TOTUS TUUS, MARIA !

Van het grootste belang in deze tijd:
Permanente oproepen

Zeer dringende antwoordbrief:
Gebruik en misbruik van de Naam en Leer van Jezus Christus
in bepaalde huidige gebeurtenissen in de wereld

Dringende nieuwe onderrichting voor deze tijd:
De Geest van Christus

Belangrijke nieuwe Speciale Openbaring:
Noodopenbaring voor de Laatste Tijden

 

Basisfilosofie van het Maria Domina Animarum Werk

Maria Domina Animarum is een Werk van verkondiging op grond van de inspiraties en leerstellingen aan de zielen gegeven door de Heilige Maagd Maria via Myriam.
Deze verkondiging beoogt de totale vervulling van de Goddelijke Basiswet, de Wet van de Ware Liefde, in de eerste plaats via de gouden weg van de dag na dag concreet toegepaste totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van zielen en alle details van hun leven aan de Koningin van Hemel en aarde, en via Haar aan de Drie-ene God.

In strikte overeenstemming met de verlangens en verwachtingen van de ene ware God en in strikte gehoorzaamheid aan de inspiraties en verordeningen van de Hemelse Meesteres van dit Werk, de Heilige Maagd Maria, neemt het Maria Domina Animarum Werk met de grootste nadruk en onvoorwaardelijk stelling tegen:

 1. elke vorm en uiting van mishandeling, foltering en kwelling van mensen en dieren;
 2. elke vorm van racisme en van discriminatie van mensen op grond van hun 'anders-zijn' qua ras, huidskleur, geslacht, cultuur, taal of sociale status;
 3. elk gedrag door hetwelk mensen en dieren worden beroofd van de waardigheid die hen is geschonken door de ene ware God en Schepper, in Wiens Hart elk schepsel is ontworpen. Hiertoe behoort eveneens elke vorm en uiting van verwaarlozing van mensen en dieren;
 4. elke vorm en uiting van bewuste misleiding, leugen, propaganda en disinformatie tot schijnbare rechtvaardiging van een schijnrealiteit die de instandhouding beoogt van politieke regimes die schade toebrengen aan Gods Werken en Plannen en aan de vervulling van Zijn Wet van Liefde en die daardoor de ellende, het leed en de chaos in de wereld bevorderen;
 5. elke vorm en uiting van dreigboodschappen, eindtijdvoorspellingen en esoterie. De Hemelse Meesteres van dit Werk waarschuwt hiertegen met klem als zijnde listige valstrikken van de duisternis die hierdoor zielen wegleidt van de realiteit van Gods Heilsplan en van de enige ware bestemming van de mensenziel. Zij distantieert Haar Maria Domina Animarum Werk totaal en radicaal van alle esoterie, dreigboodschappen en eindtijdvoorspellingen met de stelling dat Zij via dit Werk in elke individuele ziel de voltooiing beoogt van de door Jezus Christus afgekochte Verlossing, via de gouden weg van de totale toewijding door de ziel van al haar levenssituaties aan God via Maria en de voortdurende, spontane en vrijwillige beleving van deze toewijding in alle praktische situaties van het dagelijks leven van de ziel.

De filosofie van dit Werk vindt haar rechtvaardiging in het geheel van de onderrichtingen en oproepen die de Hemelse Koningin via dit Werk aan de zielen aanbiedt. Zij laat deze filosofie nader voorstellen in een schematisch overzicht van essentieel belang, dat U hier kunt vinden.

Via alomvattende dienst aan Maria
naar eeuwigdurende opname in het Hart van God


Welkom bij het
MARIA DOMINA ANIMARUM WERK

het enige authentieke kanaal
voor de verspreiding van de
Wetenschap van het Goddelijk Leven,
het geheel van alle rechtstreekse inspiraties, onderrichtingen en gebeden
vanwege de Heilige Maagd Maria
via Myriam van Nazareth sedert 1997

Verkondiging van de Heilige Maagd Maria als
MEESTERES VAN ALLE ZIELEN
tot vorming van de zielen van de Laatste Tijden
in een leven van totale toewijding aan Haar en in de
volmaakte vervulling van Gods Wet van de Ware Liefde
(★)
tot grondvesting van Gods Rijk van
volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid
in en tussen alle schepselen op aarde.

(★) BELANGRIJK: Zie de basisonderrichting De Ware Liefde

Basisstelling: Vervulling van Gods Wet door onvoorwaardelijk respect
voor de onschendbare waardigheid van elk schepsel als Bouwwerk
ontworpen in Gods Hart en als drager van een individuele
levensopdracht als bijdrage tot de uitvoering van Zijn Heilsplan.

Doelstelling: De bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde
via strikte beleving van een totale toewijding aan Maria,
de Koningin van Hemel en aarde en door God aangestelde Leidster
in de strijd tegen de duisternis tot volmaakte ontsluiting van de
Verlossingswerken van Jezus Christus in de individuele zielen.

Kernboodschap van de Meesteres van alle zielen: klik hier
en de erbij horende Speciale Openbaring
De ware doelstelling van Maria Domina Animarum

De globale doelstelling van de Koningin des Hemels zit tevens
op prachtige wijze vervat in Haar toewijdingen voor elke dag van de week,
die hier kunnen worden gevonden.

De grote doelstellingen van de Heilige Maagd Maria
als Meesteres van alle zielen:

1. de bevordering van een strikte naleving van de
Goddelijke Wet van de ware zelfverloochenende Liefde, en
2. de strijd tegen de duisternis in al haar vormen.

Als basisonderrichtingen moeten derhalve worden beschouwd:

De Ware Liefde

en het hele menupunt Offensief tegen het kwaad.

