TOTUS TUUS, MARIA !

TOEWIJDINGEN VOOR ELKE DAG VAN DE WEEK

Myriam van Nazareth
Begin mei 2021 beloofde de Meesteres van alle zielen Myriam de inspiratie van een reeks van zeven toewijdingsgebeden, één voor elke dag van de week.
Haar bedoeling lag hierin, zielen te motiveren tot een intens dagelijks contact met Haar via een gebed in hetwelk naast een dagelijks terugkerende toewijding ook elke dag een verschillend thema zou worden toegewijd, zowel ten bate van de hele wereld als van de biddende ziel zelf.
Deze reeks bestaat uit de nu volgende gebedsbloemen 1630 tot en met 1636.
Het thema van de dag wordt telkens boven elk van de zeven gebeden aangekondigd.

MAANDAG – Op deze dag worden de levenswegen van alle mensenzielen alsook de eigen levensweg toegewijd.

1630. TOEWIJDING VAN DE MAANDAG AAN MARIA
(thema van de maandag: de levensweg)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensenzielen hun leven overwegend hebben afgestemd op wereldse doeleinden en idealen en op de verwezenlijking van wereldse behoeften en belangen, en daardoor hun roeping in dienst van Gods Werken en Plannen niet hebben vervuld, of deze Werken en Plannen zelfs hebben tegengewerkt.
Mogen onder de oneindige macht van Uw volmaakte en allerzuiverste Liefde alle negatieve effecten van dergelijke levenswegen nu nog teniet worden gedaan, opdat de duisternis haar macht over de mensheid moge verliezen.
Ik wijd U ook mijn eigen levensweg toe. Wil elk ogenblik van mijn leven voelbaar mijn innerlijke Gids zijn, opdat mijn leven de vruchten moge opleveren waarvoor God het mij heeft gegeven. Daarom leg ik mijn hele levensreis in Uw handen,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.

DINSDAG – Op deze dag worden alle contacten toegewijd, die alle mensenzielen ter wereld alsook de biddende ziel zelf ooit hebben gehad en/of nog hebben met om het even welk medeschepsel, dit wil zeggen met elke medemens en elk dier.

1631. TOEWIJDING VAN DE DINSDAG AAN MARIA
(thema van de dinsdag: alle contacten met medeschepselen)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensenzielen in contacten met om het even welk medeschepsel duisternis in om het even welke vorm tot uiting hebben gebracht en daardoor leed en schade hebben veroorzaakt of medeschepselen van hun waardigheid hebben beroofd.
Ik stel alle contacten tussen schepselen in de hele wereld onder Uw hoede, opdat geen enkele mensenziel ter wereld nog bron van leed moge zijn voor enig medeschepsel en daardoor haar roeping als beeld van de God van Liefde zou verloochenen.
Ik wijd U ook elk contact toe, dat ikzelf in de loop van mijn hele leven met om het even welk medeschepsel heb gehad en waardoor ik dit medeschepsel pijn of leed heb berokkend of het van zijn waardigheid heb beroofd. Moge elk verder contact dat ik op mijn levensweg nog met om het even welk medeschepsel zal hebben, volkomen door U worden beheerst, opdat elk medeschepsel mijn tegenwoordigheid moge kunnen ervaren als een teken van Gods nabijheid en werking,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.

WOENSDAG – Op deze dag worden de geestelijke processen, het verstand en alle denken van alle mensenzielen ter wereld en van de biddende ziel zelf toegewijd.
De ziel wordt op deze dag tevens uitgenodigd, zich te verenigen met alles wat door Jezus is geheiligd bij Zijn Doornenkroning.

1632. TOEWIJDING VAN DE WOENSDAG AAN MARIA
(thema van de woensdag: de geest)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensenzielen hun gedachten en hun verstand hebben gebruikt voor de verwezenlijking van doelstellingen die Gods Werken en Plannen niet hebben gediend, of die deze Werken en Plannen hebben tegengewerkt door schade, leed en verwoesting te brengen. Ik wijd U tevens alle uitingen van hoogmoed, trots, zelfverheffing of zelfverheerlijking toe, waardoor mensenzielen zich boven hun medeschepselen hebben gewaand of zelfs God uit de wereld en het leven hebben verbannen.
Moge deze toewijding eerherstel brengen voor de talloze gelegenheden waarbij mensenzielen overal ter wereld de gave van het verstand hebben misbruikt om de werken der duisternis te doen, het leven van medeschepselen te maken tot een hel op aarde, en Gods Schepping te helpen maken tot een rijk van duisternis.
Ik wijd U ook al mijn eigen gedachten en alle vruchten van mijn verstand toe, door dewelke ik ooit de duisternis heb gediend of ten minste niet Gods Werken en Plannen heb gediend, alsook elk moment van hoogmoed, trots, eigenwaan of zelfverheffing. Wees de onverdeelde Meesteres van al mijn geestelijke processen,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.

DONDERDAG – Op deze dag worden alle gevoelens toegewijd, die in alle tijden door alle mensenzielen alsook door de biddende ziel zelf zijn gekoesterd. De Koningin des Hemels wijst er geregeld op, dat zonden en ondeugden zeer vaak hun wortels hebben in een verontreinigd hart, met andere woorden in een verontreinigd gevoelsleven.
De Moeder Gods nodigt de zielen tevens uit om deze dag het Lijden van Jezus in de Hof van Gethsemani te gedenken, dat een alles omvattend Lijden in het Hart (de gevoelens) om alle zonden en verleidbaarheden der mensenzielen van alle tijden was.

