TOTUS TUUS, MARIA !

OPENBARING OVER DE ENIGE ZIN VAN HET LEVEN

door de Heilige Maagd Maria aan de zielen gegeven

via Myriam van Nazareth

op 5 mei 2022

"Elke mensenziel is slechts om één enkele reden op aarde: om de Werken en Plannen van haar Schepper, de ene God van al het geschapene, te helpen voltooien via al haar doen en laten, al haar woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen.

Gods Werken en Plannen zijn het geheel van alles wat de Schepper op aarde wil volbrengen met het doel, de wereld terug te brengen naar de toestand waarin Hij hem heeft geschapen: een volmaakte spiegel van het Goddelijk Leven, dat wordt gedragen door de ware, zelfverloochenende en dienende Liefde.

God had de wereld volmaakt gemaakt, omdat Hijzelf volmaakt is en geen onvolmaakte Werken kan voortbrengen. Deze volmaaktheid is door de erfzonde en alle daarop volgende overtredingen van de Goddelijke Wet van de Ware Liefde vanwege de mensenzielen steeds verder geschonden. Daarom is de toestand van de wereld zoals de zielen deze thans kunnen vaststellen, niet toe te schrijven aan enige tekortkoming, fout of schuld van God, doch uitsluitend aan handelingen, verzuimen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen en innerlijke gesteldheden van mensenzielen die niet volkomen in overeenstemming waren, of zijn, met Gods Wezen (dat niets is dan absoluut volmaakte Liefde) en met Gods bedoelingen en verwachtingen (die niets anders beogen dan de instandhouding van de toestand van absoluut volmaakte Liefde die Hij aanvankelijk in de door Hem geschapen wereld had uitgezaaid).

Daarom vervult elke mensenziel de missie die zij voor haar ene leven van God heeft gekregen slechts in de mate waarin zij via al haar doen en laten, via al haar woorden, gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen, en via alle contacten die zij met om het even welk medeschepsel in de loop van haar leven heeft, bewust, spontaan en oprecht zelfverloochenende en onvoorwaardelijke Liefde laat stromen en haar hele wezen totaal is gericht op het dienen, bijstaan en ondersteunen van elk medeschepsel in elk aspect van het wezen en het leven van elk medeschepsel, dit wil zeggen lichamelijk, geestelijk, emotioneel en materieel.

Elke mensenziel wordt na afloop van haar leven op aarde door haar Schepper geoordeeld volgens de mate waarin zij dit enige levensdoel heeft vervuld, dit wil zeggen: volgens de mate waarin zij Gods Werken en Plannen heeft helpen verwezenlijken door oprechte, onzelfzuchtige Liefde te laten stromen naar al haar medeschepselen, en waarin zij voor al haar medeschepselen een bron van Licht, warmte, hulp en ondersteuning is geweest en zij aldus voor het leven van elk medeschepsel dat haar levensweg heeft gekruist, een positief verschil heeft gemaakt.

Een ziel die voor haar medeschepselen en voor de Werken en Plannen van haar Schepper een negatief verschil heeft gemaakt, kan het Eeuwig Leven niet erven.

Houd je ononderbroken voor ogen dat de grootste Werken van God zijn:

● Zijn Schepping als geheel. Dit wil in de eerste plaats zeggen: de wereld en de kwaliteit van het leven op de wereld, en

● elk individueel schepsel. Dit wil zeggen: elke medemens zonder enige discriminatie qua ras, huidskleur, taal, geslacht, cultuur, leeftijd of uiterlijke kenmerken, alsook elk dier, en alle elementen van het leefmilieu. Vergeet nooit dat elk schepsel een welbepaalde rol te vervullen heeft voor de voltooiing van Gods grote Heilsplan en precies aan deze rol, alsook uit zijn oorsprong in Gods Hart, zijn unieke waarde en waardigheid ontleent.

Een negatief verschil voor Gods Werken maakt de mensenziel:

● die bijdraagt tot om het even welke vorm van schade aan de Schepping en aan de kwaliteit van het leven in de wereld, om het even op welke schaal dit gebeurt, en/of die bijdraagt tot verwoesting van elementen van de Schepping, en/of

● die bijdraagt tot om het even welke vorm van schade aan de kwaliteit van het leven van één of meer medeschepselen, of die verhindert of bemoeilijkt dat medeschepselen de stroming van een oprechte Liefde ervaren en hierdoor eventueel zelfs het geloof in, en de hoop op, de tekenen van Gods Tegenwoordigheid en werking in hun leven verliezen, en/of

● die de waardigheid van om het even welk medeschepsel schendt door vernedering, foltering, mishandeling of om het even welke vorm van omgang die niet verenigbaar is met de Wet van de ware zelfverloochenende Liefde en waardoor de natuur van het schepsel als bouwwerk van Gods Liefde wordt miskend of geschonden.

Ik dring er bij elke mensenziel op aan, dat zij deze woorden zeer ernstig overweegt, en op grond hiervan haar eigen persoonlijke verantwoordelijkheid als werktuig van God in de wereld opneemt. Leef elk ogenblik zo, dat jouw tegenwoordigheid en leven in de wereld een positief verschil kan maken voor de kwaliteit van het leven in deze wereld en van het leven van elk medeschepsel dat Gods Voorzienigheid op je levensweg brengt, zelfs in contacten die slechts van zeer korte duur zijn.

God rekent op ieder van jullie om de wereld, die in een nooit geziene duisternis is verzonken, te helpen herscheppen tot een spiegel van de Liefde die Hij in haar heeft gelegd in het begin der tijden. Elke afwijking van de Wet van de Ware Liefde levert dienst aan de werken der duisternis en dompelt de wereld in chaos, ellende, leed, dreiging, onveiligheid, dood en verwoesting. Vergeet nooit, dat elke ziel die de duisternis dient, zelf duisternis oogst voor het Ware Leven dat pas begint nadat haar tijd op aarde is verstreken. Op dat ogenblik is er geen weg meer terug. Help de wereld niet overleveren aan de krachten die slechts zijn ondergang beogen. Wees elk ogenblik in alles een spiegel van Gods Liefde, en geen enkele duistere kracht zal Gods Schepping kunnen schaden".