Unieke onderrichtingen om weinig herkende bronnen van ongeluk,
duisternis, ellende en leed uit de wereld te helpen verbannen:
het hele menupunt
God en de dieren.

Verdere kernthema’s:

Wat is de zin van Uw leven op aarde?

Kernboodschap van de Meesteres van alle zielen

Hoe God concreet liefhebben in het alledaagse leven

Over het levensoordeel, het vagevuur, de Hemel en de hel

Levenslessen:

Hemels Gefluister

 

Zin van Maria’s hoedanigheid als Meesteres van alle zielen:

Op 26 november 2005 sprak de Heilige Maagd Maria voor het eerst deze titel uit, toen Zij tot Myriam zei: "Het is Gods Wil dat Ik in dit uur aan de mensheid bekend word als de Meesteres van alle zielen". Weinig later zou Zij eraan toevoegen: "Mij zo te noemen, is een kaakslag aan de satan".

'Domina' (Meesteres) verwijst ten volle naar Maria’s positie en rol als 'de Vrouw', de door God aangestelde Leidster van de Hemelse Legers in de strijd tegen de duisternis tot definitieve vervulling van Gods Heilsplan, de grondvesting van Gods Rijk op aarde als bekroning van de ontsluiting van de vruchten uit de Verlossingswerken van Jezus Christus in de zielen.

In deze zin is sprake van de 'Triomf van het Onbevlekt Hart', respectievelijk 'Triomf van de Vrouw', gesymboliseerd in het beeld van de Heilige Maagd met de voet op de slang (de satan en alle door hem verwezenlijkte werken van duisternis).

Reeds in de Romeinse tijd gold het Latijnse woord 'domina' als 'de meesteres/vrouw des huizes', wat in de titel Domina Animarum verwijst naar de Meesteres van het huis (de tempel) van de ziel, en daardoor tevens naar het heilig verbond van totale toewijding van een ziel aan Maria, waarbij de ziel Haar erkent, volgt en dient als onvoorwaardelijke Meesteres en innerlijke Gids van haar hele wezen en haar hele levensweg.

Het begrip Meesteres van alle zielen duidt tevens aan dat de Heilige Maagd Maria niet slechts de onvoorwaardelijke Meesteres over de engelen en alle mensenzielen is, doch eveneens de onvoorwaardelijke Meesteres over alle duivels, Diegene die een onbegrensde macht kan uitoefenen over elke bron en elk kanaal van duisternis (kwaad, zonde) volgens de mate waarin de mensenzielen hierin actief met Haar meewerken.

De Heilige Maagd put deze hoedanigheid uitsluitend en alleen uit de Haar door God Zelf toebedeelde unieke positie en rol binnen de vervulling van Zijn Heilsplan, waartoe Hij Haar een onbegrensde macht heeft gegeven om de duisternis totaal te overwinnen en de Werken van de Christus te helpen ontsluiten in elke ziel die bereid is, haar hele leven en haar hele wezen in dienst te stellen van een zelfverloochenende vervulling van de Goddelijke Wet. Deze macht heeft haar wortels in de volmaakte eenheid van Wil tussen God Zelf en Maria.

De Meesteres van alle zielen gaf Zelf het juiste perspectief aan, opdat het heilig verbond van totale toewijding aan Haar waarlijk de gouden weg naar Gods Hart moge zijn:

Ad Sanctam Trinitatem per Mariam.
Ut adveniat Regnum Deum, adveniat Regnum Mariae.

Ergo:

TOTUS TUUS ego sum, MARIA

(naar de Heilige Drievuldigheid via Maria.
Opdat Gods Rijk kome, moge het Rijk van Maria komen.
Daarom:
IK BEN HELEMAAL VAN U, MARIA)

Dit Werk is gegrondvest door de Heilige Maagd Zelf als Apostolaat van de Ware Liefde, de Ware Hoop, de bemoediging en de volheid van de Waarheid, en wordt uitsluitend door Haar geleid en bestuurd.

Dit Werk is derhalve uitsluitend geworteld in Rooms-Katholieke Mariale mystiek. Op Maria’s verordening distantieert dit Werk zich uitdrukkelijk van alle esoterie, dreigboodschappen en eindtijdvoorspellingen.

Met het oog op de voltooiing van Gods Heilsplan met de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede op aarde wordt de Koningin van Hemel en aarde, de Onbevlekte Ontvangenis en de enige mensenziel in wie de duisternis nooit enige overwinning heeft behaald, op kracht van een Goddelijk Besluit verkondigd onder de alomvattende titel van Meesteres van alle zielen. De diepe zin en betekenis van deze titel worden in het menupunt Maria Domina Animarum uitvoerig toegelicht en gerechtvaardigd.

Wij waarschuwen met nadruk voor het feit dat van de Myriamgebeden en -teksten op het internet buiten deze website versies circuleren die niet van ons huidig Apostolaat uitgaan, doch van het voormalig Myriam van Nazareth Apostolaat. Deze versies mogen niet als authentieke Myriamteksten worden beschouwd, want vele ervan bevatten vertaal- en interpretatiefouten en zijn derhalve geen getrouwe weergave van de leerstellingen van de Hemelse Koningin. Met deze teksten is Gods Plan niet gediend. Sommige ervan dragen bovendien bij tot verkeerde opvattingen over dit Werk en de inhoud ervan.
In verband met bepaalde verdenkingen ten aanzien van dit louter Hemels Werk verwijzen wij tevens naar het menupunt Maria Domina Animarum.

 

De onderstaande oproep werd door de Heilige Maagd Maria
op 14 februari 2023 aangevuld met een belangrijke Speciale Openbaring,
die U hier kunt vinden.

