Welkom bij het
MARIA DOMINA ANIMARUM WERK

het verkondigingskanaal van de Wetenschap van het Goddelijk Leven
vanwege de Heilige Maagd Maria als de Meesteres van alle zielen

(de Moeder Gods laat deze alomvattende
Mariale titel voor de Allerlaatste Tijden
wat verder op deze welkomstpagina alsook in de bovenste updatebalk
helemaal onderaan uitvoerig toelichten en rechtvaardigen)

Deze website is de enige authentieke bron van de
door de Koningin des Hemels via Myriam aan de zielen geschonken
inspiraties, leerstellingen en gebeden.

Van de Myriamgebeden en -teksten circuleren op het internet versies
die niet van ons huidig Apostolaat uitgaan, doch van het voormalig
Myriam van Nazareth Apostolaat. Deze versies mogen niet als
authentieke Myriamteksten worden beschouwd, want vele ervan
bevatten vertaal- en interpretatiefouten en zijn derhalve geen
getrouwe weergave van de leerstellingen van de Hemelse Koningin.
Met deze teksten is Gods Plan niet gediend.

De Koningin van Hemel en aarde vestigt de aandacht van alle zielen
op het feit dat Haar Maria Domina Animarum Werk door Haar persoonlijk
is gegrondvest en in zijn verkondiging uitsluitend door Haar wordt bestuurd.
Dit Werk is uitsluitend geworteld in Rooms-Katholieke Mariale mystiek.
Op Maria's verordening distantieert dit Werk zich uitdrukkelijk van alle
esoterie, dreigboodschappen en eindtijdvoorspellingen.

 

De nieuwste Hemelse Lichtflits:
De Moeder Gods laat verwijzen naar een nieuwe onderrichting
Onderrichtingen > Korte onderrichtingen > De handtekening van het hart
alsook naar de speciale toewijding voor de kruisdagen, onder
Gebeden > Maria's Bloementuin 1251-1500.


 

Ad Sanctam Trinitatem per Mariam
Ut adveniat Regnum Deum, adveniat Regnum Mariae
ergo

TOTUS TUUS ego sum, MARIA

(naar de Heilige Drievuldigheid via Maria.
Opdat Gods Rijk kome,
moge het Rijk van Maria komen
Daarom:
IK BEN HELEMAAL VAN U, MARIA)

Zeer spoedig nadat de Moeder Gods – toen nog in Haar hoedanigheid als Moeder van Smarten – Haar Myriam in 1997 voor het eerst had geroepen, maakte Zij in een private onderrichting duidelijk dat Zij Myriam had bestemd voor een verkondigingsmissie die erop gericht zou zijn, de steeds toenemende oppervlakkigheid in het denken en handelen van de moderne christen te helpen omkeren. Met dit doel voor ogen zou Zij een Werk grondvesten, dat zou dienen als instrument voor de verwezenlijking van Haar eigen roeping voor de Laatste Tijden: De onderrichting en innerlijke omvorming van zielen van goede wil tot voltooiing, respectievelijk bekroning, van de Verlossingswerken van Christus in zich, teneinde deze zielen naar een optimale vruchtbaarheid voor de voltooiing van Gods Heilsplan met de Schepping te leiden. Om deze reden zou Zij dit Werk tot uitdrukking van Haar hoogste, alles omvattende hoedanigheid de naam Maria Domina Animarum (omnium) [Maria Meesteres van de/alle zielen] Werk geven, en betitelde Zij dit Werk spoedig als het Apostolaat van de Ware Liefde, de ware hoop, de bemoediging en de volheid der Waarheid, wat ook concreet in de teksten zelf merkbaar is: Zij brengen Licht, warmte en Vrede in elk hart dat volkomen voor deze unieke Bron van Hemelse onderrichting geopend is en vastberaden nastreeft om zich van elke duistere invloed te zuiveren.

In een speciale Openbaring definieerde de Meesteres van alle zielen ooit de kern van Haar Missie als volgt:

De Missie van Maria als Meesteres van alle zielen

"De Eeuwige Liefde heeft Mij gezonden om in deze Laatste Tijden de zielen van goede wil (*) voor te bereiden op hun hoogst mogelijke vruchtbaarheid ter vervulling van het Goddelijk Plan van Heil voor de hele Schepping, dit wil zeggen ter voorbereiding van de laatste fase van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
(*) Als ziel van goede wil definieert de Meesteres van alle zielen Zelf een ziel die bereid is om haar eigen vrije wil één te maken met Gods Wil.

De heilsgeschiedenis van het mensengeslacht voltrekt zich rond de strijd tussen het Licht van God en de duisternis van de satan, die zich tot doel heeft gesteld, alle Werken en Plannen van God te verontreinigen, te ontwrichten, hun voltooiing tot het uiterste te vertragen, en alle mensenzielen te infecteren met zijn eigen gesteldheden opdat zij niet Gods Werken en Plannen doch zijn werken en plannen zouden dienen. Om deze reden is het van doorslaggevend belang voor de verwezenlijking van Gods overwinning – die Hij de zielen heeft beloofd – dat de zielen in deze Laatste Tijden worden gevormd in de kennis van, en inzicht in, de mysteries die rechtstreeks deze strijd tussen het Licht en de duisternis betreffen.

Daarom bestaat Mijn Missie in de eerste plaats uit onderrichting en vorming tot verdieping van de kennis over:

 1. de wegen tot grondvesting van de ware, zelfverloochenende Liefde in de harten, en tot een spontane en volhardende beleving en verspreiding ervan in alle details van het stoffelijk leven van de ziel op aarde naar al haar medeschepselen en naar haar hele leefomgeving toe;
 2. het wezen en de ontelbare gezichten van de zonde. Zonde definieer Ik uitdrukkelijk als elk gebruik van de menselijke vrije wil om inspiraties vanwege de duisternis om te zetten in handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen en/of hartsgesteldheden waardoor de ziel één of meer werken of plannen van de duisternis dient en daardoor Gods Wet van de Ware Liefde overtreedt en de verwezenlijking van Gods Werken en Plannen helpt vertragen, daar elke mensenziel met geen enkel ander doel in de wereld wordt gezonden dan om een leven te leiden als werktuig tot voltooiing van de Werken en Plannen van haar Schepper;
 3. de strategieën via dewelke de duisternis de mensenziel tracht te misleiden opdat deze laatste zich ertoe zou lenen, werktuig te worden voor de verwezenlijking van de werken en plannen der duisternis, die zijn gericht op beschadiging en verwoesting van Gods Werken en de grondvesting van chaos, ellende en leed in de hele Schepping, en op de restloze ontwrichting van het netwerk van Liefde dat God tussen alle schepselen onderling heeft gemaakt en dat Hij ononderbroken via alle interventies van Zijn Liefde en Zijn Voorzienigheid tracht te voeden en in stand tracht te houden;
 4. Mijn rol en werking in Mijn door God voorziene hoedanigheid als Meesteres van alle zielen. In deze allesomvattende hoedanigheid leid Ik bij Goddelijke volmacht alle zielen van goede wil naar een maximale bijdrage in de strijd van het Licht tegen de duisternis, waarover Ik de leiding heb ontvangen tot ontsluiting van de oneindige vruchten der Verlossingswerken van Jezus Christus in de individuele zielen die hiertoe met Mij meewerken;
 5. de vruchtbaarste wegen voor samenwerking van de zielen met Mijn begeleiding, door het sluiten van het heilig verbond van totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan Mij. De waarlijk in elk detail van het leven en in alle innerlijke gesteldheden beleefde totale toewijding aan Mij, de Koningin van Hemel en aarde en Brug tussen God en de zielen, is de door Jezus vanop het Kruis van Verlossing tot stand gebrachte gouden weg naar de Bestemming van de mensenziel als beeld en gelijkenis van God.

Zalig de zielen die deze onderrichtingen aannemen en in hun hart tot bloei laten komen, want Mijn woorden dragen in zich de bloeikracht van het Goddelijk Leven en zaaien in de ziel van goede wil de weg naar het Ware Geluk, de weg naar de ware heiligheid van de ziel die Gods Wijsheid van harte benut om haar roeping in dienst van de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede tussen alle schepselen met de grootst mogelijke vruchtbaarheid te volbrengen.

Ik ben gezonden om de zielen van goede wil te leiden op deze weg, die Mij in zijn volheid is bekend en die Ikzelf als ziel, door de in Mij gewortelde volheid der Genade, in volmaaktheid heb voltooid.

Mijn Missie voor de Laatste Tijden als de Meesteres van alle zielen dient noch een doel op zich, noch is zij op Mijn persoon gericht. Mijn Missie staat volkomen en uitsluitend in het teken van de voltooiing van het Rijk van Jezus Christus in de harten. Deze voltooiing is wat wordt genoemd 'de Wederkomst van Christus', en is door God bedoeld als de bekroning van de Werken van Zijn Messias. Het Rijk Gods op aarde bestaat uit de aaneensluiting van volgroeide zielenakkers, die de Goddelijke Graankorrel volkomen in zich tot rijping laten komen. Mijn Missie is het, deze Graankorrel in de zielenakkers te begieten met het water van Goddelijk leven en de zielen te onderrichten in de meest beloftevolle wijzen om hun akker te bewerken, opdat de Goddelijke Groeiwetten zich in hen ten volle kunnen uitwerken. De ontvankelijkheid van elke individuele ziel zal bepalen hoe vruchtbaar Mijn Missie in haar kan worden.

Zo is de Meesteres van alle zielen de door God voor deze tijden voorziene Factor om de zielen van goede wil te onderrichten in de onfeilbare wegen om het zaad der Verlossing daadwerkelijk in zich te ontsluiten. Deze Missie zoek Ik te volbrengen door zielen te vormen naar het Model van Mijn eigen ziel, en in hen het zaad van de hartsgesteldheden der Ware Liefde tot nooit eerder geziene rijping te brengen. Zalig de zielen die zich daarvoor ten volle openstellen, want hen kan Ik maken tot toortsen van Vuur en speerpunten in de laatste strijd om Gods Rijk te heroveren op de duisternis, die sedert de erfzonde God de heerschappij over de hele Schepping heeft betwist door Gods Wet van Liefde in de zielen te vervangen door de zelfzucht in haar talloze gedaanten.

Wie Mijn onderrichtingen in de eigen ziel tot bloei laat komen, gaat de gouden weg die uitmondt in het Hart van God Zelf".

"Elke ziel is een roos uit Gods hand. Ik ben de Hemelse Tuinierster. Ik wil met elke ziel een heilig verbond sluiten dat hierin bestaat dat de ziel zich TOTAAL aan Mij geeft: hart, geest, lichaam en wil om Gods Werken te voltooien, en dat Ik Mij TOTAAL aan de ziel geef opdat de roos zich totaal moge ontvouwen en moge bloeien voor de Eeuwige Lente van de grondvesting van Gods Rijk op aarde". (Maria, 20 mei 2008)

"Ik ben de onverwelkbare Bloem van Goddelijk Leven, de Koningin van Hemel en aarde. Al het wereldse, alle zonde en bekoring zijn onder Mijn voeten gelegd. Ik ben de Bruid van de Heilige Geest, de Moeder van de Christus. In Mij is de Volheid der Genade. Daarom ben Ik de Meesteres van alle zielen, Gods Gids naar de Weg, de Waarheid en het Leven". (Maria, Pinksteropenbaring 2016)

Reeds op 6 augustus 2005 omlijnde Maria heel duidelijk de ware doelstelling van de geschriften:
MARIA: "Eén van de voornaamste taken binnen de roeping van Mijn Myriam bestaat hierin, de Leer van Jezus Christus naar de mensenharten te brengen en mensen te leren inzien hoe zij deze Leer in hun praktisch dagelijks leven kunnen toepassen, door hen te leren:

 • de leringen van Christus te herkennen in elke situatie van hun dagelijks leven;
 • al hun gedragingen en al hun gesteldheden van hart en geest correct in hun volle diepgang te analyseren en deze op hun deugd of ondeugd te toetsen op grond van de christelijke Leer;
 • op grond van deze inzichten aan zichzelf te werken om in volkomen beleving en toepassing van de deugden te groeien naar de ware heiligheid.

Dit alles in volkomen vereniging met, en totale toewijding aan, Maria".

Op 11 december 2007 specifieerde de Koningin des Hemels verder:
MARIA: "Doorheen de geschriften die Ik in je hart zaai, verkondig Ik de Wetenschap van het Goddelijk Leven. Deze Wetenschap brengt niets minder dan een systematische ontmaskering van alle duisternis en van al haar strategieën en valstrikken. De Wetenschap van het Goddelijk Leven beoogt alle zielen te wekken:

 • voor Gods Wetten,
 • voor de verwachtingen die God koestert ten aanzien van alle zielen,
 • voor de ware zin van het leven,
 • voor de onophoudelijke strijd tussen het Licht en de duisternis,
 • voor Mijn uitzonderlijke rol binnen deze strijd, en
 • voor de onbekende diepten van hun eigen wezen."

Nieuws en belangrijke Info

Waarom 'Meesteres van alle zielen'

www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA!

WAAROM 'MEESTERES VAN ALLE ZIELEN'?

"Zie Maria, de Onbevlekte Tuin van Mijn welbehagen en Meesteres van alle zielen. Tot Koningin over alles heb Ik Haar bestemd. Van de vruchten uit deze Tuin zult gij eten in tijd en eeuwigheid, opdat gij opnieuw zult worden tot Mijn beeld en gelijkenis". (de Allerheiligste Drievuldigheid tot elke ziel via Myriam, april 2007)

De titel 'Meesteres van alle zielen' behoort niet tot de 'gebruikelijke' namen van de Moeder Gods. Derhalve dient er vooreerst te worden op gewezen dat deze titel niet is ontsproten aan een denkende mensengeest, doch door God Zelf voor deze Laatste Tijden is voorbehouden. Hoewel deze titel vast met Myriam, respectievelijk met het Maria Domina Animarum Werk is verbonden, zijn noch Myriam zelf noch het Werk uitvinder van de benaming 'Maria, Meesteres van alle zielen'. Maria Zelf noemde Zich jegens Myriam op 26 november 2005 voor het eerst 'Meesteres van alle zielen', met de woorden: "Het is Gods Wil dat Ik in dit uur aan de mensheid zou worden geopenbaard als de Meesteres van alle zielen".

Uit de desbetreffende toelichtingen van de Allerheiligste Maagd Maria kunnen wij concluderen dat God deze titel weliswaar heeft voorbehouden voor deze Laatste Tijden, doch dat deze reeds op het ogenblik van Haar Kroning na Haar Opname ten Hemel van kracht was. Wij moeten er derhalve van uitgaan, zoals de Moeder Gods trouwens op diverse plaatsen in Haar inspiraties klaar en duidelijk te kennen geeft, dat de titel 'Maria, Meesteres van alle zielen' een speciale betekenis draagt in het kader van deze laatste fase van de strijd van het Licht tegen de duisternis, en dat het niet misplaatst is, deze titel, respectievelijk deze hoedanigheid, als de bekroning van Maria's buitengewone rol in de voltooiing van de voorbereiding van de grondvesting van Gods Rijk op aarde te beschouwen. Het betreft hier een Goddelijk Mysterie, dat, zoals dit geldt voor alles wat de verwoestingswerken der duisternis machtig kan tegenwerken en daardoor de voltooiing van Gods Heilsplan aanzienlijk kan bespoedigen, geregeld zwaar wordt aangevallen en in twijfel wordt getrokken en op hevige weerstand stuit. Over deze weerstand heeft de Allerheiligste Maagd Zelf het reeds meermaals gehad, zoals wij op diverse plaatsen op deze website met Haar toelating hebben mogen aanhalen, respectievelijk in Haar opdracht hebben moeten aanhalen.

op 22 augustus 2006 openbaarde Maria aan Myriam de volgende woorden van de Allerheiligste Drievuldigheid bij Maria's Kroning tot Koningin en Meesteres van al het geschapene. De Drie-Ene God verkondigde deze woorden aan alle gelukzaligen, die aan Maria's voeten geknield lagen:

"Het is Onze Wil dat vanaf dit uur aan alle bewoners van deze Hemelse regionen, van de aarde, van het oord van loutering, en van de hel, verkondigd worde dat deze ziel, MARIA, de Onbevlekte Moeder van het Woord, in uitvoering van Ons Wilsbesluit dat vaststaat sedert eeuwen, de troon, de kroon en de scepter ontvangt van de ongeëvenaarde macht als Koningin over al het geschapene. Zij zal op soevereine wijze heersen en regeren over alle zielen en over al het niet-bezielde. Zij is bekleed met Onze onbetwistbare Wil en met Onze onaantastbare macht, en Zij zal heersen in Onze Allerheiligste Naam. Haar woorden zullen zijn als wetten die Hemel, aarde en alles onder de aarde binden. Haar macht vindt haar oorsprong in Onze Godheid, en Zij zal er vrij en soeverein over beschikken op grond van Haar onvergelijkbare verdiensten, verzameld in de uitvoering van de unieke roeping die Zij van Ons heeft ontvangen en met volmaakte benutting van de hoedanigheden, Genaden en Voorrechten die Zij uit de Bron van Ons Goddelijk Leven heeft kunnen putten en waarmee Zij als enige ziel is bekleed.
Het is Onze Wil dat Zij door alle zielen voor alle eeuwen zal worden gediend, gehoorzaamd en verheerlijkt. Zij zal alle macht hebben om te bevelen aan, en totale onderwerping en gehoorzaamheid te genieten vanwege, alle engelen, alle verheerlijkte zielen, alle zielen op aarde en alle verdoemde zielen. Geen element van Onze schepping, hetzij ziel hetzij onbezielde stof, zal het vermogen bezitten om aan Haar macht en Haar bevelen, van welke aard of inhoud ook, te weerstaan. Daarom zal Zij 'Meesteres van al het geschapene' worden genoemd, want Wij leggen alles onder Haar voeten. In Haar handen leggen Wij de voltooiing van Ons Plan van Heil voor de zielen, waarvan de vruchten door God de Zoon zijn ontsloten. Zij zal regeren en heersen met onbegrensde macht en met onfeilbare Wijsheid, op grond van Haar volheid aan Genaden. Na Onze Godheid zal Zij doorheen alle eeuwen het voorwerp zijn van het grootste eerbetoon.
Als Koningin over al het geschapene en Meesteres van alle zielen zal Zij een bemiddelende alsook een herstellende en een aanvullende rol vervullen bij de voldoening van de Wet van de Goddelijke Gerechtigheid. Zij zal daartoe vrij en soeverein kunnen beschikken over alle middelen uit de Bron van het Goddelijk Leven, alsook over alle zielen. Zij zal alle macht hebben over de uitwerkingen en vormgeving van Onze Goddelijke Voorzienigheid. Alle gehoorzaamheid, verheerlijking, eerbetoon en dienst jegens Haar, zal gelden als gehoorzaamheid, verheerlijking, eerbetoon en dienst jegens Onze Godheid, en alles wat Haar wordt onthouden, zal gelden alsof het aan Onze Godheid is onthouden, want deze ziel vertegenwoordigt Ons naar alle zielen toe. In de Kroning van deze ziel is het fundament van de voltooiing van Ons Plan van Heil volmaakt geworden. Geen enkele van Haar verlangens zal onvervuld blijven, en alles wat is en nog zal zijn, zal onderworpen zijn aan Haar onweerstaanbare macht. Zo luidt het Besluit van Onze onbetwistbare Goddelijke Wil".

De sleutel voor een juist begrip van de voor sommige zielen nog vreemd overkomende titel 'Maria, Meesteres van alle zielen' ligt onmiskenbaar geborgen in de hierboven aangehaalde woorden van de Godheid: "Haar macht vindt haar oorsprong in Onze Godheid". Op 22 december 2006 zei Maria tot Myriam:

"Mijn Glorie en macht zouden op het ogenblik van Mijn Kroning volkomen zijn en toch zich eeuwigdurend verder vermenigvuldigen. God verkondigde aan de engelen dat Mijn macht voor eeuwig ongeëvenaard zou zijn onder de schepselen, Hij noemde Mij 'Koningin over al het geschapene' en vaardigde het Goddelijk Wilsbesluit uit, dat dit aan alle bewoners van de Hemel, de aarde, het oord van loutering en de hel verkondigd zou worden. Wat Hij in wezen heeft gedaan, was de Goddelijke eigenschappen kronen in een ziel, als een onbetwistbaar teken dat Hij in deze Vrouw een schepsel had gemaakt dat de hoogst bereikbare overvloeiing in de Godheid had verwezenlijkt. 'Koningin' was de titel van Mijn Glorie, 'Meesteres' de titel van Mijn macht. 'Meesteres van alle zielen' is de absolute bekroning van Mijn hoedanigheid als Koningin over al het geschapene. Ik ben Koningin over alles (onder God) als teken van de volkomen verwezenlijking van Gods eigenschappen, als enige onder de schepselen, en Ik ben Meesteres over alles (onder God) als uitdrukking van de opperste macht waarmee Ik ben bekleed".

Maria's macht, de centrale fundering voor de titel aller titels, deze van 'Meesteres van alle zielen', is ten volle gebaseerd op de volmaakte eenheid tussen Haar Wil en de Wil van GOD, en op Haar volmaakte beleving van de Liefde en derhalve Haar volmaakte naleving van Gods Wet gedurende Haar hele leven op aarde. Hoe vlekkelozer een mensenziel de ware zelfverloochenende Liefde beleeft, des te meer is zij Gods beeld en gelijkenis. God kan een ziel in dergelijke allerzuiverste gesteldheid geen enkel verlangen weigeren, aangezien alles wat een dergelijke ziel wil, onbeperkt in overeenstemming is met wat Hij Zelf wil. Om deze reden kan Maria jegens de hele Schepping volkomen zonder enige uitzondering in alles de Wil van God vertegenwoordigen en kan Zij eveneens in zielen Gods macht 'omzetten', deze 'tot uitwerking brengen'. Derhalve zegt de Meesteres van alle zielen terecht dat Zij van God de macht heeft ontvangen om zielen helemaal 'om te vormen', respectievelijk te 'herscheppen', zij het wel onder één voorwaarde: deze van de vrjwillige medewerking van de ziel zelf, daar God, zoals bekend, nooit de vrije wil van de mensenziel schendt.

De reden en logica achter de titel 'Meesteres van alle zielen' wordt in de geschriften duidelijk toegelicht. In wezen berust deze 'eigenschap aller eigenschappen' op Maria's roeping als Leidster in de strijd van het Licht tegen de duisternis (daarom is Zij ook de Meesteres van de engelen), als innerlijke Gids in elk geopend hart, en als Lerares van de ongeëvenaard diepe onderrichtingen die Zijzelf de Wetenschap van het Goddelijk Leven noemt. Zoals wij reeds hebben beklemtoond, is Maria's titel 'Meesteres van alle zielen geen vrucht is van een denkend mensenverstand, doch wordt deze door de Moeder Gods Zelf verlangd krachtens een Goddelijke Beschikking, als belangrijk element in de strijd voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde, de opstanding van Jezus Christus in elke ziel die resoluut kiest voor de Ware Liefde en die deze Liefde toepast in alle details van haar leven en haar innerlijke gesteldheden. In een visioen met begeleidende woorden in de Paastijd van 2016 leerde de Koningin des Hemels Myriam als volgt:

"Meesteres van alle zielen, de Vrouw met de helse slang onder Haar voeten, ben Ik omdat God Mij heeft geroepen om in elke ziel die oprecht en zonder enig compromis haar aardse leven wil offeren aan de verwezenlijking van Zijn Heilsplan, alle duisternis onder Mijn voeten te bedwingen, opdat deze ziel moge worden ontsloten voor de voltooiing van haar roeping als kind van het Licht, de Eeuwige Liefde, haar roeping als werktuig van Gods Heilsplan. Meesteres van een ziel ben Ik in de mate waarin deze ziel Mij in de mogelijkheid stelt, de duisternis, waarvoor zij door de erfzonde zo vatbaar is, met haar actieve en gewilde medewerking in haar leven te helpen ontwortelen. In een dergelijke ziel zit Ik op de troon die de duisternis zich in de zielen heeft toegeëigend; in deze ziel heb Ik de volle vrijheid, de Verlossingswerken van de Christus waarlijk tot vrucht te helpen brengen. Daarom is de Meesteres van alle zielen de Gouden Brug tussen de ziel en haar God".

God heeft Maria de macht gegeven om zielen intensief te leiden, te onderrichten, inwendig te hervormen, tot de hoogste rijping en vruchtbaarheid te voeren en alle duisternis te beschamen, te vernederen en restloos te overwinnen. In Haar voorstelling als de 'Vrouw' met de voet op de slang is Maria ten volle de Meesteres, ook over de satan, over diens gevolg en over diens werken. Maria is geroepen om zielen - mits deze met Haar meewerken - inwendig zodanig om te vormen, te leiden en te begeleiden, dat dit proces zich optimaal kan ontplooien, d.w.z. met zo groot mogelijke waarborg voor een volle vruchtbaarheid voor de ontplooiing van de eigen ziel en voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Om dit te kunnen bewerken, heeft Maria een macht nodig, die Zij rechtstreeks kan putten uit God Zelf. Deze macht wordt bezegeld door het feit dat Maria's Wil identiek is met de Wil van God, waardoor Zij in Haar volheid van Genaden zonder uitzondering alles kan bekomen wat nuttig kan zijn voor Gods Werken en Plannen. Dit is het, wat Maria heeft gemaakt tot Meesteres van alle zielen: Zij bezit de onbegrensde macht van leiding, begeleiding, omvorming, genezing van de ziel, en geen macht buiten God kan Haar weerstaan, met inbegrip van de machten der duisternis.

De titel van de Koningin des Hemels als 'Meesteres van alle zielen' is in geen geval slechts een theoretische benaming, respectievelijk de vrucht van een theoretische redenering. Sedert het begin van Haar Openbaring in deze hoedanigheid heeft de Meesteres van alle zielen veel korte aanroepingen geïnspireerd, die een bijzondere kracht in zich dragen. Enkele hiervan heeft Zij bijzonder benadrukt, omdat deze in zeer nauw verband staan met de verwezenlijking van Haar roeping (de voltooiing van Gods Heilsplan in bereidwillige zielen). In de eerste plaats maakte Maria bekend welke grote macht schuilt in elke aanroeping tot Haar als 'Maria, machtige Meesteres van alle zielen'. Zo sprak Zij op 11 december 2005: "Zeg aan de zielen dat, telkens zij Mij met Liefde en de diepste verering aanroepen als 'machtige Meesteres van alle zielen', Ik de duivel gebied om aan Mijn voeten neer te knielen".

Uit het geheel van de onderrichtingen die de Koningin des Hemels nu reeds jarenlang in het kader van Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven schenkt, wordt duidelijk dat de 'hoedanigheid der hoedanigheden', deze als 'Meesteres van alle zielen', alles behalve een nieuwigheid van bijkomstig belang onder de Mariale hemel is, doch integendeel als element van een zeer gericht Teken van God tegen de duisternis behoort te worden beschouwd, die de wereld van jaar tot jaar duidelijker aan het wurgen is. De definitieve overwinning van God over de machten der duisternis is ons beloofd. Deze overwinning zal worden voltooid op het fundament van de eeuwigdurende verdiensten van het Lijden, de Kruisdood en de Verrijzenis van Jezus Christus, en Maria zal aan de satan worden voorgehouden als onmiskenbaar Teken van de overwinning van de volmaakte Liefde en heiligheid over alle duisternis, in de gedaante als 'Vrouw met de voet op de slang (= op alle werken der duisternis). Deze Vrouw is het, die het vermogen van de geschapen mensenziel tot een volmaakte heiligheid zal belichamen en die reeds tijdens Haar leven op aarde door een absolute onverleidbaarheid voor de bekoringen een onbeperkte macht over de duivel heeft laten gelden. De 'Vrouw', Maria, is terecht de 'Meesteres van alle zielen', en zal als dusdanig de poort naar het Rijk Gods op aarde in elke ziel helpen openen. Zij heeft daartoe echter de totale overgave van zoveel mogelijk zielen nodig, via het heilig verbond van totale, onvoorwaardelijke, levenslange toewijding aan Haar, die in elk detail van het leven oprecht en liefdevol wordt beleefd en toegepast, en wel via het hele doen en laten en in alle innerlijke gesteldheden van de ziel. Een dergelijke overgave geeft ten volle vorm aan de navolging van Christus en bezegelt de onbegrensde macht van Zijn Verlossingswerken on de ziel. Deze macht is het, die de duisternis voorgoed uit de wereld moet verdrijven. Maria, de Meesteres van alle zielen, is ons gegeven als de gouden Brug over de kolkende stroom van onze bekoringen. Laten wij Haar waarlijk onze Meesteres zijn, opdat Christus, en niet de duivel via diens misleidingen, in de ware zin van het woord onze Heer kan zijn.

Een overweging tot besluit:

In de verkondiging vanwege de Hemelse Koningin via dit Werk ligt de centrale klemtoon op de Ware Liefde als essentiële kracht binnen Gods Schepping en als hoofdcriterium volgens hetwelk God de vruchtbaarheid van elke mensenziel en elk mensenleven voor de verwezenlijking van Zijn Werken en Plannen afmeet. De Meesteres van alle zielen was en is in de allereerste plaats Meesteres van de hoogste heiligheid die ooit door een mensenziel is bereikt.

De ware hoop en bemoediging spreken doorheen elk element van deze verkondiging doordat de Meesteres van alle zielen elke ziel tot het uiterste motiveert tot persoonlijke spontane inzet voor de voltooiing van haar eigen Heil, waarbij Zij duidelijk maakt dat de ziel haar eigen Heil en Haar Eeuwige Bestemming zelf in de hand heeft, en dat zij deze zelf bepaalt door de mate waarin, en de hartsgesteldheid vanuit dewelke, zij al haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden in vlekkeloze harmonie weet te brengen met deze van Jezus Christus en van de Koningin van Hemel en aarde. De gouden, uiterst beloftevolle weg om dit te bereiken, is deze van de totale, onvoorwaardelijke, levenslange en in alle details van het leven toegepaste toewijding aan Maria. Hoop is voor de Moeder Gods derhalve geen gesteldheid van verwachtingvol passief afwachten, doch van vertrouwensvolle actieve inzet in de wetenschap dat deze voor God geldt als een open getuigenis van de oprechte wil om een leven te leiden in uitsluitende dienst aan ZIJN Werken. De Belofte van Christus is een Teken van hoop voor de ziel die haar in haar eigen leven waar wil maken door volhardende beleving van de Ware Liefde naar alle medeschepselen toe.

De Moeder Gods wil via deze verkondiging zielen vormen en kneden opdat zij in staat mogen zijn tot de vruchtbaarst mogelijke medewerking aan de voltooiing van Gods Heilsplan en van hun eigen heiliging. Daartoe onderricht Zij via dit Werk Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven, waarin de ziel sleutels vindt tot een ongekende diepgang in haar begrip van uiteenlopende Mysteries in verband met het zielenleven en van Gods Wet. Een zeer belangrijk element in deze onderrichting is daarom de verdieping van de kennis over de hoog verheven en vaak zeer weinig bekende hoedanigheden van Maria, opdat de ziel hierin een extra motivatie moge vinden voor een ongeremde gave van zichzelf aan de Koningin des Hemels, die de ontsluiting van de door Jezus volbrachte Verlossingswerken in de ziel immens kan helpen bespoedigen in de mate waarin Zij in het dagelijks leven van de ziel gelegenheden krijgt om de innerlijke gesteldheden van de ziel waarlijk te beïnvloeden en deze te helpen heroriënteren waar nodig.

Omgang met dieren - een extra weg uit de duisternis

www.maria-domina-animarum.net

Wat verder een zeer belangrijke oproep vanwege de Koningin des Hemels
tot een gebed voor het herstel van de Liefde
in mensenzielen tijdens de omgang met dieren

speciale gebedsdag op de 4de van elke maand


TOTUS TUUS, MARIA !

OMGANG MET DIEREN - EEN EXTRA WEG UIT DE DUISTERNIS

Myriam van Nazareth
 
Ernstige oproep vanwege de Koningin des Hemels, mei 2019:

Elke mishandeling, elke verwaarlozing en elk gebrek aan oprechte zorgzame Liefde, onder welke vorm ook, vanwege mensenzielen jegens dieren, verontreinigt en verzwakt de uitwerkingen van Gods Liefde binnen het hele netwerk van de Schepping en vergroot de greep van de duisternis op de hele wereld.

Door mishandeling, verwaarlozing en elk gebrek aan oprechte zorgzame Liefde jegens elk medeschepsel (mens én dier) vergroot de mens daardoor zelf alle ellende, chaos, leed en onrecht op de wereld.

Oorzaak van alle ellende, chaos, leed en onrecht in de wereld is de zonde. Zonde is elke vorm van overtreding vanwege een mensenziel tegen Gods Wet van de Ware Liefde.

De Koningin des Hemels herinnert de zielen met de grootste nadruk aan het feit dat zonde niet alleen wordt bedreven jegens medemensen, doch eveneens jegens dieren, daar God ook voor elk dier op deze wereld een onrechtstreekse rol binnen Zijn hele Heilsplan heeft voorzien, en het leven van elke dier alsook elk contact tussen mensen en dieren Werken van Gods Voorzienigheid zijn, die zijn bedoeld als bijdragen tot de voltooiing van Zijn Heilsplan.

Om deze reden wordt op deze wereld dagelijks immense duisternis veroorzaakt door liefdeloosheid jegens dieren, daar elk dier een klein knooppunt in het netwerk van de Schepping vormt, en derhalve elk liefdeloos gedrag jegens dieren over de hele wereld beschouwd het netwerk van de Schepping zwaar kan ondermijnen en daardoor rechtstreeks de werken der duisternis dient.

