macht, en hij weet dat zijn rijk op aarde in één ogenblik totaal in elkaar zou storten indien Ik Mijn macht in haar volheid mocht kunnen ontplooien" (uit een Openbaring vanwege de Hemelse Meesteres aan Myriam op 13 augustus 2006).

"Indien een meerderheid van de mensenzielen Mij oprecht en van harte zou erkennen en belijden als Meesteres van alle zielen, zou de duisternis haar ontwrichtende macht over de Schepping verliezen en zouden al haar werken van leed en verwoesting onwerkzaam worden. Hierdoor zou de deur naar een wereld van Liefde, Vrede en Geluk wijd worden geopend. Ja, er is een krachtig verband tussen de erkenning van Mijn verhevenheid in Mijn alles overkoepelende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen enerzijds, en de ontsluiting van de volheid van Mijn bevrijdende macht ter ere van de Allerhoogste Drie-Ene God en tot bekroning van de Verlossingswerken van de Christus anderzijds" (Maria, de Hemelse Meesteres, tot Myriam op 14 juli 2023).

God heeft de mensenzielen de Belofte gegeven dat in de Laatste Tijden 'de Vrouw', de Allerheiligste Maagd Maria, Onbevlekte Ontvangenis en Moeder van de Mens geworden Goddelijke Verlosser Jezus Christus, Zij Die Zich sedert 2005 bekend maakt in de overkoepelende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen, voor het oog van de hele Schepping – engelen, heiligen, mensenzielen in het vagevuur en op aarde, en alle verdoemden – de satan en al zijn werken en plannen van duisternis, verwoesting, ellende, leed en chaos totaal zal vernederen als ultiem teken voor het feit dat Gods Tijd is gekomen voor de grondvesting van Zijn Rijk op aarde en het definitief breken van de werken der duisternis in de wereld.

Zij zal dit doen op grond van de versmelting van de effecten van een unieke Goddelijke Genade met de effecten van de totale en in het dagelijks leven oprecht beleefde toewijding van mensenzielen aan Haar, tot definitieve ontkrachting van het rijk dat de duisternis sedert de erfzonde in de wereld tracht te grondvesten, en tot grondvesting van het Rijk Gods van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen op aarde. Deze grondvesting zal de belichaming zijn van de ultieme effecten van de Verlossingswerken die Jezus Christus als de God-Mens op aarde heeft voltrokken.

De Heilige Maagd heeft de onbegrensde macht ontvangen om deze totale vernedering van alle duisternis en de bronnen ervan zichtbaar te voltrekken in het Uur dat daartoe door God zal worden vastgesteld en dat mede zal worden bepaald door de intense en oprechte wil van mensenzielen dat God daadwerkelijk de wereld volmaakt moge beheersen en de duisternis in de wereld de volheid van haar macht moge verliezen. Deze macht heeft God in Haar geborgen als een schatkist die ontsloten moet worden, als het zaad van een bloem die moet ontluiken, als een bom met een ongeëvenaarde springlading die echter moet worden ingesteld om tot ontploffing te worden gebracht. Deze ontsluiting moet gebeuren door een intense inzet vanwege zoveel mogelijk mensenzielen. De wijze waarop deze ontsluiting moet worden bereid, is door de Hemelse Koningin Zelf in onderrichtingen, openbaringen en gebeden aan de zielen geleerd.

Over de ongeëvenaarde macht van 'de Vrouw' heeft de Meesteres van alle zielen in de door Haar geïnspireerde geschriften in het kader van Haar Maria Domina Animarum Werk reeds veelvuldig gesproken.
Belangrijke onderrichtingen en openbaringen over deze macht en de ontsluiting ervan zijn te vinden in:

Het miskende Licht

De machtige voet van de Vrouw

Belijdenis van een duivel op Maria’s bevel

Stormvierluik tegen het rijk der duisternis op aarde (derde offensief)

Op verordening van de Hemelse Koningin volgen hieronder gebeden die de zielen rechtstreeks kunnen helpen bijdragen tot de ontsluiting van de onvoorstelbare macht van 'de Vrouw' van de Laatste Tijden over de satan, zijn gevolg en alle werken en plannen die hij op aarde wil uitvoeren en koesteren, bij voorkeur via mensenzielen die zich met heel hun hart, al hun handelingen en alles wat zij nastreven in dienst van de duisternis stellen.

Myriam, in opdracht van de Meesteres van alle zielen,
juli 2023


Gebeden tot ontsluiting van de macht van Maria
voor de eindoverwinning over de duisternis

www.maria-domina-animarum.net

375. LOFPRIJZING AAN DE MACHT VAN MARIA, MOEDER VAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Dageraad van het Rijk van het Eeuwig Licht,
Vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis uit de Schoot van de Heilige Drievuldigheid tot Uw Kroning tot Koningin van Hemel en aarde heeft God Uw grootheid verheerlijkt.
Aanschouw mijn kleinheid die zich in een voortdurende lofprijzing voor Uw voeten neerwerpt, want Uw zoete Naam brengt Leven en redding waar duisternis, verderf en nood dreigen.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want Uw ontferming laat de Zon opgaan over kwijnende zielen.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want op Uw woord stort de Heilige Geest Zijn Gaven van Gelukzaligheid in de zielen.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want elke duistere kracht wordt onder Uw voeten verpletterd.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want Uw tussenkomst zal de Kerk van Christus redden van het verval.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want op Uw woord zullen de legioenen der engelen onze wereld zuiveren.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want op Uw woord opent zich de Hemelpoort.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want aan U behoort alle macht over Gods Genaden.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want aan Uw Voorspraak danken ontelbare zielen het Eeuwig Geluk.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want zonder Uw altijddurende bijstand ben ik verloren.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want onder Uw voeten worden mijn zonden en ondeugden tot stof.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want U bent mijn Redster in al mijn noden.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want Uw Mantel is het schild van alle vervolgden die in Uw macht geloven.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want Uw Naam breekt de Hemel open en doet de hel beven.
Wees geprezen, Hemelse Bloem, want ik heb mijn levensweg en mijn bestemming in Uw handen gelegd.
O Koningin van alle zielen, wees geprezen in Uw grenzeloze macht tot redding der noodlijdenden in ziel en lichaam, want Uw woorden van Voorspraak zijn woorden van Eeuwig Leven.
Wees verheerlijkt, o machtige Moeder van God, in al Uw kinderen die door de genaden uit Uw hand het voedsel van Leven hebben gevonden voor tijd en eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