OPROEP TOT GENEZING VAN DE WERELD

vanwege Maria, de Koningin des Hemels en Moeder van Jezus Christus

"Zussen en broeders van Christus, willen jullie een wereld zonder ellende, zonder leed, zonder chaos, zonder ongerechtigheid, zonder oorlog en zonder onvrede, maak dan een eind aan elke vorm van kwelling, foltering, mishandeling en ontwaardiging van medemensen en dieren, en respecteer de volle waardigheid van elk levend wezen als bouwwerk van God met een specifieke, zinvolle levensopdracht en rol binnen de hele Schepping voor de voltooiing van Gods Plan van Heil, dat slechts volmaakte harmonie tussen alle schepselen en het Geluk voor ieder van jullie beoogt, zowel op aarde als erna.
Aan dit Geluk moet ieder van jullie actief meewerken, want God werkt via jullie handen, monden, harten en geesten aan de vervulling van Zijn Wet van de Ware Liefde in de wereld.
Beleef een oprechte zelfverloochenende Liefde jegens elk medeschepsel (medemensen én dieren) met wie jullie in contact komen, en deze wereld zal zijn duisternis afschudden voor een grootschalige geboorte van het Licht en het Ware Geluk voor alle schepselen, want de maat van de harmonie, de Ware Vrede en het Ware Geluk binnen de Schepping wordt bepaald door de maat waarin de mensenzielen Gods Wet van de Ware Liefde actief, spontaan, oprecht en onvoorwaardelijk vervullen". (gegeven aan Myriam van Nazareth in februari 2022).

Een diepe bespreking van wat de Hemel onder Ware Liefde verstaat, is door de Koningin des Hemels gegeven in Haar basisonderrichting De Ware Liefde.
(deze onderrichting is in februari 2023 met een uitgebreid hoofdstuk 2 vervolledigd)

In dit verband moet tevens worden verwezen naar het hele menupunt Permanente oproepen.

 

Naar aanleiding van de Russisch-Oekraïense oorlog:

Zie de categorie:
Spirituele oorlogsvoering

In dezelfde context: speciale antwoordbrief:
Plant de satan zijn laatste slag tegen de Schepping?

Speciale gebeden in dit verband:
de nummers 1665 (Stormgebed voor het herstel van de Vrede)
en 1689 (Dringend smeekgebed tot bescherming van de mensheid
tegen plannen van het kwaad),
die U
hier kunt oproepen.

In het licht van de huidige ontwikkelingen in de wereld wordt eveneens
met nadruk verwezen naar het volgende gebed 1706:

1706. GEBED OM BESCHERMING VAN DE WERELD
TEGEN BOOSAARDIGE POLITIEKE REGIMES

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, U aan Wie de Goddelijke Messias de hoede over de mensenzielen heeft toevertrouwd, U smeek ik om Uw oppermachtige tussenkomst in de harten van mensenzielen die voor het oog van de Eeuwige Liefde de leiding over een volk of een staat hebben verworven of die een dergelijke leiding naar zich toe hebben getrokken.
De Schepper van Hemel en aarde heeft aan de mensenzielen de hoede over Zijn Schepping en de instandhouding van Zijn Wet van Liefde als waarborg voor een heilige harmonie binnen Zijn Schepping toevertrouwd.
Elke ziel die deel heeft aan de leiding van een volk of een staat draagt daarom jegens God Zelf een grote verantwoordelijkheid.
Ik vertrouw U elke mensenziel toe, die:

 • een positie en functie binnen de leiding van een volk of staat op welke wijze dan ook misbruikt;
 • deze functie en positie niet vervult in overeenstemming met de Goddelijke Wet van de Ware Liefde;
 • op basis van deze functie en positie staten, volkeren, mensengroepen, individuele schepselen, grondstoffen, goederen en handel uitbuit of op welke wijze dan ook schaadt, bedriegt, ontwricht, vernietigt, manipuleert of bedreigt;

en die op grond van dit alles niet Gods Schepping en Gods Wet dient, doch de duisternis, en daardoor het leed, de ellende, de chaos, de onvrede en de onveiligheid in de wereld bevordert of in stand helpt houden.
Moge door Uw machtige bezieling van het hart van elke ziel die waar dan ook ter wereld een rol speelt binnen de leiding van een volk of staat:

 • elke dreiging van oorlog, vernietiging of om het even welk plan of werk van duisternis worden gebroken;
 • alle betreffende zielen tot inkeer, tot volledige en definitieve ommekeer komen, en
 • elk politiek regime dat de plannen en werken der duisternis dient of kan dienen, definitief onwerkzaam worden gemaakt, opdat de hele wereld een ware spiegel van Gods bedoelingen moge worden.

In het vast vertrouwen dat de God van Eeuwige Liefde Zijn Schepping nooit ten prooi zal geven aan de verwoestingswerken van de satan, smeek ik U: Wil met Uw hoogheilige handen de hele wereld verzegelen met het Kruis van Jezus Christus dat de duisternis voor eeuwig aan God heeft uitgeleverd, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

In het kader van de strijd tegen de duisternis,
wier werken zich in de huidige wereld in hun volle lelijkheid vertonen,
moet tevens worden verwezen naar de onderrichting

Het miskende Licht.

 
"Alle leven ontstaat uit de Goddelijke Liefde, en wordt door deze Liefde gevoed, in stand gehouden, versterkt en waar nodig genezen. De Goddelijke Liefde is derhalve als het ware de stroombron van het Leven, de generator die Licht en warmte voortbrengt. Waar de Ware Liefde niet ten volle heerst en wordt gekoesterd, gaat levenskracht verloren.

