TOTUS TUUS, MARIA !

DE TEMPEL VAN MARIA

Totale toewijding aan Maria als Heilig Verbond
tussen Uw ziel en de Heilige Maagd

OFFERANDE VAN UZELF AAN MARIA, DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

Myriam van Nazareth

Dit manifest wordt opgedragen aan de Allerheiligste Maagd Maria,
de machtige Meesteres van alle zielen,
voor de roeping van vele dienaren tot grondvesting van
het Rijk Gods op aarde


INHOUDSOPGAVE

Overzicht van het heilig contract van toewijding aan Maria

HOOFDSTUK 1 - ONDERRICHTINGEN OVER TOTALE TOEWIJDING AAN MARIA

 1. Rol van Maria in de heilsgeschiedenis
 2. Wat is toewijding aan Maria?
 3. Waarop berust de macht van Maria?
 4. Waarom U aan Maria toewijden?
 5. Hoe gebeurt toewijding aan Maria?
 6. Toewijding aan Maria als levenshouding en levenstaak
 7. Waaruit bestaat Uw opdracht als toegewijde aan Maria?
 8. Basisvereisten voor een vruchtbare toewijding aan Maria
 9. Welke waarde heeft toewijding aan Maria?
 10. Waaruit bestaat de volle beleving van de totale toewijding aan Maria in het leven van elke dag?
 11. Voorwaarden voor echte toewijding aan Maria
 12. Valstrikken voor de aan Maria toegewijde ziel
 13. Wat is de ideale toegewijde aan Maria?
 14. Wat geeft Maria U terug?

HOOFDSTUK 2 - HET LEVEN ALS AAN MARIA TOEGEWIJDE ZIEL UITGEDRUKT IN BEELDEN

 1. Leven als toegewijde beschouwd als het leven in een tempel
 2. Leven als toegewijde voorgesteld als de tempel en de boomgaard
 3. Toewijding beschouwd als wederopbouw van de tempel
 4. Leven als toegewijde beschouwd als een vuur
 5. Leven als toegewijde beschouwd als uitnodiging op het feest van Maria
 6. Leven als toegewijde beschouwd als de school van Maria
 7. Leven als toegewijde beschouwd als het volgen van een weg
 8. Leven als toegewijde beschouwd als herhaling van de Passie van Jezus
 9. Leven als toegewijde beschouwd als een akker

HOOFDSTUK 3 - DE HEERLIJKHEDEN VAN MARIA, SPIEGEL VAN GODS MACHT

 1. Onbevlekte Ontvangenis
 2. Bruid van de Heilige Geest
 3. Moeder van de Messias
 4. Eeuwigdurend Maagd
 5. Moeder van Smarten
 6. Medeverlosseres
 7. Moeder van alle mensen
 8. Koningin van Hemel en aarde
 9. Poort van de Hemel
 10. Middelares van alle Genaden
 11. Voorspreekster bij God
 12. Schrik der duivelen
 13. Tabernakel van de Heilige Drievuldigheid
 14. Brug tussen Hemel en aarde
 15. Moeder van Altijddurende Bijstand
 16. Koningin van de Vrede
 17. Draagster van de Macht van God
 18. Meesteres over bekoring en zonde
 19. Meesteres van alle deugden
 20. Meesteres van alle zielen

SLOTBESCHOUWING

 

Overzicht van het heilig contract van toewijding aan MARIA

* Toewijding aan Maria = de meest volledige offerande van Uzelf aan de Allerheiligste Maagd Maria, Die de leiding heeft over de grondvesting van het Rijk Gods op aarde, en Die deze grondvesting voorbereidt met gebruikmaking van alle offeranden die door mensenzielen door totale toewijding in Haar handen worden gelegd.
Door Maria wil God de satan uit de wereld verdrijven en er het Rijk vestigen waarvoor Jezus Christus het eerste zaad heeft uitgestrooid. Maria wil dit verwezenlijken door de gezamenlijke vrucht van Haar onoverwinnelijke macht en de inbreng van mensenzielen. Daarom verlangt Zij de totale toewijding van zielen die bereid zijn tot een leven als Haar dienaren.

* Door een bewust leven als toegewijde van Maria geeft U Haar:

 • Uw hele leven, verleden, heden en toekomst, alle ervaringen uit Uw dagelijks leven (zelfs de meest banale)

 • al Uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen, verlangens, pijnen, verdriet, lasten, angsten, beproevingen, ziekten, vermoeidheden, kwetsuren, onzekerheden, twijfels, en Uw vrije wil (Maria’s Wil wordt de Uwe)

 • Uw hele wezen: ziel, geest, hart en lichaam

 • al Uw relaties en omgang met mensen, en Uw hele leefwereld (ook Uw bezittingen en gebruiksvoorwerpen)

 • al Uw gebeden, offers, boetedoeningen, verstervingen

* Maria kan al het bovenstaande gebruiken voor de voltooiing van Haar opdracht voor het Heil van de zielen. God heeft Haar de absolute herscheppende macht gegeven: de macht om alles wat negatief is of als negatief ervaren wordt, te veranderen in genaden en heilzame, genezende krachten. Zo bereikt Zij heiliging, zuivering, loutering, bekering, en werkt Zij aan het fundament voor een nieuwe wereld: het Rijk Gods van Liefde, Vrede en Geluk op aarde door verandering van alle duisternis in Licht, van alle haat in Liefde, van alle ziekte en dood van de zielen in wedergeboorte. Om een beeld te gebruiken: Bij Uw eerste akte van toewijding ontvangt Maria U in Haar Schoot, Zij draagt en voedt U, en baart U dan als vrucht van Haar Werk voor een leven in Haar dienst. U bent dan in spiritueel opzicht Haar bezit en eigendom, en moet bereid zijn om Haar Uw leven te laten gebruiken volgens Haar welbehagen.

* Absolute voorwaarde voor de voltooiing van Maria’s Werken is de onophoudelijke toewijding van Uzelf en al Uw ervaringen en gesteldheden in lichaam, gedachten en gevoelens aan Haar, elk ogenblik van elke dag. Indien U dit verzuimt, leidt U een onvruchtbaar leven.

* Maria openbaart Zich in deze Laatste Tijden via Myriam van Nazareth als de Meesteres van alle zielen, Die Gods Plan van Heil voor de zielen wil voltooien, en daartoe drie dingen van U verlangt:

 • vurige Liefde tot God, tot Haar, en tot Uw medemensen

 • aanvaarding en toewijding van alle kruisen op Uw levensweg

 • volkomen gehoorzaamheid en onderwerping aan Haar

Hoe meer zielen zich totaal aan Maria toewijden, deze toewijding echt beleven, en aan deze drie verlangens beantwoorden, des te spoediger en grondiger zal Maria de volheid van Haar macht ontplooien voor de definitieve vernietiging van alle kwaad en de vestiging van Gods Rijk op aarde.

Toewijding aan Maria is een heilig verbond tussen Maria en Uw ziel. Als toegewijde van Maria neemt U dan ook grote verantwoordelijkheden op zich:

 1. Uw toewijding moet onvoorwaardelijk, totaal en eeuwigdurend zijn. Zolang U iets in Uw leven voor Maria achterhoudt (zelf wil blijven beheersen of regelen), bent U niet ten volle aan Haar toegewijd.

 2. Toewijding betekent erkenning dat Maria de enige en absolute Meesteres over Uw hele wezen en Uw hele leven is en blijft. Zij vertegenwoordigt in alles God in Uw leven.

 3. Toewijding veronderstelt Uw gelofte om Uw toewijding in woord en daad te beleven, elk ogenblik van Uw leven, en Uw verplichtingen als toegewijde strikt na te komen. Beledig Maria en God nooit door lichtzinnigheid in het nakomen van dit heilig verbond.

 4. Als toegewijde legt U de gelofte af om strikt te leven volgens de voorschriften van de Leer van Christus en in geloof in de dogma’s van de Rooms-katholieke Kerk.

 5. Als toegewijde legt U de gelofte af om elk ogenblik te leven in het bewustzijn dat Maria Meesteres is over Uw hele wezen, dus ook over Uw lichaam, gevoelens en gedachten, en dat U nauwgezet zult waken over het bewaren van de zuiverheid en reinheid ervan. Vergeet nooit dat U als aan Maria toegewijde ziel soldaat van Maria bent en dus rechtstreeks betrokken bent bij de bestrijding van het kwaad. U kunt geen ondeugden bestrijden die nog in hoge mate in Uzelf woekeren.

* De aan Maria toegewijde ziel leeft uitsluitend en alleen door, voor, met en in Maria:

 • DOOR Maria: Zij wordt bij haar toewijding wedergeboren uit Maria

 • VOOR Maria: Haar hele leven staat volledig in Maria’s dienst

 • MET Maria: Zij wordt verondersteld, Maria bij alles in haar dagelijks leven te betrekken

 • IN Maria: Door betrachting van vervolmaking in alle deugden stelt zij Maria in staat om haar zodanig te kneden, vormen, bewerken en veranderen dat zij steeds méér 'in Haar overvloeit'.

* God heeft Maria bestemd tot Meesteres van alle zielen, en Haar alle macht gegeven over de mensheid. Reeds daarom verlangt Hij de totale toewijding van de zielen aan Haar, opdat Zij Haar macht ten volle kan ontplooien.
Totale toewijding als volkomen gave van Uzelf aan Maria, is het grootste eerbetoon dat U aan de Meesteres van alle zielen kunt brengen. God verlangt in deze Laatste Tijden een volmaakte overgave aan Maria.
Om deze reden roep ik U op tot totale toewijding van Uzelf aan Maria, en tot onderrichting aan Uw medemens opdat ook hij de noodzaak en het Heil van zijn eigen totale toewijding aan Maria moge leren kennen.

* De uiteindelijke doelstelling van de totale toewijding aan Maria is deze: Heil en zegen van bevrijding voor de hele mensheid, en heiliging voor Uw eigen ziel.

Laudate Mariam !
(lof zij U, Maria)

TOTUS TUUS, MARIA !
(ik ben helemaal van U, Maria)

HOOFDSTUK 1
ONDERRICHTINGEN OVER TOTALE TOEWIJDING AAN MARIA

1. Rol van Maria in de heilsgeschiedenis

God heeft de mens geschapen met de bedoeling dat hij een heilig leven zou leiden. Het eerste mensenpaar gaf echter toe aan de influistering van de satan om ongehoorzaam te zijn tegenover God. Deze eerste zonde van het mensdom wordt de erfzonde genoemd: Het gif van de satan werd in de ziel van de eerste mens gegoten, en zou alle verdere generaties belemmeren om te leven naar Gods beeld en gelijkenis. Men kan het zo zien, dat de door God bedoelde zuiverheid van de mensenziel door de erfzonde uit de zielen verwijderd is, en dat de onzuiverheid van geslacht op geslacht in de zielen 'overgeërfd' is. Voortaan zou de mens pas geheiligd worden voor zover hij het Sacrament van het Doopsel zou ontvangen en het spoor van de beet van de duivelse slang uit zijn ziel zou weten te verwijderen door een leven in overeenstemming met Gods Wil: in de Ware Liefde, zuiverheid en alle deugden.

De erfzonde en de eindeloze reeks van zonden die de mens daarna is blijven bedrijven, hebben op de mensheid een steeds groeiende schuld jegens de Goddelijke Gerechtigheid gelegd. Deze schuldenlast heeft voor een ernstig onevenwicht in de Schepping gezorgd. Dit onevenwicht is de oorzaak van alle ellende die U om U heen kunt zien: oorlogen, strijd, ruzies, liefdeloosheid, honger, armoede, natuurrampen, en een steeds toenemende woekering van alle zonden en ondeugden. Het kwaad krijgt steeds méér greep op de mensheid, omdat deze door haar zonden de satan steeds méér macht verleent. Elke zonde van een mens verstevigt de greep van de satan op de mensheid als geheel. Daarom beleven wij duistere tijden. De duisternis in de zielen is nooit zo erg geweest. De laatste strijd tussen de Hemelse machten en de machten van het kwaad voltrekt zich nu om U heen.

God heeft de allerheiligste Maagd Maria voorzien als de Overwinnares van de satan. Aan Haar is alle macht gegeven om de duivel aan de ketting te leggen. Zij is de uitverkorene Die Jezus, het Licht der wereld, aan de mensen moest geven om de wortels te leggen van het Rijk van Christus op aarde. Maria is door God uitverkoren om de satan te onderwerpen (zoals de Bijbel zegt: Zij is de Vrouw die de kop van de slang onder Haar voet zal verpletteren).

Maria werd als enige mens onbevlekt ontvangen, wat betekent dat Haar ziel niet de erfzonde in zich draagt. Uit Haar moest Jezus Christus, Gods Zoon, geboren worden om de mensheid door Zijn Lijden en Kruisdood te verlossen van de eeuwige verdoeming als gevolg van de erfzonde.

Om het Verlossingswerk van Jezus voor Uzelf tot nut te maken, is het noodzakelijk dat U Jezus in Uw leven volgt: U moet in Zijn Woord geloven als de enige Waarheid van God, en Zijn aardse leven zoveel mogelijk navolgen, door te streven naar vervolmaking in alle deugden (Liefde, zuiverheid, eerlijkheid, geduld, vertrouwen, oprechtheid, offerbereidheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, blijmoedigheid, zachtmoedigheid, enzovoort) en door de liefdevolle aanvaarding van Uw dagelijkse kruisen (de dagelijkse lasten, beproevingen, tegenslagen, pijnen, ziekten, verdriet, vermoeidheden). Zo betaalt U Uw eigen Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel, en helpt U de schuldenlast van de hele mensheid afbetalen, de macht van het kwaad breken en daardoor de wereld zuiveren van alle ellende.

De Heilige Maagd Maria heeft de macht gekregen om het Verlossingswerk van Christus in de wereld te voltooien en de satan definitief uit de wereld te verbannen, maar Zij mag dit slechts doen in de mate waarin de mensen Haar daarom smeken door vurig gebed en de offerande van hun hele leven aan Haar. Waarom? Omdat God steeds de vrije wil van de mensen respecteert.

Een mens die naar God en Maria toe geen blijk geeft van zijn verlangen naar bevrijding van alle kwaad, zonde en ondeugd, kan geen tussenkomst van God of Maria in zijn leven verwachten, tenzij door een groot wonder van Goddelijke Barmhartigheid. Ook dergelijke wonderen gebeuren voornamelijk door de onbegrensde macht van Maria’s Voorspraak.

Uw eigen Geluk en dat van de hele wereld ligt dus mede in Maria’s handen. Voor de mens die verlangt naar de Eeuwige Gelukzaligheid na dit leven, en hier op aarde naar een wereld van Vrede, Liefde en zonder ellende, heeft God de gouden weg voorzien in de vorm van de totale toewijding van het hele leven van die mens, zijn hele wezen en alles wat hij heeft, aan Maria, want Zij is de door God gekozen weg naar de algehele bevrijding.

2. Wat is toewijding aan Maria?

Om de redenen die hun wortels vinden in Maria’s rol in de heilsgeschiedenis tot in onze tijd, ligt het voor de hand dat alle mensen zich in Maria’s dienst zouden stellen om het Rijk van Christus vaste vorm te helpen geven, en door Maria aan God te worden gegeven. U kunt dit slechts doen door Uzelf en Uw leven aan Maria toe te wijden.

Totale toewijding aan Maria betekent, Uzelf aan Haar geven opdat Zij U naar de Eeuwige Zaligheid zou kunnen leiden en Zij door de offers uit Uw eigen leven genaden over de zielen zou kunnen brengen. Zij kan dit omdat Zij van God de totale macht heeft ontvangen om offers en beproevingen die aan Haar toegewijd worden, te veranderen in bronnen van Heil en bevrijding voor de mensheid: Maria is bekleed met de herscheppende macht van God Zelf.

Om Uw hele leven met al zijn offers in Maria’s dienst te stellen, moet U zelf de bereidheid daartoe uitspreken, want, zoals gezegd: God heeft de mens een vrije wil gegeven en grijpt daarin niet in, tenzij op uitdrukkelijke vraag en gebed van de mens.

Zodra U zich aan Maria toewijdt, behoort U Haar volkomen toe. Vanaf dat ogenblik aanvaardt U Haar uitdrukkelijk als Uw Meesteres. Alles wat U bent, hebt, doet, denkt, voelt, verlangt en nastreeft, is dan Maria’s bezit. Alleen dan kan Zij Haar onbegrensde macht volkomen laten gelden en met U alles doen wat nodig is voor Uw eigen Heil en de redding van andere zielen. De vruchtbaarheid van deze offerande van Uzelf aan Maria zal worden bepaald door de mate waarin U deze toewijding daadwerkelijk beleeft in alle details van Uw dagelijks leven.

Totale toewijding is enigszins te vergelijken met een huwelijk. Voor de Hemel is de band tussen Maria en Haar toegewijde heilig. Toewijding is een contract, een heilig Verbond tussen de toegewijde en Maria.

De toegewijde is aan Maria volmaakte gehoorzaamheid, onderwerping, volgzaamheid en dienstbaarheid verschuldigd. Dit betekent een gelofte om zonder uitzondering al Uw gebeden, werken, handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens, enzovoort, aan Maria op te dragen opdat deze door Haar gebruikt kunnen worden voor de zuivering van de wereld, want aan Maria behoort alle macht toe om beproevingen, lijden en alles wat aan Haar afgestaan wordt, te veranderen in genadestromen voor de omvorming van onze wereld.

3. Waarop berust de macht van Maria?

De Allerheiligste Maagd Maria heeft van God de onbegrensde macht ontvangen over de uitvoering van Zijn Plan van Heil voor de zielen. Omdat God de mens een vrije wil heeft gegeven, moet ieder mens uit vrije wil zijn bijdrage leveren tot het verzamelen van de verdiensten waaruit de genaden van bekeringen, bevrijding van de wereld uit de greep van het kwaad en persoonlijke Vrede van hart worden gemaakt. God maakt deze Genaden, op basis van de oneindige en eeuwigdurende verdiensten van het Kruisoffer van Jezus Christus, aangevuld door de oneindige verdiensten van Maria, door de Heilige Misoffers over de hele wereld, en door de verdiensten van alle heiligen en van alle zielen van goede wil. Maria bezit de macht over de verdeling van deze Genaden: Zij bepaalt wie welke genaden ontvangt, in welke mate, op welk tijdstip, voor hoelang en in welke vorm. Zij treft deze beslissingen eigenmachtig op basis van het onfeilbaar inzicht dat God Haar heeft geschonken in de doelstellingen van Zijn Plan van Heil en in de vermogens, eigenschappen en gesteldheden van iedere ziel.

Zo heeft Maria de controle en de leiding over de vormgeving van Gods Plan van Heil voor de zielen. Omdat God Haar alle macht over de mensenzielen heeft gegeven, heeft Maria Zich aan Myriam geopenbaard als de machtige Meesteres van alle zielen. Om Haar te dienen in dit allesomvattende werk, heeft Maria de beschikking over alle engelen van God, en zoekt Zij ook op aarde zielen die zich totaal aan Haar weggeven om door het offer van elk detail van hun leven en al hun lijden, lasten en beproevingen de schatkamer der Genaden dagelijks aan te vullen.

Totale toewijding aan Maria betekent: Uzelf en elk detail van Uw leven totaal en zonder enige beperking aan Maria geven, zoals in een voortdurende, ononderbroken offerande.

Zij bezit de macht om Uw hele wezen en elke gebeurtenis van Uw leven te gebruiken ten dienste van Gods Heilsplan. Uit elk leed dat uitdrukkelijk aan Haar opgeofferd wordt, maakt Zij door een Goddelijk Mysterie een Hemelse kracht die Heil en zegen over de Schepping kan brengen.

Om deze reden kunnen des te meer zegeningen in de wereld (en in Uw eigen leven) komen naarmate méér zielen zich totaal aan Maria toewijden en hun toewijding strikt beleven. Zij is de sleutel van de deur naar de nieuwe wereld: de wereld van het Rijk Gods op aarde.

Alle macht over de Genaden van God ligt in Maria’s handen. Hoe meer zielen zich aan Maria toewijden, en hoe intenser deze zielen hun toewijding aan Maria in alle details van hun leven beleven, des te meer kan Zij de uitingen van Haar macht over de mensheid uitstorten. Om deze reden ligt de grote verantwoordelijkheid voor de redding van de mensheid, het Ware Geluk voor de zielen en voor de wereld, in handen van de zielen zelf. De werkelijke beleving van de totale toewijding aan Maria is de door God Zelf gekozen weg naar bevrijding uit alle ellende, want waar Maria heerst, kan geen kwaad in leven blijven.

4. Waarom U aan Maria toewijden?

Omdat Maria over de macht van God Zelf beschikt, en Zij door Haar uitverkiezing en Haar volmaakte overwinning over de zonde en de bekoring de duivel onder Haar voeten zal vernederen, want God heeft Haar voorbestemd als de Vrouw die de kop van de slang zal verpletteren.

Het zijn de zielen die zich totaal aan Maria geven, niet in woorden maar in daden, in het bijzonder door het offer van hun lasten, die als Haar dienaren de satan onder Haar voeten moeten leggen.

Maria is de Draagster van de macht van God, en de Brug tussen Hemel en aarde. Dit betekent dat Zij door God aan de mensheid wordt voorgehouden als spiegelbeeld van Zijn macht en Liefde, dat Zij alle Genaden uit Gods Bron van Leven over de mensenzielen uitstrooit, dat de zielen via Haar naar God moeten gaan, en dat de zielen Haar de diepste verering en alle vertrouwen verschuldigd zijn. Wie zich met heel zijn wezen en heel zijn leven aan Maria weggeeft, stelt zich daardoor onder de bescherming van het machtigste schild tegen het kwaad, en komt in de echte zin van het woord 'thuis': Totale toewijding aan Maria is de enige poort naar het ontdekken en vervullen van Uw ware levensdoel, namelijk Uzelf ter beschikking stellen voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Toewijding aan Maria is in deze Laatste Tijden de enige weg die Uw leven werkelijk zin kan geven.

5. Hoe gebeurt toewijding aan Maria?

U aan Maria toewijden, gebeurt door Haar elke dag te zeggen dat U Haar bezit en eigendom wil zijn, Haar al Uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, en Uw wil, op te dragen, Haar elke dag te vragen dat Zij U in alles zou leiden.

U aanvaardt daarbij eveneens al Uw lasten, beproevingen en lijden, opdat Maria deze kan gebruiken voor Haar reddingsplan voor een nieuwe wereld: het Rijk van Jezus Christus op aarde. Want zo werkt toewijding: Uw lijden wordt MACHT en LICHT in Maria’s handen.

Hoe wijdt U Uzelf concreet aan Maria toe? Echte toewijding bestaat steeds uit drie elementen, die elke dag Uw volle aandacht moeten krijgen:

 • Eerst en vooral zegt U aan Maria dat U verlangt om Haar bezit en eigendom te zijn.
  • De eenvoudigste formule is deze: "Totus Tuus ego sum, Maria" (ik ben helemaal van U, Maria). U spreekt deze formule (in het Latijn of in het Nederlands) meermaals verspreid over de dag uit, vanuit het diepste van Uw hart, met ware Liefde en verlangen.

  • Het is zeer gunstig, elke ochtend en elke avond ook te zeggen: "Maria, ik geef U mijzelf, al mijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen en verlangens, al mijn vreugden en al mijn lasten, uit Liefde voor U".

 • Ten tweede betrekt U Maria bij elk detail van Uw dagelijks leven.
  • Zeg bij elke beproeving, last, lijden, vermoeidheid of verdriet: "Maria, ik draag dit uit Liefde voor U".

  • Bij alles wat U vreugde schenkt (zelfs eenvoudig de aangename geur van een bloem), zegt U: "Maria, ik geef U deze vreugde, uit Liefde voor U".

  • Gaat U op weg, zeg dan: "Maria, wil deze weg samen met mij gaan, en mijn stappen geleiden".

  • Spreek inwendig tot Maria, want Zij verlangt ernaar om werkelijk deel uit te maken van Uw dagelijks leven. Maria verlangt dat U vurig naar Haar zou verlangen, elk ogenblik van elke dag. Het is het oprecht verlangen naar Maria dat Uw hart opent voor het ontvangen van genaden. Hoe meer U inwendig tot Haar spreekt, des te groter zal de rol worden die Zij in Uw leven zal spelen. Zodra Haar rol alles overheerst, zal Zij van U een nieuw mens maken.

 • Ten derde moet U zeer actief, bewust en vrijwillig elke beproeving aanvaarden, zonder enig protest, in diepe Liefde, en moet U jegens Maria een plechtige offerande maken van de last die deze beproeving U doet ervaren. U zegt daartoe "Maria, ik geef U dit lijden en mijn gevoelens die ermee gepaard gaan, uit Liefde voor U". Dit is heel belangrijk, omdat precies Uw beproevingen en lasten de bouwstenen worden voor de vestiging van het Rijk Gods, mits U ze zonder protest aanvaardt en aan Maria toewijdt.

In het dagelijkse leven komen vaak vele negatieve invloeden op U af: de drukte van het verkeer, de ontevredenheid of negatieve woorden van mensen, allerlei vormen van onenigheid, onbegrip, concurrentie, allerlei verontreinigende invloeden van televisie, kranten, reclame, beelden en uitspraken die strijdig zijn met de christelijke Leer en Gods Waarheid, enzovoort. Het is belangrijk dat U Maria dagelijks bij herhaling smeekt dat Zij Uw gevoelswereld, Uw geest en gedachten, Uw verlangens en Uw zintuigen zou zuiveren. Smeek Haar om de gunst, U te waarschuwen voor elke bekoring en elke onreinheid. U kunt dit eenvoudig doen door regelmatig tot Haar te zeggen: "Maria, leef in mij, houd mij rein en zuiver". Smeek Haar dat Zij Uw zintuigen zou besturen, opdat U slechts zou kijken naar datgene wat Zij wil dat U ziet, slechts zou luisteren naar datgene wat Zij wil dat U hoort, enzovoort.

Zo begrijpt U dat toewijding aan Maria niet bestaat uit het louter uitspreken van een toewijdingsgebed, dat bijvoorbeeld elk jaar hernieuwd wordt: totale toewijding is geen gebed, het is een wijze van leven. Velen menen dat zij aan Maria toegewijd zijn, doch leiden in werkelijkheid een leven waarin Maria hooguit een (vaak heel oppervlakkige) rol speelt tijdens de gebedstijden, en helemaal geen rol krijgt in alle overige handelingen, woorden, gevoelens en gedachten. Deze mensen misleiden zichzelf. Echte, totale toewijding aan Maria is slechts mogelijk voor zover U een diep geloofsleven leidt waarin alles, tot in de kleinste bijzonderheden, met Maria gedeeld wordt.

6. Toewijding aan Maria als levenshouding en levenstaak

U hebt gemerkt dat Mariatoewijding in feite, wat de vorm betreft, heel eenvoudig is: U belooft Maria elke dag dat U bereid bent om voor Haar te werken met inzet van heel Uw hebben en zijn. Oprechte toewijding aan Maria blijft echter niet bij woorden:

Een aan Maria toegewijde ziel is pas echt toegewijd voor zover zij haar toewijdingswoorden beleeft in elke vezel van haar wezen, en ernaar leeft in alle details van het dagelijks leven. Totale toewijding aan Maria begint weliswaar met een toewijdingsgebed (een akte van toewijding), maar is oneindig veel méér dan dat: U kunt Uzelf pas aan Maria toegewijde ziel noemen zodra U in elk opzicht leeft als aan Maria toegewijde ziel: Echte, totale toewijding aan Maria is een levenshouding. Dit betekent meteen dat het weinig zin heeft, een toewijding te verrichten, indien U in Uw hart in feite geen duidelijk verlangen merkt om waarlijk Maria toe te behoren, Haar in al Uw doen en laten te dienen en waarlijk voor Haar (= voor Gods Werken en Plannen) te leven.

Ware toewijding aan Maria betekent tevens, alle vruchten en genaden van handelingen, lijden, offers en gebeden aan Maria afstaan, en niet de neiging hebben om de verdiensten ervan als de Uwe te beschouwen. Echte toewijding veronderstelt dus een levenshouding van onbaatzuchtigheid. De toegewijde vraagt niet "Maria, geef mij...", hij zegt "Maria, ik geef U...". De enige smekingen die hij verricht zijn deze waarbij hij Maria vraagt om genaden voor een medemens, voor de mensheid als geheel, en voor eerherstel aan God en aan Maria Zelf. De vruchten van deze smekingen betaalt hij reeds onmiddellijk door Maria zichzelf aan te bieden als onderpand voor de genaden die hij kan verkrijgen: De aan Maria toegewijde ziel betaalt Maria met de offerande van zichzelf en haar eigen levenslasten. Deze ziel zal zo goed als nooit bidden voor zichzelf, tenzij (en dat is zelfs haar heilige plicht) voor de groei van haar eigen zielenleven (gebed voor versterking van de weerstand tegen bekoringen, voor de overwinning van eigen zwakheden, enzovoort). Zij stelt zich zelfs geen vragen over wat Maria met dat geschenk doet, want zij vertrouwt totaal op Haar Liefde, goedheid, Wijsheid en macht.