Daarom, tot bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede op aarde, roept de Moeder Gods elke mensenziel dringend op tot een oprecht liefdevolle en zorgzame omgang met dieren. Door elke handeling van Liefde en zorg jegens een dier, en elke hartelijke bijdrage tot de leniging van de levensbehoeften van een dier, levert een mensenziel een concrete bijdrage tot de voltooiing van de Werken die God via mensenzielen in deze wereld tracht te verwezenlijken.

De duisternis in deze wereld kan overwonnen worden, doch deze overwinning kan uitsluitend worden verwezenlijkt door een concrete beleving van ware, zelfverloochenende Liefde vanwege de mens jegens elk medeschepsel, mens én dier.

Dagelijks voltrekken zich over de hele wereld miljarden contacten tussen mensen en dieren. Dierenbescherming, liefdevolle zorg voor dieren en een liefdevolle omgang met dieren kunnen daardoor een niet te schatten bijdrage leveren tot een betere wereld, want zij maken over de hele wereld elke dag dit verschil: ofwel miljarden lichtflitsen, ofwel miljarden injecties van duisternis in het hele netwerk van alle contacten en relaties tussen schepselen.

De mens heeft het geluk op deze wereld in de eigen hand. Elke ontsporing vindt haar oorsprong in de zonde. Zonde is het tegendeel van Gods Wet van Ware Liefde. Zonde of Liefde zijn de aan elkaar tegengestelde vormen van het gebruik dat de mens van zijn vrije wil kan maken.

God dringt de mens niets op, de mens beslist zelf wat God in deze wereld kan verwezenlijken. Het is louter een zaak van oriëntatie: ofwel op de ware zelfverloochenende Liefde, ofwel op de zelfzucht. Alle schepselen bestaan omdat zij in Gods Plan een heel specifieke eigen rol te vervullen hebben, die moet uitlopen op een groter geluk voor het geheel. Derhalve rust op de mens, de 'kroon op Gods Schepping', de heilige plicht, samen met al zijn medeschepselen te strijden voor dit geluk te strijden, en wel met deze Hemelse macht die recht uit Gods Hart voortkomt: de ware, zelfverloochenende Liefde.

God verwacht in de eerste plaats van de mens een gedrag en gesteldheden van Liefde, want het is de mens, die Gods Tegenwoordigheid jegens de Schepping voelbaar moet maken.

Oproep tot gebed met het oog op het herstel van de Liefde
in mensenzielen bij de omgang met dieren

Op 20 december 2011 riep de Meesteres van alle zielen in het kader van de voltooiing van de Beekjes van het Heil op tot maandelijkse gebedsdagen voor het welzijn van de dieren, die in het bijzonder waren bedoeld om precies de gesteldheden te veranderen, die mensenzielen verhinderen om dieren te behandelen met oprechte Liefde, daar dit één van de basisvereisten is om de Schepping waarlijk te maken tot Gods Rijk op aarde.

De maandelijkse gebedsdagen moeten in gehoorzaamheid aan de oproep van de Koningin van Hemel en aarde op de vierde dag van elke maand worden gehouden. Als eerste gebedsdag in de reeks schreef Maria zaterdag 4 februari 2012 voor, als bijzonder symbool in twee opzichten (aldus verklaard door de Heilige Maagd):

 • De H. Franciscus van Assisi, de grote heilige die onder andere beroemd is wegens zijn Liefde tot de dieren, wordt gevierd op de vierde dag van oktober;

 • 4 februari is de feestdag van de H. Veronica, de heilige die tijdens de Kruisweg het Gelaat van Jezus schoonwiste, als symbool voor het feit dat elke ziel ertoe geroepen is, het gelaat van haar medeschepselen te reinigen als akt van oprechte Liefde in een poging om een volkomen begrip, volkomen aanvaarding en onvoorwaardelijke Liefde tussen alle schepselen in alle richtingen te bevorderen: een duidelijk symbool voor het herstel van het volle respect voor de medeschepselen.

Laten wij ons op de vierde dag van elke maand aan elkaar sluiten in een waar offensief van Licht op een terrein waarop onvoorstelbaar veel duisternis op deze wereld wordt afgeroepen: het terrein van de ingesteldheid en het gedrag van mensenzielen jegens de dieren. God heeft de mensenziel de verantwoordelijkheid toevertrouwd om de instandhouding van een heilige Schepping te waarborgen door als het ware God jegens de Schepping te vertegenwoordigen. De mensenziel kan dit slechts doen door Zijn van Liefde en zorg vervuld Hart te vertegenwoordigen.


www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

Begeleidende oproep van 20 december 2011
vanwege de Heilige Maagd Maria, de Meesteres van alle zielen,
voor de organisatie van een gebedsketting met een

gebedsdag voor het welzijn van de dieren
op de vierde dag van elke maand

Naar aanleiding van de inspiraties die zijn uitgewerkt in het Myriam-geschrift De Beekjes van het Heil roept Maria op tot de organisatie van een gebedsketting waarbij op de vierde dag van elke maand wordt gebeden en de toewijding van zichzelf op die dag aan Maria wordt opgedragen voor het welzijn van de dieren op deze wereld en van een diepe uitzuivering van de hartsgesteldheden van mensenzielen jegens dieren en van hun omgang met hen.

In De Beekjes van het Heil leert de Hemelse Koningin de zielen het onvermoed belang van de dieren in hun onrechtstreekse rol binnen Gods Heilsplan voor de mensenzielen. Maria wijst erop dat God de dieren om verschillende redenen heeft geschapen, en dat één van deze redenen ligt in de immense rol van de dieren in de vorming van mensenzielen in de deugdzaamheid en de heiliging.

Om deze reden is het in Gods ogen letterlijk een schande en een oneer voor de mensenziel en een grote belediging aan Zijn Liefde wanneer de mens dieren mishandelt, verwaarloost of op welke wijze dan ook liefdeloos, zelfzuchtig of onverschillig benadert.

Daarom roept de Heilige Maagd nu dringend op tot de organisatie van deze gebedsdagen, voor het afsmeken van genaden voor bekering van mensenzielen die met dieren omgaan op een wijze die niet overeenstemt met Gods Liefde, en voor de bevrijding van de dieren zelf uit al deze vormen van ellende die hen wordt aangedaan door mensenzielen, die binnen de Schepping waren bedoeld als kroon op Gods Werken en vertegenwoordigers van Zijn volmaate Liefde.

Maria wijst erop dat Zij voor deze gebedsdagen de vierde dag van elke maand heeft uitgekozen wegens de symbolische waarde van het feit dat op de vierde dag van een maand (oktober) de patroonheilige voor de dieren, de H. Franciscus van Assisi, wordt herdacht.

Mogen zoveel mogelijk zielen door deze Hemelse oproep in het hart worden geraakt. De inzet van deze gebedsdagen is oneindig veel groter dan de meeste mensenzielen beseffen. De strijd tegen alle gedrag jegens de dieren dat niet in overeenstemming is met Gods Wet van Ware Liefde, vormt volgens de Heilige Maagd een heel belangrijk onderdeel van de strijd tegen alle duisternis op deze wereld, zodat de mensheid niet uit haar ellende kan worden bevrijd zolang de ingesteldheid van ontelbare zielen jegens de dieren niet drastisch wordt veranderd. De relaties die mensen onderhouden met dieren, worden op deze wereld dagelijks miljoenen malen door de meest uiteenlopende invloeden van duisternis bespeeld en verziekt, wat in zeer hoge mate bijdraagt tot de duisternis en ellende binnen de hele Schepping. Vandaar Maria’s oproep voor een intense spirituele strijd op dit gebied. Het gaat om de waardigheid van de dieren en om deze van de mensenzielen, en uiteindelijk om de hele staat van genade van de mensheid als geheel.

1239. KETTINGGEBED VOOR HET WELZIJN VAN DE DIEREN

Myriam van Nazareth

dit gebed is onder meer bedoeld voor gebruik op de
'gebedsdagen voor het welzijn van de dieren',
zoals gevraagd door Maria in Haar oproep tot de zielen
op 20 december 2011

O Heilige Maagd Maria, Koningin van Gods Schepping en Middelares van alle Genaden,

God heeft de dieren geschapen tot vreugde van de mensenziel en tot vervolmaking van haar vermogen tot een heilig gedrag.

Dagelijks wordt dit geschenk van God op deze wereld ontelbare malen door liefdeloos gedrag van mensenzielen jegens dieren onteerd.

Hierdoor is de stroming van de Liefde en van het Goddelijk Leven doorheen de hele Schepping zwaar verstoord, en wordt de duisternis die door de zonde over de mensheid is uitgespreid, dagelijks in een onvermoede mate verzwaard.

O Moeder van Barmhartigheid, in naam van de hele mensheid smeek ik U dringend om Uw machtige tussenkomst. Wil door de oneindige macht van Uw volmaakte Liefde elke goede daad, elke handeling van Liefde van alle mensenzielen ter wereld ten gunste van een dier, vermenigvuldigen in kracht en uitstraling, opdat Licht van inzicht en bekering over de mensheid moge worden uitgestort in een explosie van Liefde:

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van mishandeling in welke vorm dan ook door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van verwaarlozing door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van elke vorm van liefdeloos en/of onverschillig gedrag vanwege mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van elk materialistisch gedrag vanwege mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • voor barmhartigheid jegens dieren die door mensenzielen in de steek worden gelaten of worden verstoten. Onze Vader + Weesgegroet...

 • voor barmhartigheid jegens dieren die door de schuld van mensenzielen te weinig voedsel hebben. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren die slachtoffer zijn van ontwaardigende experimenten en andere ontwaardigende handelingen door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren die slachtoffer zijn van stroperij door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren die slachtoffer zijn van uitbuiting voor menselijk vermaak, in sport of voor welk winstgevend doel dan ook. Onze Vader + Weesgegroet...

 • voor barmhartigheid jegens dieren die slachtoffer zijn van verdrijving uit hun natuurlijk leefmilieu om welke menselijke reden dan ook. Onze Vader + Weesgegroet...

O Moeder Gods, machtige Overwinnares van alle duisternis, van alle zonde en van alle bekoring, ik offer U mijn beproevingen van deze dag op voor de uitstorting van genaden van barmhartigheid en bekering voor alle mensenzielen ter wereld die niet hebben begrepen dat  slechts de Liefde van de mensenziel jegens al haar medeschepselen – mens en dier – de wereld uit zijn ellende kan redden, en die de waarde van elk dier binnen Gods Werken en voor hun eigen innerlijke Vrede en geluk niet hebben begrepen.

Wil in al deze zielen de macht van de bekoring tot elk liefdeloos en/of zelfzuchtig gedrag, tot elke onverschilligheid en tot alle materialisme ten nadele van dieren breken, opdat zij tot bekering mogen komen, en de wereld bevrijd moge worden uit de ellende die de bittere vrucht is van de dood van de Liefde in de ziel jegens haar medeschepselen die Gods Voorzienigheid op haar levensweg heeft toegelaten voor haar geluk en haar Eeuwig Heil.

Voor het bekomen van deze gunsten smeek ik U:

 1. om een explosie van Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde in alle zielen,

 2. om het breken van de macht van de satan, die in ontelbare mensenzielen de Liefde voor hun medeschepselen heeft gedood of deze zielen dagelijks verziekt, opdat zij de effecten van zijn werken van duisternis ook in hun gedrag en hun ingesteldheid jegens de dieren zouden vergroten, en

 3. om de genade dat door dit gebed alle dieren op deze wereld Gods Liefde en barmhartigheid mogen ervaren, tot verheerlijking van de Liefde waarmee Hij de hele Schepping in leven houdt.


www.maria-domina-animarum.net


Brief 528
Beantwoording van een opmerking in verband met de gebedsdagen
ten behoeve van de dieren

Deze antwoordbrief is tot stand gekomen naar aanleiding van een mail, waarin stond geschreven: "Met alle respect voor de Schepping en vooral voor de dieren, hangt ons Zielenheil niet in de eerste plaats af van de dieren, ook al spelen deze een grote rol voor de mensen. Misschien zou U ook moeten oproepen tot een gebedsdag tegen de vervolging der christenen".

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve broeder in Jezus en Maria,

Van harte dank voor Uw mail.

De Moeder Gods laat mij Uw brief onmiddellijk beantwoorden met de bedoeling, één en ander duidelijk te stellen, omdat U – ondanks het feit dat Uw opmerking in verband met gebed tegen de vervolging der christenen vanzelfsprekend gegrond is – blijkbaar de ware zin van het hele project van de Koningin des Hemels ten behoeve van de dieren, met de gebedsdagen evenals met het geschrift De Beekjes van het Heil, niet helemaal correct hebt begrepen.

De noodzaak van gebed tegen de vervolging der christenen is mij heel zeker bekend. Dit moge overigens blijken uit het geheel van de geschriften op de Maria Domina Animarum website. Graag één en ander als toelichting, in de hoop dat de beweegredenen van de Koningin des Hemels hierdoor de zielen in het algemeen wat beter begrijpelijk mogen worden:

 • Niet ik, doch de Koningin des Hemels beslist over datgene waartoe op de MDA-website wordt opgeroepen. Vele zielen houden onvoldoende rekening met het feit dat dit Apostolaat zowel in zijn bron als in zijn effecten geen werk van mensen is. Elke publicatie en elke oproep gebeurt biijgevolg op inspiratie vanwege de Eeuwige Wijsheid, die alles ziet en die ook in absolute volmaaktheid alle gevolgen kan inschatten, die elke ontsporing in deze wereld op het Heil van de zielen kan hebben, respectievelijk reeds heeft gehad;

 • De zielen die zich werkelijk in de hele materie van de op de website van onze Hemelse Koningin aangeboden geschriften verdiepen, zien meteen in, dat ons christelijk erfgoed nood heeft aan bescherming door gebed, alleen reeds wegens het feit dat het de drager van Gods enige Waarheid is. Naarmate de zielen zich daadwerkelijk tot een Ketting van Licht aan elkaar laten smeden, zoals de Meesteres van alle zielen het zo vurig verlangt, zal het christendom als vanzelf tot een burcht van Licht worden, die zich niet meer laat innemen. Daartoe is echter de beleving van het ware, traditionele christendom nodig, zoals dit in het geschrift Testament van het Verbond wordt uiteengezet;

 • Er zijn in de geschiedenis diverse duidelijke voorbeelden geweest van gebeurtenissen waarbij het aanroepen van de Moeder Gods vanwege groepen van zielen, die zich in geloof aan elkaar sloten, zware bedreigingen van het christendom met één klap brak. Wellicht hebt U begrepen dat Maria’s oproep tot het vormen van een Ketting van Licht, zoals Zij dit doorheen alle geschriften op deze website laat verkondigen, uiteindelijk niets anders is dan een uitnodiging aan de christenen om zich aan elkaar te sluiten met als doelstelling: het behoud van het ware christendom en de verlamming van elke duistere kracht, die zich tegen het Licht van Christus richt;

 • De Meesteres van alle zielen heeft de gebedsdagen ten behoeve van de dieren om een wel zeer gerechtvaardigde reden ingesteld. Terwijl vele zielen weliswaar de noodzaak zien van vele dingen die de mensenzielen rechtstreeks aanbelangen, zien slechts uiterst weinigen hoezeer de hele wereld zou veranderen indien meer respect en vooral heel wat meer zachte Liefde jegens de dieren mocht worden betoond. In deze zin wordt in de Beekjes van het Heil evenals in de oproep tot de gebedsdagen ten behoeve van de dieren een leemte opgevuld, die door veruit de meeste zielen zelfs nooit wordt gezien noch beseft, en dit met nefaste gevolgen voor de hele Schepping.

  Ik kan verstaan dat, om deze oproep te begrijpen, misschien de schokkende ervaring van visioenen nodig is, in dewelke men de Moeder Gods ziet wenen omwille van het immense verlies aan genaden op deze wereld wegens de wijze waarop met de dieren wordt omgegaan. Jammer. Laten wij niet vergeten dat deze oproep niet slechts de dieren baat, doch uiteindelijk de staat van genade van de mensenzielen ten goede komt, en wel in een mate waarvan de Moeder Gods mij heeft verzekerd, dat geen mens zich deze kan voorstellen. Ik voor mijn part heb na deze mystieke ervaringen Maria’s instructie om tot een maandelijkse gebedsdag ten behoeve van de dieren op te roepen, met tranen van vreugde verwelkomd;

 • Mij doet elk onbegrip in verband met de oproep tot de gebedsdagen ten behoeve van de betrekkingen tussen de zielen en de dieren pijn, evenals elk onbegrip in verband met dat prachtig geschenk van het boek De Beekjes van het Heil, en misschien nog wel het diepst om deze reden: Dat uit de Ware Liefde tot de dieren in hoge mate de ontwikkeling af te lezen valt, die een mensenziel in het Goddelijk Leven heeft bereikt. Dit is niet mijn persoonlijke mening, doch de stelling van de Hemel zelf, zoals dit klaar en duidelijk blijkt uit De Beekjes van het Heil. Ik kan U derhalve verzekeren, dat ik met deze woorden absoluut geen evaluatie van Uw persoonlijke spirituele ontwikkeling beoog: Een dergelijke evaluatie komt mij allerminst toe, en bovendien begrijp ik dat het niet in Uw bedoeling ligt, met Uw opmerking de waarde van de gebedsoproep ten behoeve van de dieren neer te halen;

 • Zegt niet reeds het Evangelie dat men heel goed het ene kan doen en het andere niet laten? Van harte verwelkom ik elke inspanning van zielen om te bidden in verband met de vervolging van de christenen. Daartoe werd ikzelf reeds vele jaren geleden door de Moeder Gods opgeroepen, en daartoe heeft Zij mij ook diverse gebeden geïnspireerd (bekijkt U slechts de categorie van de Myriam-Kroontjes, en U zult vaststellen hoezeer de Moeder Gods via mijn kleine ik reeds lang geleden heeft opgeroepen tot gebed tot versterking van het christendom). Graag geef ik in dit verband nog deze beide aansporingen tot overweging uit het Hart van de Hemelse Koningin mee:

 1. Elke ziel die zich vurig aan Maria toewijdt en haar leven als toegewijde in alle details van het dagelijks leven ernstig neemt, verzamelt automatisch genaden die worden verleend ter versterking van het christendom, en op basis waarvan God Zijn vesting van het ware geloof bouwt. De juist beleefde totale toewijding aan Maria is immers volledig op de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis gericht. Indien méér zielen dit correct mochten inschatten, zouden ook méér zielen inzien hoe gerechtvaardigd het feit is, dat de Meesteres van alle zielen onophoudelijk oproept tot totale toewijding aan Haar. Een ziel die de totale toewijding aan Maria op de juiste wijze waarlijk beleeft, is als een levend gebed, dat precies volgens Gods oordeel wordt gebruikt voor en tegen datgene, wat Hij op elk ogenblik passend acht;

 2. Laten wij niet vergeten dat de vervolging van de christenen niet slechts uitgaat van niet-christenen, doch ook (en in Gods ogen is dit nog veel erger) van zielen binnen onze eigen geloofstraditie, die diegenen aanvallen, die zich inzetten voor het behoud – respectievelijk de terugkeer – van het traditionele christendom, waarin slechts God en Zijn oeroude (tijdloze) waarden centraal staan. Wie de stellingen van de Wetenschap van het Goddelijk Leven in de breedte en in de diepte bestudeert, weet heel goed wat de Moeder Gods hiermee bedoelt.

 3. Elke christen die zich in deze door liberalisme gekenmerkte wereld inzet voor de verkondiging van de volheid van de Waarheid, d.w.z. van de op de traditionele christelijke wortels gebaseerde onderrichtingen en inspiraties van de Heilige Geest, die precies bij deze traditie passen, wordt vervolgd. De Meesteres van alle zielen heeft ook mijn kleine ik de zwaarste vervolgingen voorspeld, en Zij heeft gelijk gekregen. Zo is het, omdat dit precies binnen Gods Plan past. Zo werkt de duisternis nu eenmaal.

  De duisternis rust nooit zolang zij Licht bemerkt, en elke ziel die het christelijk erfgoed oprecht in het hart heeft gesloten, stelt ook in een zekere (onderling verschillende) mate Christus tegenwoordig. Voor de duisternis is dit echter een aanstoot. Laten wij niet vergeten:

 • dat de christen automatisch blootstaat aan het risico op vervolging, vanwege de aard en de bron van zijn levensbeschouwing;
 • dat de vervolging vele gezichten heeft. Velen maken zich ook in ons midden schuldig aan vervolging zonder dat zij dit inzien (omdat zij het ware Licht miskennen, respectievelijk niet elk aspect ervan herkennen en dus in een bepaalde mate verblind zijn);
 • dat wij het grotendeels aan de vervolgingen der christenen doorheen de eeuwen te danken hebben dat wij nog het christendom kunnen beleven. Jezus Zelf zou men als het ware als 'de eerste vervolgde christen' kunnen beschouwen. Hij moest Zijn vervolgingen aanvaarden en doorstaan, opdat het zaad der Verlossing in de zielen zou kunnen worden gezaaid.

Lieve broeder, mij is duidelijk dat Uw opmerking uit een oprecht hart afkomstig is, en dat U deze niet als een verwijt hebt bedoeld. Niettemin heeft de Moeder Gods Uw brief te baat genomen om alle zielen één en ander duidelijk te maken dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Maria laat er tot besluit op wijzen, dat Haar desbetreffende antwoord in geen geval mag worden aangegrepen als een aanleiding tot enige vorm van polemiek. Met onderhavige antwoordbrief heeft Zij slechts één en ander willen laten verduidelijken opdat elke ziel moge zien, dat evaluaties en oordelen van ons, mensen, heel vaak naast de Waarheid liggen, vanwege het feit dat wij nooit de volheid van het perspectief kunnen zien, vanuit hetwelk God Zelf, respectievelijk de Moeder Gods, de staat van genade van de zielen en de ontwikkeling van Gods Heilsplan bekijken.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Myriam


www.maria-domina-animarum.net


Brief 534
Over onverschilligheid ten aanzien van dierenleed, en onbegrip ten aanzien van de stelling van de Hemel in dit verband

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve broeder in Jezus en Maria,

Van harte dank voor Uw mail. Ik begrijp heel goed wat U bedoelt. Ook ik ben diep bezorgd over de ingesteldheid van talloze zielen ten aanzien van de dieren, en in het bijzonder over de ingesteldheid van diegenen, die op grond van hun roeping op een heel bijzondere wijze Gods Liefde zouden moeten vertegenwoordigen. Precies om deze reden heeft de Hemelse Koningin mij de unieke inspiratie De Beekjes van het Heil laten schrijven, opdat het standpunt van de Hemel met betrekking tot de ongevoeligheid jegens dierenleed eens en voor altijd aan de wereld bekend zou worden gemaakt.

Heel veel mensenzielen zien dit niet in, respectievelijk (wat nog veel erger is!) willen dit niet inzien, maar met de Moeder Gods als Getuige bevestig ik U deze Waarheid: In het uur van haar aardse dood verzwaart een mensenziel het oordeel over haar pas geëindigde leven op aarde door elk leed dat zij medeschepselen (ook dieren) heeft toegebracht, en verlicht zij haar oordeel door elke akt van Liefde, die zij jegens haar medeschepselen (ook dieren) heeft gesteld. Deze regel zou zo ongeveer als de rode draad kunnen worden beschouwd, die doorheen de boodschap loopt, die in de Beekjes van het Heil aan de mensheid wordt overgebracht.

Dit alles zou toch heel begrijpelijk moeten zijn voor elke ziel die de Wet van Gods Liefde heeft begrepen. Dieren zijn, evenzeer als mensen, schepselen van God. Zij zijn uit Zijn Liefde voortgekomen, en hebben binnen de Schepping een belangrijke rol te vervullen. Deze rol – die, nota bene, ook het Heil van de mensenzielen betreft! – wordt in de Beekjes in vele details uiteengezet. Niettemin is gebleken dat er zielen zijn, die zichzelf als christenen bestempelen, die deze uiteenzettingen zo volledig verkeerd verstaan, dat men niet meer bekomt van de verbazing bij het lezen van datgene, wat zij daarover denken, respectievelijk hoe zij deze uiteenzetting wel hebben begrepen.

Ik wil het daarom nogmaals klaar en duidelijk zo formuleren: Het is de Schepper en Heiland een gruwel wanneer mensenzielen dieren leed berokkenen. De dieren zijn door Hem geschapen om de mensenzielen vreugde te bereiden door hen reeds hier op aarde duidelijke tekenen van Zijn Liefde te laten voelen – tekenen die duidelijk en ondubbelzinnig zijn doordat zij zelfs met de zintuigen kunnen worden waargenomen, in de natuur rondom de zielen.

Het gebrek aan zichtbare Liefde bij sommige diersoorten en de redenen daarvoor, heb ik in de Beekjes eveneens vanwege de Hemelse Koningin op zeer goed te verstane wijze mogen bespreken, respectievelijk moeten bespreken. Deze tekenen doen in geen enkel opzicht afbreuk aan de stelling over de dieren als kanalen (beekjes!) van Gods Liefde, en dus van het Goddelijk Leven.

De dieren zijn onderdelen van het netwerk van Gods Liefde, dat de hele Schepping omspant. Wie dieren leed berokkent, bewust en onverschillig, verminkt in werkelijkheid uitingen van Gods Liefde, dit wil zeggen: Hij verminkt Werken van God. Laten wij nooit vergeten:

 1. Slechts de Liefde maakt het leven op aarde mogelijk;
 2. Slechts de Liefde bepaalt of, en in welke mate, de mensenziel reeds op aarde het geluk vindt;
 3. Slechts de Liefde bepaalt in welke mate de mensenziel in de eeuwigheid zal delen in het Heil.

Hoe kunnen mensen, en heel in het bijzonder dezen, die zich als christenen beschouwen, zich er nog over verwonderen dat de ellende op aarde blijft toenemen, wanneer zij er nauwelijks bij stilstaan, en er in vele gevallen zelfs niet eens in geloven:

 • dat in de Schepping alles pas door de genade Gods leeft, en de fundamentele genade deze van de Liefdesstroom is, die Hij onophoudelijk doorheen de hele Schepping laat vloeien;
 • dat de stroom van de Goddelijke Liefde voor de hele Schepping pas zijn effect krijgt door de wijze waarop de mensenzielen met deze Liefde omgaan;
 • dat Gods geschenken van Liefde op aarde slechts zeer beperkt op hun echte waarde worden geschat, respectievelijk zeer ondergewaardeerd blijven;
 • dat elk teken van Gods Liefde een (vaak gecamoufleerde) schat van Heil voor de zielen in zich draagt.

Slechts de Liefde van God, en vanwege de mensenzielen het juiste begrip en de volhardende, onzelfzuchtige toepassing ervan, kan de wereld en de zielen redden. De redding zal niet eenvoudig door een tussenkomst van Boven komen, zij moet door de zielen worden bewerkt, en wel door volle benutting van de genade en de opperste verheerlijking van de Liefde in ons dagelijks leven. Deze 'noodkreet' van Gods wege in de harten te laten doordringen, is de opdracht en de ware zin van dit Apostolaat van de Hemelse Koningin.

Niet alleen verstaan vele zielen de tekenen van Gods Liefde niet meer, respectievelijk nog niet, en wordt wereldwijd dag na dag miljarden malen de Wet van de Liefde overtreden, boven dit alles heeft de Hemel de zielen nog het unieke manifest De Beekjes van het Heil als volkomen onverdiende uiteenzetting over het diepste wezen van de Goddelijke Liefde gegeven, en zelfs dit geschenk heeft enkele zielen er niet van weerhouden, Myriam aan te vallen met redeneringen die slechts uit de diepste duisternis en verblinding kunnen zijn geput. Zo zij het: Ik doe uitsluitend datgene, waartoe de Moeder Gods mij oproept, en wel precies met de invulling die Zij mij ingeeft. Daarom bedroeft mij dit niet omwille van mijn nietigheid, doch vanwege de ingesteldheid van bepaalde zielen jegens de Moeder Gods, deze Stem van de Waarheid en Moeder van de mensgeworden Liefde.

Bepaalde 'christenen' hebben zich bovendien aangematigd, de beslissing van de Moeder Gods voor belachelijk te houden, toen Zij ertoe liet oproepen (en ertoe blijft oproepen), op de vierde dag van elke maand een gebedsdag ten gunste van de dieren te houden. Ik verzeker U dat ik in alles, wat Zij mij heeft gezegd en in mij heeft uitgewerkt, met diepe droefheid heb ingezien dat nauwelijks een ziel kan begrijpen vanuit welke nood vanwege de zielen Maria deze oproep heeft laten verkondigen, en dat geen woorden ooit voldoende kunnen uitdrukken hoe belangrijk deze oproep voor de mensheid wel is. In de plaats daarvan hebben sommige zielen in dit verband Myriam zelfs uitgelachen. De mensenziel, door God bedoeld als kroon op de Schepping, lacht over Gods maatregelen, die erop gericht zijn, hun Eeuwig Geluk te redden, waar zijzelf blijkbaar onverschillig tegenover staan...

Ongeacht hoe bepaalde instanties tegenover dit thema staan, ik beklemtoon dat ik in de Beekjes van het Heil, zoals in alle geschriften, de volle, onverdeelde Waarheid heb geschreven, zoals de Hemelse Koningin mij deze in gesproken woorden en in vele beelden heeft medegedeeld. Ik heb daaraan noch om het even wat zelf toegevoegd, noch om het even wat weggelaten, waarvan de Hemelse Moeder mij heeft verzocht, het door te geven. Derhalve getuig ik met heel mijn wezen dat elke regel die in de Beekjes van het Heil staat geschreven, Gods Waarheid vertegenwoordigt. Ik herhaal in dit verband, en zal niet ophouden, te herhalen, dat het mij heel goed bekend is, welke veroordeling mij wacht voor het geval ik niet de volle Waarheid zou schrijven zoals de Meesteres van alle zielen mij deze onderricht, en die ik niet uit mijzelf doch uitsluitend in Haar opdracht mededeel, in de Beekjes van het Heil evenals in alle geschriften die via het Maria Domina Animarum Werk worden verspreid.

Het is waarlijk de hoogste tijd dat de zielen, en in de eerste plaats de christenen – die immers op grond van hun navolging van Christus, de Eeuwige Liefde, daartoe nog het meest geroepen zijn – er zich heel ernstig over bezinnen, dat op hen de verantwoordelijkheid rust om het zaad van Gods Liefde te laten openbloeien. Wij zijn hier op aarde om geen andere reden dan deze, in dit tranendal Gods Rijk tot bloei te helpen brengen. De aarde is niet door Gods Liefde tot een tranendal geworden, doch doordat deze Liefde ontelbaren onverschillig laat, en het zelfs vele christenen onverschillig laat, wat met de Schepping als geheel en met de individuele schepselen – mensenzielen en dieren, stuk voor stuk Werken uit Gods hand – gebeurt.

Op ons rust de heilige plicht, geen zaadje uit Gods Hart verloren te laten gaan. Om deze plicht – die voor de kroon op de Schepping het toppunt van vreugde en derhalve een uniek voorrecht zou moeten zijn – te kunnen vervullen, is er geen andere weg dan deze van de onzelfzuchtige inzet voor de vruchtbaarheid van Gods geschenken van Liefde. Zolang de mens niet het immense belang van de Liefde in de omgang met de dieren heeft beseft, en hij deze niet in de praktijk van het dagelijks leven toepast, en wel met heel zijn hart, kan slechts een fractie van het zaad van Goddelijk Leven in de mensenzielen openbloeien.

Vele christenen maken zich terecht zorgen over het feit dat zovelen voor de eeuwigheid verloren gaan. Hoe zou dit anders kunnen, wanneer niet eens onder ons, christenen, de Ware Liefde wordt begrepen? Ik ben U dankbaar, lieve broeder, dat U Uw hart in verband met dit thema hebt uitgestort, want – om het zo ongeveer met de woorden van Jezus te zeggen – niet vlees en bloed hebben U tot deze ingesteldheid geïnspireerd, doch de Geest van God, en de Koningin des Hemels heeft in dit antwoord absoluut nog een woord over dit thema willen spreken, want niet velen hebben dit totnogtoe correct begrepen: Het aandeel van onze ingesteldheid jegens de dieren in de ontwikkeling van de ellende op aarde, respectievelijk in het bijsturen ervan, is aanzienlijk groter dan de mensenzielen bereid zijn, het zich voor te stellen. In dit besef ligt één van de belangrijkste lessen van de dringende Hemelse oproep, die in de Beekjes van het Heil is belichaamd. Laten wij ons met volle kracht ervoor inzetten dat deze oproep de door de Allerhoogste beoogde vruchten moge kunnen opleveren, om het even wat sommige zielen, ook in de door U vermelde kringen, daarvan denken. Laten wij nooit vergeten: Wij vervullen onze roeping niet terwille van de bevrediging van eigen impulsen, doch omdat de Hemel ons daartoe oproept en omdat de Werken van Gods Liefde ons heilig zijn. Zalig zij die dit hebben begrepen.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Myriam

Wie zijn wij

www.maria.domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

WIE OF WAT IS HET MARIA DOMINA ANIMARUM WERK?
De Meesteres van alle zielen laat de volgende toelichting bekendmaken

Om de ware aard en de reden van bestaan van het Maria Domina Animarum Werk te kunnen begrijpen, alsook voor een beter begrip van de reden waarom dit Werk vanuit bepaalde hoeken zo heftig wordt aangevallen en zo vaak ten prooi is gevallen aan onbegrip, is in de eerste plaats noodzakelijk dat zielen zich voor ogen houden waarom dit Werk door de Moeder Gods in het leven werd geroepen:

Het Maria Domina Animarum Werk is door de Koningin des Hemels bedoeld als een instrument van compromisloze strijd tegen de duisternis en als kanaal voor de verspreiding van een immense verdieping van de kennis van de zielen over de ware zin van het leven, over Gods bedoelingen met de zielen en over Zijn Werken die door actieve medewerking van de zielen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde moeten leiden. Veel van de stellingen die de Moeder Gods via dit Werk verkondigt, hoewel zij van in den beginne deel uitmaakten van de volheid van Gods Waarheid, klinken de 'moderne' christen niet meer vertrouwd in de oren en worden daarom soms niet aanvaard, zelfs met wantrouwen benaderd, en worden tot aanleiding voor belastering van het kanaal dat hen in opdracht van de Koningin des Hemels verkondigt.