851. SMEEKGEBED OM DE MACHT VAN MARIA, MEESTERES VAN DE ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van de engelen,
Onschatbaar is de macht die U uitoefent door de ontelbare engelen die God in Uw dienst heeft gesteld.
In naam van alle mensenzielen smeek ik U, zend toch Uw engelen over de aarde, opdat zij alle harten openbreken met het Vuur van hun Liefde, tot vestiging van Gods Rijk onder de zielen.
O Koningin van Hemel en aarde, vervul toch mijn verlangen naar een heilig verbond tussen de engelen en de zielen op aarde, opdat Gods Plannen zich nu mogen verwezenlijken.


www.maria-domina-animarum.net

1016. AKTE VAN VERTROUWEN IN DE MACHT VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde,
In mijn ellende en mijn nood werp ik mij voor U neer tot verheerlijking van Uw onbegrensde macht, opdat Uw heerschappij zich moge ontvouwen over alles wat mij beklemt en bedrukt.
O Meesteres over alles uit Gods hand, al Uw woorden gelden alsof zij door God gesproken waren. Daarom smeek ik U:
O Meesteres van de engelen, wil toch de Hemelse legerscharen bevelen, mijn levensweg te bevrijden van de valstrikken en bedreigingen van duisternis en zonde.
O Meesteres over alle duivelen, wil toch elke duistere kracht aan Uw voeten vernederen, opdat zij moge voelen dat God U alle macht heeft gegeven.
O Meesteres van mijn hele wezen, wil mijn ziel zuiveren van elk spoor van zonde, mijn geest zuiveren van alle onrust en mijn hart zuiveren van alle onvrede, opdat ik U moge dienen met alles wat ik ben en heb, en in alle woorden en daden van mijn leven.
U bezit een totale macht op het Hart van God.
U hebt de macht om mijn hele leven te veranderen en mij te herscheppen tot een zielentuin naar Gods welbehagen.
Reeds kronkelt de satan onder Uw voet, want God heeft hem overgeleverd aan Uw macht.
Ik vertrouw op Uw totale overwinning op alle duisternis in het uur waarin de zielen U erkennen als hun Meesteres, door God geroepen.
Op U, o Koningin van de Schepping, stel ik al mijn vertrouwen, want voor Uw macht en Glorie vlucht alles wat niet uitgaat van Gods Licht.


www.maria-domina-animarum.net

1493. STORMGEBED TOT MARIA, KONINGIN VAN DE LAATSTE TIJDEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Koningin van de Laatste Tijden, hoogste Trede op de trap naar de Troon van de Allerheiligste Drievuldigheid,
Gods Groot Teken voor de opstanding van het Licht in de wereld,
Onbevlekte Vrouw door God geroepen om alle werken van duisternis en hun effecten in de wereld onder Uw voet te verpletteren,
Vlekkeloos heilig Portaal van Gods Rijk op aarde,
Ik smeek om Uw allermachtigste tussenkomst voor de bespoediging van de definitieve overwinning van God en Zijn Werken van Liefde, Licht en Vrede over alle duisternis in deze wereld.
Wees daartoe de onfeilbare innerlijke Gids in de harten, voor een grondige zuivering van alles wat de volle bloei van Gods Wet in de wereld verhindert.


www.maria-domina-animarum.net

1675. BELIJDENIS OM DE MACHT VAN MARIA TE WEKKEN

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk ooit door God ontworpen, Groot Teken voor de almacht van God over de duisternis en al haar werken en plannen.
Voor het aanschijn van mijn God, mijn Schepper, Verlosser en Heiligmaker, bekrachtig ik het heilig verbond van mijn totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan U.
Op kracht van dit verbond aanvaard ik U zonder enige beperking of voorwaarde als de soevereine Meesteres van mijn hele wezen, van alle ontwikkelingen op mijn levensweg, van al mijn werken, van mijn hele innerlijk leven, van alles wat mij in dit leven is toevertrouwd en van alle contacten met elk medeschepsel op mijn weg.
Ik smeek daarom om de uitoefening van de volheid van Uw ongeëvenaarde macht over dit alles op elk ogenblik van elke dag en elke nacht, opdat geen enkele andere kracht ooit enig aspect van mijn wezen of mijn leven moge kunnen beheersen.
Ik belijd in het bijzonder Uw onoverwinnelijke macht over alle duisternis, zowel in mijn eigen leven als in de hele wereld, want God heeft U onbereikbaar ver verheven boven alles wat door Hem is geschapen, en geen enkele kracht onder God kan U weerstaan.
Moge op grond van deze levenslange belijdenis elk element van mijn wezen, van alles wat van mij uitgaat, van mijn hele leven, alsook de hele wereld en alles wat in de wereld reeds is omgegaan, thans omgaat en ooit nog zal omgaan, volkomen onder de uitwerkingen van Uw macht staan, en daardoor volkomen God alleen toebehoren, want in U is de volheid van Gods Licht, en God heeft U voorzien als de Vrouw Die de duisternis en al haar werken onder Haar voet zal verpletteren.
Om Uw oppermachtige bescherming voor mijzelf en voor de wereld, en om de spoedige vervulling van de Goddelijke Belofte, smeek ik U in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1678. NOODROEP TOT MARIA, DE VROUW VAN DE LAATSTE TIJDEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, onbevlekt ontvangen en eeuwigdurend maagdelijke Moeder van de Goddelijke Verlosser Jezus Christus,
God heeft U voorzien als de Vrouw Die alle werken en plannen der duisternis onder Haar voeten zal verpletteren.
Ik smeek U, wil nu alle werken die de duisternis op deze wereld heeft voltrokken en alle plannen die in duisternis zijn gerijpt, aan het licht brengen en hen restloos en definitief onwerkzaam maken, en de harten via dewelke de duisternis deze werken en plannen in de wereld heeft kunnen brengen, doorstralen met het Licht van een volkomen inzicht en een oprecht en onvoorwaardelijk berouw, opdat de totale en definitieve overwinning van Gods Licht en Liefde spoedig voelbaar moge worden.
Hierom smeek ik U vanuit een alles beheersend verlangen naar de verheerlijking van de almacht van de volmaakte Liefde van de Schepper van alles, en onder het zegel van het Bloed van Zijn Goddelijke Zoon Jezus Christus, onze Verlosser, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed werd geïnspireerd in het kader van een visioen plus gesproken Openbaring, door de Meesteres van alle zielen geschonken in de nacht leidend naar de feestdag van Haar Geboorte op 8 september 2022.

