Een aanvullende spirituele achtergrond bij deze rubriek
wordt aangeboden in de volgende teksten:

Het leven voorbij de avondzon

De bestemming van de mensenziel

Allerheiligenopenbaring

TOTUS TUUS, MARIA !

VOORBEREIDING VAN HET LEVENSEINDE

Myriam van Nazareth

In september 2015 sprak de Hemelse Koningin via Myriam de volgende woorden naar aanleiding van het overlijden van een ziel die Haar trouw had erkend en gediend in Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen.

De woorden waren gericht aan een groep zielen waarvan de overledene deel uitmaakte. De Hemelse Meesteres liet deze Openbaring daarna bekendmaken ter bemoediging aan alle zielen die Haar erkennen en trouw blijven in deze hoogste van Haar hoedanigheden:

MARIA – DOMINA ANIMARUM: "Ik betitel Mijn Werk als het Apostolaat van de Ware Liefde, de Ware Hoop, de bemoediging en de volheid van de Waarheid. Welke balsem voor het hart, te weten dat ..... (naam van de overledene) deze zalf voor haar ziel nog op haar levensavond heeft mogen leren kennen. Ik ben bij het levensoordeel van elke heengaande ziel aanwezig. Hoe hoog zal de Vlam oplaaien in een ziel bij de aanblik van de Koningin des Hemels, wanneer zij Haar nog vóór het oordeel nader heeft mogen leren kennen zoals Zij waarlijk is. Precies dit oplaaiend Vuur is het echter, dat voor de ziel de hemelpoort opent. Inderdaad, welke balsem ligt in dit inzicht verborgen. Volhard allen, want in elke ziel die Mij erkent zoals Ik werkelijk ben, heeft Mijn voet de duisternis reeds vernederd. Laat Mij de troon in jullie harten in bezit nemen, en jullie zullen de Ware Gelukzaligheid proeven". (Maria, Meesteres van alle zielen, september 2015)

Waarom is het nodig dat een mensenziel het einde van haar aardse leven spiritueel zou voorbereiden? Omdat het leven op aarde geen doel op zich is, doch slechts een voorbereiding op het Ware Leven, het Eeuwig Leven. Elke ziel wordt geschapen als een bouwwerk van God en krijgt één leven op aarde om als instrument van Gods Werken de Schepping, die door de erfzonde en ontelbare miljarden verdere overtredingen tegen Gods Wet van de Ware Liefde haar staat als spiegel van het Rijk Gods in de Hemel heeft verloren, opnieuw naar deze oorspronkelijke staat terug te helpen voeren. Het leven op aarde is daardoor eigenlijk een tijdelijke dienstreis in dienst van de verwezenlijking van Gods doelstellingen. Een ziel die haar leven op aarde beschouwt als een doel op zich, beschouwt dit leven in feite als iets dat slechts haar persoonlijk aangaat, en heeft dus het enige ware doel en de enige ware zin van het leven niet begrepen. God oordeelt deze ziel derhalve als een ziel die haar levensopdracht niet heeft vervuld.

Om deze reden moet elke ziel zich terdege bewust zijn van de ware zin van haar leven op aarde, teneinde dit leven zodanig te leiden dat dit zowel voor haar eigen Eeuwig Heil als voor de vervulling van haar levensopdracht in dienst van Gods Heilsplan vruchtbaar moge zijn. Voorbereiding van het levenseinde is precies dit: ervoor zorgen dat het leven zodanig wordt geleid dat God op het einde van dit leven mag oordelen dat de ziel de opdracht heeft vervuld, voor dewelke zij in de wereld is gezonden.

De reis op onze levensweg is in feite een reis naar de heiligheid, want daartoe wordt elke ziel in de wereld gezonden: De eerste levensopdracht en roeping van de mensenziel bestaat hierin, dat zij de van haar verwachte bijdrage tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan zou leveren. De enige zin van elk mensenleven ligt hierin, dat het een middel zou zijn via hetwelk God Zijn Heilsplan met het oog op de grondvesting van Zijn Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen op aarde kan voltooien, want God werkt op aarde bij voorkeur via mensenzielen.

Zo heeft God het voorzien: Elke mensenziel moet een werktuig zijn via hetwelk Hij Zijn Werken volbrengt. Elke ziel wordt geacht, haar handen, haar mond, haar hart, haar geest en haar wil spontaan en onvoorwaardelijk ter beschikking te stellen als werktuigen via dewelke God Zelf kan werken. Het nut, de bruikbaarheid van een werktuig wordt bepaald door zijn gesteldheid, zijn natuur, zijn kwaliteit, alsook door zijn weerstand tegen vijandige invloeden. Op gelijkaardige wijze wordt de bruikbaarheid van een mensenziel als werktuig in dienst van Gods Heilsplan bepaald door haar vermogen om in alle details van het leven een deugdzaam gedrag en een deugdzame innerlijke gesteldheid op te brengen en zich met volharding te verzetten tegen alle duisternis op haar levensweg.

Elke levensweg loopt ten einde, op een bepaald punt dat door God wordt vastgesteld. Derhalve wordt elke ziel op bepaalde tijdstippen in haar leven geconfronteerd met het overlijden van medeschepselen. Aan elke ziel wordt een welbepaalde levensduur toegekend, die door Gods Wijsheid en Voorzienigheid wordt vastgesteld en bestuurd. Deze levensduur is afhankelijk van de bijdrage die God van de betreffende ziel verwacht. De door God vastgestelde levensduur kan door mensen via allerlei ingrepen tot op zekere hoogte worden veranderd. Deze ingrepen kunnen in bepaalde gevallen door God worden goedgekeurd (bijvoorbeeld bepaalde medische interventies; God alleen kan oordelen over de wenselijkheid van dergelijke tussenkomsten voor de ontwikkeling van Zijn Heilsplan), in andere gevallen niet (bijvoorbeeld moord of elke behandeling van een medeschepsel waardoor het verloop en de kwaliteit van diens leven worden veranderd op een wijze die door de Goddelijke Wet van de Ware Liefde niet wordt goedgekeurd).

De dood is weliswaar het einde van het aardse leven, doch bovenal is hij het begin van het Eeuwig Leven. Daarom zou geen enkele ziel ooit mogen vergeten, dit gebeuren toe te wijden, zowel wat het tijdstip van het eigen overlijden betreft als met betrekking tot het overlijden van geliefde medeschepselen, en zelfs het overlijden van zielen waar dan ook ter wereld, die haar niet eens persoonlijk bekend zijn. Toewijding van dit gebeuren aan de Heilige Maagd Maria voegt aan dit gebeuren een bijzondere extra waarde toe, doordat via deze toewijding het overlijden als actief element in Gods Heilsplan wordt ingeschakeld.

De Meesteres van alle zielen beoogt met de in deze rubriek aangeboden gebeden en begeleidende korte teksten, de zielen te helpen om, in het kader van de vervulling van de opdracht die God hen voor hun ene leven op aarde als schakel in het netwerk van de Schepping heeft gegeven, hun levenseinde volkomen vruchtbaar te maken. Laten wij daarbij nooit vergeten dat het levenseinde tot de belangrijkste fasen van het aardse leven moet worden gerekend.

Het is moeilijk, verder te leven zonder een medeschepsel dat een gedeelte van Uw leven met U heeft gedeeld en als het ware een deel van Uzelf was. Niettemin heeft elk overlijden, evenals het tijdstip waarop dit plaats heeft, ergens binnen Gods alomvattend Plan een betekenis. U kunt er actief toe bijdragen, uit het overlijden van een geliefd medeschepsel een lichtstraal te scheppen door het overlijden toe te wijden, opdat de Heilige Maagd dit gebeuren in Haar volmaakte vlekkeloze Liefde moge kunnen hullen teneinde het als 'afgewerkte', respectievelijk als 'gezuiverde' gebeurtenis aan God aan te bieden. Dit is niet slechts een mooie gedachte, het gaat hier om een spirituele realiteit die in de Wetenschap van het Goddelijk Leven aan de zielen wordt geleerd. Waarlijk vruchtbaar of mooi kan het levenseinde van een ziel slechts zijn in de mate waarin deze ziel een vruchtbaar en 'mooi' leven heeft geleid, waarbij 'mooi' moet worden beschouwd als 'aantrekkelijk wanneer het wordt beoordeeld volgens de mate waarin de Goddelijke Wet van de Ware Liefde erdoor vervuld is geweest'.

Mogen de in deze rubriek vervatte gebeden de zielen zowel troost als een onsterfelijke Hoop brengen. Gebruikt U ze zo spoedig mogelijk wanneer zij Uw levensweg kruisen. Zij kunnen net datgene zijn, wat U nodig hebt om wat duisternis weg te nemen uit dit gebeuren dat, zoals gezegd, daadwerkelijk moet worden beschouwd als één van de allerbelangrijkste van het hele leven, want dit gebeuren is de stap via dewelke de drempel naar God toe, de Eeuwige Liefde, wordt overschreden. Het levenseinde in de waarlijk strikte zin van het woord, namelijk als het ogenblik waarop het aardse leven eindigt, is het ogenblik waarop God de balans opmaakt van de waarde die het voorbije leven voor de vervulling van Zijn Heilsplan heeft gehad. De waarde van een mensenleven wordt bepaald door de maat waarin de ziel Gods Werken heeft gediend, door de Wet van de Ware Liefde te vervullen in elk detail van het leven en in alle gesteldheden van het hart jegens God en alle medeschepselen op elk ogenblik van het leven.

De toewijding van het stervensuur en de gebeden in die allerlaatste ogenblikken van het leven kunnen voor de eeuwige bestemming van de betreffende ziel een groot verschil maken. Even belangrijk echter is de tijdige voorbereiding van het levenseinde, want levenslange afwijkingen ten aanzien van de vervulling van de Goddelijke Wet kunnen onmogelijk in het laatste levensuur volledig worden weggewerkt.

De ziel kent noch de dag noch het uur van haar overgang. Daarom is het zeer aanbevelenswaardig dat U met deze voorbereiding zou beginnen zodra Gods Voorzienigheid deze gebeden op Uw weg brengt. De gebeden zijn onderverdeeld in vier categorieën:

1. Vergeving
2. Goedmaking
3. Onmiddellijke voorbereiding op de laatste levensfase
4. Toewijding van het stervensuur

Deze vier categorieën vormen samen een alomvattende, door de Koningin des Hemels geïnspireerde voorbereiding op het uur van de overgang van de ziel uit dit leven naar het levensoordeel vóór de Troon van God:


1. Vergeving

In de mate waarin U oprecht en van harte vergeving schenkt aan Uw medemens, zal God U vergeving schenken voor Uw eigen schuld jegens Zijn Gerechtigheid. Een ziel die sterft met een hart dat nog wrok, rancune of bitterheid jegens één of meer medeschepselen in zich draagt, verzwaart haar eigen oordeel en stelt het ogenblik van haar intrede in de Hemel uit. De reden ligt in het feit dat deze hartsgesteldheden wijzen op een gebrek aan Ware Liefde, en dat elk gebrek aan Ware Liefde het een ziel onmogelijk maakt om de zijnstoestand van de Eeuwige Gelukzaligheid te verdragen, zoals de Hemelse Meesteres onder meer in de onderrichting Het Leven voorbij de avondzon duidelijk maakte. Bovendien laat een ziel die sterft met wrok of gebrek aan vergeving in het hart, duisternis op de wereld achter.

Ook voor de eigen zonden, zelfs indien deze ooit zijn gebiecht, is het nuttig dat de ziel, als een reiniging van de laatste sporen ervan en als een uitdrukking van haar verlangen naar verzoening, jegens God nogmaals uitdrukkelijk haar zondigheid belijdt.

Een ziel die haar eigen schuld niet wil erkennen, zal bijvoorbeeld te gemakkelijk zichzelf vergeven, en vaak moeilijk tot vergeving van anderen komen, of zal anderen onterecht de schuld blijven geven voor toestanden die haar leven hebben bemoeilijkt doch waarvoor zijzelf verantwoordelijk is geweest. Het is van het grootste belang dat elke ziel vóór het einde van haar leven in alle eerlijkheid haar eigen fouten erkent en volledig oprecht aan God toegeeft wanneer zij medeschepselen onterecht heeft beschuldigd, en dat zij deze medeschepselen nog oprecht vergeeft indien deze haar wel degelijk zouden hebben benadeeld of leed of pijn zouden hebben berokkend. Het schaadt Gods Werken in de Schepping wanneer een ziel haar aardse leven verlaat in een staat van gebrek aan volkomen harmonie met al haar medeschepselen.

De Koningin des Hemels vraagt elke ziel met de grootste nadruk, zich zonder enig uitstel oprecht, van harte en onvoorwaardelijk te verzoenen met al haar medeschepselen – medemensen én dieren – teneinde in een gesteldheid van harmonie en oprechte Liefde jegens elk medeschepsel deze wereld te kunnen verlaten.

Zeer behulpzaam is Maria’s Novembergebedsplan, dat U kunt vinden in het menupunt Gebeden.

Verder zijn de volgende gebeden heel geschikt:

  148. Gebed tot de Eeuwige Vader om vergeving van mijn zonden
  609. Smeekgebed om totale vergeving
  647. Akte van vergeving
  679. Akte van vergeving in toewijding aan Maria
  709. Smeekbede om de genade van vergeving
  961. Gebed om navolging van Maria in de vergevingsgezindheid
1026. Kort gebed tot Maria om vergeving
1201. Toewijding van mijn hart aan Maria tot vergeving
1509. Gebed van totale vergeving en verzoening
1573. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de vergevingsgezindheid


148. GEBED TOT DE EEUWIGE VADER OM VERGEVING VAN MIJN ZONDEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, God van het Licht, Begin en Einde van de Reis der zielen,
Spreid over Uw arm kind de warmte van Uw vergevend Hart.
Omwille van Jezus’ Geboorte in de grootste armoede, vergeef mij om de keren dat ik materiële welstand of aardse genoegens heb begeerd.
Omwille van Jezus’ verkondiging van het Woord, vergeef mij om de keren dat ik de Waarheid niet heb gediend of mijn mond gesloten bleef voor dank en prijzing aan de Allerheiligste Drie-Eenheid.
Omwille van het Laatste Avondmaal, vergeef mij om de keren dat ik de Heilige Sacramenten niet op hun waarde heb geschat of een gebrek aan eerbied heb betoond tegenover de Hemelse Geschenken die mijn ziel heeft ontvangen.
Omwille van Jezus’ morele Doodsstrijd in de Hof van Gethsemani, vergeef mij om de keren dat ik onverschillig was tegenover mijn eigen zonden.
Omwille van de geseling van Jezus, vergeef mij om de keren dat ik meer oog had voor de honger van mijn lichaam dan voor de honger van mijn ziel.
Omwille van de doornenkroning van Jezus, vergeef mij om de keren dat ik mijn kleinheid ben vergeten of mijn verstand niet heb aangewend ten dienste van mijn medemens.
Omwille van de beroving van Jezus’ kleren op Calvarie, vergeef mij om de keren dat ik niet oprecht was tegenover mijn medemens, of mijn ware armoede heb verborgen achter een uiterlijke schijn.
Omwille van de vergevingsgezindheid van de gekruisigde Jezus, vergeef mij om de keren dat ik wrok heb gekoesterd jegens hen die mij hadden misdaan.
Omwille van Jezus’ dorst aan het Kruis, vergeef mij om de keren dat de gifbeker van de eigenliefde mij aantrekkelijker toescheen dan de dorst naar bekering van een medemens.
Omwille van het Heilig Bloed dat Jezus voor mij heeft uitgestort, vergeef mij om de keren dat ik niet het beste van mijzelf heb gegeven in de dienst aan U in mijn medeschepselen.
Omwille van Jezus’ Dood aan het Kruis, vergeef mij om alle zonden die ik heb bedreven naar lichaam, geest en hart, en die het Eeuwig Leven verder van mij hebben verwijderd.
Omwille van de uitstorting van de Heilige Geest op de Eerste Pinksterdag, vergeef mij om de keren dat ik het Vuur van de Liefde voor God en medemens liet doven, de vreugde van de Hemel niet meer voelde, of onwijsheid en geestelijke verblinding mij hebben verleid tot beslissingen die nadelig waren voor het Zielenheil van mijzelf of anderen.
Omwille van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, vergeef mij om de keren dat duisternis in hart of geest mij de zuiverheid heeft ontstolen.
Omwille van Maria’s Voorspraak te Kana, vergeef mij om de keren dat ik zozeer in mijzelf opgesloten was dat ik geen oog had voor de armoede of de behoeften van mijn medemens.
Omwille van Maria’s ontmoeting met Jezus op de Kruisweg, vergeef mij om de keren dat ik niet klaar stond om mijn naaste tegemoet te komen in de nood.
Omwille van Maria’s Tranen onder het Kruis, vergeef mij om de keren dat ik onverschillig was tegenover het leed of de eenzaamheid van mijn medemens.
Eeuwige Vader, door de gezegende handen van Maria, de volmaakte Moeder Die U mij hebt gegeven, laat ik mijn rouwmoedig hart voor U neerleggen opdat mijn ziel bij U genezing moge vinden voor de wonden die zij op haar dwaalwegen heeft opgelopen.

