TOTUS TUUS, MARIA !

ALLERHEILIGENOPENBARING

vanwege Maria, de Meesteres van alle zielen

OVER DE VORMGEVING VAN HET EEUWIG LEVEN

op 1 november 2021 gegeven

aan Myriam van Nazareth

"Zoveel zielen zeggen 'Ik zou liever niet verloren gaan'.

Hoeveel méér zou het God behagen indien zij eerder zouden zeggen:

'Ik wil er alles aan doen opdat God in het uur van mijn levensoordeel tot mij moge kunnen zeggen dat Hij in mijn leven niets anders heeft gezien dan situaties, gebeurtenissen en contacten in dewelke ik in al mijn doen en laten, in al mijn woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen slechts werd gedreven door een oprecht verlangen om Hem te dienen door een vlekkeloze vervulling van de Wet van de ware zelfverloochenende Liefde'.

God waarlijk dienen, gebeurt slechts door elk medeschepsel oprecht, onvoorwaardelijk en in volkomen zelfverloochening lief te hebben, te dienen en te ondersteunen in zijn lichamelijke, geestelijke en emotionele noden.

Een ziel die de Wet van de ware zelfverloochenende Liefde zoekt te vervullen in alle situaties, gebeurtenissen en contacten van haar leven, zal met zekerheid niet verloren gaan. Om in Gods ogen volmaakt te zijn, heeft zij nog één ding extra nodig: dat zij haar hele innerlijke leven nooit zou bevlekken door enige gedachte aan haar eigen eeuwige Bestemming, doch integendeel niets anders voor ogen houdt dan het welzijn van al haar medeschepselen en de spoedige verwezenlijking van de onfeilbare verlangens van God Zelf.

Gods verlangens kunnen slechts worden verwezenlijkt in de mate waarin mensenzielen Hem, dit wil zeggen alle werkingen uit de Bron van de volmaakte Eeuwige Liefde, vanuit hun eigen innerlijk leven voelbaar tegenwoordig stellen jegens al hun medeschepselen.

In Gods ogen bestaat geen grotere blaam aan de mensenziel, de door Hem voorziene kroon op Zijn Schepping, dan deze, dat zij verzuimt, de Goddelijke Wet van de Ware Liefde vlekkeloos te vervullen in haar diepste gesteldheden van hart en in al haar contacten met elk medeschepsel, want met elk dergelijk verzuim maakt zij zich schuldig aan een nieuwe belemmering in de vlotte doorstroming van het Goddelijk Leven doorheen het hele netwerk van de Schepping.

Een ziel die leeft vanuit een alles beheersend verlangen om voor al haar medeschepselen een volkomen belangeloos kanaal van Gods Liefde te zijn, legt in het uur van haar levensoordeel een schatkist vol grondstoffen van Heil en Genade voor de voeten van haar Goddelijke Rechter neer. De waarde van deze schatkist in Gods ogen bepaalt de waarde van haar voorbije leven, de mate van haar heiligheid, en daardoor automatisch tevens de vorm van haar Eeuwig Leven.

Gods Liefde en goedheid zijn onovertroffen: Hij houdt de maat van Zijn waardering niet verborgen, mits Hij uit de hartsgesteldheden van de ziel in het uur van haar levensoordeel kan aflezen dat zij slechts één verlangen heeft gekoesterd: een volkomen spiegel te zijn van Hem Die haar heeft geschapen, verlost en elk ogenblik van haar leven heeft geheiligd door alle tussenkomsten van Zijn Voorzienigheid.

Een dergelijke ziel heeft de enige ware zin en doelstelling van het leven van de mensenziel op aarde herkend, aanvaard en ten volle trachten te vervullen: volkomen beeld en gelijkenis van haar God te zijn. Daardoor heeft zij haar wil één gemaakt met de Wil van God, en haar leven op aarde volkomen vruchtbaar gemaakt, want elke mensenziel is slechts op aarde om via haar hele doen en laten, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen een volkomen bruikbaar werktuig te zijn voor de vervulling van Gods Werken en Plannen.

Leef elk ogenblik van je leven slechts vanuit deze kennis, want zij draagt de gouden sleutel tot de eigen heiligheid, de eigen Eeuwige Gelukzaligheid, en de voltooiing van de ontsluiting van Gods Heilsplan voor de hele Schepping. Het leveren van haar persoonlijke bijdrage tot deze voltooiing is de verantwoordelijkheid van elke mensenziel, en de enige zin van haar leven op aarde. De ziel die een leven lang hieraan van harte meewerkt, gaat niet verloren, want zij heeft het Licht en de Liefde méér bemind dan de duisternis, en heeft daardoor in haar eigen leven de Verlossingswerken van Jezus Christus verheerlijkt en de rijke vruchten ervan helpen ontsluiten voor de hele Schepping".