1688. EERBETOON AAN DE MACHT VAN DE VROUW

(Myriam van Nazareth)

Almachtige Drie-Ene God, in Wie de Bron en Bestemming liggen van alles wat ooit in de wereld is gezonden,
Ik belijd voor U mijn erkenning als Goddelijk Decreet, van de onbegrensde macht die door U is geschonken aan de onbevlekt geschapen Heilige Maagd Maria, de Vrouw, tot restloze en definitieve ontkrachting van alle werken en plannen der duisternis, tot restloze voltooiing van Uw onfeilbaar Heilsplan in het daartoe door U voorbestemde Uur.
Tot ondersteuning van mijn verlangen dat deze macht in haar volheid zichtbaar moge worden ontplooid, belijd ik de Vrouw als de ware Meesteres van mijn hele wezen en van mijn hele levensweg, en mijn intentie om Haar in elk detail van mijn leven te dienen, opdat Uw Goddelijke intenties vervuld mogen worden.
Ik belijd Haar macht als de Onbevlekte Ontvangenis, in dewelke Zij aan de satan is getoond als teken voor de mogelijkheid dat een geschapen mensenziel volmaakt heilig kan zijn en volkomen aan de uitwerking van zijn duistere intenties kan worden onttrokken.
Ik belijd Haar macht in Haar Geboorte in het vlees, waarbij U ook Haar stoffelijk Lichaam hebt doen stralen in het Licht van de absoluut vlekkeloze heiligheid.
Ik belijd Haar macht als de Vrouw, Tabernakel van de Godheid en daarom Draagster van de volheid van het Goddelijk Leven in de gedaante van de Goddelijke Verlosser.
Ik belijd Haar macht als de Medeverlosseres, in welke hoedanigheid Zij de volkomen eenheid van Haar gevoelsleven met dat van de Goddelijke Verlosser heeft getoond in vertegenwoordiging van elke geschapen ziel die bereid is om haar wezen en haar leven restloos en in volmaakte zelfverloochening in dienst van de ontsluiting van de Verlossing te stellen.
Ik belijd Haar macht als de boven alles verheven Koningin en Meesteres over alles onder de Godheid, waarbij zij aan de satan is gesteld tot Goddelijk Teken voor de onoverwinnelijkheid van de ziel die volmaakt één is geworden met de Wil van de almachtige God. Geprezen zij de onbegrensde en onvoorwaardelijke macht van de Vrouw over alle duisternis. Moge de totale ontplooiing van Haar macht spoedig aan deze wereld worden getoond in de Triomf van Haar Onbevlekt Hart tot opening van de poort naar Uw Rijk op aarde.

De Speciale Openbaring in het kader van dewelke het bovenstaand gebed werd gegeven, vindt U hier: De machtige voet van de Vrouw


www.maria-domina-animarum.net

1713. STORMGEBED TOT ONTSLUITING VAN DE MACHT VAN DE VROUW

(Myriam van Nazareth)

Mijn almachtige God, enige Bron en Bestemming van alle schepselen en enige macht aan Wie alles in deze wereld toekomt,
Via de onbegrensde macht van Maria, door U gekozen tot eeuwigdurende Koningin van Hemel en aarde, smeek ik U om de spoedige vervulling van de Goddelijke Belofte tot definitieve grondvesting van Uw Rijk op aarde, opdat de almacht van de Verlossingswerken van Uw Zoon Jezus Christus, Verlosser van de mensenzielen van goede wil, restloos ontsloten moge worden.
Moge spoedig de zon opgaan over de dag waarop de duisternis zal worden verpletterd onder de machtige voet van Haar Die als enige geschapen mensenziel de absolute tegenpool van de satan en zijn werken van leed, ellende en verwoesting was, is en in eeuwigheid zal blijven.
Mijn hele wezen en mijn hele levensweg heb ik onvoorwaardelijk en onherroepelijk weggegeven aan Haar als mijn Meesteres en Brug naar het Rijk van het Licht dat geen schaduwen werpt.
Moge Zij onbelemmerd kunnen heersen over talloze mensenzielen, opdat de satan en zijn gevolg in de uitoefening van Haar macht over ons leven en ons wezen de tekenen mogen herkennen van de eindoverwinning van de Vrouw, Die is geroepen om via de totale dienst vanwege de zielen aan Haar, hun werken te beschamen voor alle eeuwigheid en de uitwerkingen ervan onder Haar voeten te verbrijzelen.
Mogen de uitwerkingen van de grenzeloze macht van Uw hoog verheven Koningsdochter spoedig Haar Rijk vestigen in talloze zielen, opdat via Haar Triomf en onder de druk van Haar voet het Rijk van Jezus Christus op aarde moge komen en alle duisternis moge worden overspoeld door de golven van het Vuur der volmaakte Liefde die Hij op het Kruis van Golgotha voor alle eeuwen heeft ontbonden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Oproep vanwege de Heilige Maagd Maria tot ontsluiting van Haar grenzeloze macht over de duisternis

MARIA is het absolute Meesterwerk van God. In geen enkel ander van Zijn Werken heeft God ALLE volmaaktheden van Zijn scheppende prestaties verzameld. In Maria heeft Hij juist dat gedaan. Haar Wezen is door geen enkele onvolmaaktheid aangetast, geschonden of verontreinigd. Zij is de Schatkamer der Goddelijke Mysteries. Zij is 'vol van Genade', wat betekent dat ALLE Goddelijke Genaden en Gaven in Haar verzameld zijn.
In Haar alles omvattende en alles overkoepelende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen lichtte de Heilige Maagd dit uniek Goddelijk Mysterie van de volmaaktheid van Haar Wezen reeds meermaals toe.