609. SMEEKGEBED OM TOTALE VERGEVING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verheven Voorspreekster met een onmetelijke macht op het Barmhartig Hart van God, tot U kom ik in rouwmoedigheid, want mijn ziel is zo bezwaard.
Naar wie kan ik gaan dan naar U, mijn tedere Moeder, Die alle pijnen van een gewond hart hebt gekend.
De valstrikken van de bekoring hebben mijn ziel doen vallen, doch ik weet dat Uw Liefde het leed der gevallenen offert op het altaar der Verlossing.
De duisternis van het kwaad heeft de ogen van mijn hart verblind, doch ik weet dat U het Licht van het Kruis van Jezus doet stralen in de ziel die zich laat oprichten om alles van God te verwachten.
Mijn zwakheid heeft mij gemaakt tot de gevangene van behoeften die eerder gif dan voedsel voor mijn ziel zijn gebleken, doch ik weet dat Uw woord bij Gods Troon mij de kracht zal geven om staande te blijven in het uur van mijn oordeel.
Bied toch mijn kleine verdiensten aan bij de Poort van het Rijk der Gerechtigheid, o Moeder, opdat de Koning welwillend op mij moge neerzien.
Al mijn zonden, fouten, nalatigheden, gebreken en tekortkomingen begraaf ik in de Tuin van Uw Onbevlekt Hart, waar zelfs uit doornen rozen van vergeving ontspringen, want op Uw Voorspraak zal mij de genade van de kwijtschelding van al mijn schulden ten deel vallen.
Daarom roep ik tot U in mijn zielennood, o Maria, opdat door Uw tussenkomst de totale vergeving van mijn dwalingen mij het Eeuwig Verblijf in Gods Tuin waardig moge maken.

647. AKTE VAN VERGEVING

(Myriam van Nazareth)

Eeuwige Vader,
In de Naam van Jezus Christus, Die voor de uitboeting van alle zonden gestorven is, en in Tegenwoordigheid van Maria, de Moeder en Medeverlosseres van alle mensen, vraag ik U om de vrijspraak van ..... (naam), die tegen mij misdaan heeft.
Mijn God, omdat mildheid U zo welgevallig is, belijd ik voor Uw Aanschijn dat ik mijn medemens vergeving schenk, opdat zijn ziel gereinigd kan worden door de macht van de Liefde.
Moge deze akt van vergeving hem tot bekering brengen, hem kracht geven om zijn fouten niet te herhalen, en mijzelf de genade bekomen van een steeds grotere vergevingsgezindheid, die de macht van de satan over de zielen zal breken in het Licht van Uw oneindige Liefde.
Moge de Heilige Geest voor altijd leven in mijn medemens en in mij.

679. AKTE VAN VERGEVING IN TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Bloem van volmaakte Liefde,
Omdat ik Uw kind wil zijn in hart en ziel, in woorden, daden en gevoelens, kom ik U smeken om de kracht en de Liefde tot een volmaakte vergeving aan alle mensen die ooit tegen mij hebben misdaan.
Aanschouw de talloze wonden van mijn hart, o Moeder, en zie hoe vaak zij nog steeds bloeden met het gif der verbittering.
Zie hoe zij mijn ziel blijven verzwakken, hoe hun koorts mijn hart heeft verziekt en hoezeer zij mijn ogen hebben afgewend van het Licht.
Ik smeek U, wil nu alle wortels van onvrede uit mijn hart uitroeien en ze in het Vuur van Uw alles verterende Liefde werpen, opdat de bodem van mijn ziel voorgoed gezuiverd moge worden.
Ik leg in Uw Hart mijn vaste wil om alles te vergeven. Elke moeilijkheid om te vergeven vertrouw ik toe aan Uw Liefde, opdat door Uw almachtige Voorspraak mijn eigen ziel gerechtvaardigd moge worden en mijn intentie tot vergeving door God gebruikt moge worden tot bekering en vrijspraak van hen die tegen mij hebben misdaan.
In deze intentie wil ik leven en sterven.

709. SMEEKGEBED OM DE GENADE VAN DE VERGEVING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Vrede,
In Uw Hart leg ik mijn bezwaard gemoed, want het leven heeft het zaad van de onvrede in mij gezaaid.
Leer mij vergeven, want gevoelens van wrok doen de bloemen in mijn ziel verwelken.
Leer mij vergeven, want wolken van wrevel verduisteren de Liefde in mijn hart.
Leer mij vergeven, want mijn onvermogen tot onvoorwaardelijke Liefde verstikt de rust in mijn geest.
Leer mij vergeven, want de onvrede met mijn medemens maakt mij tot gevangene van mijn eigenliefde.
Leer mij vergeven, want woorden van onzuiverheid dreigen mijn mond te verontreinigen.
Leer mij vergeven, opdat God ook mijn eigen schulden kan vergeten.

961. GEBED OM NAVOLGING VAN MARIA IN DE VERGEVINGSGEZINDHEID

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria, Meesteres van mijn ziel,
In U heeft de vergevingsgezindheid in absolute volmaaktheid geheerst.
Al het negatieve dat op Uw Hart afkwam, werd door U veranderd in Hemels Licht. Elke ziel die U kwaad deed, sloot U in Uw Hart.
O Hemelse Koningin, verzoening en vergeving zijn krachten waarmee het Licht alle duisternis ontwapent. Daarom smeek ik U:
Schenk mij de kracht om mij oprecht te verzoenen met elke ziel die jegens mij heeft misdaan.
Laat Uw Hart in mij kloppen, opdat ik in staat moge zijn om kwaad met goed te vergelden, en duisternis te beantwoorden met Licht.
Leer mij, mijn medemens zijn misstappen jegens mij niet aan te rekenen, opdat ook mijn misstappen mij door God niet mogen worden aangerekend, en mijn schuldige medemens zelf door mijn offer van vergeving bevrijd moge worden uit de greep van de duisternis.
Genees mij van elke wrevel, wrok, rancune, onverzoenlijkheid, wraakzucht of bitterheid jegens mijn medemens. Ik geef U mijn hart, mijn hele verleden en alle pijnen, verwondingen en teleurstellingen die ik ooit door toedoen van zielen heb opgelopen.

1026. KORT GEBED TOT MARIA OM VERGEVING

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Meesteres van mijn ziel, Licht van mijn ogen en mijn Hoop op Eeuwig Leven,
Ik smeek U om vergiffenis voor al mijn dwalingen, voor elke bekoring waaraan ik heb toegegeven, voor elk ogenblik waarin ik Uw hand heb losgelaten, en voor elke meter van mijn weg waarop ik mijzelf heb gezocht en Uw verlangens heb verloochend.
Wil mij vervullen met Uw Liefde en Uw kracht, opdat ik al mijn zwakheden moge overwinnen.

1201. TOEWIJDING VAN MIJN HART AAN MARIA TOT VERGEVING

(Myriam van Nazareth)

O Maria, lieve Hemelse Moeder en Meesteres van mijn hele wezen,
U weet hoezeer ik elke zwakheid en elke tekortkoming die ik ooit in mijzelf heb bemerkt, en elke overtreding tegen Gods Wet waaraan ik mij ooit schuldig heb gemaakt, betreur.
Mijn hart doet pijn wegens elk ogenblik van mijn leven waarop ik mij door zonde, ondeugd, onverschilligheid en gebrek aan Liefde, van God en van U heb afgescheiden.
Mijn hart doet pijn wegens elk ogenblik waarop ik heb nagelaten, het goede te doen, en ik wegen ben gegaan die niet door Gods Licht werden bestraald en die mijn ziel geen vruchten konden opleveren.
Dit alles spijt mij zo, want ik bemin God en Zijn Werken boven alles.
Gods goedheid heeft mijn geest belet, zich elk detail te herinneren van de werken van duisternis die de duivel ooit in mij tot stand heeft kunnen brengen. Niettemin verlang ik er nu naar, volkomen te worden gezuiverd van alles wat sporen van duisternis in mij heeft kunnen achterlaten.
Daarom leg ik nu mijn hart en mijn geest voor U open, en smeek ik U, hen samen met Uw volmaakte Liefde en de onbegrensde macht van Uw Voorspraak voor Gods Troon te brengen, opdat Hij moge kunnen lezen wat in mij omgaat, en Hij mij de ware Vrede van de definitieve vergiffenis kan schenken.
Ik smeek U, de volledige toewijding van mijn verleden aan U aan te nemen, en deze met alle ooit door mij gesproken Biechten te verbinden, die toch voor eeuwig in Gods Hart rusten. Wil mij daardoor de volkomen zuivering van mijn levensweg bekomen, die nu door U met rozen zal worden bezaaid.
Met de kracht van Uw heerschappij in mij, hoop ik verder op een leven in volledige overeenstemming met Gods Wetten. Neem nu mijn hart, was het rein, en geef het aan mijn God tot goedmaking, want in mijn hart heb ik altijd slechts Hem willen toebehoren voor alle eeuwigheid.

1509. GEBED VAN TOTALE VERGEVING EN VERZOENING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoog verheven Koningin van het Rijk van de Eeuwige Liefde,
In Uw genezende handen leg ik mijn hart, dat zo vaak is gekwetst door duisternis uit mensenharten. Maak mijn hart onverdeeld tot Uw bezit en eigendom, opdat het voor eeuwig moge baden in het Licht van Uw volmaakte Liefde en moge worden geregeerd door Uw grenzeloze macht, die elke bron van duisternis kan beroven van haar krachten van leed, ellende en smart.
Ik smeek om een straal van Uw alles genezende Liefde op elke wonde die mensenzielen ooit in mij hebben geslagen, en om een straal van Hemels Licht in alle harten die mij ooit leed, pijn of verdriet hebben berokkend, opdat in deze harten elke bron van duisternis moge opdrogen en zij voortaan slechts kanalen van vreugde mogen zijn.
Moge Uw machtige heerschappij over mijn hart, over elke pijnlijke herinnering en over elke wonde in mijn innerlijk leven, elk effect van duisternis die ooit door mensenzielen tegen mij is gericht, teniet doen, en daardoor bijdragen tot een volledige bekering van de harten van dewelke deze duisternis is uitgegaan.
Opdat zowel deze bekering alsook de volledige en definitieve genezing van mijn eigen innerlijk leven bespoedigd mogen worden, leg ik in Uw allerzuiverste Hart mijn oprechte vergeving aan de zielen die ooit jegens mij hebben misdaan. Mogen zij het Licht van deze vergeving ten volle in zich benutten voor een totale verzaking aan alle kwaad en elke neiging om ooit nog de duisternis te dienen in doen en laten, in woorden, gedachten, gevoelens, verlangens of bestrevingen.
Moge deze offergave door de almachtige God van alle Licht en Liefde worden aanvaard als mijn definitief verlangen naar totale verzoening met al mijn medemensen, tot Zijn verheerlijking en tot definitieve ontkrachting van de macht van de vorst van elke duistere gesteldheid en van elke nevel tussen mensenharten.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).

1573. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE VERGEVINGSGEZINDHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model van totale, onvoorwaardelijke vergevingsgezindheid, de Vrouw Wier Hart zelfs niet de beulen van Haar Goddelijke Zoon op Calvarie kon haten, doch integendeel openscheurde onder de liefdespijnen van de ziel die leegbloedt bij het zien van de gevolgen van de moord die in talloze harten wordt gepleegd op de Ware Liefde.
O brandende en niettemin ongeschonden Tempel van Hemelse Liefde, in U werden nooit wrok, wrevel of drang naar wraak of vergelding gevonden, doch integendeel ongekende kwellingen over elk gebrek aan Liefde, over elke onverschilligheid, over elke pijn die mensenzielen hun medeschepselen aandoen en over elke negatieve gedachte of gevoel die mensenzielen jegens medeschepselen koesteren.
Wil toch in alle harten elke wortel van onkruid van haat en wrok, van vergeldingsdrang en wraakzucht verschroeien met het Vuur van de Liefde die slechts kan bloeien in een hart dat in staat is om van harte te vergeven, want waar vergevingsgezindheid de troon bestijgt, wordt alle duisternis voor God op de knieën gedwongen. Geen spoor van onvrede of leed zou nog in deze wereld worden gevonden indien alle zielen de ware vergeving tot koningin van hun leven zouden maken.
Met alle krachten van mijn ziel smeek ik om Uw tussenkomst, o Koningin van de absoluut volmaakte Liefde, want ware vergeving is de grootste Hemelse macht die elke bezwaarde ziel kan bevrijden uit de kerker van gevangenschap en duisternis die zij voor zichzelf bouwt zodra zij verzuimt, een medeschepsel te beschouwen als een bouwwerk van God en daardoor als drager van de handtekening van haar God Zelf.
Moge deze zelfde Hemelse macht het Vuur van een oprechte Liefde en het Licht van een oprecht inzicht ontsteken in de talloze harten die God Zelf niet vergeven voor het vele dat hen overkomt en waarvoor zij Hem aanwijzen als de grote schuldige.
Moge zo deze hele wereld worden bevrijd van de gesel van onterechte veroordeling jegens medeschepselen en jegens God, want de oprechte vergeving zal de mast zijn, waaraan de vlag van het Rijk Gods op aarde zal worden gehesen.


2. Goedmaking

In de loop van een mensenleven worden ontelbare handelingen gesteld, woorden gesproken, gedachten, gevoelens en verlangens gekoesterd. Een aantal hiervan (hun aandeel kan heel sterk verschillen van ziel tot ziel) zijn niet volkomen in overeenstemming met Gods bedoelingen en dienen niet ten volle Zijn Plannen en Werken. Dergelijke afwijkingen van Gods bedoelingen moeten worden goedgemaakt, want zij worden in het levensboek van de ziel opgetekend als schulden ten aanzien van de Goddelijke Wet omdat zij schade aan het netwerk van de Schepping hebben aangericht (God alleen kan beoordelen, welke schade en in welke mate) of omdat zij op één of andere wijze geen Licht van oprechte zelfverloochenende Liefde in dit netwerk hebben gestuurd.

Diegene, die niet tijdens het leven op aarde worden goedgemaakt, moeten worden goedgemaakt in het vagevuur – voor zover zij op grond van hun hoeveelheid en hun ernst nog kunnen worden goedgemaakt – omdat de ziel pas in de Hemel kan binnentreden zodra haar Liefde volkomen is geworden en de ziel jegens Gods Gerechtigheid geen enkel spoor van schuld meer heeft, én omdat een mensenziel geen door haar veroorzaakte of bevorderde duisternis op de Schepping mag laten liggen.

Het beste middel voor goedmaking is de sacramentele Biecht, doch er zijn middelen en wegen om het Sacrament aan te vullen. Deze middelen vinden hun grootste waarde in het feit dat zij de fouten van het eigen leven helpen compenseren door de Liefde die de ziel ertoe aanspoort, datgene goed te maken dat zij heeft verzuimd, alsook datgene, waardoor zij de vervulling van Gods Plannen kan hebben vertraagd. Vanuit Gods standpunt verwezenlijkt een ziel de volbrenging van deze Plannen in de mate waarin zij haar vermogen ontwikkelt om de Ware Liefde in zich in te bouwen en deze Liefde in ongeschonden vorm te verspreiden.

De Koningin des Hemels waarschuwt ervoor, dat een ziel er niet mag vanuit gaan, dat zij zich door de Biecht volkomen voor God kan zuiveren, indien zij niet tevens spontaan en actief een zo vlekkeloos mogelijke zelfverloochenende Liefde jegens God en al haar medeschepselen beleeft, en wel in alle details van het leven.

De volgende gebeden kunnen hierbij een grote hulp bieden:

  498. Akte van eerherstel voor mijn zonden uit het verleden
  519. Gebed voor alle mensen uit mijn verleden
  690. Offergebed tot vergoeding van zonden
  731. Boetegebed voor mijn hele leven
  873. Gebed tot genezing van de sporen van mijn zonden
  974. Akte van eerherstel voor nooit gebiechte zonden
  986. Eerherstellende toewijding van alle zondenschuld van mijn leven
1207. Smeekgebed om goedmaking voor een niet vervulde roeping
1285. Akte van goedmaking van mijn fouten
1361. Belijdenis van goedmaking jegens de Goddelijke Rechter
1655. Akte van goedmaking van leed en schade en van elk verzuim
1656. Smeekgebed om goedmaking voor mijn hele leven


498. AKTE VAN EERHERSTEL VOOR MIJN ZONDEN UIT HET VERLEDEN

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Tot genoegdoening aan Uw onfeilbare Gerechtigheid smeek ik de Allerheiligste Maagd Maria, de Parel van Uw Schepping en Koningin van de Hemel, U het Offer op te dragen van de Heilige Wonden en het Kostbaar Bloed van Jezus en van Haar kostbare Tranen, opdat de schulden waarmee alle zonden van mijn hele leven Uw Schepping hebben belast, afbetaald mogen worden.
Allerzuiverste Koningin, machtige Voorspreekster vrij van elke zondeschuld,
Door Uw handen bied ik het offer van alle woorden van de Blijde Boodschap van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden van mijn mond in roddel, laster, kwetsende woorden, leugens en vervloekingen jegens de Hemel en mijn naasten.
1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader...

