TOTUS TUUS, MARIA !

BASISREGELS VOOR EEN VRUCHTBARE LEVENSHOUDING

Speciale Openbaring gedicteerd door de Heilige Maagd Maria

op 14 februari 2023

aan Myriam van Nazareth

Op 14 februari 2023 dicteerde Maria, de Koningin des Hemels, aan Myriam vijf

basisregels voor een vruchtbare levenshouding

die noodzakelijk is voor elke mensenziel om de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid op aarde te helpen bespoedigen:

"God verlangt van elke mensenziel een levenshouding met inzet voor:

1. volkomen gelijkwaardigheid van de mensenzielen van elk ras en elke huidskleur – Elke discriminatie jegens medemensen op grond van hun ras of huidskleur brengt nieuwe duisternis in het netwerk van de Schepping. In Gods ogen is elk lid van elk ras en elke huidskleur gelijkwaardig aan elk lid van elk ander ras en elke andere huidskleur.

2. volkomen gelijkwaardigheid van man en vrouw – Elke discriminatie jegens vrouwen brengt nieuwe duisternis in het netwerk van de Schepping. In Gods ogen is de vrouw in geen enkel opzicht minderwaardig aan de man.

3. onvoorwaardelijk respect voor elk levend wezen (mens én dier), daar elk levend wezen een bouwwerk van God is en door Hem in de wereld wordt gezonden om een specifieke levensopdracht te vervullen in dienst van Zijn Werken en Plannen – Elke vorm van mishandeling, misbruik, foltering, ontwaardiging en verwaarlozing van medemensen én dieren brengt nieuwe duisternis in het netwerk van de Schepping.

4. volkomen en onvoorwaardelijke eerlijkheid en oprechtheid – Elke akt van onoprechtheid, oneerlijkheid, misleiding, onware propaganda, nepnieuws, desinformatie, leugen, bedrog, vervalsing, chantage, corruptie, cybercriminaliteit, en elke medewerking aan, of ondersteuning of verdediging van, een politiek regime dat, of een organisatie die, dergelijke akten bevorderen of deze tot een gewettigde praktijk maken, brengt nieuwe duisternis in het netwerk van de Schepping. In dit verband speelt tevens opruiing een zeer duistere rol. Opruiing is elke (doorgaans leugenachtige) communicatie met de bedoeling, in talloze mensenzielen haat, agressie en zelfs moordlust tegen bepaalde medeschepselen, groeperingen, volkeren of staten aan te wakkeren. Andere veel voorkomende vormen van onoprechtheid zijn laster, roddel en achterklap. Door dit alles bedriegt de mensenziel niet slechts haar medeschepsel, doch ook God Zelf, Die in elk schepsel Zijn handtekening heeft gedrukt.

5. volkomen zuiverheid van gevoelens, gedachten en verlangens – Elk gevoel, elke gedachte en elk verlangen dat is gericht op het schaden van het lichamelijk of moreel welzijn van één of meer medeschepselen (medemensen én dieren), brengt nieuwe duisternis in het netwerk van de Schepping. Elke onzuiverheid in voelen, denken en verlangen is in strijd met Gods bedoelingen en dient daardoor de duisternis, die de bron is van alle leed, ellende, chaos en ongerechtigheid in de wereld.

Wees ervan bewust, dat een immens groot gedeelte van alle leed, ellende, chaos en ongerechtigheid in de wereld voortkomt uit het feit dat talloze mensenzielen één of meer van deze vijf basisregels niet naleven. Dit verzuim maakt tevens de geboorte en de bloei van autoritaire politieke regimes mogelijk, die door de duisternis worden ingezet om het rijk van de satan op aarde te grondvesten, de wereld te verzieken en deze waar mogelijk te verwoesten.

Zonder de spontane, onvoorwaardelijke, onverdroten en volhardende inzet van de mensenzielen voor de grondvesting van het Rijk van volkomen Vrede, Liefde, Geluk en Gerechtigheid in de wereld kan God niet ingrijpen in de ontwikkelingen van de talloze werken met dewelke de duisternis via mensenzielen ellende, leed, chaos en ongerechtigheid in de wereld brengt.

Elke mensenziel staat voor een keuze via dewelke zij zowel het lot van de wereld helpt bepalen alsook zelf haar eigen eeuwige bestemming na haar leven op aarde bepaalt:

Ofwel kiest zij via een

spontane, actieve, oprechte en volhardende naleving van de
Goddelijke Wet van de ware, zelfverloochenende Liefde

voor de verwezenlijking van
Gods Heilsplan op aarde

met de

grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en
Gerechtigheid in en tussen alle schepselen, en van volmaakt respect
voor de door God aan elk levend wezen geschonken waardigheid;

ofwel kiest zij via

gedragingen én een innerlijk leven van overtredingen
tegen de Goddelijke Wet van de Ware Liefde

voor de verwezenlijking van de
verwoestingsplannen der duisternis op aarde

met de

grondvesting van het rijk van de satan van ellende, leed, chaos,
ongerechtigheid, onvrede, haat, leugen, bedrog en misleiding
in en tussen alle schepselen, en van schending van de door God
aan elk levend wezen geschonken waardigheid.

Er is geen andere weg om de wereld te bevrijden uit alle ellende, leed, chaos, ongerechtigheid en alle andere uitingen en effecten van de werken en plannen der duisternis dan de weg van de volkomen en spontane beleving van een onvoorwaardelijke en zelfverloochenende Liefde vanwege elke mensenziel jegens al haar medeschepselen en jegens Gods bedoelingen".

De Hemelse Meesteres laat op dit punt verwijzen naar:

Haar korte onderrichting Tien Geboden voor een vruchtbaar dagelijks leven, en

Haar permanente oproep nr. 7, met de titel Korte oproep tot genezing van de wereld, die U hier vindt.