TOTUS TUUS, MARIA !

IMMACULATA-OPENBARING VOOR DE LAATSTE TIJDEN

door de Onbevlekte Ontvangenis aan de zielen geschonken

via Myriam van Nazareth

8 december 2021

"Ik spreek tot jullie als de belichaming van de vlekkeloze afstraling van het Licht uit het Hart van de Allerhoogste en daardoor als de belichaming van de macht die ontstaat uit de volmaakte eenheid van wil tussen het Tabernakel dat de Christus in de wereld heeft gedragen, en de Schepper van dit Tabernakel.

Ik ben de Heilige Maagd Maria, door God jegens de hele Schepping tot in de donkerste kloven der hel tot Groot Teken gesteld voor de volmaakt ongeschonden mensenziel, de enige geschapen ziel in wie de klauw van de grote rebel tegen de volmaakte Wil van de enige ware God geen wonde heeft kunnen slaan en derhalve geen litteken heeft kunnen achterlaten, dat de stroming van het volmaakte Goddelijk Leven levenslang tracht te blokkeren.

Op grond van Mijn Onbevlekte Ontvangenis kon God Mij, op voorwaarde van een levenslange volmaakte gerichtheid van Mijn Wil op de vervulling van de Goddelijke Wet, de unieke Missie toevertrouwen, elke ziel van goede wil innerlijk feilloos te begeleiden en te helpen vormen tot het wegwerken van elke neiging die haar op grond van de erfzonde levenslang zoekt weg te leiden van een vruchtbare beleving van de ware geest van Christus en daardoor van een innerlijk leven dat werken en plannen van duisternis vermag te verlammen.

Ieder van jullie is slechts met één enkele bedoeling in de wereld: Om in jullie gevoelens, gedachten, verlangens, bestrevingen, woorden en jullie hele doen en laten actieve en krachtige werktuigen te zijn voor de verwezenlijking van de zo grote en zo verregaand onzichtbare Plannen van Liefde van de Schepper van al het bezielde en het niet bezielde. Zoveel van Zijn onvoorstelbare Liefde zien jullie niet eens, omdat de erfzonde jullie verblindt voor talloze wonderbare mysteries die in het Hart van de Allerhoogste leven doch die Hij in de wereld slechts zeer beperkt kan uitwerken omdat talloze mensenharten hun enige ware roeping als mensenziel hebben verloochend: de liefdevolle, zelfverloochenende dienst aan de vervulling van de Goddelijke Wet van de vlekkeloze Liefde. Het resultaat is de wereld zoals jullie hem ervaren: een rijk van duisternis, ellende, chaos, leed en ongerechtigheid, een rijk waarin de veelzijdige verwoestende effecten van de erfzonde de hele atmosfeer van het leven beheersen.

De mensenziel, ja elk levend wezen, is door God uitgerust met een hart dat, in zijn ongeschonden vorm, een centrale van Licht en Liefde is, een centrale die in staat is om stromen van de immense Goddelijke Liefde te ontvangen, te verwerken en onverminderd te laten doorstromen. Dit vermogen was aanvankelijk het grootst in de mensenziel. Door de erfzonde zijn de verzamelde effecten van de doorstroming van Gods Liefde doorheen alle mensenharten samen zwaar verduisterd geraakt. Slechts een klein aandeel van de mensenzielen blijkt nog in staat om waarlijk Gods Tegenwoordigheid en Zijn nooit aflatende werking van de grootste Liefde voelbaar te helpen maken jegens al hun medeschepselen. Het gevolg is een zwaar ontwrichte, zwaar verziekte Schepping, in dewelke de Goddelijke Wet van de Ware Liefde zijn door God bedoelde uitwerkingen nog slechts in zeer beperkte mate voelbaar kan maken.

Daarom ben Ik in deze Laatste Tijden bekleed met de macht, en belast met de Missie, om in mijn eeuwigdurende hoedanigheid als de Onbevlekte Ontvangenis, het Tabernakel van de Christus, de Bruid van de Heilige Geest, de Belichaming van de eeuwigdurende zondeloosheid van een geschapen mensenziel en de eeuwigdurend ongeschonden Overwinnares over alle zonde, bekoring en duisternis, zielen inwendig te vormen tot de terugkeer naar een steeds getrouwer evenbeeld van hun Schepper, opdat het Grote Teken dat Ik als geschapen ziel vanaf Mijn Ontvangenis tegen de verwoestende tirannie van de duisternis was, zich in steeds méér zielen moge kunnen uitwerken. Zo bestaat Mijn Missie voor de Laatste Tijden, Mijn Missie als Meesteres van alle zielen, in wezen uit de vorming van een netwerk van Licht dat de macht kan bezitten, de duisternis en haar werken van dood, ellende, chaos, leed en ongerechtigheid wereldwijd te wurgen.