Een Hemels Werk is des te méér mikpunt van duistere aanvallen, naarmate het de duisternis méér kost. Zoals de Moeder Gods Zelf het in verband met Haar Werk, het onbegrip bij bepaalde zielen ten aanzien van dit Werk en de aanvallen ertegen, ooit formuleerde: "Wanneer de zon opgaat, verlaten de adders hun holen". Maria Domina Animarum is geboren uit Gods Licht, en is bedoeld om zielen naar dat Licht (de Waarheid van de volkomen heiliging) te helpen voeren. Dat is onze levensopdracht, en het voorwerp van een heilige gelofte die via Myriam jegens de Hemelse Koningin is afgelegd. Voor de vervulling van deze gelofte willen wij leven en sterven, want wij weten dat zij uit niets dan de Waarheid is voortgekomen.

Het Maria Domina Animarum Werk is een Mariaal Werk van verkondiging, dat zijn ontstaan louter en alleen dankt aan de onderrichtingen die de Heilige Maagd aan Myriam schenkt, en via hetwelk Maria Haar kinderen met aandrang wil oproepen tot totale en onvoorwaardelijke toewijding aan Haar, ter verwezenlijking van de Haar door God toevertrouwde opdracht: zielen op de vruchtbaarste wijze in te schakelen in de voltooiing van Gods Heilsplan voor de Schepping.

Over dit Werk, alsook over Myriam zelf, doen diverse betreurenswaardige speculaties de ronde. Daarom laat de Moeder Gods de volgende lichtstraal in deze nevel schijnen, opdat deze moge optrekken, want hij hindert een Hemels Werk bij de volbrenging van de opdracht die het van de Koningin des Hemels heeft ontvangen, hij helpt verhinderen dat Hemels zaad in vruchten verandert, en hij leidt zielen af van datgene waartoe ons Werk dient: hen te helpen om ten volle open te bloeien als kinderen Gods.

Het Maria Domina Animarum Werk is ontstaan uit de roeping van Myriam van Nazareth door de Moeder Gods in 1997.

Vanaf het eerste contact begon Maria Haar Myriam te vormen via mystieke kennisoverdracht, en nam Zij totaal bezit van Myriams hart, met de uiteindelijke bedoeling dat Myriam op Gods Tijd Haar leerstellingen naar de zielen zou brengen, tot grondige verdieping van hun spirituele inzichten. Maria stak niet onder stoelen of banken dat Haar ultieme Missie voor deze Laatste Tijden hieruit bestaat, de zielen te dienen tot Gids, Lerares en innerlijke Omvormster teneinde hen in staat te stellen, hun christen-zijn steeds dieper te beleven en steeds actiever bij te dragen tot de ontsluiting van de Schat der Verlossing, die Jezus Christus in hen heeft neergelegd.

In 2005 verkondigde de Koningin des Hemels voor het eerst Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen. De door Haar geschonken spirituele stellingen en inzichten betitelde Zij voortaan met het verzamelbegrip Wetenschap van het Goddelijk Leven.

Maria’s onderrichtingen als Meesteres van alle zielen, aangeboden onder de benaming Wetenschap van het Goddelijk Leven, omvatten nooit eerder geopenbaarde Waarheden betreffende Goddelijke Mysteries, Mysteries over het diep wezen van de ziel, over de unieke aard, verhevenheid en macht van Maria, inzichten in het diepe wezen van alle deugden en ondeugden, wegen naar diepere zelfkennis en naar de ontdekking van het diep wezen en de diepe doelstellingen van Gods Heilsplan en van de werkwijzen der duisternis om Gods Heilsplan te ondermijnen in en tussen de zielen. Maria wijst de zielen de weg naar het Ware Geluk, door ontmaskering van talrijke misvattingen en dwalingen en onderricht in alle elementen van Gods Waarheid en in de diepe betekenis van de Leer van Christus. Als Meesteres van alle zielen bestaat Maria’s roeping hierin, dat Zij de zielen begeleidt naar het diep en juist begrip van de ware christelijke beleving van hun levensweg, dit alles met het oog op de verwezenlijking van de hoogst mogelijke vruchtbaarheid van hun leven op aarde in het kader van de voltooiing van Gods Heilsplan.

In 2008 werden de leerstellingen van de Meesteres van alle zielen voor het eerst op het internet gebracht. Dit was niet door de Moeder Gods beoogd, want Haar aanvankelijke bedoeling was dat Myriams roeping in het verborgene zou bloeien, en dat de vruchten van Myriams mystieke vorming pas na Myriams overlijden aan de wereld bekend zouden worden gemaakt. Aanvankelijk stond Zij daarom slechts toe dat Myriams geestelijke leider en een kleine groep van zielen met voldoende diepgang rond de geestelijke leider, van het bestaan en de werken van Myriam kennis kregen.

Waarom lag het niet in Maria's bedoeling, deze unieke schatten aan spirituele kennis en inzichten nog tijdens Myriams leven op grote schaal vrij te geven? Omdat, zoals Maria naderhand zou verklaren, "elk werelds contact en elke kennis die de wereld tijdens het leven van een mystiek instrument draagt van het bestaan en de werking van dit instrument, voor dit laatste is als puur gif".

Niettemin stond Maria, ondanks Myriams terughoudendheid, toe dat de nieuwe ontwikkeling er kwam, met de woorden "Ik zal het tot Mijn Plan maken".

Tot grote pijn voor Myriam zelf doch vooral voor de Koningin des Hemels, circuleert onder sommige zielen de overtuiging, dat aan Myriam en dit Werk een grote dienst is bewezen door Myriam uit het verborgene te halen. Deze zielen zullen pas na hun aardse leven zien, hoeveel schade en tegenwerking deze ontwikkeling Myriam en het Werk heeft gekost, omdat hierdoor een door Gods Voorzienigheid getekende weg een niet voorziene bocht heeft gekregen: een Hemels Werk in volle bloei is blootgesteld aan de nevelen der wereld.

Wat kunt U bij ons vinden, en wat niet?

Via deze website richt de Koningin van Hemel en aarde, de Moeder van de Christus, Zich tot alle zielen die zijn bezield door een oprechte bereidheid en een intens verlangen om de beleving van hun christen-zijn te verdiepen. Het Maria Domina Animarum Werk is een Werk van Mariale onderrichting, niet geboren uit een menselijke beslissing doch op grond van een uitnodiging vanwege de Koningin des Hemels Zelf. Het Werk is uitsluitend gegrondvest en uitgebouwd op een immens volume aan onderrichtingen die Maria sedert 1997 via mystieke weg schenkt aan Haar 'apostel van de Meesteres van alle zielen'. Deze onderrichtingen, door de Moeder Gods geschonken als een volmaakt sluitend systeem onder de benaming Wetenschap van het Goddelijk Leven, vormen in hun geheel een ernstige oproep tot, en wegwijzer naar, het sluiten van een compromisloos verbond tussen de ziel en de Moeder Gods, waarbij de ziel zich bereid verklaart om, onder een zeer diepgaande leiding en begeleiding van de Moeder van de Eeuwige Liefde, een heilig leven te betrachten teneinde de grondvesting van Gods Rijk op aarde te bespoedigen. Aan de ziel die bereid is, zich totaal te geven voor de voltooiing van Gods Werken en Plannen met deze wereld, heeft Maria Domina Animarum een spirituele goudmijn aan onderrichting, hoop en bemoediging te bieden. De ziel die tot deze inzet en strijd niet bereid is, omdat zij een maximale bijdrage tot Gods Werken en Plannen en de voltooiing van haar eigen spirituele vruchtbaarheid niet als haar ware levensdoel erkent en beschouwt, zal bij ons niet vinden wat zij zoekt voor de verwezenlijking van datgene, wat zij wél van het leven verwacht.
Het Maria Domina Animarum Werk richt zich tot zielen die het werken aan zichzelf op de weg naar de vervolmaking in de heiligheid zeer ernstig nemen. De voltooiing van Gods Heilsplan heeft hoge nood aan zielen die bereid zijn, hun hele leven en hun hele wezen in dienst van Gods Werken te stellen, en die het belangrijker vinden, aan God te geven dan van God te vragen. De hele Wetenschap van het Goddelijk Leven toont aan dat dit de enige juiste keuze is voor de ziel die werkelijk heeft begrepen waarvoor de mensenziel op aarde is.

Myriam, het Werk en de inhoud van de verkondigingen werden en worden in sommige kringen aangevochten, belasterd en zelfs verketterd. Dit heeft drie redenen:

 1. De mystieke aard van de bron van de verkondiging, waardoor zielen, met inbegrip van de Kerk, de inhoud ervan nu en dan voorzichtig en zelfs terughoudend benaderen, ondanks het feit dat elk woord uit het Hart van de Moeder Gods Zelf stamt. Dit Werk is ertoe geroepen om zonder wereldse compromissen noch menselijk opzicht de volheid van de Waarheid te verkondigen, zoals deze voor alle tijden in Gods Wet staat opgetekend. Het was reeds in alle eeuwen eigen aan de mystiek, dat zij dingen laat verkondigen voor dewelke vele zielen aanvankelijk niet klaar blijken. Bovendien worden dit Werk zelfs geregeld anti-christelijke intenties toegedicht, die boze tongen menen te mogen afleiden uit bepaalde woorden en zelfs afbeeldingen op onze website. Sommigen deinzen er zelfs niet voor terug, hierin verborgen tekenen te zien waardoor Myriam "aantoont, een valse zienster en een werktuig van de duisternis te zijn". De op deze website aangeboden geschriften nemen in elke zin resoluut stelling tegen alles wat duisternis en misleiding is, en voor de Ware Liefde. Het is zeer betreurenswaardig, en tekenend voor de listige lasterstrategieën van de satan, dat zelfs zielen die zich ogenschijnlijk tot 'verdedigers' van het christelijk gedachtegoed opwerpen, niet eens in staat blijken om de Ware Liefde te herkennen, en deze van de ware duisternis te onderscheiden. De satan blijft zich van dezelfde strategie bedienen, waardoor hij ooit zielen influisterde dat Jezus Zelf een werktuig van de duivel was. Hoe pijnlijk is het voor de Hemel wanneer christenen elkaar ervan beginnen overtuigen dat tekenen van Licht "in werkelijkheid tekenen van duisternis zijn"...;
 2. De zeer verdiepende inzichten die in de Wetenschap van het Goddelijk Leven worden aangeboden, en die geregeld overkomen als ongewoon in deze wereld, die in spiritueel opzicht ten prooi is aan een steeds groter wordende oppervlakkigheid en aan modernisme, dat vijandig is jegens elke stelling die wijst op de noodzaak om naar de wortels van Gods bedoelingen terug te keren. Sommigen brengen de overtuiging in omloop, dat dit Werk de bedoeling heeft, respectevelijk ermee bezig is, een "totaal nieuw Evangelie" te verspreiden... De Moeder Gods Zelf heeft Haar tegenargumenten onder andere in de menupunten Het MDA Werk en Eeuwige Lente laten aanbieden. De Hemelse Meesteres wijst er bovendien bij herhaling op, dat de Wetenschap van het Goddelijk Leven zo diep op het geweten inwerkt, dat de duisternis met alle middelen tracht te verhinderen dat zielen die met deze leerstellingen worden geconfronteerd, deze zouden geloven, aanvaarden, en naleven. De diepgang van de Wetenschap van het Goddelijk Leven maakt deze tot een grote vijand van diegene, die de zielen verblindt voor Gods Wijsheid. Tegenwind is voor ons Werk derhalve als het ware voorgeprogrammeerd;
 3. Talloze inhoudelijke fouten in de vertaling van de teksten, die oorspronkelijk worden geschreven in Myriams moedertaal, het Nederlands. In de aanvankelijke vertalingen zijn talloze passages ontdekt, die inhoudelijk sterk van de basistekst afwijken, en geregeld zelfs het tegenovergestelde zeggen. Myriam is verweten, van deze vertalingen kennis te dragen en deze te hebben goedgekeurd. De realiteit is echter, dat Myriam op grond van de veeleisende roeping en vele ermee gepaard gaande facetten die niemand bekend zijn, nooit de tijd heeft gehad om de vertalingen woord voor woord te controleren. Dit alles heeft aanleiding gegeven tot schaamteloze lastercampagnes en verketteringen aan het adres van Myriam, met als oordeel dat "dergelijke ketterijen niet door de Hemel kunnen zijn geïnspireerd". Zodra het Werk is beginnen wijzen op de vele vertaalfouten, en tot eerherstel en dienst aan dit Hemelse genadegeschenk is begonnen, gecorrigeerde versies van de vertaalde teksten te publiceren, werd Myriam belasterd met de stelling dat "een ziel (hier is Myriam bedoeld) die haar medewerkers zo behandelt en uitbuit, niet door Maria kan worden bestuurd". De Hemel fluistert, de duivel echter, schreeuwt, en maakt het velen zeer moeilijk om de gefluisterde Waarheid nog te horen. Wat Myriam hieraan het pijnlijkst is, is de vaststelling dat sommige zielen zich blijkbaar niet kunnen voorstellen wat het voor een mystiek gevormde ziel betekent wanneer Hemelse inspiraties, voor dewelke zij haar hele leven heeft opgeofferd en waarvan zijzelf de Bron heeft mogen zien en horen, niet exact worden weergegeven en om die reden door de duisternis tegen de oorspronkelijk door God daarmee gekoesterde Plannen worden gekeerd. Hemelse woorden waarvan de betekenis in een vertaling inhoudelijk wordt vervormd, zijn niet langer Hemelse woorden en dienen niet langer de Werken van het Licht.

Dit alles heeft in bepaalde kringen dit Hemels Werk in een schemerlicht geplaatst, dat de Moeder Gods zwaar heeft gegriefd en de immense genade die de zielen via dit Werk is en wordt geschonken, letterlijk aan de duisternis heeft uitgeleverd.

Deze ontwikkelingen hebben de Koningin des Hemels in het gelijk gesteld en zeer begrijpelijk gemaakt waarom Zij aanvankelijk had voorzien dat Haar Myriam en de vruchten van Haar inspiraties nooit aan het grote publiek mochten worden prijsgegeven zolang Myriam op aarde leeft.

God heeft steeds het laatste woord. Maria heeft Haar Myriam in volledige afzondering teruggetrokken om een leven te leiden zoals het oorspronkelijk was bedoeld, en het Werk is vanaf 2012 geleidelijk naar de wortels van de beginjaren van de roeping teruggekeerd. Alle foute vertalingen werden van de website verwijderd en worden geleidelijk vervangen door volledig herwerkte versies, die de oorspronkelijke inspiraties van de Moeder Gods volkomen dekken. Buiten onze wil – en vooral, buiten de Wil van de Koningin des Hemels – worden nog steeds oude, en dus onnauwkeurige, respectievelijk onbetrouwbare, versies van de teksten in circulatie gebracht, waarvan de authenticiteit van de inhoud op vele punten niet door ons kan worden gewaarborgd. Louter uit respect voor de Moeder Gods en voor de barmhartige God die uit Liefde de verspreiding van deze unieke oorspronkelijke inspiraties aan de zielen heeft toegestaan, verzoekt dit Werk met de grootste nadruk dat geschriften die niet zijn voorzien van de identificatiegegevens van hun enige unieke bron, namelijk het Belgisch Apostolaat onder de naam Maria Domina Animarum Werk respectievelijk de website www.maria-domina-animarum, niet zouden worden gebruikt, verspreid, gekocht noch verkocht.

Is onze huidige werkzaamheid dan in strijd met het feit dat de Koningin des Hemels aanvankelijk beoogde, de geschriften in het kader van de Wetenschap van het Goddelijk Leven niet tijdens Myriams leven op grote schaal bekend te maken? Neen, en wel omdat op ons in dit verband een dubbele verplichting rust:

 • De ontwikkeling die zich heeft voltrokken op grond van de nooit bedoelde intrede op het internet, kan niet ongedaan worden gemaakt. De elementen van duisternis die deze ontwikkeling als bijwerkingen met zich heeft meegebracht, moeten echter uit respect voor Gods Werken worden ontkracht. Wereldse ogen laten zich gemakkelijk verleiden tot de conclusie dat een Hemels Werk dat zich terugtrekt, hierdoor een bewijs levert voor zijn onjuistheid. De duisternis zou een dergelijke beslissing zonder enige twijfel manipuleren om de Liefde, hoop, bemoediging en Waarheid die wij sedert de beginjaren hebben helpen verspreiden, in de zielen onwerkzaam te maken. De Moeder Gods heeft ons Werk verboden, op om het even welke polemiek in te gaan, met de stelling dat "alle discussie het laboratorium van de duivel is". Zoals Zij op een bepaald ogenblik tot Myriam zei: "Over Gods Waarheid discussieert men niet, men aanvaardt haar in dank en Liefde, en past haar toe". Reeds in de beginjaren zei Zij tot Myriam: "Jij hoeft jezelf niet te verdedigen, Ikzelf zal getuigenis afleggen over de echtheid van de verkondigde stellingen en onderrichtingen, en over jouw echtheid". Dit Werk strijdt daarom niet met hen, die zich als vijanden van het Werk opwerpen, het vervult eenvoudig de opdrachten die de Meesteres van alle zielen het heeft gegeven en dagelijks blijft geven. De verantwoordelijkheid van dit Werk geldt niet jegens mensen, doch uitsluitend jegens God.
 • De inspiraties die wij mogen verspreiden, zijn heilig, en kunnen door Gods genadewerking de duisternis veel schade toebrengen. Precies hiertoe is dit Werk oorspronkelijk gegrondvest. Wanneer wolken zich voor de zon schuiven, betekent dit niet, dat de zon er niet meer is. Kritiek op Hemelse stellingen is slechts een werk van mensen, die zich door het Licht hebben laten irriteren. Net zoals mist slechts door de zon kan worden opgelost, kan ook de verblinding in een ziel slechts door de Ware Liefde worden genezen.

Dit alles is een kwestie van oprechte Liefde tot Gods Werken. Het Plan dat de Meesteres van alle zielen met Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven koestert, maakt ten volle deel uit van Gods Heilsplan voor de zielen, met als uiteindelijk doel de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Het getuigt slechts van waar en zuiver christendom, een open oog te bewaren voor de manipulaties van de duisternis, die geen middel schuwt om mystieke werken te verontreinigen en ongeloofwaardig te maken, opdat deze gemeden en gewantrouwd zouden worden en hun vruchtbaarheid teniet zou worden gedaan. Dit is niet verenigbaar met de enige roeping van elke ziel, die hierin bestaat, Gods Werken te dienen, opdat deze mogen worden voltooid. God wil ieder van ons nodig hebben om Zijn Werken en Plannen te bekrachtigen en te verwezenlijken, en precies dit besef is de rode draad doorheen datgene, wat het Maria Domina Animarum Werk de zielen te bieden heeft.

Nadere informatie over de achtergronden van ons Werk kunt U hoofdzakelijk vinden in de menupunten:

 • Het MDA Werk
 • MDA in beelden
 • Eeuwige Lente
 • Contact

en in de updatebalk Definitieve teruggetrokkenheid van Myriam (onderaan op de welkomstpagina).

Het feit dat dit Werk ondanks Maria's bedoelingen, Myriam in het verborgene te houden, de vruchten van deze unieke inspiraties in deze tijd naar de zielen mag brengen, is een genade, aan wier bloei wij willen meewerken. Deze tekst werd door de Meesteres van alle zielen geïnspireerd en vrijgegeven met de bedoeling, dat de zielen mogen inzien tegen welke achtergrond zij dit Werk moeten begrijpen. Slechts zo kunnen wij allen samen het Wonderwerk tot voltooiing helpen brengen, dat Maria in 1997 in en door Myriam is begonnen. Hemelse geschenken aanvaardt men in dankbaarheid en Liefde, en men benut hen als wapens om de wereld te helpen bevrijden uit de duisternis en ellende, die de onwetendheid, de verblinding en de zonde erin hebben gezaaid.

In het licht van vele kritieken op ons Werk moet nog met klem op het volgende worden gewezen: De oorspronkelijke bedoeling van de Moeder Gods lag hierin, Myriam de vruchten van Haar inspiraties te laten verspreiden binnen een nauwe kring van zielen rondom een priester, tot vorming van deze zielen op het hoogste niveau van de totale toewijding aan Maria. Het lag nooit in Maria's bedoeling, Myriams geschriften tijdens Myriams leven te verspreiden buiten de door de geestelijke leider gevormde kring! Uit deze melding moge blijken dat het een bijzondere genade is dat het MDA Werk zich de inspanning mag getroosten om deze geschriften verder te verspreiden, daar de Moeder Gods Zelf dit nooit van Myriam heeft gevraagd en Maria Myriams roeping als vervuld beschouwt zodra de Hemelse inspiraties in Myriams moedertaal worden opgetekend. Verspreiding en vertaling ervan tijdens Myriams leven, maakt in wezen niet eens deel uit van Myriams roeping.

Tot besluit ter overweging:

De Moeder Gods bedoelde Haar Maria Domina Animarum Werk van meet af aan als een werktuig tot ontsluiting van het vermogen van de zielen tot heiliging (de uiteindelijke zin van elk mensenleven zoals God het heeft bedoeld), en wel door verdieping van hun spirituele inzichten en van hun begrip van Gods Plannen en Werken en van hun levensroeping in navolging van Jezus Christus.

Het Werk van Maria als Meesteres van alle zielen kan deze verdieping slechts helpen ontsluiten door een volhardende strijd tegen de oppervlakkigheid die zo veel zielen in deze moderne tijden in de greep houdt. Precies deze compromisloze strijd tegen alle oppervlakkigheid in de beleving van het christen-zijn heeft dit Werk in bepaalde kringen vijanden gebracht. Het Maria Domina Animarum Werk blijft niettemin zonder meer trouw aan de gelofte die Myriam bij de roeping jegens de Koningin des Hemels heeft afgelegd: een resolute keuze voor het Goddelijk Plan dat via de Heilige Maagd dit Werk in het leven heeft geroepen, en niet voor enige menselijke opvatting die niet in overeenstemming is met dit Plan. Een Hemels Werk dat zich door menselijk opzicht zou laten leiden, zou daardoor zijn Hemelse oorsprong volkomen verloochenen.

Maria Domina Animarum verkondigt niets anders dan Hemelse Waarheid. Het ware een grove belediging aan de Moeder Gods en aan de Eeuwige Wijsheid indien wij deze Goddelijke Geschenken zouden verloochenen uit vrees voor de invloeden der duisternis op ons Werk indien wij blijven getuigen van de volheid der Waarheid. Ons interesseert niet enige populariteit in de ogen van mensen, doch uitsluitend dat wij in alles compromisloos Gods Plan trouw blijven. Geen ziel leeft voor het werelds leven, zij leeft uiteindelijk slechts voor het Eeuwig Heil en voor de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. Hetzelfde geldt voor een Apostolaat dat waarlijk zijn wortels heeft in Hemelse Openbaringen.

Oppervlakkigheid in de beleving van het christen-zijn is de grootste vijand van de grondvesting van Gods Rijk op aarde, de zogenaamde 'Wederkomst van de Christus'. Om deze reden is het Maria Domina Animarum Werk door de Moeder Gods mede in het leven geroepen als een tegengewicht voor de bedroevend passieve houding van vele christenen ten aanzien van deze Wederkomst. De Christus moet wederkomen in elk individueel hart, door de eigen actieve strijd van elke ziel tegen de duisternis in zichzelf.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Haar Maria Domina Animarum Werk

Met de Meesteres door het jaar

www.maria-domina-animarum.net

MET DE MEESTERES DOOR HET JAAR

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

De Koningin des Hemels heeft Haar Maria Domina Animarum Werk van meet af aan bedoeld als een Werk van onderrichting en een uitnodiging aan de zielen om op actieve wijze te werken aan hun spirituele groei, de vervolmaking van hun vermogen om waarlijk naar Gods beeld en gelijkenis toe te groeien. Hoe ver de ziel in dit bloeiproces zal vorderen, hangt af van haar eigen actieve, spontane, bewuste inzet en haar eigen gedrevenheid om de volheid van het Goddelijk Leven te vinden.

De Meesteres van alle zielen is elke ziel gegeven als Moeder, en in deze hoedanigheid verlangt Zij naar de maximale ontplooiing van elke ziel, opdat zij het Eeuwig Leven moge verdienen. Om dit te helpen verwezenlijken, nodigt Maria de zielen ertoe uit, voortaan op meer actieve wijze hun weg te vinden doorheen de immense rijkdom aan teksten die Zij doorheen Haar MDA-Werk biedt.

Om deze reden zal het Maria Domina Animarum Werk in het compartiment Nieuws en belangrijke Info voortaan nog slechts zichtbare updates plaatsen ter gelegenheid van speciale onderrichtingen en mededelingen. In dit verband wordt U uitgenodigd om regelmatig de balk De Stem der Genade te raadplegen voor mededelingen over speciale updates en oproepen.

Voor het overige worden de zielen ertoe uitgenodigd, zich te bedienen van de onderstaande Jaarkalender, die hen kan helpen om doorheen het jaar bewuster mee te leven met mijlpalen in het Leven van Jezus en Maria, en met bijzondere eigenschappen van de Koningin des Hemels.

Deze uitnodiging is een opdracht van Liefde vanwege de Moeder Gods aan elk van Haar kinderen, en past tevens in het kader van de definitieve terugkeer naar Haar oorspronkelijke bedoeling om Haar Myriam verder te vormen in een leven van volkomen teruggetrokkenheid, wat mede mogelijk wordt gemaakt door een ander systeem van aankondiging van updates dan totnogtoe werd gebruikt.

Het onderstaand jaaroverzicht is gebaseerd op de geschriften Sluier van Goud en Edelstenen der Genade, die U beide vindt onder Onderrichtingen > Boeken.

In Liefde en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Haar Maria Domina Animarum Werk

 

JAAROVERZICHT

1 januari
Maria, Moeder van God – Ark van het Nieuw Verbond

3 januari
De Allerheiligste Naam van Jezus

eerste zondag na Nieuwjaarsdag
De Heilige Driekoningen

derde zondag na Kerstmis
Doopsel van Jezus in de Jordaan

23 januari
Verloving van Maria met Jozef

2 februari
Maria Lichtmis (Opdracht van Jezus in de Tempel)

onmiddellijk na Lichtmis
Vlucht naar Egypte

11 februari
Verschijning van de Onbevlekte Ontvangenis in Lourdes

20 februari
Maria Moeder van Tranen

Aswoensdag
Begin van de veertigdaagse Vastentijd

circa zes weken na het Doopsel van Jezus
Bruiloft in Kana

19 maart
Heilige Jozef

vierde zondag van de Vastentijd
Halfvasten

21 maart
Begin van de Lente

24 maart
Heilige Aartsengel Gabriël

25 maart
Boodschap van de Engel aan Maria

zondag vóór Pasen
Palmzondag

donderdag na Palmzondag
Witte Donderdag

vrijdag na Palmzondag
Goede Vrijdag: Kruisdood van Christus – Maria Medeverlosseres

zaterdag na Palmzondag
Paaszaterdag

eerste zondag na de eerste volle maan van de lente
Pasen: Verrijzenis van Christus

omstreeks Pasen (op verzoek van de Meesteres: de eerste woensdag na Pasen)
Terugvinding van de twaalfjarige Jezus in de Tempel

eerste zondag na Pasen
Barmhartigheidszondag

26 april
Maria Moeder van Goede Raad

tweede zondag van mei (Moederdag)
Moederschap van Maria – Maria Moeder van de Kerk

donderdag na de vijfde zondag na Pasen
Hemelvaart van Christus

zaterdag na Hemelvaart
Maria Koningin der Apostelen

zevende zondag na Pasen
Pinksteren

24 mei
Maria Hulp der Christenen

31 mei
Maria Visitatie (bezoek aan Elisabeth)

zondag na Pinksteren
Feest van de Heilige Drievuldigheid

tweede donderdag na Pinksteren: Sacramentsdag

8 juni
Maria Zetel van Wijsheid

tweede zondag van juni (Vaderdag)
Vaderschap van de Eeuwige Vader

derde vrijdag na Pinksteren
Heilig Hart van Jezus

derde zaterdag na Pinksteren
Onbevlekt Hart van Maria

27 juni
Maria Moeder van Altijddurende Bijstand

1 juli
Kostbaar Bloed van Jezus Christus

22 juli
De Heilige Maria Magdalena

2 augustus
Maria Koningin en Meesteres van de engelen

5 augustus
Maria ter Sneeuw

6 augustus
Gedaanteverandering van Jezus

13 augustus
Maria Toevlucht der zondaars

15 augustus
Tenhemelopneming van Maria

15 – 22 augustus
De Dagen van Maria's unieke Verheerlijking

22 augustus
Maria Koningin van Hemel en aarde - Meesteres van alle zielen

zaterdag vóór de laatste zondag van augustus
Maria Heil van de zieken

31 augustus
Maria Middelares van alle Genaden

zaterdag na het Feest van de Heilige Augustinus
Maria Troosteres van de bedroefden

8 september
Geboorte van Maria

12 september
Naam van Maria

14 september
Kruisverheffing

15 september
Maria Moeder van Smarten

24 september
Maria Vrijkoop der slaven

29 september
De Heilige Aartsengelen

1 oktober
Feest van de sluier en de bescherming van de Moeder Gods

2 oktober
De Heilige Engelbewaarders

7 oktober
Maria Koningin van de Rozenkrans

16 oktober
Feest van der Zuiverheid van Maria

31 oktober (zoals in oktober 2018 door de Meesteres verzocht)
Maria, Koningin van het Goddelijk Licht

November
November, maand van vergeving en verzoening

1 november
Allerheiligen – Maria Koningin van de Heiligen

2 november
Allerzielen – Maria Voorspreekster

zaterdag vóór de derde zondag van november
Maria, Moeder van de Goddelijke Voorzienigheid

21 november
Opdracht van Maria in de Tempel

zondag vóór de eerste zondag van de Advent
Christus Koning

vierde zondag vóór 25 december
Begin van de Advent

8 december
Onbevlekte Ontvangenis van Maria

18 december
Maria Verwachting

25 december
Kerstmis: Geboorte van Jezus Christus

27 december
Heilige Apostel Johannes

28 december
Heilige Onschuldige Kinderen

eerste zondag na Kerstmis
Feest van de Heilige Familie

31 december
Oudejaarsavond

De Stem der Genade

www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA!

DE STEM DER GENADE

Dit Werk is dynamisch. Hoewel de Moeder Gods het systeem, volgens hetwelk steeds op zichtbare wijze updates beschikbaar werden gesteld, heeft laten stopzetten, wordt het tekstaanbod voortdurend uitgebreid.

De Hemelse Koningin verlangt dat de zielen Haar inspiraties evenals de verbanden tussen alle teksten onderling, zelfstandig zouden leren zoeken en ontdekken. Zo wil de Meesteres van alle zielen Haar kinderen onderrichten en vormen: via hun eigen actieve inzet en vrije keuze. Zij worden in de Hemelse Tuin binnengeleid, doch moeten door eigen vrije wil hun weg tussen de bloemen vinden. God vormt slechts zielen, en bereidt slechts genaden voor zielen, volgens de mate waarin zij actief aan hun vorming en bloei meewerken.

Als een extra steun bij Haar pogingen om de bloei van zielen zo vruchtbaar mogelijk te maken, heeft de Moeder Gods wel de invoering van een permanente updatebalk De Stem der Genade toegestaan. Onder deze balk wordt de zielen bij gelegenheid gewezen op teksten die in een bepaalde periode van het jaar zeer relevant zijn.

Bovendien worden geregeld nieuwe gebedsbloemen vrijgegeven voor publicatie. U kunt deze vinden onder Gebeden > Bloemen 1251-1500.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Het Maria Domina Animarum Werk wenst U verrukkelijke en verrijkende uren in het Paradijs van Maria's Hart, waaruit Zij het zaad van de ware hoop, de bemoediging, de Liefde en de Waarheid in elke ziel wil zaaien.

Zeven Zaden voor het Rijk Gods

TOTUS TUUS, MARIA !

ZEVEN ZADEN VOOR HET RIJK GODS

Speciale Gebeden tot Maria met beschouwingsmateriaal
tot belijdenis van mijn christen-zijn

aan Myriam van Nazareth

Op Allerheiligen 2017 sprak de Meesteres van alle zielen de volgende woorden tot Myriam:

"Het ware christen-zijn wordt in wezen gekenmerkt door de volgende zeven betrachtingen: De christen kiest resoluut voor een diepe beleving van Liefde, geloof, hoop, zuiverheid en berouw en voor een strikte navolging van Christus tot en met het kruis, en offert – in de zin van de woorden van de H. apostel Paulus – zijn leven resoluut op tot aanvulling van het Offer van Christus, dit wil zeggen tot voortzetting van dit Offer van Verlossing.

Door een resolute en volhardende keuze voor deze zeven betrachtingen, en een beleving ervan in alle details en op elk ogenblik van het leven, verwezenlijkt de christen de vruchtbaarheid die nodig is voor de verwezenlijking van zijn roeping als werktuig voor de voltooiing van Gods Plan van Heil voor de hele Schepping, dat moet uitmonden in de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

Ik wil je daarom zeven gebeden inspireren, die de zielen kunnen helpen om deze zeven betrachtingen met volharding te verwezenlijken. Via het geheel van deze zeven gebeden kan de ziel op een buitengewone wijze haar christen-zijn belijden".

