TOTUS TUUS, MARIA !

KERNBOODSCHAP EN OPROEP VAN DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

Buitengewoon dringende woorden van de Heilige Maagd Maria
op 2 september 2021

aan Myriam van Nazareth

"De wereld is zeer zwaar ten prooi aan ontelbare uitingen van ellende, leed, chaos, ongerechtigheid, oorlog, onvrede, mishandeling en uitbuiting, dit alles als gevolg van de talloze zonden die door alle mensenzielen van alle tijden tegen Gods Basiswet van de Ware Liefde zijn bedreven.

Gods Hart lijdt onbeschrijflijk onder al deze duisternis, die Zijn Schepping heeft veranderd in een rijk dat intens onder de macht van de satan is gekomen doordat de mensenzielen hun vrije wil vaker hebben gebruikt, en dit blijven doen, om de werken en plannen der duisternis te dienen dan om de Werken en Plannen van God te dienen.

Jezus Christus is in de wereld gezonden om het onderricht van Gods Wet opnieuw in de mensenharten te prenten, en om door Zijn Lijden en Kruisdood getuigenis af te leggen van de vernietigende macht van liefdevol aanvaard en gedragen lijden over alle duisternis, opdat het Rijk Gods van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid onder alle schepselen definitief op aarde zou kunnen worden gegrondvest, een Rijk waarin de uitwerkingen van alle duisternis, van alle zonden der mensheid, teniet zou zijn gedaan.

God beschouwt Zijn Werken en Plannen slechts als voltooid in de mate waarin mensenzielen bewust, actief, vrijwillig, spontaan en onvoorwaardelijk met Zijn Werken en Plannen meewerken. Elke mensenziel is uitsluitend en alleen op aarde om haar handen, haar mond, haar geest, haar hart en haar wil ter beschikking te stellen als werktuigen via dewelke God Zijn Werken en Plannen op aarde wil verwezenlijken. Om deze reden rekent God vast op ieder van jullie om de wereld uit zijn duisternis te bevrijden.

Gods Rijk kan niet op aarde worden gegrondvest, en alle ellende, leed, chaos, ongerechtigheid, oorlog, onvrede, mishandeling en uitbuiting en alle uitwerkingen en gevolgen van dit alles kunnen derhalve niet uit de wereld worden verdreven, tenzij zonder enig verder uitstel zoveel mogelijk mensenzielen de volgende verlangens van hun God resoluut zoeken te verwezenlijken in al hun gedragingen en tot in hun diepste, meest verborgen innerlijke gesteldheden, want ja, zelfs in jullie diepste gedachten, gevoelens en verlangens dienen jullie ongemerkt vaak de werken der duisternis en verdichten jullie daardoor de loodzware duistere wolken die de zon van Gods Liefde belemmeren om de atmosfeer van het leven in de wereld te verbeteren.

Ik richt tot elke ziel persoonlijk de volgende dringende aanbeveling, die ik wil betitelen als de twaalf geboden der volmaaktheid als mensenziel:

Lammetje van Christus,

1. Maak resoluut een eind aan elke vorm van lichamelijke, geestelijke of gevoelsmatige kwelling van medemensen en dieren. Deze werpen dag na dag wereldwijd miljarden schandvlekken op de mensheid, die door God was bedoeld als spiegel van Zijn volmaakt liefhebbend Hart.

2. Behandel spontaan en in alle situaties, omstandigheden, gebeurtenissen en contacten elk medeschepsel (medemens zowel als dier) met oprechte zachte Liefde, gevoeligheid en tact, en rekening houdend met eventuele zwakheden en gevoeligheden van elk medeschepsel, want elk schepsel heeft gevoelens, en is verbonden met Gods Hart, dat alles voelt.
Wees je er op elk ogenblik van bewust dat om deze reden God Zelf alles voelt wat je jegens om het even welk medeschepsel doet, zegt, en zelfs denkt of voelt, zowel negatief als positief, en dat dus alles wat je jegens om het even welk medeschepsel doet, zegt, denkt of voelt, je tevens rechtstreeks jegens God Zelf doet, zegt, denkt en voelt.

3. Maak resoluut een eind aan elke vorm van omgang of houding jegens elk medeschepsel (medemensen zowel als dieren) waardoor de waardigheid van dit schepsel als bouwwerk van God met een specifieke, zinvolle levensopdracht en rol binnen de Schepping voor de voltooiing van Gods Plan van Heil wordt aangetast, verminderd, miskend, bespot of teniet wordt gedaan.
Besef daarbij dat God met de specifieke aard van elk van Zijn schepselen een vaste bedoeling, een vast Plan heeft, en dat elk gebrek aan aanvaarding van de eigenheid van een medeschepsel daarom Gods Plan met Zijn Schepping tegenwerkt, een Plan dat uitsluitend een volmaakte harmonie en samenleving tussen alle schepselen beoogt, en daardoor een wereld vervuld van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid.
Telkens je ertoe bijdraagt dat een medemens of een dier in onwaardige omstandigheden moet leven, bevorder je een werk van duisternis dat Gods bedoelingen voor Zijn Schepping tegenwerkt. De duisternis gebruikt dagelijks wereldwijd ontelbare situaties van ontwaardiging van medeschepselen om de mensheid verder en verder van God te verwijderen, wat zich in de wereld uitwerkt in de bloei van vreselijke haarden van ellende.