Door Uw handen bied ik het Offer van het Lijden van Jezus in de Hof van Gethsemani en van Uw eigen Smarten, tot eerherstel voor alle zonden van mijn hart in gevoelens van haat, jaloersheid, liefdeloosheid en onverschilligheid, verwensingen en niet-geoorloofde liefde.
1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader...

Door Uw handen bied ik het Offer van de Geselwonden van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden van mijn lichaam, wereldse gehechtheden, onkuisheid, egoïsme en schadelijke gewoonten.
1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader...

Door Uw handen bied ik het Offer van de Wonden van de doornenkroning van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden van mijn geest in onzuivere gedachten en hoogmoed.
1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader...

Door Uw handen bied ik het Offer van de Kruiswonden in de handen van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden die ik heb bedreven met mijn handen, die andere schepselen leed hebben berokkend en tekort hebben gedaan.
1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader...

Door Uw handen bied ik het Offer van de Kruiswonden in de voeten van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden die ik heb bedreven met mijn voeten, die andere schepselen leed hebben berokkend en niet steeds Uw wegen hebben bewandeld.
1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader...

Verheerlijkt zij de Eeuwige Vader, mijn Schepper en Bron van alle gelukzaligheid.
Verheerlijkt zij Jezus Christus de Verlosser in Zijn Heilige Wonden, Zijn Kostbaar Bloed en Zijn glorierijk Kruis.
Verheerlijkt zij de Heilige Geest, Bron van alle heiliging in Zijn zaligmakende Gaven.
Verheerlijkt zij de Heilige Maagd Maria, onbevlekt ontvangen en Overwinnares van alle zonden.

519. GEBED VOOR ALLE MENSEN UIT MIJN VERLEDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Zovele mensen zijn in vervlogen jaren door Gods Voorzienigheid op mijn levensweg gebracht.
Hun namen staan in het Boek van mijn leven geschreven.
Veler namen heb ik nooit gekend, andere zijn door het stof der tijden aan mijn oog onttrokken. Velen wonen niet meer in mijn hart.
Ieder van hen wijd ik nu nog toe aan Uw Onbevlekt Hart, opdat U alles voor hen zou doen wat ik in mijn onwetendheid of onverschilligheid heb nagelaten.
Moge mijn gebed vergoeden wat ik toen heb verzuimd.
Moge het goedmaken wat ik tegen hen heb misdaan.
Moge het hen helpen om hun zondeschuld jegens God af te betalen.
Moge het vergeving bekomen voor hen die tegen mij hebben misdaan.
Moge het kracht en troost bekomen voor hen die nog in leven zijn.
Moge het de spoedige aanschouwing van Gods Aanschijn bekomen voor hen die zijn heengegaan.
Moge het hun ziel vervullen als de kus van een onzichtbare vriend, een akt van naastenliefde die onze ontmoeting in dagen van weleer vandaag nog tot vrucht brengt op hun levensweg, die de Eeuwige Wijsheid van de mijne heeft weggenomen.
3 x Wees gegroet Maria...

690. OFFERGEBED TOT VERGOEDING VAN ZONDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik smeek op Uw Voorspraak om vergeving voor elk ogenblik van mijn leven dat U en Jezus heeft mishaagd, voor elke Traan die ik U heb gekost, en voor elke gelegenheid die ik heb verzuimd om het goede te doen.
Voor dit alles wil ik U vergoeden met het geschenk van mijn leven, met alle Liefde van mijn hart, en met alle pijn over mijn eigen onvolkomenheid.
Moge de nacht van de onwijsheid, de zonde en de bekoring in mij doorbroken worden door de stralen van Gods Geest voor de dageraad van een nieuw leven in deugdzaamheid.
Wil mijn ziel maken tot een schatkamer van kracht, volharding, Wijsheid en Goddelijke genade, opdat het Licht uit Uw Hart in mij het Vuur van de heiligheid kan ontsteken, tot verheerlijking van het Lijden dat de Verlosser voor mij heeft volbracht vóór de schepping van mijn ziel.

731. BOETEGEBED VOOR MIJN HELE LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, mijn allerzuiverste Moeder en Toevlucht der zondaars,
In mijn zielennood werp ik mij aan Uw voeten neer om U mijn leven te geven.
Elke daad die ik in mijn leven heb gesteld, elk woord dat ik heb gesproken, elke gedachte en elk verlangen die ik heb gekoesterd, begraaf ik in Uw brandend Hart, opdat het Vuur van Uw Liefde al mijn zonden, dwalingen en tekortkomingen moge verteren.
Ik smeek om Uw machtige Voorspraak tot vergiffenis voor alles waardoor ik ooit tekort ben geschoten in de naastenliefde en in de Liefde tot God. Ik betreur alle pijn, verdriet, smart, nadeel en ongemak die ik mijn medemens berokkend heb.
Ik geef U mijn diep berouw over alles waardoor ik mijn schuld tegenover God heb vergroot.
Koningin van de Hemel, op U stel ik mijn vertrouwen en mijn hoop op de kwijtschelding van mijn zondeschuld en de zuivering van mijn ziel, opdat ik gered moge worden. Moge mijn berouw en de toewijding van de dwalingen van mijn hele leven aan Uw Onbevlekt Hart ook voor andere zielen de genade verkrijgen van inzicht, bekering en redding.
Wil nu het Kruis van Jezus in mijn hart branden, opdat ik moge leven en sterven in Gods Liefde, en de genade moge bekomen van de wedergeboorte in een reinigende Biecht.
1 x Onze Vader..., 1 x Weesgegroet..., 1 x Eer aan de Vader en de Zoon...

873. GEBED TOT GENEZING VAN DE SPOREN VAN MIJN ZONDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakte ziel geschapen in de heiligheid van de Onbevlekte Ontvangenis,
In diepe rouwmoedigheid over alle zonden van mijn leven wil ik mijn ziel wassen in het genezend water uit de oceaan van Uw Hart, zo vervuld van Gods almacht.
Ween toch met mij, o tedere Toevlucht der zondaars, want zelfs mijn tranen zijn bevlekt. Stort toch de oneindig bevrijdende macht van Uw Smarten over mijn hart en ziel uit als een waterval van Heil en genezing.
Hoezeer betreur ik alle uitingen van liefdeloosheid waaraan mijn ziel zich ooit jegens God en Zijn schepselen schuldig heeft gemaakt. Hoezeer kwellen de herinneringen eraan mijn arm hart. Welke koorts van onrust ontsteken zij in mijn geest.
O was mij toch in het water van Gods vergeving.
Zalf toch alle wonden van mijn hart.
Genees toch alle wonden die ik mijn medeschepselen heb toegebracht, en alle geselslagen die ik Jezus door mijn zonden en ongerechtigheden heb toegediend.
O Maria, in U ruist de bries der verkwikking, drager van het parfum van de Eeuwige Zaligheid. Blaas toch over de akker van mijn ziel de Leven brengende bries van de Heilige Geest. Wees waarlijk de Meesteres van mijn hart en ziel, opdat Uw allerheiligste ziel in mij de wegen moge ontsluiten die mij zullen leiden naar de goedmaking door de volmaakte offerande van mijn hele wezen aan Uw voeten.

974. AKTE VAN EERHERSTEL VOOR NOOIT GEBIECHTE ZONDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Brug tussen de zielen en God,
In antwoord op de grenzeloze Liefde van de Allerheiligste Drievuldigheid geef ik U mijn rouwmoedigheid over alle zonden en tekortkomingen, dwalingen en misleidingen van mijn hele leven.
Wil mijn berouw en alle Liefde van mijn hart samen met Uw oneindige verdiensten en met de oneindige verdiensten van de lijdende Jezus aanbieden aan de Goddelijke Gerechtigheid, tot vergoeding voor de zielen die dagelijks voor eeuwig verloren gaan.
Voor de onmetelijke zondeschuld waardoor talloze zielen zichzelf voor eeuwig verdoemen, o God, vergeef ons.
Voor de zware last van alle nooit gebiechte zonden van de hele mensheid van alle tijden, o God, vergeef ons.
Voor de steeds groeiende berg van zonden die de hele Schepping ontwrichten en Gods Werken en Plannen ondermijnen, o God, vergeef ons.
O eeuwige Moeder van Smarten, mogen Uw Tranen en het Bloed van Christus de wereld reinigen van het slijk van de zonden van alle eeuwen, en de hele Schepping bevrijden van de vacht der duisternis die haar verstikt, opdat het Licht van Gods Liefde alle harten moge ontvlammen.
Wil mij voortaan vrijwaren van alle zonde, opdat Gods Barmhartigheid gewekt moge worden, en de zware verwonding van Zijn Gerechtigheid moge genezen tot Heil en bekering van velen, en de poorten der hel gesloten mogen worden tot verheerlijking van het Goddelijk Licht.

986. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING
VAN ALLE ZONDESCHULD VAN MIJN LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Hoezeer zucht mijn ziel onder de gevolgen van elke struikeling en elke afwijking van mijn levensweg.
Aan U is de macht gegeven om alle onreinheid te louteren, en de ziel te genezen van alles wat haar heeft verwond of verziekt of wat haar nog steeds bezwaart.
Daarom leg ik in de heilige grond van Uw Hart: alle zonden van mijn leven en alle gevolgen ervan voor mijn ziel en voor mijn medeschepselen, al mijn nalatigheden, al mijn dwalingen, alle gevolgen van de zwakheden, gewoonten, neigingen en bekoringen van mijn hele leven, en alle gevolgen van al mijn ondeugden en van elke gelegenheid waarbij ik mijn vrije wil heb gebruikt om het slechte te volgen of het goede te verzuimen.
O Toevlucht der zondaars, Troosteres van de bedroefden en machtige Voorspreekster voor de met schuld beladen ziel, wil al mijn onreinheid opnemen in de Kelk van Uw Onbevlekt Hart, en haar wassen in het Bloed van de Barmhartige Christus, opdat mijn ziel volkomen gezuiverd en bevrijd moge worden.
Wil alle vervuilingen van mijn levensweg schoonwassen met Uw Tranen, en alle dorre meters bezaaien met de bloemen van Uw Voorspraak, want mijn hart heeft de bodem van mijn ziel gedrenkt met de tranen van mijn rouwmoedigheid.
Wil mij totale vergeving bekomen, want ik belijd al mijn dwalingen voor Gods Aanschijn en roep de mantel van Uw vlekkeloze Liefde over hen af.
Wees de volmaakte aanvulling van de armoede van mijn ziel, want ik betreur alles wat mij ooit van God heeft verwijderd en waardoor ik Zijn genade heb beschaamd.
Wil het gelaat van mijn ziel reinigen, opdat ik bij God gerechtvaardigd moge worden, want op U, o Hemelse Dageraad boven mijn levensweg, stel ik al mijn Hoop.

1207. SMEEKGEBED OM GOEDMAKING VOOR EEN NIET VERVULDE ROEPING

(Myriam van Nazareth)

Mijn God, Maker van het Plan dat elke ziel de schatten der heiligheid moet brengen,
Door de volmaakte Liefde van Maria, mijn Meesteres en Koningin, en Moeder van de Verlosser, bid ik om vergeving, omdat ik op de door Uw onfeilbare Wijsheid voor mij beschikte weg, die mij door Uw Geest is verkondigd, niet heb volhard, en ik voor een andere weg heb gekozen.
Ik smeek U vurig: Gelieve mij ook op deze nieuwe weg de gelegenheden tot vruchtbare bijdragen te verlenen, die op grond van mijn ware roeping van mij werden verlangd, opdat ik voor Uw Plan nu nog precies datgene moge kunnen doen, dat tot mijn ware levenstaak behoort.
Ik smeek om de voortdurende begeleiding en leiding vanwege de Meesteres van alle zielen, aan Wie ik mij met mijn hele wezen en mijn hele verdere weg overgeef.
Moge Zij mij de kracht en de ondersteuning verlenen om al datgene te doen, wat U op grond van Uw Gerechtigheid en Barmhartigheid nog van mij zult verlangen, tot ik de van mij verwachte bijdrage zal hebben geleverd.
Moge Zij in mij de Ware Vrede met Uw genadige Godheid en met mijzelf opnieuw laten bloeien, en op de moeilijke weg van de goedmaking bezit nemen van mijn hart, opdat ik door de kracht van de Ware Liefde Uw Hart opnieuw moge verheugen en U nog alles moge kunnen geven wat ik U heb onthouden.
Moge de versmelting tussen mijn volkomen overgave en Uw volledige vergeving mijn ziel bevrijden.

1285. AKTE VAN GOEDMAKING VAN MIJN FOUTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Gouden Brug naar het Heil van mijn ziel,
God heeft mij dit ene leven gegeven met de roeping, aan de voltooiing van Zijn Heilsplan voor de hele Schepping mee te werken.
Om deze heilige roeping te volbrengen, heb ik een geweten gekregen, dat mij ertoe aanspoort om Gods Wetten en regels voor een heilig leven te volgen, en het vermogen om waarlijk lief te hebben, opdat ik elk ogenblik van de dag en de nacht voor al mijn medeschepselen een straal van Licht en vreugde moge zijn.
Door deze Goddelijke gaven ben ik een kind van het Licht, dat is geroepen om alle duisternis in de wereld te verlammen en haar niet in mijn hart en geest toe te laten, want de duisternis is vijand van alles wat Liefde is, en daardoor bron van alle ellende onder de schepselen.
O Hemelse Moeder, ik heb gezondigd. Steeds weer heb ik de stem van mijn geweten in mijn hart vermoord en heb ik fouten begaan, die mij tot dienares van de duisternis hebben gemaakt.
Steeds weer heb ik niet willen luisteren naar de raad van zielen, die mij zozeer beminden dat zij mij niet konden achterlaten in het moeras van mijn ondeugd, en heb ik hun hulp niet gebruikt om naar de weg van de Ware Liefde terug te keren.
Steeds weer heb ik het onmetelijk geschenk dat God mij via de Liefde van mijn medeschepselen gaf, onverschillig van mij weggeworpen.
Steeds weer heb ik slechts mijn eigen behoeften bevredigd en heb ik niet willen merken welke wonden en welke schade mijn gedrag, mijn woorden en mijn onverschilligheid aan mijn medeschepselen toebrachten.
O Toevlucht der zondaars, red toch mijn ziel uit deze ellende, en bevrijd mijn hart uit deze duisternis waarin ik mijzelf heb begraven, want mijn eigen fouten hebben mij van het Ware Geluk beroofd.
Bevrijd mij toch uit mijn onverschilligheid voor de noden en de Liefde van mijn medeschepselen, want deze gevoelloosheid maakt mij ongelukkig en doodt mijn ziel.
Genees mij toch van al mijn blindheid voor de ware bedoeling met dewelke God mij dit leven heeft geschonken, want in plaats van aan Zijn Plan mee te werken, heb ik mijn eigen regels gemaakt. O laat mij zien wat ik verkeerd heb gedaan, want elke fout is een gebrek aan Liefde.
Wek in mij een volledig inzicht in alle fouten van mijn leven, een oprecht berouw erover, en een vurig verlangen om hen te herstellen, zowel jegens God als jegens mijn medeschepselen.
O Hemelse Moeder, ik geef U al het ongeluk en alle leed dat ik in mijn leven over anderen en over mijzelf heb gebracht. Wil het in het Vuur van Uw Hart werpen, opdat het in de wereld moge worden vervangen door Liefde en Licht.
Ik beloof U de goedmaking van alles wat ik in mijn leven verkeerd heb gedaan, door voortaan voor al mijn medeschepselen een bron van hulp, vreugde en Ware Liefde te worden. Ik smeek daarom om Uw bijstand en bescherming, opdat ik niet meer door nieuwe fouten nieuwe duisternis over mijn omgeving en over mijn eigen ziel moge brengen.
O Maria, Moeder van de Hoop, wil mij zuiveren van alles wat mij ooit van Gods wegen heeft weggevoerd, opdat ik de wereld de Liefde moge brengen die God in mij heeft gezaaid, doch die ik onder mijn fouten had begraven.

Onderstaand gebed werd door de Meesteres van alle zielen geïnspireerd als voorbereiding op het stervensuur. Omdat de mens geen kennis heeft van de dag en het uur waarop God hem tot Zich terug zal roepen, verdient het aanbeveling dat elke ziel dit gebed zou verrichten zodra zij het in bezit krijgt. Na de inspiratie van deze machtige belijdenis sprak de Koningin des Hemels de volgende woorden:

"Het is zeer nuttig dat de ziel, alvorens dit gebed in Mijn Hart te leggen, zich formeel aan Mij zou toewijden. Zij kan dit bijvoorbeeld doen door gebruikmaking van gebedsbloem 764 (Akte van totale Toewijding aan Maria als mijn Hemelse Meesteres). Daarbij is van essentieel belang dat zij deze toewijding ook daadwerkelijk beleeft in alle situaties van haar verder leven, daar slechts de wijze waarop de ziel met alle situaties van haar leven omgaat, bepaalt in welke mate zij inderdaad aan Mij is toegewijd.
Deze belijdenis heb Ik je geïnspireerd door Goddelijke Genade. Om de voor haar bedoelde waarde te ontplooien, moet zij worden verricht met een oprecht berouw en een oprecht verlangen om elke tekortkoming jegens God en de Schepping goed te maken. Ik benadruk, dat God elke ziel in de eerste plaats oordeelt op basis van haar hartsgesteldheden. Wanneer de ziel die deze belijdenis vol vertrouwen op Mijn macht bij Gods Troon, aan Mijn voeten heeft neergelegd, daarna de haar nog resterende levenstijd volkomen volgens de zin van deze gebedswoorden en in volhardende dienst aan Mij zoekt door te brengen, zal zij in het uur van het oordeel na haar aardse dood in Mij een machtige Spreekbuis vinden, Die deze belijdenis in haar volle kracht voor haar zal ontsluiten. Verkondig dit in de Naam van Mijn Goddelijke Zoon en in Mijn Naam".