Reeds in augustus 2006 zei de Meesteres van alle zielen:
"De Allerhoogste heeft alles geschapen, en als absolute en onovertrefbare kroon op al het geschapene heeft Hij Mij voorzien. In Mij heeft Hij alle volmaaktheden gelegd. In Mij zijn als het ware alle elementen van de Schepping verzameld en tot hun respectieve volmaaktheid gevoerd".

In maart 2009 sprak Zij in dit verband de volgende woorden:
"Vergeet nooit dat de Allerhoogste in Mij, Maria, alle volmaaktheden heeft verzameld die ooit uit Zijn hand zijn gekomen, en dat Ik aldus de volheid van Zijn scheppende, verlossende en heiligende Werken vertegenwoordig. Daarom word Ik in deze allerlaatste tijden verkondigd als de Meesteres van alle zielen, want de tijd van de totale verheerlijking van Gods Werken is thans aangebroken".

In augustus 2020 voegde Zij er verder aan toe:
"Ik ben het Meesterwerk uit Gods handen, het Wezen dat Hij met de volheid der Genade heeft bekleed en in Wie alle volmaaktheden van Zijn scheppende almacht vlees mochten worden. Ik ben het vlees geworden Goddelijk Leven, de vlees geworden volkomen vergeestelijking, en daardoor een grenzeloze aanstoot voor de duisternis".

In juni 2023 drukte de Hemelse Koningin jegens Myriam Haar verlangen uit om een gebed te inspireren dat zielen wil uitnodigen om zich tot Haar te richten met woorden die zijn gesteld in de vorm van een soort verheerlijking van Haar unieke verhevenheid, volmaaktheid en macht, en gaf voor Haar verlangen de volgende motivatie:
"Wanneer een ziel de unieke volmaaktheid van Mijn Wezen verheerlijkt, helpt zij daardoor de ongeëvenaarde macht ontsluiten, die God in deze volmaaktheid heeft verborgen. Deze unieke macht is zo onvoorstelbaar en voor de krachten der duisternis zo verschrikkelijk dat de duivelen de verheerlijking, en daardoor de ontsluiting, ervan boven alles vrezen.
Ik beklemtoon daarom Mijn diep verlangen dat het volgende gebed intensief moge worden gebruikt in deze tijden, die meer dan ooit voorheen in de geschiedenis van de wereld worden gekenmerkt door dreiging en verwoesting vanwege de krachten der duisternis. De zielen kunnen door dit gebed de door God beloofde Triomf van De Vrouw en de ermee gepaard gaande grondvesting van Zijn Rijk op aarde bespoedigen en alle werken en plannen van verwoesting en ellende vanwege de satan en zijn gevolg daadwerkelijk onder Mijn voeten leggen.
Ik herinner eraan, dat God in Mijn voeten de volheid van Zijn macht heeft gelegd teneinde in Zijn Uur de duisternis definitief en voor de hele Schepping zichtbaar te vernederen. Wat de Triomf van Mijn Onbevlekt Hart wordt genoemd, is de Triomf van de restloze vervulling van de Goddelijke Wet, de Wet van de ware zelfverloochenende Liefde.
In waarheid zeg Ik tevens, dat de zielen Mijn unieke macht over de duisternis kunnen vergelijken met een bom die het rijk van de satan op aarde in één explosie kan vernietigen. Deze bom is door God Zelf bereid, doch moet in samenwerking tussen Zijn Genade en de vastberaden keuze van mensenzielen voor de vervulling van de volmaakte Goddelijke Wet van de Liefde tot ontploffing worden gebracht".

Na deze woorden volgt de inspiratie van gebedsbloem 1717. De Hemelse Koningin wil op deze plaats tevens verwijzen naar Haar inspiraties in verband met de onovertroffen waarde van de ontsluiting van Haar ongeëvenaarde verhevenheid en macht over alle duisternis, onder meer:

Het miskende Licht

De machtige voet van de Vrouw

Stormvierluik tegen het rijk der duisternis op aarde (derde offensief)

De Meesteres van alle zielen wijst erop, dat het zeer nuttig en aanbevelenswaardig is om het onderstaande gebed te combineren met gebedsbloem 1688 (Eerbetoon aan de macht van de Vrouw), daar de combinatie van deze beide een geducht wapen vormt tegen de krachten van het kwaad.

1717. LOFPRIJZINGSGEBED TOT MARIA,
VOLMAAKTE UITDRUKKING VAN GODS ALMACHT

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, boven alles verheven en onbegrensd machtige Koningin van de Schepping, onoverwinnelijke Schrik der duivelen, ik werp mij voor U neer, Die onder al het geschapene de belichaming bent van de almacht van de ene ware God van Liefde.
Wil mijn lofprijzing aan U aan onze God aanbieden tot vrijkoop van de ontsluiting van Uw onbegrensde macht als De Vrouw van het Laatste Uur over de satan en zijn gevolg, en al hun werken en plannen van duisternis, ellende, leed en verwoesting die de hele wereld en mijzelf bedreigen.