De aan Maria toegewijde ziel stelt als het ware Maria haar handen, haar geest, haar hart en haar mond, en zelfs haar hele lichaam ter beschikking, en laat Haar deze gebruiken zoals het Haar goeddunkt, zonder enig protest.

Jezus Zelf zegt in het Evangelie: "Niet gij hebt Mij uitverkozen, maar Ik u". Hetzelfde geldt voor toewijding aan Maria: Indien U op zekere dag de drang voelt om U aan Maria toe te wijden, komt dat doordat Zij U voor die weg heeft uitgekozen. Totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria is een grote uitverkiezing: Het is een oproep tot een leven in dienst van Gods Heilsplan voor de zielen, dus een leven dat U onvermijdelijk vele beproevingen brengt, maar ook des te meer verdiensten, op voorwaarde dat U heel Uw leven in dienst van Uw toewijding stelt. Stel Maria nooit teleur. Als toegewijde leeft U voor de Hemel. Houd daar rekening mee bij alles wat U doet, denkt, zegt en nastreeft.

Bedenk steeds: de behoeften van Uw aardse leven mogen nooit een doel op zichzelf worden. Alleen de behoeften van de ziel zijn van tel. Wanneer U dit voor ogen houdt, beleeft U Uw toewijding aan Maria als een levenstaak, een opdracht die Uw leven zin en richting geeft, een streefdoel dat U voortdurend zult trachten te verwezenlijken. Vergeet geen ogenblik hoe belangrijk deze taak is, en hoezeer zij U in het spoor van Jezus brengt: God heeft Maria uitverkoren om Zijn Zoon op aarde als Mens te baren, groot te brengen en tot slot aan Hem terug te geven door het Lijden dat Verlossing zou brengen voor de zielen. Door Uzelf totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Maria toe te wijden, wordt U evenzeer Haar kind als Jezus Zelf op aarde Haar kind was. Dan kan Zij ook U opvoeden, U vormen en kneden tot een heilige, om in Uw stervensuur door Haar aan God te worden gegeven met de verzamelde offers en beproevingen van Uw hele leven, om op grond daarvan Heil en zegen over de zielen te storten en ook hen binnen te leiden in het Eeuwig Geluk in de Hemel. Vraag Uw Hemelse Moeder om de gunst die Zij U wil geven doch die Zij U pas kan geven indien U daar echt naar verlangt: deze, werkelijk Uw Moeder te kunnen zijn. Vraag Haar dagelijks: "Maria, wil mij vandaag in Uw Moederschoot dragen en mij baren als Uw kind". Uw Hemelse Moeder wacht op U. Open Uw hart voor Haar.

7. Waaruit bestaat Uw opdracht als toegewijde aan Maria?

Totale toewijding aan Maria is een levenslange opdracht. Deze bestaat hieruit, dat U Uw hele wezen (Uw ziel, Uw gevoelsleven, Uw gedachtewereld en Uw lichaam) volledig ter beschikking stelt van de verwezenlijking van de Plannen en Werken van Maria, Die de leiding en besturing over Gods Plan van Heil voor de zielen heeft. U stelt ook al Uw handelingen, woorden, verlangens, bestrevingen en Uw wil volledig ter beschikking van Maria. Met alles wat U bent, wat U hebt en wat van U uitgaat, ook het schijnbaar geringste, kan Maria grote dingen doen. Het is een Goddelijk Mysterie: Maria heeft de macht gekregen om kleine, ogenschijnlijk banale dingen te veranderen in grote dingen. Bijvoorbeeld: Een vriendelijke glimlach naar een medemens toe, wordt in Maria’s handen veranderd in een kracht van Liefde die Verlossing kan brengen aan een ziel, waar ook ter wereld.

Beslis niet zelf over de waarde van een handeling of woord, alleen God en Maria kunnen hierover oordelen, op grond van verschillende factoren: de waarde van elke handeling of elk woord wordt onder andere bepaald door de gesteldheid van Uw hart terwijl U de handeling stelt, de zuiverheid van Uw ziel op het ogenblik van de handeling, het ogenblik waarop (en de omstandigheden waarin) U de handeling stelt, de bedoeling waarmee U ze stelt, en de vurigheid en Liefde waarmee U deze handeling aan Maria toewijdt. Dit alles samen bepaalt mede de mate waarin Maria de handeling in Haar Hart versterkt: Zij kan de waarde van Uw handeling verdubbelen, vertienvoudigen, enz. Daarna wordt deze handeling toevertrouwd aan de schatkamer der Goddelijke Genaden als 'betaalmiddel' voor het vrijmaken van genaden voor zielen. Zo kan een schijnbaar banale handeling, gesteld door een heilige ziel, met vurige Liefde, met een bedoeling die totaal gericht is op de verwezenlijking van Gods Plannen, en met Vuur toegewijd aan Maria, door Maria zodanig versterkt worden dat deze handeling een grote genade afkoopt voor een ziel. Zo begrijpt U dat Uw opdracht als toegewijde louter en alleen bestaat uit de offerande van alles wat U bent, hebt, doet, zegt, voelt, denkt en nastreeft, aan Maria. Dit is een opdracht die niet kan eindigen alvorens Uw laatste ogenblik in dit leven voorbij is.

Echte toewijding aan Maria is een leven van geven, niets dan onbaatzuchtig geven. U vraagt zo goed als niets voor Uzelf. Dat 'geven' gebeurt in uiteenlopende vormen: gebed, offers, boetedoening, lijden dat met Liefde aanvaard en gedragen wordt, actieve bestrijding van alle kwaad, apostolaatswerken tot leniging van de lichamelijke behoeften en de zielenood van Uw medemens, verspreiding van Gods Woord, bevordering van de toewijding aan Maria, daden en akten van eerherstel, enzovoort. Het belangrijkste, en tevens vaak meest verborgen, onderdeel van Uw opdracht is echter dit: het onophoudelijk werken aan Uzelf, aan Uw eigen heiliging.

Dit onderdeel van Uw taak is het belangrijkste omdat het bepaalt hoe zuiver Uw ziel is voor de inwoning van Maria, hoe vruchtbaar Uw werken als toegewijde zijn (want de vrucht van werken is grotendeels afhankelijk van de staat van heiligheid van de ziel die deze werken verricht; daarbij is 'vrucht' niet zozeer het zichtbare resultaat doch de kracht van genade die door een handeling in werking wordt gesteld), en in hoeverre U het vermogen zult bezitten om andere zielen aan te steken met het ware Vuur. Wanneer U Uw ziel beschouwt als een tempel, kunt U begrijpen dat Maria, de allerzuiverste Koningin, niet gemakkelijk voorgoed in U Haar troon zal vestigen zolang Uw tempel vervuild en onherbergzaam is. Vervuild is Uw tempel zolang er vele of grote ondeugden heersen, en onherbergzaam is hij zolang het leven in Uw tempel weinig in overeenstemming is met Maria’s verlangens, want dan is de tempel van Uw ziel kil en verduisterd. Houd dit steeds voor ogen, want Uw opdracht als totale toegewijde van Maria ligt voor een groot gedeelte op het vlak van de zelfvervolmaking.

HierTEGEN
strijdt U:
HierVOOR
strijdt U:

HET RIJK VAN DE SATAN =
bron van alle ellende
op aarde

HET RIJK VAN MARIA
het Rijk Gods van Liefde en
Vrede op aarde

1. haat 1. Liefde
2. onvrede 2. Vrede van hart
3. onrust 3. rust in de geest
4. verwarring 4. orde in denken en voelen
5. angst 5. vertrouwen, geborgenheid
6. slavernij jegens behoeften, het
stoffelijke als middelpunt van
het leven
6. ware vrijheid van hart en geest door
gerichtheid op de noden van de
ziel
7. onzuiverheid (lichaam, geest,
hart, mond)
7. zuiverheid in denken, voelen,
handelen en spreken
8. hoogmoed 8. nederigheid
9. protest, opstandigheid tegen
beproevingen, niet-aanvaarding
van lijden
9. gehoorzaamheid, overgave
aanvaarding van beproevingen
en lijden
10. leugen en bedrog 10. oprechtheid en eerlijkheid
11. wantrouwen, onzekerheid en
ontmoediging zaaien
11. hoop en moed geven, geruststellen
12. zucht naar (en bevorderen van)
genot
12. Liefde voor het offer en de
versterving


8. Basisvereisten voor een vruchtbare toewijding aan Maria

Om Uw totale toewijding aan Maria werkelijk vruchtbaar te maken, moeten verscheidene voorwaarden vervuld zijn. De voornaamste zijn zeker:

 1. Een zeer groot vermogen tot beoefening van de naastenliefde. Indien U niet bereid bent om Uzelf totaal weg te cijferen, zal Uw toewijding een doodgeboren vrucht blijven. Als toegewijde wint U pas zielen voor Gods (Maria’s) Plan door alle zielen op Uw levensweg te vervullen met de grootst mogelijke Liefde waartoe U in staat bent.

 2. Een grote offerbereidheid, vurige boetvaardigheid en een diep verlangen om eerherstel te brengen. Indien U de beproevingen op Uw levenspad schuwt, zult U een leven van totale toewijding niet volhouden, want het onvermijdelijke kruis zal U tot aanstoot en last zijn, terwijl U precies met de dagelijkse kruisen alle genaden en verdiensten van Uw toewijding moet betalen.

 3. Een grote vastberadenheid en volharding in het nastreven van de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Om vruchtbaar te zijn als toegewijde is het noodzakelijk dat U als het ware 'bezeten' bent van dit ene verlangen: met heel Uw wezen en al Uw werken en woorden bijdragen tot het Plan waaraan U meewerkt: de vestiging van Gods Rijk op aarde. Deze drijfveer mag U niet loslaten.

 4. Een rotsvast vertrouwen en geloof in Maria. Indien Uw geloof en vertrouwen in Maria niet totaal is, zult U in Uzelf niet de motivatie blijven vinden om Haar in alles te dienen. Indien U niet onwankelbaar gelooft in Maria’s onoverwinnelijke macht en volmaakte Liefde, kunt U spoedig ontmoedigd raken. U moet rotsvast geloven dat Maria de wereld overwint, en dat Zij dit in de eerste plaats zal doen in Uw eigen hart en ziel. Ga er niet te snel van uit dat gebeden onverhoord blijven: Vele verhoringen werken in het verborgene. Vaak leidt gebed in beproeving er niet toe dat de beproeving zelf weggenomen wordt, doch eerder dat Uw wijze van kijken naar die beproeving veranderd wordt. Daarin schuilt voor U een grotere verdienste. U kunt het ook als volgt zien: Een beproeving is vaak als een doorn in Uw hart, dat verhardt door wrevel of bitterheid vanwege de kruisen van het leven, zodat Uw hart zelf de doorn zo vast omklemt dat deze nooit los kan komen. Maria zal dan vaak niet de doorn zelf wegnemen doch eerder Uw hart zachter maken, zodat de doorn gemakkelijker loslaat en uitvalt. Aan de beproeving zelf is dus niet geraakt, maar Uw hart heeft alle negatieve gevoelens erover losgelaten. Dát is Maria’s geliefkoosde werkwijze. Deze genade gaat veel verder dan deze van bevrijding van die ene beproeving: Een verzacht hart is in staat om vele andere beproevingen beter te overwinnen.

 5. De vaste wil om Maria als voorbeeld te volgen. Maria moet in alles zowel Uw Meesteres als Uw Leidster en Uw Lerares zijn. Haar model moet Uw ware streefdoel blijven. Alleen dan zullen Haar eigenschappen daadwerkelijk in U overvloeien, want U wordt tot datgene wat U in Uw hart vurig verlangt te zijn. Tracht U onophoudelijk voor te stellen hoe Maria Uw eigen levenssituaties zou beleven en op welke wijze Zij Uw problemen zou oplossen indien Zij als mens deze problemen op Haar levensweg zou vinden. Maria als voorbeeld navolgen, betekent concreet: U inspannen opdat Zij Haar eigenschappen (onvoorwaardelijke en zuivere Liefde, zuiverheid, nederigheid, zachtmoedigheid, overgave, blind Geloof…) in U tot bloei zou kunnen brengen.

 6. Een zeer groot vermogen om blind te gehoorzamen. Maria kan met U als dienaar niets aanvangen zolang U eerder Uw eigen verlangens inwilligt dan de Hare. Zij moet totaal en volmaakt op U kunnen rekenen. Als totaal toegewijde neemt U rechtstreeks deel aan de strijd tussen Licht en duisternis. Met een soldaat die aan het front de gevechtsinstructies niet zonder aarzelen uitvoert, kan geen oorlog gewonnen worden. Neem Uw verantwoordelijkheid niet licht op, want Uw daden en woorden hebben een weerslag op de mensheid als geheel.

 7. De vaste wil om tot het uiterste te gaan in het werken aan Uzelf. Uw vruchtbaarheid en slagkracht als dienaar en strijder van Maria wordt in de eerste plaats bepaald door de kracht van Uw ziel. Op U rust de heilige plicht om zonder ophouden te groeien in alle deugden. Uw inzet kan niet de kracht ontwikkelen die nodig is om bekeringen te bekomen voor Gods Rijk zolang U niet met Uzelf in het reine bent en U onvoldoende standvastig bent als apostel van Maria.

9. Welke waarde heeft toewijding aan Maria?

Totale toewijding aan Maria is het begin van een nieuw leven. Het is een heilig verbond, een contract dat U met de Hemel sluit. Van U wordt verwacht dat U het niet alleen nakomt in woorden, maar vooral in de dagelijkse praktijk, en zonder voorwaarden te stellen. Tegenover alle mensen is Maria de Hemelse Moeder. Ten opzichte van de aan Haar toegewijde zielen is Zij de soevereine Meesteres. Dit betekent dat U Haar de uitsluitende en absolute heerschappij over Uw leven en Uw hele wezen geeft. Indien U dit niet doet, kan Zij onmogelijk in U en door U de werken volbrengen waarover Zij van God de leiding heeft gekregen tot Heil van de zielen. Indien U voor Maria niet totaal en zonder aarzelen het licht op groen zet om met en in U ALLES te doen wat Zij wil, kan Zij weinig voor U doen. Niet omdat Zij niet de macht zou hebben om Uw weerstand te overwinnen, doch omdat Gods Wet stelt dat de vrije wil van de mens gerespecteerd moet worden. Dat is zo omdat de mens in zijn leven geen verdienste kan hebben indien God (of Maria) uit eigen beweging in het leven van die mens zou ingrijpen zonder dat deze erom vraagt. Om deze reden moet het initiatief steeds van de mens uitgaan. De toegewijde moet de uitdrukkelijke gelofte afleggen dat Maria hem bezit, dat hij Haar erkent als zijn Meesteres, en dat hij verlangt dat Zij zijn leven zou beheersen, geleiden en besturen. Slechts na een dergelijke gelofte, die U overigens het beste dagelijks herhaalt in een ochtend- of avondtoewijding, en die U door de concrete gedragingen in Uw dagelijks leven moet navolgen, krijgt Uw toewijding aan Maria de waarde die voor haar is voorzien.

Aangezien Maria de Aanvoerster is in de strijd tegen het kwaad, wordt U als aan Maria toegewijde ziel automatisch ingeschakeld in die strijd. Het is van het grootste belang dat alle aan Maria toegewijde zielen de handen in elkaar zouden slaan en door hun doorgedreven gebeden, offers en toegewijde beproevingen en lasten een ketting van Licht zouden vormen om het kwaad aan banden te leggen. Totale toewijding aan Maria is de meest volkomen navolging van Jezus Christus, Die eveneens op aarde een leven van gebed, beproevingen en lijden heeft geleid, met Maria als Zijn Moeder en Zijn voortdurende steun in het Verlossingswerk.

De waarde van totale toewijding aan Maria is onovertroffen, geen enkele andere invulling van Uw leven kan ermee gelijkgesteld worden. De reden hiervoor ligt in het feit dat totale Mariatoewijding een leven van actief opgeofferde beproevingen vormt. Door een dergelijk leven neemt U actief, bewust en gewild deel aan de verwezenlijking van het Verlossingsmysterie in de zielen, de voortzetting van het Kruisoffer van Jezus. Met al Uw doen en laten en in al Uw ervaringen meewerken aan de Verlossing van zielen en aan de afbetaling van de schulden van de hele mensheid jegens de Goddelijke Gerechtigheid, is in Gods ogen het vruchtbaarste leven dat U kunt leiden. Deze volle waarde kunt U slechts realiseren voor zover U Uw toewijding daadwerkelijk beleeft, al Uw kruisen met Liefde aanvaardt, en voortdurend werkt om Uw zwakheden om te zetten in verdiensten. Zwakheden kunnen bronnen van kracht worden indien zij aan Maria worden opgedragen en U de vaste wil vertoont om ervan te genezen. Uw heiliging wordt in de eerste plaats bepaald door de wijze waarop U met Uw zwakke kanten omgaat. In de concrete praktijk van elke dag betekent dit dat U Uzelf met volharding oefent in een leven in de deugd, met bijzondere aandacht voor de bekoringen waarvoor U het gemakkelijkst zwicht (waartegen U het minste weerstand kunt bieden). Aangezien normaal gesproken het lijden en de beproevingen de grootste bronnen van druk vormen waaraan Uw mens-zijn wordt blootgesteld, zult U vooral in ogenblikken van lijden en beproevingen Uw zwakheden leren kennen en dan ook in diezelfde ogenblikken de grootste vorderingen kunnen boeken in het werk aan Uzelf.

Totale toewijding aan Maria is een leven dat een grote en onophoudelijke groei in de Liefde en de naastenliefde veronderstelt. Precies hierin ligt het wezen van de onvergelijkbare waarde ervan voor God en voor de zielen, want de Liefde is de drijvende kracht van de hele Schepping, van alle Verlossing en van alle heiliging. De Liefde vormt de essentie van Gods eigen kracht. Om deze reden is totale toewijding aan Maria de vruchtbaarste vormgeving van het leven van een mensenziel: U kunt pas waarlijk aan Maria toegewijd zijn zodra U Uzelf totaal aan Haar weggeeft. Deze volledige en vurig doorleefde zelfofferande is de uiterste daad van Liefde die een mens kan stellen.

10. Waaruit bestaat de volle beleving van de totale toewijding aan Maria in het leven van elke dag?

Zodra U Uzelf aan Maria hebt toegewijd, rijst de vraag: Hoe moet ik nu mijn leven als aan Maria toegewijde ziel concreet vorm geven? Van U wordt een grote en onophoudelijke inspanning verwacht om de volgende zeven punten in Uzelf tot grote bloei te laten komen:

 1. vurige Liefde. Totale toewijding aan Maria is onmogelijk zonder vurige Liefde voor Haar, en echte naastenliefde. Zijzelf zal deze Liefde in U tot rijping brengen, mits U daar werkelijk naar verlangt. Totale toewijding opent de kanalen voor een volle uitstorting van de hogere graden van Liefde. Dit verklaart onder meer waarom totale zelfvernedering aan Maria’s voeten gevoelens van diepe verrukking in het hart kan opwekken. De ware, zuivere Liefde is de sleutel tot het ware Goddelijk Leven, want de Liefde is de drijvende kracht van de hele Schepping, van de Verlossing der zielen en van hun heiliging. Vurige Liefde is de voorwaarde om te komen tot een ware navolging van Maria en Jezus in Uw eigen leven. Wanneer U iemand vurig liefhebt, zal de kern van Uw wezen ernaar verlangen om méér op Uw geliefde te lijken. Naarmate U Maria vuriger bemint, zal Zij in U steeds méér het verlangen aanwakkeren om op Haar te lijken, en zal Zij bovendien Zichzelf meer en meer in U uitstorten, tot U daadwerkelijk geen rust meer vindt eer U werkelijk in Haar voetsporen loopt.

  Liefde is een Vuur in Uw hart. Dit Vuur moet in stand gehouden worden door de olie van het verlangen: U moet daadwerkelijk verlangen naar een steeds groeiend vermogen om te beminnen, en Maria hierom smeken, vooral bij elke beproeving. Wanneer dit verlangen opdroogt, loopt Uw Liefde het risico om uit te doven. Diepe Liefde wordt steeds gedragen door het verlangen naar de geliefde. Hoe groter het verlangen, des te vuriger de Liefde, en hoe vuriger de Liefde tot Maria, des te méér zal Zij U in staat stellen om ook Uw medemensen waarlijk lief te hebben, want dan zal Zij Haar eigen Liefde in Uw hart leggen, in de mate waarin U ontvankelijk bent om dit vermogen in U op te nemen.

 2. zuiverheid in hart, geest en lichaam. Zuiverheid is de mate waarin Uw gedrag, Uw woorden, gedachten, gevoelens en verlangens een afspiegeling vormen van de heiligheid die God in elke ziel legt wanneer zij haar aardse leven in een lichaam begint. Een zuivere ziel straalt Gods Licht over haar omgeving uit, en wel des te getrouwer naarmate zij zuiverder is. Maria Zelf was de zuiverste van alle geschapen zielen. Haar volmaaktheid in de heiligheid en in alle deugden heeft Haar gemaakt tot de meest volmaakte spiegel van God die ooit uit Gods handen is voortgekomen. Maria is de Lelie van het Hemels Hof, het symbool voor de volmaakte zuiverheid. Bedenk dat een lelie niet groeit in vervuilde grond. Zo ook kunt U niet verwachten dat Maria waarlijk in U leeft zolang U onvoldoende strikt alle zuiverheid betracht in handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens. Wanneer U Uw wezen beschouwt als een tempel, bedenk dan hoe beledigend het voor de Koningin van de reinheid zou zijn indien U van Haar verwacht dat Zij Haar voeten zou bevuilen door de grond van Uw tempel te betreden wanneer deze met stof en slijk is besmeurd. In feite is de zuiverheid van Uw hele wezen de eerste voorwaarde om als totaal toegewijde van Maria vruchtbaar te zijn. Daarom zal Maria eerst Uw innerlijk leven zuiveren om het zo veel mogelijk met Zichzelf te kunnen vervullen.

 3. totale zelfofferande. Het diepste wezen van toewijding aan Maria bestaat hieruit, dat U Uzelf totaal en onverdeeld aan Maria geeft. Uw hele wezen (ziel, gevoelens, verlangens, gedachten en lichaam) en alles wat U elke dag meemaakt, worden vanuit Uw vrije wil aan Maria gegeven als een dagelijks geschenk waaruit Zij een offerande maakt voor het bekomen van genaden van bekering en bevrijding van de zielen uit de greep van het kwaad en de verwoestende invloeden van de wereldse leefomgeving. Toewijding aan Maria is absoluut onmogelijk zonder een totale offerande van Uzelf en alle ogenblikken van Uw leven aan Maria. Het is slechts met de geofferde ogenblikken, gebeurtenissen en daden dat Zij Gods Plan kan verwezenlijken. Alles wat niet aan Haar wordt geofferd, gaat verloren en blijft zonder nut. Om een beeld uit de landbouw te gebruiken: Slechts het graan dat na het maaien wordt verwerkt, kan dienen als basis voor brood; indien alle landbouwers het gemaaide graan op de velden lieten liggen, zou het vergaan en zou geen brood meer kunnen worden gebakken.

  Daarom: Laat niets liggen op het veld van Uw leven, raap alles op en geef het in Maria’s handen, opdat het zou worden verwerkt tot brood van Leven (genaden). Maria is landbouwer, molenaar, bakker en huismoeder tegelijk. Geef Haar niet alleen alle graan (de bestanddelen van Uw leven), geef Haar eveneens het veld zelf (Uw wezen), opdat Zij niet alleen Meesteres wordt van de vruchten doch ook van de grond. Zo kan Zij ervoor zorgen dat de vruchten van steeds betere kwaliteit worden, door onophoudelijk de grond te bewerken volgens Haar inzichten. Totale toewijding aan Maria is de meest doeltreffende weg om Uw van God ontvangen talenten en genaden tot vrucht te brengen. U kunt het zo beschouwen, dat totale Mariatoewijding gelijkstaat met de investering van Uw wezen en Uw leven bij de bank (= Maria) die de hoogste intrest biedt, zodat Uw investering bij Haar het hoogste rendement opbrengt. Bedenk tevens dat de totale zelfofferande van zielen de enige duurzame weg vormt om de ellende uit de wereld te bannen.

  Eén voorbeeld: De grootschalige hongersnoden in Afrika kunnen door materiële hulp niet definitief opgelost worden.

  Definitief Heil is alleen te verwachten van een grootscheepse inspanning van zielen om compensatie te verschaffen voor de enorme gemeenschappelijke schuld van de mensheid jegens de Wet van de Goddelijke Gerechtigheid, want het is door deze enorme schuld dat alle onevenwicht in de Schepping is gekomen. De grootste waarde voor de afbetaling van deze schuld ligt in de totale zelfofferande van zielen aan Maria in totale, onvoorwaardelijke toewijding om genoegdoening te verschaffen voor de zwaar beledigde Goddelijke Liefde. Wil U alle ellende en onrecht uit de wereld verbannen zien? Begin dan bij te dragen tot de uitboeting van de zware zondelast der eeuwen door Uw hele leven en al Uw beproevingen ter beschikking van Maria te stellen.

  Wanneer Uw Hemelse Moeder U daartoe roept, verheug U dan, en gehoorzaam in dankbaarheid, en Gods genade en Vrede zullen U nooit ontbreken.

 4. totale zelfverloochening. Uzelf en elk detail van Uw dagelijks leven aan Maria geven, kunt U pas echt doen wanneer U Uw eigen belangen zo veel mogelijk verloochent. Maria werkelijk dienen, betekent al Uw handelingen stellen met één doel voor ogen: de verwezenlijking van Haar (= Gods) Plan met de mensheid. De eerste vereiste daartoe is dat U een onvoorwaardelijke naastenliefde betracht. In geen enkele omstandigheid mag U Uw eigen noden of verlangens voorrang geven op deze van Maria, die tevens verband houden met de ware behoeften van de mensheid als geheel. Zelfverloochening vergt een grote zelfoverwinning, want het is niet vanzelfsprekend dat U behoeften voelt in lichaam of geest en desondanks eerst naar Maria en naar Uw medemens kijkt. Om Uzelf te kunnen verloochenen, is het nodig dat U afhankelijk durft te zijn. Indien U eerst Uw eigen noden bevredigt, weet U dat U voorzien bent.

  Indien U daarentegen bijvoorbeeld honger hebt, en toch eerst tracht vast te stellen of Uw medemens ook honger heeft, en zo ja, zorgt dat zijn honger wordt gestild alvorens U zelf een hap voedsel neemt, dan weet U nooit of U zelf op het ogenblik waarop Uw medemens is bevredigd, nog de kracht zult hebben om werkzaam te blijven. Indien U dit risico met Liefde en overgave neemt, durft U afhankelijk te zijn, want dan is het mogelijk dat U zelf slechts overeind blijft met de hulp van God, Die rechtstreeks of via een medemens kan werken. Dat is zelfverloochening: ondanks eigen noden, behoeften en verlangens geen rust kennen tot U weet dat Maria en Uw medemens bevredigd zijn. Zo leefden ook Jezus (die slechts heeft geleefd om de mensheid te verlossen door Zijn totale Zelfofferande), en Maria (één voorbeeld: de Bruiloft te Kana, waar Zij tot Jezus zei: "Ze hebben geen wijn meer": Zij had slechts oog voor de noden van Haar medemens). Vergeet nooit dat Maria uitsluitend op aarde heeft geleefd ten dienste van Gods Verlossingsplan.

 5. totale overgave. Uzelf totaal aan Maria overgeven, betekent dat U geen weerstand meer biedt aan de wijze waarop Zij elk detail van Uw leven regelt. Dit schept totale Vrede van hart, omdat al Uw innerlijk verzet tegen Maria’s Wil (die de Wil van God Zelf is) wegvalt. Totale overgave aan iemand betekent totaal vertrouwen in de Liefde en de macht van die ander. De mate waarin U Uw leven en Uw hele wezen blind aan Maria overgeeft, wordt bepaald door Uw vertrouwen in het feit dat Zij een grenzeloze macht over U en Uw leven bezit, en dat Haar Liefde voor U zo totaal en zo zuiver is dat Zij deze macht uitsluitend zal gebruiken tot Uw nut. Ga tot Haar met vertrouwen en geduld, want Zij regelt alles op Gods Tijd, dus wanneer het binnen Gods Plan het meest vruchtbaar is. Wanneer U iemand werkelijk liefhebt met heel Uw wezen, zal overgave U niet moeilijk vallen, want dan verwacht U alles van hem of haar. Zo moet ook Uw relatie tot Maria zijn.