De ware levensopdracht van elke mensenziel bestaat hierin, dat zij de Ware Liefde in zich in stand moet houden, moet voeden, en onbelemmerd moet laten doorstromen naar al haar medeschepselen – medemensen, dieren en alle elementen van de levende natuur. In de mate waarin een mensenziel het Licht in zich niet laat doven, en zij de warmte niet laat verkillen, is zij binnen de Schepping een werktuig van de Goddelijke Liefde en is zij op haar beurt een geleider voor het Ware Geluk en de Ware Vrede onder alle schepselen.

In een hart waarin het Licht en de warmte uit de stroombron van Gods Hart niet in stand wordt gehouden, ontstaan duisternis en koude, ellende, chaos, leed, angst en wanhoop, omdat de hartslag van God Zelf er tot zwijgen wordt gebracht. Een dergelijke ziel verliest alle Leven, en doodt ook geleidelijk alle Leven in haar omgeving. Deze ziel wordt tot wieg voor één van de grootste dwalingen die deze wereld beheersen: de dwaling dat er geen God van Liefde kan bestaan". (de Heilige Maagd Maria, Meesteres van alle zielen, februari 2020)

"Elke ziel is een roos uit Gods hand. Ik ben de Hemelse Tuinierster. Ik wil met elke ziel een heilig verbond sluiten dat hierin bestaat dat de ziel zich TOTAAL aan Mij geeft: hart, geest, lichaam en wil om Gods Werken te voltooien, en dat Ik Mij TOTAAL aan de ziel geef opdat de roos zich totaal moge ontvouwen en moge bloeien voor de Eeuwige Lente van de grondvesting van Gods Rijk op aarde". (Maria, 20 mei 2008)

"Elke ziel is een roos uit Gods hand. Hoeveel zielen echter, laten hun bloemblaadjes verdorren en afvallen, zodat zij nog slechts bestaan uit doornen, waaraan zowel hun medeschepselen als God Zelf zich verwonden.
Nieuwe bloemblaadjes kan een dergelijke ziel als doornstruik slechts krijgen nadat zij de bodem van haar hart heeft bemest met het oprecht verlangen om zelfverloochenende dienares van God en van al haar medeschepselen te worden, en zij is beginnen, hem dagelijks te begieten met de tranen van een oprecht berouw over haar tekortkomingen, haar onverschilligheden, haar liefdeloosheden, haar zelfzucht en haar gerichtheid op zichzelf. Pas dan kan deze bodem waarlijk ontvankelijk worden voor het zonlicht van God, dat de bloeikracht van de zielenroos kan herstellen". (Maria, 19 juni 2021)

"Ik ben de onverwelkbare Bloem van Goddelijk Leven, de Koningin van Hemel en aarde. Al het wereldse, alle zonde en bekoring zijn onder Mijn voeten gelegd. Ik ben de Bruid van de Heilige Geest, de Moeder van de Christus. In Mij is de Volheid der Genade. Daarom ben Ik de Meesteres van alle zielen, Gods Gids naar de Weg, de Waarheid en het Leven". (Maria, Pinksteropenbaring 2016)

Nieuws en belangrijke Info

definitieve teruggetrokkenheid van Myriam

www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

Ter inleiding de volgende private Openbaring, die de in deze rubriek vervatte informatie in het juiste licht kan helpen plaatsen:

Private Openbaring van de Meesteres van alle zielen aan Myriam

geschonken tijdens meditatie op 17 augustus 2015

HEILIGSTE MAAGD MARIA: "Slechts heel weinig zielen hebben doorheen de jaren de ware reden en de ware bedoeling van de roeping van Mijn Myriam begrepen.

Je roeping is de vrucht van een Mysterie dat zeer nauw verband houdt met deze tijd, die de tijd van de voltooiing van Gods Heilsplan is. Op kracht van de genaden die zijn voorbehouden voor deze bijzondere dagen van Mijn verheerlijking bij God (*) laat Ik je thans de ware reden en de ware bedoeling van je roeping als Mijn Myriam met Mijn woorden bekend maken:

De roeping van Mijn Myriam is niet gericht op individuele zielen en hun noden, zij is er rechtstreeks op gericht, de voltooiing van Gods Heilsplan voor de hele Schepping te helpen vervroegen, en is daarom helemaal georiënteerd op de verkondiging van de Grondwet van de Schepping: de Wet van de Ware Liefde in de volheid van haar componenten, eigenschappen en Mysteries.

De tegenstander van het Licht van Gods Waarheid heeft geen middel onbeproefd gelaten om het Werk dat Ik doorheen Mijn Myriam wil en moet volbrengen, te hinderen en dit Hemels Werk van verkondiging op wegen te sturen die niet door Mij waren bedoeld. Je roeping is derhalve door velen verkeerd begrepen en geregeld misbruikt.

Om deze reden heb Ik Mijn Myriam tussen de Paastijd 2012 en de Paastijd 2013 stap voor stap definitief uit de openbaarheid teruggetrokken, want deze roeping kan uitsluitend en alleen worden vervuld in het contact tussen Mijn Hart en het jouwe, in de beslotenheid van je ziel waarin Ik het zaad heb uitgestort, en blijf uitstorten, dat slechts kan bloeien wanneer geen wolken der wereld zich tussen de stralen uit Mijn Hart en jouw hart kunnen schuiven.

Om deze reden ook, heb Ik het tijdperk vóór Ik je volledig zou terugtrekken, in 2012 afgesloten met de unieke inspiratie van De Beekjes van het Heil, want zie:

De roeping van Mijn Myriam is volledig gericht op de verkondiging van de Wet van de Ware Liefde en de onderrichting over de wegen voor een toepassing ervan die de mensenzielen tot ware gelijkenis moet brengen met het beeld dat hun Schepper van in den beginne ten aanzien van de mensenziel heeft gekoesterd. Gods Heilsplan kan slechts worden voltooid in de mate waarin de mensenzielen de Ware Liefde bewust, spontaan en onvoorwaardelijk in toepassing brengen jegens elk element van de Schepping: medemensen, dieren, en zelfs het leefmilieu.