Kort na deze Openbaring begon de Hemelse Koningin de inspiratie van zeven buitengewoon krachtige gebeden (opgenomen in de gebedenverzameling Maria's Bloementuin onder de volgnummers 1401 tot en met 1407), die niet slechts zijn bedoeld als gebeden doch evenzeer als materiaal voor zeer diepe beschouwing en zelfonderzoek.

De Meesteres van alle zielen gaf Myriam de opdracht, het geheel bekend te maken in de vorm van een oproep die Zij met de grootste aandrang wil richten aan alle christenen. Het geheel van de zeven gebeden in dit bundeltje vormt samen een alomvattende belijdenis van christen-zijn die, in de mate waarin de ziel deze in haar dagelijks leven strikt tracht te verwezenlijken, deze ziel kan helpen omvormen tot een buitengewoon Licht in de strijd tegen de duisternis, een strijd die het centraal thema van de roeping van elke mensenziel vormt. Elke mensenziel krijgt inderdaad één leven op aarde met als levenstaak, een vruchtbaar werktuig te zijn voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan voor de hele Schepping.

De Koningin des Hemels maakte Myriam tijdens de totstandkoming van deze speciale gebeden duidelijk dat een strikte beleving van het christen-zijn niets minder is dan het wapen bij uitstek voor de instandhouding van de wereldvrede en de grondvesting van een nieuw evenwicht in de zo zwaar verstoorde Schepping. Waar christen-zijn is op zich een belichaming van de Ware Liefde, een rotsvast geloof, een onwankelbare hoop, een vlekkeloze zuiverheid, kortom: de verwezenlijking van Gods ideaalbeeld met betrekking tot elke geschapen ziel, die door de kiem van heiligheid die zij bezit, tevens het vermogen bezit om spiegel van Gods Hart te zijn, en daardoor immense krachten van genezende, herstellende Liefde en Licht onder de schepselen kan uitwerken. De ziel moet hiertoe louter dit heilig vermogen uit eigen vrije wil ontsluiten.

Waarom inspireert de Meesteres van alle zielen voor deze oproep de titel Zeven Zaden voor het Rijk Gods?

De christen moet doorheen alle details van zijn/haar dagelijks leven zeven zaden bereiden die in staat zijn om bij te dragen tot de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

Deze zeven zaden heten:

1. strikte navolging van Christus
2. Offerande van het hele leven aan Christus
3. beleving van de Ware Liefde
4. beleving van Waar Geloof
5. betrachting van de hoogste zuiverheid
6. beleving van Ware Hoop
7. gesteldheid van oprecht berouw over elke overtreding tegen Gods Wet

De zeven gebeden in deze speciale verzameling zijn door de Moeder Gods geïnspireerd als belijdenissen die in het hart van elke individuele christen wortel moeten schieten en samen het hele levensprogram van de christen tot uitdrukking brengen. De mate waarin de christen deze zeven belijdenissen daadwerkelijk diep en oprecht in toepassing brengt, bepaalt de kiemkracht van de zeven zaden die hij/zij in het uur van zijn/haar levensoordeel via Maria aan God zal kunnen overhandigen als persoonlijke bijdrage tot de grondvesting van het Rijk Gods op aarde.

Al deze belijdenissen worden via Maria tot God gericht omdat de Moeder Gods de Gouden Brug tussen de zielen en God is, en Zij op grond van Haar eeuwigdurende volmaakt vlekkeloze Liefde is bekleed met de macht om elke offerande vanwege een mensenziel aan te vullen, te vervolmaken en de uitwerkingen ervan binnen Gods Heilsplan waarlijk te helpen ontsluiten.

Een oprechte verwezenlijking of vormgeving van christen-zijn staat gelijk met het gevolg geven aan de oproep van Jezus, dat elke ziel een Licht behoort te zijn voor haar hele leefwereld.

Myriam, Advents- en Kersttijd 2017

INHOUD

Deze oproep is samengesteld uit zeven bijzondere gebeden in een omkadering van korte onderrichtingen:

1. Navolging van Christus

Gebed 1401. Belijdenis van navolging van Christus via Maria

2. Offerande van mijn hele leven aan Christus

Gebed 1402. Offerande van mijn leven aan Christus via Maria

3. Ware Liefde

Gebed 1403. Belijdenis van Liefde via Maria

4. Waar Geloof

Gebed 1404. Belijdenis van Geloof via Maria

5. Ware Zuiverheid

Gebed 1405. Belijdenis van verlangen naar zuiverheid via Maria

6. Ware Hoop

Gebed 1406. Belijdenis van Hoop via Maria

7. Waar Berouw

Gebed 1407. Belijdenis van Berouw via Maria

Slotoverwegingen

De Zeven Zaden voor het Rijk Gods

1. Navolging van Christus

Het is waarlijk tragisch hoeveel zielen zichzelf als christenen beschouwen, doch in waarheid zeer veelvuldig Gods Wetten van de Ware Liefde, alle deugden en alle door Jezus voorgeleefde levensprincipes overtreden, in hun hele doen en laten doch minstens evenzeer in hun diepe, verborgen innerlijke gesteldheden. Deze zielen misleiden en verblinden constant zichzelf en hun medemens. Voor God zijn zij weinig of totaal niet vruchtbaar, en velen van hen kunnen door het voorbeeld van hun dagelijks leven niet-christenen er niet toe aansporen om zelf eveneens christen te worden. Om een niet-christen te motiveren om zelf Christus te beginnen navolgen, moet U eventueel door woorden maar in de eerste plaats door het concreet voorbeeld van Uw eigen leven en Uw eigen innerlijke gesteldheden deze niet-christen overtuigen van de waarde van het christen-zijn: Het moet voor deze laatstgenoemde de moeite waard – aantrekkelijk – lijken om te worden zoals U. Hij moet in U een mens zien die waarlijk overtuigd is van de immense waarde van het christen-zijn, en een mens die vanuit het hart 'iets' uitstraalt dat hem laat voelen dat God zeer nabij is en dat Ware Liefde geen illusie is doch in een christen werkelijk leeft.

Een ziel kan zichzelf slechts christen noemen in de mate waarin zij Jezus Christus navolgt in alle details van het leven. Jezus staat voor volkomen toepassing van Gods Wet van de ware zelfverloochenende Liefde, die op haar beurt slechts kan worden beleefd in de mate waarin de ziel zichzelf minder belangrijk acht dan Gods Plannen en Werken. Slechts in een gesteldheid van eenvoud, nederigheid en volledige oriëntering op de verwezenlijking van Gods Heilsplan kan een mensenziel waarlijk werktuig zijn dat door Gods hand kan worden ingezet in elke situatie, in elke ontmoeting met medeschepselen en op elk ogenblik waarop God dit werktuig kan gebruiken om Zijn Plan tot voltooiing te helpen brengen.

Eén van de meest essentiële kenmerken die een mensenziel tot ware christen maakt, is haar bereidheid om van harte, bewust, gewild en spontaan elke beproeving, elk kruis van het leven aan te nemen in een gesteldheid van oprecht verlangen om het in eenheid met de lijdende Christus aan God aan te bieden als grondstof voor de bereiding van Licht dat ergens ter wereld een werk van duisternis kan helpen verlammen of de uitwerkingen ervan teniet kan helpen doen.

De Meesteres van alle zielen sprak reeds bij herhaling over de ware navolging van Christus. Zo bijvoorbeeld in deze Openbaring:

"Ik roep elke ziel met klem op tot de ware navolging van Christus door bron te worden van Ware Liefde, Geluk en geborgenheid voor al haar medeschepselen – mensen en dieren. Vergeet nooit dat God, de Eeuwige Liefde, alles wat de ziel jegens haar medeschepselen doet, aanvoelt alsof het rechtstreeks jegens Hem werd gedaan".

In een andere Openbaring zei Zij:

"De Goddelijke sleutel tot het Ware Geluk is de totale navolging van Christus. Deze sleutel moet dagelijks bijgeslepen worden, want de invloeden uit de wereld maken hem bot. Het Hemels mes daartoe is de totale toewijding aan Mij, de Meesteres van alle zielen".

Zeer diepgaand sprak de Hemelse Koningin in een andere Openbaring als volgt:

"Het is een uniek kenmerk van Gods Liefde dat Hij, de absoluut Volmaakte die uit Zichzelf bestaat en geen begin noch einde kent, Zijn Werken slechts als voltooid beschouwt in de mate waarin deze door de wil van mensenzielen worden bekrachtigd. Zo heeft Hij het aangetoond in de Verlossingswerken van de Christus, die Mens moest worden om vanuit de eenheid van Goddelijke en menselijke natuur de Verlossing te voltrekken, en zo toont Hij het eveneens aan in elk mensenleven, dat in Gods ogen slechts zijn volle vruchtbaarheid bereikt in de mate waarin de ziel Christus navolgt door de kruisen van haar leven op aarde vrijwillig en protestloos te aanvaarden en met Liefde te dragen".

Als een hulpmiddel voor diepe beschouwing en beoefening van de ware navolging van Jezus Christus schenkt de Hemelse Meesteres het volgend gebed:

1401. BELIJDENIS VAN NAVOLGING VAN CHRISTUS VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Jezus en Hulp der christenen,
God heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden opdat elke ziel die Gods Wet oprecht zou liefhebben en door haar hele leven op aarde Zijn Wet van de Ware Liefde zou vervullen, Eeuwig Leven zou hebben en op kracht van haar Verlossing een werktuig zou worden voor de grondvesting van Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde.
Door Zijn Lijden, Zijn Kruisdood en Zijn Verrijzenis heeft Jezus ook voor mij de bron ontsloten, waaruit ik een leven lang kan putten om elke bekoring te overwinnen en steeds méér een spiegel van de Eeuwige Liefde te zijn.
Ter verheerlijking van Zijn Werken van Verlossing en Liefde belijd ik mijn voornemen, in al mijn doen en laten en in al mijn innerlijke gesteldheden de Christus na te volgen. Wil daarom de volgende woorden van de Messias voorgoed in mijn hart branden als het programma voor mijn leven, opdat ik mijn leven moge leiden vanuit Zijn Hart.

 1. "Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God komt". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, niet het stoffelijke tot middelpunt van mijn leven te maken, doch mijn hart helemaal te openen voor Gods leiding en Voorzienigheid, opdat ik kan leven voor de vervulling van Zijn Werken.

 2. "De Heer uw God zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, niet slaaf van de duisternis te zijn door in te gaan op wereldse bekoringen, doch mij in alles ten dienste te stellen van de Werken van Licht en Liefde die God ook door mij wil vervullen.

 3. "Gij zult de Heer Uw God niet op de proef stellen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, mij geen vragen te stellen over Gods werkingen, doch er blind op te vertrouwen dat God in elke gebeurtenis van mijn leven een sleutel tot de voltooiing van mijn ware levensdoel verbergt, waarmee Hij mijn Eeuwige Gelukzaligheid beoogt.

 4. "Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk Gods zeker niet binnengaan". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, mijn hart door onschuldige, spontane Liefde te zuiveren van elke besmetting door werelds denken en voelen.

 5. "Ga, en zondig voortaan niet meer". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, voortaan elke zonde en elke ondeugd te vermijden, want ik wil niet langer de duisternis helpen om schade toe te brengen aan Gods Schepping en het Licht van Gods Werken te doven.

 6. "Wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, veeleer datgene na te streven wat mijn leven vruchtbaar maakt voor God dan datgene wat mijn eigen wereldse verlangens zou bevredigen, want dit leven is slechts een voorbereiding die het Ware Leven na mijn heengaan bepaalt.

 7. "Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, nooit rechter te zijn over enig medeschepsel, want elk leven is slechts een zaak tussen het schepsel zelf en God, en mijn rol bestaat slechts hierin, Licht, warmte en Ware Vrede in dat leven te helpen brengen.

 8. "Wees waakzaam, want gij kent dag noch uur". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, elk ogenblik van elke dag en nacht zo te leven, dat ik klaar ben om in ware zuiverheid en met een rijke oogst aan vruchten van Liefde mijn Schepper te ontmoeten voor het oordeel over mijn leven.

 9. "Beoefen uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, Licht, Vrede, Liefde en warmte over de Schepping te helpen brengen zonder de bedoeling dat mijn medemens mij als weldoener zou herkennen.

 10. "Zelfs als zij dodelijk vergif drinken, zal het hen geen kwaad doen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, het Goddelijk Leven van Liefde en geloof in mijn hele wezen zo sterk te helpen maken dat het vergif van wereldse invloeden mijn ziel niet van haar zuiverheid en haar kracht voor Gods Werken kan beroven.

 11. "Laat de doden hun doden begraven". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, mij los te maken uit de macht van wereldse doelstellingen, belangen en drijfveren, opdat al mijn doen en laten waarlijk Leven in de Schepping moge helpen brengen.

 12. "Ga weg, satan, terug! want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, mij in alles te laten leiden door Gods bedoelingen, en de situaties van mijn leven niet te beoordelen zoals de wereld deze beschouwt.

 13. "Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, menselijke wijsheid en kennis niet tot richtlijn van mijn leven te laten worden, doch in alles de Wijsheid van God Zelf te zoeken en Zijn Wet te volgen als een volle maan in de nacht.

 14. "Wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, geen enkel duister gevoel of verlangen in mijn hart te laten woekeren, want een onzuiver hart is de bron van alle zonde en bederf in de ziel.

 15. "Mij haat de wereld, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, steeds te streven naar de moed en de zelfverloochening om slechts te leven volgens Gods Wet, ook wanneer de wereld dit niet begrijpt of mij daarom veracht.

 16. "Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, God niet slechts te verheerlijken met woorden, doch met een waarlijk heilig leven, want elk woord dat ik God aanbied doch niet naleef, is de overtreding van een verbond dat ik in woorden met Hem heb gesloten.

 17. "Geen groter Liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, zo volmaakt te worden in de zelfverloochening dat mijn hele leven moge worden tot een schat waaruit zielen het verlangen kunnen putten om zich af te wenden van hun zelfzucht.

 18. "Gaat iemand 's nachts, dan stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, geen duistere gesteldheden vast te houden, die aanleiding geven tot overtredingen van Gods Wet en de macht van de duisternis over deze wereld vergroten.

 19. "Nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, de moeilijkheden van mijn leven bewust op te dragen voor de overwinning op mijn eigen innerlijke duisternis en op alle duisternis die de wereld in mij tracht binnen te brengen.

 20. "Lazarus, kom naar buiten". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, het graf te verlaten dat ik door wereldse gehechtheden, gewoonten, herinneringen en werelds denken voor mijzelf heb bereid, en naar het zonlicht van het Ware Leven met God te gaan.

 21. "Ween niet over Mij, maar over Uzelf en Uw kinderen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, mij steeds méér bewust te worden van het feit dat ook mijn eigen innerlijke duisternis bijdraagt tot de ellende waaraan de wereld en mijn medeschepselen ten prooi zijn.

 22. "Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, de kruisen van mijn leven vruchtbaar te maken door hen via Uw handen aan God op te dragen, opdat zij mogen bijdragen tot de bevrijding van de wereld uit de greep van het kwaad, want elke ziel is geroepen om medeverlosseres met Jezus te zijn.

 23. "Vrede zij met U". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, de ware innerlijke Vrede te vinden door het vast geloof dat alles in mijn leven een diepe zin heeft, die Gods Heilsplan zal helpen vervullen in de mate waarin ik aanvaard dat God mij voor mijn eigen welzijn niet alles kan geven dat ik verlang.

 24. "Ging het dan uw krachten te boven, één uur met Mij te waken?". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, nauwgezet te waken over de zuiverheid van mijn ziel en de vruchtbaarheid van al mijn gesteldheden en mijn hele doen en laten voor God, opdat ik niet moge inslapen voor de dreigingen der vele bekoringen en misleidingen.

 25. "Heb elkaar lief zoals Ik U heb liefgehad". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, al mijn medeschepselen tot het uiterste lief te hebben, opdat de handtekening die de Christus op mijn ziel heeft gedrukt, uit mij moge stralen als een zon die zielentuinen tot bloei helpt komen.

 26. "Niet mijn wil geschiede, maar de Uwe". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, mijn eigen verlangens volledig ondergeschikt te maken aan Gods Wil, die de Bron is van alle Leven, Verlossing, heiliging, genezing, Liefde en Vrede.

 27. "Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, door vergevingsgezindheid en zin voor verzoening alle kwaadwilligheid in mijn medemens te helpen breken en hem tot bekering te helpen brengen.

 28. "Vandaag nog zult gij met Mij in het Paradijs zijn". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, door diepe rouwmoedigheid over elke liefdeloosheid en elke fout van mijn leven Gods Liefde te verheerlijken, Wiens Barmhartigheid mij slechts het Paradijs kan ontsluiten volgens de mate van mijn oprecht inzicht en mijn oprechte Liefde.

 29. "Vrouw, ziedaar Uw zoon. Zoon, ziedaar uw Moeder". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, Jezus' Nalatenschap ten volle te eren door mij totaal aan U toe te wijden en dit heilig verbond waarlijk te beleven in elk detail van mijn leven.

 30. "Ik heb dorst". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, zo te leven dat mijn voorbeeld en mijn Liefde mogen zijn zoals water dat het vuur van bekoringen in medezielen blust, opdat zij waarlijk dorst mogen krijgen naar een leven in Ware Liefde tot God en tot alle schepselen.

 31. "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, uitboeting te brengen voor elk moment waarin ik in een medeschepsel het gevoel heb gewekt of versterkt, dat God niet bestaat, of ik in een medeschepsel het gevoel heb vergroot dat het eenzaam, verlaten en niet geliefd was.

 32. "Het is volbracht". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, zo te leven dat ik op Gods Tijd kan heengaan met het gevoel dat ik alles waartoe ik dit leven had gekregen, zo goed mogelijk en met de grootst mogelijke Liefde heb volbracht.

 33. "Vader, in Uw Handen beveel Ik Mijn Geest". In overgave aan U belijd ik mijn voornemen, nu, op dit ogenblik, mijn hele levensweg in verleden, heden en toekomst via Uw Hart aan God te geven, opdat de waarde ervan volledig ontsloten en door U bevrucht moge worden, en God erover moge beschikken voor Zijn Werken, want van Hem ben ik uitgegaan, en in Zijn Hart ligt mijn eindbestemming.

O Maria, Gids op mijn aardse reis, aan U geef ik mij nu totaal, opdat ik in U restloos met de Weg, de Waarheid en het Leven, de uit U geboren Christus, moge versmelten. Voor deze genade wil ik leven en sterven, in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

2. Offerande van mijn hele leven aan Christus

De Meesteres van alle zielen grondvest Haar volledige leer (de Wetenschap van het Goddelijk Leven) op het heilig verbond van totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan Maria. Zij maakt er geen geheim van, dat deze toewijding als uiteindelijk doel heeft, dat de ziel die haar spontaan, van harte, bewust, gewild en in alle situaties van het leven daadwerkelijk beleeft in al haar doen en laten, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, waarlijk helemaal God toebehoort en derhalve in alle denkbare opzichten bruikbaar is als werktuig voor de verwezenlijking van het Goddelijk Heilsplan.

Toewijding is een heilig verbond waarbij de ziel zich vrijwillig bereid verklaart om elk detail, elk aspect van haar leven en elk element van haar wezen volledig ten dienste te stellen van Gods Werken. God kan met elk element van Uw dagelijks leven en met de wijze waarop U op elk moment van elke dag en nacht met al die elementen omgaat, veel méér doen dan U vermoedt. Elk element van Uw innerlijk leven en van Uw omgang met de ontelbare situaties die samen Uw leven vormen, kan drager zijn van Licht en/of duisternis, afhankelijk van wat bij dit alles in Uw gevoelens en gedachten omgaat en van de wijze waarop U Uw vrije wil gebruikt om op elke situatie van het leven te reageren.

De Meesteres van alle zielen onderricht sedert vele jaren over de immense waarde van de offerande die een ziel Haar kan geven wanneer zij al het bovenstaande onbegrensd ter beschikking van de Hemelse Koningin stelt. Maria kan alles wat Zij vrijwillig van een Haar waarlijk toegewijde ziel ontvangt, bekleden met de oneindige macht van Haar volmaakte heiligheid. Volmaakte heiligheid moet U daarbij verstaan als de eigenschap waardoor de Moeder Gods zeeën van Heil kan vormen uit alles wat door Haar handen gaat. Alles wat Zij van een ziel ontvangt en wat Zij met Haar eigen heiligheid aanvult, wordt hierdoor tot bron van grondstof waaruit God Genaden van Licht bereidt voor de hele Schepping.

De Hemelse Meesteres beklemtoont het feit dat Zij op mystieke wijze één van Hart is met Jezus Christus, en dat derhalve alles wat U Haar in een gesteldheid van oprechte toewijding aanbiedt, automatisch tevens geldt als offerande van Uw hele leven aan Jezus Christus. Zo wordt een oprecht beleefde toewijding aan Maria tot een gouden zaad dat U via Haar uitstrooit voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Deze grondvesting is de uiteindelijke doelstelling van Gods Heilsplan, en vormt daardoor tevens de enige ware zin van het leven van elke mensenziel op aarde. De ziel die haar leven leidt met de bedoeling, eigen plannen, verlangens, doelstellingen en behoeften te verwezenlijken en te bevredigen, dient uiteindelijk de werken der duisternis; de ziel die daarentegen leeft met de bedoeling, Gods Plannen, verlangens, doelstellingen en behoeften te verwezenlijken en te bevredigen, vervult haar ware levensroeping in dienst van de strijd van het Licht tegen de duisternis. Deze ziel vult als het ware de Werken van Christus aan: God beschouwt Zijn Werken slechts als voltooid in de mate waarin Hij deze in samenwerking met mensenzielen kan voltrekken. Daarom zijn de Werken van Christus, met inbegrip van de Verlossingswerken, in wezen geen volrijpe vruchten doch Hemelse zaden, die door de vrijwillige medewerking van mensenzielen moeten worden ontsloten om de volheid van hun Goddelijke uitwerking te krijgen.

De Meesteres van alle zielen sprak ooit de volgende woorden:

"De hoge graden van deugdzaamheid kan de ziel slechts verwerven in de mate waarin zij haar levensopdracht weet te vervullen door gedragingen en verwezenlijkingen in overeenstemming met Gods Plannen, en door het bewandelen van wegen die door God gezegend zijn omdat zij dienstbaar zijn voor het bereiken van doelstellingen die Zijn Werken helpen voltooien. Er is geen andere wijze om heilig te worden. Zie toch welke verheerlijking Gods Glorie ontvangt in een ziel die tijdens haar leven op aarde de staat van heiligheid bereikt".

Bij een andere gelegenheid sprak Zij over de onderdelen van de H. Mis, en wees op de Offerande als moment waarop de ziel in wezen haar leven aan Christus behoort op te dragen:

"Tijdens de Offerande dekt de ziel de tafel en nodigt zij Jezus uit om te gaan aanliggen. Zij schenkt Hem de wijn van haar Liefde uit, en zet Hem de vruchten van haar levensweg voor".

Het wezen van dit tweede zaadje (de offerande van Uw hele leven aan Jezus Christus) verwoordde de Moeder Gods ooit als volgt:

"De uiteindelijke zin van elk leven als ziel op aarde is niets anders dan dit: de offerande van haar hele wezen en levensweg voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Het uur is aangebroken waarin de zielen zich ervan bewust moeten worden dat een vruchtbaar leven een leven is van onophoudelijke strijd tegen de oppervlakkigheid in de beleving van hun christen-zijn. Ik ben gezonden om de zielen naar de diepten van hun eigen wezen te leiden".

De ziel kan haar hele leven en haar hele wezen rechtstreeks aan Jezus Christus toewijden, doch deze toewijding krijgt een meerwaarde wanneer zij gebeurt via Maria. De reden hiervoor ligt in het feit dat Maria door God is gemaakt tot Gouden Brug tussen de zielen en Hem. In de totale, onvoorwaardelijke, levenslange, en dag na dag zeer consequent beleefde en toegepaste toewijding van zoveel mogelijk mensenzielen aan Haar ligt de sleutel tot de voltooiing van Gods overwinning op de duisternis. Uiteraard is deze eindoverwinning vrijgekocht door het Lijden, de Dood en de Verrijzenis van Jezus Christus, doch zij kan door de individuele ziel via geen enkele weg doeltreffender worden ontsloten dan via de toewijding aan Haar die als enige geschapen mensenziel een volmaakt heilig leven heeft geleid, dus een leven in volmaakte Ware Liefde en zonder de geringste zonde of ondeugd. Jezus was de God-Mens, doch was niet 'geschapen', Maria was van nature een geschapen mensenziel en staat daarom voor de satan model voor de absoluut volmaakte mensenziel, de enige Ziel die nooit door enige bekoring of inspiratie vanwege de duisternis is overwonnen. Zij is daarom door God verheven tot Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen, want Zij heeft als enige geschapen mensenziel bewezen dat de ziel niet door de duisternis kan worden overwonnen indien zij waarlijk in alle omstandigheden van het leven resoluut, vrijwillig en van harte kiest voor God. Maria is bovendien door God bekleed met de macht om zielen innerlijk te helpen omvormen en in hen het vermogen te helpen ontsluiten om een optimale bijdrage te leveren tot de voltooiing van Gods Heilsplan.

De offerande van de ziel aan Jezus Christus kan op geen enkele wijze dichter tot de volmaaktheid naderen dan wanneer deze gebeurt via de handen van Maria: Haar volmaakte Liefde en de vlekkeloze eenheid van Haar Wil met de Wil van God maakt Haar tot de volmaakte aanvulling van elke menselijke offerande en toewijding. Aangezien alle door Maria gestelde handelingen en al Haar innerlijke gesteldheden door God worden beschouwd als volledig eenvormig met Zijn eigen bedoelingen, kunnen alle doen en laten en alle innerlijke gesteldheden van een mensenziel in oprechte en diep beleefde toewijding aan Maria voor God een waarde krijgen die vergelijkbaar is met deze van Maria Zelf. Mede om deze reden zal de ziel die in de praktijk van het dagelijks leven een oprechte toewijding aan Maria beleeft, doorgaans ten prooi zijn aan zware beproevingen: De offerande van haar wezen en van alle elementen van haar levensweg moet worden gelouterd door de tekenen van haar eigen wil om in dit hoogheilig verbond van toewijding te volharden.

Als een hulpmiddel voor diepe beschouwing en beoefening van de offerande van het hele leven aan Jezus Christus schenkt de Hemelse Meesteres het volgend gebed:

1402. OFFERANDE VAN MIJN LEVEN AAN CHRISTUS VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakte Brug tussen elke ziel en de Christus,
Met U als Kroongetuige belijd ik mijn verlangen dat mijn hele leven vanaf het uur van mijn ontvangenis tot in het uur van mijn levensoordeel voor Gods Troon Jezus Christus moge toebehoren.
Ik belijd mijn bewustzijn van de ernst van mijn levensopdracht, want als christen ben ik er door God toe geroepen om de Werken van de Christus doorheen mijn leven op aarde verder te helpen zetten, zowel in mijn eigen ziel als in de hele Schepping.
Ik dank mijn God, die mij waardig heeft gekeurd om mijn hele levensweg met al zijn bloemen en distels, met zijn vruchtbare grond en zijn onvruchtbaar zand, met zijn zonneschijn en zijn regen, door Uw handen en krachtens mijn verbond van volkomen overgave aan U, toe te voegen aan het Kruis van Verlossing, Licht en Waarheid, opdat ik Zijn eeuwig rijpende oogst moge helpen ontsluiten tot verzadiging van velen.
De Goddelijke Graankorrel is in de aarde gevallen opdat de aarde zou worden bedekt met wiegende velden van Hemels Goud als getuigen van de vruchtbaarheid van alles wat uit Gods Hart komt. Daarom wil ik de bodem van mijn ziel bewerken met de ploeg van een Liefde die elke steen van ondeugd vermaalt.
Met de omhelzing van mijn eigen kruisen omhels ik ook Zijn allerheiligste Nalatenschap, die het Vuur van Verlossing en heiliging heeft bereid voor elke ziel die Zijn Werken van harte liefheeft en bereid is om het zaad van deze Werken op de akker van haar eigen leven uit te strooien tot getuigenis tegen de zaaier van alle onkruid.
Zie, o hoog uitverkoren Moeder van de Goddelijke Verlosser, ik leef slechts om het Licht van de Christus in de wereld te helpen stralen waar wolken van zelfzucht en onverschilligheid de bloei van Gods Bloesems dreigen te verstoren. Mijn hart wordt verteerd door de ijver om Gods Tegenwoordigheid voelbaar te maken in elk woord, elke handeling en elk verborgen verlangen van mijn hart, dat het Testament van Zijn heilig Verbond heeft herkend als de enige schat die God in de bodem van mijn levensweg heeft begraven.
Daarom, o Goddelijke Moeder, smeek ik U, het tabernakel van mijn ziel, en mijn levensweg als draagstoel van mijn ziel, te willen bekleden met het goud van Uw onbevlekte heiligheid, opdat het graan van mijn levensoogst moge worden veredeld tot een waardige offergave aan de Eeuwige Vader die mijn akker heeft gemaakt, aan de Goddelijke Messias die mijn akker heeft bezaaid en het Zaad heeft begoten met Zijn Bloed van Goddelijk Leven, en aan de Heilige Geest die alle ongedierte en het zaad van alle onkruid dag na dag verwaait op Zijn louterende Bries uit het Paradijs.
Wil mijn ziel en mijn hele levensweg bewaren in Uw Hart, het allerheiligste Tabernakel van de Godheid, en wil hen in het uur van mijn ontmoeting met mijn Schepper voor eeuwig begraven in de schaduw van het Kruis van de Christus, want Hem alleen wil ik voor eeuwig toebehoren, voor Hem wil ik leven en sterven in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

3. Ware Liefde

De beleving en vervolmaking van de Ware Liefde in de mensenziel vormt het absoluut centrale thema van de Wetenschap van het Goddelijk Leven. De ziel kan het Goddelijk Leven, het leven als beeld en gelijkenis van God, slechts tot centrale motor van haar innerlijk leven maken door een consequente toepassing van de ware zelfverloochenende Liefde in alle details van haar hele doen en laten en in al haar innerlijke gesteldheden. De Ware Liefde is de essence, de draagster, van het Leven. Zij is de kracht door dewelke God schept, verlost, heiligt en herstelt, zij drijft de hele Goddelijke Barmhartigheid, Gerechtigheid, Voorzienigheid, al Zijn Werken en Plannen.

De Ware Liefde is de eigenschap die de heiligheid van een mensenziel bepaalt, waarbij heiligheid niets anders is dan de mate waarin een ziel door al haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden Heil over de Schepping helpt brengen.

Jezus Christus was de volmaakte Belichaming van de Ware Liefde, doordat al Zijn doen en laten en al Zijn innerlijke gesteldheden elk ogenblik van Zijn Leven als God-Mens in volmaakte harmonie verkeerden met de Wil van God. Onder de geschapen mensenzielen was Maria de enige die de Ware Liefde op volmaakte wijze belichaamde, op grond van het feit dat Haar hele doen en laten volmaakt in overeenstemming was met de Goddelijke Wet, en al Haar innerlijke gesteldheden spiegels waren van Gods Hart. Haar Wil was volmaakt in harmonie met de Wil van God, en de volmaaktheid van Haar beleving van de Ware Liefde kwam tot uiting in een leven zonder de geringste zonde, ondeugd of afwijking ten opzichte van de Goddelijke Wet. De Ware Liefde is immers de absolute tegenpool van de zonde: Een zonde is een overtreding tegen de Ware Liefde in één of meer van haar talrijke uitingen. De Meesteres van alle zielen vergeleek ooit de Ware Liefde met een boom, waarvan de takken de deugden zijn, die alle via de boomstam worden gevoed uit de bodem waarin hij zijn wortels heeft. De boom van de Ware Liefde kan slechts bloeien in de mate waarin hij vaste wortels heeft in een rijke grond (de grond van Gods Wet), en de ziel volkomen onbelemmerd, spontaan en vrijwillig in die bodem verworteld blijft. Hoe méér de ziel zich in alle opzichten en op elk ogenblik van haar leven op God alleen oriënteert, des te rijper kunnen de vruchten van haar levensboom worden. Dit alles heeft uiteindelijk te maken met ware zelfverloochenende Liefde tot God, tot Gods Werken en Plannen, en tot alle medeschepselen (die in wezen ook Werken van God zijn).

De Meesteres van alle zielen bouwt Haar hele onderrichting op rond de Ware Liefde. Enkele van Haar treffende stellingen mogen volstaan om op dit punt de immense waarde van deze motor van het zielenleven toe te lichten:

In de korte onderrichting Het Zaad der Verlossing liet Zij schrijven:

"Gods Heilsplan beoogt de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Deze grondvesting betekent concreet, dat de Ware Liefde tot leven moet komen in zoveel mogelijk mensenzielen, waardoor de werken der duisternis op deze wereld ontkracht zullen worden en de Ware Vrede van Christus de gesteldheden van alle harten zal beheersen. (...) De intrede in de Eeuwige Gelukzaligheid van de Hemel is voor de ziel slechts mogelijk wanneer zij de volheid van de Liefde in zich heeft opgenomen en verwerkt. Onze levensreis op aarde is in wezen een weg van vervolmaking van de beleving en toepassing van de Ware Liefde".

Bij een andere gelegenheid sprak Zij tot Myriam:

"Ware Liefde is de essentie, het ware wezen, van het Goddelijk Leven. Zij is de gesteldheid waarin alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen van de ziel er van harte, vrijwillig en spontaan op zijn gericht:

1. op volkomen onzelfzuchtige, onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke wijze in elk medeschepsel de levenskracht in ziel, geest, hart en lichaam te vergroten en het gevoel van welzijn in ziel, geest, hart en lichaam te versterken, en de waardigheid van het medeschepsel als Werk van God onbeperkt en ongeschonden in stand te houden en te verdedigen; en
2. een maximale bijdrage te leveren tot de verwezenlijking en voltooiing van Gods Plannen en Werken op aarde, met andere woorden: tot de vervulling van Zijn Wet, waarbij het leveren van deze bijdrage wordt nagestreefd met absolute voorrang boven de bevrediging van eigen behoeften en verlangens".