Na deze woorden werd aan de Hemelse Koningin gevraagd of deze Belijdenis ook kan worden gebeden voor een medemens die in levensgevaar verkeert doch die wegens ziekte, verzwakking, narcose of door welke oorzaak ook, niet in staat is om deze zelf te verrichten. Haar antwoordt luidt:

"Ook het bidden van deze Belijdenis voor een medemens kan voor deze ziel genaden vrijmaken. Deze genaden zijn echter secundair, dit wil zeggen: Het zijn genaden die niet door eigen inzet worden verworven. Niettemin zullen deze genaden voor deze ziel waardevol zijn in de mate waarin deze ziel in een hartsgesteldheid van zuivere Liefde verkeert. Deze gesteldheid, in combinatie met de mate van oprechte naastenliefde vanwege de ziel(en) die de Belijdenis in naam van deze ziel verricht(en), zal bepalend zijn voor de daadwerkelijke genade die deze ziel uit dit gebed kan putten. Uiteindelijk is dit alles strikt een zaak tussen de betreffende ziel en God".

1361. BELIJDENIS VAN GOEDMAKING JEGENS DE GODDELIJKE RECHTER

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Middelares en Voorspreekster, Gids op mijn aardse reis en Meesteres van mijn levensweg,
Vol vertrouwen op Uw ontferming over mijn eeuwig lot smeek ik U om de ontplooiing van Uw grenzeloze macht voor Gods Troon in het uur waarin de Goddelijke Rechter het oordeel over mijn leven zal spreken.
In Uw handen leg ik mijn diepste hartenpijn over elke overtreding en verzuim van mijn leven jegens Gods Wet, en smeek U onderdanig dat Uw volmaakte Liefde moge aanvullen wat aan mijn Liefde ontbreekt om de onfeilbare verwachtingen van mijn Schepper te vervullen.
Wil dit alles in Uw brandend Hart bewaren tot in het uur van mijn dood, om vóór de Troon van mijn Rechter alle duisternis uit mijn arme ziel te verbranden in het Vuur van Uw volmaakte Liefde en van mijn pijn en berouw over:

 1. elke handeling, elk verzuim of elk woord waardoor ik ooit een medeschepsel pijn heb gedaan, heb gekwetst, leed of op enige wijze schade heb berokkend, zelfs indien ik mij daarvan niet bewust ben geweest;
 2. elke gedachte, elk gevoel, elk verlangen of elke onzuivere hartsgesteldheid waardoor ik ooit een medeschepsel op enige wijze schade heb berokkend, zelfs indien ik mij daarvan niet bewust ben geweest, of waardoor ik ooit een medeschepsel kwaad of ongeluk heb toegewenst;
 3. elk ogenblik waarin ik ooit niet heb geleefd voor de bevordering van het welzijn, het geluk en de vreugde van mijn medeschepselen, doch eerder aan de bevrediging van eigen vermeende behoeften heb gedacht;
 4. elk ogenblik waarin ik ooit jegens een medeschepsel geen bron van Licht, warmte, Vrede en geborgenheid ben geweest, doch eerder een bron van duisternis, kilte en onrust, of ik het leven van een medeschepsel heb verzwaard;
 5. elk ogenblik waarin ik ooit een medeschepsel heb beroofd van moed, Hoop of levenslust, of op enige wijze een medeschepsel door negatieve gedachten, gesteldheden of woorden heb belast, in zijn bloei heb geremd of zijn geloof in Gods Liefde en zorg heb ondermijnd;
 6. elk ogenblik waarin ik ooit onverschillig ben geweest jegens het lot, de toestand, de behoeften of het welzijn van een medeschepsel, en ik geen berouw heb gehad over de gevolgen van mijn doen en laten en al mijn duistere innerlijke gesteldheden;
 7. elk ogenblik waarin ik ooit eigen materieel voordeel belangrijker heb gevonden dan de bloei van mijn ziel, ik wereldse belangen heb nagestreefd, of ik mijzelf niet van harte heb verloochend ten bate van een medeschepsel;
 8. elk ogenblik waarin ik ooit mijzelf belangrijk heb gevonden, hoogmoedig of trots ben geweest, mijzelf heb verheven, macht of aanzien heb gezocht, of een bepaalde wereldse positie, rol, gave of talent heb misbruikt om een medeschepsel te vernederen of te manipuleren;
 9. elk ogenblik waarin ik ooit een gave of talent heb gebruikt voor eigen voordeel in plaats van voor de vervulling van mijn levensopdracht als werktuig voor de vervulling van Gods Werken en Plannen van Liefde;
 10. elk ogenblik waarin ik ooit tegen een beproeving, een kruis of een tegenslag heb geprotesteerd, of op enige wijze een medeschepsel tot slachtoffer van mijn eigen beproeving, kruis of tegenslag heb gemaakt, in plaats van de beproeving, het kruis of de tegenslag in dankbaarheid te aanvaarden als een kans die God mij gaf om Zijn Schepping te helpen vrijkopen uit haar ellende en om de Eeuwige Gelukzaligheid te verdienen;
 11. elk ogenblik waarin ik ooit niet zorgzaam of niet zachtmoedig ben omgegaan met een medeschepsel of met Gods natuur, en heb miskend dat op deze wereld alles slechts God toebehoort en ik slechts door Zijn Genade met bepaalde dingen en schepselen op mijn levensweg mag omgaan;
 12. elke situatie waarin ik ooit mijn eigen zin heb gedaan in plaats van te leven zoals God dit van elke ziel verwacht, of waarin ik Gods Wetten van Liefde tot God en Zijn Werken en Plannen, naastenliefde en zelfverloochening heb genegeerd.

Machtige Behoedster van mijn ziel, ik begraaf deze belijdenis in de Vuuroven van Uw Hart tot eerbetoon aan het Lijden dat Jezus Christus voor mij heeft doorstaan en als een begin van goedmaking voor elk spoor van duisternis die ik tijdens mijn leven over de Schepping, over mijn omgeving en over mijn eigen ziel heb gebracht. Moge deze belijdenis door Uw hoogheilige mond in het Hart van mijn God worden gestort als een teken tegen de duisternis die zo vaak heeft getracht, mij van Hem te verwijderen. Ik bezegel deze woorden als een heilig verbond in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

1655. AKTE VAN GOEDMAKING VAN LEED EN SCHADE
EN VAN ELK VERZUIM

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, aan Wie ik mijn hele wezen en mijn hele levensweg heb toevertrouwd opdat ik de opdracht voor dewelke God mij het leven heeft gegeven, met de hoogst mogelijke vruchtbaarheid moge kunnen vervullen, ik kom tot U in diepe hartenpijn.
Voor elk geval waarin ik ooit aan om het even welk medeschepsel leed of schade heb berokkend, ook indien ik mij daarvan niet bewust was, vraag ik nu nog zowel aan God als aan het betreffende medeschepsel om vergeving, en omhul ik dit medeschepsel met het Liefdesvuur van mijn rouwmoedig hart, opdat het van zijn wonden en pijnen genezen moge worden.
Voor elk geval waarin ik ooit om het even welk medeschepsel mijn Liefde heb onthouden, het geen ondersteuning of geborgenheid heb gegeven, niet heb bijgedragen tot zijn innerlijke Vrede, of het teleurstelling, angst of hartenpijn heb berokkend, en daardoor niet Gods Tegenwoordigheid voelbaarder heb gemaakt, vraag ik eveneens om vergeving en om kansen tot goedmaking zowel jegens God als jegens het betreffende medeschepsel.
Tot vervulling van mijn verlangen om goedmaking smeek ik U, o volmaakte Koningin van de Schepping en van de vlekkeloze Liefde, de nederige offerande van alle lasten die mijn levensweg mij nog moge brengen, voor de Troon van de Eeuwige Liefde te willen neerleggen.
Moge mijn kwelling over alle onvolkomenheden van mijn innerlijke leven vanaf het eerste uur van mijn levensreis nu nog Licht en Vrede brengen waar ikzelf ooit duisternis en leed heb gebracht.
Deze akte leg ik via U neer voor de Drieëne God als een belijdenis van mijn zonde jegens de volmaakte Liefde, en als een belijdenis van mijn hartenpijn en berouw over de wonden die ik daardoor heb toegebracht aan Hem, Die nooit iets anders beoogde dat het volmaakte Geluk van mijzelf en van elk schepsel dat onder mijn overtredingen tegen de Liefde heeft geleden.

♥ ♥ ♥

De Hemelse Koningin inspireert in bovenstaand gebed tot een smeking om kansen tot goedmaking jegens elk medeschepsel jegens hetwelk de biddende ziel Gods Wet van de Liefde heeft overtreden.
Het is belangrijk, te beseffen dat rechtstreekse goedmaking 'van aangezicht tot aangezicht' lang niet steeds mogelijk is. In dit geval kan goedmaking worden volbracht door oprechte offeranden van eigen beproevingen met de intentie dat deze voor elk 'slachtoffer' van eigen overtredingen uit Uw hele leven op welke wijze dan ook genezing of compensatie mogen afkopen. In dat geval draagt U dan bepaalde ongemakken, lasten, tegenslagen en kruisen met de intentie dat de betreffende medeschepselen op grond daarvan door God Zelf enige vorm van zalving in het hart of hulp bij het doorstaan van hun eigen levenslasten mogen ervaren.
Zo kunt U bijdragen tot het herstel van schade die Uzelf aan het netwerk van Gods Schepping kunt hebben aangebracht door om het even welke tekortkoming, fout of verzuim.

1656. SMEEKGEBED OM GOEDMAKING VOOR MIJN HELE LEVEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, enige zondeloze geschapen ziel en daarom Wonderwerk van absoluut volmaakte Liefde, tot U kom ik met een hart dat zoekt naar goedmaking van alles wat ik de Drieëne God ooit heb aangedaan in Zijn Hart, in Zijn Mens geworden Lichaam en in Zijn schepselen.
O Dochter van de Eeuwige Vader, ik smeek om de genade, mijn verleden te mogen kunnen zien door de ogen van God Zelf, opdat ik moge weten welke schade of leed ik ooit aan medeschepselen en aan Gods Werken of Plannen kan hebben aangericht, en ik oude schuld moge kunnen goedmaken door op mijn weg rozen te planten waar ooit distels stonden.
O Moeder van de Goddelijke Verlosser Jezus Christus, ik smeek om de genade, in U de kracht te mogen vinden om op elk ogenblik van mijn leven Gods Wet van de Liefde volmaakt te vervullen, opdat ik niet langer de Wonden van de Messias moge openen door enige zonde, ondeugd, onverschilligheid of zelfzucht, want ik wil voor niets anders leven en sterven dan de ware zelfverloochenende Liefde.
O Bruid van de Heilige Geest, ik smeek om de genade van inzicht in de diepste en meest verborgen aspecten van mijn innerlijk leven, in mijn zwakheden, in mijn onvruchtbare of leed veroorzakende neigingen en gewoonten en in alles wat mijn ziel doet afwijken van Gods beeld en gelijkenis en van Zijn onfeilbare verlangens en verwachtingen, opdat ik mijn roeping om beeld en gelijkenis van mijn God te zijn, tot Zijn bevrediging moge vervullen vóór het uur komt, waarin ik Hem moet tonen wat ik met het geschenk van mijn leven heb gedaan.
Moge ik bij mijn heengaan geen enkel schepsel achterlaten met een hart vervuld van pijn die ooit door mij is veroorzaakt.


3. Rechtstreekse voorbereiding op de laatste levensfase

Gods Voorzienigheid heeft nog bijkomende middelen voorzien om de zielen te helpen om met hun hele leven spiritueel in het reine te komen teneinde na de voltooiing van hun levensweg met een schone lei voor Gods Troon te kunnen verschijnen. De hele levensweg kan uitdrukkelijk aan Maria worden toegewijd, de ziel kan een grondige levensbiecht voorbereiden, de ziel kan nog één en ander rechtstreeks trachten goed te maken jegens medeschepselen die zij heeft geschaad of leed heeft berokkend, enzovoort. De ziel kan bovenal een radicale ommekeer in haar hele innerlijke gesteldheid betrachten en een leven van oprechte zelfverloochenende Liefde en dienstvaardigheid jegens al haar medeschepselen en jegens God Zelf beginnen, teneinde de waarde en vruchtbaarheid van haar leven in Gods ogen nog te vergroten en in de hoogst mogelijke mate nog te veranderen in een haard van Licht voor haar hele leefwereld.

In wezen behoort de hele levensweg één grote voorbereiding op een eervolle overgang naar het Eeuwig Leven te zijn, door te betrachten, in alles de zuiverste zelfverloochenende Liefde te beleven. De ziel moet trachten zo te leven, dat zij te allen tijde klaar is om voor God te treden en een voor haar gunstig oordeel met betrekking tot haar voorbije levensweg te krijgen. Wat aan duisternis is gebeurd, kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Dankzij een Goddelijk Mysterie kan het echter zelfs jaren later nog tegen de duisternis worden gekeerd indien het hart oprecht verlangt om met God en met al haar medeschepselen in het reine te komen en de eigen schuld waarachtig te berouwen.

Elk spoor van duisternis dat in de ziel is achtergebleven, moet worden gezuiverd opdat God moge kunnen oordelen dat de ziel gedurende haar leven op aarde de Goddelijke Wet zo goed mogelijk heeft vervuld. Het is daarbij van wezenlijk belang dat de ziel geen ogenblik lang uitstelt om zich onverdeeld op de Ware Liefde te beginnen richten. Niets beledigt God méér dan een ziel die zo berekenend leeft dat zij blijft uitstellen om zich grondig en onvoorwaardelijk te bekeren, in de waan dat er nog tijd is om het goede te beginnen doen. Een dergelijke gesteldheid levert een duidelijk bewijs voor zelfzucht en voor onverschilligheid ten aanzien van Gods belangen en verlangens. Deze ziel tracht in waarheid, zo lang mogelijk haar eigen wereldse behoeften bevredigd te krijgen en heeft geen enkele ware behoefte om God iets te geven, zij wil slechts zowel op aarde alles krijgen alsook de Eeuwige Gelukzaligheid erven. De Meesteres van alle zielen stelde in dit verband ooit de vraag: "Wat zou een ziel in deze gesteldheid verwachten van een Eeuwig Leven in de Tegenwoordigheid van Iemand (God) Die zij niet eens liefheeft of jegens Wie zij volkomen onverschillig is?"

De volgende gebeden zijn heel geschikt om de ziel tijdig te helpen zuiveren:

    20. Toewijding van het hele leven aan Maria
  272. Toewijding van de levensavond aan Maria
  426. Smeekgebed tot Jezus om het Eeuwig Leven
  517. Verbond van gave van mijn leven aan Maria
  544. Gebed tot de Heilige Geest tot Voorbereiding van mijn Oordeel
  548. Gebed tot Maria tot voorbereiding op het laatste levensuur
  810. Noveengebed tot voorbereiding op een levensbiecht
  908. Toewijding van mijn verleden aan Maria
1089. Toewijding van mijn levensweg aan Maria
1108. Toewijding van een verkeerde beslissing in het verleden
1122. Smeekgebed tot Maria om genezing van mijn levenswonden
1143. Smeekgebed tot Maria om zuivering van mijn levensweg
1145. Smeekgebed tot Maria om zuivering van mijn verleden
1166. Toewijding aan Maria, Koningin van mijn levensweg
1259. Gebed tot Maria ter voorbereiding op het levenseinde
1311. Smeekgebed om vergeving van vergeten zonden
1445. Opdracht van mijn levensweg aan de Heilige Aartsengelen
1509. Gebed van totale vergeving en verzoening
1551. Smeekgebed om vergiffenis voor mijn hele leven
  K17. Kroontje tot genezing van alle wonden uit het verleden


20. TOEWIJDING VAN HET HELE LEVEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik offer en draag U alles op en wijd U alles toe wat ik U nog nooit heb opgedragen of toegewijd, opdat U elk ogenblik van mijn hele leven zou bezitten.
Moge mijn hele leven aldus een nederig geschenk aan U zijn.
Mogen de goed doorgebrachte ogenblikken vreugdebloemen voor U zijn,
en wil de minder goed doorgebrachte, omwille van mijn diep berouw, door Gods genadige vergeving in Uw zuiverende handen tot vreugdebloemen maken.
Wil mij, o teerbeminde Moeder, op deze wijze voorbereiden op de Eeuwige Heerlijkheid, samen met U voor Gods Aanschijn.