Meesteres van alle zielen kan Ik slechts zijn omdat Ik de Onbevlekte Ontvangenis ben, Diegene Die de vereiste ongeschonden heiligheid bezat om de Christus als Messias en Verlosser in de wereld te dragen opdat Zijn Werken het zaad voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde zouden kunnen uitstrooien. Als Meesteres van alle zielen heb Ik de opdracht en de macht om dit zaad in zoveel mogelijk zielen te helpen ontsluiten, want Gods Rijk op aarde kan slechts tot bloei komen in de mate waarin de effecten van de erfzonde uit steeds grotere hoeveelheden mensenzielen worden verbannen, zodat de duisternis haar greep op steeds méér mensenharten zou verliezen.

Zielen, een mensenziel wordt met een welbepaalde bedoeling op een bepaald punt in de heilsgeschiedenis geboren. God heeft daarmee een Plan. Jullie zijn uitgerekend in deze tijd in de wereld omdat God voor ieder van jullie een opdracht heeft voorzien tot voltooiing van Zijn Werken tot grondvesting van Zijn Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid tussen alle schepselen op aarde. Omdat jullie precies in deze laatste fase van de voorbereiding op deze grondvesting dragers behoren te zijn van een vlekkeloze doorstroming van de Ware Liefde doorheen het netwerk van de Schepping, heeft Hij ieder van jullie uitgerust met vermogens die noodzakelijk zijn om een waardevolle bijdrage te leveren tot de voltooiing van Zijn Grote Plan.

Precies daarom rust op jullie in deze tijd de verantwoordelijkheid en de opdracht om door een maximale bloei van de zelfverloochenende en dienende Liefde in jullie innerlijk leven en in alles wat van jullie uitgaat, de Goddelijke Wet van de zelfverloochenende Liefde zo totaal te vervullen dat de talloze verwoestende uitwerkingen van de erfzonde stap voor stap teniet kunnen worden gedaan. Dit is wat Ik reeds jaren geleden bedoelde toen Ik zei dat Mijn Missie als Meesteres van alle zielen hierin bestaat, de mensheid terug te helpen voeren naar de staat waarin de zielen verkeerden vóór de erfzonde. In die zin kan Ik zielen die zich totaal, onvoorwaardelijk en levenslang aan Mij geven om door Mij grondig te worden gereinigd en te worden begeleid naar een steeds trouwere navolging van Christus, brengen tot een spirituele wedergeboorte uit Mij om in hun zielenleven een afstraling te worden van hun onbevlekt ontvangen geestelijke Moeder.

In de mate waarin een ziel Mij de gelegenheid geeft om haar zeer grondig te kneden, kan Ik alle vruchten van haar doen en laten en van haar innerlijk leven zo helpen heiligen dat deze uitwerkingen krijgen die gelijkaardig zijn aan de uitwerkingen van de Onbevlekte Ontvangenis: De duisternis krijgt steeds minder greep op de werken van deze ziel, omdat zij steeds minder neigt om de duisternis te dienen.

Mijn Onbevlekte Ontvangenis was voor de satan het grootste teken voor het feit dat Mijn ziel de ongeschondenheid bezat die haar in de hoogst mogelijke mate tot beeld en gelijkenis van God maakte. Niemand van jullie is onbevlekt ontvangen, maar een totale, onvoorwaardelijke overgave aan de Meesteres van alle zielen kan jullie zozeer op Haar laten gelijken, dat jullie zodanig gaan leven dat jullie jegens de duisternis effecten voortbrengen die gelijken op deze van Mijn Werken, met een buitengewone macht over de duisternis. In de mate waarin jullie Mij in de mogelijkheid stellen om dit in deze wereld te voltrekken, zal de Schepping opnieuw de atmosfeer oogsten die in de Schepping heerste vóór de erfzonde. Daartoe ben Ik naar jullie gezonden als de Meesteres van alle zielen, de Vrouw met onbegrensde Goddelijke volmacht om de oppermachtige effecten van de onvolprezen Werken van Jezus Christus in elke ziel van goede wil te ontsluiten.

Ziedaar de ware opdracht van jullie leven als zielen in de laatste fase van de voorbereiding op de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Hiertoe spoor Ik jullie aan als de Onbevlekte Ontvangenis en Meesteres van alle zielen, ter ere van de Drieëne God en opdat de vruchten van de Goddelijke Belofte, door de Christus in Zijn Nalatenschap aan de zielen gelegd, eindelijk zichtbaar mogen worden tot welzijn van alle schepselen".