TOTUS TUUS MARIA !

Belangrijke opmerking vooraf: De onderrichtingen met betrekking tot de strategieën van de duisternis tot ontwrichting van Gods Werken en Plannen en tot verontreiniging en verlamming van de zielen op hun weg naar de Eeuwige Bestemming bij God, staan centraal in de verheven Missie van Maria, de Meesteres van alle zielen. De Hemelse Koningin laat daarom met klem wijzen op het zeer nauw verband tussen de volgende geschriften, respectievelijk rubrieken, op deze website:

TOTUS TUUS, MARIA !

MARIA EN HET KWAAD

Myriam van Nazareth

De Allerheiligste Maagd Maria steekt het niet onder stoelen of banken hoezeer Zij ernaar verlangt dat zielen Haar méér bij hun persoonlijke strijd tegen alle kwaad in hun leven zouden betrekken. In elk individueel mensenleven gaat het precies om deze strijd. Elke mensenziel is de inzet van de strijd tussen het Licht (God en Zijn Waarheid) en de duisternis (de duivel en diens misleidingen en verwoestingswerken). Om deze reden kan geen mensenleven vrij blijven van elementen van duisternis. De duivel tracht elke ziel op ontelbare wijzen, op elk tijdstip van haar leven, dermate van God en de volheid van de Waarheid te verwijderen, dat zij in de juiste gesteldheid van hart en geest komt om de plannen van de satan te dienen – bij voorkeur onbewust, opdat zij zich nooit van zijn manipulaties bewust zou worden.

Bekoring – elke boosaardige inspiratie die beoogt, de ziel ertoe aan te zetten, handelingen te stellen, woorden te spreken of gedachten, gevoelens of bestrevingen te koesteren die de ziel van God en van haar eigen roeping binnen Gods Plannen en Werken zouden verwijderen – is steeds gericht op één enkele doelstelling: de ondermijning van de verwezenlijking van Gods Heilsplan dat is afgestemd op de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Zo werkt de duisternis binnen elke ziel: Zij zaait in de ziel het zaad van zonde, depressie, ontmoediging en allerlei duistere of negatieve gesteldheden.

Maria is voor de satan het monument bij uitstek voor Gods Belofte over de uiteindelijke nederlaag van de duisternis. Jezus Christus heeft hem als God-Mens overwonnen en heeft de definitieve overwinning over de duisternis ontsloten. De onbevlekte Maagd zal als geschapen Ziel deze overwinning bezegelen, wat de nederlaag van de duisternis zal voltooien. Zij heeft daartoe twee dingen nodig:

  • de intens beleefde toewijding van zo veel mogelijk mensenzielen aan Haar, opdat Zij alle elementen van het leven, van de strijd en de beproevingen van deze zielen zou kunnen veranderen in actieve elementen van de strijd tegen de duisternis en derhalve in componenten van genade in het kader van het Goddelijk Heilsplan. Haar onderrichtingen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, die het thema vormt van alle geschriften die worden verspreid via het Maria Domina Animarum Werk, worden precies gegeven met de bedoeling, de omvorming van zielen die voor de verwezenlijking van dit alles noodzakelijk is, voor te bereiden;

  • de gerichte gebeden van mensenzielen, door dewelke Haar macht tegen de werken der duisternis vrijwillig wordt ontsloten en tot ontplooiing wordt gebracht.

In het kader van dit laatste punt laat de Meesteres van alle zielen overigens ook gebedsbloemen aanbieden voor de gerichte strijd tegen de duisternis. Deze gebeden vindt U onder Gebeden > Gebedscategorieën > 4. Maria en het kwaad.

De Allerheiligste Maagd Maria zou nooit over het hoofd mogen worden gezien wanneer enige uiting van duisternis in het leven van een individu moet worden overwonnen. De reden hiervoor is, dat de Moeder Gods de Uitverkorene onder alle geschapen zielen was, Zij die is bekleed met het uniek voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis en derhalve de enige Draagster is van een ziel die niet was 'beschadigd' door de uitwerkingen van de erfzonde. In een beeld zou de erfzonde kunnen worden vergeleken met een voor (een greppel) in een akker, via dewelke water uit de bodem kan worden afgevoerd. In dit beeld zou de voor het kanaaltje zijn, via hetwelk de ziel voortdurend haar 'water van Goddelijk Leven' verliest, waardoor zij heel kwetsbaar is tegen elke aanval vanwege de duisternis. Dit beeld kan het beter begrijpelijk maken hoe het komt dat de Allerheiligste Maagd volkomen immuun was voor alle zonde en elke uiting van duisternis. Het moet echter worden beklemtoond dat Zij deze immuniteit slechts kon handhaven door Haar onwankelbare Wil om nooit enige overtreding tegen Gods Wet van Liefde te begaan. Zowel Haar Onbevlekte Ontvangenis als Haar Wil om volkomen zuiver te blijven, maken Haar tot de volmaakte Gids voor de ziel op haar zoektocht naar het Heil en naar toevlucht in de onophoudelijke bekoringen, misleidingen en duistere invloeden die in het dagelijks leven op haar afkomen.