272. TOEWIJDING VAN DE LEVENSAVOND AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
De weg die God in mijn ziel had geschreven, heb ik bijna voltooid.
Vreugde en smart heb ik gekend, net zoals U.
God heeft mij oneindig méér bemind dan ik ooit heb vermoed. De dag nadert waarop Zijn Liefde in volle glorie over mijn ziel zal stralen voor de eeuwigheid.
Aan Uw hand, o Moeder van iedere mens, wil ik het Land van Belofte tegemoet gaan, dat mij door God is bereid, waar geen wolken zijn en waar bloemen niet verwelken. Slechts aan Uw hand geleid, kan ik mij veilig weten in de gevaren, want mijn aardse reis heeft mij zo verzwakt. Daarom wijd ik mij aan U toe in dit avonduur, opdat mijn vermoeid hart de Vrede moge vinden en ik bij God genade moge vinden wanneer de sterren mij begroeten.
O Maria, U hebt mij gevolgd vanaf mijn eerste kreetjes. Een leven lang hebt U gewacht tot ik U 'Moeder' zou noemen. Nu geef ik U alles wat ik U nooit heb gegeven.
Elke lach, elk moment van stil geluk leg ik in Uw Moederhart dat de kleine Jezus in de kribbe heeft aanschouwd.
Alle zorgen om mijn dierbaren leg ik in Uw zorgend Hart dat de vermiste twaalfjarige Jezus zocht in de diepste pijn.
Elk verdriet, elke kwelling van mijn hart leg ik in Uw verscheurd en Smartvol Hart aan de voet van het Kruis van Jezus.
Elk moment van twijfel aan God en mijn Eeuwig Geluk leg ik in Uw Hart van Paaszaterdag, dat wist dat Jezus zou verrijzen en dat de dood geen einde is, doch het begin van iets oneindig moois voor wie gelooft.
Elke pijn, elke ziekte leg ik in Uw allerzuiverste handen. O bind ze toch vast aan het Verlossend Kruis van Uw Zoon, opdat zij mogen dienen tot uitboeting van alles wat ik over mijn leven betreur.
Ik geef U de blijheid en zorgeloosheid van mijn jonge dagen, toen het nog leek of de zon nooit zou ondergaan.
Ik geef U al mijn dagen waarop wolken mijn gemoed overschaduwden en regen slechts een weerspiegeling was van de tranen in mijn hart.
Nu geef ik U de avond die mijn levensweg kust. O Moeder, wat is de zon mooi wanneer U mijn hart begroet vóór de schemering valt.
Ik geef U mijn spijt over alles wat ik in mijn zwakheid heb verzuimd, en mijn berouw over alle zonden die mijn ziel hebben bevlekt. Was mij, o tedere Moeder, in Uw Tranen van Liefde en verzoening, en ik zal eeuwig leven.
Meer dan ooit in mijn zo bewogen dagen op Gods wegen wil ik U nu toebehoren, o Koningin van de Hemel, Moeder van Jezus en mijn Moeder, want U hebt de macht om mij voor Gods Aanschijn van mijn schulden te bevrijden, en de Liefde om mij toe te dekken in het bed van de Hemelse rust, waarin alle pijnen der wereld worden gezalfd door de rozen der Verlossing die Jezus en Uzelf op Calvarie voor mij hebben geplant.

426. SMEEKGEBED TOT JEZUS OM HET EEUWIG LEVEN

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, gezegende Messias, Zoon van de Eeuwige Liefde,
In tegenwoordigheid van Maria, mijn Moeder, Medeverlosseres, Voorspreekster en Middelares van alle Genaden, smeek ik U om de vruchten van Uw Verlossingswerk voor mijzelf, mijn geliefden en mijn vijanden.
Jezus, aan het Kruis gestorven, wil totale vergiffenis schenken voor alle zonden van mijn leven en alle zonden van mijn geliefden, maar ook voor alle zonden van hen die tegen mij hebben misdaan en nog zullen misdoen.
Jezus, uit de dood verrezen, wil mij en al mijn geliefden, maar ook hen die mij niet liefhebben, de genade schenken om niet meer te zondigen, opdat wij de dreigende dood van onze ziel mogen overwinnen.
Jezus, ten Hemel opgestegen, wil een plaats in de Hemel bereiden voor mij en al mijn geliefden, maar ook voor hen die mij niet liefhebben.
In dit verlangen geef ik U mijn ziel, de zielen van mijn geliefden en de zielen van mijn vijanden, door Maria Die met U geleden heeft, door U verheerlijkt ten Hemel opgenomen en gekroond is.

517. VERBOND VAN GAVE VAN MIJN LEVEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Ik kom mijn hele leven in Uw handen leggen als een totale gave van mijzelf aan U in een heilig en eeuwigdurend verbond.
Ik geef U al mijn daden, woorden, gedachten, gevoelens, wensen en verlangens van mijn hele leven. Wil ze zuiveren tot volmaaktheid.
Ik geef U al mijn lijden, pijnen, ziekten, droefheden, neerslachtigheden, vermoeidheden, moedeloosheden, angsten, kwetsuren, beledigingen, vernederingen en teleurstellingen van mijn hele leven. Wil ze aanvaarden tot afbetaling van de schulden van mijn ziel en deze van anderen.
Ik geef U al mijn vreugden, goede werken, daden van naastenliefde, al mijn momenten van vroomheid, al mijn offers en gebeden. Wil ze aanvaarden tot verheerlijking van God en om genaden van bekering te bekomen.
Ik geef U al mijn zonden, fouten, nalatigheden en dwalingen van mijn hele leven. Wil ze bij Gods Gerechtigheid vergoeden door de oneindige macht van Uw Voorspraak.
Tot bezegeling van dit heilig verbond geef ik U het totaal, onvoorwaardelijk en eeuwig bezit en eigendom van mijn hele wezen, ziel, geest, hart en lichaam, opdat ik in Uw handen moge leven, sterven en het Eeuwig Leven moge binnengaan.

544. GEBED TOT DE HEILIGE GEEST TOT VOORBEREIDING VAN MIJN OORDEEL

(Myriam van Nazareth)

Beminde Heilige Geest, Licht van mijn ziel,
Verlicht mijn geest, opdat ik al mijn fouten moge herkennen, mij al mijn zonden moge herinneren en inzicht moge verwerven in al mijn gebreken.
Laat mijn hart ontbranden, opdat in mij slechts de wil tot het goede zou leven en de Liefde mijn ziel nu reeds moge bevruchten met het zaad van het Hemels Leven.
Wil mij op elk ogenblik inspireren tot de ware heiligheid in gedrag, woorden, gedachten en verlangens.
Reinig mij van alle onbewuste lasten en beklemmingen uit mijn verleden, en schenk mij de gave van het innerlijk Licht, opdat ik elke smet moge zien die op mijn ziel rust, zodat ik haar door uitboeting, gebed, berouw en het Sacrament der Verzoening tot de volmaakte staat van genade moge brengen vóór God mij tot Zich roept voor mijn eeuwig oordeel.
Hierom smeek ik U op Voorspraak van de Heilige Maagd Maria, mijn Moeder en Middelares bij Gods Troon, in Wie ik al mijn vertrouwen heb gesteld.

548. GEBED TOT MARIA TOT VOORBEREIDING OP HET LAATSTE LEVENSUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Gids op mijn levensweg en Koningin van een zalige dood,
Mijn hele leven, verleden, heden en toekomst, leg ik als een offergave in Uw Hart, opdat het door de macht van Uw gebed in overeenstemming moge worden gebracht met de bedoelingen die God ermee had.
Al mijn vertrouwen leg ik in Uw Voorspraak, o Moeder, opdat mijn ziel gereinigd moge zijn vóór mijn levensavond valt.
Wil mij opnemen in het Licht van Uw Liefde, opdat ik mijn weg moge voltooien in staat van genade.
Bevrijd mij door Uw voelbare leiding van alle vrees voor de toekomst en voor het onbekend land dat ik tegemoet ga.
Wees mijn Toevlucht in mijn laatste uren, en wil mij in zachtheid over de drempel der Eeuwigheid geleiden, beveiligd tegen de laatste aanvallen van het kwaad.
Op grond van al mijn lijden en alle lasten van mijn leven, en omwille van mijn totale toewijding aan U, smeek ik om de gunst, kennis te mogen krijgen van de naderende roepstem van mijn Schepper, opdat ik voorbereid moge zijn voor mijn laatste reis, want ik ken dag noch uur.
Was nu mijn ziel, o Moeder, en kleed ze met Uw deugden, opdat haar schoonheid Licht over Gods wereld moge brengen, en mijn oordeel voor de hoogste Troon ook Uw Heerlijkheid moge bezingen.

810. NOVEENGEBED TOT VOORBEREIDING OP EEN LEVENSBIECHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Barmhartigheid,
Met een hart vervuld van berouw neem ik tot U mijn toevlucht, om door Uw onvergelijkbaar machtige Voorspraak bevrijding te bekomen van de lasten die reeds zo lang mijn ziel bezwaren.
Mijn hele leven tot op deze dag leg ik nu in Uw handen, opdat U mij zou geleiden naar het Sacrament van verzoening met God.
Ontsluit toch mijn eigen hart voor mij, opdat ik mijn zonden, zwakheden, fouten, ondeugden en tekortkomingen van mijn hele leven moge ontdekken, en ik moge begrijpen waarom zij God hebben bedroefd en mijn medemens pijn of schade hebben toegebracht.
Wil mij leiden naar een volkomen zuivering van mijn ziel.
O mag ik mijn hele verleden begraven in Uw machtig Hart, waarin het gelouterd kan worden in het Vuur van de ware Hemelse Liefde.
Wil mijn rouwmoedigheid aan God opdragen tot afbetaling van de genade van een wedergeboorte uit Uw Hart, opdat mijn ziel opnieuw met God verzoend moge worden.
Moge ik op Uw bemiddeling bevrijd worden van de ballast van elke herinnering aan de zonde, opdat ik vanaf mijn ontmoeting met God in de Biecht kan openbloeien als op de eerste dag van een nieuw leven.
Ontvlam mijn hart met de Ware Liefde, opdat ik als een nieuw mens kan verschijnen voor Jezus, Die mij hiertoe heeft geroepen vanop het Kruis van mijn Verlossing.

908. TOEWIJDING VAN MIJN VERLEDEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Met al mijn Liefde leg ik mijn hele levensweg voor U neer, waarop zovele zonnestralen zich met zovele tranen hebben vermengd tot een regenboog van hoop op U.
Mag ik mijn hart in U uitstorten, dat zoveel heeft verwerkt sedert het uur van mijn geboorte.
Mag ik mijn geest in U ontledigen, die beladen is met zovele indrukken en herinneringen.
Elke meter van de levensweg die de Goddelijke Voorzienigheid in mijn ziel heeft uitgetekend, wijd ik toe aan Uw volmaakte heerschappij en aan de volheid van Uw bevrijdende Liefde.
Ik geef U al mijn momenten van verblinding.
Ik geef U al mijn wonden.
Ik geef U al mijn fouten, tekortkomingen, nalatigheden, vergissingen en zonden.
Alle vreugde die ooit mijn pad heeft beschenen, en alle leed dat het ooit heeft overschaduwd, begraaf ik nu nog in Uw Hart.
Ik aanvaard U als Meesteres van mijn hele verleden, opdat het restloos gezuiverd moge worden van alles wat mijn ziel, hart en geest heeft bezwaard.
Alle zaad dat door duistere krachten in mij is uitgestrooid, alle wortels die de bekoringen in mij hebben geslagen, en alle sporen die de wereld in mij heeft achtergelaten en die mijn hart verontrusten, vertrouw ik toe aan Uw verlossende Voorspraak en reinigende Werken.
Wil door Uw oneindige macht al mijn levensuren tot en met de dag van vandaag zuiveren van alle smet, en mij vrijspraak bekomen voor al mijn schulden jegens God.
Leid mij, o volmaakte Gids en Heerseres van mijn levensweg, naar de goedmaking die mij waarlijk zal bevrijden en mij zal klaarmaken voor de wedergeboorte uit Uw Hart, voor een leven in de Ware Vrede zoals Jezus deze voor Zijn volgelingen heeft bereid.

1089. TOEWIJDING VAN MIJN LEVENSWEG AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God voorziet de levensweg van elke ziel als een uiting van Zijn volmaakte Liefde en Wijsheid. De ziel verontreinigt deze weg naarmate haar voeten over hem voortschrijden. Daarom smeek ik U:
Wil U nu mijn levensweg in mijn plaats opnieuw gaan, vanaf het uur van mijn geboorte tot nu, opdat Uw allerheiligste voeten de uitwerkingen van alle verontreinigingen teniet kunnen doen, en alle sporen van duisternis die mijn leven op deze weg heeft achtergelaten, zouden kunnen uitwissen.
Wil de ongunstige uitwerkingen teniet doen van al mijn doen en laten, gedachten, gevoelens, woorden, verlangens en bestrevingen waardoor ik ben afgeweken van Gods Wet, Zijn Plannen en Werken niet heb bevorderd of deze zelfs heb tegengewerkt, en daardoor ook de vruchtbaarheid van mijn eigen levensweg heb verminderd.
Aanschouw het onkruid op mijn levensweg. Wil het nu nog ontwortelen in de oneindige macht van Uw Voorspraak, en mijn weg bestrooien met de bloemen van Uw volmaakte deugdzaamheid.
Aanschouw de woestijngrond van mijn dagen van dorheid in hart en ziel. Wil hem nu nog besproeien met het water van Goddelijk Leven uit Uw Hart.
Aanschouw het drijfzand van al mijn overtredingen op Gods Wet. Wil het nu nog maken tot vruchtbare grond door mij innerlijk volkomen te herscheppen naar Uw beeld.
Mogen al mijn lijden en beproevingen van deze dag, en al mijn berouw, vergoeding brengen voor al mijn overtredingen.
Wil op grond van deze toewijding nu nog Liefde en Licht brengen waar in mijn leven duisternis is geweest, opdat mijn hart en geest bevrijding mogen vinden uit de ketenen van mijn verleden.
Moge mijn verdere weg doorheen Uw Hart lopen, opdat hij alle duisternis moge beschamen.

1108. TOEWIJDING VAN EEN VERKEERDE BESLISSING IN HET VERLEDEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, mijn Hemelse Moeder en Meesteres van alle zielen,
Doordat ik de tekenen van Gods Licht niet meer zag, heb ik op één van de kruispunten op mijn levensweg een fout gemaakt (vermeld hier eventueel welke fout U wil toewijden).
Ik geef U nu nog het uur waarin ik deze beslissing heb genomen, die zowel mij als U zoveel leed heeft berokkend.
Wil dat uur bestralen met het Licht van Gods Barmhartigheid, opdat elk spoor van duistere invloeden uit dat uur verwijderd moge worden.
Wil met mij nogmaals in de geest de weg gaan van de tijd die sedertdien is verstreken, opdat U alle stenen op deze weg door bloemen kunt vervangen.
Wil mijn geest zuiveren van alle sporen van deze pijnlijke herinnering, en mijn hart zuiveren van alle negatieve gevoelens die deze ervaring in mij heeft nagelaten en nog steeds opwekt.
Wil ook de gevolgen van deze fout opnemen in de omvormende macht van Uw Liefde, opdat zij mij niet langer van het Heil mogen verwijderen.
Wees voortaan de ware Meesteres van mijn geest, hart, wil en lichaam, opdat ik slechts zou doen wat U van mij verlangt, tot mijn zuivering en genezing.

1122. SMEEKGEBED TOT MARIA OM GENEZING VAN MIJN LEVENSWONDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Hemelse Moeder Maria,
De rugzak van mijn herinneringen is zwaar geworden.
Vele donkere wolken bedekken de tuinen van mijn voorbije jaren.
Mijn levensweg heeft mij zo vaak tot struikelen gebracht, dat mijn ziel mij voorkomt als ongeneeslijk gewond.
Ik smeek U: Aanvaard mijn wil om te genezen, opdat ik werkelijk moge voelen dat ik U toebehoor.
Ledig mijn rugzak van alles wat mijn hart vergiftigt en mijn geest belast, en vervang dit alles door het voedsel van Uw volmaakte Moederliefde, opdat ik opnieuw kan openbloeien.
Wil de vele stenen op mijn weg in Uw handen nemen, opdat zij in goud veranderen, want alles wat door U is aangeraakt, kan mijn ziel slechts de rijkdommen van het Ware Geluk bereiden.
Richt mijn ogen op de zon aan het einde van mijn weg, die straalt uit de poort van het Paradijs, opdat de wolken mij niet langer kunnen bedreigen.
In Uw Liefde zal ik geloven. Geen storm zal mij nog doen wankelen.
Leer mij, U lief te hebben zoals U mij hebt liefgehad in de uren waarin ik U vergeten was, want wanneer de Liefde onze harten één maakt, zult U de Hemelse Bron van mijn Geluk zijn.