  Wanneer U denkt aan de persoon van wie U ooit het meest hebt gehouden, dan voelt U wellicht opnieuw de zaligheid, het Vuur, het volkomen vertrouwen en het breken van elke weerstand in Uzelf wanneer U bij hem of haar bent (of was). Hoeveel sterker moeten deze gevoelens dan zijn wanneer U zich voorstelt dat U in de armen van Maria bent. In die armen bent U elk ogenblik van Uw leven, alleen voelt of ziet U dit gewoonlijk niet. Weet met zekerheid dat Zij U in Haar armen houdt, en laat U totaal wegglijden in de gelukzaligheid van deze verliefdheid der verliefdheden. U zult het zalig vinden dat Zij Uw leven geleidt, bestuurt, regelt en beheerst. Dát is totale overgave. De enige weg van totale overgave aan Maria is deze, waarbij U elke seconde van Uw leven aan Maria geeft, en hierdoor leert om elk ogenblik van Uw leven volle zin te geven. Hierdoor zult U leven met veel meer geduld, verdraagzaamheid en aanvaarding ten aanzien van alles wat gebeurt, ook het onverwachte.

 6. blinde gehoorzaamheid en onderwerping. Blind gehoorzamen aan Maria’s werking in U, betekent Uzelf totaal aan Haar onderwerpen. In wezen komt dit hierop neer, dat U alle kwaad in Uzelf onderwerpt aan de macht van Maria. Hierin ligt het sterkste wapen om de invloed van de satan in Uw leven te breken. Hoe kunt U Maria concreet gehoorzamen in het leven van elke dag, indien (zoals dit toch voor bijna alle mensen het geval is) U Haar woorden niet hoort? U kunt dit, door Haar in Uw leven te erkennen als Meesteres van Gods Voorzienigheid. Dit betekent dat U alles wat op Uw dagelijks pad komt, beschouwt als komende uit Maria’s handen: Zij bezorgt U al het goede, en het minder aangename laat Zij toe om U in de ziel te doen groeien. Haar stipt gehoorzamen, betekent dan: alles aanvaarden, met Liefde verdragen, en Maria danken en prijzen voor de kansen die Zij U met al die gebeurtenissen en toestanden geeft om Uw ziel te laten heiligen.

  Totale gehoorzaamheid aan Maria is een onovertroffen bron van innerlijke Vrede, omdat Uw ziel in deze gehoorzaamheid door God wordt gesterkt in het gevoel dat zij een grote eenheid ervaart met Haar Die haar regeert. Om tot blinde gehoorzaamheid en onderwerping aan Maria te komen, moet U Haar smeken dat Zij onophoudelijk in U zou werken. Alleen op Uw smeekbede zal Zij daadwerkelijk Uw ziel betreden en daar alles doen wat Zij voor U nodig acht. Haar aanwezigheid zal in het verborgene van Uw hart sporen van Haar eigen Wezen achterlaten, zodat U geleidelijk aan Maria’s stille bevelen en richtlijnen zult voelen en deze steeds gemakkelijker zult aanvaarden, want U zult het gevoel krijgen dat Uw eigen verlangens in overeenstemming zijn met de Hare.

  Blinde gehoorzaamheid en onderwerping zijn gouden wegen naar de ware Vrede van hart en daardoor naar de heiligheid. Vergeet nooit dat dit de uiteindelijke doelstelling van Uw leven op aarde is: de heiliging, en door een volkomen Vrede van hart waarlijk vruchtbaar zien te worden voor Gods Rijk. Wanneer U er vurig naar verlangt om door Maria te worden beheerst teneinde alleen nog het goede te doen, zal Zij waarlijk Uw hele wezen regeren door Uw hart te laten besturen door al Haar verlangens en bevelen. In de mate waarin U Haar heerschappij willoos en met vurige Liefde aanvaardt, zal Zij U de Ware Vrede schenken. Dit is het geheim van die bevoorrechte zielen die het vermogen bezitten om rust, Vrede, warmte, zaligheid en blijheid in Uw hart te brengen wanneer U hen bezig ziet of gewoon hun stem hoort: Zij worden in ziel, hart, geest, mond en lichaam beheerst en geregeerd door een kracht uit de Goddelijke Bron. Zij kunnen deze kracht slechts op duurzame wijze ontvangen van Maria of de Drie-Ene God. U herkent de oorsprong ervan aan de mate waarin deze kracht in U de Ware Liefde wekt, of in U iets losmaakt dat U aanspoort tot uitzuivering van Uw innerlijke gevoelswereld.

 7. totale zelfvernedering. Uzelf vernederen voor Maria (en dus voor God, want Maria is Zijn Vertegenwoordigster, bekleed met Zijn macht), is de hoogste graad van nederigheid. Het betekent, U bewust zijn van Uw kleinheid en Uw behoefte om in alles door Maria te worden geleid. Het is aan Maria toegeven dat U zonder Haar niets kunt volbrengen, want dat Zij Uw enige kracht en de motor van Uw leven, handelen en spreken is. Zelfvernedering is de volkomen weg naar de volmaaktheid, omdat zij Gods Licht in Uw ziel stort en daardoor in Uw ziel de ware gelijkenis met God tot leven wekt. Het grondplan voor deze gelijkenis met God zit verborgen in de kiem van heiligheid die in Uw ziel is gelegd. Elke oefening in zelfvernedering (bijvoorbeeld diep knielen voor Maria) stort in de ziel een Goddelijke kracht die de macht van de satan over de ziel aan banden legt.

  Om deze reden wordt zelfvernedering tot een bron van innerlijke Vrede en vreugde. Wanneer U Uzelf totaal voor Maria vernedert, kan Zij Uw hart vervullen met Haar eigen Hart, en groeit Haar verlangen om de satan onder Haar voeten te vernederen. Door elke zelfvernedering voor Maria vernedert U de satan, die hierin een getuigenis ziet van Uw onderwerping aan zijn Tegenstandster. Wanneer U ervan getuigt dat U door Maria wil worden beheerst, getuigt U automatisch dat U zich aan de heerschappij van kwaad en zonde wil onttrekken. Uw zelfvernedering voor Maria is een lofprijzing aan Haar totale macht als Meesteres over Uw hele wezen en Uw hele leven, en door deze lofprijzing verhoogt U Haar verlangen om genaden over de zielen uit te storten, want alle macht over Gods Genaden berust in Haar handen. Zelfvernedering is tevens een grote bron van eerherstel. Het brengen van eerherstel (goedmaking voor oneerbiedigheden en heiligschennissen) behoort tot de taken van de toegewijde. De ongeëvenaarde waardigheid van Maria wordt veelvuldig geschonden door zielen die Haar op oneerbiedige of onverschillige wijze benaderen. Er is mij bij herhaling geopenbaard dat God wil dat de mensenzielen aan Maria’s voeten als Meesteres van alle zielen neerknielen en Haar de diepste verering brengen, omdat Zij buiten Hemzelf de enige Draagster van Zijn macht is. Tracht aan deze Goddelijke beschikking te voldoen.

11. Voorwaarden voor echte toewijding aan Maria

Een eerste vereiste om Maria waarlijk volkomen te kunnen dienen, is een betrachting van grote zuiverheid en heiligheid. Wees rein in Uw hart (zuivere, christelijke gevoelens), in Uw geest (deugdzame gedachten, geen onreine verbeelding), en in Uw lichaam (kuisheid, soberheid in eten en drinken, zo mogelijk achterwege laten van alle zogenaamde genotmiddelen zoals tabak, drugs en alcohol). Uw toewijding maakt U tot tempel van Maria, de allerzuiverste en allerheiligste Maagd. Waak erover dat Uw geest, hart en lichaam elk ogenblik van elke dag klaar zijn voor een heilig huwelijk met Haar. Maria is volmaakt, de zwakheid van Uw band met Haar berust op Uw eigen zwakheid. Daarom zal de vruchtbaarheid van Uw toewijding van Uzelf afhangen. Maria kan datgene wat Zij in en door U wil uitwerken, slechts voltooien in de mate waarin Uw ziel klaar is om Haar werking in zich op te nemen. Dit betekent in de eerste plaats de noodzaak van een grote zuiverheid en een groot vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben.

Zodra U zich aan Maria hebt toegewijd, moet U in Uw praktisch leven van elke dag in de eerste plaats de volgende voorwaarden vervullen om ook daadwerkelijk te leven als toegewijde van Maria:

 1. Afstand doen van Uw verleden. Uw toewijding aan Maria kan pas echt doorleefd worden zodra U Uw verleden aan Haar afgeeft. Wanneer U Uw ziel beschouwt als een tempel, dan is Uw verleden daarin een gesloten kamer waarvan de deur is voorzien van een bordje dat zegt 'mijn verleden'. In die kamer bevinden zich stof, allerlei vervuiling, oude en onbruikbaar geworden materialen, enzovoort. Via de kieren onder en naast deze deur dringen muffe geuren door tot de rest van Uw tempel: negatieve of pijnlijke herinneringen die Uw ziel in onrust of onvrede brengen. Het verleden bestaat niet meer, maar het leidt in U nog een eigen leven via de sporen die het in Uw geest en hart heeft achtergelaten (Uw herinneringen, gevoelens over vroegere ervaringen...).

  Omdat Uw verleden slechts deel uitmaakt van Uw vergankelijk aardse leven, heeft het op zich geen enkel belang voor Uw Eeuwig Leven. De weg van Uw leven is niets anders dan een ononderbroken reeks van ervaringen waaruit U lessen moet trekken voor de ontwikkeling van Uw ziel. Elk van die ervaringen op zich is onbelangrijk: Hun enige betekenis is deze van een leerschool. Wat telt, is Uw leven vandaag (de wijze waarop U met Uw ervaringen van vandaag en deze uit het verleden omgaat) en Uw vaste Hoop voor de toekomst. Om goed te kunnen functioneren in het heden, moet U bij Uw toewijding aan Maria eerst en vooral Uw verleden aan Haar afgeven. U zegt Haar: "Maria, mijn verleden en alles wat er in mijn geest en hart nog van overblijft, behoren U alleen toe. Wil mij ervan zuiveren". Zij zal dan het slot van deze kamer opendraaien, en de kamer openen. Zij zal de kamer schoonmaken van alle rommel, stof en vervuiling, en onbruikbare materialen, en doordat deze kamer nu door Maria wordt betreden en schoongemaakt, zal zij Haar Hemelse geur aannemen, zodat uit deze kamer niets anders meer stroomt dan frisse geuren die U niet langer hinderen: U wordt gezuiverd van Uw verleden. Wie in en met het verleden blijft leven, kan geen echte dienaar van Maria zijn.

  Dit gegeven herinnert U ook aan het beeld dat Jezus in het Evangelie gebruikt: Wie wil werken voor het Rijk Gods, moet de hand aan de ploeg slaan en niet meer achterom kijken. Totale toewijding aan Maria, is Uzelf in Haar Moederschoot leggen om uit Haar opnieuw te worden geboren voor een totaal nieuw leven. Het is afstand doen van alle gehechtheden zoals oude gewoonten, en Uzelf helemaal openstellen voor een leven zonder vastgeroeste gedragspatronen of vaste gewoonten, in volle soepelheid, steeds klaar om te beantwoorden aan wat Maria van U verlangt. Vergeet niet dat U nu voor en met Haar alleen leeft, en dat Zij Uw Meesteres is. Alleen Haar belangen zijn nog van tel. Geef Uzelf aan Haar, totaal en vol vertrouwen, en Zij zal voor al Uw noden zorgen. Maria verlangt ernaar, in Uw hart te leven als een filter, zodat U naar alles (onder andere Uw verleden met al zijn trauma’s en negatieve herinneringen) nog slechts kijkt doorheen Haar Hart. Zo leert U ook in het minder aangename Haar invloed te zien, zodat het U gemakkelijker valt om oude kwetsuren en bijhorende bitterheid of wrok voorgoed van U af te zetten. Dit is één van de wegen langs dewelke Maria Uw hart verandert en U een totaal nieuwe inwendige Vrede schenkt.

 2. Afstand doen van de wereld. De wereld (het geheel van alle invloeden uit Uw omgeving in de breedst mogelijke zin van het woord, dus ook vanuit de pers, de media, de reclame enzovoort) is het terrein van de satan en is om die reden doordrongen van onzuiverheden in zeer uiteenlopende vormen. De satan is de grote vijand van Maria. Hij heeft van God de toelating gekregen om de mensheid te beproeven, en hij doet dit met grote driestheid tegenover de zielen die zich totaal aan Maria toewijden, omdat het deze zielen zijn die Maria in staat stellen om Haar verpletterende macht over de satan uit te oefenen. Hij doet dit bij voorkeur via de invloeden vanuit Uw leefwereld, en door in te spelen op de gesteldheid van Uw geest en hart. Hij laat geen middel onbeproefd om U ten val te brengen door U naar situaties te leiden waarin Uw zwakste punten aan de oppervlakte komen. In dergelijke situaties bent U het gevoeligst voor bekoringen. Wees steeds op Uw hoede, want het leven in deze moderne wereld zit vol verleidingen. De satan tracht U op zeer listige wijze van Jezus en Maria weg te leiden. Wees daarom uiterst voorzichtig met televisie, lectuur, alles wat U op en langsheen de straat kunt zien, de verontreinigende invloeden vanwege Uw medemensen (ontmoediging, negatieve gesteldheden, lichamelijke verleidingen enz.).

  De wereld is het terrein van de lichamelijke behoeften, het materialisme. De behoeften die op de eerste plaats moeten komen, zijn deze van Uw ziel. Zolang U vastzit in de verlokkingen van Uw leefwereld, en Uw gedrag laat bepalen door al datgene wat zich in de wereld afspeelt, wat U hoort, wat U ziet, wat anderen doen of zeggen, en wat Uw lichaam, gevoelens en gedachten U ingeven aan behoeften die in vele gevallen slechts schijnbehoeften zijn, bent U niet klaar voor de echte dienst aan Maria. De behoeften van Uw leven in de wereld houden U gevangen als in kettingen. Vandaar dat voeding, seksualiteit, kleding en dergelijke, machtige behoeften vormen die niet zelden ware verslavingen scheppen. Wanneer U Uzelf totaal aan Maria geeft om werkelijk Haar bezit en eigendom te worden, biedt U Haar de mogelijkheid om U uit deze kettingen te bevrijden. Laat Maria de enige Meesteres van Uw lichaam en zijn behoeften zijn, en Zij zal de wereld in U onder Haar voeten gevangen zetten.

 3. Afstand doen van Uzelf. Zolang U vasthoudt aan Uzelf, Uw eigen noden en verlangens, en U Uw leefwereld nog op vele punten op Uzelf concentreert, is er geen sprake van totale toewijding. Het is noodzakelijk dat U helemaal leeft voor Maria, dit wil zeggen: voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde, want deze grondvesting vormt de grote opdracht van Maria in de Laatste Tijden. Concreet betekent dit dat U als Haar toegewijde nog slechts leeft om Uw medemens dichter bij God te brengen, Gods Eeuwige Waarheid in de zielen te zaaien, en met al Uw krachten te werken aan de Triomf van Maria in alle harten. Dit alles is slechts mogelijk indien Uw hart werkelijk op Maria is gericht en U bereid bent om Uzelf en Uw eigen noden naar het achterplan van Uw aandacht en Uw inspanningen te verschuiven. Totale toewijding aan Maria betekent: Uw hele wezen en Uw hele leven aan Haar en voor Haar geven. Zei Jezus niet reeds dat er geen grotere Liefde bestaat dan deze, dat men zijn leven geeft voor de ander?

  Totale toewijding is in wezen niets anders dan dit: De toegewijde geeft zijn leven voor Maria, in die zin dat hij zijn hele leven en al zijn inspanningen aan Haar wijdt.

  Ware toewijding die in alle omstandigheden van het leven wordt doorleefd, betekent dat de toegewijde zichzelf meer en meer vergeet. Werkelijk afstand doen van Uzelf, is slechts mogelijk indien Uw hart de Ware Liefde heeft gevonden. Daarom is één van de meest noodzakelijke smeekbeden deze om een sterke groei in de Liefde. Zonder een sterke Liefde kunt U niet komen tot de zelfverloochening die nodig is opdat Uw toewijding vruchten zou dragen. Om deze redenen is bidden voor Uw eigen behoeften niet verenigbaar met totale toewijding. U moet erin geloven dat Uw totale zelfgave aan Maria Haar ertoe aanzet om automatisch voor Uw noden te zorgen. Door totale toewijding wordt U Maria’s bezit en eigendom. Welnu, Maria laat Haar bezit en eigendom niet verloren gaan.

 4. Aanvaarding van Uw dagelijkse kruisen. Uw levensweg is vergelijkbaar met een kruisweg. Elke beproeving, verdriet, pijn, ziekte, vermoeidheid, tegenslag, last, kwetsuur, teleurstelling, ontbering, honger, dorst, koude, angst, onrust, enz., is een kruis. Wanneer U al deze kruisen van Uw leven aan Maria toewijdt in liefdevolle aanvaarding, worden zij tot bronnen van Genade en Heil voor Uw medemensen. Deze liefdevolle aanvaarding en toewijding ervan is een absolute voorwaarde voor een vruchtbaar leven als toegewijde van Maria. Zo helpt U in zielen de Verlossing voltooien die door het Lijden en de Kruisdood van Jezus is begonnen en mogelijk gemaakt. Jezus heeft de mensenzielen door Zijn Kruisdood verlost.

  Hoe moet U dit verstaan? Er bestaat in de Schepping een soort evenwicht dat in stand moet worden gehouden: God verlangt een zuivere Schepping. Telkens van die zuiverheid afgeweken wordt door allerlei onzuiverheden, ondeugden en zonden (en die zijn ontelbaar, elke dag opnieuw, over de hele wereld), moet daar een vorm van goedmaking tegenover staan. Die compensatie gebeurt door gebed en opgeofferd (toegewijd) lijden. Talloze mensen bidden niet, offeren niets op, wijden niets toe (integendeel, zij vervloeken God omdat zij geloven dat Hij dat lijden veroorzaakt). Daardoor gaat de 'spirituele kwaliteit' van de Schepping sterk achteruit. Daarom is de totale en volhardende inzet van de aan Maria toegewijde zielen zo belangrijk. Houd dit steeds voor ogen. Het christelijk Heilsmysterie is een Mysterie van Verlossing door lijden. Het opgeofferd (toegewijd) lijden van de toegewijde is de zuiverste vorm van Liefde. God heeft elke ziel geschapen, en verlangt haar na dit aardse leven bij Zich in de Hemel te hebben.

  De prijs van een ziel is voor God oneindig. U kunt deze prijs afmeten aan het onmetelijk Lijden dat Jezus van Gethsemani tot Calvarie heeft aanvaard. Door opgeofferd lijden brengt de aan Maria toegewijde de zielen die anders verloren zouden gaan, naar God terug. Dit is zuivere Liefde tegenover God en tegenover de naaste, mits de toegewijde zijn lijden uitdrukkelijk daarvoor aan Maria opdraagt, in Liefde en zonder protest. De toegewijde wordt dan tot medeverlosser. Bedenk telkens wanneer U ziekte, pijn, verdriet of ongemak van welke aard ook ervaart, dat U dit tot een middel van uitboeting van zonden (van Uzelf en anderen) kunt maken, op voorwaarde dat U dat lijden opdraagt aan Maria, of via Haar aan God. Beschouw alles wat U overkomt nadat U Uw toewijding aan Maria hebt uitgesproken, als komend uit Maria’s handen of als iets dat onder Haar controle staat en in Haar macht ligt. U zult daardoor afleren om te piekeren, te protesteren, gespannen te zijn over Uw ervaringen, enzovoort.

  Maria is Meesteres van Gods Voorzienigheid: Zodra Zij daartoe de kans krijgt, bestuurt Zij elk detail van Uw leven. Hoe meer offers en beproevingen U aan Maria geeft in Liefde, aanvaarding en overgave (zonder protest), des te meer kan Zij ook Haar oneindige macht over de satan uitoefenen. Elk protest of ontevredenheid uit Uw hart vertraagt Maria’s overwinning en stelt de vestiging van Gods Rijk van Geluk en Vrede op aarde uit. Indien U protesteert en mort over elke beproeving die Uw dagelijks pad kruist, levert U geen bijdrage tot de redding van de wereld. Van U wordt één ding verwacht: dat elk ogenblik van Uw leven is gericht op de verwezenlijking van de intenties van Maria, niet van de Uwe, want Zij wil toch slechts Uw Eeuwig Geluk en de bevrijding van de wereld. Indien U protesteert tegen de beproevingen op Uw levensweg, dient U in werkelijkheid niet Maria of God, doch de satan: Hij voedt zich met elk protest van mensen, want hij beschouwt dit als verzet tegen Gods Plannen en als opstandigheid tegen Maria als Meesteres van Gods Voorzienigheid. Laat daarom Uw dagelijks leed niet verloren gaan: Wijd U totaal toe aan Maria, beleef deze toewijding met Uw hele wezen, en aanvaard alles wat Zij U laat toekomen, want Zij is de Meesteres van Uw leven. Dan zullen Uw kruisen U na dit leven de Hemel verdienen, de wereld redden uit alle ellende, en God verheerlijken.

 5. Liefdevolle benadering van Uw medemens. Als totaal aan Maria toegewijde ziel komt Uw levenstaak hoofdzakelijk tot uiting in de omgang met Uw medemens. Uw opdracht bestaat in het leveren van 'grondstof' waaruit Maria kan putten om Gods Genaden onder de zielen te verdelen. Die grondstof kan verschillende vormen aannemen: gebed, boetedoening, offers, lijden, beproevingen, akten van onderwerping en gehoorzaamheid jegens Maria, daden van eerherstel, maar ook rechtstreekse daden van naastenliefde.

Van U wordt verwacht dat U Maria vertegenwoordigt naar Uw omgeving toe. U kunt dit met woorden, met daden, maar ook door Uw manier van zijn: Hoe intenser Maria in U leeft, des te méér zal Uw medemens 'geraakt' worden door een uitstraling die in werkelijkheid afkomstig is van Maria in Uw hart. Deze uitstraling kan naar buiten treden door de zachtheid van Uw stem, het zalvend effect van Uw woorden, de gloed van Uw ogen of Uw gelaat, de ingetogenheid van Uw handelingen, en dergelijke.

Maria vertegenwoordigen naar Uw omgeving toe, doet U echter evenzeer in de mate waarin Uw hele optreden en omgang Uw medemensen herinnert aan een 'bovenmenselijke' kracht die in U werkt: blijmoedigheid in alle omstandigheden, de neiging om Uw medemens niet te belasten met Uw eigen problemen, een zachtmoedigheid die de innerlijke kilte of spanning bij Uw medemens doet ontdooien, een dienstbaarheid in volkomen zelfverloochening, en niet in de laatste plaats een groot vermogen tot verzoening en een grote vergevingsgezindheid. Wie wrok, wrevel en bitterheid in zich wortel laat schieten, kan niet Maria’s werken doen.

Wanneer een medemens U ooit heeft gekwetst, vergeef hem dan van harte, open Uw armen en sluit hem in Uw hart. Zo zult U ook in zijn hart veel spanning wegnemen en neemt U de satan alle wind uit de zeilen: Hij kan dan geen van beide partijen nog voor zijn werk van verwoesting gebruiken. Wanneer een medemens U heeft gekwetst, moet U voor ogen houden dat hij is als een mes dat U een wonde heeft toegebracht. Bedenk daarbij dat U niet naar het mes moet blijven kijken noch het mes de schuld moet geven, doch dat U moet kijken naar de hand die het mes heeft bediend: dit is uiteindelijk de satan, die steeds de hoofdschuldige is. Hij is diegene die het mes bedient. Het mes is de zwakke mens die ingaat op de bekoring om U te kwetsen. Leer hem te vergeven, zoals Maria de moordenaars van Haar Zoon op Calvarie heeft vergeven.

Overigens moet U voor ogen houden dat U geen twee heren tegelijk kunt dienen. Wanneer U Uzelf aan Maria hebt weggegeven, is Zij Uw enige Meesteres, en moet U er nauwgezet op toezien dat Uw gedrag, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens niet meer ten dienste van het kwaad kunnen staan. Laat Uw gedrag en Uw hele manier van zijn een kwelling worden voor de satan door Uw uiterste betrachting om een spiegel van Maria te worden. Dan zult U de balsem van Haar Liefde over de harten spreiden. Alleen dan kunt U daadwerkelijk toegewijde van Maria zijn.

12. Valstrikken voor de aan Maria toegewijde ziel

Totale en waarlijk doorleefde toewijding aan Maria is een onvergelijkbaar grote Genade. U zult dan ook veel weerstand ontmoeten. Bedenk steeds dat Maria en de satan elkaars absolute tegenpolen zijn. Wanneer U hebt gekozen voor een leven in uitsluitende dienst van Maria, zult U daarom blootstaan aan alle mogelijke aanvallen vanuit de wereld, want de wereldse aspecten van het leven vormen bij uitstek het proefterrein van de satan. Totale Mariatoewijding is een levenshouding die niet alleen Uw eigen ziel doch ook vele andere zielen van de invloedssfeer van de satan wegleidt. Vandaar de vele tegenkantingen die U kunt verwachten. Maria heeft een absolute macht over dit alles, evenals over de satan zelf, doch het levert voor U een veel grotere verdienste op indien U deze invloeden met Uw eigen inspanningen bestrijdt, in volkomen samenwerking met Maria.

In het Boek des Levens, dat in het uur van Uw oordeel voor Gods Troon wordt geopend op de bladzijde van Uw leven, staat opgetekend welke verdiensten U gedurende Uw leven op aarde hebt verworven. Bij deze welke U hebt verdiend in innige toewijding aan Maria, staat met gouden letters de naam van Maria toegevoegd, waardoor deze verdiensten in Gods ogen een veelvoud van hun gewone aantrekkingskracht krijgen. Alles, alle details van Uw leven waarin U Maria Haar volle aandeel hebt vergund, is voor Uw ziel als zaad van Eeuwig Leven. Vanwege de vele tegenkantingen die U in Uw leven als totaal toegewijde kunt verwachten, is een grote waakzaamheid geboden. De waakzaamheid is in feite het verkeerslicht van de ziel: Zij waarschuwt de ziel voor het gevaar van 'verkeer' vanuit een andere richting, en leert haar zo bepaalde gevaren op haar weg te herkennen. Wanneer Uw waakzaamheid goed functioneert, springt dit licht tijdig op rood, en wordt U gewaarschuwd dat U moet uitkijken voor mogelijke schade van buitenaf. Als totaal toegewijde van Maria bent U Haar dienares/dienaar. Laat U niet misleiden, want de satan is zo listig dat hij U voor zijn eigen zaak kan laten werken zonder dat U het vermoedt. Waarop moet U alert blijven?

 1. Toewijding om verkeerde redenen. In de eerste plaats wijden velen zich aan Maria toe om verkeerde redenen. Heel vaak gebeurt dit in de verwachting dat het de toegewijde ziel in werelds opzicht 'beter' zal gaan, omdat zij voortaan onder Maria’s bescherming staat. Maria verdedigt en beschermt Haar ernstige toegewijden inderdaad, doch deze bescherming stelt hen niet vrij van beproevingen, vaak integendeel. Als totaal toegewijde wordt U geroepen tot een leven van zelfopoffering tot herstel van het onevenwicht dat in de Schepping is ontstaan door de ontelbare en onophoudelijke zonden van de hele mensheid. Dat herstel kan slechts door inspanningen: gebed, boete, offers, aanvaarding en toewijding van lasten en lijden van allerlei aard. Indien U zich aan Maria toewijdt opdat U in Uw werelds leven meer welstand zou genieten en gevrijwaard zou blijven van beproevingen, hebt U het principe van de totale toewijding niet begrepen. Uw gedrag en Uw bestrevingen mogen geen wereldse drijfveren meer hebben, want toewijding aan Maria is een leven dat slechts vrucht kan dragen in de mate waarin U vergeestelijkt, dit wil zeggen: in de mate waarin U afstand doet van wereldse bevredigingen en van het concentreren van al Uw inspanningen op de stoffelijke behoeften van Uw lichaam.