1633. TOEWIJDING VAN DE DONDERDAG AAN MARIA
(thema van de donderdag: het hart)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensenzielen niet de ware zelfverloochenende Liefde hebben gediend jegens om het even welk medeschepsel of jegens God Zelf of bepaalde van Zijn Werken in de wereld.
Aan de vuuroven van Uw vlekkeloos liefhebbend Hart lever ik uit: elk moment van gevoelloosheid, onverschilligheid en zelfzucht van alle mensenzielen van alle tijden, en elke verloochening van de Ware Liefde gedurende de hele geschiedenis van deze wereld.
Ik wijd U ook elke gelegenheid toe, waarbij mijn eigen gevoelens niet Gods Werken en Plannen hebben gediend en voor mij bruggen waren naar zonde, ondeugd en om het even welke duistere neiging. Wil elk spoor van kilte in mij laten verteren in het Vuur van Uw Hart,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.

VRIJDAG – Op deze dag worden de zielen herinnerd aan de Kruisdood van Jezus, waardoor alle kruisen en beproevingen van elk mensenleven werden geheiligd. In de eerste plaats ligt vandaag de klemtoon op de vele lichamelijke beproevingen door dewelke elke mensenziel kan bijdragen tot de ontsluiting van de Verlossingswerken van Christus, mits deze beproevingen worden gedragen in de Geest van Christus: in oprechte aanvaarding en Liefde.

1634. TOEWIJDING VAN DE VRIJDAG AAN MARIA
(thema van de vrijdag: het lichaam)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensenzielen een medeschepsel lichamelijke kwellingen en leed hebben aangedaan, het kruisen hebben opgelegd, en daardoor duisternis hebben opgewekt die het kruis der wereld oneindig heeft verzwaard.
Ik geef U het beheer over alle lichamelijk lijden dat op deze wereld door om het even welk schepsel is en nog wordt geleden, en dat een immense kwelling vormt voor God en voor Uzelf, Die alles voelen wat in elk schepsel omgaat. Moge zo alle leed van alle levende wezens van alle tijden door U kunnen worden ingezet als brandhout voor het Vuur dat alle werken van duisternis in de hele wereld zal verbranden.
Ik wijd U ook alle kruisen, beproevingen, pijnen, vermoeidheden, ziekten, lasten en ongemakken van mijn eigen leven toe, en smeek U om een constante bezieling met de kracht van de gekruisigde Christus en om Uw heerschappij over mijn lichaam, opdat het een waardig en vruchtbaar werktuig moge zijn voor de ontsluiting van de Verlossingswerken van de lijdende Christus voor de hele Schepping,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.

ZATERDAG – Op deze dag verwijst de Meesteres van alle zielen naar het gebruik dat elke mensenziel maakt van haar vrije wil. Dit gebruik bepaalt de mate waarin een ziel hetzij God hetzij de duisternis dient.
De keuze van dit thema op zaterdag houdt verband met de onvergelijkbare Smarten van de Moeder van Christus op de dag na de Kruisdood van de Messias, Die precies was gestorven om het zaad van de Verlossing uit te strooien in de mensheid, die verantwoordelijk is voor de Passie en de Kruisdood door het veelvuldig gebruik van de vrije wil om te zondigen, dit wil zeggen: om de Wil van God te overtreden, Die slechts de beleving van oprechte Liefde wil.

1635. TOEWIJDING VAN DE ZATERDAG AAN MARIA
(thema van de zaterdag: de wil)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensenzielen hun wil hebben gebruikt op een wijze die niet in harmonie was met de Wil van God, verlangens hebben gekoesterd en doelstellingen hebben nagestreefd die niet van aard waren om Gods Plannen en Werken van Liefde in deze wereld te helpen verwezenlijken.
Ik wijd U ook mijn eigen vrije wil toe, alles wat ik ooit reeds heb verlangd en nagestreefd, al mijn verleidbaarheden tot zonden en ondeugden, elke gelegenheid waarbij ik mijn rol en roeping in dienst van Gods Werken en Plannen van Liefde niet heb vervuld.
Moge ik voortaan leven vanuit een alles beheersend verlangen dat Uw Wil, zo volmaakt één met de Wil van God, mijn hele innerlijke leven richting moge geven, opdat ik totaal van U moge zijn en ik vanuit een volmaakte eenheid met U, elke dag een waar positief verschil moge kunnen maken voor alles wat God in Zijn Schepping wil volbrengen,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.

ZONDAG – Op deze dag wordt de ziel, het alomvattende levensprincipe van de mens, toegewijd, alsook haar bestemming na het aardse leven.

1636. TOEWIJDING VAN DE ZONDAG AAN MARIA
(thema van de zondag: de ziel en haar eeuwige toekomst)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensen hun ziel hebben weggegeven aan de duisternis, zodat deze ziel haar reis naar God, de ware Bron en Bestemming van al het levende, niet kon voltooien. Ik smeek daardoor, dat deze offerande samen met de oneindige macht van Uw Liefde God moge helpen vergoeden voor de ontelbare zielen die verloren gaan omdat zij niet zo hebben geleefd dat zij Gods Werken en Plannen van Liefde konden helpen verwezenlijken, en die door hun gebrek aan zelfverloochenende Liefde de macht der duisternis op deze wereld en in vele mensenharten steeds groter hebben gemaakt.
Ik wijd U ook mijn eigen zielenleven toe, alsook de eeuwige toekomst van mijn ziel na dit aardse leven. Wees de ware Meesteres van mijn ziel in het uur van mijn aardse dood,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.