Je volledige terugtrekking heeft Mij in staat gesteld, thans de uiteindelijke doelstelling van dit Werk naar haar bekroning te leiden, die is begonnen met De Beekjes van het Heil en zich sedertdien ten volle uitwerkt in de unieke inspiraties die Ik in deze tijd in jou uitstort, en die Ik op Gods Tijd aan de zielen zal vrijgeven.

Verkondig deze woorden als een Teken van Mijn macht over de duisternis".

(*) De Meesteres van alle zielen verwees ooit in een Openbaring naar de dagen tussen Haar feestdagen van 15 en 22 augustus als "de dagen van Mijn verheerlijking".

(Hier eindigt de Openbaring van 17 augustus 2015)

Weinig zielen houden er rekening mee, dat Myriam de roeping in dienst van de Meesteres van alle zielen niet zelf heeft gevraagd; deze roeping is van de Hemel uitgegaan en door een mensenziel van harte aanvaard als een levensopdracht in dienst van Gods Heilsplan. Het is de eerste taak van dit Werk, de verwezenlijking van deze levensopdracht te beschermen. Daarom respecteren wij ook deze beslissing van de Moeder Gods, Haar werktuigje uit alle contact terug te trekken. Hieronder iets over de achtergronden ervan.

Definitieve teruggetrokkenheid van Myriam
Mededeling in opdracht van de Moeder Gods

TOTUS TUUS, MARIA !

Pinkstermaandag 2013

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

Sedert enige tijd is Myriam, zoals bekend, door de Moeder Gods in verregaande mate uit alle brief- en mailverkeer met de buitenwereld teruggetrokken. Het lag in Maria’s bedoeling, door deze maatregel de roeping die Zij Haar Myriam vanaf het eerste uur in 1997 had toebedeeld, ten volle te kunnen invullen. De door Maria in het kader van deze roeping gevraagde werken kunnen op lange termijn immers slechts worden volbracht in een atmosfeer van volledige oriëntering op het Hart van de Koningin des Hemels. Zoals de Moeder Gods Zelf het reeds bij herhaling formuleerde: "Contacten met de buitenwereld zijn voor een mystieke roeping zoals vergif".

De Meesteres van alle zielen heeft in de periode tussen Pasen en Pinksteren tegenover Myriam Haar Wil verkondigd dat Haar klein instrument vanaf Pinksteren de dag na dag vanwege de Meesteres opgelegde opdrachten definitief in volledige teruggetrokkenheid zal volbrengen. Concreet betekent dit, dat Myriam voortaan niet meer bereikbaar is. Het totnogtoe door Myriam gebruikt mailadres is op instructie van de Koningin des Hemels afgeschaft. Myriams werkplan is voortaan – zoals oorspronkelijk voorzien – volledig en uitsluitend geconcentreerd rond de geschriften, gebed, en de van dag tot dag wisselende opdrachten die strikt door de Moeder Gods worden opgelegd.

Het is mogelijk dat sommige zielen deze Hemelse beslissing niet meteen begrijpen, en dat deze laatstgenoemde zelfs aanleiding geeft tot speculaties. Speculaties zijn steeds onvruchtbaar, en kunnen erop wijzen dat men twijfelt aan Gods Wijsheid. Hemelse maatregelen kunnen hoe dan ook slechts met het hart worden begrepen. Eventueel onbegrip mag en zal Myriam en het Maria Domina Animarum Werk als geheel er nooit van weerhouden, zonder uitzondering elke instructie vanwege de Meesteres van dit Werk volkomen en naar de letter te gehoorzamen, daar deze gehoorzaamheid in de hoogste mate de vruchtbaarheid van het Werk bepaalt.

Van meet af aan wees de Meesteres van alle zielen erop, dat kritiek op Haar verkondigingen evenals op Haar beslissingen steeds door de duisternis zou zijn geïnspireerd, daar Haar Werk van meet af aan was bedoeld als speerpunt in de strijd tegen de duisternis en als kanaal van ontmaskering van de zo weinig herkende strategieën van de duisternis in deze Laatste Tijden, en volkomen is gebaseerd op de verspreiding van de Ware Liefde en hoop en op de verdieping van de kennis over de traditionele Waarheid. Voor het overige zei de Meesteres reeds vanaf de eerste dagen van de roeping – en Zij laat hier thans nogmaals met klem op wijzen – dat Myriam voor alle opdrachten in het kader van dit Werk jegens geen enkele sterveling doch uitsluitend jegens Haar en jegens God verantwoording verschuldigd is, daar Zij Zelf – de Hemelse Koningin – aan de basis van alle werkzaamheden van dit Werk ligt.

Aangezien Myriam gedurende al deze jaren uitsluitend heeft gehandeld en geschreven volgens de inspiraties en instructies vanwege de Hemelse Koningin, en dit zal blijven doen, is dit Werk ten volle een spreekbuis van de Hemel, en geen kanaal van enig werelds denken. In deze zin zullen Myriam en het hele Werk alles in het werk stellen opdat de hen opgelegde Hemelse opdrachten verder precies volgens de leiding van de Meesteres worden vervuld, en wel van nu af aan in een atmosfeer die bevorderlijker is voor de eenheid met de Koningin des Hemels, dan dit de jongste jaren mogelijk was.