Maria, schitterende en hoogst verheven Hemelse Koningin, enige geschapen ziel met onbegrensde macht om de duivelen te bevelen om de wereld te verlaten en zich in de eeuwige afgrond neer te storten;
Maria, schitterende en hoogst verheven Hemelse Koningin, enige geschapen ziel door God verheven tot onbetwiste Meesteres over de engelen, met onbegrensde macht om engelen te bevelen om de wereld en individuele mensenzielen te bevrijden van bedreiging door werken en plannen van de duisternis;
Maria, schitterende en hoogst verheven Hemelse Koningin, enige geschapen ziel door God bekleed met de Onbevlekte Ontvangenis en daardoor absoluut volmaakt Tabernakel van Goddelijk Licht;
Maria, schitterende en hoogst verheven Hemelse Koningin, enige geschapen ziel die een absoluut zondeloos leven heeft geleid en daardoor Gods eeuwigdurend Teken van totale macht over alle duisternis, alle zonde en alle bekoring is;
Maria, schitterende en hoogst verheven Hemelse Koningin, enige geschapen ziel wier Wil elk ogenblik van Haar bestaan absoluut volmaakt één was, en eeuwig zal blijven, met de Wil van God, de Wil die het hart is van de Goddelijke almacht;
Maria, schitterende en hoogst verheven Hemelse Koningin, enige geschapen ziel van wie elk woord drager is van de absoluut onbegrensde macht van bemiddeling en voorspraak bij de Allerhoogste God, de enige Bron, Bestemming en Meester van al het levende;
Maria, schitterende en hoogst verheven Hemelse Koningin, enige geschapen ziel die door Gods Wil met de Christus mocht versmelten en daarom door de duisternis wordt gevreesd als belichaming van een macht en heerlijkheid die oneindig boven al het geschapene is verheven;
Maria, schitterende en hoogst verheven Hemelse Koningin, enige geschapen ziel die de Goddelijke Wet van de Ware Liefde in absolute volmaaktheid heeft vervuld en daardoor onder al het geschapene de uiterste tegenpool van de duisternis is;
Maria, schitterende en hoogst verheven Hemelse Koningin, enige geschapen ziel in Wie alle volmaaktheden van de geschapen natuur zijn verzameld en aan Wier macht God daarom eeuwigdurend, onvoorwaardelijk en onherroepelijk geen enkele grens heeft gesteld;
Maria, schitterende en hoogst verheven Hemelse Koningin, enige geschapen ziel door God voorbestemd om De Vrouw te zijn, Die in vertegenwoordiging van de mensenzielen de Triomf van de Goddelijke almacht zal uitdrukken door in Gods Uur de satan voorgoed onder Haar voeten te vernederen.

Aan U geef ik mij één en onverdeeld, o allerheiligste Schatkamer van alle volmaaktheden uit Gods hand, U Die door God bent verheven tot de Troon van de enige Koningin der volmaaktheid en Die daarom door de vorst van alle duisternis wordt gevreesd als belichaming van het einde van zijn macht over de mensenziel.
Moge Gods Uur waarin Uw voet alle werken der duisternis voorgoed zal verbrijzelen, worden vervroegd, tot verheerlijking van de God Die deze oneindige uitingen van de opperste Glorie in U heeft verzameld, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

"Ik zei je reeds meermaals dat elke mensenziel de duisternis slagen kan toebrengen door Mij te belijden als het grootste Wonderwerk van God. De woorden die Ik nu in je hart spreek, zijn geladen met de macht om de duisternis voorgoed te helpen verlammen. Beschouw hen als een machtig wapen uit het arsenaal waaruit Ik in deze Laatste Tijden put om de satan restloos te vernederen en zijn macht over de mensenzielen voorgoed te breken.
Mogen de zielen in zich het besef levendig houden, dat God Mij onder al het geschapene tot belichaming van alles heeft gesteld, dat absoluut tegengesteld is aan de hoedanigheden van de satan en zijn werken, en dat daarom elke openlijke belijdenis van Mijn hoedanigheden de concrete uitwerkingen van de Mij door God gegeven macht over de uitwerkingen van de werken en plannen van de satan in de wereld in haar volheid kan helpen ontsluiten"
(Maria, Meesteres van alle zielen, tot Myriam, juli 2023).

1718. BELIJDENIS TOT MARIA ALS GODS GROOTSTE WONDERWERK

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, enige geschapen mensenziel in wie God de volheid van al Zijn Wonderwerken heeft belichaamd,
Tot vernedering van elke duistere kracht en van alle werken die de duisternis ooit op deze wereld heeft verwezenlijkt om Werken van God te schaden en om mensenzielen tot eeuwige verdoeming te brengen, belijd ik Uw verhevenheid als volmaakt ontsloten straal van Licht uit Gods Hart.
Ik belijd U als de onbevlekt ontvangen en eeuwig maagdelijke Moeder van Gods Zoon Jezus Christus, de Messias en Verlosser van elke ziel die bereid is om haar leven in dienst te stellen van de vervulling van Gods Wet.
Ik belijd U als de enige geschapen mensenziel in Wie de beleving van de zelfverloochenende Liefde de absolute volmaaktheid heeft bereikt.
Ik belijd U als de oneindig boven alles verheven Koningin van Hemel en aarde, door God geroepen en gekroond tot goedmaking voor de onvervuld gebleven rol van de eerste mensenziel als koningin van de Schepping, want in Uw volmaaktheid heeft God de erfzonde gewroken.
Ik belijd U als de Vrouw van de Laatste Tijden, onder Wier voeten reeds tijdens Haar leven op aarde elk werk en elk plan van duisternis werd verbrijzeld, en Wier macht de hel zal doen beven in het Uur waarin God de poort naar Zijn Rijk op aarde zal openen en de Verlossingswerken van Uw Goddelijke Zoon Jezus Christus hun ultieme bekroning zullen ontvangen.
Ik belijd U als mijn Hemelse Meesteres, mijn innerlijke Gids naar de vervolmaking als werktuig in Gods hand tot verheerlijking van de oneindige grootheid en Liefde van mijn enige God, de Bron en Bestemming van mijn leven op aarde.
Ik belijd U als de Meesteres van alle zielen, door God geroepen om de akkers der zielen te helpen ontsluiten voor het Goddelijk zaad van de Christus, opdat zij graan mogen voortbrengen tot voeding voor Gods Rijk op aarde.
Moge Uw volmaaktheid in zielen het verlangen wekken om levende tekenen te worden voor de almacht van het Kruis over alle duisternis.


www.maria-domina-animarum.net

Na de inspiratie van gebedsbloem 1718 sprak de Heilige Maagd nogmaals als volgt:
"Mogen de zielen in dit gebed de onfeilbare werktuigen vinden met dewelke zij, door trouwe navolging van Jezus Christus en door totale overgave aan Mij, de duisternis op de knieën kunnen helpen dwingen.
Ik geef je tevens de volgende gebedswoorden, die mogen gelden als een buitengewoon krachtige, alomvattende aanroeping die de smekende ziel kan omhullen als in een wolk van beschermend Licht, in de mate waarin deze ziel zich totaal en met vertrouwen aan Mij overgeeft. In deze zin vormen deze woorden tevens een toewijdingsgebed.
Ik benadruk dat deze gebedsbloemen een buitengewone macht kunnen ontwikkelen in het kader van de laatste strijd tot bevrijding van de wereld uit de effecten van de verwoestende plannen en werken der duisternis"
(Maria, Meesteres van alle zielen, tot Myriam, juli 2023).