 2. Denken volgens wereldse maatstaven. Als totaal aan Maria toegewijde ziel moet U 'leren denken en voelen op bovennatuurlijke wijze'. Denken en voelen volgens wereldse maatstaven, betekent een wijze van denken en voelen waarbij U in de eerste plaats overweegt wat van belang is voor de wereld, voor Uw leven in de wereld, en voor de wereld in Uzelf, waarbij U zich laat leiden door materialisme, hoogmoed, machtsdrang, zucht naar genot, en de neiging om Uw medemens neer te halen of zodanig af te schilderen dat hij minder belangrijk overkomt dan Uzelf. Hierbij zult U grote aandacht tonen voor uiterlijkheden (bijvoorbeeld lichamelijk voorkomen, ogenschijnlijke welstand of rijkdom, enz.). U zult in dit geval ook belang hechten aan het oordeel dat een medemens over U heeft op grond van oppervlakkigheden. Gebeurtenissen en toestanden zijn in de diepte, in hun wezen, vaak anders dan zij aan de oppervlakte lijken.

  De schijn der dingen kan U verleiden om oordelen te vellen, hetzij uitgesproken hetzij in het verborgene van Uw hart. Wanneer U leert te denken en waar te nemen 'op bovennatuurlijke wijze', zult U leren om door de oppervlakkige realiteit heen de ware kern van de dingen te zien. Die kern is Gods werkelijkheid, die de enige Waarheid is, en die vaak de vermogens van onze waarneming overstijgt. Daartoe moet U zich geregeld de vraag stellen: Grondvest ik mijn oordelen of mijn waarnemingen niet te gemakkelijk op datgene wat ik meen te moeten zien, of besef ik dat deze gebeurtenis of toestand een diepere betekenis of zin heeft?

  'Op bovennatuurlijke wijze' denken en waarnemen, kunt U zich als volgt voorstellen: Bij alles wat U op een bepaald ogenblik doet of zegt, denkt of voelt, verlangt of nastreeft, tracht U zich voor te stellen dat U reeds in de Eeuwige Gelukzaligheid van de Hemel leeft en van daar uit terugkijkt op dat welbepaalde ogenblik in Uw aardse leven, en U tracht aan te voelen wat tijdens die terugblik (in de Hemel) door U heen zal gaan: Indien de betreffende handeling, gedachte, gevoel, woord, verlangen of bestreving echt gunstig is geweest voor Uw ziel, zult U in de Hemel Uzelf erom zalig prijzen; indien zij voor Uw ziel ongunstig is geweest, zult U in de Hemel Uw onvolkomenheid in dat verband berouwen of zult U betreuren dat U op dat ogenblik van Uw leven hebt nagelaten om iets welbepaalds te doen of te zeggen. Hoe intenser U Uw toewijding aan Maria beleeft, des te dieper kan Zij U 'in Haar eigen realiteit binnentrekken': Zij zal U leren kijken met Haar ogen, voelen met Haar Hart, denken met Haar geest, handelen met Haar handen, spreken met Haar mond, en willen en verlangen vanuit Haar Wil. Dit alles is 'bovennatuurlijk denken, handelen en waarnemen'.

 3. De invloeden der wereld. Hier ligt het grote werkterrein van de satan. De wereld is een onuitputtelijke bron van afleiding, misleiding, verleiding, bekoring, dwaling, bedrog en schijn. De invloeden der wereld spelen in op de grote behoeften die de mens in zijn lichaam en geest ervaart. In de eerste plaats komen deze tot uiting in het materialisme (alle stoffelijke voorwerpen die U voor geld kunt kopen en die de behoeften van lichaam en geest moeten dekken), de seksualiteit (alle vormen van erotische beleving, zinnenprikkelende gedragingen, beelden, teksten, ook ijdelheid, behaagzucht, pronkzucht en grote aandacht voor schoonheidsverzorging), en de hoogmoed (de veel voorkomende behoefte om zich groter, beter, mooier, sterker, verstandiger of waardevoller te voelen dan de medemens). In verband met de hoogmoed moet U het volgende bedenken. Mariatoewijding is een uitverkiezing, op voorwaarde dat zij daadwerkelijk wordt beleefd in de praktijk van elke dag. Laat U niet bekoren om Uzelf hierom hoger te achten dan Uw medemens die (nog) niet deze roeping heeft ontvangen. Bid en offer integendeel, opdat deze medemens de genade van verlichting en inzicht moge bekomen.

  Vele invloeden vanuit de wereld vormen een combinatie van verschillende van deze uitingen. Vooral de behoeften op de vlakken van materialisme en seksualiteit worden vaak samen bespeeld. Dat is volop het geval in de reclamewereld, winkelinrichtingen, films en televisieprogramma’s. Om deze reden doet U er goed aan, deze invloeden zoveel mogelijk te mijden of U hiertegen zo weerbaar mogelijk te maken. Wat films en televisie betreft, geldt bovendien dat deze media ook gevaarlijk zijn vanwege hun neiging om de behoefte van de mens aan ontspanning op een verwoestende of verontreinigende wijze te bevredigen doordat zij de geest vullen met holle, betekenisarme, misleidende, leugenachtige en/of onzedige beelden, woorden en verhalen. Alle invloeden der wereld hebben dit gemeenschappelijk: Zij scheppen een soort leef-, denk- en gevoelswereld die geen raakpunten meer heeft met de ene Waarheid en Werkelijkheid van God zoals deze vervat zit in de Leer van Christus.

  Mijd deze invloeden zo resoluut mogelijk. Maria wil niet dat U deze invloeden tot Uw ziel toelaat, want zij leiden U (vaak ongemerkt) van God weg. Beschouw ze als sluipend gif. De invloeden der wereld scheppen in werkelijkheid een schijnwereld: een wereld die niets meer te maken heeft met de realiteit zoals God deze voor de zielen heeft bedoeld. Precies om die reden maken deze invloeden Uw ziel ziek. Bedenk wel dat U tegenover dit alles niet machteloos staat: De invloeden der wereld kunnen een ziel slechts echt aan het wankelen brengen indien deze ziel zelf in hoge mate in het wereldse geworteld zit. Een ziel die zich in verregaande mate van de wereld heeft losgemaakt, hecht te weinig belang aan al datgene wat vanuit de wereld op haar afkomt, om nog echt door dit alles te worden verlamd of beschadigd. Leg alle sporen van de wereld in Uw hart en geest door vurige toewijding onder Maria’s voeten, en Zij zal deze met vreugde en vertoon van macht verpletteren.

 4. Onvrede in het hart wanneer dingen gebeuren die U als onchristelijk of als in strijd met de deugden beschouwt. Elke onvrede in Uw hart, die haar oorsprong vindt in het feit dat U niet akkoord kunt gaan met wat een medemens doet of zegt, zelfs al komt dit doordat die medemens duidelijk in strijd is met Gods Wet, geldt in Gods ogen als protest tegen Zijn Voorzienigheid die deze gebeurtenis heeft toegelaten om een bepaalde reden die U niet steeds kunt kennen. U hebt in dat geval dus ten onrechte het gevoel dat U het goed voor hebt want dat U opkomt voor het goede. Bovendien geldt in het algemeen dat onvrede geen plaats meer mag krijgen in Uw hart, want onvrede geeft uiting aan een niet-aanvaarden van datgene wat God en Maria in Uw leven doen. Deze gesteldheid zal Maria er eerder toe aanzetten om Zich terug te trekken dan om Zich echt welkom te voelen in Uw leven. Ware Vrede van hart geeft uitdrukking aan ware volgzaamheid en gehoorzaamheid jegens Gods beschikkingen en Maria’s instructies en inspiraties. Het is daarom ook bepalend voor Uw waarde als toegewijde, dat U geen opstandigheid zou toelaten wanneer U door beproevingen wordt getroffen, want aanvaarde en toegewijde beproevingen werken bevrijdend voor Uw ziel en voor vele andere zielen.

 5. Menselijk opzicht. Vele toegewijden verloochenen hun toewijding door méér aandacht te schenken en belang te hechten aan de mening van mensen dan aan de verheven positie van Maria. Vergeet nooit dat Maria Uw Meesteres is, en dat U Haar de diepste eerbied, volle gehoorzaamheid en oprechte dienst bent verschuldigd. Hoe vaak worden mensen er uit vrees voor het oordeel van medemensen van weerhouden om de Heilige Communie geknield en op de tong te ontvangen (de enige wijze van communiceren die werkelijk in overeenstemming is met Gods verlangens), of om te knielen voor een beeltenis van Maria? Deze vrees is een valstrik die de satan U spant, want wanneer U de tekenen van Uw onderwerping aan Maria achterwege laat uit vrees voor het oordeel van onwetende mensen, dient U niet langer Maria, doch Haar tegenstander. Zodra U het oordeel van een mens hoger acht dan dat van Maria, loopt er iets mis in de beleving van Uw toewijding.

 6. Oppervlakkige verering van Maria. Velen menen dat zij totaal aan Maria zijn toegewijd, terwijl zij in werkelijkheid niets méér dan een oppervlakkige verering voor Maria koesteren. Zij beschouwen zichzelf als aan Maria toegewijde omdat zij een akte van toewijding hebben uitgesproken en deze bijvoorbeeld één maal per jaar vernieuwen, doch zijn helemaal niet in de werkelijke zin toegewijd. Echte toewijding is geen gebed, maar een levenshouding en opdracht die alle aspecten van Uw leven doordringt. Indien dit niet het geval is, bent U geen dienares/dienaar van Maria. Maria dienen, doet U met de inzet en de bewuste en gewilde offerande van heel Uw wezen en van elk ogenblik van Uw leven. Een kaarsje voor Maria aansteken, Haar bezoeken in een bedevaartsoord of deelnemen aan een processie, is lang niet hetzelfde als Mariatoewijding.

  Totale toewijding aan Maria betekent: Haar alles geven wat U bent en hebt, slechts leven om Haar te dienen, Haar als de Meesteres van Uw hele wezen en Uw hele leven beschouwen en erkennen, en letterlijk leven en sterven voor en met Maria. Dit is slechts mogelijk in de mate waarin U in alle details van Uw dagelijks leven de onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde in toepassing brengt en op elk ogenblik bewust, actief en met heel Uw hart alles in eenheid met Maria verlangt te doen, zeggen, denken en voelen.
 7. De neiging om U door Uw medemens te laten ontmoedigen op de prachtige weg waarop Uw Hemelse Moeder U heeft uitgenodigd. U moet volharden op de ingeslagen weg. Neem afstand van wat mensen zeggen. De duivel is heel listig, en keert zich bij voorkeur tegen de aan Maria toegewijden. Hij gebruikt de mond van mensen om U te ontmoedigen. Leef met Uw ogen, hart en geest bij Maria, en geef mensen niet de kans om U in een andere richting te beïnvloeden. Alleen zo kunt U in de zuiverheid en Liefde blijven die van U verwacht wordt. Verwacht niet dat Uw toewijding betekent dat U niets negatiefs meer zal overkomen. Geef ook Maria niet de schuld ervan, integendeel: Wees Haar dankbaar voor de beproevingen, want Zij biedt U hierdoor de gelegenheid voor vele extra verdiensten. Naarmate U vordert in de liefdevolle gave van Uzelf aan Maria, zullen zij die helemaal de wereld toebehoren, Uw gedrag en Uw standpunten betwisten en/of bespotten, U trachten te ontmoedigen of U het gevoel geven dat U onzinnige dingen doet want dat het leven 'heel wat anders te bieden heeft'.

  Dergelijke tegenkantingen zijn niets anders dan pogingen van de satan om U van deze gouden weg van het Heil af te stoten. Inderdaad, totale Mariatoewijding 'past niet meer' in deze moderne wereld van genotzucht, gemakzucht en menselijke 'oplossingen' voor alle pijntjes. Laat U nooit van Uw stuk brengen. Beledig Maria nooit door aan dergelijke woorden ook maar enige aandacht te schenken. Gevoelens van ontmoediging schieten vaak wortel in een ziel die te weinig vertrouwt op de macht en de Liefde van Maria. Het enige geneesmiddel bestaat hierin, dat U in de diepte van Uw hart opnieuw aansluiting zoekt met Maria en Haar vraagt dat U opnieuw Haar Liefde zou mogen voelen. Ontmoediging is een vorm van verontreiniging in Uw hart en geest. Maria kan deze uitzuiveren in de mate waarin U Haar in staat stelt om U te vervullen met Haarzelf. U kunt dit doen door Uzelf weg te cijferen, nederigheid te betrachten, en Maria te smeken om totaal in U te leven en te werken.

 8. Drogredeneringen als verontschuldiging voor verzuimde groei. Het komt geregeld voor dat zogenaamd aan Maria toegewijde zielen hun lauwheid of hun gebrek aan inspanning om te groeien, trachten goed te praten door redeneringen zoals "Ik kan dit niet. Maria en Jezus deden dat wel, maar Zij waren dan ook heiligen". Dit is een vals en waardeloos excuus. Het is Uw plicht als geroepene om boven Uw zwakheden uit te stijgen. Zolang U daar moeite mee hebt, is het Uw plicht om intens te bidden om de genade om daarin vorderingen te maken. Indien U dit verzuimt, zult U onvruchtbaar blijven als toegewijde. Het is niet omdat een ziel heilig is, dat zij is vrijgesteld van inspanningen en beproevingen of dat zij haar weerbaarheid tegen de beproevingen en kruisen zonder enige inspanning in de schoot gestort heeft gekregen. Ook voor Maria en Jezus was het leven op aarde een onophoudelijke, doorgedreven reeks inspanningen, pijnen en smarten. Laat U niet misleiden tot de overtuiging dat Zij geen enkele verdienste hebben gehad in de overwinning van bekoringen.

 9. Verkeerde opvattingen over Mariatoewijding. Heel vaak koesteren mensen de misvatting dat totale toewijding aan Maria betekent dat men Jezus vergeet, miskent of Hem terzijde schuift. Niets is minder waar: God Zelf stelt ons Maria voor als de grote sleutel tot bevrijding en heiliging. Maria brengt Gods Licht in de zielen op een wijze die beter aangepast is bij het vermogen van de ziel in kwestie om dat Licht in zich op te nemen. Stel U het volgende beeld voor: U staat op een zonnige dag in een gebouw bij een raam aan de zonnezijde. Het zonlicht straalt zo fel naar binnen dat het U verblindt. Als resultaat zult U het licht mijden. Beschouw nu ditzelfde beeld, waarbij het raam echter bestaat uit gekleurd brandglas. Hier treedt het licht niet meer binnen met stralen die U verblinden en Uw ogen pijnigen, doch als zacht licht in de meest betoverende kleuren. Uw reactie hier zal er niet uit bestaan dat U de nabijheid van het raam mijdt, doch dat U erdoor gefascineerd, aangetrokken en betoverd wordt. U zult Uw ogen nauwelijks kunnen (willen) afwenden van de kleurenpracht op de muren of op de vloer. U kunt daarbij worden doordrongen van gevoelens van stille verwondering, Geluk, een dromerige roes van Vrede in het hart, en vertedering. Dientengevolge zal Uw hart zich openen, zodat U de volle inwerking van Gods Werk in Uw ziel kunt ervaren en Uw ziel totaal voor God kan worden ontsloten.

  Wat betekenen deze beelden concreet? Het raam is als de poort van Uw ziel. Het felle licht is de rechtstreekse inwerking van God naar de mens toe. U kunt deze straling als te bruusk ervaren. Wanneer U echter de poort van Uw ziel toewijdt aan Maria, is het alsof Zij Zelf dit raam in bezit neemt (Zij wordt als het ware Zelf tot raam), en het Licht van God doorheen Haar eigen Wezen laat opsplitsen in alle kleuren van de regenboog (U kunt hierin ook een symbool zien voor alle deugden en heilige eigenschappen waarmee Zij in de volmaaktheid is bekleed). Hierdoor zorgt Zij dat het Licht van God op een zachte en betoverende wijze in U binnenschijnt, zodat U het niet meer zult mijden doch het eerder zult zoeken. Zo ontsluit Zij Uw ziel zowel voor Uzelf als voor God. Mensen die Mariatoewijding beschouwen als miskenning van Jezus, hebben de juiste orde van Gods Werken niet begrepen. Maria is één van Hart met Jezus, alleen brengt Zij het Wezen van Christus naar Uw ziel toe op een wijze die volkomen bij Uw menselijke vermogens is aangepast. Zij kan dit, omdat Zij de Brug tussen Hemel en aarde, de Middelares van alle Genaden en de Meesteres van alle zielen is (zie hoofdstuk 3). U kunt Jezus geen grotere dienst bewijzen en Hem geen grotere vreugde bereiden dan door Uzelf totaal aan Zijn Moeder te geven. Er is geen doeltreffender weg naar God dan deze die doorheen Maria loopt. Tenslotte is het Jezus Zelf die de mensheid onder Maria’s hoede heeft gesteld, door Zijn kruiswoord "Vrouw, ziedaar Uw zoon; zoon, ziedaar Uw Moeder". Waar Maria is, zal altijd ook Jezus zijn, want Hij leeft verder in Zijn Moeder, alsook in alle kinderen die Haar door innige toewijding toebehoren.

 10. Verlies van verdiensten. Het komt zo vaak voor dat een toegewijde van Maria zwicht voor de bekoring om, terwijl hij voor een medemens bidt of offers toewijdt, tezelfdertijd over deze medemens kwaad te spreken. Even vaak komt het voor dat de toegewijde klaagt over zijn beproevingen, of dat hij zijn inspanningen van de daken schreeuwt om ervoor te worden geprezen. Dit alles maakt U onvruchtbaar als dienaar van Maria: Alle verdiensten die Uw inspanningen kunnen verwerven, worden hierdoor teniet gedaan. Geef Uzelf totaal aan Maria weg, dien Haar en verneder Uzelf voor Haar zonder vrees voor het oordeel van mensen, maar werk voor Haar en (indien en voor zover Zij dit van U verlangt) slachtoffer Uzelf voor Haar in het verborgene. Totale zelfofferande in de diepste nederigheid, in eenvoud en in ingetogenheid, alsof U alleen samen met Maria op de wereld was: Ziedaar de ware navolging van Maria Zelf, want Zij leefde precies zo (nederig, ingetogen, in volmaakte zelfofferande en alsof Zij alleen samen met God leefde). Hoe meer U op Haar tracht te lijken, des te meer zult U Haar werkelijk dienen.

13. Wat is de ideale aan Maria toegewijde ziel?

Totale toewijding aan Maria is een contract, een heilig verbond, tussen Maria en Uw ziel. Omdat buiten God alleen Maria volmaakt is, bent U in dit verbond steeds de zwakke schakel. Niettemin kan men zeggen dat U ofwel een goede toegewijde bent, ofwel helemaal geen toegewijde. Dit betekent dat U na het aangaan van dit heilig verbond door Uw eerste akte van toewijding de verplichting hebt om zo strikt mogelijk te leven volgens de regels van de Mariatoewijding. Wat is de ideale aan Maria toegewijde ziel?

Wanneer Maria de aan Haar toegewijde ziel bekijkt, moet Zij als het ware Zichzelf zien, als in een spiegel. Maria vormt en kneedt de Haar toegewijde ziel naar Haar model, zolang en in de mate waarin deze ziel het Haar mogelijk maakt om dit te doen.

Maria legt niemand iets op tegen zijn wil. Hoe totaler U Uzelf in Haar handen legt, des te meer zal Zij over U heersen, tot Heil van Uw ziel. Uzelf totaal in Maria’s handen leggen, betekent dat U Uzelf wegcijfert, Uw noden ondergeschikt maakt aan deze van Gods Plannen, en Uw dagelijkse beproevingen met Liefde aanvaardt. Waaruit bestaan Gods Plannen? In de eerste plaats uit bekeringen, evangelisatie, en het vormen van echte modellen van toewijding en overgave. Dit alles moet leiden naar de verwezenlijking van Gods ene grote doelstelling: het Verlossingswerk van Jezus tot vrucht brengen in alle zielen, opdat het Rijk Gods op aarde moge worden gevestigd.

Laat Maria de spiegel van Uw ziel oppoetsen. Zij zal Uw hele wezen dermate zuiveren dat U steeds méér zult schitteren. U wordt dan een 'licht' voor Uw omgeving. Er wordt gezegd dat iemand steeds sterker gaat lijken op diegene die hij innig liefheeft, omdat hij de geliefde als model of spiegel ziet. Zo geldt ook dat, wanneer U totaal in Maria opgaat, dit voor Uw omgeving niet onopgemerkt zal blijven. Uit Uzelf kunt U niets, doch hoe groter de genaden die U van Maria krijgt en die U op de juiste wijze in U tot rijping laat komen, des te groter zal Uw vermogen worden om werkelijk op Haar te lijken. Maria bezit de macht om U te kneden naar Haar eigen model. Dit vergt van U een aanhoudende inspanning en een totale overgave aan Haar Wil. U moet Uzelf als boetseerklei voor Haar neerleggen en Haar smeken dat Zij U kneedt en vormt volgens Haar inzichten. Hoe vollediger U Maria in staat stelt om Uw eigen wil te breken en door de Hare te vervangen, des te sneller zult U vorderen op de weg naar Haar ideaal. Het leven van de echte aan Maria toegewijde in hart en ziel is nooit gemakkelijk. Om op deze genadevolle weg de hoogste toppen te bereiken, zal veel van U worden gevraagd.

14. Wat geeft Maria U terug?

Het ligt in de aard van de mens dat hij zich bij het leveren van een doorgedreven inspanning doorgaans de vraag stelt, wat hij hiervoor terug zal krijgen. In verband met totale Mariatoewijding is het antwoord eenvoudig: onmetelijk rijke schatten in de Hemel, en reeds vóór die tijd onafzienbare Genaden tijdens Uw aardse leven, al zullen deze niet allemaal voor Uw ogen waarneembaar zijn. Aan Maria is alle macht over Gods Genaden in handen gegeven. Zij zal deze in de eerste plaats uitstorten in Uw ziel, doch in de mate waarin U Haar dient, zal Zij Zich bij herhaling de ware Meesteres van de Voorzienigheid tonen, ook in Uw stoffelijke noden.

Het aardse leven van een ernstig aan Maria toegewijde ziel kan zwaar zijn, omdat van haar over het algemeen wordt gevraagd dat zij de lasten draagt van de talrijke mensen die niet bidden, hun kruisen niet aanvaarden noch toewijden, en hun lasten niet in blijmoedigheid en liefdevolle overgave aan de Hemel opdragen. Doch daar gaat het precies om:

Het christelijk Heilsmysterie is een Mysterie van Verlossing door lijden. Door Uw leed, pijnen, lasten, ziekten, verdriet, offers, boete, vasten, enzovoort, worden zielen gered in de mate waarin dit alles wordt toegewijd (opgeofferd), want in Maria’s handen wordt alle leed tot bloemen van genaden tot Verlossing van zielen uit de duisternis van het kwaad en de zonde.

Menselijkerwijs kunt U hierdoor worden afgeschrikt. Dat is daadwerkelijk bij velen het geval. Precies om die reden haken velen korte tijd na het uitspreken van hun eerste akte van toewijding aan Maria af. Deze mensen hebben zich echter nooit in alle ernst de volgende twee vragen gesteld: Wegen de lasten van een kort leven op tegen de schatten die ik daarvoor kan krijgen in de Eeuwigheid? En heeft Uw hart rust bij de gedachte dat Jezus en Maria, de grote Onschuldigen en volmaakt Heiligen, alle lijden voor de wereld zonder mij moeten dragen?

Indien U iets van Maria terug verwacht, is Uw Liefde niet oprecht. Indien U Haar diep bemint, zult U branden van verlangen om Haar alles te geven dat enigszins in Uw macht ligt om Haar te geven. Indien U eraan twijfelt dat Zij U oneindig méér zal geven dan U Haar kunt geven, zijn Uw geloof en Uw vertrouwen in de Liefde en de macht van Maria beschamend gering. Om het even hoe zwaar en veelvuldig de lasten van een leven als toegewijde van Maria vaak mogen blijken, indien U Maria werkelijk alles in U laat voltrekken wat Zij in U wil voltrekken, zult U op zeker ogenblik merken dat het leven als Haar toegewijde een onvergelijkbare voldoening schenkt, omdat Uw ziel deze roeping zal herkennen als de weg waartoe zij werkelijk is geroepen.

Maria alles in U laten voltrekken wat Zij wil, betekent: zodanig leven volgens Haar Wil, in strikte betrachting van Haar deugden en met inachtneming van de ware doelstellingen van Haar Plan (de grondvesting van Gods Rijk op aarde, en de heiliging van zielen), dat Zij zonder tegenstand Zichzelf in U kan uitstorten.

U kunt van Maria alles verkrijgen, indien U bereid bent om te voldoen aan één voorwaarde: te zijn als een spijker in Haar hand, klaar om willoos de slagen des levens te ondergaan omdat Maria deze kan gebruiken voor de verwezenlijking van Haar Plan, en precies daarom geschikt om zielen bij elkaar te brengen, precies zoals een spijker stukken hout bij elkaar kan brengen.

Wat krijgt U ervoor? De zaligheid om in Maria’s hand te liggen, onder Haar beheersing te worden ingezet en benut, en de eeuwigdurende verdienste dat U bent ingepast in het onvergankelijk Bouwwerk van God.

HOOFDSTUK 2
HET LEVEN ALS AAN MARIA TOEGEWIJDE ZIEL,
UITGEDRUKT IN BEELDEN

Opdat U werkelijk zou leren begrijpen wat het leven als totaal toegewijde van Maria concreet inhoudt en hoe U dit leven de juiste vorm kunt geven opdat het vruchtbaar moge zijn, wil ik U een aantal beelden schetsen waarmee Maria Zelf mij in visioenen, onder meer gedurende het toewijden van zielen aan Haar, heeft onderricht hoe Zij de mens wil zien als Haar dienaar. U kunt Uw leven als aan Maria toegewijde leren zien op diverse wijzen:

1. Leven als toegewijde beschouwd als het leven in een tempel

Maria vergelijkt de ziel graag met een tempel. Een tempel is een heilige plaats, waar gebeden wordt, waar God woont, en waar heilige handelingen worden gesteld, onder andere offeranden en Misoffers. Ook Uw ziel is heilig geschapen. Een grote tempel bestaat uit vele ruimten en kamers (dat was bijvoorbeeld het geval met de tempel van Jeruzalem in de levensdagen van Jezus en Maria op aarde). Ook Uw ziel kan worden beschouwd als een geheel dat uit vele kamertjes bestaat. Vele van die kamertjes zijn Uzelf niet of nauwelijks bekend. Zo is er ook een kamer waarin de herinneringen uit Uw verleden opgeslagen zijn (ik heb hiernaar verwezen in punt 10 van hoofdstuk 1). Uit zichzelf is Uw tempel blootgesteld aan allerlei bronnen van bedreiging, verval, vervuiling, verduistering, koude, enzovoort. Deze bronnen kunnen pas aan banden worden gelegd wanneer U Maria in Uw tempel uitnodigt, niet voor een kortstondig bezoek, doch als Koningin, om er Haar troon te vestigen en er te heersen. Dat doet U door Uw totale toewijding aan Maria uit te spreken.

Door deze eerste akte van toewijding opent U de poort van Uw tempel. Het is Uw verlangen naar Maria dat de grendel van de poort wegschuift, en het uitspreken van de eerste akte van toewijding is het openen van de poort. Maria betreedt Uw tempel en begint hem te doorstralen met alles wat van Haar verheven allerheiligste Wezen uitgaat. Naarmate U steeds méér en intenser begint te leven volgens de vereisten van de totale toewijding, schrijdt Zij verder door Uw tempel. Overal waar Zij voorbijkomt, straalt Zij Haar Licht om Zich heen, en verspreidt Zij het parfum van Haar heiligheid. Op de meest bevallige wijze stevent Zij rustig op de kern van Uw tempel af: het altaar. U kunt het zo zien dat het altaar Uw hart is: Van hieruit stijgen Uw gebeden, lofprijzingen, dankzeggingen en alle uitingen van Liefde ten Hemel.

Naarmate U Uw toewijding aan Maria totaler en intenser beleeft, vordert Zij sneller op Haar tocht doorheen Uw tempel. Naarmate U vollediger afstand doet van Uzelf, van de wereld, van Uw verleden, enzovoort (totale onthechting, dus vergeestelijking), en met méér Liefde en aanvaarding Uw kruisen opneemt en opoffert, nadert Maria Uw altaar. Uiteindelijk bestijgt Zij daar de trap, vestigt er Haar troon, en regeert Zij van daaruit over heel Uw tempel. Haar troonsbestijging gebeurt op het ogenblik waarop U de woorden Totus Tuus, Maria (ik ben helemaal van U, Maria) werkelijk in de diepte van Uw hart begint te beleven (deze woorden uitspreken, is niet voldoende).