Niemand mag deze maatregel zo begrijpen, als zou Myriam de zielen voortaan in de steek laten. Evenmin mag deze maatregel zo worden geïnterpreteerd – zoals sommige kwaadwillige zielen intussen hebben getracht, te doen – als zou Myriam’s roeping in dienst van de Koningin des Hemels afgelopen zijn. De Moeder Gods laat erop wijzen:

 1. dat de geschriften intussen zo omvattend zijn, dat elke ziel die zich erin verdiept, op elke vraag het antwoord kan vinden dat voor de Hemel juist is, respectievelijk dit antwoord op grond van de onderrichte lijn van de Hemelse zienswijze in het eigen hart kan lezen, en wel volgens de mate van haar inspanningen om spirituele verdieping te bekomen en in de mate van haar geloof in de onuitsprekelijke waarde van deze verkondigingen, die in zich een Hemelse genade dragen die met niets vergelijkbaar is;

 2. dat de publicatie van oudere en nieuwe geschriften onveranderd blijft doorlopen – strikt volgens de instructies van de Meesteres van alle zielen en volgens het door Haar voorgeschreven Plan;

 3. dat Myriam zich nu beter dan ooit zal kunnen inzetten voor de spirituele noden van de zielen van goede wil. Deze definitieve teruggetrokkenheid is voor Myriam niet bedoeld als stilstand, doch integendeel als gelegenheid voor een nieuwe bezieling die onder andere de rijping van de vele inspiraties ten goede moet komen, die de Meesteres van alle zielen Haar Myriam in de loop van de jongste jaren genadig heeft laten toevloeien, doch die wegens het patroon van de werkzaamheden dat zich in het Werk had ontwikkeld, nooit konden worden uitgewerkt.
  Er moet worden op gewezen dat Myriam vanwege de Moeder Gods ook veel opdrachten buiten elk contact met de buitenwereld te vervullen heeft. Precies deze opdrachten moesten gedurende enkele jaren noodgedwongen in de schaduw worden geplaatst, doch krijgen nu door Maria met kracht nieuw leven ingeblazen.

De Koningin des Hemels wil de strijd van het Maria Domina Animarum Werk tegen de duisternis nu voortzetten op een fundament van volledige teruggetrokkenheid van Haar klein instrument, alsook – vanzelfsprekend – via de werkzaamheden van het Werk als geheel, die zoals steeds precies volgens de inspiraties en instructies vanwege de Meesteres zullen worden uitgevoerd. De Moeder Gods beoogt met deze regel een beveiliging van de vruchtbaarheid van Haar klein instrument evenals van deze van Haar Werk als geheel.

Maria laat erop wijzen dat de permanente wisselwerking tussen Haar en Haar klein werktuig – op dewelke de totstandkoming van alle geschriften uiteindelijk is gebaseerd – slechts op duurzame wijze vorm kan krijgen in de mate waarin het Haar werktuig mogelijk wordt gemaakt om in een atmosfeer van de grootst mogelijke leegheid aan indrukken van buitenaf, en derhalve in de stilte van het hart, met Haar verenigd te blijven.

Briefwisseling met Myriam, evenals de intrede op het internet in het algemeen, is nooit de bedoeling van de Hemelse Meesteres geweest. Deze beide ontwikkelingen zijn door omstandigheden buiten Myriams wil tot stand gekomen, en Maria heeft er enige tijd lang het beste van gemaakt. Zij heeft nu Myriams opdrachten en de atmosfeer voor de vervulling ervan, definitief naar het oorspronkelijk door Haar gevormd patroon teruggebracht.

Graag dank ik de vele zielen van goede wil die de jongste jaren door hun oprechte brieven aan Myriam hebben bijgedragen tot de buitengewone genadewerking die de Hemel via de antwoordbrieven tot stand heeft gebracht.

Bij dit alles, zeer geliefde zussen en broeders, vraag ik nederig om ondersteuning via Uw gebed, opdat dit uniek en genaderijk Werk de verheven doelstellingen van de Hemelse Meesteres in de hoogst mogelijke mate moge kunnen blijven verwezenlijken. Onze gezamenlijke strijd binnen de Ketting van Licht van de Meesteres van alle zielen heeft een doel, waarvan op aarde nauwelijks een ziel de heiligheid kan vatten. Precies daarom rust op het kleine werktuig van de Meesteres de verplichting om zich restloos aan de instructies van de Koningin des Hemels te onderwerpen.

Tot besluit zou ik alle zielen willen vragen, de lieve zielen in het hart van het Maria Domina Animarum Werk niet te willen overstelpen met vragen, noch over deze beslissing noch over enige andere beslissing vanwege de Moeder Gods in het kader van de organisatie, de vormgeving en de inhoud van de binnen dit mooie Werk tot stand komende werkzaamheden, publicaties enz. Ook ons zelf in de kern van dit Werk is niet steeds de diepste reden voor de beslissingen vanwege de Hemelse Koningin bekend. Zalig de ziel die in haar hart de werkwijze van de Moeder Gods als veilig en gewaarborgd kanaal van Wijsheid en van genade aanneemt zoals zij is, want dit Werk heeft van meet af aan slechts één ding beoogd: het stil en hoopvol Geluk en het Eeuwig Heil van elke ziel van goede wil te bevorderen.

De ziel die in dit Werk gelooft, gelooft in de Koningin des Hemels Zelf, die het heeft gemaakt en die heeft beloofd, het tot het einde toe in alle details te zullen leiden en besturen. Er zijn zielen geweest, die hebben getracht, dit heilig Werk hun persoonlijk stempel op te drukken. Aan dergelijke ontwikkelingen heeft de Koningin des Hemels nu definitief een eind gemaakt.