1719. KORT SMEEKGEBED TOT MARIA
ALS GETUIGENIS TEGEN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Mijn Hemelse Moeder Maria, ik belijd U als

  • de Heilige Maagd,
  • de onbevlekt ontvangen Moeder van de enige Mens geworden Goddelijke Verlosser en Messias Jezus Christus,
  • de Koningin van Hemel en aarde,
  • de Vrouw onder Wier voeten alle werken en plannen der duisternis definitief verpletterd werden vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis, en verpletterd zullen blijven worden tot bij de grondvesting van Gods Rijk op aarde,
  • mijn Hemelse Meesteres en Meesteres van alle zielen volgens Gods Wil.

Wees mijn ondoordringbaar schild van Licht en Vuur, elk ogenblik van mijn leven, en mijn Koningin en Meesteres in de tijd en in eeuwigheid als Brug naar mijn God.

♥ ♥ ♥

In Haar permanente oproep nr. 6 (Noodoproep vanwege de Koningin des Hemels aan de zielen tot voorbereiding van Gods Rijk op aarde), die U hier kunt vinden, zegt de Heilige Maagd tot elke individuele ziel onder meer het volgende, dat de hele zin van de totale overgave van zielen aan Haar in de strijd tegen de duisternis op deze wereld in zich bergt:

Maak van harte gebruik van de gouden weg die God voor de zielen heeft voorzien om hun leven te helpen maken tot ware fabrieken van waardevolle grondstoffen voor de bereiding van genaden voor de wereld: Beleef in elk detail van je innerlijke leven en van al je doen en laten een strikte toewijding aan Mij, de Koningin van Hemel en aarde, de Vrouw Die in vervulling van de Goddelijke Belofte in innige samenwerking met de aan Haar gegeven zielen de kop van de satan zal verpletteren.

De Triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niets anders dan het door God voorziene zichtbare Teken van de restloze overwinning van de Ware Liefde op alle werken der duisternis, tot ontsluiting van de gouden vruchten van de Verlossingswerken van Jezus Christus. Strikte toewijding aan Mij is niet het uitspreken van een gebed, doch een levenslange, elk ogenblik van elke dag en elke nacht beleefde opoffering van alle wederwaardigheden van het leven aan Mij, waardoor de ziel Mij aanvaardt als haar onbetwiste Meesteres en innerlijke Gids naar volmaakte eenheid met het Hart van de Christus. Het is een verbond van overdracht van innig aanvaarde en van oprechte zelfverloochenende Liefde vervulde handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen aan Mij, opdat Ik deze in innige versmelting met Mijn absoluut volmaakte Liefde en eenheid met de Wil van God Zelf, met een oneindige meerwaarde aan God moge kunnen aanbieden als bouwstenen in de fundering van de Triomf van de Vrouw, waardoor de grondvesting van Gods Rijk op aarde zal worden ingeluid.

In het uur waarin de mensheid Mij onvoorwaardelijk zou erkennen als de door God voorziene Meesteres van alle zielen, zou de macht van de satan over deze wereld geen ogenblik meer staande blijven, want in deze hoedanigheid der hoedanigheden vertegenwoordig Ik in de volheid de macht van God over de bestemming van de vruchten van alle doen en laten van alle zielen, met inbegrip van alle werken en plannen der duivelen.

Er is geen andere weg om de Goddelijke Wet volkomen te vervullen dan deze van de zelfverloochenende Liefde, en naarmate deze Wet vollediger wordt vervuld, zal de duisternis haar greep op steeds méér mensenzielen verliezen. Het uur waarin Gods Rijk op aarde voorgoed kan worden gegrondvest, wordt niet bepaald door een gericht ingrijpen van God Zelf, doch door de mate waarin de mensenzielen de Wet van de Ware Liefde vervullen. Stel daarom geen ogenblik langer uit om een kanaal van Licht en warmte te zijn voor elk medeschepsel dat God op je levensweg toelaat, hetzij kortstondig hetzij langdurig.

Zo zal jouw tegenwoordigheid overal waar je komt, een stukje paradijs scheppen in de harten van je medeschepselen, kan ook in deze medeschepselen een nieuwe Lente van Liefde en Hoop tot bloei worden gebracht, en zullen zich steeds méér deuren openen voor de intrede van Gods Rijk, dat de doodsklok zal luiden voor alle leed, alle ellende, alle chaos en alle ongerechtigheid op deze wereld.

Dan, in dat uur, zal Jezus Christus voor het eerst kunnen zien dat Zijn onvoorstelbaar Lijden voor het Ware Geluk in de hele Schepping niet vergeefs is geweest".

In opdracht van de Koningin des Hemels volgt hieronder de tekst van Haar Speciale Openbaring van 11 juli 2023:

TOTUS TUUS, MARIA !

OPENBARING OVER DE UNIEKE MACHT EN VERHEVENHEID
VAN DE KONINGIN DES HEMELS

Special Openbaring vanwege de Heilige Maagd Maria

aan Myriam van Nazareth

11 juli 2023

"God heeft Mij verheven boven al het geschapene, zodat Ik van alle bestaande wezens het hoogst verhevene ben, tweede in rang na de Drie-Ene God Zelf – de Eeuwige Vader, de Goddelijke Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.

De ongeëvenaarde verhevenheid van Mijn Wezen heeft Mij bekleed met een unieke macht. De ontsluiting van deze macht, dit wil zeggen de activering ervan, kan werkingen ontplooien die vernietigend zouden zijn voor alle werken die de duisternis op deze wereld reeds heeft voltrokken en nog bezig is te voltrekken, en die aan de basis liggen van alle ellende, leed en verwoesting door dewelke de Schepping wordt geteisterd, alsook voor de plannen van ellende, leed en verwoesting die de duisternis momenteel nog koestert en voor de uitvoering van dewelke zij de medewerking van mensenzielen nodig heeft.