Doordat de ware, zelfverloochenende Liefde de uiteindelijke maatstaf is voor de ware vruchtbaarheid en waarde die een mensenleven bereikt als bijdrage tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan, kan een mensenziel slechts Gods Werken doen door een consequente beleving van de Ware Liefde, en werkt elke overtreding tegen de Ware Liefde de vervulling van Gods Werken en Plannen tegen. Waarlijk christen kan men daarom slechts zijn in de mate waarin men in elk detail van het leven dag na dag alle doen en laten, alle gevoelens, gedachten, verlangens en bestrevingen volkomen en onvoorwaardelijk oriënteert op de verspreiding van Ware Liefde naar elk medeschepsel toe. De ware christen herkent men aan de mate waarin een mens spiegel van de Liefde van Christus is.

De Moeder Gods waarschuwt voortdurend voor de neiging onder de moderne christenen, te oppervlakkig te handelen, denken en voelen.

Als een hulpmiddel voor diepe beschouwing en beoefening van de Ware Liefde schenkt de Hemelse Meesteres het volgend gebed:

1403. BELIJDENIS VAN LIEFDE VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, die de Christus, de Belichaming van de Eeuwige Ware Liefde hebt gebaard,
In Uw machtige Tegenwoordigheid en in de zekerheid van Uw machtige ondersteuning belijd ik mijn verlangen, elk ogenblik van mijn verder leven al mijn doen en laten en al mijn innerlijke gesteldheden totaal, onvoorwaardelijk en zonder uitzondering vorm te geven volgens Gods Wet van de zelfverloochenende Liefde, zoals de Christus mij deze heeft voorgeleefd vanaf Zijn eerste Lijden in de koude van Bethlehem tot en met Zijn laatste ademtocht aan het Kruis van Golgotha.

 1. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn hele doen en laten en al mijn innerlijke gesteldheden de Schepping doorstralen met Licht dat ergens ter wereld een duister voornemen moge ontkrachten of een uiting van liefdeloosheid moge verhinderen.

 2. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn tegenwoordigheid en al mijn handelingen en woorden voor al mijn medeschepselen tekenen van warmte zijn, die harten helpen genezen van de kilte van de talloze overtredingen tegen de Liefde, die dagelijks op deze wereld worden begaan.

 3. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat al mijn medeschepselen bij mij de geborgenheid mogen vinden die in hen de zekerheid laat bloeien dat God hen waarlijk liefheeft.

 4. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat al mijn medeschepselen bij mij de innerlijke Vrede vinden die hen geneest van de angst en onzekerheden waarmee de liefdeloosheid van deze wereld hen beklemt.

 5. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat ik al mijn medeschepselen bij elk contact moge omhullen met vreugde door het besef dat onze ontmoeting slechts tot stand kan zijn gebracht door een Hemelse macht die elk schepsel oneindig liefheeft.

 6. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn hele wezen en mijn hele wijze van zijn in al mijn medeschepselen het zaad van een onverwelkbare hoop kan uitstorten, waaruit zij de kracht putten om al hun beproevingen met méér moed te dragen.

 7. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn hele wezen en mijn hele wijze van zijn mogen zijn als bruggetjes die al mijn medeschepselen helpen bij het overwinnen van al hun beproevingen, opdat zij uit mijn zelfverloochenende Liefde de kracht mogen putten om zich boven de duisternis van hun leven te verheffen.

 8. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn tegenwoordigheid al mijn medeschepselen een waar vertrouwen in Gods Liefde en in de waarde van hun eigen Liefde moge inspireren.

 9. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn hele doen en laten en al mijn innerlijke gesteldheden al mijn medeschepselen zo diep van de wonden des levens kunnen helpen genezen dat zij zich spontaan méér kunnen openstellen voor de instroming van de ware levenskracht die God hen wil schenken door alle werkingen van Zijn Liefde.

 10. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn tegenwoordigheid op de levensweg van al mijn medeschepselen in hen de levenslust moge vergroten, door het besef dat zij door God met Leven worden bezield, en de drang om Zijn Liefde op hun beurt om te zetten in Licht en vreugde voor hun eigen leefomgeving.

 11. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat mijn hele doen en laten al mijn medeschepselen versterkt in het gevoel dat hun leven zinvol is en dat hun bestaan voor mij een waarde heeft.

 12. Ik belijd mijn verlangen, zo te leven dat al mijn medeschepselen ondanks mijn kleinheid mogen worden vervuld met het verheffend gevoel dat God zeer nabij is en dat de Ware Liefde de enige zin van alle Leven is.

O Koningin van de Hemelse Liefde, mijn hele wezen smacht naar een vlekkeloze navolging van Jezus in de Ware Liefde, want geen andere kracht heeft het Leven geschapen en verlost, en gaat tot het uiterste om zijn heiligheid te herstellen opdat de hele Schepping de volheid van Gods Vrede moge ervaren.
Ik smeek U daarom, kom mij toch tegemoet in mijn verlangen naar ontsluiting van de Liefde in mijn hart, opdat mijn hele doen en laten, al mijn woorden en mijn diepste en meest verborgen gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen stralen van Liefdesvuur in de hele Schepping mogen brengen, tot beschaming van hem die alle Liefde zoekt te verwoesten, en tot bekering van alle zielen die zijn werken van liefdeloosheid dienen.
Tot verheerlijking van de Vorst der Goddelijke Liefde en alle Werken van Liefde die Hij in alle tijden voor Zijn Schepping heeft bereid of heeft getracht, te bereiden, wil ik vanaf nu al mijn medeschepselen in onvoorwaardelijke en restloze zelfverloochening koesteren en dienen, en ieder van hen omhullen met mijn diepste verlangens naar hun Geluk en hun bloei op alle niveaus van hun wezen en in alle situaties van hun Leven.
Tot verheerlijking van de Eeuwige Liefde bied ik Hem via Uw brandend Hart in diep berouw tevens elk ogenblik van mijn hele leven aan, waarin ik op welke wijze dan ook tekort ben geschoten in de beoefening van de Ware Liefde jegens God en/of jegens een medeschepsel, opdat het zaad van de onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde nu nog in mij moge bloeien en de duisternis alle effecten moge verliezen van de werken die zij ooit door mij heeft kunnen voltrekken.
In dit verlangen wil ik leven en sterven in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

4. Waar Geloof

De christen noemt zichzelf 'gelovige'. Niettemin wijst de Meesteres van alle zielen erop, dat het 'geloof' van vele christenen in wezen niet verder gaat dan het aannemen dat God bestaat. Waar geloof gaat zeer veel verder. Waar geloof begint op het punt waarop de ziel waarlijk vertrouwt op Gods Liefde, en zich daardoor in elke situatie van het leven door God gedragen weet. Waar geloof brengt de ziel ertoe, alles in haar leven te aanvaarden als een mogelijke weg naar haar Eeuwig Heil. In dat opzicht is waar geloof in feite de brug die voor de ziel de kloof kan overbruggen wanneer zij voor een situatie komt te staan waarin zij weet dat zij dat element van haar levensopdracht op eigen kracht niet kan verwezenlijken: Waar geloof is dan de overtuiging dat Gods werking de situatie ofwel anders kan doen verlopen dan menselijkerwijs zou worden verwacht, of dat de ziel krachten of wegen zal vinden die haar dichter bij een vruchtbare oplossing zullen brengen. Waar geloof is dus steeds de overtuiging dat God moet worden ingecalculeerd als onzichtbare maar vaste Speler in het vaak weinig doorzichtige spel van het leven. Daarom gaat het er steeds om, dat de ziel een vast vertrouwen heeft in Gods Liefde voor haar:

Elke mensenziel wordt op aarde gezonden om een levensopdracht te volbrengen in dienst van de vervulling van Gods Heilsplan voor de uiteindelijke grondvesting van Zijn Rijk van volmaakte Liefde en Vrede op aarde. De ziel moet deze opdracht zelf vervullen. Dit betekent dat God voor haar situaties en wegen helpt voorbereiden, steeds met de bedoeling dat zij haar levensweg zo vruchtbaar mogelijk zou kunnen maken en daardoor zoveel mogelijk verdiensten zou verzamelen. Dit alles kan zij slechts doen in de mate waarin zij alle situaties en wegen die zij vóór zich vindt, benadert vanuit hartsgesteldheden die in volkomen harmonie zijn met Gods Wet van Ware Liefde. Op de talloze kruispunten op haar levensweg moet zij uit eigen vrije wil kiezen voor de richting waarin zij haar weg wil verderzetten. Naarmate zij zich innerlijk door de stem van de Ware Liefde laat leiden en vast vertrouwt dat God in alles de hand heeft, zal zij met grotere trefzekerheid de juiste wegen kiezen. De 'juiste' (vruchtbare) wegen zijn daarbij deze, welke haar dichter bij God brengen en haar nuttiger maken in Zijn dienst.

Zonder waar geloof is een ziel zoals een stuurloos schip: Het kan varen, doch verliest alle richting en zal hoogstwaarschijnlijk nooit de haven van bestemming bereiken. Zo zijn ook de woorden van Jezus te begrijpen toen Hij zei dat hij die gelooft, gered zou worden. Om waarlijk de vrucht van de Verlossing te oogsten, moet het geloven worden aangevuld door een gebruik van de vrije wil dat volledig in overeenstemming is met de Wil van God. Het geloof is echter het kompas dat de reisroute aanwijst. De reis kan haar bestemming niet bereiken zonder trefzekere navigatie. Men zou het ook zo kunnen zien: Door het geloof leeft de ziel in de overtuiging dat haar levensbestemming bij God ligt. Volgens de kracht van het geloof zal de ziel daarom meer of minder sterk tot God worden aangetrokken. Bij een zwak geloof verliest God Zijn aantrekkingskracht en zal de ziel God veel minder de kans geven om inderdaad Speler in haar levensspel te zijn. Welk voetbalteam wint gemakkelijk een wedstrijd waarin het Zijn meest getalenteerde speler volledig negeert of het deze geen kans geeft om een bal te raken?

In een antwoordbrief liet de Meesteres van alle zielen ooit een prachtige omschrijving voor Waar Geloof optekenen:

Werkelijk en waarachtig geloven, betekent:

 1. overtuigd zijn van het bestaan van God;
 2. onverstoorbaar handelen volgens de overtuiging dat God slechts het volmaakt geluk voor de ziel bereidt;
 3. met zekerheid aannemen dat God de ziel op elke meter van haar levensweg op deze bestemming tracht te oriënteren;
 4. er nooit aan twijfelen dat God de ziel op deze weg slechts met volkomen Liefde omgeeft, en dat Hij al Zijn Werken ten gunste van het Eeuwig Heil van de ziel ontwerpt en vorm geeft, ongeacht elke beproeving die als regen of storm de levensweg van de ziel kan bemoeilijken;
 5. er onwankelbaar van uitgaan dat de menselijke ogen zich in de waarneming van het eigen lot kunnen vergissen, dat God echter ook in alle schijnbaar onaangename dingen van het leven onvermoed waardevolle geschenken verbergt, en dat de ziel dit alles na haar aardse leven in de volheid zal inzien.

Waar geloof is de kracht die een mensenziel in staat kan stellen om zichzelf ver te overstijgen, doordat precies het geloof het element is dat een ziel gevoelig maakt voor Gods aantrekking. Waar geloof is daarom een innerlijke oriëntatie op God, die de ziel de overtuiging geeft dat zij er niet alleen voorstaat en die haar het vertrouwen geeft om zelfs tijdens zware beproevingen de strijd niet op te geven. Dit vertrouwen put de ziel uit de overtuiging dat die onzichtbare Factor steeds ongemerkt werkzaam is om haar rechtop te houden waar zij op zichzelf zonder meer zou bezwijken wegens gebrek aan houvast en wegens de uitzichtloosheid, te strijden voor een onbereikbaar doel.

Als een hulpmiddel voor diepe beschouwing en beoefening van Waar Geloof schenkt de Hemelse Meesteres het volgend gebed:

1404. BELIJDENIS VAN GELOOF VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
God mijn Schepper heeft mij bekleed met het geloof als innerlijk Licht dat mijn ziel bestraalt met Zijn enige Waarheid: de zekerheid van Zijn Bestaan, de zin van Zijn Werken en Zijn bedoelingen.
In Uw Tegenwoordigheid getuig ik jegens God van mijn Liefde voor dit innerlijk Licht en van mijn verlangen om het mijn leven lang in stand te houden.

 1. Ik belijd mijn geloof in de ene Ware God, die Schepper en Bezieler is van al het levende en Bron van alle grondstof waaruit het niet-levende is gemaakt of door menselijke tussenkomst gestalte kan aannemen.

 2. Ik belijd mijn geloof dat de Schepping uit Gods volmaakte Liefde is gemaakt als een netwerk, dat wordt bestuurd en gevoed door Gods Wet van beleving van volmaakte, zuivere, zelfverloochenende Liefde, dat deze Liefde de kracht is die draagster is van alle Leven, en dat elke overtreding tegen deze Wet het evenwicht binnen de Schepping en de harmonie tussen de schepselen verstoort en Gods Tegenwoordigheid in de Schepping minder voelbaar maakt.

 3. Ik belijd mijn geloof dat God de mensenziel heeft geschapen tot bekroning van Zijn Schepping, dat Hij van elke mensenziel verwacht dat zij strikt volgens de Goddelijke Wet leeft, en dat de mensenziel jegens God verantwoordelijk is voor de gevolgen van elk onevenwicht binnen de Schepping.

 4. Ik belijd mijn geloof dat Gods uiteindelijke intentie de voltooiing van Zijn Heilsplan is, dat de grondvesting van Zijn Rijk van volmaakte Liefde en Vrede in de hele Schepping beoogt, en dat elke mensenziel is geroepen als werktuig voor de vervulling van deze intentie via de eigen heiliging en een volhardende beleving van de zelfverloochenende Liefde voor God en voor alle medeschepselen in elk detail van haar leven op aarde.

 5. Ik belijd mijn geloof als de kracht die mij er onophoudelijk aan herinnert dat ik van God ben uitgegaan, dat ik via een leven volgens Zijn Wet naar Hem terug kan keren voor een Eeuwig Leven in Gelukzaligheid, en dat Hij mij ononderbroken ondersteunt om elk ogenblik van dit ene leven op aarde te leiden volgens Zijn verwachtingen.

 6. Ik belijd mijn geloof dat elke mensenziel na haar leven op aarde door God wordt geoordeeld volgens de mate waarin haar handelingen en haar innerlijke gesteldheden Gods bedoelingen hebben helpen verwezenlijken of deze hebben tegengewerkt, en dat de macht van Gods onfeilbaar oordeel berust op Zijn vermogen om op elk ogenblik van het leven van elke ziel elke handeling, elke gedachte, elk gevoel, elk verlangen, elke bestreving en elke innerlijke gesteldheid van deze ziel, alsook alle gevolgen ervan voor al haar medeschepselen, restloos te kennen en te doorgronden.

 7. Ik belijd mijn geloof in het bestaan van goed en kwaad, in het feit dat het kwaad niet voortkomt uit Gods onvermogen doch uit elke neiging van de mensenziel om haar vrije wil niet onverdeeld in te zetten voor de vervulling van Gods Wet van de Ware Liefde, en in het feit dat derhalve alle duisternis in de Schepping voortkomt uit elke afwijking tussen de wil van de mensenziel en Gods Wil, en dat de vlekkeloze navolging van Gods Wet de Schepping zou maken tot Gods Rijk van Liefde en Vrede.

 8. Ik geloof in de uiteindelijke overwinning van het Licht over de duisternis, met de grondvesting van Gods Rijk op aarde, en dat het tijdstip van deze grondvesting zal worden bepaald door de mate waarin méér mensenzielen Gods Wet strikt naleven en in alles hun wil één maken met de Wil van God.

 9. Ik belijd mijn geloof dat de werkelijkheid méér omvat dan het stoffelijke dat ik kan waarnemen, dat de bestemming en het doel van het leven op aarde niet stoffelijk zijn, en dat het stoffelijke ertoe neigt, de ziel van de ware eenheid met God weg te leiden. Ik belijd daarom mijn heilige plicht om te leven in intense verbondenheid met Gods Hart via ononderbroken beoefening en beleving van zelfverloochening, dienstbaarheid en de betrachting om jegens al mijn medeschepselen een spiegel van God te zijn.

 10. Ik belijd mijn geloof dat Jezus Christus, de Zoon van God, als de enige Messias van God als Mens op aarde is gezonden om de mensenzielen Gods Wet in herinnering te brengen, opdat zij zich door actieve eigen inzet mogen kunnen openstellen voor de ware Verlossing, en dat Hij als het Licht der wereld op aarde heeft geleefd als de Belichaming van Gods Wet van Liefde, de absoluut volmaakte Belofte van de eindoverwinning van het Licht over de duisternis.

 11. Ik belijd mijn geloof dat Jezus Christus het Lam Gods is, de Verlosser die door Zijn Lijden en Kruisdood de toegang tot de Eeuwige Gelukzaligheid heeft afgekocht voor elke ziel die een leven zou leiden in strikte naleving van Gods Wet van Ware Liefde en in de oprechte bestreving om het voorbeeld van Jezus' Leven na te volgen.

 12. Ik belijd mijn geloof in de Kruisdood van de God-Mens Jezus Christus als de bliksem die de boeien van de slavernij jegens de duisternis verschroeit voor elke ziel die zich waarlijk uit de macht van de duisternis wil bevrijden, en in Zijn Verrijzenis als Belofte dat elke ziel die leeft voor Gods Wet nog hier op aarde kan overgaan uit de dood van haar slavernij jegens de duisternis naar het Goddelijk Leven van de eenheid van Hart met God.

 13. Ik belijd mijn geloof in de Nalatenschap van Jezus Christus in Zijn Tegenwoordigheid en Werking via de Sacramenten van de Heilige Rooms-Katholieke Kerk als hulpmiddelen voor de ziel in haar betrachting om met God één van hart te worden en te blijven, en in de macht van deze Nalatenschap tot overwinning van de duisternis in de wereld in de mate waarin deze Nalatenschap door de zielen wordt benut in oprechte Liefde en zuiverheid en in geloof in de Drie-Ene God als Bron van alle Leven.

 14. Ik belijd mijn geloof in de Heilige Geest als de Ontsluiter van de enige Waarheid en van alle elementen van het Ware Licht in de zielen, als Wegwijzer voor de zielen naar hun Bestemming bij God, als Ontsluiter van alle inzicht van de zielen in zichzelf en in Gods Wet en in de Mysteries van het Goddelijk Leven, en als Ontsluiter van alle inzichten in zonde en deugd, in de wegen der duisternis en de wegen van het Licht.

 15. Ik belijd mijn geloof in Gods Voorzienigheid als de uiting van Zijn Intelligentie, Wijsheid en Liefde via dewelke Hij elke ontwikkeling binnen Zijn Schepping zo tracht te leiden dat zij schepselen kan helpen, hun rol binnen Zijn Plan optimaal te vervullen en hun door God voorziene Bestemming te bereiken.

 16. Ik belijd mijn geloof in het eenmalig Moederschap van de Heilige Maagd Maria over de Christus op basis van Haar Onbevlekte Ontvangenis, Haar eeuwige maagdelijkheid en Haar absoluut volmaakt en levenslang vrij-zijn van elke zonde en ondeugd, mijn geloof in Maria's Opneming ten Hemel met Ziel en Lichaam als teken voor Gods beloning voor een zondeloos leven in volle overeenstemming met Zijn Wet, en in Maria's unieke rol in de voltooiing van Gods Heilsplan en de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis.

O Maria, Rots van Geloof, volmaakt één van Hart met het Licht der wereld, aan Uw Hart vertrouw ik deze belijdenis van mijn geloof in de God van Eeuwige Liefde toe, want zij houdt de bloeikracht van mijn ziel in stand voor alle zaad dat Hij ooit in mij heeft gestort en wil blijven storten. Moge mijn bewuste overgave aan Uw volmaaktheid aan mij de Belofte van Christus voltrekken, die het Eeuwig Leven in het vooruitzicht stelt voor elke ziel die gelooft dat God de Bron van alle Leven, Verlossing en heiliging is.
In dit geloof wil ik leven en sterven in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

5. Ware Zuiverheid

Op 16 oktober 2017 sprak de Heilige Maagd tot Myriam als volgt:

"Zuiverheid is de gesteldheid waarin de ziel waarlijk het beeld en de gelijkenis van God benadert, de mate waarin de spiegel van de ziel geen spatten draagt. Deze spatten brengt de ziel zichzelf toe door elke duisternis die zij toelaat in haar gevoelens, gedachten, verlangens, bestrevingen, handelingen of woorden.
De ziel verontreinigt zichzelf door alles waarin zij niet volledig in harmonie is met Gods Wil, dus door alles waardoor zij aan zichzelf vasthoudt. Dit 'vasthouden aan' betekent een niet-loskomen-van onvruchtbare gewoonten, persoonlijkheidstrekken of gedragingen die niet bijdragen tot de verwezenlijking van de levensopdracht van elke ziel om de voltooiing van Gods Werken en Plannen te dienen.
De zuiverheid van de ziel bepaalt haar waardigheid als kind van God: Een mensenziel ontwaardigt zichzelf door elk spoor van duisternis in gevoelens, gedachten, verlangens, bestrevingen, handelingen of woorden.
Waarlijk 'mensonwaardig' is alles waardoor de ziel haar zuiverheid ten prooi geeft aan duisternis".

Reeds in de korte onderrichting Het Zaad van het Paradijs had Maria de volgende definitie voor 'zuiverheid' geïnspireerd:

"Zuiverheid is het kenmerk waardoor de ziel een spiegel van God kan zijn, de mate waarin zij ‘beeld van God is’. Een ziel in volkomen zuiverheid is een ziel die volkomen op God gelijkt, en dus in staat van genade (in staat van heiligheid) verkeert. Zuiverheid is dus het vermogen om alles wat de ziel kan verontreinigen en haar van God kan verwijderen, van zich af te houden. In de zuiverheid heeft God de waardigheid van de ziel verborgen, want naarmate de ziel haar zuiverheid in stand houdt, gelijkt zij méér op God Zelf".

Zuiverheid kunnen wij beschouwen als de gesteldheid waarbij in de mensenziel de kiem van de heiligheid ten volle is opengebloeid, zodat de ziel jegens de Schepping waarlijk kan gelden als spiegel van Gods Wezen. Het is voor de geschapen ziel niet mogelijk om absoluut vlekkeloze spiegel van Gods Hart te zijn, want elke geschapen ziel begaat overtredingen tegen Gods Wet en wijkt daardoor af van het beeld van Gods Wezen. De enige uitzondering hierop was Maria, de Onbevlekte Ontvangenis en enige volmaakt zondeloze ziel, die op grond van deze zondeloosheid in elk opzicht en op elk ogenblik van Haar leven een volmaakt smetteloze Spiegel van Gods Hart en van Zijn Wil was, en daardoor als enige geschapen Ziel waarlijk geldt als een volmaakte Belichaming van Gods Wet van Ware Liefde.

Zuiverheid is dus de gesteldheid waarin de ziel in al haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden op geen enkele wijze de werken der duisternis dient: Haar hele doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden belichamen zo spontaan de Ware Liefde en zijn zo spontaan volkomen op Gods verwachtingen gericht, dat de ziel als het ware automatisch handelt, spreekt, denkt, voelt, verlangt en nastreeft in volkomen overeenstemming met Gods Wil, en hierdoor als het ware God Zelf tegenwoordig stelt naar al haar medeschepselen toe. Het woord 'automatisch' mag hierbij niet worden begrepen alsof haar bewuste vrije wil niet bij haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden betrokken zou zijn. 'Automatisch' betekent hier niets anders dan dat het voor de waarlijk zuivere ziel vanzelfsprekend is om heel spontaan, 'van nature uit' datgene te doen, te laten, te denken, te voelen, te willen en na te streven, dat God Zelf zou doen, laten, denken, voelen, willen en nastreven indien Hij in mensengedaante op aarde zou leven. Inderdaad: Dit is reeds gebeurd, in Jezus Christus. Van de christen wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar hele wezen vrijwillig zodanig programmeert dat hij/zij als het ware als een heruitgave van de Christus Zelf door het leven gaat.

Als een hulpmiddel voor diepe beschouwing en beoefening van de ware zuiverheid schenkt de Hemelse Meesteres het volgend gebed:

1405. BELIJDENIS VAN VERLANGEN NAAR ZUIVERHEID VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, verrukkelijkste Lelie uit de Tuinen van Gods Hemel,
Uw vlekkeloze Liefde tot God, tot Zijn Wil en tot Zijn Werken en Plannen bracht U ertoe, in al Uw doen en laten en al Uw innerlijke gesteldheden Gods Ideaalbeeld van de mensenziel volmaakt te verwezenlijken.
Door Uw volhardende en alles beheersende Wil om Gods volmaakte Liefde te beantwoorden met een leven in volkomen overeenstemming met de verwachtingen die Hij jegens elke mensenziel koestert, kan ik nu vervuld van hoop tot U komen met de smeekbede, dat U met Uw eigen handen het zaad van Uw allerzuiverste ziel en Hart moge uitstrooien in mijn zielenbodem.
Zie toch het slijk dat de spiegel van mijn ziel belet om Gods Licht in zich op te nemen en het met de volheid van zijn kracht te helpen weerspiegelen op de levensweg van de medeschepselen die God met mij in aanraking wil brengen tot mijn vervolmaking en tot hun vreugde.
Wil mij beademen, want uit Uw mond stroomt het parfum van lelies zoals deze wereld er buiten U nooit één heeft gezien.
Wil mij omhelzen, want uit Uw Hart stroomt de volheid van Gods Liefde.
Wil het beeld van Uw allerzuiverste schoonheid in mij branden, want zij heeft slechts kunnen bloeien doordat geen enkel ogenblik van Uw leven ooit het Hart van de Bron der Eeuwige Liefde heeft verwond.
Uw Wil heeft nooit toegestaan dat één enkele van Uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens of bestrevingen de spiegel van Uw onbevlekt ontvangen ziel kon verontreinigen, en de Bron van alle heiligheid heeft U in ruil hiervoor de oogst van de volmaaktheid van Zijn beeld en gelijkenis geschonken.
Via U belijd ik voor onze God mijn verlangen, op mijn beurt Zijn Hart in verrukking te brengen door mijn zielentuin te reinigen voor een Lente die nooit meer voorbijgaat.
Daarom belijd ik mijn verlangen om elk verder ogenblik van mijn leven restloos te verzaken aan elke handeling, woord, gedachte, gevoel, verlangen of bestreving die niet volkomen beantwoordt aan Zijn verlangens en die de vruchtbaarheid van mijn zielentuin zou uitleveren aan het onkruid der duisternis.
Ik wil geen spoor van duisternis meer toelaten, het Licht in mijn tuin te benevelen, want God heeft ook mij geroepen om Zijn Tegenwoordigheid te weerspiegelen naar elk medeschepsel.
Ik wil mijn ziel voor niets anders meer openstellen dan voor de fluisteringen van Zijn Wil, want al te vaak heb ik haar vervuild door elke aarzeling om slechts te leven voor het welzijn van mijn medeschepselen, en om slechts vreugde te vinden in elke gelegenheid om niets anders te zijn dan een werktuig tot verheerlijking van de schoonheid van de Bron van alle Licht.
Ik wil de spiegel van mijn ziel restloos reinigen van de slijkspatten van elke negatieve gesteldheid jegens enig medeschepsel en van elk ogenblik waarin ik mijzelf en mijn vermeende behoeften en verlangens méér heb gekoesterd dan de Liefde en zelfverloochening jegens God of enig medeschepsel.
Ik wil mij voorgoed losmaken van elke onvruchtbare gewoonte, persoonlijkheidstrek, gesteldheid of gedraging die niet kan bijdragen tot de verwezenlijking van de levensopdracht van mijn ziel in dienst van de voltooiing van Gods Werken en Plannen.
O Koningin van de opperste zuiverheid, in een bodem van ware zuiverheid vindt geen enkel zaadje van duisternis nog voedsel. In een ziel die haar wortels dag en nacht reinigt met het water van een wil die slechts voor God leeft, sterft elke bekoring, elke dwaling en elk onvermogen om eigen zwakheden te overwinnen, want de ziel die slechts naar de ware zuiverheid verlangt, verlangt in wezen naar niets anders dan de ware eenheid met Gods Hart.
Uit Liefde tot God en tot al Zijn Werken belijd ik mijn verlangen dat al mijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens niets meer mogen voortbrengen dan Licht. Moge ik zo de ware vruchtbaarheid voor het Rijk Gods op aarde in mij tot stand brengen, want in deze gesteldheid zal ik eindelijk op mijn Goddelijke Geliefde gelijken, en zal alles wat van mij uitgaat, in volkomen overeenstemming zijn met Gods Wil en met Zijn Plannen.
Zo heeft God mij bedoeld, en zo moge het door mijn vrije keuze en inzet zijn tot het einde van mijn dagen, tot eer en glorie van Hem die mij uit Liefde in de wereld heeft gezonden opdat ik de zuiverheid van Zijn Hart moge belijden in al mijn doen en laten en in al mijn innerlijke gesteldheden.
In dit verlangen wil ik leven en sterven, aan Uw volmaakt zuivere hand en in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

6. Ware Hoop

De Meesteres van alle zielen noemt Haar Maria Domina Animarum Werk het Apostolaat van de Ware Liefde, de hoop, de bemoediging en de volheid van de Waarheid. Vele zielen verwarren 'hoop' met een toestand van verwachtingsvol afwachten tot iets verheugends gebeurt. De Heilige Maagd wijst erop dat een dergelijke passieve houding niet de ware hoop is. Ware hoop is een gesteldheid in dewelke een ziel inderdaad ten volle rekening houdt met Gods tussenkomst in haar leven, doch zich tevens zelf volop inzet om de verhoopte toestand daadwerkelijk te helpen verwezenlijken. God, in Zijn onvoorstelbare Liefde tot de kroon van Zijn Schepping, de mensenziel, beschouwt niets als volmaakt zolang de ziel niet actief met Hem heeft meegewerkt om het tot stand te brengen. De ziel moet in alles blijk geven van haar intentie om haar vrije wil één te maken met de Wil van God. Zodra zij dit weet te verwezenlijken, is de gesteldheid van de hoop waarlijk gerechtvaardigd. God dringt niets op. Daarom kan de ziel slechts vertrouwen op Zijn tussenkomsten in de mate waarin zij zich waarlijk totaal voor Hem openstelt, zij haar innerlijke gesteldheden grondig zuiver houdt teneinde Zijn Werken waarlijk waardig en vruchtbaar in zich te kunnen ontvangen en dragen, en zij door eigen actieve inzet Gods Werken helpt vorm geven.

In wezen zou men het zo kunnen beschouwen, dat ware hoop de gesteldheid is van de ziel die waarlijk beseft dat alles in haar leven kanaal van Licht is in de mate waarin zij haar wil één maakt met Gods Wil, want in die gesteldheid zal niets haar nog ontmoedigen: Zij leeft dan in de overtuiging dat ook het minder aangename uiteindelijk in Licht wordt omgezet volgens de mate van haar vrijwillige en vertrouwensvolle medewerking met God. De ziel in de gesteldheid van ware hoop weet als het ware met zekerheid dat alles in haar leven de moeite waard is, want dat het uiteindelijk de overwinning van Gods Licht en Liefde dient, en wel zowel in de Schepping als geheel als in haar eigen Eeuwig Leven.

De ware hoop is absoluut noodzakelijk opdat een ziel zich waarlijk vlot als werktuig in Gods Heilsplan zou kunnen inschakelen.

In de korte onderrichting De Bronnen des Hemels liet de Koningin des Hemels het volgende optekenen:

"De hoop is de deugd waarbij de ziel het vermogen heeft om zich in alles gesterkt te weten en alles te kunnen relativeren doordat ze niet naar de zwarte wolken aan de horizont kijkt, doch in haar hart reeds de blauwe hemel voorbij de horizont ziet en beleeft, dit wil zeggen: leeft alsof de blauwe hemel er reeds echt is. De ziel in wie de ware hoop tot bloei komt, is bezield door de overtuiging dat het goede, het Licht, in het tijdloze reeds volkomen zijn, dus nu reeds werkelijkheid zijn in Gods Hart".

In een antwoordbrief inspireerde de Hemelse Meesteres de volgende woorden:

"De Hemelse Koningin leert ons de ware hoop te beschouwen als de gesteldheid via dewelke de ziel alles kan bekijken en ervaren als ware het reeds voltooid, en wel volkomen in harmonie met Gods Wetten. De ziel die een ware hoop koestert, legt als het ware jegens God getuigenis af van het feit dat zij diep vanbinnen niet slechts gelooft doch weet dat Hij in Zijn werkelijkheid (die zich nu nog ten dele aan onze menselijke blik onttrekt) datgene waarop zij hoopt, reeds heeft verwezenlijkt, en wel in volmaakte vorm, dit wil zeggen: dat dit reeds werkelijkheid is en ten volle met God Wil is bekleed, en derhalve helemaal in de zin van Zijn Heilsplan voor het Heil der zielen meewerkt.
Door de ware hoop zegt de ziel eigenlijk tot haar Schepper: 'Ik weet dat U, die niets dan Liefde bent, dit reeds hebt omgezet in voedsel voor mijn ziel. Weliswaar zie ik dit nog niet, doch ik weet dat Uw Liefde zo volmaakt is, dat ik blind op U kan vertrouwen'."