In Liefde en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Haar Myriam

Tot besluit is het in verband met een juist begrip van Maria’s beslissing tot de definitieve terugtrekking van Myriam nuttig, de volgende toelichting weer te geven, die werd gegeven in een door de Meesteres van alle zielen aan Myriam geïnspireerde private aantekening ten bate van een ziel:

"(...) In verband met de lijn die Myriam in haar roeping als apostel van de Meesteres van alle zielen moet volgen, gaf de Moeder Gods Zelf Myriam van meet af aan een formeel 'gebod plus verbod'. Maria drukte Myriam op het hart dat Zij (dit wil zeggen: Maria) en Zij alleen, elk detail van de uitvoering van de apostolaatswerken en van de concrete vormgeving van Myriams roeping richting zou geven. Dit betekent dus een gebod van volkomen gehoorzaamheid jegens de Meesteres van alle zielen als enige Wegwijzer en enige Gids. Zij verbond dit gebod met een verbod aan Myriam om zich in alle denkbare opzichten door menselijke meningen, oordelen en kritieken van anderen te laten leiden.

Concreet betekent dit dat het Myriam door Maria Zelf is verboden om aandacht te schenken aan meningen, oordelen en kritieken die door mensenzielen worden geuit. De enige 'menselijke' mening die de Moeder Gods ooit van Haar bovenvermeld verbod heeft ontbonden, is deze van Myriams geestelijke leider, met de motivering dat deze laatste door Haar Zelf zou worden bevrucht met het begrip van, en het inzicht in, Haar verlangens alsook van het doel en het Plan dat Zij met Haar Werk nastreeft.

Dit 'gebod plus verbod' bepaalt meteen de grondwet van het Maria Domina Animarum Werk, dat door Maria Zelf in het leven is geroepen en door Haar alleen in alle details wordt - en kan worden - bestuurd en geleid.

Er zijn zielen geweest die, op grond van een volkomen verwrongen begrip van Maria’s doelstellingen met Myriams roeping en levensopdracht, via menselijke manipulaties hebben gepoogd om Maria’s Werk een persoonlijk stempel op te drukken. De Moeder Gods Zelf heeft echter Haar Werk vastberaden naar de door Haar geplante wortels teruggevoerd, en heeft de noodzaak van Haar 'gebod plus verbod' bij herhaling gemotiveerd met de stelling dat menselijke opinies, oordelen en kritieken op Haar Werk en op de uitvoering en vormgeving van dit Werk alsook op Myriams roeping door menselijke, dit wil zeggen door wereldse opvattingen, zijn geïnspireerd en om deze reden noodgedwongen oppervlakkig zijn.

Om deze reden heeft Myriam steeds elke poging tot kritiek, beoordeling, veroordeling en zelfs laster vanwege anderen in gehoorzaamheid aan de Koningin des Hemels naast zich neergelegd en uitsluitend geleefd met de blik en het hart op Maria’s Hart gericht en louter vanuit deze ingesteldheid geschreven en gehandeld. Bij sommigen is deze ingesteldheid op onbegrip gestoten, en is deze ook verkeerd (zelfs met gebruikmaking van laster) uitgelegd.

Dit alles heeft bijgedragen tot Maria’s beslissing om Myriam definitief en volkomen uit elk contact met de buitenwereld terug te trekken, zoals Zij het had bedoeld vóór Haar Werk op het internet werd binnengeleid. Sommige zielen zien daadwerkelijk over het hoofd dat dit Werk reeds negen jaar vóór de intrede op het internet door Maria is gegrondvest, en dat de grondvesting van een internetapostolaat met contacten tussen Myriam en de buitenwereld niet door de Koningin des Hemels was bedoeld.

Om deze reden heeft Zij Myriam definitief uit alle verkeer teruggetrokken. Elke ziel die deze beslissing bekritiseert respectievelijk deze beslissing zelfs uitlegt als een teken voor het feit dat dit Werk sedert zijn reorganisatie in verval zou zijn en Myriam in dwaling zou verkeren, belastert de Moeder Gods Zelf en heeft Haar ware bedoelingen met dit Werk en met Myriams levensopdracht helemaal niet begrepen (...)".

Wij verwijzen op deze plaats tevens naar de rubriek Maria Domina Animarum > Myriam.
Met de Meesteres door het jaar

www.maria-domina-animarum.net

MET DE MEESTERES DOOR HET JAAR

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

De Koningin des Hemels heeft Haar Maria Domina Animarum Werk van meet af aan bedoeld als een Werk van onderrichting en een uitnodiging aan de zielen om op actieve wijze te werken aan hun spirituele groei, de vervolmaking van hun vermogen om waarlijk naar Gods beeld en gelijkenis toe te groeien. Hoe ver de ziel in dit bloeiproces zal vorderen, hangt af van haar eigen actieve, spontane, bewuste inzet en haar eigen gedrevenheid om de volheid van het Goddelijk Leven te vinden.

De Meesteres van alle zielen is elke ziel gegeven als Moeder, en in deze hoedanigheid verlangt Zij naar de maximale ontplooiing van elke ziel, opdat zij het Eeuwig Leven moge verdienen. Om dit te helpen verwezenlijken, nodigt Maria de zielen ertoe uit, voortaan op meer actieve wijze hun weg te vinden doorheen de immense rijkdom aan teksten die Zij doorheen Haar MDA-Werk biedt.

Om deze reden zal het Maria Domina Animarum Werk in het compartiment Nieuws en belangrijke Info voortaan nog slechts zichtbare updates plaatsen ter gelegenheid van speciale onderrichtingen en mededelingen. In dit verband wordt U uitgenodigd om regelmatig de balk De Stem der Genade te raadplegen voor mededelingen over speciale updates en oproepen.