Daarom vreest de satan de ontsluiting van Mijn macht boven alles, en om deze zelfde reden stelt hij alles in het werk om het geloof en vertrouwen in de grootheid van Mijn macht in de Schepping in de mensenzielen te ondermijnen en elke verkondiging ervan met verbetenheid aan te vallen. Geen weg is voor hem vruchtbaarder om de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede in de wereld steeds verder te dwarsbomen dan deze via dewelke hij mensenzielen influistert om zich tegen de waarheid van Mijn unieke verhevenheid en macht te verzetten.

Hoe méér mensenzielen zich vrijwillig, spontaan, van harte en oprecht aan Mij overleveren om hun leven – dit wil zeggen hun hele doen en laten en zelfs hun meest verborgen gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen – in alle details in Mijn dienst te stellen, met des te méér macht kan Ik de duisternis in de wereld onwerkzaam maken teneinde de grondvesting van Gods Rijk op aarde jegens de Goddelijke Wetten te kunnen verantwoorden.

In waarheid zeg Ik je dat elke twijfel aan de echtheid, de waarheid, de realiteit van Mijn unieke verhevenheid boven alles dat onder God staat, en van de unieke en onbegrensde macht die met deze verhevenheid gepaard gaat, zijn oorsprong vindt in de bron van alle duisternis, de satan zelf, die Mijn absolute tegenpool is in de strijd tussen het Licht en de duisternis, tussen de Ware Liefde en de zondigheid.

Deze strijd tussen het Licht en de duisternis is begonnen bij de schepping van de mensenzielen, in het bijzonder vanaf het ogenblik waarop de eerste mensenzielen gehoor gaven aan de eerste influisteringen van de satan die hen van de beleving van de Goddelijke Wet wist weg te leiden, zodat zij de erfzonde bedreven en in de menselijke natuur de spontane neiging werd geschonden om volkomen te leven binnen Gods verwachtingen. Deze strijd geeft uitdrukking aan de eeuwige tegenstelling tussen de geest van de Ware Liefde zoals belichaamd door de Mens geworden Goddelijke Zoon Jezus Christus, en de geest van de satan, de absolute en grenzeloze duisternis, de absolute tegenpool van de Ware Liefde en daardoor de bron van alle haat, verwoesting, verzieking, vergiftiging, leed, ellende, chaos, ongerechtigheid, ongeluk, angst, uitzichtloosheid, kwelling en dood.

Nadat de Godheid Mij had vergund om op mystieke wijze volkomen één van Hart en van beleving te worden en te blijven met de Christus, de Zoon van God Die in het Vlees werd geboren uit het volmaakt heilige Tabernakel van Mijn onbevlekte Moederschoot, vertrouwde deze zelfde Christus Mij tijdens Zijn doodstrijd aan het Kruis der Verlossing voor eeuwig toe aan alle mensenzielen, en stelde Hij alle mensenzielen onder Mijn hoede en leiding. Hierdoor werd Mijn macht voor eeuwig bekrachtigd en bestendigd en werd Mijn status als Wezen dat boven al het geschapene verheven is, vereeuwigd.

Het unieke voorrecht van Mijn Onbevlekte Ontvangenis – waardoor Mijn hele Wezen het unieke Tabernakel van de Godheid kon worden – werd gevolgd door een leven dat Ik volkomen vrijwillig en volhardend totaal vrij wist te houden van alle zonde. Dit betekent dat Ik de volmaakte heiligheid van Mijn Wezen als de enige Onbevlekte Ontvangenis volkomen ongeschonden heb gehouden door een absoluut volmaakte eenheid van Mijn Wil met de Wil van God Zelf door een volkomen vlekkeloze beleving en toepassing van de Goddelijke Wet.

Ziedaar meteen de oorsprong van de volkomen onbegrensde natuur van Mijn verhevenheid en macht:

Mijn totale zondeloosheid wijst op de uitoefening van een onbegrensde macht over elke kracht die Mij levenslang onophoudelijk van God en van de Goddelijke Wet trachtte weg te leiden. Ik wist hierdoor Mijn leven op aarde te voltooien in een gesteldheid van totale, op geen enkel ogenblik en onder geen enkele omstandigheid geschonden macht over alle duisternis. Dit betekent tevens een volmaakte versmelting van Mijn Wil met de Wil van God Zelf, Die de absolute tegenpool is van alle duisternis. Dit betekent dat Ik op elk ogenblik en in elke situatie van Mijn aardse leven onophoudelijk steeds volkomen hetzelfde doel nastreefde als God Zelf.

Zie, de Wil van God is de motor van de Goddelijke macht. Om deze reden deelde Ik reeds tijdens Mijn leven op aarde in een uniek hoge mate in de macht van God: Mijn Wil, Mijn verlangens en Mijn doelstellingen waren vanaf het begin volkomen identiek met deze van God Zelf.

Om deze reden kan God Mij niets weigeren, temeer daar Mijn bestrevingen in alle omstandigheden strikt binnen de algemene doelstellingen van Gods Plannen liggen, en Ik in alle omstandigheden rekening houd met de beperkingen die automatisch voortvloeien uit de Goddelijke Wet der Gerechtigheid: Deze Wet bepaalt of, en in welke mate, verlangens en bestrevingen van mensenzielen, alsook ontwikkelingen in de wereld in het algemeen, gunstig zijn voor de eeuwige toekomst van de betreffende ziel, voor medeschepselen met dewelke deze ziel in contact komt, en voor de ontwikkeling van Gods Plannen met Zijn Schepping.

Op grond van de volkomen versmelting van Mijn Wil, Mijn inzichten en Mijn verlangens en bestrevingen met deze van God Zelf, zou een weigering van God om een verlangen van Mij ten uitvoer te leggen, betekenen dat Hij Zijn eigen Wil, Zijn eigen verlangens, bestrevingen en Plannen zou verloochenen. Dit is onmogelijk omdat de Wil, de verlangens en bestrevingen van God absoluut, onvoorwaardelijk en onherroepelijk volmaakt zijn en daarom verwezenlijkt moeten worden, daar de Goddelijke Wet en de Goddelijke Plannen van nature vervuld moeten worden. Zij beogen immers de voltooiing van de Schepping. Ik bedoel hiermee het volgende:

De Goddelijke Wet en de Goddelijke Plannen werken als het ware automatisch in de richting van vervolmaking van alles wat God ooit is begonnen doch dat door tussenkomsten uit de stoffelijke wereld van de oorspronkelijk door God bedoelde volmaaktheid is afgeweken. Onder 'tussenkomsten uit de stoffelijke wereld' versta Ik elke invloed vanwege de duisternis, die mensenzielen ertoe brengt om Werken en Plannen van God tegen te werken, te schenden, van hun doel weg te leiden of hun verwezenlijking hetzij te schaden hetzij, voor zover dit enigszins mogelijk zou zijn, te vernietigen of hun uitwerkingen zodanig te vervormen dat zij niet langer als producten van God herkenbaar zijn.