Op het ogenblik van Haar troonsbestijging wordt de uitstraling van Maria’s macht, Liefde, Licht en parfum zo intens en overweldigend, dat Uw hele tempel ervan wordt doordrongen. Op dat ogenblik ontsnapt niets in Uw wezen nog aan Haar heerschappij. Omdat het in de menselijke natuur ligt om vaak bij de geringste tegenslag of onzuivere invloed vanuit de wereld in opstand te komen, is het Uw plicht om alles wat U negatief kan beïnvloeden, zo spoedig mogelijk uitdrukkelijk aan Maria toe te wijden. In openbaringen werd mij het beeld getoond waarbij elke verontreinigende invloed gelijkstaat met het binnendringen van een slang (symbool voor de satan) in Uw tempel. Wanneer U de slang opmerkt (de bekoring of verontreiniging vaststelt of voelt), en U wijdt deze met Vuur aan Maria toe, gebiedt de Koningin van Uw tempel deze slang aan Haar voeten. Deze kan niet anders dan gehoorzamen (want Maria heeft alle macht over het kwaad), en de slang kruipt naar de troon toe, waar Maria ze onder Haar voet gevangen zet. De gouden regel luidt steeds: Maria’s macht in Uw tempel is in wezen onbeperkt, doch Zij wacht op de uitingen van Uw verlangens om Haar macht daadwerkelijk te ontplooien.

Zo moet U als toegewijde leven met Maria: in totale en onvoorwaardelijke onderwerping, totaal vertrouwen, en alles verterende Liefde die U elk ogenblik van de dag en de nacht naar Maria’s werking in U laat verlangen.

Wat gebeurt nu in Uw tempel? Alle restanten van vuil en stof worden opgeruimd, en wel des te grondiger naarmate U verlangt om zuiverder te worden. Alle duistere hoekjes worden verlicht (Uw zwakheden en niet-gebiechte zonden), zodat U al Uw verborgen, onbewuste tekortkomingen begint te ontdekken en hen aan Maria’s heilig Licht kunt toevertrouwen (door steeds intensere en totalere toewijding en door Uw bereidheid tot boetedoening). Alle kamers van Uw tempel die overwegend aan Uw eigen controle zijn ontsnapt (de onbewust doorwerkende invloeden uit herinneringen enz.), worden geleidelijk door Maria geopend: Als Meesteres van Uw tempel bezit Zij de sleutels, en dus de macht om hen te openen en hen door de eenvoudige werking van Haar Wil schoon te maken en alle oude rommel, stof, spinnenwebben en vuil (ballast van het verleden, onverwerkte beproevingen...) op te ruimen en weg te poetsen.

Dit is het proces van Uw heiliging door Uw aanvaarding van de totale heerschappij van Maria over Uw hele wezen. Het gevolg van deze opruiming is, dat alle onreine, muffe geuren die doorheen de kieren van de deurtjes van deze kamers in de grote ruimten van Uw tempel binnenstroomden, nu worden vervangen door de betoverende geuren van Maria. Concreet betekent dit dat alle herinneringen, gevoelens, gedachten, oude invloeden enzovoort, die Uw gevoels- en gedachtewereld negatief beïnvloedden, nu door Maria worden opgeruimd en de sporen ervan genezen. Totale toewijding betekent steeds het doorlopen van een proces van algehele zuivering, want de Koningin van de reinheid kan Zich niet volkomen thuis voelen in een tempel die verontreinigingen bevat. Uw eigen verlangen om te worden gezuiverd, is Uw grootste verering aan Haar.

Maria gaat nog verder dan dat. Zij betast de buitenmuren van Uw tempel. Deze vertonen hier en daar scheuren, barsten en gaten. Het cement brokkelt af, bepaalde stenen zijn afgetakeld. De oorzaak hiervan ligt in de stormen der wereld die buiten Uw muren razen: de winden en buien van alle invloeden van buitenaf (alle 'stress' van het leven, alle bekoringen, alle aanvallen vanuit de wereld op Uw zintuigen). Maria maakt de muren van Uw tempel steviger naarmate U zich méér aan Haar weggeeft. Dit betekent dat Zij U sterker maakt tegen alle aanvallen van de satan. Maria schermt ook de ramen af met Haar mantel, want ook hierdoor dringt de kilte van de wereld in Uw tempel binnen. De ramen brokkelen hier en daar af, doordat Zij op verkeerde en onvoorzichtige wijzen worden geopend en gesloten (dit zijn Uw verkeerde gedrags- en reactiepatronen). Zij reinigt de ramen, opdat de stralen van de zon (de Heilige Geest) kunnen binnentreden, om Uw tempel te verlichten en te verwarmen.

Naarmate Maria Uw tempel, die nu Haar bezit en eigendom is geworden, steviger en reiner maakt, wordt hij steeds méér geschikt voor de uiteindelijke verheerlijking van Haar macht: de offerande van Uzelf, Uw hele wezen, door Maria op het altaar van Uw tempel. Hier draagt Zij Uw hele wezen en Uw hele leven als de trofee van Haar overwinning over U op aan God.

Het is pas vanaf de troonsbestijging van Maria in Uw tempel, dat Zij Haar macht over U ten volle kan uitoefenen. Het is daar, in de kern van Uw tempel, dat elke indringer aan Haar wordt overgeleverd: Uw bekoringen worden in de kern van Uw ziel door Maria onderworpen, in de mate waarin U Haar daarom smeekt.

Het algemeen beeld is duidelijk: Uw ziel is een tempel, die door Maria wordt betreden en waarover Zij Haar heerschappij uitbreidt in de mate waarin U daar zelf naar verlangt en naarmate U Haar regels volgt. De regels van de totale toewijding zijn de wetten waarmee de Koningin Haar Rijk regeert. Zij richt Uw tempel opnieuw in, volgens Haar inzichten, opdat hij echt dienstig zou worden voor de verwezenlijking van Haar doelstellingen. Hoe meer U zich bij dit alles aan Haar onderwerpt, des te sneller maakt Zij van Uw tempel een paleis van Maria, een vesting waarin alles aan Haar herinnert en waarin zelfs Haar eigen geur hangt. Alles wat aan Haar voeten wordt gelegd wanneer Zij op de troon is gezeten, wordt onmiddellijk op het altaar aan God opgeofferd. Wanneer Maria als Koningin Uw tempel betreedt bij Uw eerste toewijding, stelt Zij Zich hoofdzakelijk dit ene doel: de tempel tot Haar uitsluitend eigendom maken en hem zodanig herinrichten dat hij opnieuw gelijkt op het ideaalbeeld dat God voor elke zielentempel had voorzien: een spiegel van de tempel van Maria Zelf, want Zij is een volmaakte afspiegeling van Gods beeld en gelijkenis.

De heerschappij van Maria blijft niet tot Uw tempel beperkt. Uit de ramen van Uw tempel begint Haar Licht en Haar parfum ook naar buiten te stromen, zodat Uw omgeving begint te delen in de effecten van Maria’s macht in en over U. Doordat Zij Uw tempel herbouwt, verandert hij in een bouwwerk dat (vaak onbewust) door andere zielentempels wordt waargenomen als iets buitengewoons. Hierdoor worden andere zielen tot U aangetrokken, en kan Maria’s Werk van bekeringen en omvormingen beginnen. Het is dus Uw innerlijke schoonheid (die in wezen de schoonheid van Maria is) die de stromen van herscheppende Liefde op gang brengt. Sta daarom Uw tempel totaal en onbeperkt aan Maria af, en laat hem bekleden met de tapijten, wandtapijten en bloemperken van Haar Hemelse deugden.

2. Leven als toegewijde voorgesteld als de tempel en de boomgaard

Dit beeld is een variant op het eerste. Beschouw Uw ziel als een tempel. Vanuit de tempel ziet U door de ramen iets van de buitenwereld: andere tempels (de medemensen in Uw omgeving), zonneschijn, maar ook regen en wolken. De zonnestralen staan symbool voor Gods Licht, de regen en donkere wolken zijn de negatieve ervaringen en invloeden vanuit de wereld. De ramen van Uw tempel staan echter tamelijk hoog in de muren, zodat U behalve van de wolken en de weersomstandigheden nauwelijks iets kunt zien, tenzij de bovenste gedeelten van andere tempels. Op zekere dag wordt U nieuwsgierig naar het leven buiten Uw tempel (de ziel is op zoek naar de diepere dingen van het leven), omdat U gefascineerd bent geraakt door de mooie en kleurrijke lichtbrekingen van de zonnestralen doorheen een bepaald raam (kleurrijke zonnestralen ook als symbool voor de Hoop).

Dit kleurraam kunt U zien als de eerste manifestatie van Maria in Uw ziel: Zij is het Die U als eerste roept, niet omgekeerd. U gaat op een trapje staan om door een raam te kijken, en ziet daar plots een prachtige boomgaard. U hebt nooit geweten dat naast Uw tempel een paradijs van prachtige fruitbomen en sierstruiken lag. Met een verrukt hart (de Liefde wordt gewekt) gaat U naar de poort van Uw tempel om deze te openen, maar het ontbreekt U aan kracht om haar te openen. Brandend van verlangen trekt U aan de grendel tot deze openspringt, maar verder reiken Uw krachten niet. Doch dan gebeurt het wonder: De poort springt open en Maria staat vóór U. Zij stond daar de hele tijd te wachten tot U Haar Uw uitnodiging liet kennen om in Uw tempel binnen te treden. Zij heeft zelfs reeds uiting gegeven aan Haar verlangen om U te ontmoeten, door de kleurrijke stralen in Uw tempel te laten binnenschijnen.

Die uitnodiging van Uw hart aan Maria bestaat dus uit de combinatie van Hoop, Liefde en verlangen. Concreet gesproken, is dit het uitspreken van Uw eerste akte van toewijding: U zult daar pas toe komen zodra U hoopt op de verwezenlijking van het mooie dat U uit Uw leven verwacht, de Liefde die wordt gewekt door de schoonheid die U doet geloven dat God er is, en het verlangen om het paradijs met de prachtige bomen, vruchten en struiken te ontdekken. De boomgaard is inderdaad het hele Wezen van Maria: In Haar zijn alle schoonheden van God verenigd. Maria heeft de hele tijd op U gewacht, tot U op zekere dag Uw eerste akte van toewijding hebt uitgesproken. U kunt de grendel van Uw hart of ziel wegschuiven, doch alleen Maria heeft de macht om de poort van Uw ziel te openen (deze opening is tevens een bevrijding: Uw ziel komt in contact met de bovennatuurlijke stroming van de Ware Liefde).

Zodra Uw tempel opengaat, ziet U Maria vóór U. Nu wacht Zij nog op Uw uitnodiging om Uw tempel werkelijk te betreden. Zij komt binnen op het ogenblik waarop U na Uw eerste akte van toewijding blijk geeft van het verlangen en de bereidheid om Maria werkelijk een grote plaats in Uw leven te geven.

Zoals in het eerste beeld verricht Maria ook in dit beeld in Uw tempel alle handelingen waarmee Zij hem volgens Haar Wil en Haar inzicht herinricht. Maar op zeker ogenblik neemt Zij U bij de hand en nodigt U op Haar beurt uit om aan Haar hand geleid naar buiten te gaan en de boomgaard te betreden: U mag doordringen in het Wezen van Maria (Zij openbaart Zichzelf geleidelijk aan U, zodat U kunt leren om Haar steeds méér na te volgen). In de boomgaard ontdekt U een wereld die voor U totaal nieuw is.

Aangegrepen door de verrukking van alle schoonheden van de boomgaard, opent Uw hart zich totaal, zodat Maria het kan zuiveren tot in de diepte. Zij haalt er alle stenen uit die Uw gemoed bezwaren. Sommige van die stenen zitten reeds jarenlang in U en blijven U inwendig verwonden, zodat U dagen hebt gekend waarop U emotioneel en zelfs lichamelijk zwak en ziek was. Deze stenen neemt Zij in Haar handen. Sommige laat Zij op de grond vallen. U ziet hoe deze bij aanraking met deze heilige bodem (de boomgaard is het hele Wezen van Maria) veranderen in goud, en in deze veranderde vorm en samenstelling legt Zij deze opnieuw in Uw hart (dit zijn de restanten van beproevingen die nu door Maria’s inwerking veranderen in bronnen van heiliging voor Uw ziel). Voor andere stenen graaft Zij een put in de grond, dekt deze opnieuw toe, en plaats Haar voet erop (dit zijn de overblijfselen van beproevingen waarvan Zij wil dat U ze helemaal vergeet: Zij begraaft ze in Haar Hart opdat ze U geen schade meer kunnen berokkenen). Dan nodigt Zij U uit om vruchten van Haar bomen te plukken en deze op te eten. Dit is het genezend voedsel dat Zij U geeft: Maria geeft Uw ziel te eten van de vruchten die in Haar eigen Wezen besloten liggen, met andere woorden: Zij voedt de aan Haar toegewijde ziel met Zichzelf. Zij laat U de geuren opsnuiven die vanaf de sierstruiken en de bloesems van de bomen doorheen de boomgaard waaien (Maria heiligt en zuivert U, en maakt U 'dronken' van verlangen naar Haar, opdat U vurig zou verlangen om niets meer te doen zonder of buiten Haar). Daarna leidt Zij U naar Uw tempel terug, met de belofte dat U opnieuw de boomgaard mag betreden telkens Zij U daarin toelaat.

3. Toewijding beschouwd als wederopbouw van de tempel

God heeft Uw wezen gebouwd als een eenmalig bouwwerk: één tempel. U hebt slechts één leven op aarde, en U moet dit leiden in één en dezelfde tempel. Hij is de Bouwheer, aan U is het recht gegeven om Uw tempel te bewonen. U bent niet de eigenaar (God blijft altijd Eigenaar van Uw tempel, het werk van Zijn handen), U hebt hem als het ware in bruikleen. Wat gebeurt bij Uw toewijding aan Maria? U schrijft het contract tussen God en U over op Maria’s naam: Zij krijgt nu het ware gebruiksrecht en wordt tegelijkertijd de Eigenares van Uw tempel, als Vertegenwoordigster van God. In beeld nr. 1 heb ik U aangetoond hoe Maria, zodra Zij Uw tempel betreedt, hem begint te bewerken naar Haar eigen model en inzicht. Zo wordt Maria Uw Architecte. In deze hoedanigheid kent Zij alle hoeken en kanten, alle kamertjes, alle verborgen gebreken van Uw tempel. Om deze reden is Zij de enige Die Uw tempel kan herstellen. Dit vormt één van de gezondste drijfveren voor een totale toewijding aan Haar. De vele kamertjes van Uw tempel zijn de vele (vaak verborgen) vermogens van Uw ziel. Daarom kunt U Uw eigen tempel nooit ten volle kennen.

Omdat Uw tempel vele ruimten heeft die niet (meer) verlicht zijn en waarvan U de inhoud niet kent, is het mogelijk dat doorheen het hele bouwwerk geuren verspreid worden waarvan de oorsprong U niet bekend is. Zo kunt U negatief gestemd zijn zonder te weten waarom. U kunt ook niet het risico lopen om zelf herstellingswerken uit te voeren zonder de Architecte.

Concreet betekent dit dat U niet in de werkelijke zin van het woord kunt leven zonder Maria bij alles in Uw leven te betrekken. Dit betekent eveneens dat U zelf geen plannen meer mag maken, want alleen Maria is de Architecte.

Zodra U Uw tempel in Maria’s handen overdraagt, plant Zij op diverse plaatsen een bordje in Uw grond waarop staat 'verboden op de werken te komen': Zij wil de renovaties rustig kunnen uitvoeren, zonder Uw inmenging. Bovendien is het betreden van de werken niet vrij van risico, want terwijl de zuivering en het herstel van Uw ziel aan de gang is, kunt U gewond raken door de oude materialen die Zij uit U weggooit. Dit betekent concreet dat U alles aan Maria moet toewijden, en dat U beter niet in Uzelf begint te spitten en te graven wanneer U zich wat vreemd gestemd voelt: Maria kent de oorzaak, en werkt eraan zodra Zij voelt dat Uw vertrouwen op Haar totaal is. De enige houding die van U wordt verwacht, is deze: Blijf rustig, zoek Uw innerlijke Vrede te bewaren, bid en smeek Maria dat Zij U de kracht zou geven om met geduld af te wachten en vruchtbaar te blijven leven terwijl Zij Haar zuiveringswerk in U voltooit.

4. Leven als toegewijde beschouwd als een vuur

U kunt toewijding aan Maria beschouwen als een brandend vuur: Totale toewijding is de levensopdracht waarbij U als het ware Uw hele wezen laat ontsteken in een vuur dat nooit meer mag doven. Uw zwakheden, beproevingen en alle lijden zijn het brandhout waarmee dit vuur gevoed wordt. U moet het vuur ononderbroken voeden, opdat het zou blijven branden, en zo hoog mogelijk zou oplaaien opdat het de Vlammen van Maria’s Wezen Zelf zou raken. Maria Zelf is het grootste en mooiste Vuur dat ooit door God is aangestoken. Haar hele Wezen brandt voor de eeuwigheid met het alles verterend Vuur van de volmaakte Hemelse Liefde en alle deugden.

Het einddoel van Uw leven als totaal toegewijde is een zodanige eenwording en eenheid met Maria dat Haar Vlammen en deze van Uzelf nauwelijks nog van elkaar te scheiden zijn, want pas in de eenwording met dit alles overtreffend Vuur hebt U de zekerheid dat Uw eigen Vuur blijft branden en dat het voldoende sterk is om opgewassen te blijven tegen alle invloeden uit Uw omgeving.

Uw Vuur wordt zonder ophouden bedreigd door de stormen der wereld (alle invloeden uit de stoffelijke wereld) die voortdurend pogen om het te doven. Om deze reden moet U tussen Uw Vuur en de invloeden van de wereld een scherm plaatsen. Dit scherm, de beschutting tegen de bedreigende invloeden vanuit de wereld, is de waakzaamheid: het alert blijven op alle ondeugden, verleidingen, bekoringen, misleidingen, dwalingen. Het belangrijkste element in dit beeld is het brandhout.

Al Uw lijden en beproevingen moet U onmiddellijk aan Maria toewijden, want indien U dit niet doet, gaat het verloren, blijft het nutteloos, en wordt het Vuur van Uw toewijding niet meer gevoed. Bedenk hierbij dat Uw opdracht als toegewijde van Maria in wezen hieruit bestaat dat U een stralend Licht (zuiverheid, blijmoedigheid) en een brandend Vuur (Liefde, zachtmoedigheid) bent voor Uw hele omgeving, om ook andere vuren aan te wakkeren en zo een ketting van Licht en Vuur om de wereld te spannen. Uw eigen Vuur kan alleen in stand worden gehouden in de mate waarin U Uw lijden en beproevingen met Liefde aanvaardt en opoffert in innige toewijding aan Maria. Het is op deze wijze dat het toegewijde lijden een verlossende macht ontwikkelt over de zielen.

5. Leven als toegewijde beschouwd als uitnodiging op het feest van Maria

Wanneer Maria U roept voor een leven in Haar dienst, nodigt Zij U in wezen uit voor een feest.

Totale toewijding aan Maria is een onovertroffen Genade, en daarom een feest voor Uw ziel. Van U wordt verwacht dat U naar het feest gaat met het geschenk van Uzelf: U geeft Uzelf, Uw hele wezen, Uw hele leven en alles wat met Uw wezen en leven in verband staat, aan de Gastvrouw als eeuwigdurend geschenk.

Van U wordt ook verwacht dat U Maria’s vreugde niet vergalt door onverschilligheid, een verkeerde ingesteldheid, wereldse gedachten en gevoelens. Zij is één en al Liefde, blijmoedigheid, Vrede, rust, zachtmoedigheid, goedheid, zuiverheid, tederheid, lieftalligheid, bevalligheid, vrijgevigheid, voorkomendheid...: Alle deugden zijn in Haar aanwezig en uitgerijpt tot hun absolute volmaaktheid. U kunt dus Haar feest bederven in de mate waarin U Haar benadert met een hart waarin onvrede heerst, evenals allerlei gesteldheden die niet bij de Hare passen.

Naast Haar ontelbare volmaakte kwaliteiten is deze Gastvrouw ook oneindig machtig: Zij is de absolute Meesteres van het huis waarin U bent uitgenodigd. Let wel: Dit huis is Uw eigen ziel, want Maria heeft Uw huis betreden, en neemt het op grond van Uw toewijding in bezit. Zij wordt dus als het ware Huisbazin en Gastvrouw in Uw eigen huis. Zij kan het U dus net zo aangenaam maken als Zij Zelf wil: Zij alleen beslist welk voedsel en welke drank U krijgt, wanneer U deze krijgt en hoeveel U ervan krijgt (de Genaden, waarover Maria alle macht bezit), wat Zij U wil vertellen (de lessen en onderrichtingen die Maria in Uw hart uitstort), wanneer en in welke mate Zij U wil wassen (de zuivering of reiniging waaraan Maria U op gestelde tijdstippen onderwerpt). Het feit dat Maria Uw huis in bezit krijgt, is voor Haar een feest, want het stelt Haar in de gelegenheid om U met Haar eigen vreugde te vervullen en U door Haar handelingen (voedsel, onderricht, reiniging...) helemaal voor Zich te winnen, opdat ook andere zielen zouden verlangen om Haar hun huis in bezit te geven. Naarmate Zij Eigenares wordt van méér en méér huizen, en daar de zielen aan Zich bindt door Haar inwijdingsfeesten, wordt Zij Meesteres van het hele Rijk en kan Zij Haar grote wonderwerken uitbreiden. Van U wordt verwacht dat U Haar daarbij helpt.

6. Leven als toegewijde beschouwd als de school van Maria

Uw leven als toegewijde van Maria kan worden vergeleken met het bezoek aan een school waarvan Maria tegelijkertijd Directrice en Lerares is. Zij onderwijst U dag en nacht. Heel frequent onderwerpt Zij U aan examens (beproevingen van de meest uiteenlopende aard) om te toetsen in hoeverre U vordert in het opnemen en verwerken van de lering die Zij U geeft. Uw eerste bezoek aan de school van Maria is het uitspreken van Uw eerste toewijdingsgebed. Dit is niets anders dan de inschrijving voor het volgen van de lessen bij deze volmaakte Lerares. Alle leerstof maakt het voorwerp uit van examens (de beproevingen), waarvan U niet bekend is wanneer Maria U eraan zal onderwerpen. Zij beslist daar eigenmachtig over, zodat de examens ook meermaals per dag en zelfs tijdens de nacht kunnen worden afgenomen. Wanneer U een beproeving met succes doorstaat, bent U voor dat specifieke examen geslaagd, en zal Maria U verder onderrichten. Wanneer U niet slaagt, zal Maria de les blijven herhalen tot U aantoont dat U ze goed hebt begrepen en ze zonder problemen kunt toepassen. Een beproeving met succes overwinnen (slagen voor een examen), kunt U slechts door de leerstof samen met Maria in te studeren (met andere woorden: De toegewijde mag niets meer uit zichzelf doen, dus zonder het inroepen van Maria’s tussenkomst of zonder Haar toelating), en door dan de beproeving tegemoet te treden op de wijze waarop Maria het U heeft geleerd: met aanvaarding, Liefde, vertrouwen, geduld, en bezield door de wil om ze aan Maria op te offeren tot Heil van velen. Wanneer U dingen verkeerd blijft doen, heeft Zij de macht om U te straffen (bijvoorbeeld door U te onderwerpen aan gelijkaardige, langdurige beproevingen die U moeten leren om met alles om te gaan zoals Zij het wil en zoals Zij het U geleerd heeft).

7. Leven als toegewijde beschouwd als het volgen van een weg

Leven als toegewijde is een constant opofferen en toewijden van Uw hele levensweg tot in de kleinste details. De loop van Uw leven is als een weg doorheen een landschap. De weg eindigt uiteindelijk bij Gods Troon, voor het oordeel over Uw leven. U volgt die weg tot het einde, met al zijn bochten, golvingen, putten, stenen, onkruid, en met zijn afzomingen in de vorm van doornen, greppels en ravijnen, enz. Het landschap naast de weg is Uw leefwereld die U vanuit Uw standpunt kunt waarnemen. Op vele plaatsen komen kleine wegjes even (of gedurende langere tijd) in aanraking met Uw weg. Deze wegjes zijn Uw relaties met andere mensen. Alles aan Maria opdragen, is ervoor zorgen dat Maria over al deze wegen en landschappen kan heersen als Koningin, want dan worden al die wegen en landschappen Haar Rijk. Waar U ook kijkt (achterom, vooruit, naast U, zelfs onder Uw voeten), dit alles is dan Maria’s Rijk.

Het volgen van Uw levensweg in toewijding aan Maria, betekent groeien in het vermogen om alles op die weg op een welbepaalde wijze te benaderen. De ware toegewijde behoort bijvoorbeeld niet slechts de weg te volgen, hij moet hem ook afleggen volgens een bepaald tempo: Wanneer U de juiste weg van Uw roeping als aan Maria toegewijde ziel hebt gevonden, mag U ook niet 'Uzelf voorbij lopen' door voortvarendheid. Alles wat U wil volbrengen, moet U zien te volbrengen op Maria’s tijd, die ook Gods tijd is.

Let op voor dwalingen op Uw weg. Dwaling is als het volgen van de richtingaanwijzers op Uw weg zonder te merken dat bepaalde van die aanwijzers door de stormen der wereld 'verplaatst' kunnen zijn en daardoor naar een zijweg wijzen. Een zijweg kan U aantrekkelijk toeschijnen omdat hij één of andere bocht op Uw weg afsnijdt. Bedenk echter dat deze zijweg U niet door Maria is aangeduid, en dat dit derhalve betekent dat hij niet binnen het Plan van Uw leven past. Hij kan verborgen valkuilen en drijfzand bevatten, die U méér tijd doen verliezen bij Uw groei dan U kunt winnen. Wanneer Maria wil dat U een langere weg neemt, gehoorzaam Haar dan zonder U vragen te stellen, Zij weet waarom Zij U bepaalde wegen afraadt. Zijwegen kunnen bijvoorbeeld zijn: voor bepaalde moeilijkheden in Uw leven absoluut snellere oplossingen willen uitproberen, die U echter problemen kunnen opleveren, of een misverstand absoluut tot elke prijs uit de weg willen ruimen terwijl Uw tegenpartij op dat specifiek ogenblik nog niet voor rede vatbaar is, enz.

Uw levensweg moet U zich voorstellen als een aarden weg doorheen een verlaten landstreek. U kunt er allerlei hindernissen op aantreffen, onder meer stenen waarover U kunt struikelen. U kunt ze ontmoeten in allerlei vormen:

 • sommige zijn heel klein, zodat U ze zonder veel moeite kunt vermijden, doch U kunt er wel Uw voeten aan verwonden: Dit zijn de beproevingen die vertraging veroorzaken in Uw spirituele groei, en die kwetsuren in Uw hart kunnen achterlaten;

 • andere zijn groter, zodat U er veel gemakkelijker over valt. Zij kunnen U met een plof op de aarde terecht laten komen: Dit zijn de beproevingen die U ten val kunnen brengen en dan een nieuwe stap van U vragen: U moet zo spoedig mogelijk de invloeden van de wereld (het stof van de grond waarop U gevallen bent) van U afschudden om te worden gezuiverd, en U moet zo spoedig mogelijk de ontmoediging overwinnen en overeind komen (om niet in de verlammende invloed van neerslachtigheid en, op langere termijn, depressie, terecht te komen);

 • nog andere stenen zijn zo groot dat het echte rotsblokken zijn, waar U in bepaalde gevallen niet meer overheen kunt kijken: Dit zijn de toestanden die U belemmeren om nog te kijken naar het landschap naast of vóór U. Zij verhinderen bijvoorbeeld om te kijken naar de levensweg van medemensen wanneer deze weg de Uwe raakt (bijvoorbeeld de levensweg van Uw gezinsleden enz.). Deze rotsblokken zorgen ervoor dat U te veel op Uzelf betrokken leeft en nog weinig oog hebt voor Uw medemens. Achter diezelfde rotsblokken kan ook de satan zich gemakkelijk verschuilen, wat betekent dat deze grote stenen Uw ziel blootstellen aan gevaarlijke hinderlagen.