1143. SMEEKGEBED TOT MARIA OM ZUIVERING VAN MIJN LEVENSWEG

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Moeder,
Ik aanvaard U geheel en al als de Meesteres van mijn hele wezen.
Ik leg mijn hart, mijn geest, mijn lichaam, mijn wil en mijn ziel aan Uw voeten neer.
Heers in mij, zuiver mij volkomen, en beheers al mijn herinneringen.
Ik leg mijn hele levensweg onder Uw voeten, vanaf mijn geboorte tot op dit ogenblik.
Wil deze weg opnieuw gaan, en alles wat niet bij het Plan past dat God met mijn ziel heeft, naar Uw welbehagen veranderen, opdat elke meter van de weg vruchtbaar moge worden.
Wil elke zondige plek bestrooien met de bloemen van Uw heiligheid en Uw eeuwige verdiensten.
Wil mijn hele levensweg bevruchten met de humus van het lijden, de ziekten, de lasten, de vermoeidheid, het verdriet en de morele verwondingen van alle dagen van mijn leven.
Indien mijn lijden niet zou volstaan om mijn weg volkomen te zuiveren en te bevruchten, smeek ik U, mij op grond van mijn diepste berouw en mijn pogingen om mijn schuldenaren oprecht te vergeven, Gods Barmhartigheid te bekomen, waardoor Zijn Goddelijk Bloed mijn armzaligheid zal aanvullen, omdat ik U als mijn Meesteres mijn levensweg heb geschonken.

1145. SMEEKGEBED TOT MARIA OM ZUIVERING VAN MIJN VERLEDEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Meesteres van mijn ziel,
Mijn hele leven en mijn hele wezen, al mijn gesteldheden en al mijn herinneringen, al mijn pijnen en al mijn hoop op volkomen genezing en bevrijding in hart en ziel, stort ik uit in de Vlammenzee van Uw Hart.
Wil alles wat mij kwelt en mij zou kunnen belemmeren om U lijnrecht te volgen, verbranden in Uw onblusbaar Liefdesvuur, want ik geef het U als brandhout voor de verwarming van lijdende zielen.
Ik nodig U uit in mijn hart dat U zo zeer bemint, en op de weg van mijn leven.
Wil nu op deze weg terugkeren vanaf dit ogenblik tot in het uur van mijn geboorte.
Zuiver toch mijn weg van alle stenen waarover ik gestruikeld ben.
Zuiver hem van alle scherven waaraan ik mij heb verwond.
Zuiver hem van het onkruid van mijn fouten, en zaai er de bloemen van de vruchtbaarheid van Uw eigen ziel voor in de plaats.
Zuiver hem van de effecten van mijn verkeerde beslissingen en mijn misstappen, opdat mijn verleden mij niet langer moge bedrukken.
Begraaf toch al mijn herinneringen in Uw Hart, opdat ik hen anders kan bekijken, want alles wat U toebehoort, is Hemels voedsel voor mijn ziel.
Betreed nu mijn levensweg, o mijn Hemelse Meesteres, opdat hij geheiligd worde, en ik bij elke terugblik nog slechts de verrukkelijke sporen van Uw altijddurende Tegenwoordigheid moge vinden.
Mijn verleden moge U voor altijd toebehoren, o Maria, opdat mijn heden en mijn toekomst uit U opnieuw geboren kunnen worden.

1166. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN MIJN LEVENSWEG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van mijn levensweg,
Ik breng U de offerande van mijzelf en van het deeltje van mijn levensweg dat ik vandaag zal afleggen, omdat Gods Voorzienigheid dit voor mij heeft beschikt.
Wil alles beheersen wat vandaag op mij zal afkomen.
Wil de duisternis die ik op mijn levensweg zal vinden, onwerkzaam maken, opdat zij mij niet zou kunnen schaden.
Wil het Licht dat mijn weg zal beschijnen, in mijn ziel veranderen in bloesems, voorboden van de zomervruchten van een heilig zielsleven.
Uit U werd door Gods Beschikking de Weg naar het Ware Leven geboren.
Wil nu de Moeder en Meesteres zijn van de reis die mij elke dag wordt geschonken op de levensweg naar mijn verheerlijking in het Rijk van het Eeuwig Leven.

1259. GEBED TOT MARIA TER VOORBEREIDING OP HET LEVENSEINDE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Middelares en Voorspreekster in alle noden van het leven,
God heeft mij dit ene leven op aarde geschonken opdat ik moge bijdragen tot de voltooiing van Zijn Werken van Liefde.
Daarom smeek ik U: Wil nu reeds mijn levenseinde in Uw handen nemen, opdat ik dit geschenk uit Gods hand met vruchtbaarheid moge kunnen bekronen.
Wil mij inzichten geven in alles wat nog ontbreekt om mijn ziel volkomen te zuiveren, opdat ik in het reine moge zijn met het Plan dat God met mijn leven heeft gehad.
Wil mij een volmaakt berouw bekomen over alle fouten, nalatigheden, tekortkomingen, ondeugden en zonden van mijn hele leven.
Wil mij de gelegenheid bekomen, jegens God en mijn medeschepselen datgene goed te maken dat in Gods ogen niet volkomen was. Daartoe smeek ik U om de vervolmaking van mijn Liefde nog vóór het uur van mijn levensoordeel.
Wil mij een zo volkomen mogelijke onthechting van het wereldse bekomen, opdat ik mijn verleden, alle wereldse gewoonten, en alle resten van werelds denken, voelen en verlangen vrijwillig, van harte en voorgoed in Uw Hart moge begraven.
Wil mij de genade bekomen van een grondige levensbiecht in het Vuur van een diep inzicht en van een volkomen Liefde, opdat Gods Gerechtigheid de vervulling van mijn opdracht als volkomen moge beoordelen, en Zijn Barmhartigheid mij moge opnemen in de volheid der Eeuwige Gelukzaligheid.

1311. SMEEKGEBED OM VERGEVING VAN VERGETEN ZONDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Licht van Goddelijke Barmhartigheid,
In mijn hart verlangt het zaad van Uw Passie te rijpen tot bloemen van Verlossing.
In diepe Liefde tot U vraag ik om vergeving van elke overtreding van mijn hele leven, waardoor ik bewust of onbewust heb gezondigd tegen de Wet van Uw Eeuwige Liefde.
Zovele malen ben ik op mijn levensweg gestruikeld over de stenen van de meest uiteenlopende bekoringen en misleidingen.
Zovele malen kan ik mij schuldig hebben gemaakt aan fouten, nalatigheden, ondeugden en zonden, waarvan ik de ware diepgang niet heb begrepen.
Talloos kunnen de overtredingen zijn, die ik niet bewust kan goedmaken omdat zij uit mijn herinnering zijn verdwenen.
O Jezus, mijn ziel kan niet de rust der heiligen vinden zolang mijn hart niet zijn vergeten zonden heeft toevertrouwd aan de Vuuroven van Uw Hart.
Daarom verlang ik niets vuriger dan U te omhelzen met elke vezel van mijn wezen, en geef ik U de schaduwrijkste, mij onbekende kamers van mijn ziel, opdat U deze duisternis moge vervullen met het Licht van de Zon der Eeuwige Liefde.
Lieve Jezus, ook ik heb Uw Passie noodzakelijk gemaakt. Ook mijn overtredingen hebben U ter dood veroordeeld. Alle ballast van mijn ziel die Uw Kruis heeft verzwaard en blijft verzwaren, besprenkel ik thans met de druppels van mijn tranen van rouwmoedigheid, opdat de Wonden die ik U heb toegebracht, mogen genezen onder de balsem van mijn Liefde, die zo armzalig is, doch zal verrijzen in het Vuur van Uw volmaakte vergeving om het zaad uit te strooien, waaruit ooit Uw Rijk op aarde zal bloeien.

1445. OPDRACHT VAN MIJN LEVENSWEG AAN DE HEILIGE AARTSENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Heilige Aartsengelen, Prinsen van Gods Eeuwig Rijk,
Aan Uw hoede vertrouw ik mijn verdere levensweg toe, opdat ik Uw machtige begeleiding en bescherming moge ervaren op mijn reis doorheen de donkere kloven van het aardrijk, dat zo zwaar door duisternis wordt bedreigd.
Heilige Aartsengel Michaël, wil mijn weg, mijn hele wezen en al mijn contacten met medeschepselen beschermen tegen invloeden van duisternis die mij van God, van mijn Heil en van mijn ware roeping kunnen verwijderen of de zuiverheid van mijn ziel kunnen bedreigen.
Heilige Aartsengel Rafaël, wil alle processen van mijn lichaam, mijn denk- en gevoelswereld in harmonie brengen met de Wetten van het Leven zoals Gods Intelligentie deze in elk levend wezen zoekt uit te werken, opdat mijn hele wezen zo moge zijn zoals God het heeft bedoeld, en Zijn Werken en Plannen moge kunnen dienen in heiligheid.
Heilige Aartsengel Gabriël, wil alle relaties en communicaties tussen mijzelf en alle medeschepselen die Gods Voorzienigheid op mijn levensweg brengt, bekleden met het Goddelijk Licht, hen volledig zuiveren en hen vervullen met de doorstroming van de Ware Liefde, opdat elk contact met een medeschepsel een positieve bijdrage moge leveren tot de voltooiing van Gods Heilsplan.
Om de gunsten van Uw blijvende tegenwoordigheid op mijn weg naar het Hart waaruit alle Leven over de Schepping stroomt, smeek ik U in Tegenwoordigheid van Maria, Uw en mijn Hemelse Meesteres en Koningin, en in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

1509. GEBED VAN TOTALE VERGEVING EN VERZOENING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoog verheven Koningin van het Rijk van de Eeuwige Liefde,
In Uw genezende handen leg ik mijn hart, dat zo vaak is gekwetst door duisternis uit mensenharten. Maak mijn hart onverdeeld tot Uw bezit en eigendom, opdat het voor eeuwig moge baden in het Licht van Uw volmaakte Liefde en moge worden geregeerd door Uw grenzeloze macht, die elke bron van duisternis kan beroven van haar krachten van leed, ellende en smart.
Ik smeek om een straal van Uw alles genezende Liefde op elke wonde die mensenzielen ooit in mij hebben geslagen, en om een straal van Hemels Licht in alle harten die mij ooit leed, pijn of verdriet hebben berokkend, opdat in deze harten elke bron van duisternis moge opdrogen en zij voortaan slechts kanalen van vreugde mogen zijn.
Moge Uw machtige heerschappij over mijn hart, over elke pijnlijke herinnering en over elke wonde in mijn innerlijk leven, elk effect van duisternis die ooit door mensenzielen tegen mij is gericht, teniet doen, en daardoor bijdragen tot een volledige bekering van de harten van dewelke deze duisternis is uitgegaan.
Opdat zowel deze bekering alsook de volledige en definitieve genezing van mijn eigen innerlijk leven bespoedigd mogen worden, leg ik in Uw allerzuiverste Hart mijn oprechte vergeving aan de zielen die ooit jegens mij hebben misdaan. Mogen zij het Licht van deze vergeving ten volle in zich benutten voor een totale verzaking aan alle kwaad en elke neiging om ooit nog de duisternis te dienen in doen en laten, in woorden, gedachten, gevoelens, verlangens of bestrevingen.
Moge deze offergave door de almachtige God van alle Licht en Liefde worden aanvaard als mijn definitief verlangen naar totale verzoening met al mijn medemensen, tot Zijn verheerlijking en tot definitieve ontkrachting van de macht van de vorst van elke duistere gesteldheid en van elke nevel tussen mensenharten.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).

1551. SMEEKGEBED OM VERGIFFENIS VOOR MIJN HELE LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van mijn Goddelijke Verlosser, Hemelse Meesteres aan Wie ik mijn hele leven heb weggegeven,
Mijn hart weent om al mijn tekortkomingen, fouten, gebreken en overtredingen tegen de zelfverloochenende Liefde en om alles waardoor ik mijn God op om het even welk ogenblik van mijn leven pijn of leed kan hebben berokkend, zowel rechtstreeks in Zijn volmaakt liefhebbend Hart als via enig gebrek aan oprechte Liefde jegens een medeschepsel.
Via Uw onbevlekte ziel smeek ik God om vergiffenis voor elk ogenblik van mijn leven waarin ik mij tot werktuig van duisternis heb laten maken via enige handeling, nalatigheid, woord, gedachte, gevoel, verlangen, bestreving of gesteldheid van hart, en waardoor ik, bewust of in het verborgene, schade, leed, pijn of verdriet kan hebben berokkend aan om het even welk medeschepsel, of waardoor ik bij een medeschepsel vrees, angst, moedeloosheid of enig gevoel van onveiligheid of verlies van vertrouwen in de Liefde kan hebben veroorzaakt.
Moge God mij vergiffenis schenken op grond van het berouw dat mijn hart verscheurt wegens mijn pijn om elke gelegenheid waarbij een medeschepsel in mij niet de warmte van Gods Tegenwoordigheid kon voelen. Mogen deze kwellingen van mijn hart een kleine balsem zijn voor de Eeuwige Liefde Die ik heb verwond, en mogen zij de wonden helpen genezen die ik ook aan medeschepselen heb toegebracht, opdat de Bron van alle Liefde verheerlijkt worde.

K17. KROONTJE TOT GENEZING VAN ALLE WONDEN UIT HET VERLEDEN

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

O Hemelse Vader, door de allerzuiverste handen van Maria offer ik U mijn hele verleden op, tot volledige zuivering en genezing van alle vroegere wonden die nog steeds mijn hart laten bloeden.
Ik bid om de genade van vergeving voor hen die tegen mij hebben misdaan, opdat zij genezen worden van alles wat hen vasthoudt in de zonde.
O Jezus, omwille van Maria’s Tranen om alles wat mij ooit heeft gekweld, bid ik U om het doopsel van Licht en genezing in Uw Kostbaar Bloed, opdat mijn hart voorgoed bevrijd worde uit de duisternis van droefheid, kwelling, schuldgevoelens en twijfels die de groei en heiliging van mijn ziel belemmeren.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het "Onze Vader"):

Allerzuiverste Maagd Maria, mijn Hemelse Moeder die mij zo vurig bemint, ik kom alle hartenpijn, smarten, droefheden en verwondingen van mijn hele verleden begraven in de heiligmakende grond van Uw Smartvol en Onbevlekt Hart, opdat mijn hart gezuiverd worde in het bed van Uw Hemelse lelies en moge genezen onder de rozen van Uw Hemelse Liefde.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het "Weesgegroet"):

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Liefde, hul mijn gewond hart in de genezende mantel van Uw tederheid.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Maria, Moeder van Smarten, draag met Uw heilige handen mijn hart en alle lasten van mijn verleden op aan Uw gekruisigde Zoon Jezus, opdat Zijn Kostbaar Bloed van Verlossing en Uw Tranen mijn ziel, geest, hart en lichaam mogen genezen en zuiveren van alles wat mij ooit heeft verwond of besmeurd, en van alles wat ooit het Licht van de Liefde, het Geloof en de Hoop in mij heeft gedoofd.


4. Toewijding van het stervensuur

De toewijding van het eigen stervensuur of dat van een medemens gebeurt normaal gesproken op een ogenblik waarop de dood met grote waarschijnlijkheid heel nabij is. Omdat het ogenblik van het overlijden echter in vele gevallen onverwachts komt, is het heel verstandig, ook deze gebeden zo mogelijk reeds bij voorbaat te verrichten, waarbij men deze uitdrukkelijk opdraagt voor het ogenblik waarop het overlijden inderdaad plaatsvindt.

De Meesteres van alle zielen onderricht reeds jarenlang nadrukkelijk de onvolprezen zegen van totale toewijding aan Haar. Een ziel is slechts totaal aan Maria toegewijd indien zij de Hemelse Koningin waarlijk ongeremd en onvoorwaardelijk in staat stelt om haar leven te beheersen en haar innerlijke leven te besturen. Dit vergt van de ziel een groot vermogen en een alles beheersende wil om zichzelf – dit wil zeggen: haar eigen vermeende behoeften en belangen – volkomen op de achtergrond te schuiven en haar hele leven en al haar gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen totaal te richten op de dienst aan Gods Werken en belangen, met als enige verlangen dat alles wat in haar omgaat en alles wat van haar uitgaat, volledig in dienst van de verwezenlijking van Gods Heilsplan moge kunnen staan. Daartoe moet alles wat in de ziel leeft, drager zijn van Licht, niet van duisternis, en moet de Koningin van Hemel en aarde waarlijk de absolute Meesteres van haar hele wezen en haar levensweg kunnen zijn.