Op grond van Haar vastberadenheid om volkomen en vlekkeloos trouw te blijven aan Gods Wet van Liefde werd Maria door God een eeuwigdurende onoverwinnelijke macht tegen alle duisternis verleend. Trouw blijven aan Gods Wet van Liefde betekent inderdaad, zelfs niet de geringste zonde of ondeugd begaan. Dit is waarin de Allerheiligste Maagd uitblonk, en wat Haar in staat stelde om de Moeder van Gods Zoon te zijn, het Tabernakel dat de Godheid in de wereld zou dragen. Maria’s onwankelbare trouw jegens Gods Wet door de wil, niet aan enige boosaardige inspiratie toe te geven, maakte Haar tot de ware Kroon op de Schepping, de ware Spiegel van Gods Hart, het Beeld bij uitstek van Gods ideaal over hoe een mensenziel behoort te zijn en hoe Hij elke ziel oorspronkelijk had voorzien: een waardige vertegenwoordigster van God jegens de hele Schepping. Gods tegenhanger, de satan, zou nooit iets tegen Maria vermogen. Zij zou daarom Diegene zijn, Wier voet uiteindelijk de kop van de satan zou verpletteren als een teken voor het feit dat alle werken van het kwaad hun uitwerking zullen verliezen wanneer Gods Rijk op aarde wordt gegrondvest. Het verpletteren van de kop van de satan is tenslotte wat Maria sedert Haar Onbevlekte Ontvangenis onophoudelijk heeft gedaan, door elke bekoring die de satan op Haar weg bracht, te overwinnen.

God maakt nooit zomaar Plannen. Het feit dat Maria het uniek voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis ontving, Haar mystieke versmelting met Jezus Christus, de God-Mens, in Zijn innerlijke gesteldheden tot en met Zijn ontsluiting van de weg naar de Verlossing van elke ziel die bereid is om Gods Wet van Liefde daadwerkelijk in haar eigen leven toe te passen: Indien dit alles enig nut voor de mensenziel moet krijgen, moet deze laatste in staat en bereid zijn om in Maria’s spoor te volgen. Dit is waartoe God elke ziel in staat stelt via het sluiten van het heilig verbond van toewijding aan de Heilige Maagd Maria.

Totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan Maria is een verbond via hetwelk de mensenziel zichzelf, elk detail van haar leven (verleden, heden en toekomst) en elk aspect van haar wezen (handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen en verlangens, alle beproevingen en wederwaardigheden van het leven en de uitwerkingen ervan in de innerlijke gesteldheden van de ziel) aan Maria weggeeft. De zin en de doelstelling van deze gave, die de ziel elke dag en elke nacht van haar aardse leven ononderbroken brengt, liggen hierin, dat het leven van de ziel zijn maximale vruchtbaarheid zou verwerven, doordat de Heilige Maagd via het verbond van toewijding in staat wordt gesteld, alle aspecten van het leven en het wezen van de ziel ten volle in de verwezenlijking van Gods Heilsplan op te nemen. Via deze ononderbroken akt van zelfgave en zelfverloochening wordt de ziel in de diepste zin van het woord Maria’s dienares. God vertrouwde de Koningin des Hemels de opdracht toe, Jezus’ Verlossings- en Heilswerken binnen elke ziel tot volle vruchtbaarheid te helpen brengen, waardoor Gods Heilsplan naar zijn voltooiing wordt gebracht in elk individu dat bereid is om actief samen te werken naar de verwezenlijking van deze doelstelling toe. Om deze reden ligt Maria’s opdracht in het kader van het heilig verbond van toewijding van zielen aan Haar hierin, dat Zij de ziel begeleidt op haar weg van heiliging. Onder heiligheid dient te worden verstaan, het vermogen van de ziel om Heil te brengen via al haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden, en kan derhalve worden beschouwd als de mate waarin de ziel daadwerkelijk de doelstelling vervult waartoe zij is geschapen.

Een ziel die intiem met de Moeder Gods samenleeft, waarbij zij Haar beschouwt als de Meesteres van haar leven en haar wezen, en als haar Gids doorheen alle gebeurtenissen van haar leven, mag nooit Maria’s onbegrensde macht uit het oog verliezen, in het bijzonder niet bij haar pogingen om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden van het leven. Het aardse leven is een eindeloze strijd tegen bekoringen, misleidingen, en de vele vreeswekkende en ontmoedigende invloeden om ons heen. Dit zijn de kogels waarmee de krachten der duisternis elke ziel van God, haar Bron en Bestemming, trachten los te snijden. Daarom behoort de ziel in nood zich tot de Koningin des Hemels te wenden. Wanneer de ziel dit doet op basis van een oprechte gesteldheid van toewijding aan Haar, van overgave aan Haar en van een oprecht verlangen om de verwezenlijking van Gods Heilsplan te dienen via de dienst aan Maria, Die van God de leiding over de strijd tegen de duisternis heeft ontvangen in elke ziel die bereid is om Jezus Christus daadwerkelijk na te volgen en daadwerkelijk van God te zijn, zal zij in de Allerheiligste Maagd Maria een uiterst machtige Bondgenote vinden.