Wanneer U Uw toewijding aan Maria strikt beleeft, gaat U Uw levensweg hand in hand met Haar. Zij waarschuwt U voor alle moeilijkheden, door Uw innerlijke waarneming gevoelig te maken voor alles wat afwijkt van Haar leiding. Zodra U Haar hand loslaat, wordt U niet langer gewaarschuwd voor de struikelstenen op Uw weg. Bij elke struikeling op Uw weg zal Maria U steviger bij de hand nemen. Soms raakt U niet eens de grond, omdat Zij U meteen opvangt. U kunt wel het gevoel hebben dat U toch bent gevallen, omdat Uw ziel bezig is, een bekoring te verwerken of met zichzelf in het reine te komen nadat zij door wereldse indrukken is overrompeld. Dit zijn de ogenblikken waarop U het gevoel hebt dat U een zonde hebt begaan, en daardoor met Uzelf overhoop raakt, terwijl er in feite lang niet altijd sprake is van zondig gedrag.

Wanneer U over stenen valt, kunt U tot bloedens toe verwond raken. Bedenk echter dat Maria met de puntige hoeken van de stenen der beproevingen die U hebben gekwetst, de verdiensten van deze beproevingen in Uw ziel schrijft.

Soms loopt U weliswaar hand in hand met Maria, maar kijkt U eerder de andere kant uit dan dat Uw ogen op Maria zouden zijn gevestigd. Dan kan het gebeuren dat Maria toelaat dat U struikelt, om U erop te wijzen dat Uw ogen niet meer op Haar waren gevestigd, en gaat Zij vóór U staan opdat U in Haar armen zou vallen. Zo maakt Zij Haar verlangen kenbaar dat U opnieuw dichter bij Haar zou komen. Dit is het geval wanneer U na een struikeling spoedig opnieuw het gevoel krijgt dat een vredige rust in Uw hart is gekomen.

Eén van de veelvuldig voorkomende oorzaken van struikeling op Uw weg is deze, dat U vaak de neiging kunt voelen om achterom te kijken (teruggrijpen naar Uw verleden, in het verleden leven, leven van herinneringen!). In deze gesteldheid zult U soms vergeten om met Uw leven van vandaag door te gaan. Maria zal dan toestaan dat U over een steen valt, om U te leren dat leven met de blik achterom niet productief is: Het levert geen vruchten op, integendeel, het verlamt door Uw aandacht weg te leiden van het heden. Het is uitsluitend in het heden dat U Uw levensopdrachten kunt vervullen.

De levensweg is afgezoomd met doornen, greppels, ravijnen enzovoort. U moet dus uitkijken wanneer Uw blik wordt getrokken door bloemen in het landschap naast Uw weg (de verleidingen der wereld!), want door erop af te stevenen om ze te plukken (nastreven van de genietingen der wereld), kunt U langsheen de wegrand in de doornen terecht komen (Uw ziel verwonden), in een greppel belanden (Uw ziel vervuilen) of zelfs in een ravijn vallen (Uw ziel doden). Bedenk steeds dat Uw wegrand om een bepaalde reden is zoals hij is: het werk van Gods Voorzienigheid, die slechts het beste met U voorheeft. Uw hele levensweg is bezaaid met bloempjes (alle gebeurtenissen, situaties, handelingen en beproevingen van elke dag, ongeacht of U deze als aangenaam of onaangenaam ervaart). U kunt met deze bloempjes drie dingen doen:

 • er achteloos aan voorbijgaan: In dit geval haalt Uw ziel geen nut uit de handeling, gebeurtenis, situatie of beproeving. Het nut dat God in deze toestand als mogelijkheid voor zielengroei heeft gelegd, wordt dan niet verwezenlijkt, of de handeling die U stelt, doet het mogelijk nut teniet. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer U een beproeving niet aanvaardt, tegen een situatie of gebeurtenis protesteert, of een totaal verkeerde (voor Uw ziel eventueel zelfs schadelijke) oplossing bedenkt;

 • ze plukken en ze ofwel bij U houden ofwel ze weggooien: In dit geval haalt U er wel een deel van het mogelijke nut uit, doch in de loop van Uw leven verwelken deze bloemen bij gebrek aan voeding en water. Dit is wat gebeurt wanneer U deze gebeurtenissen, situaties, handelingen of beproevingen zelf aanpakt met menselijke oplossingen die soms op zich deugdelijk en goed bedoeld zijn, doch waarop niet de volle zegen van God rust, omdat U niet om Hemelse inmenging hebt gevraagd (dus zonder ze tot voorwerp van gebed te maken). Vaak hebt U de bloempjes te snel geplukt, of ze geplukt zonder stil te staan bij de gevolgen van Uw daden voor Uw ziel;

 • ze plukken en ze aan Maria toewijden: In dit geval geeft U de gebeurtenis, situatie, handeling of beproeving aan Maria door innige toewijding, zodat Zij deze bloempjes kan bekleden met de dauw van Eeuwig Leven. Deze bloempjes worden fris bewaard tot en met Uw oordeel bij Gods Troon.

Alleen de laatste categorie (de bloempjes die aan Maria worden toegewijd) heeft volle nut voor Uw ziel, en bovendien worden de zaadjes ervan door Maria uitgestrooid over andere zielen. Met andere woorden: Aan Maria toegewijde handelingen, beproevingen, gebeurtenissen en situaties brengen Heil, zegen en genaden over de zielen.

Zo kunt U begrijpen hoeveel Heil, zegen en genaden U over de wereld kunt helpen uitstorten door elk detail van Uw leven aan Maria toe te wijden. U kunt dit achteraf doen (voor Uw verleden waarin U nog niet aan Maria was toegewijd) of telkens wanneer U op Uw levensweg een bloempje ontmoet (dat kunnen er dus dagelijks heel veel zijn).

Zo bieden zich over de hele wereld, op alle levenswegen van alle mensen, elke dag vele miljarden gelegenheden aan om toewijding te verrichten en daardoor de totale zondeschuld van de hele mensheid jegens de Gods Gerechtigheid af te betalen.

Doch dit gebeurt slechts in een ontstellend geringe mate. Dit beeld kan U helpen begrijpen waarom totale toewijding aan Maria:

 • een heel groot tegenwicht vormt voor alle zonden van de hele mensheid van alle tijden;

 • het onevenwicht dat in de Schepping is ontstaan ten gevolge van de enorme zondelast van de hele wereld, in hoge mate kan helpen herstellen;

 • de mensheid kan redden uit al haar ellende door de grondvesting van Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde te bespoedigen.

Bedenk hierbij dat elke aan Maria toegewijde gebeurtenis, situatie, handeling of beproeving een veelvoud van haar oorspronkelijke waarde krijgt doordat zij in Maria’s Hart wordt gelegd. De bloem zelf blijft dan fris bewaard tot Uw oordeelsdag, en geurig (zij draagt nu het parfum van Maria’s handen), zodat zij bij Uw oordeel Gods Barmhartigheid opwekt. Bovendien levert elke bloem bijvoorbeeld honderd zaadjes op, die door Maria over vele zielen kunnen worden uitgestrooid als mogelijke bronnen van nieuwe genaden. Zo zou veelvuldige toewijding van alles aan Maria de wereld in een bloemtapijt van heilige zielen kunnen veranderen. Alles toewijden, betekent niet noodzakelijk dat U elke gebeurtenis of situatie onmiddellijk afzonderlijk aan Maria toewijdt (in bepaalde praktische omstandigheden is dit niet mogelijk): Het beste is, elke dag intens en vurig te leven als toegewijde, waardoor alle situaties in Uw toewijding besloten liggen. Dit betekent meteen dat Maria op elk ogenblik van de dag en de nacht de Meesteres van Uw hart is.

Aan het eind van Uw levensweg staat de avondzon op de horizont. U kunt deze beschouwen als het Licht uit het Paradijs, dat U wenkt doorheen de Poort van de Hemel (Maria), die openstaat om de ziel te ontvangen en in het Eeuwig Licht binnen te leiden. Deze zon is heel vaak verduisterd door de zware wolken van het levenseinde (ziekten, lasten), maar wanneer ook het einde van Uw levensweg (Uw stervensuur) aan Maria wordt toegewijd, zal de aanblik van deze bal van Vuur U een zalige vreugde en Vrede in het hart leggen, die U klaarmaakt voor de overgang naar het Eeuwig Leven.

De enige wijze om Uw levensweg veilig en leerzaam te maken, bestaat hierin dat U hem gaat met, in en voor Maria. Laat Uw hart onophoudelijk op Haar gericht zijn, alsof U zich voortdurend zou afvragen hoe Zij dit en dat detail uit Uw dagelijks leven zou oplossen. Dát is wat ik bedoel wanneer ik zeg dat U Uw leven elk ogenblik van de dag en de nacht met Maria moet leiden. Zij kent Uw levensweg, Zij weet elke steen liggen, en Zij weet waar Uw bestemming ligt. Laat Haar niet los. De grootste heerlijkheden wachten U wanneer U die volmaakte hand vasthoudt tot de laatste meter vóór de Hemelpoort.

8. Leven als toegewijde beschouwd als herhaling van de Passie van Jezus

Gods Schepping is voor de mens weinig doorzichtig omdat zij is vervuld van Mysteries. Het is niet de bedoeling dat de mens deze tot in de bijzonderheden zou kennen of doorschouwen, omdat een volmaakte kennis ervan de verdiensten van zijn leven zou verminderen: Wie alles weet, heeft minder Geloof nodig, en het Geloof is precies één van de grote bronnen van de verdiensten die U in Uw aardse leven kunt verwerven. Echt Geloof is het blind vertrouwen (dus zonder het ooit volledig te zien) dat God bestaat, dat Hij waarlijk werkt, en dat Hij alles regelt met het oog op een verloop en een resultaat die een optimaal nut garanderen voor het geheel van de mensheid.

Eén van de grote Mysteries is dit, dat het leven van de mens op velerlei wijzen kan worden beschouwd als een 'heruitgave' van de Kruisweg en de Passie van Jezus. Vooral het leven van een aan Maria toegewijde ziel kan zich aan dit Goddelijk voorbeeld spiegelen en er lessen uit leren. De beschouwing van de Passie kan de ziel aansporen om haar dagelijkse kruisen te aanvaarden en ze met Liefde te dragen. Laat ik hier in dit verband slechts het volgende aanstippen: Uw leven als totaal aan Maria toegewijde ziel kan een gouden weg naar verheerlijking worden. Het hangt alleen van Uw eigen ingesteldheid en volharding af of dit zich daadwerkelijk verwezenlijkt. In de mate waarin U alles samen met Maria volbrengt, zult U in Haar de kracht vinden om al Uw kruisen te dragen, want Zij zal U dermate vervullen met Zichzelf, met Haar Liefde en al Haar deugden, dat Uw kijk op de dingen om U heen zeer grondig zal veranderen. U zult elk kruis beginnen te ervaren als een geschenk uit Maria’s hand: telkens opnieuw een gelegenheid om één van hart en geest te worden met Haar die Zelf een volmaakt leven heeft geleid.

9. Leven als toegewijde beschouwd als een akker

U kunt het zo zien dat Uw ziel een akker is, een bodem waarin vruchten moeten groeien om andere zielen te voeden en Gods Rijk (het geheel van alle akkers) vruchtbaar te maken. De bodem van Uw akker bevat levensbestanddelen (het levensprincipe dat God Zelf erin heeft gelegd, samen met Uw talenten). Hij wordt besproeid met de zachte regen van de Genaden, en beschenen met de zon van Gods Liefde. Wanneer U Uw zielsakker aan Maria toewijdt, wordt hij bovendien door Haar 'bemest' (gevoed met Haar onderrichtingen en ingevingen). Daarenboven ploegt Zij samen met U Uw akker om, opdat Uw talenten naar boven kunnen komen en het levensprincipe dat Uw ziel van God heeft gekregen, waarlijk zou worden gewekt. Door Haar totale en absolute macht over Uw ziel als de Meesteres van alle zielen, bezit Maria tevens het vermogen om te zorgen dat Uw bodem een juist evenwicht tussen zon en regen ontvangt en in zich opneemt. Alleen Maria weet wat U nodig hebt, en wanneer U het nodig hebt, en in welke hoeveelheden. Het is mogelijk dat Uw akker ondanks de zachte regen der Genaden in de diepte droog blijft doordat de Genade niet echt in U wordt opgenomen. Maria zal dan Uw bodem opnieuw beploegen om hem 'losser' (ontvankelijker) te maken, zodat de Genaden die U ontvangt, werkelijk in aanraking komen met Uw talenten en deze doen opvlammen met nieuwe vruchtbaarheid.

De akker van Uw ziel kan het regenwater (de ontvangen Genaden) te veel vasthouden, zodat hij begint te verzuren. Dit is het geval wanneer de ziel de Genade voor zich bewaart. Zij voedt dan wel de eigen talenten, maar is toch niet vruchtbaar binnen Gods Plan, zodat deze ziel door God als onproductief wordt beschouwd. Wanneer de bodem wordt verzadigd door het water van de Genade, verdampt het overschot dat de ziel op dat ogenblik niet voor zichzelf nodig heeft, en deze damp slaat neer op naburige akkers om deze te helpen bevruchten. Ook het tegenovergestelde komt voor: De akker van de ziel kan verdorren. Dit zal het geval zijn wanneer de ziel verhardt (gebrek aan Liefde, aan zachtmoedigheid, aan blijmoedigheid, aan tederheid, teveel aan wrok of bitterheid): Het regenwater (de Genaden) wordt niet meer in de bodem opgenomen, het is alsof de ziel zich verzet tegen alles wat haar kan vertederen. Deze zielen vormen een harde korst om zich heen omdat zij zich niet meer durven tonen zoals zij in wezen zijn. Vaak komt dit voor bij zielen die veelvuldig of diep gekwetst zijn, alsook bij zielen die gebukt gaan onder een last van niet-gebiechte zonden, en die door dit alles een negatief zelfbeeld hebben gekregen.

Het is Maria Die bepaalt en regelt hoeveel Uw ziel precies nodig heeft en hoe zij dit alles kan benutten. Alleen door strikt doorleefde totale Mariatoewijding kunt U het 'vochtgehalte' van Uw zielenakker in evenwicht houden.

Uw akker wordt ook geregeld geteisterd door stormwinden, slagregens en hagel (de ongunstige invloeden der wereld). Door toewijding van Uw hele wezen aan Maria zult U niet in de eerste plaats bekomen dat deze stormen van U verwijderd blijven, want soms zijn zij nodig voor Uw groei: Zij kunnen U helpen om orde op zaken te stellen in Uw gevoels-, denk- en belevingswereld. Wat Zij echter wél zal doen, is Uw zaaigoed steviger maken. Met andere woorden: Door toewijding worden niet al Uw kruisen van U weggenomen, doch krijgt U méér kracht om ze te dragen. Dit is heel belangrijk, want de verdienste van Uw leven wordt bepaald door de wijze waarop U met Uw beproevingen omgaat. Indien U geen beproevingen zou krijgen, zou U op Uw oordeelsdag geen enkele verdienste kunnen voorleggen, en zou U geen toegang tot de Hemel verdienen. Daarom zou Maria U geen dienst bewijzen door Uw kruisen van U weg te nemen. De hagel op Uw akker is de inwerking van het lot. De schade die hierdoor kan worden aangericht, hoeft niet onomkeerbaar te zijn. Wanneer U deze hagel aan Maria toewijdt, smelten de hagelkorrels onder de warmte van Haar Liefde, en maakt dit smeltwater op een zachte wijze de bodem vochtig, zodat hij opnieuw vruchtbaar kan worden.

In Uw beploegde akker strooit Maria het zaad uit: de gelegenheden om vruchten voort te brengen na een passend rijpingsproces. Hier moet de zaaitijd worden gerespecteerd. Wanneer U overhaast tewerk wil gaan bij de aanpak van Uw dagelijkse beslommeringen, is het mogelijk dat U Uzelf tegenwerkt en dat Uw ziel niet de vruchten oplevert die zij wél kan opleveren wanneer wordt gezaaid op Gods Tijd. Het wachten op de juiste, meest vruchtbare zaaitijd, komt tot uiting in de deugd van het geduld. Alleen Maria weet of Uw grond op een bepaald ogenblik klaar is om het zaad te ontvangen. Het is mogelijk dat U op een gegeven ogenblik niet voldoende gerijpt bent om een volgende stap in Uw leven te zetten. Daarom is het zo belangrijk dat U als toegewijde leeft op het ritme dat door Maria in Uw hart wordt gelegd. U zult merken dat voortvarendheid vaak slechts zaad op de rotsen afwerpt: Het lijkt wortel te schieten, doch de jonge plantjes knappen af bij het geringste windje of de geringste regenbui (beproeving of tegenkanting).

Wanneer het zaad ontkiemt, is het mogelijk dat het toch niet boven de grond uitkomt. Het wordt dan aangevreten door de bodemdieren, en kan ook verrotten bij gebrek aan zuurstof. Dit is het geval bij een ziel die in zichzelf gekeerd leeft, teveel met zichzelf bezig is en te weinig overgave betracht. Deze ziel durft als het ware niet zichtbaar te worden voor God (vaak uit angst dat zij zondig is of alles verkeerd doet). De ziel wordt dan verteerd door ronddwalende gedachten en kwellingen in het hart, en laat zich niet voldoende beademen door de bries van bevrijding en heiliging die God (Maria) nochtans om haar heen laat waaien. Deze ziel heeft een grote nood aan totale overgave, opdat Maria vrij haar bodem kan beploegen, zodat de grond kan ademen en het zaaigoed onbelemmerd kan opschieten. De ziel is totaal onproductief indien zij niet 'aan de dag treedt' (boven de grond uitgroeit, wat ook een symbool is voor het boven de invloeden der wereld uitstijgen), met andere woorden indien zij zich niet volledig ten dienste stelt van Gods Plannen door niet langer met zichzelf bezig te zijn (om deze reden zijn egocentrisme en zelfzucht verstikkend voor de ziel).

Tot slot moet U Maria de volmaakte en altijddurende heerschappij over Uw grond geven opdat Zij alle onkruid (de werken van de satan in Uw leven) kan verwijderen. Het onkruid zijn de vijandige, giftige invloeden. Maria kan deze op Uw gebed 'omvormen' (bekeringen) of uitroeien. Dit zal gebeuren op Gods Tijd, want soms is het gunstig voor U dat ze enige tijd in Uw leven blijven, om U te oefenen in de deugden en U te leren bidden met het hart. U moet erop vertrouwen dat Uw akker slechts zijn volle rendement kan bereiken wanneer hij volkomen aan Maria toebehoort: zowel de grond zelf, als het zaaigoed, de bewerking, de zaaitijd en het toezicht.

HOOFDSTUK 3
DE HEERLIJKHEDEN VAN MARIA, SPIEGEL VAN GODS MACHT

Totale toewijding van Uzelf en Uw hele leven is een zeer grote stap. Het is voor vele zielen niet gemakkelijk om te breken met een vertrouwd levenspatroon en zichzelf volkomen weg te geven. De eerste drempel die moet worden overwonnen, ligt bij de vraag: Aan wie geef ik dit alles weg? Twee partijen die een verbond of contract sluiten, kunnen pas het vertrouwen krijgen om dit te doen zodra zij elkaar voldoende kennen. Maria kent Uw hele wezen en leven totaal, maar kent U op Uw beurt Maria voldoende om Haar een onbegrensde en absolute macht over U toe te vertrouwen?

Om U de grootste stap van Uw leven, de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van Uzelf en Uw leven aan Maria, gemakkelijker te maken (anders gezegd: om Uw eventuele drempelvrees bij de overgave van Uzelf aan Haar weg te nemen), wil ik U de twintig grootste heerlijkheden van Maria voorstellen. Het is Uw Meesteres Zelf die mij heeft geleid bij de selectie ervan. De bedoeling van deze korte bespreking is deze: U een iets diepere kennis van het Wezen van Maria te geven, en U ertoe aan te sporen om de onuitputtelijke, volmaakte Liefde en de onvergelijkbare macht van Maria te prijzen en totaal in Haar te geloven. Een wezen dat bekleed is met de Liefde en de macht van God Zelf, kan de grootste wonderen doen. Het grootste der wonderen is de totale omvorming en heiliging van Uw eigen ziel. Maria kan dit (macht) en wil dit (Liefde). Laat Haar Zelf al Uw weerstand breken, en wees van Haar. Ziehier waarom Zij het waardig is, U tot Haar bezit en eigendom te maken:

1. Onbevlekte Ontvangenis

Maria is de enige ziel in de hele geschiedenis van de mensheid die onbevlekt ontvangen is. Dit betekent dat Haar ziel door God is gemaakt om totaal vrij te zijn van de sporen van de erfzonde. Daardoor is Maria als enige mens onttrokken geweest aan de noodzaak van Verlossing. Dit komt doordat Zij als enige mens reeds bij Haar ontvangenis (de instorting van Haar ziel in de schoot van Haar moeder) de vrucht van de latere Verlossingsdaad van Jezus Christus heeft genoten. Omdat de erfzonde de ziel volkomen ontvankelijk maakt voor alle mogelijke zonden, betekent dit tevens dat Maria van meet af aan de volrijpe kiem van de grootste heiligheid in Zich heeft gedragen. Om deze reden alleen reeds is Maria de grootste heilige aller tijden, en kan Zij door geen enkele ziel ooit in heiligheid worden overtroffen.

Vanwege deze unieke eigenschap wordt Maria wel eens een 'vergoddelijkte' ziel genoemd: Zij is een volmaakt spiegelbeeld van Gods heerlijkheid omdat in Haar ziel geen enkele vlek of onreinheid is. Het unieke voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis heeft de ziel van Maria de noodzakelijke gesteldheid verleend om later de Zoon van God in Haar Schoot te dragen. Geen enkele andere ziel zou hiertoe geschikt zijn geweest, want alle andere zielen dragen de erfzonde. Weliswaar vormt het Heilig Sacrament van het Doopsel een tegengewicht voor de erfzonde, maar wat wél in elke ziel, zelfs na het Doopsel, achterblijft, is het spoor van de erfzonde. U zou dit spoor kunnen vergelijken met het litteken dat overblijft na een verwonding: De wonde zelf verdwijnt, maar er blijft littekenweefsel achter, en dit weefsel belemmert het volledig normaal functioneren van het gezonde weefsel eromheen.

Zo ook zou U kunnen stellen dat het spoor van de erfzonde de ziel belemmert om volmaakt te functioneren: Zij blijft vatbaarder voor de verdere, dagelijkse zonden. Door Haar Onbevlekte Ontvangenis heeft Maria deze belemmering nooit gekend, en heeft Haar ziel het vermogen bewaard om volmaakt te functioneren zoals God oorspronkelijk de mens had voorzien: in volkomen overeenstemming met Zijn denken, voelen, Plannen en Werken. Wie is dus beter dan Maria geschikt om U te leiden als Uw onbetwiste Meesteres? De Onbevlekte Ontvangenis vormt het fundament van Maria’s macht, want God weigert Haar niets omdat Zij als enige mensenziel volmaakt in overeenstemming is met Gods Wezen, Zijn Plannen en Zijn Werken.

2. Bruid van de Heilige Geest

Na de erfzonde ontspoorde de mensheid heel snel en heel diep ten aanzien van de weg die God voor de zielen had voorzien. De mens leefde niet meer volgens Gods Plan, en God wilde de vervallen mensheid de kans geven om de juiste weg naar God terug te vinden en de fatale uitwerking van de erfzonde teniet te doen. Inderdaad: de erfzonde maakte het voor alle zielen onmogelijk om ooit nog de Hemel binnen te gaan. Toen God had beschikt dat Zijn Zoon op de wereld moest komen om de zielen te bevrijden uit deze onmogelijkheid om ooit het Paradijs te zien, en om hen door Zijn prediking Gods enige Waarheid te onderwijzen, koos Hij Maria uit om de Goddelijke Verlosser in Haar moederschoot te ontvangen. Zij stemde hierin toe - "Mij geschiede naar Uw woord" - en liet door deze toestemming Haar Schoot openen om de Goddelijke kiem in Zich op te nemen. Deze instorting van de kiem van Gods Zoon werd aan Maria toevertrouwd door de Heilige Geest. Om deze reden wordt Zij de Bruid van de Heilige Geest genoemd. Deze hoedanigheid heeft Maria een onvoorstelbare macht gegeven: Op Haar woord kan Zij de gaven en Genaden van de Heilige Geest laten storten in de zielen die Zij Zelf daartoe uitkiest. Daarom bezit Maria een absolute macht om van U een heilige te maken, in de mate waarin U daar volkomen aan meewerkt: U kunt Uw eigen ontvankelijkheid voor de heiligheid verminderen door herhaalde onvolkomenheden in de beleving van de deugd en in de overgave aan Maria.

3. Moeder van de Messias

God zou dus Zijn eigen Zoon in de wereld zenden om de vervallen mensheid te redden van de eeuwige dood (de eeuwige teloorgang door het onvermogen om de Hemel binnen te gaan). De Messias (de Gezondene en Gezalfde van God) moest op de wereld komen in een mensengedaante. Zo had God het beschikt, want de Verlossing van de mensenzielen moest alomvattend en volkomen zijn, en dat kon slechts het geval zijn door de Messias te laten verschijnen als een pasgeborene met alle zwakheden vandien, en in een lichaam dat ten prooi zou zijn aan alle normale menselijke behoeften. Alleen zo zou de Christus alle aspecten van het menselijk leven kunnen heiligen door er de verdiensten van Zijn eigen opgeofferd Lijden aan vast te knopen. Maria zou de Moeder worden. Daartoe had Zij het unieke voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis gekregen, had Zij Haar ja-woord gegeven (de verzekering jegens God dat Zij dit moederschap wel wilde, want Zij begreep dat het Haar onvergelijkbaar grote Smarten en ontberingen zou opleveren), en had Zij Haar ziel, Hart, geest en Lichaam vlekkeloos rein en volkomen vrij van zonden bewaard. Dus werd Zij de hoog uitverkoren Moeder van de Messias.

Deze hoedanigheid heeft Haar nog machtiger gemaakt: De Eeuwige Vader had Haar onmetelijke Genaden geschonken, de Heilige Geest had Haar het Goddelijk zaad ingestort, en de Zoon Zelf had Haar Schoot aanvaard als Zijn woning voor negen maanden, en Zich daarna verwaardigd om door Haar als kind te worden gevoed, opgevoed en geleid. Welke macht geniet de Vrouw Die zozeer door God wordt begenadigd dat Zij wordt onttrokken aan de erfzonde, en daarna de Zoon van God mag voeden met Haar moedermelk, Hem als Kind mag opvoeden en Hem bevelen mag geven, en vooral: door Hem volmaakt wordt gehoorzaamd zolang Hij niet aan Zijn openbare Missie voor Gods Rijk is begonnen. Hoe zou God kunnen goedkeuren dat U wantrouwig zou staan tegenover de totale gave van Uzelf aan Maria, terwijl Hij Zelf Haar Zijn Goddelijke Zoon heeft toevertrouwd?

4. Eeuwigdurend Maagd

Maria was volkomen vrij van zonden, en dus volmaakt zuiver. Zuiverheid is de eigenschap waardoor de ziel het vermogen bezit om Gods Licht volkomen te weerspiegelen of het volkomen aan andere zielen door te geven. Volmaakte zuiverheid betekent dat de ziel op andere zielen een afstraling heeft die deze andere zielen herinnert aan God Zelf. Alleen Maria bezat deze eigenschap in zodanig volkomen vorm dat Zij 'Spiegel van God' wordt genoemd. Zelfs het ontvangen van een Kind in Haar Schoot is gebeurd zonder dat Zij van de gelijkenis van God afweek: Zij werd Moeder zonder tussenkomst van een ander mens. Hierdoor heeft Maria nog een ander uniek voorrecht genoten: dat van de eeuwige Maagdelijkheid. Deze eigenschap was noodzakelijk opdat nooit enige twijfel zou kunnen rijzen over de herkomst van het Kind in Haar Schoot: Slechts indien Maria nooit lichamelijke gemeenschap had met een man, kon met zekerheid worden aangenomen dat Haar Kind van niet-menselijke oorsprong was. Zij is ook na de geboorte van de Messias Maagd gebleven. Zij heeft dit buitengewone voorrecht dus intact bewaard en heeft niet gewild dat Haar allerheiligste Lichaam door enige menselijke intimiteit zou worden geschonden. Deze verdienste heeft nog bijgedragen tot de ongeëvenaarde macht van de Allerheiligste Maagd. Hoe kan een mens volmaakter worden dan door een leven lang afstand te doen van het wereldse om volmaakt op het Goddelijke gericht te leven? Het is een Goddelijke Wet dat een wezen dat zo totaal op God is gericht, door Hem wordt bekleed met Zijn eigenschappen.