4. Maak resoluut een eind aan elke discriminatie en minachting jegens medemensen van een ander ras, een andere huidskleur, een andere taal of een andere cultuur dan de jouwe. God beschouwt geen enkele mensenziel als minderwaardig ten opzichte van een andere.

5. Eén van de grootste vijanden van je eigen zielenleven alsook van de wereld als geheel is de gevoelloosheid, onverschilligheid ten aanzien van het lot, de ervaringen en de gevoelens van je medeschepselen (medemensen zowel als dieren). Eén van de grootste opdrachten van elke mensenziel bestaat hierin, dat zij zich vervolmaakt in de inleving in de gevoelens van al haar medeschepselen.
Stel je onophoudelijk voor, hoe jijzelf het lot of de levensomstandigheden van elk medeschepsel (medemens of dier) zou ervaren indien het jouw eigen lot of levensomstandigheden zouden zijn, en je zult een gezonde neiging ontwikkelen om tot het uiterste te gaan om elk ongemak, elk leed, elke vorm van gebrek in het leven van je medeschepselen te helpen bestrijden of verhinderen.
Zo zul je waarlijk worden tot een kanaal van Geluk, geborgenheid en voelbare Tegenwoordigheid van Gods Liefde voor elk medeschepsel, en kan in elk medeschepsel het vertrouwen in de mensenziel als Licht uit Gods Hart en als kanaal van oprechte Liefde worden hersteld. De angst en het wantrouwen van schepselen (mensen en dieren) voor de mensenziel is een grote schandvlek voor de mensheid.

6. Maak resoluut een eind aan elke neiging om de bevrediging van eigen behoeften en belangen die je meent te voelen, voorrang te geven op de behoeften en belangen van medeschepselen (medemensen zowel als dieren) die de ontwikkelingen van het leven op je weg brengt. God volgt met de grootste aandacht elke ontmoeting tussen elke mensenziel en elk medeschepsel op haar dagelijkse wegen, en beoordeelt de waarde en vruchtbaarheid van haar leven volgens de maat van zelfverloochenende Liefde die de ziel in elk van deze ontmoetingen opbrengt en de gevoelens van hetzij Geluk en Vrede, hetzij verwonding, die zij daardoor in het medeschepsel achterlaat alsook volgens de invloed die dit alles op de verdere ontwikkeling van dit medeschepsel heeft.

7. Hecht in alle situaties en omstandigheden van het leven meer waarde aan de waarden die nooit vergaan, de belangen van het Eeuwig Leven, dus alles wat rechtstreeks verband houdt met de vervulling van Gods Wet van de Ware Liefde, dan aan de stoffelijke dingen van het leven (materiële goederen en belangen, en geld en andere bronnen van materiële verrijking).
Elke klemtoon op de bevrediging van stoffelijke behoeften en belangen opent de weg naar de meest uiteenlopende vormen van zelfzucht, jaloersheid, hebzucht, en verwaarlozing van de noden van medeschepselen, en staat daarom lijnrecht tegenover de ware zin en doelstelling van je leven op aarde.

8. Maak resoluut een eind aan elke vorm van hoogmoed, verheffing van jezelf boven om het even welk medeschepsel (medemensen zowel als dieren) en elke jacht naar erkenning en naar belangrijk-lijken. Beschouw elk medeschepsel spontaan als belangrijker dan jezelf, in het besef dat God ook in elk van je medeschepselen leeft. Gedenk zonder ophouden het woord van Jezus "Wat gij voor de geringsten onder de Mijnen hebt gedaan of niet gedaan, hebt gij voor Mijzelf gedaan of niet gedaan". Besef daarbij dat, om volmaakt te worden, je 'de Mijnen' moet beschouwen als elk schepsel (mens en dier), want elk schepsel zonder uitzondering is ontworpen in het Hart van God.