Een ziel die zegt "Ooit zal dit veranderen, ik heb er goede hoop op", beleeft niet noodzakelijk de ware hoop, want zij koestert gewoonlijk een houding van passief afwachten tot de voor haar beklemmende ervaringen van buitenaf voor haar worden opgelost. Deze ziel valt gemakkelijk ten prooi aan invloeden vanwege de duisternis, omdat zij niet blijk geeft van enige intentie om zelf actief met Gods Voorzienigheid mee te werken aan de verwezenlijking van andere omstandigheden of ontwikkelingen. Ware hoop is een gesteldheid die moeilijke omstandigheden positief helpt beïnvloeden doordat de ziel erin slaagt om inwendig zodanig te leven alsof de moeilijkheden reeds actief door God en met haar eigen medewerking overwonnen zouden zijn. Daarom getuigt de ware hoop in hoge mate van de werkelijke waarde van een ziel als werktuig in Gods handen en als erfgename van de grote Nalatenschap van de Christus: het Licht dat alle duisternis overwint.

Als een hulpmiddel voor diepe beschouwing en beoefening van de ware hoop schenkt de Hemelse Meesteres het volgend gebed:

1406. BELIJDENIS VAN HOOP VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Regenboog van hoop aan de dreigende hemel boven mijn geteisterde zielentuin,
In Gods werkelijkheid heeft in Zijn Schepping het Licht van de Ware Liefde reeds voorgoed alle duisternis overwonnen. Omdat ik onvoorwaardelijk geloof in Zijn Liefde en in Zijn verlangen om mij de Eeuwige Gelukzaligheid te bereiden, weet ik dat elke beproeving die Zijn Voorzienigheid op mijn levensweg toelaat, draagster is van een sleutel tot de poort van het Paradijs.
In mijn ziel schijnt het Licht van de hoop, want zoals wolken de zon kunnen verbergen doch haar niet kunnen doden, kunnen de beproevingen van mijn levensweg Gods Liefde slechts voor mijn ogen verbergen, doch niet voor mijn hart.
Geen steen op mijn weg kan mijn ziel verhinderen om haar reis naar God te voltooien, want mijn hart weet dat Hij mijn reisweg heeft ontworpen als weg naar het Rijk van de Eeuwige Zomer.
Daarom belijd ik in Uw Tegenwoordigheid jegens God mijn verlangen om het Licht van de hoop in mij nooit te laten doven, want in de ware hoop sluit elke beproeving de Hemelse bruiloft met de verwachting dat onverwelkbare bloemen uit het zaad van de beproeving zullen bloeien.
Geen mist van wereldse misleiding zal mij op de kruispunten van mijn levensweg op dwaalwegen sturen, want mijn ziel weet dat de Zon van Uw Liefde al mijn beslissingen zal verlichten.
Geen stortregen van tegenslagen zal de oogst van de mooie dagen in mijn hart vernietigen, want ik weet dat de akker van mijn ziel nooit zonder Uw machtige beschutting zal zijn.
Geen onweer van dreigingen vanuit de wereld zal mijn gemoed en mijn vertrouwen in opschudding brengen, want ik weet dat God elke dreiging benut om de hemel boven mijn zielentuin te zuiveren volgens de mate van mijn geloof.
Geen stormwind van afgunst of jaloersheid zal de bomen van mijn verlangen naar zelfverloochenende Liefde ontwortelen, want ik weet dat God uit alle zelfverloochening ook voor mijn eigen ziel rijk voedsel laat rijpen.
Geen duisternis van onwetendheid zal voor mij de Waarheid verbergen die God elke dag in mijn hart zaait, zoals Hij dit in elk hart tracht te doen, want ik weet dat geen nacht meesteres wordt over de ziel die waarlijk verlangt naar de Middagzon uit het Licht der wereld.
Geen tegenwind van tegenwerking of onwil vanwege medemensen zal mij belemmeren om de bestemming te bereiken naar dewelke God mij tracht te leiden, want ik weet dat Hij Zijn Hemelse bloemen in mij zaait naar de maat van mijn oprechte inspanningen voor Zijn Plannen en Werken.
Geen brandende zon van bekoringen zal mijn zielentuin verschroeien, want ik weet dat God de zachte regen van de Genade en de Vrede van hart laat neerdalen over elke zielentuin die waarlijk slechts voor Zijn belangen wil leven en sterven.
Geen vrieskoude van liefdeloosheid en onverschilligheid op mijn levensweg zal mijn zielentuin van zijn levenskracht beroven, want ik weet dat geen winter koning kan worden in een hart dat de Koning van het Rijk van de Eeuwige Zomer nooit loslaat.
Geen hagel van lijden in lichaam en hart zal de bloemen van mijn innerlijke Vrede onherstelbaar beschadigen, want ik weet dat Gods Liefde alle ijs laat dooien en alle bloemen opricht in de ziel die vast in Zijn Liefde gelooft.
O Maria, Koningin van de Hoop, Moeder van Hem die de hopeloosheid van de erfzonde aan het Kruis van Golgotha ter dood heeft gebracht opdat de Grote Belofte zou verrijzen in de tuin van elke ziel van goede wil, aan U geef ik mij onverdeeld, want Uw Liefde kan het zaad van de hoop in mij tot bloei helpen brengen.
Via mijn totale en levenslange zelfofferande aan U belijd ik jegens God mijn rotsvast vertrouwen in Zijn Voorzienigheid op mijn levensweg, want in de ware hoop op de definitieve overwinning van Zijn Werken over alle duisternis en op de definitieve bloei van de Boom van het Kruis der Verlossing wil ik leven en sterven, in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

7. Waar Berouw

De levensroeping van elke christen bestaat in de eerste plaats hierin, dat hij in alle omstandigheden en op elk ogenblik van zijn leven een werktuig voor de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken behoort te zijn. Dit betekent dat de ziel te allen tijde haar innerlijke gesteldheden (gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen) op God en de naleving van Zijn Wet van Liefde gericht moet houden. Elke afwijking van deze Wet is een ondeugd (handeling of gesteldheid die de vruchtbaarheid van de ziel voor Gods Werken of voor Zijn Heilsplan vermindert) of een zonde (het vrijwillig toegeven aan een inspiratie op grond van dewelke zij wordt aangezet om van Gods Wet af te wijken, hetzij door een handeling of door een woord, gevoel, gedachte, verlangen of verzuim).

Omdat zowel elke ondeugd als elke zonde de ziel gedurende een bepaalde tijd onwerkzaam maakt als werktuig voor de verwezenlijking van Gods Werken, of haar zelfs tot een factor van vertraging of van verhindering in de vervulling van deze Werken maakt, is het noodzakelijk dat de ziel zo snel mogelijk uit elke dergelijke toestand van onvruchtbaarheid of duisternis opstaat om zich opnieuw op het Licht en de Liefde te richten, en dat zij deze opstanding zo bestendig mogelijk maakt. Dit laatste is slechts mogelijk in de mate waarin de ziel waarlijk berouw over haar afwijkingen ervaart: Zonder waar berouw komt een ziel nooit tot een radicale omkeer in haar neiging om aan duistere ingevingen toe te geven. De ziel zal haar hart pas met volharding uitsluitend op de dienst aan Gods Werken richten zodra zij waarlijk doordrongen is van het verlangen om alle duisternis de rug toe te keren en niet meer in eigen vroegere duistere patronen te vervallen. De stap vanuit duistere gesteldheden naar de ware zuiverheid van hart die in de ziel een grotere weerstand tegen elke bekoring wortel laat schieten, is pas standvastig in de mate waarin de ziel spontaan niet meer wil zondigen. Deze wil krijgt zijn kracht uit waar berouw.

Berouw is de gesteldheid van hartenpijn in een ziel die oprecht en diep beseft dat zij door eigen doen of laten, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens of bestrevingen Gods Wet van de Ware Liefde heeft overtreden en daardoor schade heeft toegebracht aan een Werk of Plan van God, een medeschepsel schade heeft berokkend, heeft benadeeld of van de ervaring van welzijn of Waar Geluk heeft afgesneden, de levensbeproevingen van dit medeschepsel door haar eigen toedoen nodeloos heeft verzwaard of dit medeschepsel lichamelijk, geestelijk of emotioneel leed heeft toegebracht. De hartenpijn van het oprecht berouw werkt zich in de ziel uit door een alles overheersende gedrevenheid om de begane overtreding rechtstreeks goed te maken, of indien dit – wegens overlijden van een benadeeld medeschepsel – niet meer mogelijk is, om door handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en/of bestrevingen van Ware Liefde de duisternis die door de overtreding is opgewekt, te helpen compenseren.

Waar christen-zijn, dit wil zeggen het beleven van een hartsgesteldheid die permanent en met grote standvastigheid is gericht op de wil om Christus na te volgen door Gods Werken te dienen, is onmogelijk zonder een diep geworteld berouw over elke afwijking ten aanzien van de verwachtingen die God aan elke ziel stelt. Wij mogen nooit uit het oog verliezen dat God in het bijzonder zeer hoge verwachtingen stelt aan elke christen, omdat precies het christendom Zijn eeuwig geldende, enige Waarheid in stand moet houden en ononderbroken het Goddelijk Leven in de Schepping moet helpen uitzaaien. De ziel in wie de gesteldheid van een zeer levendig vermogen tot waar berouw wortel heeft geschoten, is een waardevol werktuig in de strijd tegen de duisternis en een krachtig getuige voor het Licht van Christus, want deze ziel is zodanig ingesteld dat elke duisternis haar een aanstoot is, en dat zij het als een oneer voor God beschouwt indien zij steeds weer zou vervallen in handelingen of gesteldheden die Gods Werken niet dienen, deze tegenwerken of deze op enige wijze verminken of van hun door God beoogde doelstelling zouden helpen afwijken. De ziel in de gesteldheid van waar berouw beseft constant dat Jezus Christus voor de uitwerkingen van haar zondige natuur heeft geleden, en waakt er nauwgezet over dat zij door geen enkele gesteldheid of door geen enkel element van haar doen en laten enige bijdrage zou leveren tot het Lijden van de Christus, dat immers van alle tijden is.

Als een hulpmiddel voor diepe beschouwing en beoefening van waar berouw schenkt de Hemelse Meesteres het volgend gebed:

1407. BELIJDENIS VAN BEROUW VIA MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, mijn machtige Voorspreekster bij de Troon van de onfeilbare, alwetende en alles voelende Goddelijke Rechter,
Tot U roept mijn verscheurd hart, want ik heb bij herhaling het Plan beschaamd dat God met mijn leven had, en heb Zijn grenzeloze Liefde ten prooi gegeven aan de wolven van mijn zelfzucht.
Aan U en de gekruisigde Jezus bied ik de offerande van mijn hele leven met al zijn kruisen, beproevingen en smarten, als begin van goedmaking voor Uw verenigde kwellingen wegens elke overtreding die ooit over deze hele wereld door mensenzielen tegen Gods Wet van Ware Liefde is begaan.
In de diepste dankbaarheid om de ontsluiting van de donkerste hoeken van mijn zielenkerker verneder ik aan Uw voeten mijn hart, dat wordt gekweld onder verscheurende pijnen om mijn eigen onvolkomenheden in de Liefde, de dienstbaarheid en de zelfverloochening, en om elke onverschilligheid voor het welzijn en het geluk van medeschepselen die God als geschenken tot mijn vervolmaking op mijn levensweg had geleid.
In Uw volmaakt liefhebbend Hart stort ik mijn tranen om elk verzuim, om alle fouten, tekortkomingen, vergissingen, dwalingen, ondeugden en zonden van mijn hele leven, want zij getuigen tegen de volmaakte zuiverheid waarmee mijn Schepper mijn ziel had bekleed.
Uit Liefde ben ik geschapen, voor de Liefde leef ik, en in het Rijk der volmaakte Liefde ligt mijn Bestemming. Mijn vele onvolkomenheden hebben de Bron der Eeuwige Liefde bedroefd, in mijn eigen ziel het Leven verzwakt, en medeschepselen van Licht en warmte beroofd.
Zie, aan de boom van mijn geweten is de pijnlijke vrucht van het berouw tot rijping gekomen, want mijn hart heeft de zon van de oneindige Liefde gevoeld, die God in mijn medeschepselen en in de Werken van Zijn Voorzienigheid op mijn levensweg heeft verborgen. Mag ik de wonde van mijn ontwakend hart wassen met mijn tranen, want zij bezegelt het doodvonnis van mijn slavernij jegens het kwaad.
In al mijn onvolkomenheden heb ik Gods Liefde misbruikt en Zijn Barmhartigheid beschaamd. Zie, het Licht van het Vuur van mijn berouw toont mij nu de wegen die Hij voor mij had voorzien, doch die ik in mijn blindheid en zelfzucht heb verlaten. Het toont mij ook hoe zeer mijn ziel verhongert zolang ik haar niet bewust voed met de vruchten van een diep verlangen om God, al Zijn Werken, Zijn hele Schepping en al mijn medeschepselen lief te hebben met verloochening van mijn eigen 'ik', want ik ben slechts gemaakt om door mijn hele wezen te getuigen van Zijn Licht en warmte.
In het alles verterend Vuur van mijn berouw werp ik alle overtredingen van mijn leven, opdat de duistere uitwerkingen ervan nu nog mogen worden verteerd tot verzoening van mijn ziel met haar God, en opdat alle medeschepselen die ooit door mij hebben geleden, nieuw Leven en de volheid van de Liefde mogen oogsten.
In Uw Tegenwoordigheid en in de hoop op Uw genezende Liefde belijd ik jegens God mijn hartenpijn over alle leed dat ik over de Schepping kan hebben gebracht door elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel, elk verlangen, elke bestreving, elk verzuim en elke innerlijke gesteldheid door dewelke ik de stroming van Gods Liefde en van het Goddelijk Leven naar medeschepselen kan hebben verstoord, verziekt of onderbroken.
Ik belijd mijn hartenpijn over alle schade die ik kan hebben toegebracht aan Werken of Plannen van God binnen Zijn Schepping, hetzij rechtstreeks hetzij via duisternis die ik in harten kan hebben gezaaid.
Ik belijd mijn hartenpijn voor elk ogenblik waarin ik jegens een medeschepsel geen kanaal van Licht, Liefde, warmte, geborgenheid of geluk ben geweest, doch leed, pijn, verdriet, angst of verlies aan levenslust of levenskracht kan hebben gebracht.
Ik belijd mijn hartenpijn over elk ogenblik waarin ik voor een medeschepsel geen spiegel van Gods liefhebbende Tegenwoordigheid en werking ben geweest.
O vlekkeloze Toevlucht der zondaars, Gods alomvattend Model voor alles wat leeft, hoe vaak toch heb ik het netwerk van Gods Schepping en mijn eigen ziel beschadigd. Hoeveel dank ben ik schuldig voor het onverdiend geschenk van het berouw, dat de toegang tot de wonden in mijn ziel vrijmaakt voor de genezende kracht van Gods Barmhartigheid.
Alles in mij verlangt ernaar, God waarlijk Heer en U waarlijk Meesteres over al mijn spontane behoeften te weten, want slechts in de mate waarin mijn hart waarlijk aan Uw voeten ligt, zal mijn innerlijk leven geen andere motor meer hebben dan de Ware Liefde en de behoefte om, zoals U, in alles een smetteloze spiegel van Gods Licht en daardoor een vreugde en een zegen voor al mijn medeschepselen te zijn.
Moge ik de ultieme genade bekomen dat mijn berouw elk spoor van vergiftiging door eigen schuld in mijn ziel moge wegbranden, opdat ik voortaan een leven moge leiden in ware navolging van Christus, en God op de akker van mijn ziel het gouden graan moge vinden dat een leven lang heeft gewacht om te ontspringen uit het zaad van Goddelijk Leven en van herscheppende Liefde, dat Hij reeds in het uur van mijn ontvangenis in Mij heeft uitgestort en dat Hij een leven lang heeft bestraald met de zon van Zijn Leiding en begoten met de regen van Zijn Voorzienigheid.
In dit berouw wil ik leven en sterven, in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

Slotoverwegingen

De hele heilsgeschiedenis is een opeenvolging van elementen in de ononderbroken strijd tussen Licht en duisternis, tussen God en Lucifer (de satan), tussen Christus en de antichrist. De 'antichrist' is zowel de gevallen engel, die vóór zijn val Lucifer werd genoemd (dus een ziel), alsook de belichaming van alle godvijandige gesteldheden, de geest die Gods Waarheid als leugen en illusie tracht voor te stellen en die zielen vergiftigt en hen van het Goddelijk Leven berooft. Deze 'geest', belichaamd door de satan en zijn gevolg, heet precies 'de antichrist' omdat hij de absolute tegenpool is voor alles wat wordt belichaamd door de Christus, de Zoon van God, het Mens geworden Goddelijk Licht, de levende volmaakte Liefde. In de brede zin van het woord verstaat de Meesteres van alle zielen onder 'de antichrist': de satan alsook de belichaming van zijn hele boosaardigheid in mensenzielen. Elke mensenziel staat dagelijks onder de invloed van de satan, en is derhalve voortdurend een bodem in dewelke zaadjes van de geest van de antichrist worden uitgestrooid. Het hangt er echter van af hoeveel van deze zaadjes door elke individuele ziel worden toegelaten en in haar de kans krijgen om vrij op te bloeien. De ware vijand van de zielen is de geest van de antichrist, het geheel van de uitingen van de zonde, van het gebrek aan Liefde, van protest tegen de beproevingen (die immers slechts dienen om de duisternis uit het in wording zijnde Rijk Gods op aarde te verbannen). Om deze reden behoort de antichrist voor elke christen de belichaming te zijn voor alles wat hij/zij te allen prijze in alle innerlijke gesteldheden en in alle doen en laten moet vermijden, en moet de antichrist worden beschouwd als de grote vijand en verwoester van het Eeuwig Heil van de ziel en van alle Werken van God, in de eerste plaats van het netwerk van Ware Liefde dat alle schepselen onderling met elkaar verbindt.

De levensweg van de mensenziel op aarde is geen rechtlijnige reis, het is een traject vol bochten, bergop-bergaf, onderbroken door plassen, stenen op het wegdek enzovoort. Het is bovendien een weg die dagelijks veelvuldig wordt gekruist door de levenswegen van medeschepselen en is bezaaid met kruispunten waarop de ziel beslissingen moet nemen: In welke richting moet het nu verder, teneinde het eigen Eeuwig Heil alsook het welzijn van medeschepselen en de voltooiing van Gods Werken te helpen veiligstellen? Precies deze veelvuldige keuzen bepalen de mate waarin een mensenleven in Gods ogen positief bijdraagt tot Zijn Werken of juist de verwezenlijking van Zijn Werken tegenwerkt, omdat elke gemaakte keuze aantoont vanuit welke hartsgesteldheid de betreffende ziel haar vrije wil gebruikt: In welke mate is zij helemaal op God en Zijn Wet gericht?...

De Moeder Gods waarschuwt voortdurend voor de neiging onder de moderne christenen, te oppervlakkig en daardoor te lichtvaardig te handelen, denken en voelen. Zij bedoelt een oppervlakkigheid en lichtvaardigheid op het gebied van de bewuste beleving van het christen-zijn. Vele christenen geven zich weinig rekenschap van de diepe betekenis van evangeliewoorden, van Gods geboden of van hun eigen handelen, spreken, vaste patronen en gewoonten, en vervallen hierdoor gemakkelijk in een levenspatroon dat voor Gods Werken in hoge mate onvruchtbaar is. Via deze weg wil de Hemelse Koningin daarom nogmaals met klem oproepen tot een maximale inzet van elke christen voor een groter bewustzijn ten aanzien van de gevolgen van al zijn/haar doen en laten en van al zijn/haar innerlijke gesteldheden voor alle medeschepselen die hij/zij op zijn/haar levensweg ontmoet. Niet slechts via concrete handelingen en woorden beïnvloedt een mens zijn omgeving, hij doet dit evenzeer via al zijn gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen en via datgene wat hij naar zijn omgeving toe uitstraalt: Een mens kan onbewust veel Licht maar ook veel duisternis over de levensweg van medeschepselen werpen. Daarom is het zo belangrijk, om de ware levensroeping als christen (namelijk de voortzetting van de Werken van Christus en de verspreiding van Zijn Licht) te vervullen, dat elke christen zich in alle omstandigheden van het leven bewust inzet om aan die roeping te beantwoorden en een voelbaar kanaal van Licht en Liefde te zijn.

De christen mag nooit uit het oog verliezen dat Gods Wet en de Leer van Christus een altijddurende geldigheid bezit en dus onveranderlijk is. Elke ziel behoort daarom haar christen-zijn precies zo te beleven als Christus Zelf het heeft ingesteld. Elke uiting van modernisme is een menselijke inmenging en pleegt daarom inbreuk op Gods eeuwig geldige Wet.

De christen mag zich bovendien niet in slaap laten sussen door de overweging dat Jezus het Nieuw verbond heeft ingesteld en sedertdien Gods Barmhartigheid haar grootste uitwerkingen heeft gekregen: Gods Barmhartigheid kan in de individuele ziel slechts haar volle uitwerking krijgen in de mate waarin deze ziel God aantoont dat zij deze verdient, door zich van harte en oprecht in te zetten voor de naleving van Gods Wetten. Elk vertrouwen op Gods Barmhartigheid vanwege een ziel die lichtvaardig vasthoudt aan haar fouten, overtredingen, ondeugdzame gewoonten en onzuivere gesteldheden van hart, is vermetel, dit wil zeggen: Deze ziel gaat er automatisch van uit dat God ook zonder haar eigen inzet alles voor haar in orde zal brengen.

De mensenziel mag eveneens nooit uit het oog verliezen dat elke ziel verantwoordelijk is voor haar eigen doen en laten en haar eigen innerlijke gesteldheden. De Hemelse Koningin wijst erop, dat geen enkele ziel het zonder meer voor God kan rechtvaardigen wanneer zij blijft vasthouden aan eigen ondeugden en duistere gewoonten en levenspatronen onder het voorwendsel dat "niemand haar op haar fouten en de gevolgen ervan heeft gewezen". De Moeder Gods onderstreept dat de Heilige Geest en Gods Voorzienigheid ononderbroken elke ziel op Gods Wet trachten te oriënteren. Vele ontsporingen in zielen vinden reeds hun oorsprong in het feit dat vele zielen hun eigen ontvankelijkheid voor inspiraties van Gods wege zelf blokkeren door diep wortel te schieten in de geest der wereld.

In de loop van de geschiedenis is het christendom er meermaals van beschuldigd, aan de basis te liggen van vele wantoestanden en ellende in de westerse wereld. De grote drogredenering ligt echter hierin, dat niet het christendom (met andere woorden: niet de Leer van Christus) de vele uitingen van verval in het westen heeft veroorzaakt, doch integendeel de vele zielen die de christelijke waarden, normen en geboden uit hun leven hebben verbannen. Niet God heeft schuld aan de ellende in de wereld, doch de mensenzielen die Gods Wet niet naleven. In de mate waarin mensenzielen Gods Wet van Ware Liefde overtreden, worden de uitingen van ellende, lijden, duisternis en chaos in de wereld talrijker en intenser, of juist minder. De zonde, en niets anders dan de zonde, is verantwoordelijk voor alle uitingen van duisternis in de wereld. God heeft Zijn Schepping volmaakt gemaakt. Elk onevenwicht is daarom uiting van menselijk gedrag en menselijke gesteldheden die niet in overeenstemming zijn met Gods Wet.

Precies om deze reden richt de Hemelse Koningin dit geschrift tot alle christenen als een oproep tot bezinning en gebed om een tegengewicht te vormen tegen alle duisternis, alle ellende, alle bedreiging van de wereldvrede, en zelfs alle geweld in natuur en weer. Dit alles kan worden omgekeerd in de mate waarin zielen terugkeren naar een oprechte beleving van Gods Wet. God stelt Zijn verwachtingen hiervoor in de eerste plaats ten aanzien van ons, christenen. Op ons rust de eerste verantwoordelijkheid om in de hele Schepping Gods Tegenwoordigheid en de uitingen van Zijn volmaakte Liefde opnieuw voelbaar te maken.

Om in de diepste zin van het woord een christen te worden die waarlijk in staat is om de unieke Nalatenschap van de Christus te helpen verspreiden en ontsluiten, heeft de ziel een overzichtelijke richtlijn nodig. Daarom schonk de Meesteres van alle zielen aan Myriam de volgende hoofdprincipes van het christen-zijn, en dringt erop aan dat elke ziel deze veelvuldig en diep zou overwegen als leidraad voor een ware navolging van Christus, want zij ontsluiten in de ziel het vermogen om waarlijk beeld en gelijkenis van God te zijn:

1. De ware christen koestert een onwankelbaar geloof in de Drie-Ene God, in Zijn Liefde, in Zijn Heilsplan, in Zijn Voorzienigheid en in de waarde van al Zijn tussenkomsten in de Schepping. Hij leidt zijn leven in innige eenheid met God, in ware godsvrees. De Meesteres van alle zielen definieerde ooit godsvrees als "vrees om Gods Wet te overtreden, uit Liefde voor Zijn Werken, Zijn Plannen en Zijn Beschikkingen. Deze 'vrees' is dus niet vrees voor de gevolgen van dergelijke overtredingen voor zichzelf, en ook niet angst voor God, maar vrees dat men eventueel niet voldoende liefheeft en dus God tekort zou kunnen doen".

De antichrist stelt hier tegenover: ongeloof, goddeloosheid, de neiging om God een steeds kleinere plaats in zijn leven te geven. Dit is wat op grote schaal gebeurt onder talloze zielen, en wat in de loop van de jongste paar eeuwen vooral in de westerse wereld in steeds hogere mate tot uiting komt. Zo wordt God uit Zijn eigen Schepping verbannen.

2. De ware christen leeft voor Gods Werken. Hij beseft ten volle dat elke ziel uitsluitend op de wereld is als werktuig voor de vervulling van Gods Werken. Om deze reden behoort de christen in alle doen en laten en in alle gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen volkomen op God gericht te leven. Naarmate méér zielen volkomen vanuit deze gesteldheden leven, zal de kans op chaos, ellende en onrecht in de wereld verkleinen, aldus een formele stelling van de Koningin des Hemels.

Leven voor Gods Werken, betekent tevens de betrachting van een zo groot mogelijke onthechting van wereldse dingen. Alles wat de bevrediging van het levensnoodzakelijke te boven gaat, valt gemakkelijk ten prooi aan duisternis, of leidt de ziel ten minste weg van een leven voor God. De ziel die zich niet overmatig hecht aan stoffelijke dingen, leeft in de gesteldheid van vergeestelijking, en zal tevens een grote matigheid betrachten in de bevrediging van haar stoffelijke behoeften.

In het verlengde van dit alles betracht de ware christen een grote openheid en volgzaamheid voor leiding vanwege de Heilige Geest, want Gods Werken kunnen niet worden volbracht op grond van menselijk verstand, doch louter in intense eenheid met Gods Intelligentie en Wijsheid.

De antichrist stelt hier tegenover: Het vasthouden aan de opvatting dat de mens op aarde is om een leven voor zichzelf te leiden, met alle gevolgen vandien: de neiging om zichzelf in allerlei opzichten in het middelpunt van alle inspanningen te stellen. Bovendien brengt hij vele zielen tot verstarring, waardoor zij vasthouden aan bepaalde opvattingen en de neiging vertonen, zich af te sluiten voor Gods Waarheid, zelfs al worden zij geconfronteerd met de onjuistheid of onzinnigheid van hun eigen voorstellingen.

De hele wereld is in hoge mate verziekt door bezitsdrang, de neiging tot overdaad in de bevrediging van stoffelijke behoeften, materialisme, competitie, oneerlijke concurrentie en verkwisting. Het is hierbij van het grootste belang, ons ervan bewust te zijn dat ook alle uitingen van haat in deze wereld uiteindelijk toe te schrijven zijn aan wereldse gehechtheden. Dit geldt in hoge mate voor oorlog, alle uitingen van racisme, enzovoort. Vrijwel elke vorm van strijd tussen schepselen heeft in hoge mate te maken met het feit dat schepselen elkaar stoffelijke goederen en bezit misgunnen en betwisten. De Schepping kan niet dieper wegzinken dan de toestand waarin het ene schepsel het andere beschouwt als 'vijand': in deze toestand werken niet meer alle elementen binnen het netwerk van de Schepping samen aan de voorbereiding van Gods Rijk, doch werken de elementen elkaar in diverse richtingen tegen, en raakt het hele systeem grondig ontwricht.

Op weinig gesteldheden heeft de antichrist in de loop van de geschiedenis intensiever kunnen inwerken dan op het materialisme (de klemtoon op de bevrediging van stoffelijke behoeften, en als uitvloeisel hiervan op bezitsvermeerdering als doel op zich). Het materialisme heeft in de wereld op grote schaal economische systemen voortgebracht die in hoge mate verantwoordelijk zijn voor veel wantoestanden, zoals grootschalige hongersnood in de derde wereld, onrechtvaardige verdeling van goederen, ongebreidelde ontwrichting van het leefmilieu, en andere. Het denken in de moderne wereld wekt de schijn dat dit alles hoofdzakelijk natuurlijke wortels heeft (verdeling van grondstoffen in de bodem en andere), doch in waarheid ligt de hoofdoorzaak in de verregaande aftakeling van het voelen, denken en verlangen van steeds méér zielen die zich hebben laten vangen in de strikken van de vorst van het materialisme, de aartsvijand van Gods Werken van Liefde.

3. De ware christen beoefent een onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde jegens al zijn medeschepselen, en doet dit spontaan en in alle omstandigheden van het leven, zoals Jezus dit heeft voorgeleefd.

De antichrist stelt hier tegenover: elke zucht naar genot, zelfzucht, egoïsme, in de eerste plaats zorgen voor de bevrediging van eigen (vermeende) behoeften, niet zelden zelfs wanneer dit nadeel oplevert voor één of meer medeschepselen, gaande tot onverschilligheid ten aanzien van het lot en welzijn van medeschepselen.

De antichrist inspireert tevens vele zielen tot dweperij, een vals gevoel van Liefde (doorgaans tot God, Maria...) die echter eerder berust op inbeelding en zelfmisleiding, en die wordt gekenmerkt door de onwil om lijden, ongemak of beproevingen te aanvaarden. Ware Liefde onderscheidt zich van dweperij doordat de ziel die waarlijk en oprecht liefheeft, bereid is om zich ook waarlijk voor de geliefde te geven wanneer de omstandigheden van het leven dit moeilijk maken. De dwepende ziel is niet bereid om tot het uiterste te gaan: In feite wendt zij Liefde voor, doch is niet bereid om zichzelf te verloochenen.

4. De ware christen beoefent spontaan dienstbaarheid en hulpvaardigheid jegens al zijn medeschepselen. Hij sluit jegens God verbonden krachtens dewelke hij van harte en onvoorwaardelijk zorgt voor medeschepselen (kinderen, ouderen, dieren...), en leeft ook buiten deze verbonden strikt vanuit een spontane neiging om elk medeschepsel op zijn levensweg behulpzaam te zijn in alle noden. Zo maakt de christen zich tot houvast voor zijn medeschepselen, waardoor hij deze helpt om hun specifieke levensopdracht zo vruchtbaar mogelijk te vervullen.

De antichrist stelt hier tegenover: de neiging om gediend te willen worden, om medeschepselen aan hun lot over te laten (dus te verwaarlozen, of hen niet – of niet onvoorwaardelijk – bij te staan in hun noden), om verbonden van zorgzaamheid te breken.

5. De ware christen leidt een leven van toewijding, van totale overgave aan de dienst aan Gods Werken. Toewijding is een verbond krachtens hetwelk de ziel haar hele wezen en haar hele leven uitdrukkelijk aan God beschikbaar stelt als grondstoffen voor de bereiding van genaden van Heil voor de hele Schepping. De gouden weg van toewijding is deze van intensief beleefde totale toewijding aan Maria.

De antichrist stelt hier tegenover: de neiging tot protest, verzet, slechts leven voor bevrediging van eigen levensvoorstellingen, de eigen weg kiezen tegen Hemelse inspiraties en onderrichtingen in, de neiging om zichzelf en de eigen noden belangrijker te achten dan de noden van Gods Heilsplan voor de hele Schepping. Zo tracht de antichrist zoveel mogelijk zielen te beletten om Licht te helpen bereiden dat uiteindelijk de grondvesting van Gods Rijk op aarde moet voorbereiden. Bovendien leven veel christenen in de waan dat zij aan Maria of Jezus zijn toegewijd omdat zij ooit een gebed of akte van toewijding hebben uitgesproken. Indien zij echter deze toewijding niet in alle details van hun leven daadwerkelijk in toepassing brengen, is helemaal geen sprake van toewijding. Men zou het zo kunnen noemen, dat deze zielen met God een contract hebben gesloten, dat echter slapend (onwerkzaam) blijft.

6. De ware christen volgt Jezus door de kruisen van het leven van harte op te nemen, en door een gesteldheid van spontane boetvaardigheid, offerbereidheid en aanvaarding van het dagelijks lot. De ziel die een afschuw koestert jegens elk kruis, komt nooit tot ware navolging van Christus.

De antichrist stelt hier tegenover: de neiging om alle beproevingen en lijden af te weren en het kruis te verbannen. Vele christenen vergeten dat het kruis symbool staat voor hun Verlossing, en dat de vruchtbaarheid van een mensenleven in hoge mate wordt bepaald door de mate én de gesteldheid waarin de ziel bijdraagt tot de vruchtbaarheid van de (verlossende) Werken van Christus door de eigen kruisen te dragen in bewuste eenheid met Jezus. De antichrist brengt zeer veel duisternis over de Schepping door talloze zielen ertoe aan te sporen, het kruis af te zweren. Op grond van gemak- en/of genotzucht zijn veel zielen zeer gevoelig voor deze bekoring. Deze gesteldheid wordt in de hele samenleving weerspiegeld in de algemeen verspreide neiging om elke pijn en elk ongemak te allen prijze onmiddellijk te bestrijden. Zo wordt alle spontane offerbereidheid tot voorwerp van kritiek.