5. Moeder van Smarten

Door Haar instemming met Gods verzoek om de Moeder van de Mens geworden Messias te zijn, heeft Maria eveneens toegestemd om een leven van totale zelfopoffering te leiden. De Verlosser moest een leven van verlossend Lijden doorstaan. Het spreekt vanzelf dat Maria als Zijn Moeder hierin zou delen. Haar onmetelijk Lijden tijdens de Passie van Jezus was slechts een onderdeel van een leven van ongekende Smart. Wat bijvoorbeeld niet uit het Evangelie blijkt, zijn de talloze vermoeienissen en ontberingen van het rondtrekken doorheen het Heilig Land, die ook Maria bij herhaling heeft doorstaan, evenals Haar voortdurende Smarten en beklemmingen op grond van de vijandschap die Jezus vanuit vele hoeken moest ervaren, en Haar levensopdracht om in eigen Lichaam en Hart zonden van zielen uit te boeten en lijden te helpen dragen. De eigenschap van het meedragen van pijnen in eigen lichaam is duidelijk geworden tijdens de Passie van Jezus: Zij beleefde het Lijden van Jezus in Haar eigen Lichaam en Hart mee. De onvergelijkbare verdiensten die Maria heeft verzameld op grond van Haar talloze Smarten, hebben in hoge mate bijgedragen tot Haar macht: De ziel die een leven leidt in volmaakte overeenstemming met Gods verwachtingen, verwerft een grote invloed op Gods Hart. Maria heeft aan deze voorwaarde voldaan zoals geen enkele andere ziel die ooit op aarde heeft geleefd, door Haar volmaaktheid in de Liefde en in de aanvaarding van alle lijden, tot en met de aanvaarding van het gruwelijk Lijden en de Kruisdood van Haar Zoon.

6. Medeverlosseres

Deze eigenschap of functie van Maria hangt nauw samen met de vorige. Jezus is slechts om één reden in de wereld gezonden om er gedurende 33 jaar als mens te leven: om de mensenzielen te verlossen uit de ketenen die hen verhinderden om de Hemel binnen te gaan (een geketende ziel is een ziel die gevangen is door de zonde). Hij zou dit doen door Zijn Lijden en Kruisdood, en door de Eeuwige Waarheid te prediken, want ook de kennis van de Waarheid (Gods Wet) bevrijdt. Maria, als Moeder van de Verlosser, was hierdoor automatisch geroepen tot een sleutelrol binnen dat grote Verlossingsplan. Maria was de Wieg van het Kruis: Door Haar aanvaarding van het Goddelijk Moederschap heeft Zij uiteindelijk het Verlossingsoffer van Jezus mogelijk gemaakt. Zij is steeds in het Hart volmaakt één geweest met Jezus. Zij was de enige mensenziel die volkomen in overeenstemming leefde met Gods Plannen en daardoor in buitengewone mate deel had aan Gods eigenschappen en Genaden (dit is de betekenis van de aanroeping waarbij Maria in het Weesgegroet 'vol van Genade' wordt genoemd), en God had Haar ontelbare voorrechten geschonken, onder andere een buitenmate diepgaande kennis van de Goddelijke Mysteries, dus ook van het Verlossingsmysterie. Maria was daarom volmaakt geschikt om de mensheid samen met Jezus als vanuit één Hart te verlossen.

Het groot Offer van de Passie werd door Maria zeer intens meebeleefd: Zij voelde de Smarten en ook de lichamelijke pijnen van Jezus ook in Haar eigen Lichaam, door een mysterie van gedeeld Lijden (twee zielen die samen een offer volbrengen door een door God geleid overvloeien van lijden tussen hun beide lichamen en harten). Maria wordt daarom terecht de Medeverlosseres van de mensheid genoemd. Dit Mysterie is door God zo beschikt omdat de mensheid niet alleen door God (Jezus Christus) kon worden verlost: Alle bevrijding voor zielen is volgens Gods Wet slechts mogelijk indien ten minste een mensenziel bij het daartoe nodige offer wordt betrokken. Zelfs in de gevallen waarin een grote bekering tot stand komt door een mirakel (dus rechtstreeks Goddelijk ingrijpen), liggen normaal gesproken gebeden en offeranden van andere zielen aan de basis van deze tussenkomst. In het geval van het buitengewone Offer van de Verlossing van de hele mensheid was alleen Maria geschikt om eraan deel te hebben, omdat dit Offer moest worden gedeeld door de Godheid van Christus en de volmaaktste van de mensenzielen: Maria.

Het is van het grootste belang dat Maria officieel zou worden erkend en door alle zielen zou worden aanvaard als de Medeverlosseres, opdat Zij Haar onbeschrijflijke macht als Koningin van de Laatste Tijden ten volle zou kunnen uitoefenen voor de voltooiing van de volledige bevrijding van de mensheid. Bedenk dat Maria niet alleen de Wieg van het Kruis (en dus van de Verlossing) was, doch precies daardoor ook de Wieg van de Verlossing in Uw eigen ziel, die zich ook in de eerste plaats voltrekt door de verdiensten van Uw eigen dagelijkse kruisen. Prijs en dank Maria, want Zij heeft Haar leven opgeofferd voor U, net zoals Jezus dat heeft gedaan.

7. Moeder van alle mensen

Maria is op Golgotha, bij het Kruis van Jezus, door Hem tot Moeder van alle mensen gemaakt: "Vrouw, ziedaar Uw zoon; zoon, ziedaar Uw Moeder". Dat is één van de grootste geschenken van God aan de mensheid geweest. Alle mensen van alle tijden zijn daar door de stervende Godmens onder de zorg van Maria gesteld, Die voor eeuwig Moeder van alle mensen zou worden. Een moeder is binnen een gezin de eerste opvoedster, diegene die de zorg voor de dagelijkse noden van de kinderen draagt, diegene die de kinderen dingen leert die zij nodig hebben om in het leven te stappen. Dit alles, en veel méér, doet Maria voor U indien U Haar de kans geeft om werkelijk Uw Moeder te zijn.

Als Moeder heeft Zij ook een bevoorrechte macht over U, want een moeder bepaalt vele factoren van de levensloop en van de bagage op de levensweg van haar kinderen. Uw instelling tegenover Maria als totaal aan Haar toegewijde en in Haar hoedanigheid van Moeder, moet deze zijn van een hulpeloos kind, dat voor voeding, kleding, reiniging, en het leren van de voornaamste woorden totaal van moeder afhankelijk is. Maria doet dit alles voor Uw ziel: Zij kan U voeden met Haar begeleiding, U kleden met Haar eigen deugden, U wassen wanneer U hebt gedwaald en Uw ziel hebt bevuild, en U onderrichten in Gods Waarheid opdat Uw woorden ook woorden van Eeuwig Leven voor Uzelf en Uw medemens zouden zijn. Maria wil U vanaf Uw allereerste akte van toewijding aan Haar voeden met Haar moedermelk: Zij geeft U van Zichzelf te drinken, Zij drukt U figuurlijk aan Haar borst opdat U zou leren luisteren naar Haar hartenklop en het tot Uw grootste vreugde zou laten worden, te kunnen vaststellen dat Haar Moederhart verheugd is wanneer U Haar volgt, en beklemd wanneer U tegen Haar onderrichtingen ingaat. Wanneer U drinkt van Haar moedermelk, neemt U Haar heiligheid in U op.

8. Koningin van Hemel en aarde

Toen Maria na een leven van onvergelijkbare verdiensten door God tot Zich werd geroepen, werd Zij met Ziel en Lichaam ten Hemel opgenomen. Hiermee leverde God het bewijs van Maria’s bovenmenselijke zuiverheid en ongeëvenaarde heiligheid: Het menselijk lichaam is de verbinding van de ziel met de aarde, de wereld, dus het terrein van alle onreinheid. Door Haar Tenhemelopneming met Ziel en Lichaam heeft God Zelf Maria een uitzonderlijke verheerlijking geschonken. Bij Haar aankomst in de Hemel wierpen alle engelen en heiligen zich aan Haar voeten neer, want God had Haar Kroning tot Koningin van Hemel en aarde voorzien. Maria’s schoonheid was verblindend en uniek, omdat zowel Haar Ziel als Haar Lichaam zo volmaakt zuiver waren dat Zij het Licht van God onverminderd door Zich heen verder straalde, zodat van Haar een gloed uitging die deze van de zon in oneindige mate overtrof. God kroonde Haar tot Koningin over alles, Hij legde alles onder Haar voeten en gaf Haar een eeuwigdurende macht over alles.

In feite was Maria hiertoe voorbestemd voor alle tijden: Nog vóór de mens geschapen werd, had God de kiem van Maria in gedachten, en stelde Hij deze aan de engelen voor met de woorden dat deze Vrouw hun Meesteres voor alle tijden zou zijn, want dat Zij als mens deel zou hebben aan de uitvoering van een groot Mysterie. Lucifer (die later de satan werd genoemd), die toen het hoofd der engelen was, riep daarop uit dat hij nooit zou dulden dat een vrouw in mensengedaante zijn Meesteres zou worden, want dat hij (Lucifer) de grootste was. Nooit zou hij het meesterschap van deze vrouw over hem toelaten. Hij kreeg vele volgelingen onder de engelen. Omdat deze schare van engelen deze grote verordening van God niet had aanvaard, werden zij door de andere engelen onder de leiding van aartsengel Michaël (toen nog de tweede in rang na Lucifer) uit de Hemel verstoten. Voortaan zouden zij 'de gevallen engelen' (duivels) worden genoemd. Maria is voor eeuwig de Meesteres van de engelen geworden, en maakt gebruik van de diensten van deze ontelbare geesten om Haar Werken met de mensenzielen te volbrengen. De onvoorwaardelijke dienst van de engelen in blinde gehoorzaamheid aan Maria, draagt bij tot de concrete uitoefening van Haar onvergelijkbare macht.

9. Poort van de Hemel

Maria is door God van meet af aan voorbestemd om de open deur naar het Paradijs te zijn. Hij heeft Zijn Zoon ter wereld laten komen door Maria, en Hij heeft de totale toewijding aan Maria voorzien als de gouden weg voor de zielen om naar Hem terug te keren. Er is geen veiliger weg naar de Eeuwige Gelukzaligheid dan deze van de totale toewijding aan Maria. U volledig, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Maria toewijden, is het volgen van een weg die U als het ware bij de Hemelpoort brengt. Deze Poort is Maria. De strikte beleving van totale toewijding aan Maria betekent, Uw leven leiden met Haar, en Uw levensweg aan Haar hand afleggen. De voltooiing van Uw weg is als het gaan doorheen de Poort, wat in wezen betekent dat U op dat ogenblik als het ware de volheid van Maria mag ervaren. U treedt dan voorgoed Haar Hart binnen. Op dat ogenblik ziet U reeds de eerste landschappen van het Rijk der Hemelen. Maria ontsluit voor U stap voor stap de vreugden en zaligheden die U dieper laten doordringen in het ware Leven. Hoe inniger U met Haar leeft, des te meer zullen de geuren van het Paradijs tot U doordringen.

Bedenk welke macht Maria ook in deze hoedanigheid in Haar handen draagt: Aan Haar is als het ware de sleutel gegeven tot de poort naar Uw Eeuwige Gelukzaligheid. Hoe vuriger U de onderrichtingen volgt die Zij in Uw hart legt, des te meer ontsteekt U in Haar Hart het Vuur van het verlangen om de sleutel voor U in het slot te steken. Zij kan U reeds tijdens Uw leven op aarde een voorproef van deze Genade geven, door op bepaalde ogenblikken even de Hemelpoort voor U op een kiertje te zetten en U gevoelens te schenken van diepe Vrede en rust. Elk ogenblik waarop U plots (soms slechts heel kort) wordt aangegrepen door een ware Vrede in het hart en een stil Geluk over Uw levensweg in dienst van Maria, is de vrucht van een blik in het Paradijs die aan het diepste van Uw ziel is vergund. Alles op de aarde is aan het Hemelse onderworpen. Daarom kan het U niet verbazen dat wie macht heeft over de opening van de Hemelpoort, des te méér macht bezit over alles wat werelds is, indien Haar mogelijk wordt gemaakt om deze macht werkelijk uit te oefenen.

10. Middelares van alle Genaden

Eén van de vele fundamenten van de macht waarmee Maria door God is bekleed, schuilt in Haar eigenschap van Middelares van alle Genaden. Genaden zijn gaven die God schenkt om het leven van de mens op aarde mogelijk of vruchtbaarder te maken. Maria heeft van God de sleutel gekregen tot de schatkamer van Zijn Genaden. Dit betekent dat Zij de totale beschikkingsmacht bezit over het gebruik van deze schatten: Zij beslist welke ziel welke genaden krijgt, in welke vorm, wanneer, hoe, hoeveel en voor hoe lang. Dit geeft Haar een ongeëvenaarde macht over Uw leven. Macht is het vermogen om het gedrag van anderen te beïnvloeden zodat deze bepaalde dingen anders moeten doen dan zij zelf zouden willen en zij hun gedrag moeten aanpassen bij de wil van diegene die macht uitoefent. Macht is ook het vermogen waardoor het lot van anderen, alsook de beslissingen die zij nemen, op één of andere wijze worden beïnvloed door de wil van diegene die macht uitoefent. Vooral deze laatste punten zijn van toepassing op Maria. Door Haar beschikkingsmacht over Gods Genaden kan Maria in hoge mate Uw gedrag en de loop van Uw leven bepalen. Dat geldt vooral voor de ziel die zich totaal aan Haar toewijdt. Totale toewijding aan Maria, is Haar erkennen als de enige Meesteres van Uw leven en Uw wezen. In dat geval kan Zij Haar macht over U ten volle uitoefenen.

11. Voorspreekster bij God

God heeft Maria zo volmaakt gemaakt, en Zij heeft aan dit unieke voorrecht zo strikt beantwoord door een leven van ongeëvenaarde verdiensten, dat elk woord dat uit Haar mond komt, een onvergelijkbare macht op Gods Hart bezit. Voorspraak is de handeling waardoor een ziel (ook Uzelf kunt dit doen) bij God pleit ten gunste van een andere ziel, zodat de zonden, fouten of nalatigheden van die andere ziel geheel of ten dele worden vergoed. God kan Zich door voorspraak laten aansporen tot herziening van Zijn oordeel over een ziel, niet omdat Zijn oordeel ongerechtvaardigd zou zijn geweest (want Zijn oordelen zijn onfeilbaar en dus boven alle mogelijke kritiek verheven), maar omdat Hij kan worden vertederd wanneer een ziel het opneemt voor een andere ziel: Dit is een uiting van naastenliefde, en Liefde in al haar vormen is de enige kracht die God beweegt tot al Zijn handelingen, woorden en beslissingen.

Zonden kunnen worden vergoed door de macht van de Liefde. Liefde kan worden betuigd op vele wijzen (plaatsvervangend lijden, opofferen van eigen lijden, toewijding, gebed, verstervingen, boetedoening, offers, ook voorspraak). Geen enkele mensenziel heeft ooit een groter vermogen bezeten dan Maria om onvoorwaardelijk en vurig lief te hebben. Precies daarom is Zij in staat om Gods oordelen te milderen, en hebben ontelbare zielen die op grond van hun zware zondelast een eeuwige verdoeming door Gods Gerechtigheid zouden verdienen, aan Haar te danken dat hun gerechtvaardigde straf wordt omgezet in een verzoeningsperiode in het vagevuur. Zo bezit Maria een onvoorstelbare macht om het eeuwig lot van zielen te beïnvloeden. Om deze reden alleen reeds staat de mensheid bij Haar diep in de schuld. Niettemin wordt Maria hiervoor weinig dank gebracht.

12. Schrik der duivelen

Maria is reeds een schrikbeeld voor de duivel en zijn gevolg vanaf het ogenblik waarop Zij door God aan alle engelen is voorgesteld als hun Meesteres voor alle tijden (zie puntje 8 hierboven). Toen aan de verzamelde engelen dit Goddelijk Decreet over het meesterschap van Maria werd geopenbaard, werden de engelen die hiermee instemden, vervuld van vreugde, en werden de engelen die hiermee niet instemden, vervuld van haat jegens Maria maar ook van angst voor Haar, omdat zij moesten erkennen dat Zij een onoverwinnelijke macht over hen zou krijgen. Tijdens Haar leven op aarde heeft Maria hen (de gevallen engelen, dus duivelen) tot het uiterste toe vernederd door een leven in ongeëvenaarde heiligheid. Sedert Haar verheerlijking in de Hemel doet Zij dit nog méér. Indien de zielen mochten beseffen hoezeer de duivelen sidderen van angst bij het horen van de allerheiligste naam 'Maria', zouden zij een volmaakt vertrouwen hebben in Haar, en zouden zij zichzelf met veel minder remming in totale toewijding aan Haar geven.

Wat de mens om zich heen ziet, zijn in de eerste plaats alle uitingen van de macht van de satan en zijn gevolg. Wat hij doorgaans nauwelijks merkt (omdat de meeste zielen hiervoor geen openheid bezitten), zijn de talloze uitingen van de oneindig grotere macht van Maria, Die de ware Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid is voor hen die Haar de gelegenheid bieden om daadwerkelijk in hun leven in te grijpen en alle regelingen te treffen die hen een leven van Heil en zegen kunnen waarborgen. De macht van de duivel is beperkt tot de limiet die Uzelf hem stelt door Uw vastberadenheid om Uw ziel te laten groeien in heiligheid en door Uw vurige smekingen tot Maria om kracht en bescherming tegen de invloeden der wereld. De macht van Maria daarentegen, heeft geen enkele limiet, Zij bezit de macht van God Zelf, en Zij kan deze totaal uitoefenen in de mate waarin U Haar over Uzelf en Uw hele leven laat heersen en regeren. Geef Maria de kans om daadwerkelijk Uw Meesteres te zijn, en Zij zal de satan in Uw eigen ziel en leven onder Haar voeten leggen. In U zelf kan hij voor altijd worden vernederd, door Haar Die daartoe alle macht heeft.

13. Tabernakel van de Heilige Drievuldigheid

Een tabernakel is een sacrale verblijfplaats waarin de Godheid huist. Maria is een levend Tabernakel geworden: Zij droeg van meet af aan het rijkst gevarieerde zaad van de Eeuwige Vader in Zich, werd totaal vervuld van de Heilige Geest, en droeg negen maanden lang Gods Zoon in Haar Lichaam. Verder draagt Zij voor de eeuwigheid het Hart en de Godheid van Jezus in Haar eigen Hart, en is Zij voor de eeuwigheid volmaakt verbonden met de Heilige Geest. Maria wordt de Zetel van Wijsheid genoemd omdat Zij de Heilige Geest altijd en overal met Zich meedraagt. Zo is Maria met ziel en Lichaam Tabernakel van de Drie-Ene God, wat concreet betekent dat Zij volmaakt en tot in alle diepten van Haar Wezen geheiligd is. Mede hierom wordt gezegd dat Maria 'vergoddelijkt' is, want Haar hele Wezen is doordrongen van de Godheid. Op grond van dit voorrecht is in Maria het Goddelijke en het menselijke in wezen niet meer te scheiden: Wanneer U melk toevoegt aan water, hoe kunt U dan deze beide nog van elkaar scheiden?

14. Brug tussen Hemel en aarde

Maria is voorbestemd om brug tussen Hemel en aarde, verbinding tussen God en de zielen, te zijn. Een brug is een bouwwerk dat bedoeld is om een verbinding te slaan, bijvoorbeeld tussen twee oevers van een rivier. De rivier vormt als het ware een kloof die de vlotte overgang van de ene landstrook naar de andere onmogelijk maakt (tenzij op een afwijkende wijze, dus niet te voet of met een wagen of trein, maar zwemmend of in een boot doorheen het water zelf). De brug is dus een verbinding die U moeilijk kunt omzeilen, tenzij U bereid bent tot een extra inspanning. Zo duidt God aan dat Maria moeilijk te omzeilen is wanneer een ziel naar de Hemel wil gaan of zich met de Hemel in verbinding wil stellen. Dit betekent dat Maria U heel behulpzaam kan zijn om Uw gebeden in zuivere toestand bij God te brengen, om U de overgang naar de Eeuwige Gelukzaligheid te vergemakkelijken, en ook om Gods inspiraties op Uw hart over te dragen. Maria is als geen ander geschikt om U veilig naar God te geleiden. Haar macht blijkt hier dus uit Haar boven alles verheven en bevoorrechte positie: Zij is zo goed als onmisbaar voor elke ziel die met God in communicatie wil treden of haar overgang naar de Eeuwige Gelukzaligheid veiliger wil stellen, evenals voor elke ziel die haar op aarde verworven verdiensten tot nut wil maken voor de verdeling van Gods Genaden over de zielen.

Dit betekent niet dat U niet kunt bidden zonder Maria te aanroepen, maar wel dat de doeltreffendheid van al Uw communicatie met God in hoge mate verhoogt wanneer U Maria inschakelt (doorheen Haar Hart naar God toegaat, zoals over een brug die U bespaart dat U doorheen het water zou moeten waden of zwemmen). Doordat God Maria aan de zielen voorhoudt als een Spiegel van Zijn macht en als het voorbeeld van absoluut verheerlijkte mensheid, treedt Haar hoedanigheid van Brug tussen Hemel en aarde nog duidelijker naar voor: Het is alsof Zij Zich met uitgestrekte armen vanuit de Hemel naar de aarde buigt om U te helpen bij het overbruggen van die kloof tussen beide die U op eigen krachten niet kunt overbruggen.

15. Moeder van Altijddurende Bijstand

Maria’s ongeëvenaarde macht maakt Haar tot de aangewezen Helpster in al Uw noden. Zij staat al Haar kinderen (dus alle mensenzielen) heel hun leven lang bij, doch Haar bijstand wordt pas vruchtbaar in de mate waarin deze werkelijk wordt verlangd en aanvaard. Bijstand wordt niet opgedrongen, hij wordt pas gegeven indien U daar om vraagt. Daarom geniet vooral de totaal toegewijde van Maria het volle effect van Haar altijddurende bijstand: Voor hen die Haar volkomen toegewijd zijn en hun toewijding in alle aspecten van het dagelijks leven werkelijk beleven, is Maria zonder onderbreking de grote Hulp op hun levensweg. Van echte toewijding is pas sprake wanneer U Maria bij elk detail van Uw leven betrekt. Maria’s macht als Moeder van Altijddurende Bijstand berust op Haar vermogen om alle mensen die Haar hulp inroepen, tegelijkertijd bij te staan, en dit te doen op een onovertrefbare wijze. Zij is ook de enige die volkomen en onbeperkt toegang heeft tot de verborgen diepten van alle zielen. Precies om deze reden is Zij de enige Die U in alle aspecten van Uw leven (ook Uw innerlijk leven) kan leiden en helpen. Er is geen enkel terrein van Uw leven waarop Maria niet de volmaakte hulp zou kunnen bieden, want alle macht en wijsheid zijn Haar in handen gegeven. Zij kan alles, Zij weet alles, en Zij is tot alles bereid, indien en zolang het in overeenstemming is met Gods Plan.

16. Koningin van de Vrede

Maria is door God gemaakt tot Koningin over alles. Zij is ook de Koningin van de Vrede. Zij is dit in diverse opzichten. Maria is levende Liefde. Waar Zij Haar Werken ontplooit, kunnen geen oorlog, onenigheid of ruzie meer bloeien. Zij is echter in de eerste plaats de Heerseres over de harten die deze heerschappij aanvaarden. Een hart dat door Haar wordt betreden, wordt omgevormd tot een burcht van innerlijke Vrede. De ware Vrede van hart is de fundering van een hart dat door Maria wordt gekneed tot een bouwwerk van heiligheid. Zij die de macht bezit om de Ware Vrede, de Vrede van Christus, in de harten te leggen, bezit hierdoor de macht om deze harten steeds ongevoeliger te maken voor allerlei bekoringen. Dit vermogen vormt hierdoor één van de vele wapens waarmee Maria de satan aan Haar voeten op de knieën kan dwingen. Door mensenharten te bevruchten met de ware innerlijke Vrede, overwint Zij de duivel in deze harten. Zo legt Zij de kiemen voor het Rijk van Gods Vrede en Liefde op aarde. Naarmate de ware Vrede van hart zich van méér zielen meester kan maken, kan alle onenigheid, ruzie en oorlog uit de wereld worden verdreven. Hierdoor wordt de satan veel wind uit de zeilen genomen, want hij is diegene die de mensheid te gronde tracht te richten door het zaad van onvrede, ontevredenheid, wrevel en ongenoegen in de harten te zaaien.

17. Draagster van de Macht van God

Maria is door God bekleed met Zijn macht. Zij is door de Allerhoogste bestemd om in alles Zijn Vertegenwoordigster, Zijn Gevolmachtigde, te zijn naar de mensenzielen toe. De Goddelijke Mysteries zijn Haar geopenbaard, Zij draagt er alle kennis van. Zij heeft alle macht ontvangen om alle Goddelijke beschikkingen uit te voeren. De Drie-Ene God oefent Zijn scheppende macht uit door de Eeuwige Vader, de verlossende macht door de Zoon Jezus Christus, en de heiligende macht door de Heilige Geest. Maria heeft mij geopenbaard dat God Haar als enige schepsel heeft bekleed met Zijn macht. Als Medeverlosseres heeft Zij deel gekregen aan de verlossende macht, als Bruid van de Heilige Geest heeft Zij deel aan de heiligende macht. De scheppende macht berust bij de Eeuwige Vader, doch in het bijzonder voor de Laatste Tijden (de tijden waarin de definitieve overwinning van 'de Vrouw' op de slang (de satan) is voorzien), heeft God Maria bekleed met de herscheppende macht: Zij bezit de soevereine macht om leven te herscheppen, met andere woorden: te veranderen of te genezen.

Zij heeft het eeuwigdurend recht ontvangen om deze macht uit te oefenen op soevereine wijze, dit wil zeggen eigenmachtig, volgens Haar eigen Wil. Dit voorrecht geniet Maria op kracht van Haar Onbevlekte Ontvangenis en van Haar eeuwige zondeloosheid. Deze beide eigenschappen hebben het Wezen van Maria doen beantwoorden aan het ideaalbeeld van het 'zijn en leven naar Gods beeld en gelijkenis': Maria is een schepsel, en dus niet Goddelijk van nature. God heeft Haar echter 'vergoddelijkt' in de orde van de Genade. Dit betekent dat Hij Haar het unieke voorrecht heeft geschonken om Zijn Wezen zodanig dicht te benaderen dat, ofschoon Zij geen aandeel had in Zijn Goddelijk Wezen, Zij niettemin is bekleed met de trekken van Zijn Wezen, alsook met de macht die met deze trekken is verbonden.

18. Meesteres over bekoring en zonde

Maria is de enige mensenziel die op geen enkel ogenblik heeft gebogen voor de macht van de satan. Hij heeft Haar voor geen enkele bekoring kunnen doen zwichten. Ik herinner hier aan de punten 8 en 12 in dit hoofdstuk, en wijs er hier op dat Maria op elk ogenblik de satan in Haar macht heeft gehad. Bij de schepping van Haar levenskiem in Gods Hart is Zij aan de engelen voorgesteld als hun Meesteres. De engelen die zich aan deze heerschappij hebben willen onttrekken, zijn gedurende Maria’s hele leven op aarde door Haar vernederd geweest in hun vruchteloze pogingen om Haar ten val te brengen. Nu beleven wij de tijd waarin de definitieve overwinning van de Vrouw op de duivelse slang in de maak is.

Dat deze wereld helemaal in de greep van de satan lijkt, heeft twee redenen: Ten eerste geven de mensenzielen massaal en ongebreideld toe aan de talloze verleidingen van de moderne samenleving, zodat Maria niet kan ingrijpen omdat Gods Wet verordent dat de vrije wil van de mens moet worden gerespecteerd. Ten tweede richt de slang ook veel schade aan doordat zij nu reeds onder Maria’s voet ligt te kronkelen: De duivel ervaart steeds méér Haar onbegrensde macht en tracht vruchteloos, zich daaraan te onttrekken. Hij kronkelt des te méér naarmate méér zielen zich totaal aan Maria toewijden en deze toewijding strikt beleven. Een slang die spartelt, slaat met haar staart, en kan zo nog veel schade aanrichten.