9. Leef voortaan elk ogenblik van elke dag in het bewustzijn van Gods Tegenwoordigheid en werking in de Schepping en in je eigen leven. Zeer veel leed en ellende is in de wereld gekomen door de neiging van talloze zielen om te leven, te denken, te voelen en te verlangen alsof God niet bestaat. De vele dictaturen in de politieke geschiedenis zijn mogelijk gemaakt door hun beklemtoning van de mens en zijn stoffelijke belangen als middelpunt van het leven, waardoor zij goddeloze samenlevingen vormden.
Maak tevens resoluut een eind aan de neiging om God de schuld te geven voor alles wat niet naar wens verloopt in de wereld en in je eigen leven. Dit alles is niet de schuld van God, doch uitsluitend en alleen van de miljarden gelegenheden waarbij dag na dag mensenzielen overal ter wereld hun vrije wil gebruiken op een wijze die nooit door God is bedoeld noch verlangd, doch Hem integendeel zeer zwaar grieft en Zijn volmaakte Liefde schaamteloos tart.

10. laat je niet langer zo gemakkelijk negatief stemmen jegens een medeschepsel (medemens of dier). Zoek in elk medeschepsel in de eerste plaats naar positieve trekken en investeer de grootst mogelijke Liefde in elk contact met om het even welk medeschepsel, en je zult veel duisternis onwerkzaam maken, want in jou zal elke neiging tot wrok, wraakzucht en allerlei negatieve houdingen jegens medeschepselen geen kans meer krijgen. Zo zul je waarlijk een kanaal voor de stroming van Gods opbouwende en genezende Liefde doorheen de Schepping worden.

11. Leer dag na dag oog te hebben voor de talloze wonderen van het Leven die je kunt vaststellen in elke medemens, in elk dier, in elk element van plantengroei en natuur, want in dat alles zitten ontelbare tekenen van Gods Liefde voor Zijn Schepping verborgen. Besef daarbij dat alles wat de wereld ontsiert, lelijk en ziek maakt en niet verheffend werkt op ziel en hart, niet van God komt, doch van elke menselijke inmenging in Zijn volmaakte Werken.

12. Vervolmaak je in een spontaan uiterst respect voor de natuur en het leefmilieu. Lever geen enkele bijdrage tot schending van de harmonie in de plantengroei, noch tot vervuiling van lucht, water of bodem, noch tot het achteloos doden van dieren. Wees aldus geen instrument van de cultuur van dood en verwoesting, doch een instrument van de cultuur van het Leven, van opbouw en genezing. Besef daarbij onophoudelijk, dat de enige duurzame genezende en opbouwende kracht in de Schepping de zelfverloochenende Liefde is, die geen enkele grens trekt volgens de aard van het medeschepsel jegens hetwelk zij wordt toegepast.

Ziedaar de twaalf geboden der volmaaktheid als mensenziel. Besef goed dat vele deugden en ondeugden die Ik in deze geboden niet letterlijk heb vermeld, eveneens in deze geboden verborgen zitten. Volgens de maat van de openheid van de ziel voor Mijn innerlijke leiding zal de Heilige Geest haar in elke situatie, gebeurtenis, omstandigheid en ontmoeting op haar levensweg het gehalte van Licht of duisternis laten voelen, die erin werkzaam zijn.

Ziehier de basisregel, waarvan Ik met de grootste nadruk elke ziel om strikte naleving vraag:

Leef je leven zodanig, dat je voor elk medeschepsel, medemens zowel als dier, op elk ogenblik, in elke situatie, in alle omstandigheden en in elk contact op je levensweg een bron van Licht, warmte, geborgenheid, innerlijke Vrede en Geluk kunt zijn, zodat je, in vervulling van de allereerste levensopdracht die God elke mensenziel geeft, de Tegenwoordigheid en werking van de God van volmaakte Liefde voor elk medeschepsel voelbaar kunt maken.

In de mate waarin je dit met volharding en spontaan weet te doen, zul je Licht brengen over je eigen eeuwig Zielenheil evenals over de hele Schepping, en zal je hele leven worden tot een steen in de fundering van Gods Rijk op aarde.

Voor geen enkel ander doel ben je hier op aarde dan om deze basisregel te vervullen.

Opdat de naleving van deze twaalf geboden waarlijk moge bijdragen tot het breken van de schandelijke macht van de duisternis in deze wereld en in talloze mensenzielen, beveel Ik elke mensenziel met de allergrootste nadruk en dringendheid aan, elke beproeving, elk ongemak, elke ziekte, elk leed en elk kruis dat zij in haar hele leven reeds heeft ervaren, momenteel ervaart en nog kan ervaren:

  • van harte zou aanvaarden,
  • in Liefde aan Mij zou opdragen in het oprecht verlangen dat dit alles moge worden ingezet als bouwmateriaal voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde,
  • en voor zover zij ertegen heeft geprotesteerd, dat zij het nu nog in berouw over haar vroegere protest in oprechte Liefde aan Mij zou opdragen in het besef dat God met alle beproevingen in alle mensenlevens een bedoeling heeft: Hij veroorzaakt geen beproevingen, doch kan deze toelaten voor zover zij Zijn Plannen en Werken van Liefde in de Schepping kunnen helpen verwezenlijken. Dit kunnen zij slechts in de mate waarin zij worden aanvaard en gedragen in de geest van Jezus Christus Zelf: zonder verzet, in zelfverloochening, en in het oprecht verlangen dat zij mogen dienen tot het breken van de macht van de duisternis in de wereld. Precies daartoe heeft de Christus Zelf Zijn Lijden en Kruisdood aanvaard, gedragen en opgedragen.

