TOTUS TUUS, MARIA !

Openbaring van de Meesteres van alle zielen aan Myriam

DE WARE DOELSTELLING VAN MARIA DOMINA ANIMARUM

oktober 2021

"Met Mijn Maria Domina Animarum Werk beoog Ik in deze Laatste Tijden een bespoediging van de voltooiing van Gods Heilsplan met de door God verlangde grondvesting van Zijn Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid op aarde.

In uitvoering van de Mij door God toevertrouwde opdracht wil Ik dit bekomen door de vorming van mensenzielen tot een vervolmaking van de wijze waarop zij via hun innerlijke gesteldheden, hun hele innerlijke wereld van gevoelens, gedachten en verlangens, al hun doen en laten en hun hele omgang met al hun medeschepselen en met de Werken van God, de Goddelijke Wet vervullen en daardoor een maximale vruchtbaarheid voor de voltooiing en ontsluiting van Gods Heilsplan kunnen verwezenlijken.

Onder 'de Goddelijke Wet' versta Ik de Wet van de ware, zelfverloochenende Liefde vanwege de mensenzielen jegens al hun medeschepselen en jegens God, in onvoorwaardelijke alomvattende zelfverloochenende dienst aan God, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks via dienst aan al hun medeschepselen – die de bouwwerken van Zijn Hart en de kanalen van Zijn Werken zijn – en in onderwerping aan alle voorschriften van God en liefdevolle aanvaarding van alle Beschikkingen van Zijn onfeilbare Voorzienigheid, met inbegrip van de door Hem toegestane beproevingen van het dagelijks leven, dit alles in volmaakte navolging van Jezus Christus.

De Goddelijke Wet is totaal gericht op de voltooiing van Zijn Heilsplan, met hetwelk Hij de terugkeer van Zijn Schepping naar de staat van vóór de erfzonde beoogt, namelijk een staat van leven gekenmerkt door een volmaakte Liefde, Vrede en harmonie binnenin en tussen alle schepselen, en door een spontane vlekkeloze oriëntering van de mensenharten op God en op de vervulling van de Goddelijke Wet.

Dit alles via de door God Zelf voorgestelde gouden weg van de totale toewijding van de ziel met haar hele wezen en alle details van haar leven aan Mij, de enige eeuwig zondeloze ziel, onbevlekt ontvangen en dus vrij van de erfzonde, omdat Ik door God ben verheven tot Koningin van Hemel en aarde en aangesteld als de Leidster van de legers van God, van Hem Die het volmaakte Licht, de volheid van de Waarheid en de Eeuwige Liefde is, de enige Bron van alle Leven en de Bestemming van al het levende na zijn leven in het door God voor hem ontworpen stoffelijk lichaam.

Naarmate méér mensenzielen deze van hen verlangde bijdrage spontaan en volhardend volbrengen vanuit een blijvend innerlijk verlangen naar de vervulling van de Goddelijke Wet, en deze innerlijke omvorming evenals alle daaruit rijpende vruchten ten bate van Gods Rijk uitdrukkelijk via Mij en in totale overgave aan Mijn innerlijke leiding opdragen aan God, zullen de Verlossingswerken van Mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus verder in de individuele zielen worden ontsloten, en kunnen de uitwerkingen van deze ontsluiting in de wereld méér en zuiverder voelbaar worden.

Ik ben door God geroepen om, zolang de tijd bestaat, een unieke Missie te vervullen als Gouden Sleutel voor deze ontsluiting van de vruchten van het Verlossingsmysterie in de individuele zielen tot grondvesting van Gods Rijk op aarde, zowel in de individuele schepselen als tussen alle schepselen onderling.

De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en ontsluiting van dit uniek Plan van absoluut volmaakte Goddelijke Liefde berust bij de mensenzielen.