Vanwege Maria’s totale macht over alle zonde en bekoring kan Zij het 'Geneesmiddel tegen alle bekoring' worden genoemd. Wie het gevoel krijgt dat een zwakheid bezig is, hem/haar te doen luisteren naar een bekoring, kan door smekingen tot Maria worden bevrijd. Zij laat dan Haar macht over de satan gelden en kan de bekoorde ziel zodanig 'inpalmen' dat deze plots niet meer de behoefte voelt om aan de door de bekoring gewekte behoefte toe te geven. Deze verborgen invloed van Maria op mensenharten mag tot één van de grootste uitingen van Haar macht worden gerekend, want de bevrijding van een ziel uit een bekoring, en daardoor haar vrijwaring van zonde, is een zichzelf steeds weer herhalend wonder. Zo moet U het verstaan wanneer Maria de 'Toevlucht der zondaars' wordt genoemd: Wie zich door bekoringen bevuild voelt, of door begane zonden bezwaard, kan Heil en zegen verwachten wanneer hij aan Haar voeten neerknielt en zijn hart voor Haar opent. Vaak wekt Zij in deze ziel ook de passende inspiratie en de nodige moed voor een grondige Biecht.

19. Meesteres van alle deugden

Deugden zijn alle eigenschappen die de ziel samen moet ontwikkelen om een steeds hogere graad van volmaaktheid (heiligheid) te bereiken. Al deze eigenschappen, die in feite stuk voor stuk zaadjes zijn die God in Uw ziel heeft gelegd, maar die slechts rijpen en ontkiemen in de mate waarin Uw eigen inspanningen de ingestorte Genaden ten volle benutten, waren in Maria in absolute volmaaktheid aanwezig. Zij is Meesteres van alle deugden omdat Zij al deze elementen van de volmaaktheid of heiligheid van de ziel reeds als Kind totaal beheerste. Indien Zij niet de absolute volmaaktheid had bezeten, had God Haar niet tot Meesteres van de engelen kunnen aanstellen, noch Haar kunnen kronen tot Koningin van Hemel en aarde. De hoedanigheid van Meesteres van alle deugden maakt Maria tot de meest geschikte onder de verheerlijkte zielen om U te leiden op Uw eigen weg naar de heiligheid, want daartoe bent U als christen geroepen. Wie Maria tot in alle bijzonderheden zoekt na te volgen en Haar stipt gehoorzaamt in Haar begeleidingswerk op zijn levensweg, vindt in Haar de volmaakte Lerares en de volmaakte Meesteres. Zij bezit alles wat nodig is om Uw hele leven en Uw hele wezen te beheersen. Het gezegde dat U onder Maria’s mantel moet blijven, betekent in feite niet anders dan dat U moet bidden dat Zij U met Haar deugden zou bekleden. Onder Maria’s mantel hangt als het ware de volheid van Haar geur van heiligheid, die U des te sterker kan doordringen naarmate U dichter bij Haar komt. Zodra U aan Maria Uw verlangen laat blijken dat Zij Haar Rijk in U zou vestigen, kan Zij in U beginnen met het voltrekken van de wonderen waartoe Zij alle macht heeft ontvangen. Vertrouw op Haar, Zij is de volmaakte Spiegel van God.

20. Meesteres van alle zielen

In november 2005 is Maria begonnen, Zich op een nieuwe wijze aan Myriam te openbaren: Plots noemde Zij Zichzelf 'de machtige Meesteres van alle zielen'. Maria Zelf beklemtoont dat Zij deze hoedanigheid nu openbaart als Haar eigenschap bij uitstek voor de Laatste Tijden. Ik laat Haar deze hoedanigheid Zelf toelichten aan de hand van uittreksels uit Haar openbaringen aan mij:

"Het is Gods Wil dat Ik in dit uur aan de mensheid bekend word als de Meesteres van alle zielen (...) Als Meesteres van alle zielen zal de oneindige macht geopenbaard worden die God Mij over de zielen heeft gegeven en waardoor Ik het Spiegelbeeld van God zal zijn in de harten. Ik regeer de harten die Mij volkomen toegewijd zijn. (...) Als Meesteres van alle zielen wil Ik de harten klaarmaken voor het Rijk dat Mijn Zoon op aarde heeft gepredikt en waarvan Hij de standaard in de aarde heeft geplant in Zijn Kruis. Zo wil Ik het werkelijk Goddelijk Leven in de zielen brengen. Mijn macht zal herscheppen wat in puin ligt, want Ik ben de Brug tussen Hemel en aarde (...)".

Een week later openbaarde Maria verder:

"Het wonder der wonderen, Gods Rijk op aarde, zal er komen wanneer mensenzielen Mijn Liefde in zich tot volmaaktheid weten te brengen en de tussenkomst van Gods Wil afsmeken. Gods ja-woord zal weerklinken zodra Ik als Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen de volheid van Mijn macht afroep over deze vereniging tussen de Liefde en Gods Wil. Ik ben de Vrouw, in Mij ligt de vrucht van het Rijk, en daarom de macht van de overwinning van het Licht".

Nog enkele dagen later:

"Jou draag Ik op, de harten voor te bereiden op het ontvangen en belijden van deze Waarheid: Maria is de soevereine Meesteres van alle zielen".

Nog later sprak Maria:

"In de aanschouwing van Mijn verpletterende macht als Meesteres van alle zielen, zullen ook de ruïnen van vervallen tempels zich oprichten in het verlangen naar Mijn inwoning" (onder 'tempels' verstaat Maria de zielen; de 'ruïnes van vervallen tempels' zijn zielen die door zonde, onverschilligheid, lauwheid enz. ver van het christelijk leven zijn afgedwaald en hierdoor niet meer de echte kracht van het Leven in zich dragen).

Nog later openbaarde Maria:

"Onder de schepselen is niemand ooit een grotere aanstoot geweest voor de wereld en de satan dan Ik. De satan heeft Mij van in den beginne gehaat vanwege Mijn macht over hem. Ik, een vrouw met mensenbloed, werd hem door God voorgesteld als zijn Meesteres. De Allerhoogste eiste van meet af aan totale onderwerping van ieder wezen aan Mij. Hij verwacht dit nog méér in deze tijden, nu Zijn Heilsplan zich in alle bijzonderheden uitwerkt. Ik ben de Uitvoerster van dat Plan. Daarom verwacht God nu méér dan ooit dat de strijdende Kerk Mij erkent en belijdt als de Meesteres van alle zielen. Mij zo te noemen, is een kaakslag aan de satan. Totale onderwerping van een ziel aan Maria maakt hem waanzinnig van machteloosheid. Zeg aan de zielen dat, telkens zij Mij met Liefde en de diepste verering aanroepen als 'machtige Meesteres van alle zielen', Ik de duivel gebied om aan Mijn voeten neer te knielen".

Nog later sprak Maria:

"De Allerhoogste verlangt in deze Laatste Tijden de openbaring van de onbegrensde en soevereine macht van Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als Meesteres van alle zielen. Hij wil de macht openbaren die Ik uitoefen over de mensenzielen en over de satan en zijn gevolg".

Verder openbaarde Zij:

"Gods Genade van bevrijding van de mensheid wacht op de erkenning van Mij als Meesteres van alle zielen".

Later:

"Doordat de Allerhoogste de erkenning verlangt van de Draagster van Zijn Goddelijke macht in Haar hoedanigheid van Meesteres van alle zielen, en doordat Hij de onderwerping van mensenzielen aan Mij verlangt, geef Ik in deze hoedanigheid en door de uitoefening van de onvergelijkbare macht die Mij is gegeven, aan de mensheid de kans om vele schulden jegens de Goddelijke Gerechtigheid af te betalen. Hierdoor zal de Bron van de Goddelijke Liefde ontsloten worden om in nooit geziene stromen over de mensheid neer te komen. Zo zal de mensheid deze Bron leren kennen als de ware Bron van alle Leven, en zij zal moeten begrijpen dat Ik dit als Meesteres van alle zielen voor haar heb bekomen".

Maria openbaarde tevens:

"Zeg de zielen dat zij Mij erkennen en prijzen als de machtige Meesteres van alle zielen, en erkennen dat Mijn macht hen van de satan bevrijdt. De Allerhoogste verlangt dat Ik op soevereine wijze Mijn onoverwinnelijke macht over de satan zou tonen. Ik wil dat de zielen eerst en vooral Mijn macht over hen erkennen, alvorens te verkrijgen dat Ik haar ten volle over de satan uitoefen. De satan ligt voor alle eeuwen onder Mijn voeten, Mijn overwinning op hem staat reeds vast vanaf het ogenblik waarop God Mij aan hem heeft voorgesteld als zijn Koningin en Meesteres terwijl hij nog een engel was, maar Ik wil ook de mensenzielen aan Mijn voeten zien, zoals de Allerhoogste het verlangt, door totale en doorleefde toewijding aan Mij. Geef Mij zielen als bodem waarop Ik Mijn Rijk als Meesteres van alle zielen kan grondvesten, opdat Ik als Koningin van de Eindtijd het Rijk Gods op aarde kan afkondigen. De totaal vernederde duivel onder Mijn machtige voet, en een leger van dienaren aan Mijn voeten, zullen de trofeeën van Mijn macht zijn. Dan zullen de zielen ervaren waarom Ik de Koningin van de Liefde word genoemd".

Nog later zei Maria:

"Ik ben de machtige Meesteres van alle zielen, doch slechts een nietig klein aantal zielen erkent Mij als Meesteres. Behalve God zijn alle wezens, alle dingen, alle zielen aan Mij onderworpen, in de Hemel, op aarde en onder de aarde. In de Hemel word Ik met schroomvolle eerbied begroet, gediend en geprezen. Behalve God ligt het hele, onoverzienbare Hemels Hof aan Mijn voeten. In de hel word Ik vervloekt en gehaat. Op aarde word Ik miskend, geminacht en verwaarloosd. Velen 'beminnen' Mij, doch zeldzaam zijn zij die aan Mijn voeten liggen" (Maria doelt hier duidelijk op de totaal aan Haar toegewijde zielen).

In januari 2006 sprak Maria:

"Ik ben de Meesteres van alle zielen. Mij is macht gegeven om alles te veranderen, te herscheppen. Daarom verlang Ik zozeer dat alles aan Mij toegewijd wordt. Wanneer iets onder Mijn voeten wordt gelegd, verandert het onherroepelijk. Wat in overeenstemming is met Gods Plan, wordt onder Mijn voeten geheiligd. Wat niet in overeenstemming is met Gods Plan, wordt onder Mijn voeten vernietigd. Zo heb Ik de macht om nieuw Leven te geven, en om datgene wat Leven bedreigt, aan banden te leggen. Indien de zielen de macht van toewijding aan Mij zouden begrijpen, zouden zij alles aan Mijn voeten leggen, ook zichzelf".

Aan de hand van deze uittreksels uit de openbaringen van de Meesteres van alle zielen moge U duidelijk zijn met welke onovertroffen macht Maria voor de laatste tijden is bekleed. Weet daarom dat Uw totale toewijding aan Haar U onder de heerschappij stelt van een Wezen dat alles in U kan veranderen.

SLOTBESCHOUWING

De volksmond zegt dat het geluk niet van deze wereld is. Dat geldt zonder meer voor de ziel die vast in het wereldse is geworteld. Niettemin kunt U reeds tijdens Uw leven op aarde een voorsmaak van het Ware Geluk ervaren. De sleutel tot de schatkist van het Geluk ligt in de totale toewijding aan Maria. Wie zich totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Maria toewijdt en die toewijding daadwerkelijk beleeft tot in alle bijzonderheden van zijn dagelijks leven, zal in de kern van zijn ziel voelen dat hij zijn ware levensdoel, zijn ware bestemming, zijn ware roeping, heeft gevonden. Deze vaststelling alleen reeds schept een steeds groeiende rust en Vrede in het hart. Ontelbaar zijn de zielen die eindeloos veel tijd besteden aan de zoektocht naar de zin van het leven. Voor hem die zichzelf volkomen aan Maria heeft weggegeven, is de zoektocht ten einde: Totale en onverdeelde toewijding aan Maria is de ware levenskunst. Zij schenkt U het Ware Geluk, omdat Uw ziel in deze levenshouding precies datgene vindt waarnaar zij altijd onbewust heeft verlangd, want God heeft reeds bij de schepping van de ziel in haar de behoefte gelegd om een leven te leiden dat haar klaar maakt om op elk ogenblik in Gods Hart te worden opgenomen.

De levenswijze die aan deze doelstelling het meest beantwoordt, is deze van de totale toewijding aan Maria. Maria is door de Allerhoogste voorbestemd om de Koningin van Hemel en aarde en de Meesteres van alle zielen te zijn. Op grond van Haar meesterschap, en omdat Zij de volmaakte Brug tussen God en de mensheid is, is er geen natuurlijker weg om naar God te gaan dan deze van de totale overgave van Uzelf en Uw hele aardse levensweg aan Maria. Zij is door God aangesteld als de Meesteres over de uitvoering van Gods Plan van Heil voor de mensenzielen. Dit Plan bestaat uit de Verlossing en heiliging van alle zielen en de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Om deze reden is Maria door God bekleed met Zijn eigen macht, zodat ook alles wat leeft, in Haar macht is. Daarom heeft Zij ook alle macht over Uw ziel en lichaam. Niettemin verwacht God van U dat U Uzelf uit vrije wil aan Maria weggeeft, want pas dan kan Zij de volheid van Haar macht aanwenden om U zodanig te bewerken en te veranderen dat U nuttig kunt worden als bouwsteen in de fundering van Gods Rijk.

Maria wordt vaak afgebeeld met de wereldbol onder Haar voeten. Dit is precies het grote symbool voor Haar absolute macht over alles wat op aarde leeft. Zij zal die macht gebruiken om de wereld te bevrijden van de satan, die sedert de erfzonde de mensheid beheerst. Zo zal Zij op aarde Haar Rijk vestigen, dat tevens het Rijk van God is.

U kunt de eerste vruchten van de heerschappij van Maria reeds tijdens Uw leven op aarde ervaren door U voor Haar neer te werpen en jegens Haar uitdrukkelijk de gelofte af te leggen dat U Haar totaal wil toebehoren met Uw hele wezen, Uw hele leven en al Uw doen en laten.

U wordt dan als het ware tot 'gebruiksvoorwerp' in Maria’s handen, doch Uw loon hiervoor in het Eeuwig Leven is niet te schatten. Als totale toegewijde van Maria werkt U rechtstreeks mee aan de verwezenlijking van Gods Werken. Alleen de mate waarin Uw leven nuttig is geweest voor God, bepaalt de verdienste die U verwerft en die U toegang geeft tot de Eeuwigdurende Gelukzaligheid in de Hemel.

Een leven van uiterste dienstbaarheid aan Maria, de Meesteres van alle zielen, is de bestemming die God Zelf voor alle zielen heeft voorzien, omdat dit de weg is naar de verwezenlijking van Zijn Heilsplan voor de zielen.

Het is Uw heilige plicht om de zielen klaar te maken om ook zelf dienaren van Maria te worden, en het is de heilige plicht van alle dienaren van Maria om elkaar tot het uiterste toe te ondersteunen in de vervulling van deze vaak zo moeilijke maar zo onvergelijkbaar mooie en heilzame opdracht.

De ware, totale toegewijden van Maria zijn ertoe geroepen om te dienen als fundament voor terugkeer naar de toestand van de jonge Kerk, onmiddellijk na de Hemelvaart van Jezus: een zeer hechte groep van zielen, bruisend van geestdrift, vurige Liefde, onwankelbaar Geloof en een vertederende saamhorigheid, solidariteit en onderling hulpbetoon. Deze kenmerken zullen het teken van Maria zijn, dat in de harten wordt gebrand.

Teneinde de grondvesting van het Rijk Gods op aarde te bespoedigen, is het nu de hoogste tijd dat de zielen zich als een ketting van Licht aan elkaar sluiten in totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan de Allerheiligste Maagd Maria. Het getal van de totaal toegewijden moet vergroten, en de praktische beleving van deze toewijding aan Maria moet waarlijk diep worden. Ziedaar de enige weg naar de bevrijding van de mensheid uit de verwoestende greep van de satan. Zij die zich beklagen over de slechtheid van de wereld, kunnen daartoe de eerste bijdrage leveren, door hun houding van ontmoediging voor zichzelf ten aanzien van hun medemens te laten varen, en zich totaal aan Maria weg te geven in vurig gebed, offerbereidheid en boetvaardigheid. Leg zielen en levenswegen aan Maria’s voeten neer, opdat Zij de gelegenheid krijgt om de volheid van de macht te ontplooien die Haar door God is gegeven. Maria verlangt vurige toewijdingen, tot bevestiging van Haar macht in de harten. Maria’s Werk in deze laatste tijden is de bekroning van het Verlossingswerk van Jezus Christus. Werp U in deemoed voor Maria neer, en geef Haar Uzelf als een totale offerande. Het zijn Maria’s voeten die de mensheid voorgoed zullen bevrijden, want zo is het door God voor alle tijden beschikt.

Totale toewijding aan Maria is om nog een andere reden de grote sleutel tot de schatkist van het Ware Geluk: Mariatoewijding is een ontdekkingsreis naar het diepste van Uw ziel. Geen enkele andere levenswijze leidt U in die mate naar de kennis van Uw ware wezen, Uw zwakheden, en daardoor de punten waaraan U moet werken om het maximum uit Uw mens-zijn te halen. Zo werkt Maria: Zij zuivert eerste de tempels waarin Zij wil leven en heersen. Deze zuivering is slechts mogelijk door bewustwording van tekortkomingen, zwakheden en vatbaarheid voor bekoringen. Daarom is een leven van totale toewijding aan Maria de ultieme weg naar een zijnstoestand die werkelijk diepe bevrediging schenkt, en een blijvende gelijkmoedigheid en Vrede van hart mogelijk maakt.

God wil de mensheid terugvoeren naar de staat van heiligheid die zij bezat in Adam en Eva vóór de erfzonde. Precies om deze reden is totale toewijding aan de Allerheiligste Maagd Maria de koninklijke weg naar God. Maria is de Onbevlekte Ontvangenis, Zij is de enige mensenziel sedert Adam en Eva Die ooit zonder de erfzonde is geboren, en Zij is de enige die Haar hele leven lang de volmaakte staat van heiligheid heeft bewaard. Door totale toewijding aan Haar geeft U te kennen dat U door Haar gevormd wil worden naar Haar model, voorbeeld en gelijkenis, wat in feite een terugkeer betekent naar de oorspronkelijke staat van heiligheid die God voor de mensenzielen had voorzien.

In dit opzicht moeten wij de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria die strikt wordt nageleefd in het leven van elke dag, beschouwen als het laatste redmiddel voor de zielen en voor de wereld als geheel. De totale, intens beleefde toewijding aan Maria is de laatste bron van het Ware Geluk.

Dat is ook het wezen van de boodschap die Maria dezer dagen in Haar hoedanigheid als 'de machtige Meesteres van alle zielen' aan de mensheid komt leren in Haar openbaringen aan Myriam van Nazareth. Het verheugende bestaat vooral hierin, dat de zielen door hun Meesteres worden gemotiveerd om zelf mee te werken aan hun bevrijding.

Leven in totale toewijding aan Maria, indien deze toewijding strikt en vurig wordt beleefd, is tevens leven in volmaakte overeenstemming met Gods Wil en Gods Plannen, want Maria is de enige Ziel Die ooit volmaakt in Gods welbehagen heeft geleefd. Maria stelt Zich tot doel, Haar ware toegewijden te heiligen. Het is Uw heilige plicht, Haar daartoe de kans te geven, door een leven in nauwgezette betrachting van alle deugden en in totale zelfverloochening voor de verwezenlijking van Gods grote Plan: de grondvesting van Zijn Rijk op aarde.

Alles wat met Geloof en Ware Liefde aan Maria wordt toegewijd, wordt onttrokken aan de invloedssfeer van de satan. Om deze reden is niets beter geschikt om Licht over de wereld te brengen dan de totale toewijding aan Maria van alle zielen, elke levensweg, elke gebeurtenis, situatie en beproeving. Het krachtigst is de toewijding die door de betrokken ziel zelf met Vuur wordt beleefd. De eerste akte van toewijding kan met evenveel vrucht door een andere ziel worden uitgesproken in tegenwoordigheid van de betrokken ziel, maar de verantwoordelijkheid voor de beleving en dus ook voor de vrucht van de toewijding, berust bij de toegewijde zelf. Uzelf aan Maria toewijden, betekent de sleutels van Uw wagen aan Haar geven, zodat Zij er Meesteres over wordt en Zelf aan het stuur gaat zitten om Uw levensreis te helpen bepalen. U geeft Haar dan alle macht over Uw levensreis. Een ziel toewijden die niet bij de toewijding tegenwoordig is, betekent Maria inschakelen als verkeersregelaar of politieagente: Zij rijdt niet Zelf, Zij helpt slechts bepaalde wegen voor deze ziel vrij te maken. Vergeet nooit dat totale toewijding aan Maria een heilig verbond tussen de toegewijde en Maria is. Sluit dit verbond niet lichtvaardig, het heeft verregaande gevolgen voor Uw Eeuwige Gelukzaligheid en deze van andere zielen.

Men laat geen kind geboren worden om het daarna te laten verhongeren. Welnu, totale toewijding aan Maria is een wedergeboorte voor Uw ziel, en elke dag wordt van U verwacht dat U dit grote gebeuren in U opnieuw laat bekrachtigen door intens te verlangen om totaal en onverdeeld alleen aan Maria toe te behoren. Sta niet toe dat Uw wedergeboorte uit Maria een doodgeboren vrucht zou blijken, of laat deze vrucht niet geboren worden om ze daarna door gebrek aan voedsel (praktische beleving van de toewijding!) te laten wegkwijnen.

Ooit werd totale toewijding aan Maria aan Myriam op symbolische wijze getoond in het beeld van een alleenstaande paaslelie in een dichte nevel. De bloem is de ziel, de Hemelse nevel is Maria Die de bloem totaal omsluit (in Haar Hart bergt) omdat de ziel Haar wil toebehoren (zij opent zich op zoek naar het Licht). Zodra de ziel zich totaal door Maria laat 'inpalmen' (zich tot Haar bezit verklaart), zorgt Maria dat de ziel steeds minder naar de wereld kijkt. Het is alsof Maria Haar eigendom voor de invloed van de wereld afschermt en 'een Hemels gordijn' om de ziel heen legt. De nevel brengt water van leven in de bloem en voedt haar met de niet-stoffelijke kracht van de ochtenddauw, zodat zij volkomen wordt voorbereid op het Licht van de Zon (Christus). Opmerkelijk is, dat de bloem mij werd getoond als een paaslelie, symbool voor Verrijzenis, dus Eeuwig Leven. De ziel die zich totaal aan Maria geeft, wordt door Haar uit de wereld weggetrokken, voorbereid om de volle invloed van Jezus, het Licht der wereld, in zich op te nemen, en wordt zo tot het Eeuwig Leven gebracht.

HET SCHILD VOOR MARIATOEWIJDING

Totale toewijding aan Maria is een heilig verbond tussen U en de Meesteres van alle zielen. Zij is de volmaaktheid zelf, de zwakkere schakel ligt bij U, omdat U als mens onderhevig bent aan zwakheden.

Hoe kunt U Uw toewijding beveiligen?

 1. door te bidden om een steeds groter vermogen tot liefhebben. U kunt zich pas echt aan Maria weggeven in de mate waarin U Haar (en Maria en Jezus in Uw medemens) bemint. Vurige eenheid van hart met Maria is Uw grootste waarborg voor de ontwikkeling van een Liefde die U steeds verder drijft in de vurige beleving van de totale toewijding. Beschouw het beeld van een druk plein met honderden mensen. U ziet in de menigte plots diegene op wie U boven alles verliefd bent. Vanaf dat ogenblik ziet U alleen nog de geliefde, alle anderen lijken niet meer te bestaan. Zo moet Uw gesteldheid zijn tegenover Maria: zo diep en intens op Haar verliefd zijn dat ondanks alle stormen vanuit de wereld alleen nog Haar beeld in U leeft.
  Dát is intense eenheid met Maria. Deze gesteldheid is als een ondoordringbaar schild tegen fatale afleidingen: Geen enkele situatie of gebeurtenis kan nog Uw eenheid met Maria teniet doen. Alleen dan kunt U zover komen dat U elk ogenblik uitsluitend leeft voor Maria, in vurige zelfgave en toewijding. Bid om dit Vuur in Uw hart, Maria wacht tot U door en door verliefd op Haar bent om in U Haar grote wonderen te voltrekken. Om Uw Liefdesvuur te beschermen, moet U er een oven omheen bouwen: U moet de Vlam beschermen tegen de winden en regens vanuit de wereld. Dit brengt ons bij de tweede beveiliging:

 2. Door U te wapenen tegen de invloeden van de wereld. Elke dag wordt de vesting van Uw toewijding ontelbare malen beschoten door wereldse invloeden: ontmoediging, tegenwerking, onchristelijke denkpatronen, spot, ongeloof, verontreinigende invloeden enz. Uw grote wapens tegen deze invloeden zijn de toewijding van deze invloeden aan Maria, constant gebed om een onwankelbaar vertrouwen en Geloof te kunnen ontwikkelen, en een vaste wil om rein en zuiver te willen blijven in hart, geest, mond en lichaam. Constant gebed betekent in feite een voortdurende totale openheid van hart naar Maria toe, zodat U in wezen alles samen met Haar doet. Dit alles zijn de wanden van de oven die Uw Liefdesvuur moeten beschermen. Het Vuur plus de oven vormen samen de beveiliging van Uw totale toewijding.

 3. Door gelijkmoedigheid. Bid hierom, want gelijkmoedigheid is de thermostaat van Uw oven. Maria heeft weinig baat bij Uw leven als Haar apostel indien U zich de ene dag op ongecontroleerde wijze probeert te geven en daarbij Uw vermogen zodanig opbrandt dat U de volgende dag humeurig of onproductief wordt. Gelijkmoedigheid en zelfbeheersing vormen Uw grootste schild tegen Uw eigen hartstochten (ongebreidelde, gevoelsgeladen gesteldheden).


BASISAKTE VAN TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Hemelse Moeder Maria,
Ik wil U helemaal toebehoren, in al mijn daden, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen.
Help mij, U elk ogenblik van mijn leven te dienen in Liefde, zuiverheid, aanvaarding, overgave en blijmoedigheid.
Moge deze offerande van mijzelf aan U mijn ziel heiligen en de wereld bevrijden uit de greep van het kwaad, opdat Gods Rijk op aarde kome.


"O Moeder, dat is de zalige dood die ik begeer: te sterven op de brandstapel van mijn eigen hart, verteerd in de Vlammen van het heilig Vuur dat U in mij hebt ontstoken, met de geest geworteld in het Hemels Licht dat U mijn ogen hebt vergund te aanschouwen, en met een ziel waarin alle zaad dat U erin hebt gestrooid, is opgeschoten tot bloemen die Uw naam dragen. Want het Lam zal al mijn honger hebben verzadigd, het Bloed van de Christus zal al mijn dorst hebben gelest, het Kruis zal door mijn ononderbroken omhelzing één met mij zijn geworden. Dan zal ik met U de Bruiloftsbeker drinken waarvan mijn hart reeds heeft geproefd in de kussen waarmee U in de heilige ogenblikken van vervoering het Vuur in mij hebt aangewakkerd. O heilige Geest, kom toch, opdat het Vuur van dit verlangen elke smet uit mijn ziel moge wegbranden, want heilig wil ik zijn voor Haar Die mij heeft geroepen tot Haar uitsluitend bezit en eigendom". (Myriam, tijdens vurig beschouwend avondgebed, 2 november 2003)

"O Moeder, door Uw handen heeft God het zaad in mij gelegd. Ik zal niet rusten tot het in mijn hart tot een bloeiende boomgaard is geworden en ik God overvloedig rijpe vruchten kan aanbieden. Elke lijdende mens die U mij toezendt, is een geschenk van God. Het lijden dat ik voor die ziel mag dragen, is het grootste voorrecht uit de schatkamers der Hemelen. Het is de ring van de Bruiloft die U telkens weer aan mij voltrekt". (Myriam, onmiddellijk vóór extase in avondgebed, 10 december 2003)

"Indien de zielen de macht van toewijding aan Mij zouden begrijpen, zouden zij alles aan Mijn voeten leggen, ook zichzelf. Dan zou Ik werkelijk over alles kunnen heersen, en zou Mijn Rijk zich spoedig uitbreiden". (MARIA tot Myriam, Openbaringen van Maria, de machtige Meesteres van alle zielen, 5 januari 2006)

Laten wij ons eraan herinneren, dat 'Mijn Rijk' – het Rijk van Maria – niets anders is dan het Rijk van Christus, Gods Rijk op aarde.

In Voluntate Dei,

Myriam, ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

januari 2006