Zo is het ook voor de waarlijk aan Maria toegewijde ziel vanzelfsprekend dat zij haar stervensuur in de handen van Diegene legt, Die zij onvoorwaardelijk beschouwt als haar Hemelse Meesteres, Beschermster en Gids naar een zo vruchtbaar mogelijke balans van haar hele leven. Omdat God de vrije wil van elke mensenziel onvoorwaardelijk respecteert en deze nooit uit Zichzelf zal schenden, is het voor Hem noodzakelijk dat een mensenziel Hem nog tijdens haar levensreis uitdrukkelijk te kennen geeft dat zij haar leven wil leiden én eindigen onder Maria’s leiding. De Hemelse Koningin is een gouden Geschenk van God aan de zielen, zowel tijdens hun leven als in het uur van hun overgang. Maria is een oppermachtige Beschermster in het stervensuur, dat doorgaans een uur van intense strijd tegen de grote bekoorder is, die in die laatste ogenblikken geen middel onbeproefd laat om de ziel nog voor eeuwig in zijn macht te krijgen. De Hemelse Koningin benadrukte reeds bij herhaling welke onoverwinnelijke macht Zij over de duivelen bezit, en hoezeer Zij ervoor kan zorgen dat geen enkele duistere kracht een ziel kan aanraken wanneer deze ziel zich vrijwillig totaal en onvoorwaardelijk aan Haar heeft weggegeven. Ooit zei Zij tot Myriam deze woorden, waarvan Zij verlangt dat deze in dit geschrift letterlijk worden geciteerd als een aansporing voor elke mensenziel om het aardse leven tot en met het levensoordeel voor de Troon van God totaal onder Haar leiding te stellen:

"Aan elke ziel die Mij elke meter van haar levensweg en haar hele wezen, met inbegrip van elk element van haar innerlijk leven, ter beschikking stelt en Mij daadwerkelijk soeverein Meesteres van dit alles laat zijn, dit wil zeggen: die elk detail van haar leven waarlijk in Mijn dienst leeft, verzeker Ik dat zij in het uur van haar overgang uit haar stoffelijk leven in Mij een oppermachtig en onoverwinnelijk Schild zal vinden tegen elke kracht die aan God en aan het Eeuwig Heil van haar zielenleven vijandig is.

Deze ziel zal tijdens de laatste meters van haar pad dat leidt naar de Troon van de Goddelijke Rechter, alsook in de overweldigende Tegenwoordigheid van de haar oordelende Eeuwige Liefde, ervaren dat Ik waarachtig en met recht de door God gekozen Meesteres van alles onder God ben, en dat Ik de onoverwinnelijke Liefde van God belichaam. Het is de vrije keuze die de ziel zelf nog tijdens haar leven maakt, die bepaalt of, en in welke mate, zij de uitwerkingen van Mijn macht in dat uur zal ervaren. In waarheid verzeker Ik, dat geen sterveling de draagwijdte en uitwerkingen van de Mij door de Allerhoogste geschonken macht kan vermoeden". (Heilige Maagd Maria, Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen, tot Myriam)

De volgende gebeden zijn heel geschikt:

  338. Smeekgebed voor een ziel in haar stervensuur
  396. Aanroeping voor een stervende
  514. Smeekgebed voor een stervende
  778. Smeekgebed tot Maria voor mijn stervensuur
  798. Smeekgebed om Maria’s Aanwezigheid in mijn stervensuur
  917. Aanbeveling van de ziel in Maria’s handen
(Toewijding van de stervende)
1080. Toewijding van mijn stervensuur aan Maria
1089. Toewijding van mijn levensweg aan Maria
1194. Offerande van een ziel in stervensnood aan Maria
1378. Offergebed aan Maria voor een stervende of een overledene
1497. Toewijding van het uur van mijn levensoordeel aan Maria
1532. Smeekgebed om toegang van een overledene tot de Eeuwige
Gelukzaligheid
1653. Smeekgebed om Maria’s Tegenwoordigheid in mijn stervensuur
1695. Smeekgebed om Maria’s bescherming in mijn laatste levensuren

Op Paaszaterdag 2016 zei de Hemelse Koningin tot Myriam: "Ik wijs erop, dat Mijn Bloem 1274 (Gebed van totale overgave aan de Gekruisigde Jezus) eveneens geschikt is om te worden gebeden bij een stervende, waarbij diegenen die het verrichten, het gebed uitdrukkelijk opdragen in naam van de stervende indien deze niet in staat is om zich actief bij het gebed aan te sluiten".

De tekst van gebed 1274 vindt U helemaal onderaan.


338. SMEEKGEBED VOOR EEN ZIEL IN HAAR STERVENSUUR

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria,
Moeder van alle mensen, Hemelse Moeder van ... (naam van de persoon voor wie gebeden wordt).
In de naam van Jezus Christus, Uw Zoon en Verlosser van alle zielen, smeek ik om Uw voelbare Aanwezigheid bij ... (naam) in dit uur van nood.
Maria, Schrik der duivelen, verwijder van deze ziel alle aanvallen van het kwaad, opdat zij in Vrede en rust de Hemelpoort tegemoet kan gaan.
Maria, Onbevlekte Ontvangenis, zuiver deze ziel van elke smet, opdat zij waardig bevonden wordt om het Rijk der Hemelen binnen te gaan.
Maria, Middelares van alle Genaden, bekom deze ziel de genade van een zacht heengaan en de spoedige aanschouwing van Gods Glorie.
Maria, Koningin van het Paradijs, begeleid deze ziel bij haar overgang naar Gods Rijk van het Eeuwig Licht.
Maria, Voorspreekster bij God, verdedig deze ziel bij Gods Troon met het Vuur van Uw Liefde, tot volkomen vergiffenis van alle zonden van haar leven.
Maria, Medeverlosseres onder het Kruis, bied de Heilige Drievuldigheid het Kostbaar Bloed van Jezus en Uw Tranen aan tot vrijspraak van deze ziel van al haar schulden jegens God.
Maria, Meesteres van de Engelen, stuur nu de Heilige Aartsengel Michaël om deze ziel te beschermen in haar laatste strijd, en de engelen van het Licht om haar op te nemen in de Hemelse Vrede.
O allermachtigste Moeder van Jezus,
Nu God de ziel van ... (naam) roept, wijd ik haar toe aan het Heilig Kruis van Christus en aan Uw Onbevlekt Hart, opdat zij moge heengaan als een kind dat God volkomen toebehoort. In Uw Smartvol Hart leg ik alle ziekten, pijnen, droefheden, zorgen, angsten, kwellingen en gebrek die zij gedurende haar hele leven heeft geleden in lichaam, geest en gemoed, tot vergoeding van al haar zonden en schulden tegenover God, en opdat zij spoedig moge verdienen, het Eeuwig Leven in de zaligheid van de Hemel binnen te gaan, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken; bid na dit gebed indien mogelijk de Rozenkrans).

Het onderstaand gebed is bedoeld tot ondersteuning van de ziel van een mens die in stervensnood verkeert, maar kan eveneens gebeden worden voor iemand die reeds overleden is.

396. AANROEPING VOOR EEN STERVENDE

(Myriam van Nazareth)

God van Gerechtigheid en Barmhartigheid,
In Uw handen beveel ik de ziel van ... (naam).
Mogen het Verlossend Bloed van Jezus en de medeverlossende Tranen van Maria zijn/haar ziel wassen in het uur van haar overgang naar U.
Moge de vrucht van de Verlossing hem/haar voeden voor het Eeuwig Leven.
Mogen de Vrede van Christus en de Liefde van Maria hem/haar opnemen in het Rijk van het Licht.
Om de verdiensten van Jezus bij Zijn smartvolle berechting, en door de Voorspraak van Maria, de Koningin der Hemelen, moge hij/zij voor Uw Troon vrijspraak bekomen van al zijn/haar zonden en schulden, en toegelaten worden tot de aanschouwing van Uw Heerlijkheid.
Hierom smeek ik U als een akt van Liefde, in de allerheiligste Namen van Jezus Christus Uw Zoon en de Allerheiligste Maagd Maria.

514. SMEEKGEBED VOOR EEN STERVENDE
(kan gebeden worden door een stervende,
of door iemand anders voor een stervende)

(Myriam van Nazareth)

Wonden van Jezus Christus, neem alle zonden van mijn leven in U op.
Bloed van Jezus Christus, was mijn ziel van alle onreinheid van mijn leven.
Kruis van Jezus Christus, open de Hemelpoort voor mij.
Hart van Maria, draag mijn ziel het Paradijs binnen.
O God, Vader, Zoon en Heilige Geest, gedenk nu de belofte van het Rijk der Hemelen.
O Maria, mijn Moeder, ik wijd U alle lijden van mijn leven toe om de schulden van mijn ziel te vereffenen. Wil mij niet meer verlaten.

778. SMEEKGEBED TOT MARIA VOOR MIJN STERVENSUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van Hemel en aarde,
U is een ongeëvenaarde macht gegeven over de zielen in het uur van hun dood.
Daarom smeek ik U om Uw voortdurende begeleiding voor een zuiver en heilig leven, Uw voelbare Tegenwoordigheid in mijn laatste levensdagen, Uw machtige bescherming tegen de duivelen in het uur van mijn dood, en Uw machtige Voorspraak tijdens mijn oordeel voor de Troon van Gods Gerechtigheid.
Ik geef mij totaal en voor eeuwig aan U, opdat ik U moge navolgen in een heilig leven en in een stervensuur in volkomen staat van genade.
Wees de Bloem van mijn ziel, o Moeder, nu en in het uur van mijn dood, opdat ik voor eeuwig moge leven.

798. SMEEKGEBED OM MARIA’S AANWEZIGHEID IN MIJN STERVENSUUR

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Brug tussen Hemel en aarde,
U bent de Avondzon aan het eind van de levensweg van de ziel die zich aan U heeft toevertrouwd. Daarom wijd ik mijn stervensuur aan U toe.
Wil mij begeleiden en bewaken op elke meter van de weg die ik op aarde nog heb te gaan.
Wil mijn hart, geest en ziel voorbereiden op het uur waarin de roep van mijn Schepper in mij zal weerklinken.
Wil mij beschermen tegen alle bekoring, elke onreinheid, alle zonde en elke aanval van het kwaad in het uur van mijn dood.
Moge Uw Aanwezigheid mij vrijwaren voor alle angst in het licht van mijn overgang naar het Eeuwig Leven.
Wil mij in dat uur de genade bekomen van de laatste sacramenten.
Wees mijn machtige Voorspreekster bij het oordeel over mijn ziel bij Gods Gerechtigheid.
Zie, ik geef U mijn hele leven, al mijn lijden, en mijn berouw over de zonden en fouten van al mijn dagen, als onderpand voor de genade van de Eeuwige Gelukzaligheid bij U in de Hemel.
Kom dan, o Moeder, als de Toevlucht in mijn laatste uur, opdat mijn ziel moge overvloeien in het teder Vuur van Uw Liefde.

BELANGRIJK: Door een beschikking van Gods Barmhartigheid is het mogelijk, op een bepaald ogenblik van het leven een gebed te verrichten met de intentie dat het zijn uitwerking zou krijgen op een ander ogenblik. Dat is mogelijk omdat voor God alles tijdloos is. Zo kunt U op elk punt van Uw leven het uur van Uw geboorte toewijden. Op gelijkaardige wijze kunt U op elk punt van Uw leven ook een gebed verrichten alsof U stervende zou zijn. Dit gebed zal dan, indien U dit uitdrukkelijk aan Maria vraagt, zijn volle uitwerking krijgen in Uw stervensuur. Omdat niemand dag of uur van zijn overlijden kent, is het belangrijk om het volgend gebed (nr. 917) met Vuur te verrichten zodra Gods Voorzienigheid het op Uw weg brengt. Vóór het eigenlijke gebed zegt U:

"Lieve Moeder Maria, ik vertrouw het volgend gebed aan U toe alsof dit mijn laatste levensuur zou zijn. Wil het voor mij bewaren tot dat uur komt".

U kunt het gebed ook verrichten voor een andere ziel (kind, levenspartner...)

917. AANBEVELING VAN DE ZIEL IN MARIA’S HANDEN
(Toewijding van een stervende aan Maria)

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, glorierijke Koningin van Hemel en aarde,
Nu de avondzon over mijn levensweg is neergedaald, wijd ik mijn hele leven tot in de allerkleinste details, totaal en onvoorwaardelijk aan U toe.
Ik geef U alle vreugden van mijn leven, tot vergoeding van Uw Smarten om de mensheid en om mij.
Ik geef U alle smarten van mijn leven, opdat zij mij de Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel mogen bereiden.
Ik geef U alle lijden van mijn leven, opdat het de schulden van mijn zonden, fouten, tekortkomingen en nalatigheden moge afbetalen.
Ik belijd mijn geloof en vertrouwen in het Kruis van Jezus Christus als de sleutel die het Eeuwig Leven voor mij zal ontsluiten.
Ik belijd U als de Meesteres van mijn ziel, hart, geest en lichaam.
Ik laat mijn wil totaal en volkomen in U overvloeien, opdat hij in dit uur één moge zijn met de Wil van mijn Schepper, en de vrucht van het Lijden en de Kruisdood van mijn Verlosser Jezus Christus nu in mij volgroeid moge zijn.
Ik ontledig op dit ogenblik mijn geest en hart van alle ballast en gehechtheden van mijn voorbije leven en van alle sporen van zonde en bekoringen, opdat mijn ziel totaal en restloos van U vervuld moge zijn tijdens het oordeel dat zij weldra vóór Gods Troon zal ondergaan.
Alle invloeden van de wereld, die nog in mij aanwezig en werkzaam zijn, evenals alle herinneringen en indrukken, geef ik prijs aan Uw onbegrensde macht.
Ik betreur elke handeling, elk woord, elke gedachte en elk verlangen waardoor ik tijdens mijn voorbije leven Gods Plannen en Werken niet heb gediend of Zijn Liefde niet heb beantwoord, alsook elk moment van lauwheid. Ik vertrouw dit alles toe aan het Vuur van Uw Voorspraak bij de Goddelijke Gerechtigheid.
Wil mij nu ontledigen van alles wat mij van God kan verwijderen.
Wil mijn ziel totaal vervullen met de Vlammenzee van Uw Liefde en van Uw eigen verlangen naar God.
Wil mij nu omhullen met een zuil van Hemels Licht, opdat in dit laatste uur elke duistere kracht van mij moge wegvluchten en mijn ziel klaar moge zijn voor haar intrede in het Rijk der Hemelen.
Zie mijn zwakheid, o Hemelse Moeder, in de aanschouwing van de laatste poort op mijn levensweg. Verberg mij totaal in Uw Hart.
Op niets of niemand anders vertrouw ik dan op U, Die mij in deze laatste vlucht zo glorierijk bent voorgegaan.
Wil nu de werken van mijn hele leven over alle zielen uitstrooien, want in Uw handen, mijn Hemelse Meesteres, beveel ik mijn hele wezen voor de eeuwigheid. Neem mij in U op, want mijn hart komt nu thuis in het Rijk van de Liefde.
Moge ik nu, in volkomen versmelting met U, heengaan in de schaduw van het Kruis, om mijn Schepper, mijn Verlosser, mijn Heiligmaker, mijn Meesteres en heel het Hemels Hof te ontmoeten en te beminnen in heiligheid.
(maak het kruisteken) - TOTUS TUUS, MARIA, voor alle eeuwen. Amen.

Toewijding is een heel belangrijke zaak. Het is een heilig verbond dat door de ziel wordt aangegaan met God, over het algemeen via Maria. Toewijding die daadwerkelijk beleefd wordt, heeft een heel grote waarde voor de ziel. In onderstaand gebed wijdt de ziel haar stervensuur aan Maria toe. De betekenis van deze toewijding is zo groot, dat de ziel de diepgang ervan nauwelijks kan bevatten. Het uur van onze dood kennen wij niet. Het is daarom belangrijk dat U deze toewijding verricht zodra dit gebed op Uw levensweg komt. Het kan een groot verschil maken in het uur waarin Uw aardse leven ten einde loopt, want wanneer U deze toewijding ooit met Vuur aan Maria hebt aangeboden, en U houdt in het hart vol vertrouwen vast aan de uitwerkingen ervan, zult U in dat uur, dat zo mogelijk het belangrijkste is van Uw hele leven, een explosie van Maria’s oneindige macht ervaren.

1080. TOEWIJDING VAN MIJN STERVENSUUR AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Omdat de ziel dag noch uur van haar overgang naar God kent, geef ik U vandaag het uur van mijn dood. Wil in dat uur volmaakt in mij leven en heersen, opdat mijn ziel mijn levenseinde moge beleven in een volkomen innerlijke Vrede en rust.
Wil mij in dat uur het volmaakt Geloof en vertrouwen bekomen, opdat ik mij totaal kan openen voor een vreugdevolle ontmoeting met mijn Schepper.
Wil mij in dat uur bevrijden van alle angst en twijfel, opdat ik Gods Barmhartigheid moge prijzen zoals nooit voorheen.
Wil mij in dat uur bevruchten met het Vuur van de Ware Liefde, opdat nog vele sporen van zonden en tekortkomingen in mij verbrand mogen worden en mijn ziel gezuiverd en gerechtvaardigd vóór Gods Troon moge verschijnen.
Wil mij in dat uur ontsteken aan het Vuur van het verlangen naar totale, restloze vergevingsgezindheid en verzoening jegens de zielen die mij het leven op aarde soms moeilijk hebben gemaakt.
Wil mij in dat uur Uw eigen Hart lenen, opdat de hartenklop van de ware heiligheid mijn hele wezen moge bevloeien met het ware Goddelijk Leven, dat spoedig mijn aardse leven zal vervangen.
Wil mij in dat uur de genade van een volledige Biecht en een volmaakt berouw bekomen, opdat de bries van mijn laatste woorden de Hemelpoort voor mij moge openen.
Wees mijn Schild van Licht boven de einder van mijn levensweg, opdat de duisternis in mij niet het laatste woord moge hebben, en mijn dood waarlijk de dageraad van mijn Eeuwige Lente moge zijn.
Laat toch in mijn hart de avondzon stralen, opdat ik voortaan slechts moge leven met de blik op de gouden Poort binnen dewelke de wedergeboorte voor de eeuwigheid op mij wacht.