Mijn opdracht is het, via intense begeleiding en onderrichting van de mensenzielen alle ontwikkelingen die de Werken en Plannen van God ooit hebben geschaad of tegengewerkt en/of die dit nog steeds doen en nog zullen of kunnen doen, zodanig van richting te veranderen dat zij alsnog het oorspronkelijk door God beoogde doel kunnen bereiken. Ik moet dit doen via 'herprogrammering' van de geesten en harten van mensenzielen, dit wil zeggen door met hun actieve medewerking hun gedachten- en gevoelswereld steeds dichter bij het Hart van God Zelf te brengen. Precies daartoe moest Ik boven al het geschapene worden verheven, en precies daartoe had Ik een volkomen onbegrensde macht nodig, tegen dewelke de duisternis absoluut niets vermag.

Aan de natuur, de diepe aard, van Mijn macht heeft God geen enkele grens gesteld. Ik beschik over deze macht in haar volheid, onvoorwaardelijk, onherroepelijk en eeuwigdurend. Slechts één enkele grens is aan de uitwerkingen van Mijn macht gesteld: de beperking die wordt opgelegd door de Goddelijke Wet van de Gerechtigheid, die stelt dat de daadwerkelijke uitwerkingen van Mijn macht – evenals trouwens van de macht van God Zelf – slechts merkbaar kunnen worden voor zover mensenzielen actief, vrijwillig en spontaan aan de vervulling van de Goddelijke Wetten en Plannen meewerken en/of zich in de concrete details van hun leven bereid tonen om hieraan mee te werken, alsook om zich van harte en zonder verzet innerlijk én via Mijn onderrichtingen en oproepen door Mij te laten leiden.

Ik ben door God verheven tot Koningin van de hele Schepping. Geen enkele kracht die onder God staat, vermag iets tegen Mijn Wil. Voor de krachten der duisternis is deze waarheid een nimmer eindigende kwelling, een nachtmerrie die hen naar de vertwijfeling voert. Om deze reden buiten zij schaamteloos en met een ongeëvenaarde driestheid de zo verleidbare mensenzielen uit door hen in te fluisteren dat de almacht en de volmaakte Liefde van God slechts sprookjes of leugens zijn, en dat de verhevenheid en onbegrensde macht van Maria, Die door God Zelf oneindig ver boven deze krachten der duisternis is verheven, eveneens leugens zijn, en elke mogelijke verkondiger van Mijn unieke verhevenheid en macht een ketter.

De waarheid van Mijn unieke verhevenheid en macht heeft haar absolute bekroning gekregen in het Goddelijk verlangen dat Ik thans, in deze Laatste Tijden, bekend zou worden gemaakt in Mijn alles overkoepelende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen. Deze hoedanigheid herinnert de satan ononderbroken aan het feit:

  • dat God Mij onbereikbaar ver boven alles heeft verheven, ook boven hem – de satan –, zijn gevolg en al zijn werken en plannen;
  • dat God Mij een onbegrensde macht heeft gegeven om alle mensenzielen te leiden in de geest van Jezus Christus teneinde de macht van de Verlossingswerken van de Christus in haar volheid te helpen ontsluiten en de macht van de antichrist voorgoed te breken;
  • dat Ik daadwerkelijk de Vrouw van de Laatste Tijden ben, Diegene Die in samenwerking met de mensenzielen die jegens Haar het heilig verbond van toewijding in dienst van de verwezenlijking van Gods Werken en van de vervulling van Gods Wet sluiten, de kop van de satan, dit wil zeggen de belichaming van de duisternis en al haar werken en plannen, zal verpletteren onder Haar voet als opperste teken van Haar macht over alles dat de vervulling van Gods Plannen en Werken heeft trachten te verhinderen.

De Vrouw van de Laatste Tijden, de onbevlekte Koningin met de slang van alle werken en plannen der duisternis onder Haar voeten, is onder al het geschapene de enige volmaakte belichaming van de Goddelijke Wet. De Goddelijke Wet is het opperste werktuig van de Goddelijke almacht. Daarom is Mijn macht onbegrensd en ben Ik onoverwinnelijk voor elke kracht onder God. Om deze reden ben Ik de gouden weg naar de definitieve ontkrachting van de duisternis en al haar werken op aarde. Niet Ik heb Mijzelf zo onbereikbaar hoog verheven en Mijzelf een zo volkomen macht toegeëigend. Evenmin zijn deze verhevenheid en deze macht Mij toegedicht door de wil of de verbeelding van een mensenziel. God Zelf heeft dit gedaan, opdat de vernedering van alles wat jegens God en Zijn Wet, en daardoor jegens de Ware Liefde, vijandig is, absoluut volkomen moge worden.

Zalig derhalve de zielen die Mijn verhevenheid en macht van harte en onvoorwaardelijk aanvaarden en actief meewerken aan de ontsluiting ervan, want zij zijn het, die de verdienste zullen erven, te hebben bijgedragen tot de voltooiing van Gods volmaakte Werken en Plannen in de Schepping.

Het is Mijn Wil dat de woorden die je zo-even uit Mijn Hart hebt ontvangen, worden opgetekend als Speciale Openbaring en bovendien worden ingevoegd in de speciale gebedscategorie die Ik je onlangs heb geopenbaard".
(De Hemelse Meesteres verwijst naar Ontsluiting van de macht van Maria tot bespoediging van de Komst van Gods Rijk op aarde) (De Heilige Maagd Maria tot Myriam, 11 juli 2023).

 
De Heilige Maagd laat op deze plaats tevens verwijzen naar de woorden gesproken vanwege de Allerheiligste Drievuldigheid bij Haar Kroning in de Hemel, in De Allerheiligste Drievuldigheid over Maria