Deze Openbaring schenk Ik aan de zielen in uitbreiding en uitdieping van Mijn Openbaring van 16 augustus 2020, omdat de toestand van de wereld Mij thans daartoe noodzaakt".

 

In opdracht van de Meesteres van alle zielen worden de woorden van 16 augustus 2020 en de erbij horende inleiding op deze plaats opnieuw aangehaald:

Openbaring over de door God verlangde levensfilosofie,
en derhalve
Basisboodschap van Maria Domina Animarum

Via dit Werk, dat rechtstreeks uit Haar Hart is geboren en uitsluitend uit ditzelfde Hart wordt gevoed, wil de Heilige Maagd Maria de mensenzielen onderrichten en vormen om hen te helpen, hun zoektocht naar het Ware Geluk op aarde te voltooien met volle vruchtbaarheid, zowel voor hun eigen Eeuwig Heil als voor de definitieve grondvesting van Gods Rijk van Ware Liefde en Ware Vrede tussen alle schepselen.

Op 16 augustus 2020 sprak de Hemelse Meesteres tot Myriam de volgende woorden als uitbreiding op Haar uiterst belangrijke permanente oproepen in verband met de instandhouding van de waardigheid van alle schepselen:

"Geen enkele kracht ontplooit een sterkere werking voor het verdrijven van alle duisternis uit de wereld en het breken van de effecten van haar werken dan verheerlijking aan God.

De grootste verheerlijking wordt God gebracht door een spontane, ononderbroken beleving van de zelfverloochenende Liefde jegens alle medeschepselen. Elk schepsel is een bouwwerk, ontworpen in het Hart van God. Om deze reden is elk schepsel – elke mensenziel, elk dier, elk element uit de levende natuur – drager van de handtekening van God Zelf. Deze Goddelijke handtekening vormt de aangeboren waardigheid van elk schepsel.
Daarom vormt elke schending van de waardigheid van een schepsel – in het bijzonder van de waardigheid van een mensenziel of van een dier – een ernstige belediging aan God en daardoor een bron van diepe duisternis die de ellende, de chaos, de ongerechtigheid, de algemene onvrede en het leed in de hele wereld vergroot bij elke gelegenheid waarbij een mensenziel een dergelijke schending begaat.

De waardigheid van mensenzielen en dieren wordt in het bijzonder geschonden door mishandeling, foltering, gewelddadigheid, misbruik, onverdraagzaamheid, vernedering en elke vorm van kwelling tegen een schepsel – mens of dier – en discriminatie tegen een medemens op grond van diens ras, geslacht, graad van scholing, levenscultuur, religieuze overtuiging of persoonlijke uiterlijke kenmerken.

Om deze reden stel Ik via Mijn Maria Domina Animarum Werk een onwrikbaar teken voor de strenge veroordeling van Gods wege van elke vorm van racisme, discriminatie, mishandeling, misbruik, foltering, vernedering, en bewuste vermindering van de levenskwaliteit vanwege mensenzielen jegens om het even welke medemens en om het even welk dier.

In Waarheid zeg Ik de zielen, dat God geen enkele mensenziel discrimineert. Zijn beoordeling van elke ziel is uitsluitend en alleen gebaseerd op de mate waarin deze op elk ogenblik van haar leven vruchtbaar is voor de vervulling van Zijn Heilsplan. Deze vruchtbaarheid wordt uitsluitend bepaald door de mate waarin zij de zelfverloochenende Liefde toepast jegens al haar medeschepselen en jegens God en Zijn Werken.

Ziehier de grote boodschap die Ik via Mijn Maria Domina Animarum Werk aan alle zielen wil brengen. De gouden weg naar de grootste bloei van de innerlijke gesteldheden die noodzakelijk zijn om deze boodschap in de hele wereld tot bloei te brengen is deze van de totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding van elke mensenziel aan Mij, teneinde via de totale dienst aan Maria, volmaakt God toe te behoren en uitsluitend Zijn Werken van Liefde te beleven, te volbrengen en in de hele Schepping te verspreiden".

In opdracht van de Koningin des Hemels verwijzen wij op deze plaats tevens naar De ware doelstelling van Maria Domina Animarum