7. De ware christen betracht een zo groot mogelijke onvoorwaardelijke vergevingsgezindheid en bereidheid tot verzoening. Dit betekent niet dat alle kwaad dat een medemens U aandoet, moet worden goedgekeurd, doch dat U betracht om dit kwaad van harte te beantwoorden met Licht. Duisternis die wordt vergolden met duisternis, kan niet worden omgezet in Licht, en leidt tot een dubbele overwinning van de antichrist. Duisternis die daarentegen wordt beantwoord met Licht, berooft werken van de antichrist van hun werkzaamheid.

Parallel hiermee koestert de ware christen een grote verdraagzaamheid, die tot uiting komt in de neiging om niet meteen op alles en nog wat kritiek uit te oefenen of niet gemakkelijk te vervallen in negatieve reacties.

De antichrist stelt hier tegenover: de neiging tot wrok, wraakzucht, vervloeking, verwensing, het 'oog om oog, tand om tand'-principe, en de veelvuldige verleiding van zielen om medemensen onterecht te verdenken en/of te beschuldigen van allerlei kwaad of van allerlei kwaadwillige intenties, zodat vele gevallen van wraakzucht volkomen ongegrond zijn en derhalve veel duisternis kunstmatig in stand wordt gehouden.

Tegenover de verdraagzaamheid stelt de antichrist neigingen tot agressie, kritiekzucht, prikkelbaarheid, de neiging om op alles negatief te reageren en/of om slechts de eigen opvattingen als de juiste te beschouwen.

8. De ware christen betracht spontaan nederigheid en eenvoud. Door deze gesteldheden belijdt de christen het besef dat hij niets méér is dan één element in een groot netwerk met miljarden knooppunten (alle schepselen), en dat niet hij/zij op zich van tel is, doch louter het feit dat hij/zij werktuig is voor de vervulling van Gods Werken, en dat dit slechts vrucht kan brengen in de mate waarin hij/zij een zuiver knooppunt is dat de stroom van Gods Liefde doorheen het hele netwerk niet belemmert noch verduistert.

De antichrist stelt hier tegenover: de neiging tot hoogmoed, trots, zucht naar macht en erkenning, zelfverheffing, verwaandheid over eigen vermeende grootheid of belangrijkheid.

9. De ware christen streeft de grootst mogelijke zuiverheid na. In feite is dit niets anders dan de bestreving om beeld en gelijkenis van God te zijn. Elke mensenziel is hiertoe geroepen.

De antichrist stelt hier tegenover: de verontreiniging van alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen. De hele samenleving wordt doordrongen van talloze elementen van duisternis, die samen het aanschijn van de wereld maken tot een product dat niet meer laat vermoeden dat de Schepping oorspronkelijk door God Zelf is ontworpen. Wat wij van de wereld zien, is daarom niet meer wat God ermee had beoogd, doch in zeer hoge mate het resultaat van vele menselijke tussenkomsten die in talloze gevallen weinig of niet zijn geïnspireerd door de Geest van God en de bestreving om Zijn Wet te vervullen.

10. De ware christen betracht in alle omstandigheden zachtmoedigheid. Deze gesteldheid maakt de ziel voor haar medeschepselen tot een kanaal van warmte en tederheid in al haar handelingen, woorden en haar hele uitstraling.

De antichrist stelt hier tegenover: de neiging tot opvliegendheid, tot woede, tot onvriendelijkheid, tot afstandelijkheid, tot de neiging om gemakkelijk en lichtvaardig medeschepselen te kwetsen of hun gemoed te vervullen met kilte. Elk gebrek aan zachtmoedigheid brengt kilte over de Schepping en maakt hierdoor Gods Tegenwoordigheid minder voelbaar.

11. De ware christen koestert oprechtheid en eerlijkheid in alle situaties van het leven. In de mate waarin U oprecht bent, weet elk medeschepsel precies wat het aan U heeft. De oprechte ziel misleidt niet, liegt of bedriegt niet. Oprechtheid en eerlijkheid maakt een ziel doeltreffender als steunpunt voor haar medeschepselen en vergroot daardoor haar bijdrage tot de verwezenlijking van Gods Werken. De ziel moet beseffen dat alle handelingen, woorden, gedachten en gevoelens ten aanzien van een medeschepsel, eveneens gelden ten aanzien van God Zelf, want God voelt alles wat elk schepsel wordt aangedaan, zowel in positieve als in negatieve zin. Wie een medeschepsel bedriegt, bedriegt eveneens God.

De antichrist stelt hier tegenover: de vele vormen van misleiding, bedrog en leugen.

12. De ware christen betracht een oprecht respect voor elk medeschepsel. Respect is de gesteldheid waarin een ziel zich bewust is van de waardigheid van haar medeschepsel als schepsel van God, en zij naar dit besef leeft. Ook hier geldt ten volle, dat de omgang met een medeschepsel en de gesteldheid die men koestert jegens een medeschepsel, tevens gelden als omgang met God Zelf en gesteldheid jegens God Zelf. Wie een medeschepsel niet respecteert, betoont gebrek aan respect voor een Werk van God.

De antichrist stelt hier tegenover: spot, vernedering, het behandelen van medeschepselen als minderwaardig. Over de hele wereld is dit dagelijks miljoenen malen het geval, bijvoorbeeld telkens een dier wordt behandeld als een voorwerp zonder gevoelens en zonder waardigheid. Zielen geven zich vaak geen rekenschap van het feit dat God hen zelfs oordeelt volgens de wijze waarop zij met dieren omgaan, en de gesteldheid van hun hart wanneer zij met dieren omgaan. De Meesteres van alle zielen gaf jegens Myriam reeds meermaals uiting aan Haar diepe droefheid over de massale duisternis die op deze wereld dagelijks door mensenzielen wordt voortgebracht wegens liefdeloze en respectloze omgang met dieren.

Het is op deze plaats zeer passend, de aandacht te vestigen op de stelling van de Meesteres van alle zielen, dat de staat van genade van de mensheid en van de Schepping als geheel alleen reeds door een meer liefdevolle en respectvolle omgang van mensenzielen met dieren, aanzienlijk zou verhogen. Zij wijst erop dat dit een aspect van het christen-zijn is, dat doorheen alle eeuwen zeer weinig aandacht heeft gekregen, en dat daardoor door de antichrist ongemerkt zeer intens is bespeeld. Maria benadrukt het feit dat het noodzakelijk is dat onder de christenen een groter bewustzijn ten aanzien van een liefdevolle en respectvolle omgang met dieren wortel zou schieten, want dat bij gebrek aan een radicale ommekeer in de houding van vele zielen jegens hun niet-menselijke medeschepselen, vele inspanningen in het kader van de laatste strijd in de voorbereiding van de grondvesting van Gods Rijk op aarde van hun vruchtbaarheid zullen worden beroofd. De Moeder Gods laat in alle ernst verkondigen dat de ware christen al zijn medeschepselen, niet slechts zijn medemensen, spontaan beschouwt als Werken van God, als kanalen van Liefde, en derhalve al zijn medeschepselen als zodanig behandelt. Elk gebrek aan Liefde in de omgang met, en in de gesteldheid jegens, niet-menselijke medeschepselen werpt een smet op het Licht in deze Schepping en voedt derhalve rechtstreeks de duisternis. De Koningin des Hemels herinnert eraan, dat Zij reeds in het boek De Beekjes van het Heil de verantwoordelijkheid van elke mensenziel in dit verband heeft laten aantonen.

De Meesteres van alle zielen roept alle christenen op tot een radicale keuze voor een bewuste, diepe en onvoorwaardelijke beleving van de ware navolging van Jezus Christus, en stelt uitdrukkelijk dat alle ellende, alle chaos en onrecht in de wereld alsook elke bedreiging van de wereldvrede teniet kunnen worden gedaan in de mate waarin de zielen zich in doen en laten en in al hun innerlijke gesteldheden radicaal opnieuw op God en op de vervulling van Zijn Plan van Heil voor de hele Schepping richten. Zij wijst er met klem op, dat God Zijn verwachtingen in de eerste plaats stelt op de christenen.

Jezus Christus is Mens geworden met de bedoeling, de Verlossing en dus het Eeuwig Heil vrij te kopen voor elke mensenziel die bereid zou zijn om haar vrije wil volkomen in Gods Wil te laten overvloeien. Vanaf Zijn Geboorte in het Vlees tot en met Zijn Dood aan het Kruis heeft Hij de zielen het voorbeeld van Goddelijk Leven voorgeleefd. Op elke christen rust de heilige plicht, dit voorbeeld bewust en gewetensvol na te leven. Er is geen andere weg voor terugkeer van de Schepping naar het volmaakt evenwichtig systeem dat ooit door God is gemaakt. Volmaakte vrede, volmaakte harmonie tussen alle schepselen, met inbegrip van volmaakte harmonie in het leefmilieu en zelfs in de weersomstandigheden, alsook de uitbanning van alle wantoestanden in de wereld, dit alles is slechts op duurzame wijze mogelijk naarmate het voorbeeld van de Christus, de strikte en zelfverloochenende toepassing van de Ware Liefde in alle doen en laten en in alle innerlijke gesteldheden, door alle christenen in alle omstandigheden van het leven wordt nageleefd. Louter menselijke, wereldse oplossingen kunnen de Schepping niet meer terugvoeren naar de staat zoals God deze had bedoeld.

Op de mensenzielen rust de verantwoordelijkheid voor de staat van de hele Schepping. Deze laatste staat in rechtstreeks verband met de mate waarin de mensenzielen heilig leven of, omgekeerd, in overtreding leven met Gods Wet van Ware Liefde en alle principes die op de meest volmaakte wijze worden belichaamd door het ware christen-zijn.

 

Op verzoek van de Meesteres van alle zielen besluit ik deze oproep met het Testament van Liefde van Jezus Christus, zoals dit mij door de Goddelijke Verlosser werd geïnspireerd tijdens het schrijven van De Oogst van de Eeuwige Liefde. Ik citeer uit laatstgenoemd boek:

Ik zie Jezus op het groot terras van het landgoed van Lazarus te Bethanië, zoals ik dit een paar jaar geleden reeds in een visioen heb gezien. Het moet hooguit twee of drie dagen vóór Witte Donderdag zijn, want de maan is bijna vol, en in vroegere visioenen over de gebeurtenissen in de Hof van Gethsemani heb ik telkens gezien dat het in de nacht van het verraad van Jezus volle maan was. Ik zie Jezus in een intens gesprek tot de Eeuwige Vader. Ik lees in Zijn Hart, dat trilt van vervoering:

"O Mijn Vader, het uur is gekomen om U Mijn Testament van Liefde toe te wijden. Weliswaar is het U bekend, daar Onze Harten reeds één waren vóór de grondvesting der aarde. Doch Ik wil het U toewijden terwijl Ik nog in het Vlees ben, opdat het de mensheid tot groter Heil moge strekken. Wil het aanvaarden alsof het door alle mensenzielen tot U werd gericht. Ik wijd het U toe in het verborgene, opdat het geopenbaard moge worden wanneer Onze Tijd daartoe gekomen zal zijn. Dit is Mijn Testament van Liefde: dat alle zielen Mij zouden navolgen door de drie wegen van Mijn Leven in het Vlees ook in hun eigen leven te bewandelen:

1. Door glorie te geven aan U en aan wie door U wordt gezonden tot vertegenwoordiging van Uw heilige naam;

(het bijhorend beeld toont mij dat Jezus hier in feite Zichzelf, de Heilige Geest en Maria bedoelt – Jezus toont mij eveneens de Sacramenten)

2. Door Onze Eeuwige Waarheid te belijden, niet slechts in woorden, doch ook door het voorbeeld van een heilig en deugdzaam leven;

3. Door de kelk te aanvaarden die Onze Voorzienigheid voor hen bereidt, dag na dag, in Liefde en zonder verzet.

Dit, Mijn Vader, is wat Ik zozeer verlang, opdat de zielen de vruchten mogen oogsten die U voor hen hebt bestemd. Ikzelf ben de Akker die het zaad in zich draagt. Reeds is de ploeg in aantocht. Weinige uren nog, en zij zal de bruiloft sluiten met Mijn Bloed, opdat het zaad moge rijpen voor elke ziel die de oogst zal hoeden in het uur waarin zijzelf hiertoe zal worden geroepen, in regen en wind, onder de brandende zon en onder dichte nevelen.

O Vader, Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen de Ware Liefde leren kennen, het diep wezen van al Ons doen en laten en van hun eigen leven in Ons.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen mogen voelen wat hun God drijft in al Zijn beschikkingen voor hun levensweg en voor de hele mensheid.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen de onvoorwaardelijke Liefde herkennen als de enige bron van het Ware Geluk, de ware vreugde, de ware blijheid, de ware innerlijke Vrede.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen in zich het Vuur mogen vinden om zichzelf totaal te verloochenen opdat al hun medeschepselen de Ware Vrede en het Ware Geluk mogen vinden, doorheen hun daden, hun woorden en hun wijze van leven.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen voor al hun medeschepselen teken en bron van het Ware Licht mogen zijn: teken en bron van bemoediging, hoop en steun.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen de Liefde herkennen als het enige geneesmiddel voor alle onrust, alle twijfel, alle onvrede en alle bekoring.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen de ware en oprechte Liefde herkennen als de enige weg naar de ware innerlijke bevrijding, en daardoor als de enige weg naar de Eeuwige Gelukzaligheid.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen Mijn Moeder herkennen als de volgroeide Vrucht van de Liefde, en Haar in zich opnemen als de stem, het Licht en de hartenklop van hun God Zelf.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen de kracht mogen herkennen die uitgaat van de onvoorwaardelijke Liefde, dat zij mogen ervaren hoe het Bloed van hun God stroomt doorheen alle relaties met hun medeschepselen in de mate waarin zij in al hun medeschepselen een kiem van hun God herkennen.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen de Liefde zouden verheerlijken door de totale verloochening van hun eigen stoffelijk leven en hun eigen stoffelijke behoeften, in het bewustzijn dat Onze Geest hen dan boven hun zwakheden zal verheffen.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen mogen begrijpen dat Ik door U ben gezonden als Belichaming van het allerheiligst Verbond van Liefde tussen God en henzelf.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen de Liefde mogen herkennen als de Goddelijke macht die alle duisternis overwint.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen de Liefde mogen herkennen als de zon die alle vruchten van hun levenswerken laat rijpen opdat deze hen de Eeuwige Zaligheid zouden brengen, en reeds op aarde de ware innerlijke Vrede.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen mogen begrijpen en aanvoelen dat elk leed dat zij een medeschepsel aandoen, zij hun God hebben aangedaan, want dat hun God een vezel van Zijn Hart in al Zijn schepselen heeft gelegd.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen de oneindige macht van de verlossende en heiligende Liefde mogen leren vrijmaken uit Ons Goddelijk Hart, door de uiterste beleving van de vergevingsgezindheid en de restloze verzoening.

Ik verlang zozeer dat de zielen van alle komende eeuwen Mij mogen herkennen als Mens geworden Liefde, als het Voorbeeld voor de Liefde die bevrijdt en verheerlijkt door de aanvaarding van het kruis, en dat zij Mijn Werken mogen erkennen en aanvaarden als de Oogst van de Eeuwige Liefde".

Ontkrachting van duisternis

www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

ONTKRACHTING VAN DUISTERNIS

Oproep vanwege de Heilige Maagd Maria

via Myriam van Nazareth

De Koningin van Hemel en aarde wil de zielen op de spirituele betekenis van duisternis en ellende wijzen. Zij laat de volgende zeer belangrijke gebedsoproepen vrijgeven en beveelt een gezamenlijk gebruik van de ermee gepaard gaande gebeden 1373, 1389, 1396 en 1414 aan als machtig wapen van Haar Ketting van Licht tegen alle duisternis en ellende op deze wereld. Na deze gebedsoproepen volgt een diepe onderrichting vanwege Maria over de spirituele achtergrond van de ellende in de wereld en Haar uitnodiging tot de weg naar een wereld zonder ellende en duisternis.

Woorden/oproep vanwege de Moeder Gods,
door Haar vrijgegeven in augustus 2017:

"Dagelijks worden over de hele wereld miljarden overtredingen tegen de Ware Liefde begaan, die samen de vacht van duisternis over de hele Schepping steeds dikker maken en het zielen moeilijker maken om Gods Licht en Liefde waar te nemen en erin te geloven.
Met het volgend gebed geef Ik je een buitengewoon machtig wapen om de verwoestende effecten van deze overtredingen te helpen omkeren en deze tegen de duisternis te keren. De ziel kan vragen om Mijn tussenkomst opdat het gebruik van dit wapen ertoe moge leiden dat de duisternis van haar macht over de mensheid wordt beroofd doordat al haar inspiraties worden omgezet in Licht en Liefde voor de hele Schepping. Hoe méér mensenzielen dit gebed van harte, oprecht en met vertrouwen tot Mij zullen richten, des te méér zal de macht van de duisternis worden verzwakt.
Ik inspireer je zeven categorieën van zware overtredingen tegen de Liefde. Deze categorieën kunnen niet steeds strikt worden gescheiden, zij vloeien ten dele in elkaar over. Samen omvatten zij echter alle bronnen van ellende waarvan deze wereld getuige is.
Beschouw dit gebed als Goddelijk Water dat de hele Schepping helpt reinigen van alle ellende en van alle uitwerkingen en sporen ervan. Dit gebed is bedoeld als een concrete bijdrage tot de bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Het is Mijn verlangen dat de woorden van dit gebed tevens aanleiding mogen geven tot diepe bezinning".

1373. SMEEKGEBED TOT MARIA, SCHRIK DER DUIVELEN,
TOT ONTKRACHTING VAN ALLE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Schrik der duivelen,
Tot verheerlijking van de almacht van Jezus Christus, van Zijn Kruis van Verlossing en van de Goddelijke Liefde wijd ik U alle handelingen en gesteldheden van mensenzielen toe, waardoor duisternis over de Schepping is en wordt gebracht.
Alle inspiraties van duisternis waaraan mensenzielen hebben toegegeven, en elke gelegenheid die zielen ertoe kan verleiden om werken van duisternis te doen, vertrouw ik toe aan Uw onbegrensde macht op Gods Hart, opdat dit alles moge worden omgezet in Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde, die de werken der duisternis ontkrachten en de effecten ervan uit de Schepping kunnen verdrijven. Ik smeek om de ontplooiing van Uw Hemelse macht over:

 1. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens daden van mishandeling, sadisme, misbruik of foltering heeft gesteld tegen een medeschepsel.
 2. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens daden van geestelijke of morele kwelling of vernedering heeft gesteld tegen een medeschepsel, of een medeschepsel van zijn waardigheid heeft beroofd.
 3. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens heeft gekozen voor materiële belangen en jacht op materieel voordeel boven het welzijn van een medeschepsel of ten koste van het welzijn of evenwicht van Gods natuur, of ten koste van het eigen Zielenheil of het Zielenheil van medemensen.
 4. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens gesteldheden van zelfzucht, genotzucht, hoogmoed, geldingsdrang, onverschilligheid of onvrede heeft gekoesterd ten nadele van een medeschepsel, en op grond van deze gesteldheden schade heeft toegebracht of zich heeft overgegeven aan misdaad in welke vorm dan ook.
 5. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens vervloekingen of verwensingen tegen een medeschepsel heeft gericht of daden of gesteldheden van gerichte vernietiging van het leven of de levenskracht van een medeschepsel in het hart heeft toegelaten.
 6. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens zichzelf tot heer over leven en dood van een medeschepsel heeft gemaakt.
 7. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens zich op welke wijze dan ook boven God heeft verheven, God uit de Schepping heeft verbannen, in een medemens het geloof in Gods Werken of in Zijn Liefde heeft ondermijnd of eerbetoon aan God heeft bemoeilijkt.

O Koningin van Hemel en aarde, machtige Middelares van alle Genaden en Schrik der duivelen, wil de macht van deze toewijding vermenigvuldigen met de oneindige macht van Uw volmaakte Liefde en met de verschroeiende macht van:

 1. elke pijn van oprecht berouw van alle mensenzielen ter wereld.
 2. elke handeling en gesteldheid van oprechte zelfverloochening van alle mensenzielen ter wereld.
 3. elke handeling en gesteldheid van oprechte vergeving van alle mensenzielen ter wereld.
 4. elke oprechte en liefdevolle aanvaarding van dagelijkse kruisen en beproevingen van alle mensenzielen ter wereld, en alle leed van alle schepselen over de hele wereld.
 5. elke daad, elk woord en elke gesteldheid van oprechte Liefde jegens een medeschepsel, jegens God en jegens de Schepping vanwege alle mensenzielen ter wereld.

Tot bezegeling van deze smeking geef ik U de beschikking over mijn dagelijkse levensweg. Geprezen zij de Allerheiligste Drie-Eenheid en Haar Eeuwige Wet van de Ware Liefde, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken).

Woorden vanwege de Heilige Maagd Maria
op 24 september 2017, gedenkdag van Maria als Vrijkoop der slaven:

"Het is Mijn wens dat het gebed dat Ik je thans inspireer, zou worden gebruikt in combinatie met gebed 1373. Deze beide gebeden vormen samen een machtig offensief tegen alle duisternis en ellende in de wereld.
Ik wijs er de zielen met klem op, dat alle ellende die in een nooit eerder geziene mate het aanschijn der wereld beheerst, uitdrukking geeft aan een zware ontwrichting van het door God ingesteld evenwicht in de Schepping. Deze ontwrichting vloeit voort uit de intense woekering van zonde en ondeugd waardoor Gods Wet van de Ware Liefde dagelijks miljarden malen wordt overtreden. In waarheid zeg Ik je, dat het evenwicht in de Schepping uitsluitend kan worden hersteld door een intens gebedsoffensief op het fundament van een drastische heroriëntering van de zielen naar het Hart van God, door een doorgedreven toepassing van de ware zelfverloochenende Liefde van de mensenzielen jegens alle medeschepselen die de Goddelijke Voorzienigheid op hun levensweg brengt.
De ellende op deze wereld is een gevolg van de zonde, en kan slechts van het aardoppervlak verdwijnen door een totale vernieuwing van de innerlijke gesteldheden der zielen. Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede kan slechts op aarde worden gegrondvest in de mate waarin Jezus Christus waarlijk in de harten kan leven. Zijn Wederkomst is geen gebeurtenis van buitenaf, zij kan zich slechts voltrekken in de individuele harten. Daar is het, dat Gods Rijk op aarde wortel moet schieten.
Ik inspireer je thans, in gebedsvorm, de tien grootste bronnen van alle ellende in de wereld, en geef je deze inspiratie in Mijn hoedanigheid als de Vrijkoop der slaven. Het is Mijn verlangen dat zielen dit gebed tevens zouden benutten als een handleiding voor diep en oprecht zelfonderzoek, want de verwijdering van alle ellende uit de wereld moet beginnen in elk individueel hart, daar elke ziel door God is bedoeld als een werktuig voor de voltooiing van Zijn Heilsplan, dat in wezen een Plan van beleving van absoluut volmaakte Liefde is. Slechts de volmaakte, zelfverloochenende Liefde maakt een ziel tot Gods beeld en gelijkenis".

1389. TOEWIJDING TOT BESTRIJDING VAN ALLE ELLENDE DER WERELD

(Myriam van Nazareth)

Maria, Brug tussen Hemel en aarde, vervuld van Gods Licht en Liefde door Uw volharding in de opperste zuiverheid, tot U roept mijn hart om Uw machtige tussenkomst voor de zuivering van deze wereld van alle ellende.
O Moeder van alle mensen, dag na dag lijdt Gods Schepping onder miljarden overtredingen op Gods Wet van Liefde doordat mensenzielen hun vrije wil inzetten voor werken, gedachten, gevoelens en verlangens van duisternis in plaats van voor de verwezenlijking van Gods ideaal van Ware Liefde en Vrede tussen alle schepselen. Daarom draag ik nu alle bronnen van ellende op deze wereld aan U op:

 1. Ik geef U alle materialisme, hebzucht, genotzucht, jacht naar bezit, jacht naar winst en naar materiële rijkdom.
 2. Ik geef U alle zelfzucht, alle onverschilligheid voor het welzijn en de behoeften van medeschepselen, zowel mensen als dieren.
 3. Ik geef U alle gevoelloosheid, liefdeloosheid en gebrek aan respect in de omgang met medeschepselen, zowel mensen als dieren.
 4. Ik geef U alle zelfverheffing, hoogmoed, geldingsdrang en elk moment waarop ergens ter wereld een mens belangrijk en groot wil lijken.
 5. Ik geef U alle verblinding voor Gods Wet van Liefde, voor alle zonde en bekoring, en voor de duisternis van handelingen die niet worden afgekeurd door menselijke wetten doch wel door Gods Wet.
 6. Ik geef U elke vorm van ontevredenheid met al haar gevolgen van wrok, wraakzucht, agressie, mishandeling en criminaliteit.
 7. Ik geef U alle jaloersheid en negatieve gevoelens jegens medeschepselen.
 8. Ik geef U alle heiligschennissen, godslasteringen, alle ontwaarding van Kerk, Sacramenten en liturgie, want dit alles tart Gods Gerechtigheid.
 9. Ik geef U alle nooit oprecht en berouwvol gebiechte zonden, die als een niet afgeloste schuld op de hele Schepping drukken.
 10. Ik geef U alle ongebreidelde ontwrichting van het evenwicht in de natuur, alle schade door mensen toegebracht aan dieren- en plantenwereld en milieu.

O Koningin van Hemel en aarde, vanuit het diepste van mijn hart bied ik U al deze bronnen van ellende aan, en smeek ik U, wil:

 • op grond van alle beproevingen, kruisen, leed en smarten die ooit door alle schepselen op deze wereld zijn geleden;
 • op grond van alle beproevingen, kruisen, leed en smarten van mijn eigen leven;
 • op grond van de oneindige macht van het Verlossend Lijden van Jezus Christus;
 • op grond van Uw absoluut volmaakte Liefde en Uw volmaakte wil om levenslang geen enkele zonde of ondeugd te bedrijven, en
 • op grond van alle Heilige Missen die ooit op aarde zijn opgedragen en van alle met eerbied ontvangen Heilige Sacramenten,

alle ellende die ooit op deze wereld is geleden en nog dagelijks wordt geleden, als een alles verterend Liefdesvuur tegen de duisternis keren, opdat deze wereld volledig moge worden gezuiverd van alle ellende en Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede spoedig in elk mensenhart gegrondvest moge worden.

Ik smeek U hierom door de verlossende almacht van het Kruis, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

Volgende oproep vanwege de Heilige Maagd Maria
op 24 oktober 2017:

De Heilige Maagd Maria wijst er bij de inspiratie van het volgend gebed op, dat dagelijks op deze wereld miljarden handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van mensenzielen geladen zijn met duisternis waarmee zij medeschepselen (vaak niet onmiddellijk of niet rechtstreeks merkbaar) schaden. Deze kogels van duisternis hullen Gods Schepping in nevelen. Gods Genade voorziet echter een tegengewicht in gebeden zoals nr. 1396, dat is geladen met een Hemelse kracht die kan bijdragen tot de ontkrachting van dergelijke duisternis en hierdoor Gods Tegenwoordigheid in deze wereld opnieuw meer voelbaar kan helpen maken. Indien dit gebed op grote schaal wordt verricht, kan het worden tot een machtig wapen in de strijd van het Licht tegen de duisternis, de strijd die bij uitstek deze Laatste Tijden tekent.

Belangrijk: De Heilige Maagd wijst op het volgende: "Begrijp dit wel. De ontkrachting van duisternis via dit gebed berust op een tussenkomst van Gods Barmhartigheid, die wordt afgekocht door het Liefdesvuur van oprecht biddende zielen. Deze tussenkomst brengt geen vrijspraak van schuld voor zielen die medeschepselen in duisternis hullen".

1396. STORMGEBED TOT OMKERING VAN DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Moeder van de Christus en Middelares van alle Genaden,
Met mijn hele leven en mijn hele wezen als onderpand smeek ik Uw onbegrensde beschikking over alle duisternis op deze wereld af.
Moge op kracht van de Verlossingswerken van de Christus en door Uw tussenkomst bij de almachtige Eeuwige Liefde, elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel en elk verlangen waardoor overal ter wereld mensenzielen medeschepselen in duisternis hullen, als pijlen van Liefdesvuur terugkeren naar de zielen van wie zij zijn uitgegaan, om daar inzicht, berouw en volledige bekering op te wekken.
Moge deze ononderbroken regen van pijlen van Liefdesvuur deze wereld doen baden in zeeën van Licht die alle duisternis onwerkzaam maken, en moge elke bekoring in zielen worden gedood door de macht van oprechte, zelfverloochenende Liefde, want slechts de Ware Liefde baart Gods Rijk in de ziel.


De Koningin des Hemels inspireerde onderstaand gebed met de melding dat Zij het bedoelt als een 'aanvulling' op gebed 1389 (Toewijding van alle ellende der wereld). Om deze reden mag ook dit gebed 1414 worden beschouwd als deel uitmakend van Haar grote Oproep tot ontkrachting der duisternis.

1414. NOODGEBED VOOR DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Vrouw die volgens Gods Belofte de kop van de satan zal verpletteren om de definitieve grondvesting van Gods Rijk op aarde in te luiden, tot U roept mijn hele wezen opdat de totale ontkrachting van alle werken der duisternis op deze wereld vervroegd moge worden.
Op kracht van de Verlossingswerken van de Christus en van Uw eeuwigdurende Smarten wijd ik uitdrukkelijk alle handelingen en gesteldheden van oprechte Liefde en offerbereidheid van de hele mensheid van alle tijden aan U toe, opdat U deze aan God moge aanbieden voor een nooit geziene uitstorting van Zijn Barmhartigheid over deze wereld.
Mogen alle mensenzielen blijvend worden geraakt door een golf van Goddelijke Liefde tot uitroeiing van:

 1. alle blindheid voor de bovennatuurlijke werkelijkheid, voor Gods Werken en Plannen, en voor de ware staat van hun ziel.
  Mogen zij zo leren, zin te geven aan al hun beproevingen en moeilijkheden, afstappen van elke neiging tot louter werelds denken en verlangen, en zich afkeren van alle modernisme dat Gods ware noden ondergeschikt maakt aan wereldse ontwikkelingen en schijnbelangen.
  Ik smeek voor alle zielen om een volkomen oriëntatie op God en de dienst aan Zijn Werken en Plannen, om een alles overheersend verlangen naar Ware Wijsheid, en om verdieping van hun inzicht in Gods Waarheid, in alle manipulaties en listen der duisternis, en in de wegen naar ware heiligheid.
 2. alle materialisme, elke neiging om hun stoffelijke behoeften en verlangens centraal te stellen en slechts te leven voor wereldse doelstellingen.
  Ik smeek voor alle zielen om een hoge mate van vergeestelijking en bevrijding uit bezitsdrang en de grote verleidbaarheid jegens wereldse schijnbehoeften.

 3. alle genotzucht en elke neiging tot verzet tegen alle beproevingen en kruisen van het leven.
  Ik smeek voor alle zielen om een hoge mate van offerbereidheid en onthechting in de geest van Jezus Christus, in het besef dat de Verlossing van de wereld uit de duisternis slechts volkomen wordt in de mate waarin de zielen zich van harte één maken met het Offer van de Messias.

 4. alle zelfzucht, liefdeloosheid, gevoelloosheid en onverschilligheid jegens al hun medeschepselen en jegens de behoeften van al hun medeschepselen.
  Ik smeek voor alle zielen om een grote bloei in de ware zelfverloochenende Liefde tot al hun medeschepselen en tot Gods natuur, en om een spontaan vermogen tot inleving in al hun medeschepselen.

 5. alle hoogmoed, trots, zelfverheffing, ijdelheid, zucht naar erkenning en de neiging om zichzelf belangrijk te vinden en belangrijk te willen lijken in de ogen van anderen.
  Ik smeek voor alle zielen om een gesteldheid van oprechte nederigheid en eenvoud, en uitbanning van alle menselijk opzicht.

Tot afkoping van deze hoogste Goddelijke gunst stel ik mijzelf en mijn hele leven via totale toewijding aan U onverdeeld ten dienste van Gods Werken, en wijd ik U de talloze malen toe, waarbij de mensheid zich doorheen alle tijden ten dienste heeft gesteld van werken van duisternis.
Mogen alle werken van duisternis op deze wereld restloos worden ontkracht en Gods Rijk spoedig definitief op aarde worden gegrondvest, ter verheerlijking van de Ware Liefde en tot vervulling van Gods intentie, dat deze wereld een Rijk van volmaakte Liefde, Vrede en harmonie tussen alle schepselen moge worden. (maak het kruisteken).


Over de spirituele achtergrond van de ellende in de wereld
en de weg naar een wereld zonder ellende

De Koningin van Hemel en aarde wees in Haar onderrichtingen reeds bij herhaling op de ware bronnen van alle ellende in de wereld, namelijk deze welke nog dieper liggen dan de vaststelbare oorzaken die wij hiervoor kunnen aanwijzen. Zij blijft er tevens met klem op wijzen dat de gouden weg uit deze ellende hierin verborgen ligt, dat de mensenzielen deze samen met Haar en in toewijding aan Haar dragen.