Het is van het grootste belang dat elke ziel beseft dat Maria, de Koningin van Hemel en aarde, door God is bekleed met het vermogen en de macht als de Meesteres van alle zielen, wat betekent dat Zij uitverkoren is om Meesteres van de engelen en Koningin van alle hemelbewoners te zijn, Zij die is bekleed met het vermogen, elke mensenziel inwendig om te vormen (in het bijzonder in de mate waarin de ziel zichzelf totaal aan Haar toewijdt) en deze laatste te beschermen tegen elke invloed die vijandig is jegens God en Zijn Werken en Plannen, en Zij die een absoluut onbegrensde macht bezit over de effecten van de werken die door om het even welke duistere kracht worden verricht. Maria’s titel als Meesteres van alle zielen herinnert ons derhalve aan het feit dat ook de verdoemde zielen (d.w.z. zowel de gevallen engelen als de verdoemde mensenzielen) in Haar macht zijn. De mate waarin Zij deze macht daadwerkelijk kan uitoefenen, wordt bepaald door de mate waarin mensenzielen vrijwillig en van harte smeken om Haar tussenkomst, en waarin de Goddelijke Gerechtigheid en Barmhartigheid het in elk specifiek geval en op elk specifiek ogenblik rechtvaardigen dat Zij optreedt. Dit alles wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop elke mensenziel individueel omgaat met de vrije wil waarmee zij is uitgerust, en de mensheid als geheel God waarlijk aanvaardt als het Middelpunt van alle leven, en volgens dit Geloof blijft handelen. Een goddeloze wereld is een open uitnodiging tot de ondergang door de werking van de krachten der duisternis, wier verwoestende activiteiten ongebreideld om zich heen grijpen en nooit kunnen worden gestopt indien de mensheid het achterwege laat, God in alle aspecten van het leven de hand te reiken.

Maria’s onbegrensde macht over de krachten der duisternis wordt niet slechts verklaard in de Onderrichtingen door de Meesteres van alle zielen, zij is mij bij diverse gelegenheden eveneens visueel getoond. Eén hiervan werd op uitdrukkelijk verzoek vanwege de Heilige Maagd opgetekend in de Speciale Openbaring met de titel Belijdenis van een duivel op Maria’s bevel.

Het is cruciaal voor elke ziel, zich geregeld de vraag te stellen: "Hoe belangrijk is de verwezenlijking van Gods Heilsplan werkelijk voor mij, en in hoeverre ben ik bereid om mijn eigen behoeften ondergeschikt te maken aan deze van Gods Plan?". Het eerlijk antwoord op deze vraag kan het individu heel wat leren over zijn zielsgesteldheid en de vruchtbaarheid die hij voor God kan verwachten te bereiken. Het zal eveneens een aanwijzing verschaffen met betrekking tot de mate waarin de ziel wellicht aan alle invloeden van duisternis in haar leven weerstand zaI kunnen bieden.

De ziel is niet in staat om de krachten van het kwaad in haar eentje te verslaan, maar zij kan dit absoluut indien zij zichzelf werkelijk in Maria’s handen legt en vast in Haar gelooft als Diegene die de macht heeft, het zaad van de Woorden en Werken van Christus in haar tot volle rijping te brengen. Naarmate het heilig verbond van toewijding aan Maria vervolmaakt wordt, zal de ziel een steeds helderder licht worden, dat het Licht van God Zelf om zich heen verspreidt en aldus alle invloeden van de duisternis in haar leven verzwakt.

De weg naar de ware vrijheid voor de zielen ligt precies hier: op de weg van de toewijding aan de Koningin des Hemels en van het gebed tot en met Haar. De bevrijding van de Schepping uit de duisternis komt niet vanzelf, zij moet door elke ziel vrijwillig in zichzelf worden ontsloten. Wie naar het Ware Licht verlangt, zal de zon van de Eeuwige Liefde oogsten. Het zal voor de ziel nooit mogelijk zijn, uit de nacht naar het volle daglicht te gaan zonder eerst het hoopgevend licht van de dageraad te aanschouwen. Op gelijkaardige wijze heeft God de zielen Maria gegeven als de Dageraad Die hen uit de nacht van de zonde en van de bedreigingen van zowel haar innerlijke als de haar omgevende duisternis wegleidt naar het Licht van Christus. Laten wij dit nooit vergeten, want zo heeft God Zelf het gewild toen de gekruisigde Jezus Zijn Moeder aan de mensheid gaf, en de mensheid aan Zijn Moeder, als Zijn laatste Geschenk alvorens de uitwerkingen van de erfzonde met Zich mee te nemen in de dood.

Gebruikt U de gebeden, teksten en Openbaringen in verband met de bestrijding van alle kwaad en duisternis met Vuur en vertrouwen. Zij kunnen Uw leven veranderen.

Myriam - juni 2014