Onderstaand gebed kan op elk ogenblik worden verricht, doch Maria adviseert:

 • het 33 dagen opeenvolgend te verrichten
 • Haar gedurende die periode speciale offers en/of akten van boetedoening te geven
 • tijdens die periode ten minste één maal een grondige sacramentele Biecht te spreken

1089. TOEWIJDING VAN MIJN LEVENSWEG AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God voorziet de levensweg van elke ziel als een uiting van Zijn volmaakte Liefde en Wijsheid. De ziel verontreinigt deze weg naarmate haar voeten over hem voortschrijden. Daarom smeek ik U:
Wil U nu mijn levensweg in mijn plaats opnieuw gaan, vanaf het uur van mijn geboorte tot nu, opdat Uw allerheiligste voeten de uitwerkingen van alle verontreinigingen teniet kunnen doen, en alle sporen van duisternis die mijn leven op deze weg heeft achtergelaten, zouden kunnen uitwissen.
Wil de ongunstige uitwerkingen teniet doen van al mijn doen en laten, gedachten, gevoelens, woorden, verlangens en bestrevingen waardoor ik ben afgeweken van Gods Wet, Zijn Plannen en Werken niet heb bevorderd of deze zelfs heb tegengewerkt, en daardoor ook de vruchtbaarheid van mijn eigen levensweg heb verminderd.
Aanschouw het onkruid op mijn levensweg. Wil het nu nog ontwortelen in de oneindige macht van Uw Voorspraak, en mijn weg bestrooien met de bloemen van Uw volmaakte deugdzaamheid.
Aanschouw de woestijngrond van mijn dagen van dorheid in hart en ziel. Wil hem nu nog besproeien met het water van Goddelijk Leven uit Uw Hart.
Aanschouw het drijfzand van al mijn overtredingen op Gods Wet. Wil het nu nog maken tot vruchtbare grond door mij innerlijk volkomen te herscheppen naar Uw beeld.
Mogen al mijn lijden en beproevingen van deze dag, en al mijn berouw, vergoeding brengen voor al mijn overtredingen.
Wil op grond van deze toewijding nu nog Liefde en Licht brengen waar in mijn leven duisternis is geweest, opdat mijn hart en geest bevrijding mogen vinden uit de ketenen van mijn verleden.
Moge mijn verdere weg doorheen Uw Hart lopen, opdat hij alle duisternis moge beschamen.

1194. OFFERANDE VAN EEN ZIEL IN STERVENSNOOD AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Behoedster der zielen,
Ik leg de ziel van ...... (naam) in Uw Hart, opdat zij in eenheid met U haar Schepper moge ontmoeten.
Ik verbind al mijn Liefde met deze ziel, opdat zij bij haar spoedig oordeel voor Gods Troon in het Licht van Zijn Aanschijn getuigenis moge afleggen van mijn verlangen om ooit God te zien van aangezicht tot Aangezicht, en als dank aan God voor het leven van deze ziel op aarde en voor alles wat zij voor de ontwikkeling van andere zielen heeft betekend.
Wil deze ziel bevrijden van alles wat haar overgang naar God kan bemoeilijken, en wil haar de genade bekomen, rein te worden van elk spoor van onvrede of negatieve gevoelens die andere zielen jegens haar kunnen koesteren.
Wil deze ziel klaar maken voor de Eeuwige Gelukzaligheid. Ik vertrouw haar aan U toe, opdat U haar voor Gods Troon zou vertegenwoordigen, en Uw vlekkeloze Liefde en onbegrensde macht haar mogen bevrijden van alles wat haar ooit van God zou hebben gescheiden.

Het volgend gebed is door de Heilige Maagd Maria geïnspireerd in twee versies. De eerste versie is bestemd om te worden gebeden voor een specifieke stervende of overleden medemens:

1378. OFFERGEBED AAN MARIA
VOOR EEN STERVENDE OF EEN OVERLEDENE

(Myriam van Nazareth)

O Maria, door God uitgekozen Brug tussen God en de zielen,
Wil de ziel van ........ (naam) opnemen in Uw onbevlekte Moederschoot, en haar door Uw machtige Voorspraak bij Gods Troon opnieuw baren voor het Eeuwig Leven.
Moge het alomvattend Vuur van Uw volmaakte Liefde elk spoor van duisternis verbranden, die deze ziel uit haar aardse leven kan hebben meegenomen naar de Poort van het Paradijs.
Wil al het leed dat deze ziel gedurende haar leven op aarde heeft doorstaan, in verbinding met de volmaakte vrucht van de Verlossingswerken van de Christus aan God aanbieden, opdat in deze ziel de Verlossing waarlijk voltooid moge zijn.

Tweede versie: kan worden gebeden voor alle medemensen die op de dag zelf stervende of overleden zijn.

1378bis. OFFERGEBED AAN MARIA
VOOR DE STERVENDEN OF OVERLEDENEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, door God uitgekozen Brug tussen God en de zielen,
Wil de zielen van alle mensen die vandaag stervende of overleden zijn, opnemen in Uw onbevlekte Moederschoot, en hen door Uw machtige Voorspraak bij Gods Troon opnieuw baren voor het Eeuwig Leven.
Moge het alomvattend Vuur van Uw volmaakte Liefde elk spoor van duisternis verbranden, die deze zielen uit hun aardse leven kunnen hebben meegenomen naar de Poort van het Paradijs.
Wil al het leed dat deze zielen gedurende hun leven op aarde hebben doorstaan, in verbinding met de volmaakte vrucht van de Verlossingswerken van de Christus aan God aanbieden, opdat in deze zielen de Verlossing waarlijk voltooid moge zijn.

1497. TOEWIJDING VAN HET UUR VAN MIJN LEVENSOORDEEL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Hoop en machtige Voorspreekster voor elke mensenziel die waarlijk voor God en Zijn Werken verlangt te leven en te sterven,
Tot U kom ik met een hart dat smeekt om het zegel van Uw volmaakte Liefde voor mijn ziel, opdat ik in het uur van mijn levensoordeel bij God elk spoor van duisternis in mijn ziel moge zien verteren in de versmolten Vlammen van Uw Liefde en het berouw dat mijn hart verschroeit, want ik heb zoveel kansen verzuimd om mijn leefwereld onder te dompelen in de stralen van Gods Liefde.
Ik geef U mijn diep berouw en pijn om de duisternis die ik in de hele loop van mijn leven kan hebben gediend door mijn doen en laten, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, en om elk ogenblik van mijn leven waarin ik heb verzuimd om een kanaal van Licht en warmte te zijn voor medeschepselen.
Wil tot het uur van mijn levensoordeel in Uw Hart bewaren, mijn diepe pijn over:

 • alle schade, pijn, leed en verdriet die ik in mijn hele leven heb berokkend aan medeschepselen – medemensen en dieren – door daden, verzuim, woorden, gedachten, gevoelens of verlangens;
 • elk verbond van Liefde en zorgzaamheid dat ik voor God jegens medemensen of dieren heb gesloten doch heb verbroken of ontheiligd door gebrek aan oprechte Liefde, zorgzaamheid, dienstbaarheid, hulpvaardigheid en zelfverloochening;
 • elke situatie, gebeurtenis of contact met medeschepselen, tijdens dewelke ik niet of onvoldoende heb geleefd vanuit een gesteldheid van ware zelfverloochenende Liefde of in de eerste plaats mijn eigen vermeende behoeften heb willen bevredigen;
 • elke situatie van mijn leven waarin ik Gods Werken onvoldoende heb gediend of deze zelfs heb tegengewerkt door elk gebrek aan Ware Liefde in mijn hart;
 • elke gebeurtenis, situatie of beproeving in mijn leven die ik niet heb aanvaard en tijdens dewelke ik gevoelens van ontevredenheid in mij heb toegelaten, die duisternis in mijn hart konden zaaien en die ik bovendien soms op medeschepselen heb uitgewerkt.

O Koningin van de zondeloosheid, ik geef mij onverdeeld aan U, opdat U het zaad van de volmaakte zuiverheid in mij tot bloei moge helpen brengen en ik voorbij de horizont van mijn levensweg voor mijn Schepper moge kunnen verschijnen als een spiegel van Uw Hart, in hetwelk door Hem alle paradijsvreugden zijn verzameld, want als een bloem heeft Hij mij gedacht, en als een onverwelkbare bloem verlang ik voor eeuwig bij Hem te kunnen leven.

1532. SMEEKGEBED OM TOEGANG VAN EEN OVERLEDENE
TOT DE EEUWIGE GELUKZALIGHEID

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Voorspreekster bij de Troon van de Allerhoogste, gouden Brug tussen de zielen en God,
Via Uw tussenkomst smeek ik Uw Goddelijke Zoon, de gekruisigde en verrezen Christus, dat een druppel van Zijn Verlossend Bloed door Uw allerzuiverste hand moge worden gesprenkeld op de voorbije levensweg van ............... (naam van de overledene), opdat hij/zij spoedig het Eeuwig Heil in het Rijk van de oneindige Liefde moge ervaren.
Moge volgens de maat van het oprecht berouw en het oprecht verlangen van deze ziel om de Eeuwige Tegenwoordigheid van de Bron der volmaakte Liefde te erven, deze druppel Bloed van de God-Mens haar hele levensweg zuiveren van alle uitwerkingen van duisternis met dewelke deze ooit moge zijn bevlekt.
Moge deze zelfde druppel de volle macht van de Goddelijke Verlossingswerken in deze ziel ontplooien, opdat zij voor God moge verschijnen als een ontsloten beekje van Zijn eigen Licht dat niets anders verlangt dan zich restloos te mogen uitstorten in de Oceaan van Zijn Hart.
Mogen mijn tranen om het verlies van deze medeziel zich met dit beekje vermengen tot getuigenis van mijn verlangen naar haar eeuwigdurende Gelukzaligheid in het Rijk van de Eeuwige Zomer, en mogen alle beproevingen van mijn verdere levensweg haar spoedige toegang tot dit Rijk helpen afbetalen, tot verheerlijking van het Lijden dat de Christus voor haar Eeuwig Heil heeft doorstaan. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

De Meesteres van alle zielen liet in de loop der jaren meermaals blijken hoe belangrijk het voor elke mensenziel is, dat zij het uur van haar lichamelijke dood degelijk zou voorbereiden, omdat de dood van het lichaam niet het einde, doch het begin van het Ware Leven moet zijn. Het Ware Leven is het Eeuwig Leven van de ziel in Gods Tegenwoordigheid, de enige vorm van het eeuwig Leven dat de Goddelijke Wet ten volle en eeuwigdurend vervult, daar de ziel slechts de Eeuwige Gelukzaligheid kan binnengaan zodra zij:
 • elke onvolkomenheid in de beleving van de ware zelfverloochenende Liefde heeft weggewerkt;
 • een volkomen, onvoorwaardelijk en oprecht berouw over elke onvolkomenheid in haar beleving van deze Liefde heeft ontwikkeld;
 • elk gebrek aan zelfverloochenende dienst aan God, aan Zijn Werken en Plannen en aan al haar medeschepselen heeft goedgemaakt.

Het volgende gebed werd tijdens een nachtelijke meditatie in Myriam ingestort om te worden verricht door elke ziel zodra zij het leert kennen (want geen ziel kent het uur van haar aardse heengaan). Het kan eveneens worden verricht in naam van een medemens, eventueel op een ogenblik waarop het levenseinde van deze medemens lijkt te naderen.

1653. SMEEKGEBED OM MARIA’S TEGENWOORDIGHEID
IN MIJN STERVENSUUR

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Koningin van Hemel en aarde, maagdelijke en eeuwigdurend volmaakt zondeloze Moeder van de Goddelijke Verlosser Jezus Christus,
Vervuld van vertrouwen in de onbegrensde macht die God U over alle duisternis heeft geschonken, leg ik mijn hele wezen in Uw handen voor het uur waarin God mij tot Zich terug zal roepen.
Ik geef mijn hele wezen aan U, opdat U in dat uur mijn onfeilbare Gids moge zijn naar de poort van het Rijk der Hemelen.
Ik geef mijn hele wezen aan U, opdat U in dat uur mijn ondoordringbaar Schild van Hemels Vuur moge zijn, dat elke list, elke bekoring en elke aanval vanwege elke kracht der duisternis op mijn reizende ziel onwerkzaam maakt.
Ik geef mijn hele wezen aan U, opdat U in dat uur voelbaar bij mij moge zijn wanneer mijn ziel voor de Troon van de allerhoogste almachtige God mag treden.
Ik geef mijn hele wezen aan U, opdat in dat uur Uw oppermachtige Liefde moge aanvullen wat in mij ontbreekt om de onfeilbare Goddelijke Wet te vervullen.
Ik geef mijn hele wezen aan U, opdat in dat uur mijn hele voorbije levensweg U moge vergoeden voor de vele door mij nooit gemerkte genaden en gunsten die Uw Liefde mij levenslang heeft bekomen.
Wil daarom mijn onwaardige wezen aanvaarden als Uw bezit en eigendom, opdat ik in mijn stervensuur waarlijk en voor eeuwig van God alleen moge zijn.

1274. GEBED VAN TOTALE OVERGAVE AAN DE GEKRUISIGDE JEZUS

Myriam van Nazareth)

Jezus Christus, Messias van God, Verlosser der zielen,
Door de onbevlekte Liefde van Maria, Uw en mijn Moeder van Smarten en Medeverlosseres der zielen:

 • vertrouw ik alle fouten, nalatigheden, overtredingen en momenten van liefdeloosheid van mijn leven toe aan de reinigende werking van Uw Heilig Bloed,
 • vertrouw ik alle verwondingen en alle leed van mijn hele leven toe aan de genezende werking van Uw Heilige Wonden, en
 • vertrouw ik alles wat mijn intrede in de Eeuwige Gelukzaligheid van de Hemel kan verhinderen, toe aan Uw Heilig Kruis.

O Jezus, aan de voet van Uw Kruis wil ik alle zielen vergeven die jegens mij hebben misdaan. Wil mij vergeven, wek in mij een levenslange onvoorwaardelijke Liefde, en vergun mij een blijvende wedergeboorte uit Maria.

Ondanks zijn titel inspireerde de Koningin van Hemel en aarde het volgende gebed lang niet alleen voor mensenzielen die hun levenseinde voelen naderen. Bij de inspiratie sprak Zij de volgende woorden:
"Geen mensenziel kent het tijdstip van haar heengaan uit haar leven op aarde naar het leven erna. Het stervensuur is buitengewoon belangrijk met het oog op het Eeuwig Leven. Het is daarom van onuitsprekelijk grote waarde dat de ziel zich totaal en onvoorwaardelijk aan Mij zou weggeven alvorens zij haar Schepper ontmoet. Het gebed kan met grote vrucht worden gebruikt telkens de ziel zich ertoe geroepen voelt, doch ook bij het begin en op het einde van de dag, daar de ziel niet weet wat de dag of de nacht haar zal brengen.
Van het grootste belang is hierbij, dat het gebed wordt gebruikt als een diep gevoelde verzuchting vanuit de kern van een hart dat waarlijk verlangt om de ontmoeting die zij ooit met haar God zal hebben, om het even hoe veraf of hoe dichtbij deze ontmoeting is, te maken tot een feest van alles overtreffende vreugde voor haarzelf én voor de God van volmaakte Liefde en onfeilbare Gerechtigheid".

1695. SMEEKGEBED OM MARIA’S BESCHERMING
IN MIJN LAATSTE LEVENSUREN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, vlekkeloos Tabernakel van de Christus en mijn hoogheilige Brug naar het Hart van mijn God,
De levensweg van elke mensenziel eindigt bij de troon van de Goddelijke Rechter.
Ik ken noch de dag noch het uur die God zal bepalen voor de voltooiing van de stoffelijke reis van mijn ziel op deze wereld.
Daarom leg ik nu, in dit uur, mijn hele wezen alsook de laatste meters van mijn levensreis in Uw allerzuiverste handen, opdat ik U in die uren totaal, onbegrensd en onvoorwaardelijk moge toebehoren, en smeek ik U:
Moge op grond van mijn totale overgave aan U mijn hele wezen drager zijn van Uw handtekening, opdat mijn God moge zien dat U mijn Meesteres bent.
Wil de laatste meters van mijn levensweg omhullen met het parfum van Uw unieke heiligheid, opdat geen enkele kracht die vijandig is aan Gods Plannen en Werken mijn laatste stappen moge kunnen hinderen of verontreinigen, want niets onder God is bestand tegen Uw macht.
Wil in die uren mijn ziel zo totaal vervullen met de volmaakt heilige gesteldheden van Uw Onbevlekt Hart dat mijn ziel moge worden gereinigd van alles waardoor ik ooit mijn God kan hebben bedroefd.
Moge ik door Uw oppermachtige werking bekomen, mijn levensreis te kunnen voltooien in een geest van heilige rouwmoedigheid over elke onvolkomenheid van mijn leven, in een geest van zuivere zelfverloochenende Liefde tot al mijn medeschepselen, en in het oprecht verlangen om voor de eeuwigheid slechts van God te zijn.
Om deze gunsten smeek ik U op grond van de Verlossingswerken die Jezus Christus ook voor mijn Heil heeft volbracht, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).