Voor het overige worden de zielen ertoe uitgenodigd, zich te bedienen van de onderstaande Jaarkalender, die hen kan helpen om doorheen het jaar bewuster mee te leven met mijlpalen in het Leven van Jezus en Maria, en met bijzondere eigenschappen van de Koningin des Hemels.

Deze uitnodiging is een opdracht van Liefde vanwege de Moeder Gods aan elk van Haar kinderen, en past tevens in het kader van de definitieve terugkeer naar Haar oorspronkelijke bedoeling om Haar Myriam verder te vormen in een leven van volkomen teruggetrokkenheid, wat mede mogelijk wordt gemaakt door een ander systeem van aankondiging van updates dan totnogtoe werd gebruikt.

Het onderstaand jaaroverzicht is gebaseerd op de geschriften Sluier van Goud en Edelstenen der Genade, die U beide vindt onder Onderrichtingen > Boeken.

In Liefde en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Haar Maria Domina Animarum Werk

 

JAAROVERZICHT

1 januari
Maria, Moeder van God – Ark van het Nieuw Verbond

3 januari
De Allerheiligste Naam van Jezus

eerste zondag na Nieuwjaarsdag
De Heilige Driekoningen

derde zondag na Kerstmis
Doopsel van Jezus in de Jordaan

23 januari
Verloving van Maria met Jozef

2 februari
Maria Lichtmis (Opdracht van Jezus in de Tempel)

onmiddellijk na Lichtmis
Vlucht naar Egypte

11 februari
Verschijning van de Onbevlekte Ontvangenis in Lourdes

20 februari
Maria Moeder van Tranen

Aswoensdag
Begin van de veertigdaagse Vastentijd

circa zes weken na het Doopsel van Jezus
Bruiloft in Kana

19 maart
Heilige Jozef

vierde zondag van de Vastentijd
Halfvasten

21 maart
Begin van de Lente

24 maart
Heilige Aartsengel Gabriël

25 maart
Boodschap van de Engel aan Maria

zondag vóór Pasen
Palmzondag

donderdag na Palmzondag
Witte Donderdag

vrijdag na Palmzondag
Goede Vrijdag: Kruisdood van Christus – Maria Medeverlosseres

zaterdag na Palmzondag
Paaszaterdag

eerste zondag na de eerste volle maan van de lente
Pasen: Verrijzenis van Christus

omstreeks Pasen (op verzoek van de Meesteres: de eerste woensdag na Pasen)
Terugvinding van de twaalfjarige Jezus in de Tempel

eerste zondag na Pasen
Barmhartigheidszondag

26 april
Maria Moeder van Goede Raad

tweede zondag van mei (Moederdag)
Moederschap van Maria – Maria Moeder van de Kerk

donderdag na de vijfde zondag na Pasen
Hemelvaart van Christus

zaterdag na Hemelvaart
Maria Koningin der Apostelen

zevende zondag na Pasen
Pinksteren

24 mei
Maria Hulp der Christenen

31 mei
Maria Visitatie (bezoek aan Elisabeth)

zondag na Pinksteren
Feest van de Heilige Drievuldigheid

tweede donderdag na Pinksteren: Sacramentsdag

8 juni
Maria Zetel van Wijsheid

tweede zondag van juni (Vaderdag)
Vaderschap van de Eeuwige Vader

derde vrijdag na Pinksteren
Heilig Hart van Jezus

derde zaterdag na Pinksteren
Onbevlekt Hart van Maria

27 juni
Maria Moeder van Altijddurende Bijstand

1 juli
Kostbaar Bloed van Jezus Christus

22 juli
De Heilige Maria Magdalena

2 augustus
Maria Koningin en Meesteres van de engelen

5 augustus
Maria ter Sneeuw

6 augustus
Gedaanteverandering van Jezus

13 augustus
Maria Toevlucht der zondaars

15 augustus
Tenhemelopneming van Maria

15 – 22 augustus
De Dagen van Maria's unieke Verheerlijking

22 augustus
Maria Koningin van Hemel en aarde - Meesteres van alle zielen

zaterdag vóór de laatste zondag van augustus
Maria Heil van de zieken

31 augustus
Maria Middelares van alle Genaden

zaterdag na het Feest van de Heilige Augustinus
Maria Troosteres van de bedroefden

8 september
Geboorte van Maria

12 september
Naam van Maria

14 september
Kruisverheffing

15 september
Maria Moeder van Smarten

24 september
Maria Vrijkoop der slaven

29 september
De Heilige Aartsengelen

1 oktober
Feest van de sluier en de bescherming van de Moeder Gods

2 oktober
De Heilige Engelbewaarders

7 oktober
Maria Koningin van de Rozenkrans

16 oktober
Feest van der Zuiverheid van Maria

31 oktober (zoals in oktober 2018 door de Meesteres verzocht)
Maria, Koningin van het Goddelijk Licht

November
November, maand van vergeving en verzoening

1 november
Allerheiligen – Maria Koningin van de Heiligen

2 november
Allerzielen – Maria Voorspreekster

zaterdag vóór de derde zondag van november
Maria, Moeder van de Goddelijke Voorzienigheid

21 november
Opdracht van Maria in de Tempel

zondag vóór de eerste zondag van de Advent
Christus Koning

vierde zondag vóór 25 december
Begin van de Advent

8 december
Onbevlekte Ontvangenis van Maria

18 december
Maria Verwachting

25 december
Kerstmis: Geboorte van Jezus Christus

27 december
Heilige Apostel Johannes

28 december
Heilige Onschuldige Kinderen

eerste zondag na Kerstmis
Feest van de Heilige Familie

31 december
Oudejaarsavond