Het Verlossingsmysterie moet worden beschouwd als een Goddelijke Schatkist, waarvan de ontsluiting via Mij moet worden voltooid in de Triomf van Mijn Onbevlekt Hart, doch in de innigste samenwerking met Mijn kroost, dit wil zeggen met alle mensenzielen die zich totaal en onvoorwaardelijk aan Mij toevertrouwen in het heilig Verbond van totale toewijding.

In de alomvattende vorming van mensenzielen tot volkomen overgave en dienst aan Mij in het kader van het heilig verbond van totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan Mij in alle details van hun leven en van hun innerlijke gesteldheden zal de ware roeping van elke mensenziel worden bekrachtigd: de roeping tot een leven in alomvattende dienst aan Gods Werken en aan de totale ontsluiting van Zijn Heilsplan.

Dit Heilsplan heeft Hij voor de wereld zichtbaar gemaakt in het Leven van Zijn Goddelijke Zoon Jezus Christus. Binnen dit Plan heeft Hij Mij een unieke rol toebedeeld als volmaakt zondeloze Vertegenwoordigster van de geschapen mensenzielen in een absoluut vlekkeloze vervulling van de Goddelijke Wet en in een door God Zelf bezegelde volmaakte mystieke eenheid tussen Mijn Hart en het Hart van Zijn Zoon, de God-Mens, Messias en Verlosser. Daartoe heeft Hij Zijn Goddelijke Zoon voor Zijn Verlossingsmissie in het Vlees geboren laten worden uit Mij, Die door Hem was voorbereid als Tabernakel van het Nieuw Verbond en Die door een volmaakte vervulling van de Goddelijke Wet volmaakt één met de Christus kon blijven.

Daarom is het Verbond van vlekkeloos beleefde totale toewijding aan Mij het grootste, absoluut volmaakt heilig contract via hetwelk de ziel haar wil tot vlekkeloze overvloeiing in de Christus kan verwezenlijken en bezegelen, want in de totale toewijding aan Mij, Die op kracht van een leven in volmaakte vervulling van de Goddelijke Wet door God ben gesteld tot Meesteres van alle zielen, belijdt de ziel haar geloof in de mogelijkheid dat een geschapen mensenziel waarachtig beeld en gelijkenis van God kan zijn, en haar verlangen om ook zelf dit grootste Goddelijk verlangen – de ontplooiing van de mensenziel tot Zijn beeld en gelijkenis – in haar eigen wezen en haar eigen leven tot werkelijkheid te helpen maken.

Om deze reden duid Ik als de ultieme doelstelling van Mijn Maria Domina Animarum Werk aan: de vorming van mensenzielen tot beeld en gelijkenis van hun God via een innerlijk leven dat volmaakt is gericht op de restloze ontsluiting van alle effecten van de onfeilbare Werken van hun Verlosser Jezus Christus, Die hen tijdens de bekroning van Zijn Verlossingswerken onder de hoede heeft gesteld van Haar Die Zijn Moeder was in het vlees en Die door een unieke Goddelijke Beschikking volmaakt en eeuwigdurend één van Hart met Hem is gebleven. Ik ben door God voorzien als de geschapen verbinding tussen de mensenziel en haar God, en als vlekkeloos Teken en Belichaming van de vrijwillige keuze van de geschapen ziel om door totale vervulling van de Goddelijke Wet spiegelbeeld van haar Schepper, haar Verlosser en haar Heiligmaker te zijn. Om dit ideaal, dat bestond vóór de erfzonde, in de mensenzielen opnieuw geboren te helpen worden, heb Ik Mijn Maria Domina Animarum Werk in het leven geroepen tot onderrichting en motivatie voor de mensenzielen, opdat de Verlossingswerken van Jezus Christus hun definitieve en hoogste verheerlijking mogen ontvangen".

De Hemelse Meesteres vraagt dat deze Speciale Openbaring zou worden bestudeerd tegen de achtergrond van de volgende eerder geïnspireerde teksten:

Rechtvaardiging van de totale overgave van de zielen aan Maria als de Meesteres van alle zielen

Kernboodschap van de Meesteres van alle zielen

Maria Domina Animarum