De erfzonde en de eindeloze reeks van zonden die de mens daarna is blijven bedrijven, hebben op de mensheid een steeds groeiende schuld jegens de Goddelijke Gerechtigheid gelegd. Deze schuldenlast heeft voor een ernstig onevenwicht in de Schepping gezorgd. Dit onevenwicht is de oorzaak van alle ellende die U om U heen kunt zien: oorlogen, strijd, ruzies, liefdeloosheid, honger, armoede, natuurrampen, en een steeds toenemende woekering van alle zonden en ondeugden. Het kwaad krijgt steeds méér greep op de mensheid, omdat deze door haar zonden de satan steeds méér macht verleent. God heeft de Allerheiligste Maagd Maria voorzien als de Overwinnares van de satan. Maria werd als enige mens onbevlekt ontvangen, wat betekent dat Haar ziel niet de erfzonde in zich draagt. Uit Haar moest Jezus Christus, Gods Zoon, geboren worden om de mensheid door Zijn Lijden en Kruisdood te verlossen van de eeuwige verdoeming als gevolg van de erfzonde.

Om het Verlossingswerk van Jezus voor Uzelf tot nut te maken, is het noodzakelijk dat U Jezus in Uw leven volgt door te streven naar vervolmaking in alle deugden (Liefde, zuiverheid, eerlijkheid, oprechtheid, verdraagzaamheid, offerbereidheid, vergevingsgezindheid...) en door de liefdevolle aanvaarding van Uw dagelijkse kruisen (de dagelijkse lasten, beproevingen, tegenslagen, pijnen, ziekten, verdriet). Zo betaalt U Uw eigen Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel, en helpt U de schuldenlast van de hele mensheid afbetalen, de macht van het kwaad breken en daardoor de wereld zuiveren van alle ellende.

De Heilige Maagd Maria heeft de macht gekregen om het Verlossingswerk van Christus in de wereld te helpen voltooien en de satan definitief uit de wereld te verbannen, maar Zij mag dit slechts doen in de mate waarin de mensen Haar daarom smeken door vurig gebed en de offerande van hun hele leven aan Haar. Waarom? Omdat God steeds de vrije wil van de mensen respecteert.

Uw eigen geluk en dat van de hele wereld ligt dus in deze Laatste Tijden in hoge mate in Maria’s handen. Verlangt U naar de Eeuwige Gelukzaligheid na dit leven, en hier op aarde naar een wereld van Vrede, Liefde en zonder ellende? Wijd dan Uzelf, Uw hele leven en alles wat U hebt aan Maria toe.

Laat Uw dagelijks leed niet verloren gaan: Wijd U totaal toe aan Maria en beleef deze toewijding met Uw hele wezen, en Uw kruisen zullen U na dit leven de Hemel verdienen, de wereld redden uit alle ellende, en God verheerlijken.

In Haar hoedanigheid als de Meesteres van alle zielen heeft Maria Haar Ketting van Licht ontworpen als een wapen tegen alle duisternis en ellende in de wereld. Zij beoogt hiermee het volgende:

De Ketting van Licht bouwt aan:

de heiliging van de zielen en
de definitieve nederlaag van de satan

om via de

Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria

te komen tot de definitieve

grondvesting van Gods Rijk op aarde

ten bate van de

voltooiing van het geluk en de uitbanning van alle ellende op aarde

De mens geeft er zich te weinig rekenschap van, maar de toestand van de wereld wordt inderdaad uiteindelijk bepaald door de staat van genade van de mensheid als geheel. Constant gebed voor de heiliging van alle zielen is een absolute voorwaarde om de wereld te zuiveren van alle kwaad, dat verantwoordelijk is voor alle ellende (honger, oorlog, misdaad, onenigheid, onvrede, enzovoort). Hoe meer zielen in staat van ongenade verkeren, des te verder drijft de wereld af van Gods bedoelingen. Een wereld die niet meer in harmonie is met Gods Wet van Liefde, is een broedhaard van kwaad en ellende voor alle mensen, want de mensheid snijdt zichzelf af van alle genadegaven die God over de wereld wil uitstorten.

Elke mensenziel is de inzet van de strijd tussen het Licht (God) en de duisternis (de satan). De ziel laadt zich een schuldenlast op door elke toegeving aan bekoringen: de inspiraties vanwege de duisternis, die elke mensenziel tracht in te zetten voor de verwezenlijking van werken die Gods Plannen dwarsbomen en aldus de grondvesting van Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde uitstellen. Elk effect van de werken die de duisternis doorheen de miljarden bedreven zonden en ondeugden op deze wereld heeft kunnen voltrekken, draagt bij tot de ellende die wij dagelijks in deze wereld moeten vaststellen. Elke ziel kan er actief toe bijdragen, deze ellende teniet te doen en de laag van duisternis over de Schepping te helpen breken, zodat Gods Licht gemakkelijker de zielentuinen moge bereiken. Deze wereld is niet van nature gedoemd om een oord van ellende te blijven, hij is van nature bedoeld om een spiegel van het Rijk der Hemelen te worden.

Doorheen alle eeuwen zijn op deze wereld talloze zonden bedreven, die nooit zijn gebiecht en nooit zijn goedgemaakt. Integendeel worden de uitwerkingen van vele zonden nog verder verzwaard door verbittering en wraakzucht. Een voorbeeld: Vele oorlogsmisdaden zijn nooit gebiecht noch goedgemaakt, doch hebben bovendien aanleiding gegeven tot wraakgevoelens, verwensingen, vervloekingen, moord in het hart (wanneer een ziel in verbittering de dood wenst van een medemens die een nog andere ziel heeft mishandeld of gedood).

Dit alles geeft aanleiding tot de meest uiteenlopende toestanden van onevenwicht in de Schepping, met als gevolgen ellende, chaos, ziekten, rampen enzovoort.

De ziel die de Liefde in zich laat sterven door zelfzucht, vervalt spoedig in gevoelloosheid, onverschilligheid voor de noden van haar medeschepselen en agressie. Zij kan zich niet in het hart van een medeschepsel inleven en staat er niet bij stil wat zij zelf zou ervaren indien zij met liefdeloosheid zou worden behandeld, noch wat Gods Hart hierbij ervaart. Door gebrek aan innerlijk Licht (de dood van de Liefde betekent algehele verduistering in de ziel) begrijpt de ziel ook niet meer dat elke liefdeloosheid en elke ongevoeligheid jegens haar medeschepselen (zowel dieren als mensen!) de hele Schepping met nieuwe duisternis belast en daardoor ook haarzelf dieper in ellende laat wegzinken. De Meesteres van alle zielen zei ooit dat, indien de zielen een veel groter respect en een veel diepere Liefde voor de dieren mochten opbrengen, daardoor alleen reeds de berg van ellende op deze wereld aanzienlijk zou verkleinen.

De satan heeft de mensenziel verleid tot een verloochening van de Liefde, met talloze zware, voortdurende gevolgen die als een sneeuwbaleffect blijven aangroeien. Elk gebrek aan Liefde wekt duisternis op, en derhalve ellende voor de hele Schepping. Waar Liefde ontbreekt, wordt God als het ware onwerkzaam gemaakt, omdat Hij de zielen nooit Zijn voorkeur opdringt: Kiest de ziel voor duisternis, dan zal zij duisternis oogsten, ondanks alle Licht dat God haar zozeer wil geven. De mensenziel in al haar verblinding echter, ziet haar eigen gebreken in de Liefde niet als de bronnen van alle ellende in de wereld, graaft op haar zoektocht naar 'oplossingen' voor de wereldproblemen steeds dieper in het wereldse, en vindt dus vanzelfsprekend slechts 'oplossingen' die geen Licht in zich dragen en hierdoor niets anders baren dan kinderen van de duisternis.

Diezelfde verblinding heeft in talloze zielen de Liefde en dienstbaarheid vervangen door zelfzucht en bezitsdrang. Door deze manipulatie in talloze geesten en harten heeft de duisternis het materialisme in de wereld kunnen grondvesten, dat is geworden tot een buitengewoon machtig werktuig via hetwelk de duisternis deze wereld beheerst, mensenzielen massaal van God verwijdert en de wereld tot een oord van ellende maakt. Materialisme is de levenshouding en denkwijze volgens dewelke de stoffelijke behoeften alle aandacht krijgen. De Meesteres van alle zielen heeft er echter reeds bij herhaling op gewezen dat alle oriëntering van een mens op bevrediging van stoffelijke behoeften die datgene overstijgt dat nodig is om in leven te blijven, in feite neerkomt op het scheppen van pseudobehoeften, die de mensenziel spoedig brengen tot gehechtheid aan al het wereldse en haar van God en de ware, diepe, spirituele behoeften van de ziel wegleiden. Deze ware behoeften, die diep in elke ziel verborgen liggen, zijn de nood aan heiliging en het leiden van een leven waarvan elk detail in dienst staat van de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. Deze beide zijn de ware basisbehoeften van elke ziel, omdat zij samen de enige zin van het leven op aarde vormen, de enige bedoeling met dewelke God een mensenziel in de wereld zendt. Deze aangeboren spirituele behoeften trachten de kern van elke ziel constant op God te oriënteren. Men zou het zo kunnen uitdrukken, dat Gods Hart werkt als een magneet die via dit hele systeem elke ziel naar Zich toe trekt. In de mate waarin de mens méér aan het wereldse gehecht raakt, worden deze diep spirituele basisbehoeften van de mensenziel meer verwaarloosd en krijgt de duisternis meer gelegenheid om de mens voor haar eigen plannen in te zetten, die slechts één ding beogen: de verwoesting van Gods Werken, dus van de hele Schepping en van de heiligheid van elke mensenziel, want de heiligheid is het leven in staat van genade waardoor de ziel met al haar handelingen en innerlijke gesteldheden in staat is om Heil over de Schepping te helpen brengen.

Doordat deze gesteldheid van materialisme doorheen de geschiedenis van deze wereld in ontelbare mensenzielen op de voorgrond is getreden en dit blijft doen, is de greep van de duisternis op deze wereld immens machtig geworden. Dit ligt in wezen hieraan, dat het materialisme van nature hand in hand gaat met verzwakking van de beleving van de Ware Liefde, waardoor de tekenen van Gods Tegenwoordigheid en Werking in de wereld steeds minder zichtbaar en voelbaar worden.

Daar de wereld met al zijn verlokkingen en valse beloften de ziel in zijn ban weet te houden, wordt God, de grote Tegenpool van al het wereldse en de grote struikelblok naar een onbelemmerde bevrediging van alle wereldse schijnbehoeften, als de schuldige voor alle ellende aangewezen.

Er moet met de grootste klemtoon worden op gewezen dat niet God schuldig is aan de ellende in de wereld, doch de mensenzielen, vanwege het verkeerd gebruik van hun vrije wil die voor God heilig en onaantastbaar is.

Het is een grote vergissing, te menen dat God Zijn Schepping met onverschilligheid laat verwoesten. De verwoestingswerken in de Schepping zijn niet Gods schuld, doch zijn louter de vrucht van het feit dat de satan de eed heeft gezworen, Gods Schepping te verwoesten en de aarde te maken tot het rijk van de duisternis, met de satan als meester en alle schepselen als willoze slaven voor de uitbouw van een rijk van ellende, ongeluk, liefdeloosheid en onophoudelijke onderlinge strijd en vernietiging. Op de meest sarcastische wijze heeft hij de mensenziel gekozen als tegelijkertijd voorwerp en instrument van zijn verwoestingswerken. De mensenziel was door God bedoeld als de kroon op Zijn volmaakte Werken, als Zijn vertegenwoordigster naar de hele Schepping toe, en als beheerster van de aarde (die Gods bezit is en blijft; de mens is slechts een gebruiker, geen eigenaar). Door onophoudelijke inspiraties wist (en weet) hij ontelbare zielen voor zijn kar te spannen door hen zo ver van God te verwijderen dat zij als het ware geprogrammeerd zijn voor werken van duisternis. Zij geven aan deze duistere inspiraties gevolg door vrijwillige beslissingen om niet Werken van Licht doch werken van duisternis te doen. God gaat niet tegen de vrije wil van een ziel in. De verantwoordelijkheid voor alle ellende in de wereld ligt daardoor louter in de innerlijke gesteldheden van de mensen zelf besloten.

Laten wij steeds goed voor ogen houden: De onoverzienbare omvang van elke omgang vanwege mensenzielen met medemensen én dieren, die niet in overeenstemming is met Gods Wet, heeft een groot aandeel in de duisternis die over de Schepping hangt en die ons leven beklemt onder een druk en een last van ellende, lijden en beproevingen. Deze enorme schuld jegens Gods Wet moet worden gecompenseerd. Aangezien God Zijn Wet volledig via mensenzielen ten uitvoer zoekt te leggen, verlangt Hij ook in de eerste plaats van de mensenzielen liefdevol opgedragen, toegewijde beproevingen tot goedmaking. Het gevolg van de enorme zondeschuld is de onvoorstelbare ellende in de wereld.

De verminderde opname van de Goddelijke Liefde in steeds méér mensenzielen heeft zware gevolgen: De stroming van de Goddelijke Liefde doorheen de Schepping wordt hierdoor steeds zwakker, zodat Gods Tegenwoordigheid in de Schepping steeds minder duidelijk wordt. Dit is de rechtstreekse oorzaak van alle ellende, van alle lijden en zelfs van de natuurrampen op deze wereld. De hele Schepping (mensenzielen, dieren, planten en natuurelementen) lijdt hieronder, doordat de verzwakking van de stroming van Gods Liefde en de talloze onderbrekingen ervan in ontelbare knooppunten binnen het netwerk van de Schepping voor zware verstoringen van het evenwicht binnen het gehele systeem van de Schepping zorgt. De ontelbare zielen die Gods Liefde niet of onvoldoende in zich opnemen, zijn steeds minder in staat om het heiligingsproces in zich te voltrekken. Hun daden, gedachten, gevoelens en verlangens worden steeds minder vruchtbaar voor Gods Werken en Plannen, en zij zijn steeds minder in staat om hun vrije wil in dienst te stellen van Gods Wil, die de motor is van alle Leven binnen de Schepping.

De hele Schepping functioneert op de Liefde, die de essentie van het Goddelijk Leven is. Wie een betere wereld wil, zonder ellende doch vol Geluk, Vrede en Liefde, doet er daarom goed aan, te beseffen dat de satan bezig is, alle schepselen tegen elkaar uit te spelen en ervoor te zorgen dat zij elkaar verzwakken en ten minste moreel verwoesten. Precies om deze reden heerst onder de zielen zoveel onenigheid en onvrede.

De Schepping kan slechts worden hersteld, en alle ellende slechts van de aardbodem verdwijnen, in de mate waarin méér zielen de Ware Liefde naar méér medeschepselen (mensen en dieren, en zelfs de plantenwereld) brengen.

Er is dus wel degelijk een weg terug: Zodra de mensenzielen op grote schaal al hun medeschepselen – dieren zowel als mensen – behandelen met respect en oprechte Liefde, en geen van hen nog vernederen, zal het opzet van de duisternis om Gods Werken te ondermijnen en in de meest uiteenlopende ellende onder te dompelen, volledig worden gebroken. Zo eenvoudig is het, want dit is de meest elementaire Goddelijke Wet: Liefde brengt Licht en Vrede; gebrek aan Liefde brengt duisternis, onvrede en ellende in al haar vormen.

God heeft Zijn Schepping aan de hoede van de mensenzielen toevertrouwd. De zielen hebben zichzelf ten prooi gegeven aan duisternis, en hebben hierdoor tevens de Schepping aan diezelfde duisternis ten prooi gegeven. Doordat Gods Schepping op grond van de Wet der Gerechtigheid een systeem bezit waardoor elk onevenwicht naar een nieuw evenwicht zoekt, keert de zwaar verstoorde Schepping zich als het ware tegen de mensenzielen. De zielen oogsten de vruchten van het zaad van duisternis dat zij eeuwenlang in overvloedige mate hebben uitgestrooid. Het resultaat is een wereld die is vervuld van een onvoorstelbare ellende in talloze verschillende vormen. Het is aan ieder van ons om zijn/haar persoonlijke bijdrage te leveren om Gods Schepping opnieuw naar haar oorspronkelijke staat van genade terug te helpen brengen. De sleutel ligt slechts hierin: een grondige, onvoorwaardelijke en spontane beleving van de Ware Liefde, zelfverloochening, dienstvaardigheid jegens alle medeschepselen, kortom: Zodanig leven en denken, voelen en verlangen dat de hele ziel en haar hele innerlijk leven wordt tot een smetteloze spiegel van Gods Hart. De weg is ons getoond in het Leven van de Christus, en wordt ons via talloze concrete onderrichtingen tot leven gebracht in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, het geheel van de onderrichtingen van Maria, de Meesteres van alle zielen.

Ten dienste van de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde,
Myriam, september 2017

definitieve teruggetrokkenheid van Myriam

www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

Ter inleiding de volgende private Openbaring, die de in deze rubriek vervatte informatie in het juiste licht kan helpen plaatsen:

Private Openbaring van de Meesteres van alle zielen aan Myriam

geschonken tijdens meditatie op 17 augustus 2015

HEILIGSTE MAAGD MARIA: "Slechts heel weinig zielen hebben doorheen de jaren de ware reden en de ware bedoeling van de roeping van Mijn Myriam begrepen.

Je roeping is de vrucht van een Mysterie dat zeer nauw verband houdt met deze tijd, die de tijd van de voltooiing van Gods Heilsplan is. Op kracht van de genaden die zijn voorbehouden voor deze bijzondere dagen van Mijn verheerlijking bij God (*) laat Ik je thans de ware reden en de ware bedoeling van je roeping als Mijn Myriam met Mijn woorden bekend maken:

De roeping van Mijn Myriam is niet gericht op individuele zielen en hun noden, zij is er rechtstreeks op gericht, de voltooiing van Gods Heilsplan voor de hele Schepping te helpen vervroegen, en is daarom helemaal georiënteerd op de verkondiging van de Grondwet van de Schepping: de Wet van de Ware Liefde in de volheid van haar componenten, eigenschappen en Mysteries.

De tegenstander van het Licht van Gods Waarheid heeft geen middel onbeproefd gelaten om het Werk dat Ik doorheen Mijn Myriam wil en moet volbrengen, te hinderen en dit Hemels Werk van verkondiging op wegen te sturen die niet door Mij waren bedoeld. Je roeping is derhalve door velen verkeerd begrepen en geregeld misbruikt.

Om deze reden heb Ik Mijn Myriam tussen de Paastijd 2012 en de Paastijd 2013 stap voor stap definitief uit de openbaarheid teruggetrokken, want deze roeping kan uitsluitend en alleen worden vervuld in het contact tussen Mijn Hart en het jouwe, in de beslotenheid van je ziel waarin Ik het zaad heb uitgestort, en blijf uitstorten, dat slechts kan bloeien wanneer geen wolken der wereld zich tussen de stralen uit Mijn Hart en jouw hart kunnen schuiven.

Om deze reden ook, heb Ik het tijdperk vóór Ik je volledig zou terugtrekken, in 2012 afgesloten met de unieke inspiratie van De Beekjes van het Heil, want zie:

De roeping van Mijn Myriam is volledig gericht op de verkondiging van de Wet van de Ware Liefde en de onderrichting over de wegen voor een toepassing ervan die de mensenzielen tot ware gelijkenis moet brengen met het beeld dat hun Schepper van in den beginne ten aanzien van de mensenziel heeft gekoesterd. Gods Heilsplan kan slechts worden voltooid in de mate waarin de mensenzielen de Ware Liefde bewust, spontaan en onvoorwaardelijk in toepassing brengen jegens elk element van de Schepping: medemensen, dieren, en zelfs het leefmilieu.

Je volledige terugtrekking heeft Mij in staat gesteld, thans de uiteindelijke doelstelling van dit Werk naar haar bekroning te leiden, die is begonnen met De Beekjes van het Heil en zich sedertdien ten volle uitwerkt in de unieke inspiraties die Ik in deze tijd in jou uitstort, en die Ik op Gods Tijd aan de zielen zal vrijgeven.

Verkondig deze woorden als een Teken van Mijn macht over de duisternis".

(*) De Meesteres van alle zielen verwees ooit in een Openbaring naar de dagen tussen Haar feestdagen van 15 en 22 augustus als "de dagen van Mijn verheerlijking".

(Hier eindigt de Openbaring van 17 augustus 2015)

Weinig zielen houden er rekening mee, dat Myriam de roeping in dienst van de Meesteres van alle zielen niet zelf heeft gevraagd; deze roeping is van de Hemel uitgegaan en door een mensenziel van harte aanvaard als een levensopdracht in dienst van Gods Heilsplan. Het is de eerste taak van dit Werk, de verwezenlijking van deze levensopdracht te beschermen. Daarom respecteren wij ook deze beslissing van de Moeder Gods, Haar werktuigje uit alle contact terug te trekken. Hieronder iets over de achtergronden ervan.

Definitieve teruggetrokkenheid van Myriam
Mededeling in opdracht van de Moeder Gods

TOTUS TUUS, MARIA !

Pinkstermaandag 2013

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

Sedert enige tijd is Myriam, zoals bekend, door de Moeder Gods in verregaande mate uit alle brief- en mailverkeer met de buitenwereld teruggetrokken. Het lag in Maria’s bedoeling, door deze maatregel de roeping die Zij Haar Myriam vanaf het eerste uur in 1997 had toebedeeld, ten volle te kunnen invullen. De door Maria in het kader van deze roeping gevraagde werken kunnen op lange termijn immers slechts worden volbracht in een atmosfeer van volledige oriëntering op het Hart van de Koningin des Hemels. Zoals de Moeder Gods Zelf het reeds bij herhaling formuleerde: "Contacten met de buitenwereld zijn voor een mystieke roeping zoals vergif".

De Meesteres van alle zielen heeft in de periode tussen Pasen en Pinksteren tegenover Myriam Haar Wil verkondigd dat Haar klein instrument vanaf Pinksteren de dag na dag vanwege de Meesteres opgelegde opdrachten definitief in volledige teruggetrokkenheid zal volbrengen. Concreet betekent dit, dat Myriam voortaan niet meer bereikbaar is. Het totnogtoe door Myriam gebruikt mailadres is op instructie van de Koningin des Hemels afgeschaft. Myriams werkplan is voortaan – zoals oorspronkelijk voorzien – volledig en uitsluitend geconcentreerd rond de geschriften, gebed, en de van dag tot dag wisselende opdrachten die strikt door de Moeder Gods worden opgelegd.

Het is mogelijk dat sommige zielen deze Hemelse beslissing niet meteen begrijpen, en dat deze laatstgenoemde zelfs aanleiding geeft tot speculaties. Speculaties zijn steeds onvruchtbaar, en kunnen erop wijzen dat men twijfelt aan Gods Wijsheid. Hemelse maatregelen kunnen hoe dan ook slechts met het hart worden begrepen. Eventueel onbegrip mag en zal Myriam en het Maria Domina Animarum Werk als geheel er nooit van weerhouden, zonder uitzondering elke instructie vanwege de Meesteres van dit Werk volkomen en naar de letter te gehoorzamen, daar deze gehoorzaamheid in de hoogste mate de vruchtbaarheid van het Werk bepaalt. Van meet af aan wees de Meesteres van alle zielen erop, dat kritiek op Haar verkondigingen evenals op Haar beslissingen steeds door de duisternis zou zijn geïnspireerd, daar Haar Werk van meet af aan was bedoeld als speerpunt in de strijd tegen de duisternis en als kanaal van ontmaskering van de zo weinig herkende strategieën van de duisternis in deze Laatste Tijden, en volkomen is gebaseerd op de verspreiding van de Ware Liefde en hoop en op de verdieping van de kennis over de traditionele Waarheid. Voor het overige zei de Meesteres reeds vanaf de eerste dagen van de roeping – en Zij laat hier thans nogmaals met klem op wijzen – dat Myriam voor alle opdrachten in het kader van dit Werk jegens geen enkele sterveling doch uitsluitend jegens Haar en jegens God verantwoording verschuldigd is, daar Zij Zelf – de Hemelse Koningin – aan de basis van alle werkzaamheden van dit Werk ligt. Aangezien Myriam gedurende al deze jaren uitsluitend heeft gehandeld en geschreven volgens de inspiraties en instructies vanwege de Hemelse Koningin, en dit zal blijven doen, is dit Werk ten volle een spreekbuis van de Hemel, en geen kanaal van enig werelds denken. In deze zin zullen Myriam en het hele Werk alles in het werk stellen opdat de hen opgelegde Hemelse opdrachten verder precies volgens de leiding van de Meesteres worden vervuld, en wel van nu af aan in een atmosfeer die bevorderlijker is voor de eenheid met de Koningin des Hemels, dan dit de jongste jaren mogelijk was.

Niemand mag deze maatregel zo begrijpen, als zou Myriam de zielen voortaan in de steek laten. Evenmin mag deze maatregel zo worden geïnterpreteerd – zoals sommige kwaadwillige zielen intussen hebben getracht, te doen – als zou Myriam's roeping in dienst van de Koningin des Hemels afgelopen zijn. De Moeder Gods laat erop wijzen:

 1. dat de geschriften intussen zo omvattend zijn, dat elke ziel die zich erin verdiept, op elke vraag het antwoord kan vinden dat voor de Hemel juist is, respectievelijk dit antwoord op grond van de onderrichte lijn van de Hemelse zienswijze in het eigen hart kan lezen, en wel volgens de mate van haar inspanningen om spirituele verdieping te bekomen en in de mate van haar geloof in de onuitsprekelijke waarde van deze verkondigingen, die in zich een Hemelse genade dragen die met niets vergelijkbaar is;

 2. dat de publicatie van oudere en nieuwe geschriften onveranderd blijft doorlopen – strikt volgens de instructies van de Meesteres van alle zielen en volgens het door Haar voorgeschreven Plan;

 3. dat Myriam zich nu beter dan ooit zal kunnen inzetten voor de spirituele noden van de zielen van goede wil. Deze definitieve teruggetrokkenheid is voor Myriam niet bedoeld als stilstand, doch integendeel als gelegenheid voor een nieuwe bezieling die onder andere de rijping van de vele inspiraties ten goede moet komen, die de Meesteres van alle zielen Haar Myriam in de loop van de jongste jaren genadig heeft laten toevloeien, doch die wegens het patroon van de werkzaamheden dat zich in het Werk had ontwikkeld, nooit konden worden uitgewerkt. Er moet worden op gewezen dat Myriam vanwege de Moeder Gods ook veel opdrachten buiten elk contact met de buitenwereld te vervullen heeft. Precies deze opdrachten moesten gedurende enkele jaren noodgedwongen in de schaduw worden geplaatst, doch krijgen nu door Maria met kracht nieuw leven ingeblazen.

De Koningin des Hemels wil de strijd van het Maria Domina Animarum Werk tegen de duisternis nu voortzetten op een fundament van volledige teruggetrokkenheid van Haar klein instrument, alsook – vanzelfsprekend – via de werkzaamheden van het Werk als geheel, die zoals steeds precies volgens de inspiraties en instructies vanwege de Meesteres zullen worden uitgevoerd. De Moeder Gods beoogt met deze regel een beveiliging van de vruchtbaarheid van Haar klein instrument evenals van deze van Haar Werk als geheel.

Maria laat erop wijzen dat de permanente wisselwerking tussen Haar en Haar klein werktuig – op dewelke de totstandkoming van alle geschriften uiteindelijk is gebaseerd – slechts op duurzame wijze vorm kan krijgen in de mate waarin het Haar werktuig mogelijk wordt gemaakt om in een atmosfeer van de grootst mogelijke leegheid aan indrukken van buitenaf, en derhalve in de stilte van het hart, met Haar verenigd te blijven.

Briefwisseling met Myriam, evenals de intrede op het internet in het algemeen, is nooit de bedoeling van de Hemelse Meesteres geweest. Deze beide ontwikkelingen zijn door omstandigheden buiten Myriams wil tot stand gekomen, en Maria heeft er enige tijd lang het beste van gemaakt. Zij heeft nu Myriams opdrachten en de atmosfeer voor de vervulling ervan, definitief naar het oorspronkelijk door Haar gevormd patroon teruggebracht.

Graag dank ik de vele zielen van goede wil die de jongste jaren door hun oprechte brieven aan Myriam hebben bijgedragen tot de buitengewone genadewerking die de Hemel via de antwoordbrieven tot stand heeft gebracht.

Bij dit alles, zeer geliefde zussen en broeders, vraag ik nederig om ondersteuning via Uw gebed, opdat dit uniek en genaderijk Werk de verheven doelstellingen van de Hemelse Meesteres in de hoogst mogelijke mate moge kunnen blijven verwezenlijken. Onze gezamenlijke strijd binnen de Ketting van Licht van de Meesteres van alle zielen heeft een doel, waarvan op aarde nauwelijks een ziel de heiligheid kan vatten. Precies daarom rust op het kleine werktuig van de Meesteres de verplichting om zich restloos aan de instructies van de Koningin des Hemels te onderwerpen.

Tot besluit zou ik alle zielen willen vragen, de lieve zielen in het hart van het Maria Domina Animarum Werk niet te willen overstelpen met vragen, noch over deze beslissing noch over enige andere beslissing vanwege de Moeder Gods in het kader van de organisatie, de vormgeving en de inhoud van de binnen dit mooie Werk tot stand komende werkzaamheden, publicaties enz. Ook ons zelf in de kern van dit Werk is niet steeds de diepste reden voor de beslissingen vanwege de Hemelse Koningin bekend. Zalig de ziel die in haar hart de werkwijze van de Moeder Gods als veilig en gewaarborgd kanaal van Wijsheid en van genade aanneemt zoals zij is, want dit Werk heeft van meet af aan slechts één ding beoogd: het stil en hoopvol geluk en het Eeuwig Heil van elke ziel van goede wil te bevorderen. De ziel die in dit Werk gelooft, gelooft in de Koningin des Hemels Zelf, die het heeft gemaakt en die heeft beloofd, het tot het einde toe in alle details te zullen leiden en besturen. Er zijn zielen geweest, die hebben getracht, dit heilig Werk hun persoonlijk stempel op te drukken. Aan dergelijke ontwikkelingen heeft de Koningin des Hemels nu definitief een eind gemaakt.

In Liefde en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Haar Myriam

Tot besluit is het in verband met een juist begrip van Maria's beslissing tot de definitieve terugtrekking van Myriam nuttig, de volgende toelichting weer te geven, die werd gegeven in een door de Meesteres van alle zielen aan Myriam geïnspireerde private aantekening ten bate van een ziel:

"(...) In verband met de lijn die Myriam in haar roeping als apostel van de Meesteres van alle zielen moet volgen, gaf de Moeder Gods Zelf Myriam van meet af aan een formeel 'gebod plus verbod'. Maria drukte Myriam op het hart dat Zij (dit wil zeggen: Maria) en Zij alleen, elk detail van de uitvoering van de apostolaatswerken en van de concrete vormgeving van Myriams roeping richting zou geven. Dit betekent dus een gebod van volkomen gehoorzaamheid jegens de Meesteres van alle zielen als enige Wegwijzer en enige Gids. Zij verbond dit gebod met een verbod aan Myriam om zich in alle denkbare opzichten door menselijke meningen, oordelen en kritieken van anderen te laten leiden. Concreet betekent dit dat het Myriam door Maria Zelf is verboden om aandacht te schenken aan meningen, oordelen en kritieken die door mensenzielen worden geuit. De enige 'menselijke' mening die de Moeder Gods ooit van Haar bovenvermeld verbod heeft ontbonden, is deze van Myriams geestelijke leider, met de motivering dat deze laatste door Haar Zelf zou worden bevrucht met het begrip van, en het inzicht in, Haar verlangens alsook van het doel en het Plan dat Zij met Haar Werk nastreeft.

Dit 'gebod plus verbod' bepaalt meteen de grondwet van het Maria Domina Animarum Werk, dat door Maria Zelf in het leven is geroepen en door Haar alleen in alle details wordt - en kan worden - bestuurd en geleid.

Er zijn zielen geweest die, op grond van een volkomen verwrongen begrip van Maria’s doelstellingen met Myriams roeping en levensopdracht, via menselijke manipulaties hebben gepoogd om Maria‘s Werk een persoonlijk stempel op te drukken. De Moeder Gods Zelf heeft echter Haar Werk vastberaden naar de door Haar geplante wortels teruggevoerd, en heeft de noodzaak van Haar 'gebod plus verbod' bij herhaling gemotiveerd met de stelling dat menselijke opinies, oordelen en kritieken op Haar Werk en op de uitvoering en vormgeving van dit Werk alsook op Myriams roeping door menselijke, dit wil zeggen door wereldse opvattingen, zijn geïnspireerd en om deze reden noodgedwongen oppervlakkig zijn. Om deze reden heeft Myriam steeds elke poging tot kritiek, beoordeling, veroordeling en zelfs laster vanwege anderen in gehoorzaamheid aan de Koningin des Hemels naast zich neergelegd en uitsluitend geleefd met de blik en het hart op Maria’s Hart gericht en louter vanuit deze ingesteldheid geschreven en gehandeld. Bij sommigen is deze ingesteldheid op onbegrip gestoten, en is deze ook verkeerd (zelfs met gebruikmaking van laster) uitgelegd.

Dit alles heeft bijgedragen tot Maria’s beslissing om Myriam definitief en volkomen uit elk contact met de buitenwereld terug te trekken, zoals Zij het had bedoeld vóór Haar Werk op het internet werd binnengeleid. Sommige zielen zien daadwerkelijk over het hoofd dat dit Werk reeds negen jaar vóór de intrede op het internet door Maria is gegrondvest, en dat de grondvesting van een internetapostolaat met contacten tussen Myriam en de buitenwereld niet door de Koningin des Hemels was bedoeld. Om deze reden heeft Zij Myriam definitief uit alle verkeer teruggetrokken. Elke ziel die deze beslissing bekritiseert respectievelijk deze beslissing zelfs uitlegt als een teken voor het feit dat dit Werk sedert zijn reorganisatie in verval zou zijn en Myriam in dwaling zou verkeren, belastert de Moeder Gods Zelf en heeft Haar ware bedoelingen met dit Werk en met Myriams levensopdracht helemaal niet begrepen (...)".

Wij verwijzen op deze plaats tevens naar de rubriek Het MDA Werk > Myriam Voorstelling.